Goudsche Courant, vrijdag 17 januari 1941

ly yEEDE BLAD VRIJDAG 17 3AShjA Rl 194ï j UOSWIEUWS 0 L VereenigUif Huiavrouwc CUFEK8 Vrr 1940 In het laar 1S40 zUn 40 werkboekjesingevolge t rijtijdenbealuit afgegeven In dit jaar is aan 111 personen een ventvergumüng uitgereikt Op 31 December t ediroeg het aantal afgegeven arbeidskaarten 9 voor Jongens van 14 jaar 15 voor jongens van 15 a r 16 voor jongens van 16 jaarden 21 voor jongeni van 1 7jaar 1 voor een meisje van 14 Jaar en 2 voor meisjes van 15 jaar In 1940 zyn 14 vergunningen tot het bouwen vernieuwen veranderen of uitbreiden van een gebouw verleend Boskoop PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm 10 uur n ni 3 uur dr Jacobs Geref Kerk voorm 10 uur nam 3 uur D J Booy van Surhuisterveen Chr Geref Kerk voorm 10 uur nam hall 4 Ds Keusen Kem Kerk Voor Vriji Herv voorm 10 uur ds Thomson Geref Gem voonn 10 uür nam half 3 Leesdienst ZONDAGSpiENST DOKTOREN Voor a s Zortdag zal de Zondagdienst worden waargenomend door dr J Hamburger telef 136 VEREENIGING ZELF HULP Onder leiding van den heer J G Benschop vergaderde de onderlinge Waarborg Mü elf Hulp Uit het Jaarverslag bleek dat devereeniging 327 leden telt Voorts noemde het verslage den algemeene Uestandin het kweekersbedrijf niet rooskleurig I terwijl de financieele positie van de vereenigingmede door het groot aantal zieken in 1940 zeer ongunstig is te tl nopmen Uit bet verslag van den penningmeester bleek dat de inkomsten hadden bedragen ƒ 4213 45 en de uitgaven f 4172 66 dat de reserve groot is 2062 36 en het Steunfonds ƒ 558 19 De aftredende bestuursleden de heeren J G Benschop H Alblas en H t Hart werden herkozen Tot slot werd voor één jaar goedgekeurd het bestuursvoorstel om in plaats van 18 weken 13 weken volle uitkeering te verleenen daarna 13 weken half en een hall jaar V der volle uitkeering Mui VOOR TUINBOUW EN PLANTKUNDE Octroolwet van nieuwigheden In de jaarvergadering va h de afd Boskoop der Kon Ne Mijf van Tuinbouw en Plantkunde bleek de financieele toestand bevredigend Als bestuurslid werd herkozen de heer G J van Noordt en gekozen werden de heeren H J Grootendorst en J J van den Berg wegens het bedanken van de heeren KI Verboom en A Spaargaren Op een aanvraag van het hoofd van den Tuinbouwcucsus werd gezien het groote nut van den cursus besloten het subsidie weer te verleenen Hierna volgde de uitreiking van de getuigschriften diploma s en certificaten welke behaald zyn op tentoonstellingen en keuringen welke door de Mij in 1940 gehouden zyn Besloten werd lid te worden van den nieuwen proeftuin die is tot stand gekomen door de samensmelting van den proef en schooltuinen van de RijkstuinbouwEchool en de sortimentstuin van de vereeniymg van Boïkoopsche culturen en met groote fmanciee e steun van het rijk Den heer J Zwartendijk werd aartgewezen de vereeniging te vertegenwoordigen in hot bestuur van de nieuwe instelling Ten slotte kwam ter tafel een wetsontwerp ter bc cv e n ip eigendommen van kweekers Oclrooiwet voor nieuwicneden Cver dit ontwerp is een uitgeljreide discussie gevoerd Besloten werd dat het bestuur zijn meening over dit wetsontwerp bij het hoofdbestuur zal kenbaar maken Haastrecht BEVORDERD TOT BRIGADIER De heer H A van Rijen rijksveldwachter alhier is met ingang van 1 Januari jl bevorderd tot brigadier Moordrecht TOT TIJDELtjK LEERAAR AAN R HJS 