Goudsche Courant, vrijdag 17 januari 1941

VRIJDAG 17 JANUARI mij Aantal veroordeeUngen in der4e kwartaal 1940 geste eii Voor meerderjarigen mei 23 pet voor minderjarigen met 55 pet Aal zienlijk meer economische misdrijven 33 pet de niwheidsmisdrijven i tefen BUITENUND TALtt I CGIRBKIUCHT VAN HEDSN Hevige It chtaanv l op Malta VUEOTUH1MOEDEK8CHIF EN KBUISER GETROFFEN Het 2Z4stie Italiadnsche legerbfricfatuidt alt volgt Aan het Griekiche front hebKn M bü acties van lokaal karakter den vyand gevoelige verlieaen toege oracht In Cyrenaica bedryvigheid van ar iUerie en patrouilles In Oost Afnka ormale bedryvigheid van de artjlle I e in het gebied van Gallabat Op gand heeft enkele plaatsjes in Somfc land gebombardeerd zo nder schady n te richten Een formatie bommenwerpers van et Duitïche vliegercorps heeft onder acocte van Duitsche en Italiaansche iger in opeenvolgende golven het K lsteunpunt van la Valetta Mal j hevig gebombardeerd Deze aan al w rd met stoutmoedige vastbe aderheid uitgevoerd Het vliegtuig ederschip Illustrious dat als gevolg jn de zware beschadigingen tijdens e gevechten van de laatste dagen op Ulta toevlucht gezocht had is met mmen van zwaar en middelbaar jliber getroffen Een kruiser en een wmschip zijn eveneens getroffen t arsenaal en de haveninstallaties I n aan een doeltreffend langdurig imbardement onderworpen en zij bben verscheiden voltreffers gekre en Een Duitsch vliegtuig is niet ruggekeerd De op 29 December geramde en in et legerbericht van 9 Januari rmelde duikboot was de Grieksche nderzeeër Protheus Dit vaartuig dat Frankrijk vervaardigd was heeft rijvend een waterverplaatsing van 0 en onder water 930 ton Het was wa end met acht torpedolanceer iizen en een stuk geschut van 10 2 Ml Tijdens dc i vijandelijken luchtaanli op Catania in den nacht van ensdag op Donderdag heeft de I litafweer beha lve het in het leper richt vdn Rislcren genoemde vliegt er nog een neergeschoten V ZOLOERirJO STORT IN VIER DOODEN In de nabi heid van Pavia is des ichts op een boerderij de zoldering in tort daa n en al te vee iu 4t op zolr geborgen had Vier O jtfnvn yern in hun ilaap order c uirhoopcn Kraven en konden slechts dood te orschijn gehaald worden ATICAA NSTAD v Bisschop van Munster naar Rome Ok UITNOÓDIGING VAN HET ATICAAN IJe bisschop van Munster Clemans jaf von Caalen zal dezer dagen naar me vertrekken om een bezoek aan Pt Vaticaan te brengen De uitnoodi ng tot dit bezoek is naar in kerke ike kringen verklaard wordt van het t aticaan uitgegaan Op het oogenblik staat nog niet vast l andere Duitsche kerkvorsten aan de m zullen deelnemen doch dit kan als wa nchünluk worden aangenomen In doorgaans welingelichte kringen e Berlün gelooft men niet dat de unwezigheid der Duitsche bisschoppen e Rome in eenigerlei verband staiit tiet het plan van den paus te streven aar het humaniseeren van den luchtHirlog lirtSCHLAND De Illustrious wederom aangevallen OOR DE BRITSOHE VLOOT VERLOREN Het Engelsche vliegtuigmoederschip jistrious waaromtrent de Engelsche ichtendienst meldt dat het welis r teekens vertoont van den zwaren 3 in de MiddeUandsche Zee maar li een haven aan de MiddeUandsche ep is bjnnengeloopen is naar het 1 N B verneemt in den loop van eren wederom door Duitsche duikjmmenwerpers aangevallen Er wer 11 voltreffers geplaatst n l een bom 311 zwaar kaliber en twee bommen 1 gemiddeld kaliber Het slaat thans r de opvatting