Goudsche Courant, vrijdag 17 januari 1941

I ITJ l I ISi 11 IH 1 0 1611 11 H 4814 sS M f lï 384 6H WH hk aa 2M sub JSli 2614 384 j 1 Hh 2J8H m IK 139 JIS 1 2 m IJ 104 103 R2 m llö K las 1274 127 38H 264 36h lis 114 V 39i 16 974 Ml J44 24H v 14 lü td 89 89 140 140 76 13 au4 i 4 21 il 104 i i l RSTE BLAD VRIJDAG 17 JANUARI 1941 IBITENURD EFFECTENBEURS AMSTERDAM ACTIEVE FONDSEN Staatsleentngen NederUmt ladig miL 88 101 u a Nolcetiaicii vao 16 lanuan OBLIGAnsl StaauleenlBceit Wtikvaor A Ita Veatersulkcr dito Wiiiw r t w A Dito C pr V A Wevers l an O Am Chryalal Atm Siaellml C V A Stand Br C T 1 A Am Tob Cy c V A B R H Cola Ct UARQ Ge Bi Cy Ct 1 1 9 a K II Hud Mccmn Kamp iMc T Pi Cara C V A N St CvG A R 11 Unit St Rubber C V IS e a A N LEI ltd A Dito Nat B V a NI Gas MU A Drto N Bas v a Tv C St vJLa a J44tï Aai Tel iTr K C V A 113 III 10 S 88 40 la 1000 M I I lOOO t 40 bit r M 1911 I laaa v s Gioolbfjeii obl l 1886 18 i abt art V JmschT s Grootboek abl 1988 I looo 9I 1000 3 IS3a 1000 3 31 CertKicien J s Grootboek abt ai m 1935 Indi 1 8 1 J7 Ind e 1006 s 1937 In4i M88 A f Dulti ch Young Obl 1000 30 St i 0t rEEN BOODSCHAP y0 ROOSEVELT erkl nn8 Amerien ambassadeur t6 Rome ne Amw ïniba5 adeur pw Mjiije 200 Jiu t Van een lang Z wnlof te Washington in Ije u itrufigekeerd heelt aan V luanMl t joumaUsten veiihtTi J ® bijzondere Ljj jhap v m president Roosevelt kwiiiiï keiier heeft meeVjU t e d hij naar Rome u teeru uro iun n ui male taak iKPiaitei itjijaarsfhe politieke kringen vetklaiing jgBöttcU oaidet hieimede zou ïSlfcert miT de n eimbte Engtl tó cmaganflTnanoeuvre door de jf bevoegdt zilde ie tegcngespro fja deïeUae JtüUaansche küngen SuiMn i e i M rband aan Je vyandt ijke propa anda ich wft oogenb K met voorkeur mei slié benig huKll tn daaimede kunst I ijen indn k il wekken dat de and in It moeilyk begint ie vorden Van d e 5 vcrondcrstUiiBg uitgiande htcfl sr de laatste tken een gehecle A propagi raa manoeuvres kun nVwaarieniir wtlke begonnen i een redivtt li an Churchill op j Dttember M de e nianueuvits o betooS i zullen in Italië ts dar fen fiu to opleveren wunt alit 11 vattin J tl n den oorlog aan Jijde van ziir bondgenoot Duitich d tit de eiricNtrwinning voort te en zcotls 11 k du dclijk blijkt uil t den jongstcn Ila lanschin njmistcrraad kt 1 km 87 ® ii7i 4 I94 1 100 4 I lOOg IBM im I HM mi 19M 3e I UQ 4 Ki ig4 bit r 100 t toon lOOi Ittlll lÓÓti 3iJ 90 91 173 RaDdalsvercenlsInsen C en H g A 11 H 174 1951J Boin S H MA Dell At H IC d Gunlz en Sch A I Cr enHvR A Lind £ en Tevaaa Wed Wol Mts A 194 1J34 ai 137 SB 14 744 nijiibmiwandcmenilnsan BH Mllj Ie ruk A 6J 580 Olta 2c A 4i 4 4UI Boeten M Mij a 11 Slnukep T Ml 178 Petrol ondafnanolAfen Drd Plr I C V A J 4 J60 K N Pclr Mij ILO Ond A dito C V A Motaia Er rn A Taj Bkan P M A ard O 10 a 23 C V A 102 If lOOH m 7 AANDEKLIN Bank en CretfletlBBteltlneen 1I44 JiUli Jt3 ItJ 370 259 2B4 Ï7J 121 41 Rubbaronderneminseti leïi a Rubber a Ind Rubb C Java eaoutcti Preanger R Mn EUmeid Tap Salatn Plant Wai Sumatra Zuid Preanger 145 1 34 146 78 81 Mi 149 84 Scbeafrvaanmaats h ppU B IM4 11 7 11 4 Il4i4 Purne s S enA M Mij Zeev aano Niev Goudr A M DeMaasCvA Ml Oostzea A Hande v A dam 45U 4411 CaltMirmaaÉBelMpa eB Krian Suiker A 17i Pagottan A 17 I4 rs Suiker C t Mi A iir T eA ene Lestart llfi dJl IIJB 7S 3ï Arerd burgBesoeki A Soek Landb A Anst Thee C A Bam Thee Ru A GoSftiara Cu Mt Pargktotam Thee 154 Fa rNangkaCMiJ Rongga Landb A Sedep Cu t A 388 = rdarg Ci 11 A 1 I Te aga Patrngan 159 W Ja raTheeC Mij Ins Cult Syndic KailTiUdCu tMÜ vtich el Arn W JavaKinaC MJ Mveraen B auwh V nes A Bijenkoif A Gem E W cnW Dit Pef W A Gouda Kaash MiJ Houlk Alberls A Hou h Jongen A K014 h Pont A Muler IWH A Do 52001 75900 A N M V Hav w A Z Sab l80 CvA Woaiworth en Co 774 lui 72 1 4 RWL De i Spoor A N I Sp w Mi A Atieh T C ï gAKarsCS CvgAK C South H Codein pref a Dito Cert V g A Ln Pae CvgA Geld T am Mi 140 Kedi i Sttr Mij tad Sloon Ir A Dito ïrt ef A ataiang 5t tr A O Java SI tr A Sem Jo ara A Ser Cher Ijon A Soerajoedal St tt Pro ongatie BEURSOVERZICRT als voor rekenmg van derden en het verrichten V dl f na c U han i met uUzondcring van het assuratiebe dr f Het kapitaal bedraagt ƒ 300 OCO ver deeld in 6QU aandeelcn a ƒ 500 waarvan 20 aandeden zijn geplaatst en olge tort Tjtseflhrecte ir is benoemd de heer G Stefan te Amsterdam Jn de beurssituaba komt hoegenaamd geen eekening Er ziji jittn latloien welKe etn gelirononLeeide kot abeweging te voo schijn kunnen roepen en k aarbl jkelijk m verband hiermtöe onthoudt men z ch van het aangaar van nieuue engagementen of het alwikke en van looptrida veibinteni m De hanotl vva wedeiom Tandaag an gei ngen omvang en wegana gi brek aan affaiie legden de kaer ea medevom een aigin lot aïbrokke en aan den dag niaar late op dtn n iddag kon etn eibetenR g woiden waai enoinen en aan het e nde vaA de rekening werd in de meeste ge alen Mlianoe d op oneeveer het peil van de openu SfepiijZLii De koer tn op d er cl i lende afdeeirgtn gedroegen xich echter niet geheel in ove eent temni ng me elkander en de markt had dan aok een onxeg 1 al g verloop waaibij £ ich echter geen s oote koersver chi en voordeden IA e kor orden geconstale d dat de beu s ook thans eer over een behoorlijk weeittandave mo PI beschikte De altare in pe ocunlond en was gering Odes openden een paai pui t n beneden het vor ge s ot konden neb dnaina wat barste len mMr de beste prijzen beven toch niet p hindhaafd HVA s wer den eenige protrcnitn lager in4tez t liepen daarna vrij imel achteruit terwiil vervo en eer een Oinke verbetering intrad Tegen het slot kon echttr opn uw een verivvakkin wolden waargei nes De minder ganghaie sooitcn CU frï raande en wareh ongean mee d De tabak bmarkt lag geheei verlat i De koer = én waren wein ig verande d Oude Dell s echter zagei zich een giyde vteital punten on glppen Voor nbVe waarden v as de tem ning ongeanimeerd Aivsterdam Rubbar Za Ur4ax IS JanturL UU i csirM i 4U M KRO soft Wij het I rrn den dag 8 30 Nieuw r chten ANP 8 45 Gramofooninuzitfk 9 30 Mj siquelte 10 00 Sch edam ch mannerUtoor O pheus en KRO ameroj ke t opn i 3o Gods lten g ha fuur 12 M Gi amofoonmuz It 15 Rococo oc tt 12 4S Nieuwe en economische berlch en ANP 1 M Reportage 1 15 Mu= iquette 115 Gram ofooniri lek 2 60 Voor lonK Nederland SM Onre Zaterdagmiddag 5 IS Nieuw contHïïilsche en beursbench ten ANP 5 10 U t d wereld van de Iiim vtaagEe pitk 5 45 Repo tase OO Zang me be clei4irvfr van het KRO vn phORie orke t opn 6 15 Wat in Pfede land vei scheen cru serie Ovtfcpemzing me p uzikale oit j 1ing 45 AcTueele reportage of fiiani amnuritk 7 00 Vragen van drn da AN P 7 15 Gramirfnc nmuziek 7 3ft 7 4S Be ich en Fnge sch g W Niejwsï eri h en AVP 8 5 Gra roJÖIcn ii z va 8 39 8 45 Per chten Ene t Wij sin pn den dag 10 00 10 15 Nieuwsbertchïen ANP en sluiting yiix vERSiJif a Ml M VAK A openden i a lager en maakten onder beu s Steden ilj t i n a h vi n meen