8 BENOEMD Bij beschikking van den secretarisgeneraal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbe van gSéK INLEIDINO ViiiN HEVB S GA OVEB EN VERTELLING 1 ANDEIISEN S SPROOKJES HttennKidag heeft de afdeeling Gou VU de Nederlandsche Verejniging zin Huisvrouwen haar maandelijkiche Uieenkomst gehouden in X e Zalm 2i n keer werd het programma geJLy door mevr Iris ZeihngaDoode Mefvcr en de dames die de koude heb getrotseerd om haar te huoren zeker met teleurgesteld Het waren leven en werken van guu Christian Andersen waarmede MVT ZelUnga haar auditorium van ligt tot einde htett weten te boeien Ailsreerst vertelde zU van de persoon Mdieid en den levensweg van dezen jj eemden schrijver Zün TX eitmotiv ms er is een liefdevolle God die alles M goede leidt H beschouwde het gven n vreugde en dankbaarheid 0i bezat een groot gevoel van mede4iogen voor het leed van anderen en ftB veranlwoordellikheid tegenover Qod en mensch Toch l espeurt men llairfs een onderstroom van verdriet nMmoed en eenzaamheid welke ge elens hij in zijn jeugd vaak heeft overschat zooals dat bij gevoelige Vnce menscheti meermalen geschiedt hünnale hü zelf tot een wijs man Hgroeide werden zUn sprookjes die jeker mede zoo niet alleen voor vol ressenen geschreven zijn dieper van In B05 op een klein eilandje in Denemïrken geboren als zoon van een innen schoenmaker kwam hij al op er JBUijdi en leettüd onder den inSruk van de sagen fen verhalen die isar in de meest fantastische vormen ander het volk leefden Als jonp kind ordt hil in een fabriek te werk geitekl en daar belegt hii zün eerste teleurstellingen die ook later terigevollte fm iHn argeloosheid en goed vertrouwen in ruimen mate zün deel zullen worden Oo de armenschool heeft hij dedits febrekki leeren lez n en schrij nti hetgeen hem niet verhindert draon s te schrijven en den wensch te koestaren tooneelsnelsr of althans beroemd te worden Ah 14 jarige jongen bevir hij zich in Kopenhaoen en w hij door dp chwrnie van zün argetooze persoonlükheid verschillende fooraanstpande figuren uit de kunste aarswereld voor zich te winnen al ng dit ook met groote moeilijkheden gepaard Op 18 jarigefi leeftijd wordt Sü leerling op de Latijnsche school 5 jKir later wordt hU student en gotft h j zijn eerste werk uit Altijd echter fai hij een zeker wantrouwen blijven bespeuren bij bepaalde kringen waarschijnlijk tengevolge van zijn gebrekkige onlwikk ling in zijn jongensjaren In 1833 verschijnen zijn eerste sprookjes In het eigen land echter vinden deze oorspronkelijk geen weerklank jésar was hu aanvankelijk slechts bekend om zijn gedichten en romans In het buitenland o a aan vele vorstenhoven heeft hij met zyn sprookjes veel succes Hü heeft dan ook heel veel door Europa gereisd en is op deze wijze bevrfnd geraakt met beroemdheden lis Chnrlcs Dicl ns Lar rline Victor Hugo Grimm Wagner Von Cham so a Znn l iO sprookjes mogen een on vergank lijk bezit vrn de menschh id geno md worden Men treft ze zelfs in Tibet aan want na den Bijbel is Ar l5r5 n li t m est vertaald Na deze buitengewoon interessante inleiding droeg mevr Z iVnga op fi ir e getstiêe wijze een aantal gedeeltelijk lol voor kort nog nooit in het Nederlandseh vertaalde sirookjes voir all sprankelend van humor en igetuisend van en diepe levefiswiisheid Achtereenvolgens werd perecit erd he weemoedifj geestise Het pude huls het