Goudsche Courant, vrijdag 17 januari 1941

êeue blad ÉB VRIJDAG 17 JAI UARI 1941 pïVBOl W 0t een meisje worden kan HonnaScbobo VL AtHOhekers a s si s tente J iicJtoca taü e Mr U luH vao hA loDpeodc iaar den leeftijd van 1 jaar hebben bereikt in het becit JB vm een Mulo A of B dg lowa van het eiad exaaMa diie iarige H BS of h oveisancfe Bien vasa ie dode naar te vierde klas ran een Gjrmnacium of H3 S met 5jaricen caircuc Waaneer in de opleiding i os plaatsen open zijn ktinnsi leerlinge toegelaloi worden als zij niet in het bezit zijn van deze AplQOüa g mita zq voor het toelatingsexamen slagen ea zich verplichten de eatbrekcndc keimif gedurende de eigenlijke opleiding aan te vullen Hiertoe wordt aan deze opleiding een cursus La r Onderwijs toegevoegd waarvan het bijwonen verplidit is gesteld Alleen zij worden tot leerling toeeelaten die gedurende de opleidingsjaren practiach in era apotheek werkzaam zijn Als regel verdienen zij daar geen salaris maar moeten zelfs een leervergoeding betalen die neerkomt op ongeveer ƒ 150 per jaar Het studiegeld zelf dat voor den cursus moet et yossei 7 R waren een twM dikke vrienden gcachfkt leek Daisen arhter j Otto en Wouter Van bun eenile toaj hakten en groeven ze Mn diooldse af waren ie vriendje gebet voaaenhol ruim en makkelijk WMH De moeders van Otto en Wouter te maken icker warmden gebracht leder uur werden se bmi wIslB no p d hoe dat w gegaan Dl In net bol L t TnT gïï Z zeBBW htiger i f had t schoolplein vol gestaan net en droog Daar woel noo t f L o ler die hun kinderen voor het eer en daar druppelde geen regen door bet Het dorp ZOekt Mt icbool brachten Sommige gwlchtje temen gewelf n tn to dea roltjk en vol verwachting maar Op een goede dag a CT IeJmgena in hul zaten We beMien namelijk drin gcnd een fri t ed nodig en waar kunnenwe dat goedkoper krijceo dan ta de regenton Toen k raar B er twee Jongens van banketbakker Meelzak voorbij ze keken in de ton en ri ea Wal jammer xe Is nog altöd leeg en we wilden onze scheepjes zo graag laten varen Het deed de oiuie rcgeolan goed ai deze dingen te horen Ze zuchtte zo diep dat al haar ribben kraakten Eén van de inusje die op de rand van de ton zat gleed helemaal naar beneden en riep tegen ra moeder tt geloof dat de regentm pQn in liaar buik beefti Door al dat gesnater an gepraat hadden ze niet gemerkt dat bet steeds donkerd ws jgeworden en dat de zon ik achter gi ze wolken liad ireratoprt De regenman bad die wriSTO eenvoudig voor het gezicht van de zon f getrokken en Uet weldra dikke droppffl uit zijn reusachtige gieter vallen Heb ik t niet gezeed MDn rhcwmatlek 1 een weerprofeet riep e gAnzengrootmO der en alle eendje en gansje snaterden Ja Ja Ja Bn toen brak t et los Uit de dakgoot liep bet arater to gauw in fe regenton dat ze binnen een paar aalnuten vol wa en overliep Och wat wM ze bltjl Ze wa overgelukklg Alleen kleennaker Oogenaald wa niet tevreden dst het ao goot Hij nak woedend zïi naald In Iwl vaal van meneer JanMB dat hU juist asm t naken as tonden vrolijk en vol verwachting maar Op een goeoe oaj z u f Ook het dcwp waar uro en n dere kinderen kon e duid k ne het hol pijpen te deo J = woonden verkeerde tab Ui o l t l liever de ht omkeert naar hul wil UJk e n ke f t uZ nuwaehtige emmlng Vooral ta de hm CT ja n Er waren er zelfs die hulldenl lamp twjstond uK e k ra ue ie op q j wouters vader en moeEen eindje van elkaar af stonden me een steen hadden gezet nate der heerste grote ooruat De hele nacht nrn de Vrie en haar zoontje Otto en Maar kwamen M n brandde er licht in die huizen van P w HBizinga en haar zoontje wouter ken toe want P w geen rake Wal wa er met bua der Huizlifip hield Wouter stevig bi muren te beven l f l LII jongens gebeurd Waar waren