mee Dc i r tijd sleehi e mg schom n ingen mee Dc scheelJiaartrotn tek was kam net vee ver aoderd korsbeweg n was hier onsvstema tisch tn Indu tnec en wa we mg te doen d b kende hoofdsoo jji weden t gen ongeveer de prijzen van p teren verbande d de miader gangba e Indn trteaamleelen waren over het icihe l gwiomen earder Iels lager wegens gebrek aan kooplust Op ds heleggi K afdee in t bertimd voor de Nederlandsche s1aaffond en een ped ukle cndens en vooral wam dit lol uit ng in h t toersve oop van de geslaffrlde d na prit h ti n o enhrn Iniakte t t 8üiyi beocent d ave ig Jonger emiwlai we deis hierdoor op nader wuie heinv oe oiitle ScBiild v as veneens tets laeer D 3 Ind SThe le nlft a vaien i sd ukt Provincial en emeentelljke oWigatlün prijahoudend Pruiongatte J t Om IJ Mituwsbe TPBO lliM ICoigenwtidin VARA 10 2 Voor de kinderen 12 Berichlcn t2 15 0 ïïe spel 12 VARA A manak 1245 Neuwsen e o nische ber i hten ANP I 0€VARA Ha non e arke t 1 45 Ulf7end is in amf nwerkin n e den Nede landsche V i eta ifersbond 2 00 Zang met planobeffe eldfng 2 TS Or m oonn iizieï 3 JtT i inb ia ha ur T31 R 1 d TT kett 4 ïT t b 5n K vo k spo t causerie M Crantoicon 1 u ek v rRO 5t Bjljbelwr el in VJlM K 5 15 N ini ec mnni che lietw rlcti en ANP 5 Ds Ranrtbler M Van ta t en maaisc app lexmf C 15 0 gel en viool 42 VARA M is ak 45 Ac u e e re if Cf X aavyt it i 7 U Cronin h KOFR NFBtW A tTWCB Ct BARINinUgTITOirr Koarsen voor torllnïen on 17 Januari l tl lc ïen verplicbtfneen Uiidande m Beichs narlwr 73 3t Fe ga s yi 1433 Zwttsei eh fraaes 4a M Lfraa l r Devnisrtl Krtinen WW IIFearaalw krxaan 4S8 Zuwa i alM htasieci t a T Jeeti scha kroaen oude r l deni tn fsl e4riïche Mrmimn l irw l nr Ja Btnc lawJe l nt sn MT aebuMait 4 J Turksthc Dunden I43i T ewa f Itene r f r I i ui KKOONPRINS TOT ét BL ÜROkRU De pniit van Piemont is tot genejal van het le er bevorderd Jei gegenheid daarv n ht eft Mussolini dtn jnmgkezei itn ttlegrom van geluk enich tejonoti waarop de koring keifcr ir len üntwoordtelegrrm heeft bedankt Ml SSOMMS TRJAARD Vr SOESCHINK VOOR CORING De duce he t dtn rijk maar ichalk Kr gelepenhtKi van diens viijaaidag liet m flt kur De dure heeft dit geschenk door den lalasn chen Tib ad ur te Berlijn DIdo Alfien Uit n overhandigen HERIKA Het oï brenj en van de it Mendoza INf EL Sf HF OORLOGSSCHIP SCHOND Ntl TRALITEJXSZONE VAN l RUGUAY De repeenng van Uruguay heeft an fticiee vastgesteld dat hef Enielsche ocrii gsschip Astunas dat H Frarrche vrachtschip Mendo a 1 51 i de neutrali itaêiie leeft geschonden De minisJ van Bujienlandsche Zaken van nigay heef reeds d n Engelschen jezant cpmtrkzaom gemaakt op den Mtigen invloed vkelke dit fe t op d ande betrekkingen tu schen de RWnnfen var Uruguay en Engeland Mil hebben N Pr verluidt heeft de SeLirht gezorl hierop beloofd zich P het Fnrtipn Office in verbinding lullen steller Nog een Engelseh ooriogs ehip m de wateren van de La Plata t rf P miliiair vliegtuig düt in Anverikaansche wateren ï Engelsche scheepseenhe i 1 Esoe een noodlanding ge De vlif sers vueigerden mede te 1 e eenheid z behoor te Montevideo in om i J jeruthten lou behalve de Astu 8 een chip genaamd Cumber J de watenen van de La Plata fwren De Mendoza bevindt zich M i op Braj Asluria zou het schip op een i tan tien nsijl achtervolgen D eboactn wordt door het kustT P Salto van Uruguay in de ii6M i ee nt aan dat oJ mmiddek de wateren van ïilit bere kt heeft Braziliaaiische wijziging in cntrabteitswet