vermanende sorookje over de trötsche boekweit het vermakeltike verhaal vsn den halsboord het b ina scherpe vert sel van hetwngeloofl jkste het oliike sprookie vfn de vprüefden de Iron i e vertelling van de pelukki e mi en het granpipe van den vlinder Hoe groot het enthousiasme van e anweziïen was Week wel hieruit at ondanks het late uur algemeene em een toegiftje werd gevraagd welk verzoek door de onvermoeibare vertelIter mt groote bereidheid werd ingewilligd Ds onwekking aan het slot van dezen prachtipen middag door de nresidente mevr dr M M C de Witt Wijnen toum n8 uitgesproken om Andersens rrj weer eens ter hand te nemen 1 ï ker niet tot doovevrouwsooren Vin gericht Uit vroeger tüden DB OUDSCHE COliBANI HELUUE tS JAAB GSXEDEN Te Schooniioven wei Ien in 1865 geboren 9 jongens en 84 móisjts en zyn overleden 7 personen van het mannelijk en 85 v£ n het vroMwe yk gaslacht Er werüen 21 huwelijken gesloten Dl bevolking bc lro g op 31 Dsc 3477 zielen waatxjnder 226 militairen SO JAAR GELEDEN In de vergadering van den gemeenteraad wcra besloten tot eena voorlooplge uitbreiding van de leerlokalen en nee ond crwijzend personeel aan de 2e Burgerschool voor meisjes en bepaald diat 1 het gymiuislieklokaal by de school behoorende voorloopig zal worden ingericht tot gewoon schoollokaal 2 in verband met deze uitbreiding van iiet aantal teerlokalen het getal onderwijzeressen zal worden vermeerderd door benosming van nog ééne ondcrwijzcr s 2f het onderwijs in de gymnastiek voor zoover het onmogelijk mocht blijken althans de vrije en ardeoefenin n te blijven geven tij ielük zal worden gestaakt 25 JAAR GELEDEN In de vergadering van den gemeen teraad werd over liet neder voorstel tot verbetering van den Ridder van Oatsweg een amendement ingediend beoogend de verbetering uit te voeren met een basalts teenlaag en daarvoor uit te trekken ƒ 3420 dit in tegenstelling met het voorsteel van B en W om overt te gaan tot het maken van een keibestrating waarvoor een lütgaaf van ƒ 8000 was voorgesteld Met U tegen 8 stenunen wei d dit amendement aangenomen Het voorstel tot aanko6p van een terrien voor den reinigingsdienst gelegen tusschen de oude en nieuwe vaart der Gouwe waarop de geheele dienst zou worden ondergebracht vorderend een uitgaaf van ƒ 15 000 werd met het oog op de tijdsomstandigheden met 13 stemmen legen verworpen Besloten werd tot overname om niet door de gemeente in vollen en vrijen endom en beheer vtn d e nieuw aan I egde wegen in de omgeving van die ersijnstraat ÏF Mej de Ligny 25 jaar gemeente ambtenaijes HARTELUKE BELANGSTELLING VAN AUTORITEITEN EN COLLEGA S Gisteren heeft mej T de Llgny registrator ter gemeente secretarie haar 25jarig jubileum als ambtenares dezer geme rte herdacM De jubilaresse was daar zij enkele weken ongesteld is niet in de gelegenbaid ter secretarie te komen waarom men haar de blijken van waardeering en sympathie die haar wa kn toegedacht te haren huize heefygebracht Daar prijkten fraaie bloemsJmkkijr o a van den waarnemend burgemeester den gemeentesecretaris mevr James eji van de afdeeling Algemeene en Sociale Zaken dor secretarie waarop zij werkzaam is De sLcrstaris de heer G J J Pot bracht haar de gelukwensch n van de gemeente over en voorts kwam een deputatie van het ambtenarenpersoneel ter secretarie op be70ek d=e haar een geschenk namens allen aanboden Ook van de ziide