Goudsche Courant, vrijdag 17 januari 1941

rWEEüE BLAD VRIJDAG 17 JANUARI I941 grootste belang bU een onverzwakt Europa Voor ons ra het compromis dat beide partyen nu in de hitte van bet gevent onmogelUk noemen wel het allerbeste zyn Maar het dient dan een compromis te zyn dat tot echte samenwerking leidt en op den duur toch de heelc wereld ordent maar opi eer ariseiden dan voor de badriïb niveau de produrtiekoeten van a bouw en veeteelt door ingebruik neming van mmder goede gre worden verhoogd de productiekoMZ by de bedreven door het niet volle kracht werken van deze fej dry ven en door het aanhouden van OOK NETJES STRIJKEN IS NI£T IEDERS WERK Vandaag geven het slot van onze waactavGorschriften over het stryken Kmmtaljden goederen kunnen even goed als alle andere textielgoederen worden gestreken Het is niet noodig bizondere maatregelen te nemen Men moet echter goed strijken want er kunnen natuurU k te glanzende plaatsen of vlekken ontstaan De beste manier is om met een matig warm ijzer aan den verkeerden kant te strijken zoolang de stukken nog ie maar m elk geval gelükmatig vochtig zyn Staat men er op om aan den goeder kant uit te striken dan is het beter een vochtige lap op het goed te leggen Men mag het ijzer niet te hard aandrukken vooral niet bij tricotages en breigoederen charmeute en by crêpe weefsels Bjj acetaatkunstzijle mag hét strykyzer eveoals bij wol en natuur zijde in geen geval te warm zijn Om lanraking met het yzer te vermijden kan men het goed met een dunne jladde katoenen stof bedekken Kunstzij den breigoederen moeten inde lengterichting op de strijkplankworden gelegd maar men moet in debreedte stryken Op deze wijze kanTefl ondergoed of overhemden opmaat strijken Als het stuk in dwarsnchting is afgestreken strijkt men nogeenmaal in oe lengterichting van ondernaar boven Hoe men ook strijkt het goed moet vooral gehjkmatig vochtig zijn Dat is van groot belang en daarom moet men net oveïgran tot befprekclen Vouwen 1 unnen in het algemeen geiiakkelyk w rden gladgestrei en Frontstukken van overhemden moeten gestreken worden met een laclite eenigszins vochtig gemaakte I ip Deze lap moet zoo goed uitgekneoen zijn dat het overhemd er niet zichtbaar meer door wordt bevochtiiji daar anders kringen kunnen ontstaan Deze frontstukken moeten worden g st eken vtn het midden uitgaand naar a s en naar rechts en niet van onder n r boven daar anders de bovenkant aat ploiien Losse stukken zooals manchetten moeten eerst met het strijkijzer worden aangedrukt en pas worden uitgestreken wanneer men er zeker van is dat er geen vouwen meer inzitten ï Crêpe weefsels men men nadat zij geheel zjjn gedroogd met een met te zwaar en niet te warm yzer strijken daar anders het crêpe effect verloren gaat Is het goed bij het wasschen iets gekrompen dan kan men het toet de han l een wemig iadtrekken Advertentién Enkele aanbiedingen uit y X onze afdeetingen 0 Tafelkleed 120 X 150 Sterke Handweefstof Zonder punten Tafelkleed 140 X 170 Moderne streep dessins Zonder punten I ISlSSSSSSSSSSSSSSSSSSfSSSSSSSSSSSSSSSSSSS U 7 lUO Geen Vnie fronten Het orgaan van de Ned Unie chryft Wanneer de N S B w eer een nieuv front in het leven heeft geroepen z et een ieder die even nadenkt onmiddellijk dat een dergelijk front slechts schijn is slecl its een geve waarachter niets staat Of men nu het vroegere arbeidsfront het medisch front of het rechtafroni no mt het is alles hetzelfde Een aankondiging met vele en