ze h nd Masr plotseling rukte Wouter te ukken leeni kwamen f De volgende ochtend rakken Ie Icli IM en rende op een jongetje af dat vallen De ingang van het hol wa Inge t e m Otto en Wouter ÏÏ Tr Vrme spelen had o to en Wouter orh tvester wa al v r dag dauw er gevraaid geiichten te kflken Wouter wM de em gegaan vergezeld ma zijn twee ri taTd to prompt geantwoord bUkw n en het = n V J £ p 2 w hfl op he Bw a mevmSwdT Vrie naar Wou Maar ev later f goede or dat de hoDden n tad W noedef Besaan en w w re n er twee deloo want t 8 gedacht ploMeling gevonden V66r het bol Wfcehapp ont aan een tuaaen me dat k de spade niet In j xe graven en toen de houtvwter de de 4e Vrle en mevrouw Hofzini a en Voor het e zaten J ie J e Wouter en Otto Waarom Wou groot gev Br w t u y T JJ er was gebeurd WB Otto 1 rijn vHendJe had eko hier tang moerten Wtoven Ze De honden blaften J t m t niemand m K er Ifc dat alet aan denken Wcht tdk door De houtveater blle op drukt bleven ze zitten Evbi pdrobroroen p j drukt bleven ze zitten Even pcobeerden i ae nog de ngang met hun handen vrij te uitje en en poosje dMrna kwamen naken maar bet kostte hun niet veel kanten mannen an open = moeite 1 zien 4at dit onmogelijk a kteo t dje met de Otto ie ander zo flink wa begon e P Ji j J = fc tM er helemaal vrij De houtvester stak Wouter vond het niet eens gek jf i j t had zelf de grootste moeite om ï TS J B te bedwingen Waren e nu 7 0 = l e da T d Hoe hadden ze thu ooi i Z Z oJS bullen en Wouter vond het niet e w gek w ït bt rti tpeneu naar Ümlal i vervelend kunnen vinden Al zouden one to n pak slaag krijgen voor hun jttl kum roken naar tada zouden e w a Ze Jachten aan Ue avontuurlijke boe hen die ze gelezen hadden en probeer j hele nacht biJ 9roi den zich te herinneren of ze van een geval geklaagd en hem oSn hulp gevraagd al het hunne hadden geleden en hoe de Kom er e utt JulUe rtep ktl u M meniieB zich bsdden kunnen redden Maar rat kwam Wouter te voonrlnjn rr JiSf J noch wouter herinnerde zich ulk SS v 6r hö op d lü t T o wa peet bet bun 1 b okon komen had de houtveater hem to ÜTJ i T JÜ avontuurlüke plannetje ten uitvoer hwl l 3 zijn vriend kwaml ekwaad dat ae altvoer iet beter af Ze ontkwamen niet aan I hun rtraf Maar de muMr die Wouter en Otto huilden waren geen tranen van Ptin maar van vreugde at ze de auwe tucht weer boven Wn ksoM zagen Wedstrijd tussen kartonnen schijven Dit geduMsp etie kan door tw e of jmeer kinderen irden gespeeld Van stevig karton ongeveer 3 m m dtkl nasken we twee zeshoeken van 14 c ro van hoek tot hoek gemeteni Dit doen we met behulp van een schaar of figuurzaag Om ze er een beetje leuk te doen uitzien beplakken we re mei gekleurd papier en wel sU volgt voor elke kant knippen re vier zeshoeken vsn verschUlende kleuren i steeds I it ejn klctner wpidm Ia bel aaldden maken we een kleine zonde opening halen daar een dun Uiuw dat ISO cm lang moet zön door en klasr on pel Mm eae eind sHw t ep ngesasr mT ksltekw w Oelukklj deden ze noott let ga maar helemaal zonder atraf kwa n ar toch niet alttjd af Maar H Uk kon hen niet van kat uithalen afbrtngan Ze ontdekken hel hol Os Na Wt la 5a dst souden wlJ ook wel wlllenl Sterden de eenden en kleermaker Oogenaald maar de oude gamammatmoe iiT zei kal m Ik geloof dst mille erstasapi wegm ds laten kunt P T ZtZ aan m n rheumatlJk dat de regentnan 7 Jl tüch tfi laten wB i e mus die op h dak v Oofenaald s tmn h te te boowaa aadat aa alt ati T l thul behoefden la 1 WdT rs strenge ogen het al 12 = n et tn haak waa 2L7 2w 1 en o op ao n na Bun la bmxmê rjgfJTfc i w le ta É Z x bugeleerd herft Tot igf ftel an Po a k i het t Sterd wredel le droJr B de reclame die r zeU gaaden van veiTpakte 4e eUlaeex maken wek l g£5J de gedachte d t de