van de roei or zeilvereeniging Gouda waarvan zij secretaresse is heeft mej de Ligny blijken van belangstelling ondervonden Al met al is het voor haar al moest de viering in verband met haar ongesteldheid waarvan zij overigers aan de beterende hand is beperkt blijven een prettige dag met hartelijk medeleven geweest FAILLISSEMENT UITGESPROKEN Uitgesproken is het failhssement vanM Bimbaum Stoofsletó 6 alhier eigenaar van de zask inYdamesconfectieHuize Tine te s Gravenhage Heerengracht 6 Curator is nfh Jonker alhier x OLYMPIADE FILM HEEFT GROOTE BELANGSTELLING De per en propagandacommissie van Vires et Celeritas heeft een gelukkige greep gedaan met de vertooning van de Olympiade film in Gouda Ook gisteravond wa de zaal tjokvoL Ned Chr Vrouwenbond ZUSTER MORTIEB OII EB HAAR WERK IN INDIIL De afdeeling Gouda van dM Ned Christen Vrouwenbond hield gistermiddag in Het Blauwe Krjiis een vru druk bezochte ledenvergadering De presidente mevr Simon Appel opende na te zijn voorgegaan in gebed en na schriftlezing de vergadering met een welkomstwoord waarna zy een terugblik wierp op het afgeloopen jaar dat zij als fel bewog n kenscJieUte Voor hetgeen het nieuwe jaar mogelijk brengen kan Verwees ze naar de door haar gelezen psalm 46 waarin God ons als een toevlucht en troost wordt voorgehouden Hierna hield zuster Mortier een catiserie over haar vroeger w rk in Indië Zij heeft gewerkt en gewoond in Malang op Oost Java een hoog gelegïr gezonde plaats met een heerlijk koel klimaat wat de reden is dat er zich meerdere ziekenhuizen en herstellingsoorden bevinden Spreekster schetste eerst de gang van zakln in hel Hollandsche huishouden in Indië waarin de HoUandsclie vrouw hoewel ze tegenwoordig veel meer doet dan vroeger toen alle werk aaa t inlandsche personeel werd overgelatir van de inlanders zeer veel hulp heeft Komende aan haar werkzaambeden in het ziekenhuis verhaalde zuster Mortier hoe de taak van een Christen vrouw in een neutrale ihrichting lang geen makkelijke was doch door de christelijke patiënten zeer werd gewaardeerd Voorts vertelde zij hoe zij haar best deed eveneens tot jgroote voldoering van de patiënten in haar afdeeling de Zondagsviering waaraan in Indië weinig of niets wordt gedaan in te voereri Het leven en de gewoonten van de inlanders in hun Kampong besprak zuster Mortier eveneens uitvoerig De kampong het inlandsche dorp is een kring huisjes zonder ramen want de inlanders houden niet van gaten in hun huis meest gebouwd aan e n kali een of ander watertje waarin de bewoners zich baden en hun kleeren wasschen Ook over de verdere levenswijze vertelde zuster Mortier interessante staaltjes Tenslotte zeide zij dat ze er erg tegenop had gezien naaf Indië te gaan en bang geweest was voor het ongedierte en dor omgang met de inlanders Zoowel het eer als het ander was haar bijzonder meegevallen Zü besloot met de woorden denk niet te slecht over de inlanders Na een korte pauze werd de vergadering heropend met het zingen van het bondslied Vervolgens besprak men het vom 3n van kringen van ten hoogste 20 leden waardoor het mogelijk blijft ook als het vergaderen moeilijker zou worden het ijondswerk voort te zetten Besloten werd de jaarvergadering waarin tevens het 10jarig bestaan zal worden herdacht te houden op 12 Februari a s Hiet aftredende bestuurslid mevr Broekhuizen werd bij acclamatie herkozen