van bevoegde Duitde kringen ondubbelzinnig vast dat et de Britsche admiraliteit niet meer al gelukken om de Illustrious in den K p van dezen oorlog nog strijdvaarig te maken en in dienst te nemen Naar het D N B verneemt van wel igelichte militaire zijde is bovendien en stoomschip door een bom van het waaïste kaliber getroffen Ondanks e krachtige afweer is van dezen aanal slechts een Duitsch gevechtsVlieguig lo dusv r niet teruggekeerd NGELSCHE AANVALLEN ZONDER BETEEKENIS Eeni vliegtuigen hebben in de nte helft van den afgeloopen nacht inr het D N B verneemt Duitsch ebied aangevallen In Nóordwest uitschland werden eenige bommen eergeworpen die echter slechts ge n schade aan gebouwen aanrichten liBlitaire of militair economische ioeiea werden niet getroffen In een lad werd slechts een school met brandbommen bestookt De brand is ini Me a gebluscht Persoonlüke chride is niet voorgekomen SKITSCH SCHn GETORPEDEERD Het Bdtache motorschip Zealonic root M STg ton heeft in S O S seinen KieMéeebl dat het 6S0 mUl ten oitihresten van LondonderTy is geirpedeerd Het ichip vaer tusscJien igelandi en Nieuw Zeeland BALKAN MOEILIJKHEDEN IN GRIEKENLAND Beschouwing van Italiaansch blad De bü nder l correspondent van de G i o r n a 1 a Italia meldt uit Bitolje een belangwekkende correspondentie waarin de binnenlandsche moeilijkheden van Griekenland uitkomen als gevolg van de geweldige offers aan manschappen en strijdmiddelen welke de oorlog tegen Italië aan Griekenland kost De grens met Joegó Slavië welke gesloten wai geworden teneinde de waarheid over de werkelijke toestanden in Griekenland niet te laten doordringen heeft men moeten heropenen teneinde den doorvoer mogelük te maken van levensmiddelen waaraan Griekenland gioote behoefte heeft Volgens de ontvangen inlichtingen is de ineenstorting van het moreele verzet van het Grieksche volk voornamelyk te wijten aan de aankomst van groote transporten gewonden die men niet weet waa te plaatsen In een stad bij Saloniki heeft een jong meisje zuster van een gesneuvelden officier een opper officier die den spot dreef met de klachten der gewonden openlijk in het gezicht geslagen Te Athene heeft een groep vrouwen voor het konmkJyk paleis een betooging gehouden De soldaten aan het front zijn er onkundig van wat er in het land zelf en zelfs wat er aan de andere sectoren van het front gebeurt De houding van de Grieksche en Engelsche autoriteiten en de voortdurende ontbor ngen hebben den geest van verzet van het Grieksche volk gebroken dat zich angstig afvraagt hoe men de groote verliezen zal moeten aanvullen onder de jongemannen van de bevolking t De toestand in Bulgarije FILOFF BU KONING BORIS Koning Baris heeft gisteren ministerpresident Filoff ontvangen die hem verslag uitbraclit I AZIË PACT TUSSCHEN TSJOENGKING ENGELAND EN DE V S Zou op 1 Februari gesloten worden De Tokio Nitsji Nitsji meldt in een speciaal bericht dat volgens betrouwbare inlichtifigen uit China op 1 Februari een driemogendhedenpact zal worden gesloten tusschen Tsjoengking Engeland en de S Een afzonderlijke overeenkomst tusschen Tsjoeng king en Londen is hieraan reeds voorafgegaan Naar Domei in dit verband verneemt heeft Tsjoengking zich ot Engeland en de V S zoowel als tot Birma gewend om den spoorweg Birma Yoennan weer in orde te brengen BALKAN ITALIAANSCHE GEZANT BU POPOFF De Italiaansche gezant te Sofia heeift een langdurig en hartelijk