lange redevoeringen die ons wijs moeten maken dat voor het een üf ander vak of lïeroep thans een organisatie tot stand is gebracht van groote beteekenis en van groote kracht Niets is minder waar Alleen is aan de vele or ganisaties opnieuw één toegevoegd Aan dit spel wepscht De Nederlandsche Unie feelijk vanzelf spreekt niet mee te doen Indien ook zij en zij zou daartoe zeer g jfd m staat zijn èn wat het aantal leden betreft én wai de leiding aangaat op allerlei gebied linies van vakgenooten zou stichten zou dat in Ons land de versplintering en de ver warring nog grooter maken en dat is nu luist wat De Unie bestrijdt en niet wil De Nederlandsche Unie wjl wel b V boeren en landarlieiders dorpsdewijze teia mon brenpen om o m ge amenlijk in het belang van het geIjeele volk en van hun bednif het afrarisch program van de N U en andere landtxiuwvraagstukken te bespreken Voorts streeft ze er naar dat onderwijskrachten van ooenbare en bijzonder onderwijs in ied e stad en in ieder dorp gezamenlijk fijeenkomsten zouden beleggen ter be nreking vfln het eerstdaags verschijnende onderwijsapparaat der Ned Unie opdat ook hier de onderlinge waarde ring en bindino groeie Z o wonden de corporaties van den grond opgetrok sen Mocht dan eenmaal Pe Nederlandsche Unie geroepen worden om eenconcentratie der nationale krachten opallerlei gebied tot stand te brengen on wie zou dat beter kunnen dan juistDe Nederlandsche Unie dan iseen gezonde grondslag gele d die demogelijkheid sctiept om in vertrouwenIe arbeiden De verordening inzake de prestaties Deze artikelen zijn reeds verkrijgbaar in onz9 nieuwbouw KLEIvVEG ingang VEEIMARKT ZIJDE iJ LBRUNS GOUDA Te huur gevraagd yop besten stand van Gouda Winkelhuis met mapzijnruimte Brieven no G 221 bureau v d blad WERKGELEGENHEID IN DUITSCHLAND In DutscSland kunnen geplaatst wórden tirnm r leien metselaars opperlieden gron4wcitón terrazzc werkers wejwerkers voor de spoorwegen hulparbeiders lattenzajers meubeloiakers bakkers slagers kaaspakliuia knec ats zuiveibereiders landarbeider melkers eni Inlichtingen verkrijgbaar bij Ae Districts Arbeidsbeurs te Gouda Regentessep ant oen 2 l O 2h 0 WHkiebouw v m 10 en n m Ï 30 n kMT A 4a BaMVkIwMl Gant Kerk v m 10 n n m 2 30 VL IKO A Vofe LOOr DKB BEVOLKING lB elEi nen van Reenwijk H vaa Ba p a W d G Koojr La eweg BIJKGBKLUKE 8TAI D Geboren Tm z van C Gon Iriaan en N v m WUk moTTtxDAmcnE bbcbtbank De rechtbank te I ttterdam beeft den 43 jaxigen landbouwer G J van D Ihier wegens diefstal van eenige konijnen ten nadeele van C de Jong overeenkomstig den eiech veroordeeM tot 1 maand gevangenisstraf Stolwütt PREDmsKOKnif room zondag Ned Herv Kerk vjn 10 30 uur Ds B J Kanis Evan elitatie v m 10 30 uur en n m 7 IS uur de heer Terlouw van GrootAmmera t Waddinxvéen GEVOPn EN VOORWERPEN Gevonden kettinkje met kruisje bg J Snopk K prkwcg 9 kmderportemonnaip mrt i ihoad bij N Krabbendam Zuidkade 33 portemonnaie met inhoud bil S L Fabor Zuidkade 105 klomp bii M budiik Tweede Bloksweg 9 nijptang bij U v d Valk Kerweg 128 Als verlprcn werden aangegeven 6 riiwirlbeListin merken identiteitsbewijs van den Opbouwdienst BURGERUJKE STAND Geboren Lena d van P J Hoogendr nm en A van der Neut Ane z van P v d Starre en T de Bruin Margjp d van M M Aiblas en A van Herk Geertrui Adri nantje d van W M Hofman en 3 Burrser Geertje d van D J Mansvelder en M van Eijk Overleden M van der Vi s oud 39 j erhtgenoote van M Kraan H J S Kamans oud 8 maanden