Nadat de aanwezitjen gezsimenlijk gezonfen hadden Een vasts burgt is onze God en Gods woord houdt stand In eeuwiüh id sloot mevr Simon de vergadering met een dankgebed HET DAGELIIKRCH VERHAAL Gisti ren heeft een veehoudtT uit Vlist ondervonden dat men niet zijP fiets onbciieerd rr oet neerzetten Zijn karretje hatj een ge uren op het veemaiktterriftn geslaan en toen hij i Je wegrijden Was het verdwenen ALS RAADFLID VAN VELSEN BEDANKT De Keer W Kastelein die commies bij de Neierland sche Spourweg n te Umuiden was en benoemd is tot chefconimies te dezer stede heeft in verband met deze benoeming bedankt als üd van den gemeenteraad van VeLsen waarin hg voor de S D A P zitting had UITSPRAAK RECHTBANK De rechtbank te Rotterdam heeft den 45jarigen sifearenwinkeher H P van V alhier wegens overtreding van de pryzenbtschikking verdachte had eehige pakjes tabak waarvan de prijs 25 cent per half pond was door ver ndering van den banderolleprijs voor 50 cent verkocht veroordeeld tot ƒ 15 subs 6 dagen De eisch was f 50 subs 25 dagen w AT g AAR f ANNEER Schouwburg Bioaceop De Jantjes met Joh Kaart Jan van Ees en Willy Castello Op het tooneel De original Kabé Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 uur 18 Jan 2 30 uor Thalia Theater Vertooning Olympiadefilm door athletiek en gymnastiekvereeniging Vires et Celeritas voor de hooljeugd en voor volwassenen Jan S aat Café Duijns ee Jaarvergadering Goudsche Athleti kcommissie Jan 2 nor Kunstnrin Derde Nutsbijeenkoras tooneelvoorstelling 22 Jan 7 30 8 30 uur Blauwe Kruis Zitting sociale voorlichtingsdienst Nederlandsche Unie Jan 8 uur Daniël Cursus E H B O Jan 2 uur Ter Gouw Veiling doorfa Hendrik van Essen van completeninventaris van stoomzuiVeUabriek ZuidHolland wegens liqulfiatie 23 Jan 7 30 uur Nieuwe Schouwburg Opvoering Zesde Etage door Tooneel groep Het Masker 25 Jan 7 30 uur Kunstmin Cabaretavond Goudsche H B S vereeniging 29 Jan 8 uur Daniël Cursus E H B O AP01ÉIEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek P Weijer Gouwe 135 IN VASTEN DIENST TOT LEERAAR AAN R H B S BENOEMD Tot leeraar in vasten dienst aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Drachten is benoelnd onze oud stadgenoot dr J Key thans tijdelijk aan deze school werkzaam PLAATSELIJK NIEUWS Bersambacht GELUK BU EEN ONGELUK Een zesjarige zoon van een landarbeider alhier is door het ijs in een brandbyt aan de Burgemeester Uilkensstraat gezakt E n voorbijganger heeft hem uit het water gelia ald hem mee naar huis genomen en hem daar van nieuwe oneer en bovenkleedang voorzien welke hy mocht behouden GOEDE WERKING VAN VASTRECHT Dat die by de vaststelling van he vastrechttarief voor electrischen s room in 1935 gestelde doelen ve rhooging van het stroomverbruik en verlaging van de kW maximum aanw ijzing zyn bereikt moge blyken uit bet feit dat over 1S 40 is aangekocht 247 436 kwh over 1934 134 130 kwh en dat de kW max aanwijzing bedraagt 52 73 kW over 1934 66 39 kW UITKEERING DOOR WINTERHTLP Het plaatselijk comité van de Winlernulp Nirceriani zaï oezer dagen eenaanvang maken met de uitde elmg vanhet voor dit doel beschikbaar gesteldebedrag van ƒ 300 In oe eei ste plaats zuilen deze keer bedacht werden de groo c gezinnen Het mm mum l 3drag is ƒ 4 welke becrag met ƒ 1 vi or elk kmd dst geen inkomsten heeft wordt verhoogd In totaal zal dan deor de Winlerhulp in