onderhoud gehad met Popoff FRANKRIJK De nieuwe Fransche revolutie VERKLARING VAN PÉTAIN Maarschalk Pétain heeft den correspondent van de NewYork Times te Vichy een interview over den toestand in Frankrijk verleend hetwelk in de Parijsche pers verschijnt Pétain verklaart o a dat de nieuwe Fransche revolutie aanstuurt op een breuk met het verleden en herstel van de collectieve discipline arbeidsprestatie gezond gezin en vaderlandsliefde De revolutie meldt zich pas aan zij ontwikkelt zich met den tijd en zal haar voleinding vinden in de harmoniseering van de sociale omstandigheden in herstel van de zekerheid en in de waardigheid van den boeren en arbeidersstand De organisatie van het nieuwe continent is het noodzakelijk gevolg van den huldigen oorlog Frankrijk poogt aan deze continentale organisatie mede te werken in de hoop op een duurzamen vrede in Europa en in de wereld Ook wees Pétain nadrukkelijk op de moeilijkheden die als gevolg van de Engelsche blokkademaatregelen in Frankrijk ontstaan zijn RUSLAND Het Duitsch Russische verdrag DE GROOTSTE INTERNATIONALE GEBEURTENIS DER LAATSTE DAGEN De onderteekening van het DuitschRussische verdrag van 10 Januari 1941 is de grootste internationale gebeurtenis der laatste dagen schrijft het militaire blad KrasnajaSwjesda De kapitalistische kringen welke de Sovjet Unie vijandig gezind zijn zoo vervolgt het blad hadden gepoogd de beteekenis van de Duitsch Russische overeenkomst te verkleinen vooral van het nieuwe handelsverdrag De documenten van 10 Januari die dienen to de ontwikk ng van het handelsverkeer tusschen de beide grootste mogendheden van Europa sluiten echter niet de mogelijkheid ui om handelsverdragen en economische overeenkomsten met andere staten aan te gaan BINNENUND In 1940 verdronken 843 personen GROOTSTE AANTAL IN HET LAATSTE KWABTAAL Uit hetljaaroverzicht over 1940 van den Nedeliandschen bond tot het redden van drenkelingen blijkt dat in het afgeloopen jaar 843 peri onen den verdrinkin ood hebben gevonden daar staat tegenover dat een veel grooter aantal n L 1381 te water geraakte doch gered kon worden Natuurlijk heeft de verduistering er het hare toe bügedragen dat het aantal ongelukken zoo sterk js gestegen De langdurige vorstperiode van begin 1940 heeft echt ook heel wat slachtoffers geëischt en vaak zoo vermeldt het verslag was ook dronkenschap de oorzaak van het te water geraken In het eerste kwartaal van 1940 verdronken 62 personen in het tweede kwacKial 141 de cijfers over de dagen van 10 tot 20 Mei ontbreken in het derde kwartaal 23S en in de laatste drie maanden 405 1 Bet totaalcijfer over 1939 was 544 over 1938 461 De 1381 personen die zich wisten te redden of gered werden zijn als volgt over de kwartalen verdelld eesrte kwartaal 225 tweede kwartaal 183 derde kwartaal 309 en vierde kwartaal 664 In 1939 werden er 933 personen gered in 19u3 was dit aantal 749 In totaal reden in het afgeloopen jaar 75 auto s autobussen of vrachtauto s te water Het geringe a tal auto s op den weg heeft dit cyfef sterk beïnvloed want 1939 geeft een veel hooger aantal n 1 164 en in 1938 haalden 148 chauffeurs natte voeten De Engelsche luchtaanvallen VANNACHT WEER TWEE PERSONEN GEDOOD Van officieele zijde wurdt medegedeeld dat Engelsche vliegers ook gisteravond en vannaclu op verschillende plaatsen vein ons land bn ant enbranaoommen hebben geworpen Hetmeerendeél dezer bommen