Ondertrouwd G Meuer en M Vmk RECHTBANK TE ROTTERDAM De Rntterdam ïohe rechtbank he f den 27 iirijen rijwielbandelaar J W Ch de V die een z eenheidsrijwie band waarvan de prijs was vastgesteld p ƒ 2 hnd verkocht voor ƒ 4 20 wePfTis overtreding der Pri sopdriivingen Hamsterwet veroordeeld tot ƒ 10 subs 4 dagen De eisch was ƒ 28 ubs 10 dagen BINNENLAND VOIKshoUDING IN BEZET GEBIED Drieërlei houding is mogelgk HET STANDPUNT VAN DE NCDERLANDSCHE UNIE In het jongste weekblad van De Nederlsr r he Unie wordt opnieuw ge proken over het onderwerp van den dag de houding van ons volk onder de bezetting Na opgemerkt te hebben dat in het conflict tusschen gevoel en verstand ons volk de juiste oplossing heeft gevonden de houding van de Duitsche weermacht dit moet worden erkend heeft dit vergemakkelijkt sehryft De Unie Toen Wü bezet gebied werden trad uiteraard tegeltikerttjd de Engelsehe blokkade tegen ons land in werking Met het gevolg dat wij van dat oogenbllk af onze voorraden buiten beschouwing gelaten voor het levensonderhoud van ons volk aangewezen waren op onze eigen voortbrenging van voedingsmiddelen en op ruil met die landen welke wy ongehinderd door de blokkade nog kunnen bereiken Onze eigen voortbrenging van voedingsmiddelen voor mensch en dier is geheel onvoldoende om ons volk en onzen veestapel te onderhouden Het Is óók met mogelijk deze voortbrenging zóó te wijzigen dat zij dit wèl lou worden De aard van vele onzer gronden verzet zich daartegen en de op pervlakte van ons land is te klein om dit te ku mcn bereiken Veeleer is te vreezen dat wij de intensiviteit van onzen landen tuinbouw niet zullen kunnen handhaven wegens vermindering van de beschikbare hoeveelheid meststoffen Onzen veestape en onzen plutmveestapel moesten we reeds sterk verminderen wegens het stagneeren van den aanvoer van krachtvoer uit het buitenland Pit alles beteekent een ontzagiyken nei rgnitg van onzen zuiveluitvoer Tegelqkertijd kunnen wü geen dicrusten meer buiten de door Duitschland be zette gebieden bewijren door onzpn handel waarvan 23 pet onzer bevolking leefde En onze industrie kan voor een groot deel haar grondstoffen niet meer belrekken uit landen welke vroe ger haar leverarciers waren Men denke slechts aan katoen ijzererts tin hout koper enz enz Tenslotte zyn wij afgesloten van onze eigen overzeesehe gebied ideelen Aangezien nu ons eigen land zelfs in gunstiger omstandi jheden 1 op ziin hoogst uit eigen voortbren I ging een S millioen m nschen kan I voeden kleeden en huisvesten en on Inwonertal rangeveer 9 millioen bedraagt zör wij als onvermödelijk fevolg van d bezetting aangewezen op goederenruil met i dieinstbewüs VOOR DE VROUW Voorzichtig atmt uw wam l goed aaq die deelen van Europa welke Jj ongehinderd door de blokkade kunnen bereiken Dit kunnen wij wel aUeen over het gebied van de mogoidhekd welke ons land bezet houdt ö over gebied dat buiten ons eigen land eveneens in haar macht is Met andere woorden voor het naak te levensonderhoud van ons voUc zgn wü aangewezen op de bezettende macht Van niet minder beteekenls dan de bezetting van ons land in Europa zijn nog andere feiten welke het vinden van de juiste houding moeilijk maken onze Regeering in vijandig land het niet bezette gebied van het Koninkrijk en zijn zeemacht nog in vollen oorlog met de bezettende macht Drie houdingen J e gemakkelijkste liouding tegenover deze feiten is die van afwachten van onthouding welke wordt aanbevolen om