i geenng van Brazilië is tot leehnische wijziging overge den tekst van de neutralikft P neerkomende dat J ardijsebepen van oorlogvoe landen geen gebruik mogen 1 radiostations in Brazivm Ü ri le wateren be Jy ef wanmeer zij om loodsen dS i fldt uit Rjo de Gran ev tl l e Mendoza van p avni an I 1 anker ge De spahning in Argentinië BAD CALE OPPOSITIE TEGEN DE REGfcbKING Ttjdens dramatische debatten die verscheiüene uren duurden heeft het Argentgnseh parlement zun standpunt bepaSld ten aanzien van de bood schap der regeering waai in deze de afgevaardigden uitnoodigt in het be lang der natie eindelijk te beginnen met het positieve werk tler urgente problemen van den dag De regee ringspartijen hadden een voorstel in gediend waann zij de opstelling van een nieuw arbeidsplan eischten met uitsluiting van alle zuiver politieke kwèatie Dit voorstel v erd echter door de oppositie met 64 tegen 50 stem men verworpen In plaats daarvan brachten de radicalen het voorstel ter tafel volgens hetwelk de regeering op de agenda van de buitengewone zittmgspenode van het parlement een politiek debat zou plaatsen over het resultaat der verkiezingen m de provincies ganta Fe en Mendoza Deze openlijke aanzegging van den tnjd der radicalen tegen de reoeering heeft den binnenlandschen po nieken toestand van Argentinië nog gecompli ceerd gemaakt CHIIEENSCH BOIIVIAANSCH NIETAAMVALSVERDRAG De ministers van Buitenlandsche Zaken van Chili en Bolivie hebben gisteren een nietaanvalspact tu ïschen de beide landen onderteekend In de overeenkomst wordt veiklaaid dat de beide regeenngen zoowfl ajinvals oorlogen onder elkander als ook die van een verdragspartner met andere staten beschouwen als v merpelnk Fventueel opduikende onci n ghedtn o conflict n tusschen de beide landen zullen uitsluitend door vreedzame maatregelen worden opce c t zooals die m de internationale dooi Chih en Bolivie rderteekende verdragen op genomen zijn Voorts stollen de beide rtgeerngen m h vtidiag hot begin sel der nieterkenning van door gtweld tot stand gekomein peb edsmliivingen Ten slotte verplichten de beide par tiien zich om z ch ni te m rgen in de binnei landsche of buitenlandsche T ncel x erheden van e kander De beide minister hebben verder een protocol onderteekend volgens h=t V elk ter voorbereiding van een n uw Chileensch Boliviair ch economisch verdrag een gemengde eommis sie in het lever zal worden geroepen Ten sloHe werd nog een ovcreepKumst aangedaan be reffende ci i it 1 no van nrcf ssoien en voor een beur sludeererde studenten DUITSCHE LANDSGERFCHT BELEEDIGING VAN HITLER Diefstal tijdens vcrduislenng Het Duitsche Lir gerecht heefi gisteren te Zutp n een zitting ge houden De 24 lange slager W uit Aalten had zich te verantwooiden w pens beleedig ng van den Fuhrer Hij was m de plaais zijrer in oning m een cafe geweest had daar veel spiritualiën geironken en ging al zingende naar huis Op straat 1 et hii zich be e nJi gend uit over den Ie d r van het Duit schc volk Een voorbiigar er die d n man waarschuwde dat hn gevaarlijk p l speelde kreeg aK dank daarvoor een klao welke htm logen Jen grord deed slaan Dictengevo gel on dr man twee dagen ziin werk ni=t verrichten De Staat arwalt dr Koblit achite de beleedig ng een ernstig del et dat hij wenschtc gestraft te z en met een ge vangeni s straf van acht maanden ter will hij voor de mi ïhandeling vier maanden gevaneer sstraf e schte R Chtcr dr Topich veroordeelde den man tot gezTmenlijke