werd vanzeer groote hoogte afgevsuipen zonder hel doel te trelftn Zjj ontploftenin het open veld zonder bChaüe aante richten Op ten plaats werd hettelefoonnet beschadigd en eigens anders de waterleiding gestoord Eenaantal boerenhotsteden werd doorbomscherven of door luchtdrukweï kmg beschadigd In een dorp werd een woning door een treffer grootendeels veinietigd Helaas vielen hierbij slatlituffci E n vrouw en een achtjarig kind werden geoood en een man geuond Elders kreeg een boerderij wel Ke unr een brandbom werd getroffen ernstige brand schade Stortte gisternacht een Engelsch vliegtuig brandend neer ook dezen na ht slaagde het afweerge chut er in een der aanvallende Britsche toestellen onschadelijk te maken Twee der inzittenden van dit toestel sprongen met parachutes naar l eneden Zij zijn krijgsgevangen gemaakt Een van hen is gewond Van het lot der overige leden van de bemanning is nog niets bekend Zij die hierover inlichtingen kunnen geven dienen zich te wenden tot het dichtstbij gelegen bureau van een Nederlandsche politie irjstantie of tot het dichtstbijzijnde bureau der Duitsche weermacht GOEDKEURING VAN OPDRACHTEN EN BOUWVERGUNNINGEN Naar men weet bepaalt artikel 3 van het besluit betreffende de bouwnijverheid dat alle ojsdrachten tot uitvoering van werken op het gebied van waterbouw spoorwegbouw wegenbouw burgerlijken bouw en utiliteitsbouw onderworpen zijn aan de goedkeuring van den eigemeen gemachtigde voor den wederopbouw en voor de bouwnijverheid Ook de door de gemeentebesturen te verleenen bouwvergunningen moeten door den algemeen gemachtigde worden goedgekeurd Dr Ringers heeft dezer dagen een rondschrijven verstuurd waarin hij mededeolt dat tot nader order bovenbedoelde goedkeuringen kunnen worden geacht te zijn verleend Men kan dus voorloopig ten aanzien van die zaken handelen als tot dusver gebruikelijk was LIJK OPGEHAALD Sinds half December werd te Roermond vermist de zestigjarige heer E Pauli Men vermoedde dat hem een ongeluk was overkomen Gisteren zagen voorbijgangers het lichaam van den man vastzitten in het ijs van de Roer Door den lagen waterstand was het vrijgekomen De politie werd gewaarschuwd en heeft het lijk geborgen De heer P is vermoedelijk tengevolge van de duisternis te water geraakt NOODLOTTIGE VAL Dinsdag is de 4 jarige J V in de ouderlijke woning aan de Oranjestraat te Leiden van een trap ter hoogte van ongeveer drie meter gevallen Aanvankelijk ipheen het alsof het kind geen ernstig letsel had opgeloopen doch geleidelijk verergerde de toestand zoodat overbrenging naarjiet academisch ziekenhuis noodzakelijk bleek Hier is het kind gisteren aan de verwondingen overleden AANBESTEDING Te Heerlen is éanbesteed a De bouw van 32 arbeiderswoningen te Heerlerbaan Hoogsteinscbrijfster was fa Coppes Houbente Horst voor f 189 464 Laagste fa J Zoethout Heerlen voor f 138 87Ö b De bouw van 25 arbeiderswoningen te Heerlerheide Hoogste in schrijfster was fa Copoes Houben Horst voor ƒ 144 109 Laagste N V Laeven en Ce te Heerlen voor ƒ 110 331 De pasverschenen indexcijfers dercriminaliteit van het Centraa Bureauvoor de Statistiek toonen aan dat de gerechtelijk geconstateerde criminaliteit in het derde kwartaal van 1940 betrekkelijk veel gestegen is Voor dat derde kwartaal nl bedraafthet indexcijfer betreffende het totaalaantal onherroepelijke veroor celirtgen 128 tegen 104 voor de overesn komstige periode van 