gevoelsredenen De onwaardigste houding is die van hen die tot een volledige samenwerktn met de machthebbers der bezettende mogendheid zouden willen overgaan die door middel van die samenwerking jmet terzijdestelüng van de Grondwet en tegen den klaarblijkeüjken wf Van ons volk het staatkundie Eysleem van de bezettende macht allhans in zijn voornaam te wezensbestanddeelen aan dat volk zou willen oplegfen en die zelfs terwijl het Koninkrijk nog in vollen oorlog is met de mogendheid welker legers ons land be et houden het bezette deel van dat Koninkrijk met den invaller bezetter militair zouden willen doen sampnwerken tegen het land waar de Reeeering een toevlucht vond en waar i mede het niet bezette deel van het Krninkrijk en de marine samenwerken leorn onzen be etter De Unie constateert dat deze beide uiterste houdingn klaarbliikelyk uit aan van een niiskennin g der feiten Het blad schrijf De eerste wil de onvermijdelijke ü li ke Revolgen der bezetting van EuropefECh Nederland zooa s wij die hov=n schots n niet erkennen Zij büift bij de feiten ten achter Zij is ook in de pracHik onhoudbaar want wij zagen immers reeds een onmiskenhair contact tini hen en spmonwerkine mét de bezet = ds macht bij alle groote ma n schappe nke organisaties werkgevers warknemers middenstand U T DE PERS De tweede wil de even onvermijde i ke friteliike gevolt en rKt erkennen van de omstrindiffhedei dat het Koninkrijk der Nederlanden no altijd in oorlog is met het Duitsche Rijk dat slechts een deel van dit Kor nkrijk bezet is en de wettige Reseenni Tn e r aan Duilsch nd vijandig land vertoeft Zij wil op de f iten vooruitloopen er handelin gen stellen en maatregelen treffen welke eerst ten rechte zouden kunnen worden genomen als Nederland niet alleen maar bezet doch definitief na een vrede bij Duitschland in jeiyfd gebied zou zijn Zij tast daardoor de waardigheid van het Neder Kntche volk aan zij ontketent in dit volk een innerlxjken strijd waar ar e gevolgen niet te èvtrz en zyn zij jaagt het tegen haar in het harnas ten nndeele óók van de bezettende macht Zoowel de eene als de andere hou ing Iijkt het Unieblad met te verantwoorden Van haar eerste optred n d d 20 Juli 1 L af is de leiding der Neder anc sche Unie op grond v n de feltcin rvan overtuigd geweest dat de bezet ing van ons tod door de Duitsche legers een zekere male van samenwerking tusschen het Nederiandsche vulk en den bezetter onvermiidelijk zou maken Zij was v n oorde I Jat die samenwerking niet verder behoorde te gaan dan wedeiom door de feiten wo dt voorgeschreven De houding dei Unie is stees van oordeel geweest dat gezien ook alweer die niet weg te redenéeren feitelijke omstandigheden een lichaam in het leven diende te worden geroepen ter aanvulling van hst luchtledig dat bij de bezetting tusschen het Nederlandsche volk en de bezettende macht ontstond Uiteraard zou zu k een lichaam klaarblijkelijk het vertrouwen van het Nederlandschp olk moeten hebben wilde het kunnen worden geacht namens dat volte de bezettende macht bij de door deze te treffifn maatregelen van de pevoelens van dat volk op de hoogte te kunnen brengen en voor zijn levensbelangen te waken Het blad zet vervolgens nog eens uteen waarom voor de door de Unie noodzakelijk geachte beperkte samenwerking een in beginsel van den bezetter onafhankeli k lichaam noodig is De Nederlandsche Unie zou haren vaderlandschen plicht verzaken als zij niet alles in he werk bleef stellen om in