straf v zeven m n evip i s met aftrek der preven eve hechtenis Vervolgens stonden ter cht twee koophedcn uit Zwcl e de 21 jarige T en dé 20 ange De V die ezamenliik in den nacht van 7 op 8 October j 1 een etalage hebben openpebioken vin den schoenwmker van Bat a te De venter In totaal hebben zij 40 paar kousen en 4 pnar schorren gestolen welke zii in Zwolle aan den man trachtten te brenpen oor resoeetiev e hik ƒ 8 75 ƒ 1 en f 2 T lukte h t uit de voorlooo ge hechteni t vluch ten waarna hn zijn medevwrker aan den inbra k ook in vrnheid h elp Bei de verdachten bekencten hot ten la te gelegde Staatsanwalt dr Koblitz zeide d lrvolgens het Duit =che recht d e rprijpen zeer zwiar gestraft v ord n omdat ZIJ zijn gep ee d oiider de bescherming van de verdu srK ing Tegen T ei chte hij een jaar en d e maanden tegen De V een jaar n twee maanden gevangenisstraf P rechter dr Topich bepaal e de op een laar en dr n aanden voor T en een jaar voor De V POéWr TOT DOODSLAG Een Jaar geeischt yoor de Rotleroamscne rechtbank stond gisiespn ttretut de jo jaii e verteger woordiger G M t IJsset monde wien poging tot doodslag be leedigmg van een ambtenaar in lunctie en vernieling ten loKie wa ge legd Op 5 October j 1 wilde veld wachter Goeahart te ijaseiiiionae Ui ii man rresteeren ornaat deze een boete nog niet iiod bt aald V idachtwas kwaad geworoen en liep met een geopend knipmes op den veldwachter a Met behulp van omstcna rs wist Goedhart den man naar bet bureau over te brengen Dear beleedigde ver dacbte een anderen veldwachter d e hem moest bewaken en Uter vei melde hu in zyn cel nog een tafel en een luik Verd verklaarde zich weinig meer van het geval te herinneren Mr Wil brennmck was evenwel van meening dat verd een gevoelige straf dien e ontv r en Kst is b k rd en uit een psychiatrisch rapport bleek di l opnieuw dat verd een psychopaat is In dit geval kan met met een boete of voorwaardelijke straf worden volstaan en bpr eischte 1 jaai eva genisstraf Mr J Kranenburg nep wu Jend op de geesiCbgesteldhaid van den man de clementie van de rechtbank iii Uitspraak 28 Januari a i KJNDPRFN ONVFRZOBGD ACHTERGELATEN De Rotterdamsche rechtbank ver Moeder tot O maanden veroordeeld oordeelde gisteren de 34 jarige huisvrouw W J G M te Rotterdam die op 14 Mei j 1 haar vier kinderen onverzorgd had achtergeMen tot een gevangenisstraf van zes maanden De officier van Justitie mr Baron var Dedem had acht maanden geeischt MOORD TE OSS In den nacht van 12 op 13 Octobeir heeft te Oss een vechtpartij plaats ge had welke aan Marinus Johannes den Brok het leven heeft gekost Onder leiding van den inspecteur van pohtie Kniep tra werd een on derzoek ingesteld ten einde den dadar op te sporen Bij dit onderzoek kwam het volgende aan het licht Dien nacht had Marinus den Brok in gezelschap fen twee militairen een bezoek gebracht aan de woning van den 22 jangen arbeider A W M van F woonachtig te Oss Van E maakte ziph daarop kwaad over de houding V an B en wilde hpm aan de deur ïet ten D t gmg met zoo gemakkclyk Er ont tond een vcchtpaity waarby Den Brok een vuistslag te incassee ren kreeg Van E slaagde er m Den Brok nanr iuiten te werken nidat hii geroepen had Ei uit Ik sla Je er uit of kk steek je er uit F n roei v an Van F die dien l e wusten vond m de woning van Van E vertoefde haajde dezen naar bin nen waarby hi tegen hem zei Wees maar voorzichtig met Den Brok want die IS m staat èen mes tusschen Je ribben te steken h adat Van E eenWe