1939 Deze sterke stijging van het totaalcijfer isgrootendeels toe te schrijven Het verhoudingscijfer van de economische misdrijven voor het derde kwartaal van 1940 bedraagt 183 tegen 139 in 1939 dus een stijging van bijna 32 pet Wat de overige strafbare feiten betreft was er een vermeerdering van het absolute aantal vei oottleelingen van 117 in het derde kwartaal van tot 860 in 1940 een stijging van 18 pet In het derde kwartaal vah werden 464 veroosdeelingen onherroepelijk ter zake van de luchtt eschermmgswet tegen 50 in 1939 Wegens overtredingen van de distributieVet en de prijsopdrijvings en hamsterwet werden resp 251 en 57 veroordeelingen onherroepelijk tegenslechts 1 ter zake van laatstgenoemdewet in 1939 Ten aanzien van de economische misdrijven zij nog opgemerkt dat voor de ressorten van allegerochthoven de indexcijfers hoogerwaren dan in het voorafgegane jaar Gelukkig wordi3r echter ook gunstige cijfers geconstateerd Voor alle andere ruljrieken n l waren de indexcijfers voor het Rijk lage dan in het derde kwartaal van 1939 Op een bijzonder laag peil kwamen de cijfers der groepen misdrijven tegen de openbat orde en het openbaar gezag 32 vorig jaar 42 er bedelarij Inndloop rij cn7 47 tegfn vorig jaar 601 Ofscrioon Ml indexcijfer van de groep zedcnWii sdrintcn nog ver boven het gemfddelde van 1911 t m 1913 bleef nl bijn 80 pet hoogerl Voor de ressorten van aVe gerechtshoven waren de ei fers is in de berekening de al deze ijfers is in de berekening de bevolkingsaanwas in aanmerking genomen Het rayon s Gravrhage toont de volgende cijfers Het aantal misdriiven tegen de openbare orde on het openbaar gezag was de helft van het aantal in het derde kwartaal van 1939 Ihans 21 tr t 43 Het aantal mi ïdriiven tegen edpn verminderde met bijna 20 pet de misdrijven tegen leven en personen verminderden met STICHTING HOF CS LANDS NOORDERWORUING Naar wij ven Anen heeft een aantal ingezetenen uit flè Noordelijke provincies sinds eenigen tijd pogingen in het werk gesteld om te konten tot een cultureele samenwerking waartoe thans de oprichting van een stichting in een vergevorderd stadium van voorbereiding is Het doel deze stichting zal zijn Ie de bevordering van alles wat op cultureel gebied en zijn maatschappelijke en sociale verschijningsvormen leeft in de bevolking Ier provincies Friesland Groningen en Drenthe benevens de naar den aard der bevolking aansluitende streken van Over ijssel en Geldeiland 2e te behoeden en zoo noodig in goede banen te leiden wat geschiedenis en traditie hebben overgeleverd 3e h f zelfsch eppende en ontvangarde deel der bevolking nader tot elkaar te brengen 4e de bevordering van een onderlinge uitwisseling van de cultuurwaarden in het sub Ie genoemde deel van Nederland waar en op welke wjjze dit mo gelijk is met eerbiediging van het eigen karakter d r provincies en landstreken Als middelen om tot het doel te geraken stellen de initiatiefnemers zich voor in de eerste plaats een bureau van registratie en inlichting te stichten dat zoo uitvoerig mogelijk gegevens zal verzamelen betreffende de kunstenaars kunstnijveren publicisten en sprekers in het gebied waarin de stichting werkzaam is en van organisaties en personen die streven in een richting als de stichting beoogt Tevens zal dit bureau een verzameling aanleggen van boeken geschiften publicaties enz Andere middelen zijn o a het inrichten respectievelijk steunen