bovenstaanden zin den bezettingstijd voor ons volk zoo draaglyk mogelijk te maken Slechts in twee gevallen zou De Nederlandsche Unie genoopt kunnen worden haar pogen op te geven Het eerste geval was aanwezig wanneer de machthebbers van de bezettende mogendheid zouden doen blijken dat zij op eenige s menwerk n met het Neerlandsche volk geen pnis zonden stellen doch aPes geheel op figen gezag en eigen eele nheid zouden wenschen te regelen Voor samenwerking z in er twee nof i in zulk een geval zou elke mo elykheid tot ssmonwerking ontbreken Het geldt hier evenwel een louter theorff seh geval want de m i h=hberj der be o nde mc idhoid hebben herhaaleiik v rVlanrd tot s m n werking m t het Nederlandsche volk bei eid te ziin In een beschouwing over de veror clen ng inzake het opleg jr van prestaties sehryft Het Vaderland o a Niet alleen personen en vereen igingen die zoodar ge handelingen biliyken of bevoneren maar ook diegen3r van wie kan worden aangenomen dat zy die handelingen billijken of bevorderen kunnen aldus gestraft worden Hier heeft men heelemaal geen zekerheid meer dat de ware scliuldigen getroffen worder Hier lieslist nog slechts de politiek niet langer het orde handhavende retht Nu is de verhouding tusschen bezetter en bevolking van bet bezette gebied in de eerste plaats een politieke verhouding Het tweede peval ware aanwezig indien d m Tchtftebbers der be ettend mon ndheid een andere instantie dan De Neder andsche Unie bU de eenige n uitFl ïUend vrrtegerwoordigende van het Nederlandsche Volk zouden beschouwen als zij zulk een andere instantie voïiViP hten in handen zouden ffevpn en met hear alleen zouden wil Ier sim nwerken O k dan zou een verdere actie van De N T erland rhp Unie in den zin van de hierbedoelde samenw crV ng geen re n van bestaan m er hebl n Hi pnede is mpTen wM de nosUio fer Unie du deliik en schern afgebakend 1 har ho idine h aa d F i de eenige houdin w k er i = m t fwfp r ei v V M k houdt i J r s otionaie waar j e n juridische Daarom kunnen wydigheid ongerept Iaat ook het instituut van de collectieve straf wel begrijpen Is het nu echter niet mogelyk ali men de ware achnl digen niet vindt de plegers van de handeling of de raddraaiers achter de schermen dat men zich dan houdt aan de oude traditie en slechts straften oplegt die waarlijk de heele bevolking treffen Boete te betalen vooral wanneer men zich zelf onschuldig weet ii nooit prettig Wy zijn er echter van overtuigd dat ons volk den last der collectieve straffen waar deze nu eenmaal door de dwaasheid van zeer erkelen orvermydeiiik mocht zyn liever eerlijk wil verdeelen onder allen dan dat penigen daartoe worden uitverkoren Samen uit samen thuia Nederland en de revolutie De National Z e i tii n g Essen sehryft Aan het Nederlandsche Volk in zyn gemeenschap wordt in 1941 tot taak gesteld den wil tot bevestiging der Europeesthe revolutie daardoor te bewijzen dat het z ich eerlijk voor een duidelijke betrekking tot Duitschland den drager dezer revolutie zal uitspreken Met den bijzonderen toestand waarin zich vele Nederlanders bevonden toen het er op aankwam van tarenlang gehuldigde illusies afscheid te nemen heeft men van Duitsche an die taak op te vat en d e het lot den Führer en die de Fiihrer ons allen pgedragen heeft n 1 den opbouw vsn het nieuwe Europa De dineen wa rom het gaat zijn duideliik aangetoond de raaoft ik Pn die op te lossen zijn nn df i liik esteld Ipd r h eft thins zyn lot te trekke et