minuten m de wocnkamer fiad gezeten was hij op ge=piongen en naar de keuken ge paan en terwiil hij uitriep Ik laat me niet op myn kop zitten is hij naai buiten gerend m den richting van den Berehem chenweg Op den Berghemschenwfeg ont moette Van E den 40 jangen Man nus den Brok Tusschen beiden pntstond toen een vechtparti Hierbii heeft Van E zi n tegenstan der met een mes m de borst gesto ken waarbij een slagader werd ge troffen Terrevojge van een inwendige ver bloMm IS D=n Brok toeti overleden Aan de hand van de resylt ten van het onderzoek werd de 22 jarfe arbeider Van E ais verdacht van mooid gearresteerd Gi li r n stond hu voor de Bossche rechtbark teiecht Hem was primair lood 1 B ten last gel gd en subsidair li ishardeling den dood tengevo ge hebbehd Bil het verhoor verklaarde Van E dat bil de ontmoeting op den Berg hemschenweg Den Brok had uitgeroeper Oh ben jij daar Den Brok heeft hem toen met een proot dolkmes aangevallen en verschillende malen naar hem gestol n Eenmaal is Van E daailii m de heup getroffen Van E heeft toen een mes getrok ken en heeft zooals hij beweerae uit zeTverdediging daarmede naar Den Brok gestoken Na het ge uigenveihoor eischle de offici r t gen den verdachte wegens ioodslag een gevangenisstraf van zes jaar De verd Hte betoogde hierna met klem dat h i rooit de be oeling h eft pebsci Den Brok van het leven te be roov en ITr Th de Vrjpn uit Erdhoven dron er me klem op aan den ver dachte van de tenlastel gg n en van dood ln en zware mishande ing vrii te spken S i sKjair cnnclii l iter tot het opleggen van een mil derp straf Uitspraak volgf later NEDERL WOL MU Winst ïfZS 40 ƒ 220 142 dient vrijwel voor dekking vroeger erliessaldo Aan het jaarv erslag over 1939 40 vande Neo Wol Mij te Amsterdam ontleenen w ij hel voigende De gang van zaken was m het eersteaeel van het boekjaar bevredigend Ondanks de bekende moeilijkheden bijverscheping en mvoer kon men eenloonenden omzet bereiken Nadat inMei ook Nedenand m den oorlog be trokken werd was men niet meer mstaat rieuwe aanvoeren te verkrygenOver de in overzeesche gebieden gekochte wol zoomede over het lot vande tontertijd onderweg zijnde partien verkeert men tot heden m volnomen onzekerheid Onder die omstandigheden is het uit den aard der zaak buitengewoon moeilijk m ae oaians en de verlies en winstrekering een juist beeld van de situatie te geven Men heeft er zich toe moeten bepalen voor de engagementen de roodig voorkomende reserves te rraken en deze op de rekening wolvoorraad af te schnjvrti zonder te weten of die voorzieningen voldoende zuUer r De leries en winstrekening toont pen Win t over het afgeloopen boek jaar van ƒ 220 142 Na aftrek van het verhescaldo over 1938 39 van ƒ 21 866 bl ft een winst van ƒ 275 welk bedrag v ordt voorgesteld naar nieuwe rekening over te brengen METAALUNIE TK s GRAVEKHAGE Te s Gravenhage is opgericht de N V Metaalunie door de heeren J Kokes te Amsterdam en J H Scheepmaker na mens de Pragomet Hande 5 en F nan ciermgs Mij te Amsterdam en C Brandes te Bussum Het doel der vennootschap ts de handel m den uitgebreidsten zin m oude en nieuv e meta en Icgecmgen oud uzer en gietbreuk ertsen splinter hamers a Iken sintels en ardcre gronc s ffon ei w n v n wc en aard ook zoowel vpor eigtn rekening i8H lOOi SSti ü u 8 WH HM tw u M W 90l V 0 IMO 2 MO 4 1 40 bit f 900 1B34 I 100 3 I93 ƒ 500 3 1D31 100 3 1931 500 3 19JS 100 3 3 UI3S J SOO 3 131 2J 1 33 01 I 100 31 1933 01 sn 31 1 USI O I 