deze gemeente ƒ 9IK zijn uitgereikt VEEL ANIJ SMELK GEDRONKEN Winst van ƒ 200 voor Usclub De exploitatie van de ijsbaan van de IJsclub Voorwaarts in de laatste ijsperiode heeft aan de club een bate opgeleverd van rond ƒ 200 PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Kerv Kerk 10 30 en 2 30 uur Ds Leeamans van Ede Ger Kerk 10 en 2 30 uur Ds Terhaak Uitgetiredenen uit Ncd Herv Kerk 10 en 2 30 uur Ds Grisnigt van Gouda De Goudsche Courant l biedt de pMtito pabiUtett In i Ooada ea oaifeTlag wordt eiken avond bU veto éui a im aboM bezorgd in OODDA Alphen d Run Ammentoi Bergambacht Berken woude Bodesraven BosKoop Orieorugfe Goi derak Haastrecht Heaendorp Moercapetle Moordreebt Nieuwerkerk a d Uaaei Ouderkerk a d Usaei Oude ier Polsbroel ReeuwUk Scnoonnoven Stolwvik Waddinzveeo Woerden Zevenhuizen ADVERTENTIIEPRUS 1 S g wona regelt t 1 05 elke ngu meer f 0 20 INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels t 1 2S elke regel meet 0 40 Bil overeeokonut gereduceerde pritzao volgens speciaal tartet KWARTJESRUBRIEK klein advertentiën alleen des Zaterdags 13 regeu t 0 25 elke regel meer O tO maxunum grootte e regels Uitsluitend bu vooruitbeuling Inzendmg tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van en advertentiën In t zenden aan h t bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bU de plaatselijke aaenten MM IM1 I I MM I MMMMJMiafcJ scherming il tydeliik benoemd tot leeraar aan de R H B S te Helmond d heer B de Wltt alhier PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAÖ Ned Herv Kerk v m 10 30 uur prof dr M C van Moiyik Broekman Geref Kerk v m 10 uur n m 3 uu ds D P Kalkman Herv Geret Evangelisatie v m 9 30 u n ra 2 u de heer Okkerse DAMCLDB MOORDRECHT Voor de competitie van de dam ver eenigir Moordrecht werden d volgende wedstrijden gespeeld H Verzaal A Multum 2 0 D Alphenaar P Verhoef 2 0 G van Zeveren J Verhoef 0 2 P Twigt J van Zeveren 2 0 Fr v d Heuvel G de 3ruin 0 2 T Blitterswijk G Twigt O 2 N Boere C Terlouw 0 2 P Verhoef H Verzaal 0 2 A Multum D Alphenaar O 2 C Terlouw J van Zeveren 2 0 RIJKSPOSTSPAARBANK Op de Rykspostspaarbank werd itt Oecember ingelegd f 2054 46 en terugbetaald f 14 622 08 BOUARTWEDSTRUDEN De uitslagen van de voor de competitie van de biljartvereeniging Mooi drecht gespeelde p3rtijen luiden H Overeynder wint van C v d Kaa 79 37 62 Het getal tusschen haakjes geelt aan hoeveel de betrokken speler moest halen A Multum wint van J Corbeau 124 93 70 T de Pater w int van J Bos 70 57 61 B V d Kaa 85 verliest van A Vrrem n 7864 G v d Heiden 119 verhc van P v d Heuvel 100 35 C v d Kuij 101 verliest van C Corbeau 54 178 BURGERLUKK STAND Geboren Cornelia Bartrina d van K van Es en A M Broere Overleden Marinus de Bruin oud 84 jaar Nieuwerkerk a d IJssel PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm 10 en nam 2 30 ds A H C Vollenweider Geref Kerk voorm 10 en nam 2 30 ds G H Ryksen Geref Gemeente voor 10 en nam 6 uur Leesdienst Ouderkerk a d IJssel PREDIKBEURTEN VOOR ZONDACi Ned Herv Kerk v m 10 30 en n t 3 uur Ds J G WoeWerink 5 FEUlLLEiÜN Widni atmtan NOODLANDING IN DE WOESTIJN Die menschen zullen natuurlijkiwn middel onbeproefd laten om ona klem te krijgen Wat ia eenvoudiger en meer voor de hand liggend dan ons it te hongeren wanneer een poging om het hol te bestormen mocht mislukken In dat geval zou Hla Ma C3iood och