J L verpakt inedicynen L tevaUïD den vakman jTwrarongen hedl Toch r hel eeval mö i een Swlier bïkend waar legen eedgemaakle geneesmiddelen Jm revenu recepten staan en apotheken te drae verhou Arcunstia r vowr de recepten tal beroe en dua den drager titel apotheker in het juiste liBi dient U te overwegen J ooUiflter evenlaniü moet etu f effl arts Nadat hij het t L ot de 5 jat ige H3 S toed floorloopen ihii zeven ir aan een universi stiieerefl fit had U i zeker niet fwétenrehspnelijke opleid die müu ler hiett genoten staut bu van den rr clicu s niet jten achter Idal hij cimr lint publiekjminder geréeerd wordt vindt z jn oorzaak Mto bet fpit dat hu Veel minder Uct roel de nienachen heeft dan de De opleiding van apothekers ssiilente duurt twee jaar Als regel worden alleen leerlingen tol de op = niernarwi IIW Wl MB tlechie keu b l tn tkter tUroa luoSim n dMde optódmg en hef werk tiB apütb kcrpassistente die in red gevallen den apotheker moet mpn in juiste licht te zien DfoIIe waarde Ie kunnen schatten tal W i bet eerst tot ons laten doorgen dat de apotheker zelf in ontkeline e fjdie dus in bekwaamgelijk staal met de andere acaicizpoals advocaten artsen preditai notarissen exi Het is te bepai dat een assiBtente die heiisch alttid den apotheker ter beschik g heeft om te vragen wat of hoe met een of ander moet doen heel in haar mars moet hebben om haar k naar behcioren te kunnen verten Naar behooren beteekent hier 1 meer dan in andere betrekkingen ül één fout relfs epn heel klein je al li l de oorzaak daarvan in uldelijk schrift of een misgreep het en van een medoniensch op het 1 kan zetten wordoi voldaan bedraagt t IW per jaar zoadat de toualkosten f 260 per jaar bedragen Beae geidee kuim in tenpUnHi worden voldaan Buitendien móet erop gerekend worden d at voor den geheelen ciffsus van twee jiar ƒ 40 boeken noodig zijn De opleidingscursus zelf staat fen aairtrdckeiWt vak Apothekers assistente is een mooi vak vooral voor meisjes Na het behaalde diploma vinden zy doorgaaM wel een plaats èn haar wordt dan ver antwoordelük en gevarieerd werk opgedragen Zij komen in aanmerking met het publiek hetgeen steeds interessant is en wanneer de omstandigheden zich ten goede wijzigen he bben zü gelegenheid zidi zelfstandig te vestigen Alleen is het te werk stellen van volontairs in apotheken gediplomeerde assistenten die geen salaris verdienen een smet op den apothe keretand welke oo snel mogelük ui gewiacht moei worden Zij kunnen zich n et zelfstandig als apotheker vestigen daartoe is alleen iemand met een apothekers diploma gerechtigd doch wél als drogist of iets in dien geest Buitendien zijn apothe kersassistenten in industrie bij proefstations ateeds gewaardeerde kraditen U begmne echter niet aan de opleiding wanneer U niet wat wij wel een noemen over een studiehoofd beschikt Meent O niet dat het werk van een apotheikers assistente alleen bestaat uit het roeren van een zalfje jen het aftellen van druppeltjes uit een groote flesèh in een kleine Om hen die misschien zonder te weten wat zü begiimen zich voor een cursus zouden willen aanmelden een mogelijke teleurstelling te besparen geef ik hieronder het leerpJanvoor den tweejarigen cursus tfXéMHniMPt apothekers ascistenJ HHriesuren 2 uur Theoretische reêq tuiir enGalencia 1 uur Fiiartiiaeogndito 1 uur Latün 3 uur Lager onderwij bidiennoodig 1 uarfiogelseh indien noodlr Oe leetatof Deze omvat Ie Scheikunde be begingelen der anorgani whe en xirganische scheikunde Behandeling van de voornaamste elementen en yerbindingen vooral die welke in de apotheek geregeld worden gebruikt Behandeling van zuren basen iouten en van de hoofd Waarin Otto en Woutmr een b e naebt c Tansen xaten Aan de pevelzijde van het huisje van