100 1 1 31 OI 900 3 1D31 AO I r 100 i 1931 AO I I 900 t Prov en Gent leenincen 2 92 9U 85 m 91H 9ÓK 90 7 l 7 93 triH trH 851 91 90s 81 SSX 3X ma H H W M fi 4 ti 4 84 M 91 4 1 4 98 81 2 g W 84k W 91 90S ts i 90 Adam 1936 Ji 89 87 i Dito Ie ISai 31 Afeld Ie 37 3i Ainlwm 193a 3 Deventer 1020 B Dordr SO 3 A 3 Elndb 19311 3 t Do 3e 1 38 St Gei4 38 31 4 D plo J Ie lp 3S Grhafie 1921 ft Dito 1 J6 31 2 Dito 193t I 31 2 Oilq ds 31 I 3 Gronlng 1S3 3 Dito 2e 1 3R Kaailem 193S 3 DUO 3 3i 3 Helm 1937 V l Mb 1931 3 Hllvera 1930 31 4 Dito 10 1 38 2i a Leeuw 193 3 Leiden 1937 31 N IlolUud 3a 3 Do Ze 38 31 1 3 Dito O 3B V i Do 3e lO J 38 21 2 Nijm 2e 1 37 31A Rdain 193 37 4 D O 1 en 3 37 3 2 Dllo 1 1938 31 Dito 1S38 31 13 Schied e 1 37 Ji j Tifb 1 37 3W tftr Pr I 37 31 2 Do gem 37 31 2 Zeeland 1937 3 Z lloll 1931 3 Zh Ie 1 1938 3 Dito ie Ig 38 3 BvNGZel 37 3Y 2 Dito 19 8 3 I B V Onr Z 37 4 Genl O red 9001 33000 O 31 j Dito 1 1 1 67 1 20 ia 3 N Bnkii t 5 4 68M AuivuUUiceK R poiaeckkattaea Alg Fr Hyp b tn 2 9a 93 SI sen 99 90H W 93H 93 Pandbr ISVAlg Hyp bserXY 4 A dam Hyp 1 4 Dito 31 Amh H B Ser 9 t 90 964 E F F br 3 i Bat Hyp b N N PP 4 Dito CD 31 2 Dr 11 B do 31 2 Fr Gron Hj p 101 96 9u Bank Pd 4 lOUs Do Da en Va3i 2i 95 Do pb IJi j 3 9U ëSH l 92 97K 90H 89 1 98 i U G av HB d o V 90 Gr HypBPb 31 2 Hl H P ser A C 4 Dito ser BD 31 2 Holi Hyp B dito 4 Dito ser K 31 2 H p b V Ned Ser M 31 2 Insul N pb ier AB AA BB 4 D o ser T TA 31 2 Itlu v H Cred PSindbr 4 Do m 8 eT M 90K 87H 90 WH 94 i 90 9H S8N 8S 981 994 lUMt 92H lOU 93H 93 9iH 93 p Hitk 31 1 N Hypb do 31 2 N Hypb Veend serie K 3i I Do 3V2l dito 3 Noordb Hyp b PaiMibr 3 Overijss H bdo4 Rolt Kyp b d o 4 ld dito 31 Sted U p b £ er K L 31 2 Utr R p b 4 D o sene K 4 D lo serie E 3 Dito 2 verpl uitk I 31 Westi Hvp b 8 0 Gramofoon uziek chten ANPJ Cf X aovyt it iu ek t Pi aatje ANP er k udtlnC Et rri 31 2 ENnelte HbBk ma ZHider Hyp b 12 uiii I 4 e i s D ser K L 3Vi tl 91 ZH Hypb met verpl uitl 3 i 91H 9M E u Ne 8ch nrti 4 8SK IMi o Sdt Byp b 4 WH Dito 31 2 n Iniuttr ntfcraemiBfVAv AX U obl t i 104 XN Bergh s en Jtirc irvd Obl Jl i U tl Berkel s Pal v 37 Obl 4 M Levers Zeep Mfi OM V t MIK I01 BWerks9 NT U byp bL 4 SB 1014 Wilton 41 3 UBii imtt Llmb Steankm Obl 4 Ka 97 Bat P MH O 4 i 991 90 i ld ld Obl 9h Hh 84 lederl Obl 4i j Wilt Kfoormsnn Cult On Obl Am Grb bL ft Milller 3 1001 Mii 91 741 Nat Gr bei 1 8 Idein 1989 4 hTed Cr b b 4 Ned iBd Sp Ml I OÏ obl 31 j Miss Kans en T ffl Java St Ob § Sennara JoaBa 334 304 i i ioot ld 4 aai 3SH Adam r74100 1 td A dam Olymp A d Bank aand Hol BirklJ dito Ine Bank dito Jav B 500 V a Kasveeon dllo N I Bsc m dito yrderi B nk A NB V ZA TOOd N H MH I 250 a Rott R VPt aan TwtntvAeB A A 1184 100 ll i 2S3 121 m 110 l 4 1 127 1114 124 Tndn t ondememttisen L 100 3 id W Kr NHV Hel 1888 36 204 109 125 104 176 Alp A 183 Ad Dr Ml a r 206 Ad ï nerf a 106 i t Screw W a 131 i Ma e Fibr 106 a B 2yi io yo G 1774 V d B n A 1000 11510 1 1000 111 Bf k 5 Pa Afee 1494 19 ISO 199 1 22a 339 241 14 i 139 tl 106 M 6S 1471 I9 4 147 IM 230 i30 242 149 140 t 8t 92 B4 141 4W4 i l Pet Mil Av l dr en k lU I Kunsti I j st e r Tand C enP F Schnlte O Gouda stear dito 640 Oruyter en Zn A nref aand n to B win +d p nefs naf aard TeIrek aand Hero Onna aand or t m f a HV arriia aard Wl l Pet Mil Av Tol Hol nt w B dito Tr p n V = c A K F B vnesdito Ton N F m b a K N Hr nv dO on N rr u l IL 4b r Br S e m do 260 Kore o f V V d dito IX T v n en U f 1134 llo4 111 