moeten mee vasten I Dat zegt bitter welnigi Je weet w fanatiek die hu zyn Hü zal deïerste zijn om het bevel tot uithonge te geven ook al moet hij er dan elf aan geloovenl Nou we zullen eens zien wie het J angst uithoudtl Ir ieder geval Wen wij hier nog een poosje voort fwyl we voor onzen gevangene den entijd onmiddellijk kunnen laten In Het is niet bepaald mcnschlie maar ik zie geen andere op Zoo denk ik er ook over ant 2 ïloyd En wat dat vi jwW J treft misschiw kunnen hrL eel wel op onze hand zJ S dmkl me een nioai JJ voor ouM Jongao vriend Bh Er is nog een andele mogelijkheid welke je over het hoofd schijntte zien Als Vischwa er nu eens in isgeslaagd assistentie te vinden Dat geloof ik niet Ken sombervoorgevoel zegt me dat die poging ismislukt Zyn axem had plotseling een eigenaardigen klank gekregen Hij wendde zich af en slenterde langzaam naar den eersten ingang Gucker volgde hem zwijg d Alle leden van Hla Ma Choods lijfwacht schenen zich intusschen buiten verzameld te hebben en zU stelden alle pogingen in het werk om den ingang te forceeren Bhagat hield een zwaren houten knuppel omvat en hanteerde dien met veel talent Hü had zich dicht naast het gat verdekt opgesteld en zoodra er slechts een hoofd zichtbaar werd sloeg hij er op los dat de vonken er af vlogen Dat schijnt hier warmpjes toe tegaan zei Gucker Waarom heb jeons niet gewaarschuwd Tot nu kon ik het nog wel alleenaf Juist stak weer één der trawanten van Hla Ma Chood zijn hoofd omeen kier en geen seconde later daaldeBhagat s knuppel met groote krachtop hem neer De getroffene zakte bewusteloos ineen en werd door zün vanwoede tierende kameraden naar buitengetrokken floewel de situatie uiterst précair was kon Floyd zijn lachen niet bedwingai Het lijkt wel of Je op de vossen jacht bent Bhagat Hoeveel heb je er zoo al geraakt En wpar heb je in vredesnaam dat moordwerktuig vandaan Eén van die heeren hééft hetnaar binnen geslingerd zij het danook niet met vriendschappelijke bedoelingen Hij bemerkte te laat welkeen onschatbaren dienst hij mij daarmee bewees Floyd gluurde voorzichtig naar bulten en zag dat de ruitnte voor het hol geheel door inlanders bezet was En opgeschrikt door het lawaai nam hun aantal nog steeds toe Overigens schenen de belagers nu toch het nuttelooze van hun pogingen in te zien Zy Uokken zich wat terug en staken de hoofden bijeen Bhagat kreeg opdracht zich naar de vrouwen te begeven zijn honger te stillen en by die gelegenheid de stemming te peilen Ik ben er van overtuigd dat wyer verschillende op onze hand zullenkuimen krijgen zei Floyd Dat behoefde Bhagat geen tweede maal gezegi te worden Het vooruitzicht op een behoorlijk maal was voldoende om den Jongeman in draf te brengen Wanneer zal er nu eindelijk eenseen eind aan komen zuchtte Gucker toen hij naast zijn vrien op den grondhad plaats genomen Om het op eenlangdurig beleg te laten aankomen enons als hongerkunstenaars te bekwamen daar voel ik eerlek gezegd bitter weinig voor Hij wierp een grimmigeo blik op Hla Ma Chood dio oitOi ecgli jk met ge sloten oogcn in een hoek zat Ik kan niet zeggen dat ik eranders over denk Enfin misschien ishet geluk dat ons tot dusver nog nietin den steek beeft gelaten ons ookverder gunstig gezind en doet het onsnog een dndere mogelijkheid aan dehand Ik zal den hemel danken als wehier eindelijk vandaan zyn Cïeenmensch kan zoo naar