kleermaker Oogtnaaid een vroiijke man die altijd lustig wijkjes floot tond de oude regenton In tegennelling met kleermaker Oogcnaald die bet vrolijkst was al de zon m he i haatte de regenton de OB Zij kon de zon niet uitstaan en trok een gezicht als een oorworm al zfl haar vijaiid aan de hemel zag Nee ztl fcleld van den regeranan Diewlrt precie hoe hi haar en pletaerkon doen Ook het dcwp waar Otto en Wouter Ze wBchtie nu 1 een hele jd op hem en baar gezicht werd atceds nijdiger De kleermaker zag dat n om haar aan t lachen te bre ngen prikte hij haar et t n naald maar daar moest de regenton oJeu van hebben Ze zuchtte beledigd Wat haal Je in Je hooJd meneerKleermaker Voor zulke grapjes ben ikniet te vinden doet u dat maar bij meneer de Zon J Héhéhé oudje Mefleer de Zon teaan ziehaelf vnolljk die behoef ik nieteerst met een naald te prikken lachtede kleermaker en hij zat even later vergenoegd aan ziin tafeltje te zlngen De oude regenton achold oog een tijdje door en kreeg een hele troep to oorder die baar ergenis volkomen begre Moeder Annegriet van de overkant troostte haar koor Wat hebben JulMe nllgevoerdl riep de houtverter weer We hebben we wBden rokeol rJep Wouter aarzelend De houtverter waa in een Bul raat hö h J de hele nacbt Wind Je toch niet op avtx dimOogenaaM hö weet niet hoe bent regenton maar Ik VPr goed Tk Lan e tad me Tf dat de regenman weer komt en Jö bordevol wordt Het water dat uit Jou komt U 0 heerlijk zacht vooral om te wMae heerlijker dan enig ander ter J ff ereld Ata Ik me tnet Jouw ater wm aan al de rImpeU uit m n t Ikboop maar dat 4e legenman gauw komtl Twee Joncena hadden ruzie n ben liep w B de ander Weef hulleiid straa Jut kwa 4 a i srwtJ er voor Hun maar niet Evert Je krijgt w l weet een andere vriend trooatte se nv ee ilM Bvert Jts e alSL Zön Ht vadsi u baakatbakkert groepen der organische acbetkimde Behandeling van eenvondige acheiktoidige verachiJBselen die zich t4j de bereiding en ook bfl de combinatie van geneesmiddelen voordoen 2e Natuurkunde Evenwichtsverschijnselen bij vaste lichamen vloeistoffen en gassen een en ander over warmteversehünselen in hoofd zaak gericht op een duidelijk begEU van de in apotheek gebruikte eenvoudige instrumenten als balans instrument tot bepaling van het soortelijk gewicht thermometer Kennis van maten en gewichten welke bü de bereiding van geneesmiddelen iiii de apotheek worden gebruikt 3e Theoretische receptuur ESn en ander over de inrichting der apotheek de bewaring der geneesmid delen de beteekenis der Pharmaoopee en daarin voorkomende aanwijzingen Behandeling van de verschillende dispenseervormen en hunne bereidingswijzen alsmede van de grondslagen der sterilisatie van geneesmiddelen Ongewenschte geneesmiddelen i combinatie bereidingswijze van galenische preparaten een en ander over de meest gebruikelijke verbandstotfen Behandeling an de wettelijke beipalingen op de uitoefening der artsenij ibereidk mst 1 4e Pharmacognosie Ecnigjalgemeen inzicht in den aard Ml de beteekenis der hoof ddeelen waaruit deplant is opgebouwd Behandeling der plantaardige en dierlijke grondstoffen die in de Phar i macopee zijn vérmeid en van de grond stoffen hunne voornaamste bestand deelen alsmede 8e vorm waaronder iij als geneesmiddel worden ge oruikt 5e Latijn De eerste beginselen der Latijnsche taal Hel lezen en vertalen van recepten het vertalen van voorschriften uit de Latijnsche Phar macop e Het verklaren van de o recepten gebruikelijke afkortingen 6e Lager Onderwijs Hérhaing en uitbröding van het vroeger eleerde v oor de vakken rekaien Nederlandsche taal eeschied ris aardrijkskunde en kennis van de beginselen van een der moderne talen 7e Buitendien wtmdt les gegeven in alles wat noodig is voor