110 198 276 4824 riBH lil 1U9H 1 V1 r r aard n to 1 oao r V rff Ho 100 1 for A rn IPnof rp A rvn of TT n Vf Me lf d W d B r V a 401 ISO ZM v G Br F a M V tic f dito 408 I eH irridito IXH St K v2ei K 21 Phil af r V A rvtt T M dl n 313 hr e K d M 764 h itert dito 1984 215 137 vn 114 1424 ne4 114 1 141 1 0 209 llü 119 = 15 1 5 f d qVt Kaon a 206 1 M4 118 144 V 15U 9 wv p do o o k d to TV lst p A TTV A r f C A Ter y fb aand V ril f aan4 v r r 3 vA I w r V V Ge de 1J6 ot 1 n aard V n fab a 1=0 r TfMiM dito 1 mi irT n K f d Kol abulia d Ird Handaiib KW Hand MM iai Uli C A IJSj 12214 Niii M M 1 li v 311 30i jin lU 2 lil iK 34 11 l J vi aSM 77 Ug KuBStllH Uut lux s UKUBarkals Patent 41i Caiv oitef C nr 7Ji Ccrtr suikar 200 143 aei w 4 38 4 u 3 29 4 Lever Brop en ünla Jf Ias Ned F d Aut 4 Philllss C B A RM Dito Pre WA AU Ludl St C V 10 a R II Am Beinbrrf A C il 4 21 37 i1 S io gaAnd B cv pret Am Car and F C Aaisd Am Bnka C v id Anaa copP C v ld Bcthl SI C V 10 ld thiysl Corp C v A Curtlaa Wr Cocp C idemGeneral Motor idemIntern Nrckel Cy C ï 10 a Kcnnee C v 10 A i 37 1 1 IR H North Am Av C V A R n North Am R A C A $ 1 61 9 R P Meel C V A Un States Stee id i Iwve Mn o at Serv C C V ld L South C V 1 1 l H Mi A R II North A cy C v A Radux Corp C v A Oost Borneo Mg A idem prei Aand Petr Oo meiBiafcs Dord Pctr tnd MD Aand iili IW Kon Paf aii ideni ig a Lont Oil Cy C JÜ4 19 idern Mid Contmcnui Pet Ui C ï A 314 U Ui 12 4 lJX 10 Uu S l r Mj ap a U U5 Phil Pet C V 10 ld Shell Un C V 10 ld T Wa A Oü C V 10 Idem Holt Am Lijn Aand IK n Java cnina Japan Ui 151 UI 15J il i u in 1444 Ui 13 Liin ideiTi 1iJ 1j4 Kon Ned St Mn ld l ijjii Kon Paketv Ml d J12 cd Schcepv Ln ld 178h uh Rntlerd I d ide 14 1 btoo rv MU I ed ld Int Mere Mar Cy C V 10 A 4 Suiker enieniiii eB Handel v Am t A 44 Javia he Cul miJ ld M Vtd 1 d S Un td M ver Vorst C M 2S0 500 A 12a U7 U 127 Tal at9 ni g g ca Ih r e l Batav Mij A lls j De l Mij 1000 C Jl l4 V itltm Sn 3 S Senembah M ide M al Wiiior i CO C ï A jl gpconn Baltim and Ohio C j4 5 10 m i i i 17 1 Il 1 IW 5 iden Shesap Ohio C 4 10 18 ll i UH 10 1 25 a 111 nois Cent c v w K York Centr C v i Peonsj V R 10 5 C V A South Pac Ly v E idem I d tuilv sy O gaw Idem Canad P = C v d Rukberoadeni B UtceL Amsterd i 27 4 12 2194 B Cult Aan 279s 33gj Bandar BUb mu J rW Dej Bat R Mij l Kendeng I Maj gl de d 76 764 Oost iavo Rubber Mij i l Oostk a 500 C V 1 Sarbad 13 117 Ml sum R IdaM lajj Silau sum Rubber Il f IJ 2 17f Sum Bubb Cult M Ver Ind Cult on itfein Interc Rubber Ce Dtuucbc fondsen met ii tU vanl t V idem B 1940 c t p 19 c 6 r p 1U c 8 j P 19 f e Kr 3 p 1944 e tf 2 B 1945 c 8 t 2 P 1 1S r p 19 7 e o t 2 p 19 c j Konvei i n k I Dito Ne e Ausg obl 3 Farbeni i O Kali Syn aO l Dito £ K 9 W nterih obl ratbenin HG A Ver Korkind C A DuitaclilBerl lUn jj Du ld ld ld ld ld id ld ld groolfc ld ld ld ld ld ld ld ld 70 70 71 TD 84 M 84 6S 73 Hu 58 99 4 12S 61 6I4 Ruhrv 21 i i i V o n Blu 43 77 734 62 814 52 42li Dmo 30 y D Renienbank = Bavi HyP tW J S T O Lt i mw O GelscBk Berlw OW 5 RIJ Harpen Bergba 1 Ph Akt O Rh El Ulüo 1 1 Ruhrchemle AC Obl 4 8 SI4 434 424 ai 3i 4 i4 Slemen en Halske Ob V Sta wertia OM Dito serie A 2S Oht j Viltor Ge = ffifS EL ObLt Dito f htóener Stra sen ahn Ob 8 Farba Sjarssreo as alaj aao VeV c anutoU JJ aand WB tershall Alrt wnd PCB itepVU AiiBSCIU AM 1 JaBBKi V u CehrltMWle a rt ttm Be Vork 1 lif IJ i3ri hi4i6 nn ll alil a iat KÏsuror ilW H e ii el 30 f T 44 C 94 h 43j l