het licht en dezon verlangen als ik Zouden ze hetal hebben opgegeven naar ons te zoeken Gucker haalde zyn schouders op Als ze geen sporen hebben gevonden zullen zij het zoeken stellig hebben gestaakt Dan zal men het er dus wel op houden dat we zijn omgekomen Een eigenaardig idee Waarschijnlijk heeft onze necrologie al in de krant gestaan Twee voor de wetenschap zer verdienstelijke marmen spoorloos verdwenen Opdie manier verneemt de groote massatenminste ook eena iets meer van oris werk I En dan de sensatie als wij plotseling weer tot het land der levenden terugkeeren Schei uit alsjeblieft Het zou meeen lief ding waard zijn hallo watis dat nu weer iVan buiten was een laaiende fakkelin bet hol geworpen Zij kwam op ectader tapijten terecht en brandde daaronder een hevige rookontwikkelingverder t 1 Ployd sprong overeind en trok het i rste het beste kleed dat hem voor de hand kwam van den muur Blijf jy bij den ingang Gucker anders overrompelen ze ons nog vóór we er erg in hebben Gucker knikte sn greep den knuppel terwijl Floyd niet hjt afgerukte tapijt de vlammen U achtte te dooven Maar leeds werd een tweede fakkel naar binAen geworpen en onmiddellijk daarop een derde en een vierde Het werd een waar bombardement van laaiende flambouwen waardoor op verschillende plaatsen vuurhaarden ontstonden welke zich Floyd s ijverige bemoeiingen ten spyt niet meer lieten blusschen Hij rende van de eene plaats naa de andere waarbij de verstikkende rook hem de tranen in de oogen deed komen Toen het vuur zich dan ook aan de kostbare tj yten langs de muren begon mee te dteelen moest hy zyn pogingen opgeven Hy vloog op Hla Ma Chood toe die met fanatiek glinsterende oogen den loop jler gebeurtenissen had gadegeslagen greep hem onder de oksels en sleepte hem naar den ingang van het als keuken ingerichte hol Ook deze laatste poging het vege lijf te redden zou echter vrU zeker schipbreuk hebben geleden wanneer niet op dit oogenblik Bhagat te hulp was gesneld Hij bracht eerst Floyd die in den rook dreigde te stikken en daarna deh Brahmaan hi veiligheid om tenslotte den attocht van Gucker te dekken En i auwclijks waren lij door het gat verdwenwit of onder dierlijk ge brul drongen de belagers het verlaten hol binnen HOOFDSTUK 31 Irene Barlovius vouwde haar handen lx og zich wat voorover en keek Been droef glimlachend aan Je mag al die verschrikkelijksdingen welke ik heb doorgemaakt niet vergeten Al die angst al dieemoties ik vrees dat ik nooit meerin staat zal zijn mij alan dergelijke die e gevoelens over te geven Missch dat ik mij yergis eenmensch kan tenslotte KItyd meer verdragen dan hi denkt maar dan zalik toch dit alles eerst voor goed achter mij moeten hebben Je zult er overheen komen Irene antwoordde Been ernstig terwijl hijhaar hand in de zyne nam Eenjonge begaafde vrouw als j j Watje gestorven waant is slechts tijdelijkt edolvcn onder de vele droeve indrukken welke de tragische gebeurtenissen in deze twee jaren by je hebbenachter gelaten Wanneer alles maareerst voorbij is als Je de zon de bloemen die heele wondermooie natuurdaarbuiten maar eerst weer hebt terug gezien dan zal alles wat Je Mee hebt doorgemaakt nog slechts als eeabooze droom In Jo herinnering blijvenvoortleven Misschien zei ze bijna ongodulp dig Maar laten wü daar nu rtokmeer over praten Er zijn belangril kor dingen dto nu iWordt v iiol04J