het behalen van het diploma Eerste hulp bij ongelukken SPORT DOCKET Alle ivedalrijden af gelftst Alle kwdierwedatillden wdke Zoa dag vaar de competWe aaoden war den gespeeld daar ie tentiiBomstan gtadea afgelast U ziet tis niet voor de poe maar dat moet ook niet Een apo ekers assistente heeft dikwijls onder leiding van een apotheker het gehèele beheer van een apotheek in handen en stelt U zich voor dat zij dan niet voor haar uak benk Mi zou z jn Dwarreleiid t sUes al dit viokjc ia het rond Of de vrom4 Larngtmam beefi het e iokkenleeer Een taj Uttpetpreid En de ktad rrwa éerschtfaea Het de slee Wie glbdt aie de BOJABTEN KLASU KUHN BILlIiflr De wedstrijden om het kaasphMOschap van Nederland hoofdklaa biljart werden gisteren voortga De uitstagen luidden Geeatanui De Wed 400 brt It 19 ka M 78 MffttL 13 37 21 05 Buitekant Hoogland 164 400 18 18 89 as 9 11 22 23 Brandts Haberer 296 400 19 19 86 119 15 57 31 09 De Code 40 11 61 12 13 van Leeuwarden 16 $ 31 8 11 06 De Coi Ml 16 17 18 81 BrandU 460 U UT 25 15 88 32 22 U Ut Buitekant De Wied DISTRIBUTIENIEUWS DISTRIBUTIE VAN BOTER MARGARINE N VET De periode 18 JaaaariIG Februari De secretaris generaal van bet departement Van Landbouw ea Viischerij deelt meT betrekking tot de distributie van boter margarine en v het volgende mede In het tijdvak van 18 Januari tot en met 16 Februari 1941 zal eveo voordien hlft geval was telkens een bon van de boterkaarl en van de vctkaart worden aangewezen voor het koopen van heUij 2SB gram boter of 250 gram margarine hetzij 230 gram boter óf 250 gram margarine f 250 gram vet Het ligt in de bedoeling de distributie in dit tijdvak te dgen verloopen volgens onderstaand scheoia Tijdvak 18 Jan t m 24 Jan Bon 2S rantsoen 250 gram boter óf 90 gram maragrine Tijkvak 25 Jan t m 2 Fete bon 7 rantsoen 250 gram boter of 2tO gram margarine óf 200 gram vet Tödvak 3 Frf r t m 9 Felsr bon T rantsoen 250 gram boter èf 2M gram margarine Tijdvak 10 Frijr t m 1 Febr bcm T rantsoen 296 gram boter óf 250 gram margarine óf 200 graas vet De detaillisten zullen in verband met het bovenstaande voor de in weck vap 20 Januari in te leveren bonnen vettoewijzingen ontvangen In de week van 27 Januari cmtvangeB zü snargarinetoewijzingen In de weeh van 3 Februari ontvangen zij vettoewijzin gen In de week van 10 Februari weder margarinetoewijzingen Zooals bekend gevra de vettoewuzingen recht op het koopen raa boter margarine en vet naar keuze terwijl de margarinetoewijzingen redit geven op het ko q cn van boter en margarin na keuze doch nirt het koopen vr vet RAADSELS 1 Bel gt teel la eea 1 wty rden tezamen H letters I lS 11 20 heb ie op het hoofd l9 lfl I5 is een watervogeL 2 n S 1 eea Qtidg l l 1 een tapirtaaent nar sülhoudsn 4 S I7 18 9 Is s n VTOuwtJaabart 7 1I ataat optje huls i Hoeveel woorden kun Je maken aan 2 maal B I maal O en I maal L 8 In een kamer was een gezelKbap aanwezig bestaande OH 2 vadera 1 naoeder zoons I dochter i broers 1 suster 4 neven I oom 1 tante Tocë wsren er slechts T menien b elkaar wie fcaa dit logewtkkeide probteesn a sssent OPLOSSINGEN a de nadseb nfth 4 v m4s f ifimer L Onder 4 o c e tela i cr ter ogea Voor IXei e L orded Oei na D ei genade a lksl te op wacht Ik la ap wacht t BIGAntnUAKtU ocaroeea aa 1 kp taak dkg pta b De meneer ia BUOKiarT en M pDoot te ICRSKE CBL afstand van de gnad het andere einde houden De Mzenbaan Is één wordt door een la len de deelnemeis w houden elk een toww In e Ma dat door trekken enz ia be ra l houden waardoor de siMJven ersetaotven Ze moeien er natesirlUk esse asrgen dal ae ti eltikei slasMSL RH rtcsM ici f ket eerst ket do l beeft bereikt heefl ge ronnèa Je uM zien wat een geduld er van Je gevergd mrdt nm het feaii zilil dal da seUlf