of tegen ons Overvj nning nederlaag en compromis Het Vaderland sciirijft o a Er zyn drie mogelijkhed n absoute Overwinning van Duitschland neder aag van Duitschland en compromis Een overwinnend Duitschland 7 iowel als een overwinnend Engeland gesteund door Amerika kunnen geen vacuum of zelfs maar een factor van nzekerhei in hun systeem van militaire macht aanvaarden Vooral niet op een zoo belangrijke plek als waar de belde Nederlanden zich b3 inden Als Duitsrii and wint en zóó wmt dat r geen samenwerking met EngtiBnd daor een gelukkig compromis rdt voorberc d dan kan het niet anders dan het NsitTlandscne gebied behouden om het cont nent tegen de Engelsch Amrnkransrhe re anche te oevtü gen ls Engeland züu w i nen en zóó w nnen dat er geen sa xenwerkiPg met Duitschland door een gelukkig eofnproiïTS wordt voorbereid dan kan het niet a des dan met medewerking van Amerjka ket Ei ropees h continent voor landen ii militair volkomen machteioos maken wat alleen mogelyk is dJorJat de A igeiaaksische wereldheersciappy die dan ontstaat post vat aan den rand van het continent Alle vredesplannen die in de laatste maanden ot jaren m Engeland besoroken zyn wyzen in die richting En de derde m gel il iicid het compromis Daarover kan men alifcn maar zeggen dal hot c mprcm s onmogelijk zat zijn zeo ang Duitschland moet vreezen dat de NeJorlSnden een Angelsaksisch glacis op het cóntinonl zouden worden of oo ang Engeland moet vreezen dat de Nederlandsciic kus de uit alsbasis zou Zijn voor een Duitiche oirlogsvioot Zoolang die vrees bestaat zal men b ijven vechten tot een der partyen werkelijk heer en meester is céi do m ereld na eenig overleg met zyn bondgencolcn geheel naar eigen zin kan inrich ien Velen in beide kampen zeggen er is geen compromis meer mogelijk Wij kunnen niet a s profeten optreden met abseiute zekerheid kunnen wij echter wei zeggen het cem promis is ondenkbaar wanneer er geen middelen gevonden worden om de weikelyKe nci tral teit naar 3eide zijden effectiel ie waarborgen desnoods door een gemen ode DuitschEngeische controle Hoe dit insutuul er zou moeten uitzien valt thans nog niet te zeggen men zal missc iien moeten zoeken m den z n van Colijns veel j sprokcn artikelover de zelfstandigleidspoUtiek dat bigm Apjil in Standaard verscnecn Een zc inopportuun maar bizonder interessant artikel Eén ding staaf vast wie zich voorsteUen dat Ei fe iai i voor onze zelfstandigheid vtcht zal l edrogcn u komen De Times heeft dat dezer da en nogeens duideüjk Ie verslaan ge ven Wy K nnen hi artikr aiieen maar uit een Zwitserse e sameivattmg die in de Frankfurter Z e itung IS v rscnencn Er blijkt in eder geval uit dat de Times zich een onJre onafhanVeiijk heid der kleinere sti ten meer kan voorstellen dan in eei vast ste 1 van geordende samen Ae king onder leiding van een of twee Tooie militaire mogendheden Het IS ten slotte precies hetzelfde als wat de Duitschers wenschen Met een belangrijk vcrsihil echter de DuiUchers willen Europa ordenen en de Engelschen willen de heele wereld beheerschen en zien h daarom gedwongen Europa U V wakken Nederland wcnscht 0 1 yfeld orde in de wereld maar het ft ook het aller een breed en voor Europa ongetwy feld veel gelukkiger basis dan die der Engelsch Amerikaansehe overmacht Europa het empire Amerika en Oost Azië zouden de vier stevige pylers dienen te zijn Naar zulk een toekomst moeten wij ons wenden Wie de oude zelfstandigheid terug verlangt verliest zich in verwarrende droomen h oorlogsinflatie onverntgdelgk Mr D J Hulahoff Pol bespreekt in het Haagsch Maandblad de vraag in hoeverre oorlogsinflatie onvermydelyk is Zyn conclusie geschreven vóór de benoeming van den gemachtigde voor de pryzen luidt Dekens K Wollen dekeri 5 7n1 t31 Jt § Zalm Bleu of Groen 150 X 200 Wollen deken K Mooie medaillon pair i 15Ü X 200 Speciale vergunning 5 50 i Sjl Wollen deken W Flinke maat 170 X 210 95 Speciale vergunning 9 90 Gest ó B0j Prima Sai JVertrek 160 210 V ÏO p onten 12 Gest deken met wol gevuld 180 X 215 38 punten lO $ i In verband met de door de overheid getroff r maatlegeien distributie prijsregeling kan met zekerheid worden aangenomen dat de prijsstijging m dezen oorlog voor de goederen die van algemeen maatschappelijk belang zijn binnen beperkte grenzen zal worden gehouden n in lelk geval veel lager z l blijven dan in den vori en wereldoorlog geschiedde Eenige prijsverhooging zal echter onvermjjdeijk zyn omd t ten behoeve van de boeren de prijzen van agrarische podutten opzettelijk verhoogd zijn het Nederlandsche prysniveau geleidelijk wordt aanaepast aan het hoogere Duitsche prijs But enmeisje P U zoekt per I Maan plaatsing als MEISJE AtLECN in klein gezin voor dag en nacht Loon f 35 p m Br Hazelaarstraat 82 Den Haag C 223 6 Nette huishoudster gevraagd bij een alleenw huilenman uneven onder no 362 aan Fa Kahms Bockh Ondewater O 224 f Wed niel t ee kinJtfrei 15 jaar iock gemeubileerde kamers met gebruik vun keuken Br no ü 2kÜ bur v d blad 5 Oro slcr vraagt OFFERTE PLATEEL glatuur en of gespoten Br n 1 O 222 bur v d bl id 5 RPMimttDUfluini IdvBrleert in dit iilal exploiutie noodig z jn eveneens stijgen en de aanwarding van iatz producten in sommige gevallen ook aanleiding geeft tot verhoogde pro ductiekosten Deze prysverhoogenda factoren zullen echter hoevirel iTechtt ten deele gecomp rseerd wordea door een prysdaling wanneer de overtollige arbeiders worden ingg schakeld in andere bedryvcn terwiiK de meeste Ersatz producten meer aan leiding geven tot prijsverlaging zjj het ook gecombineerd mei kwaliteits venjiindering De pryzen der goederen die opzettelijk buiten de Prysopdrijvinga hamsterwet gehouden zyn nl onroerende goederen of waarop deze wet o m wegens zeldzaamheid practisch niet kan worden toegepast schilderijen bijouterieën enz zullen natuurlijk wel meer rynsr doch deze rijzing zal zonder twyfel tot staaa komen of zelfs weer voor een fM ijg daling plaats makei wanneer bij het publiek de angstpsyehose voor inflatie zal zijn oogehouden een stelsel matige woningbouwpolitick zal ziin toegepast enz De loonen zullen op hetzelfd peil blijven er daardoor een krachtige rem vormen tegen prijsverhooging der goederen Tafelkleeden 1 40 2 25 Tafelkleed 140 x 170 Prima kwaliteit weefstof Zander punten 6 50 Tafelkleed 140 X 170 MM ie Velvetlfwal pSt Patroon Zonder punten 7 75 Divankleed 140 280 Frissche Handweef 7 3 tronen Zonder punten 9 75 Onder deze omstandigheden kan de toekomstige prijsontwikkeling zonder ongerustheid tegemoet worden gezien V n groote sorleerin heerlijke koel jes vanal 81 oenl par om vindt U by iVEIJL KRUBERLAAN 88 TsMoan 2807 Zaterdag gesloten tot 7 uur O 228 10 VIRES ET CELERITAS bren t Zitterdagmiddag a s des n m 2 J0 uur in Thalia Theater nog t énmaal OE OLYMPIADE FILM Aile rangen c5 c nt cholieren en volwas enen grijpt Jeie taaiste gelegenlieKl aan vaarlverkoiin vanaf half Iwee aan iMa i a MM WM i nf i iw iii M i a 0