van tentoonstellingen e d en het uilgeven van lectuur Het ligt in de bedoeling dat na de verkreg r goedkeuring voor het opriditen dezer stichting het bestuur een raad van adviseurs zal samenstellen bestaande uit deskundigen op allerlei gebied van kunst en wetenschap onderwijs geschiedenis folklore en de kennis van eigen erf De stichting zal den naam hebben s Lands Noordererf waardoor wordt uHgedrukt de begrenzing van Tiaar werkzaamheid in het geheel van ons Nederiansche volk MUTATIES BU HET BECHTSFRONT De N S B persdienst meldt In verband met ijn gezondheidstoestand heeft C Ch Walraven commissaris van politie te Alkmaar ontslag als leider van de afdeeling Politie van het rechtsfront gevraagd De leider van het rechtsfront heeft den heer Walraven het gevraagd ontslag verleend onder dankbetuiging voor het vele en baanbrekende werk door hem bij het organ iseeren van genoemde afdeeling verricht en vervolgens als leider vin afdeeling B Politie van het rechtsfront den heer L J Ponne inspecteur van politie te Amsterdam thans secreUris van dete afd aangewezen dieren en goederen met ruim 80 pet Het aantal gevallen van bedelai landlooperu en overtreding van souteneursverbod verminderoe n et 2S pet natuurlijk steeg ook in deze streek het aantal eoono miacbe misdrijven en wel met bUna 10 procent Meer veroordeeUageiï Het aantal onherroepelijke veroordeelingen van strafrechtelijk ineerderjarigen bedroeg in het derde kwar taal van 1940 4401 en 3625 in het oveiv eenkomstige kwartaal van 1939 d i 376 of ruim 21 pet meer dan in 1939 Deze stijging werd veroorzaakt door de vermeerdering van het cijfer voor de groepen economische misdrijven derde kwartaal 1939 1578 1940 1987 en overige strafbare feiten resp 108 en 848 Het totaal aantal onherroepelijke veroordeelingen an strafrechtelijk minderjarigen kwam van 463 op 718 of 55 pet meer Voor slechts één groep van strafbare feiten was het aantal onherroepelijke veroordeelingen lager dan in het derde kwartaal van 1939 nl voor dè misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag Bijzonder sterk was de vermeerdering van het aantal veroordeelingen wegens economische misdrijven in het derde kwartaal 1940 ruim 99 pet meer dan vorig jaar Wanneer we deze cijfers nog even in de groote lijn willen zien aldus het Vad dan valt het volgende op te merken Na jarenlange stijging was er voor het eerst in tet tweede kwar taal van 1938 daling van de gerechtelijk geconstateerde criminaliteit Voortdurend liepen daarna de cijfers terug tot het vierde kwartaal van 1939 Voor laatstgenoemd kwartaal was het totaalcijfervihooger dan in het vierde kwartaal van 1938 uitslujtend door de onherroepelijke veroqrdeelingen ter zake van e distributiewet prijsop drijvings en ham terwet en wet op c e luchtbescherming Het eerste kwartaal 1940 gaf vervolgens daling der cijfers voe het eerst sinds het overeenkomstige kwartaal in 1934 kwam het totaalmdexcijfer onder 100 nl 93 In het tweede kwartaal 1940 slonk het cijfer tot 86 Wellicht is deze laatstgenoemde vrij belangrijke verminde ring mede veroorzaakt door stagnatie in de behandeling der strafzaken Het derde kwartaal heeft een gedeelte van de e stagnatie in moeten halen zoodat wellicht de cijfers ware de stilstand in de rechtspraak niet geweest iets gunstigr uitgevallen waren MELKSCHAARSCHTE Gevolg van weersomstandi rheden Van bevoegde i jde Tersoekt men ons hei publiek er op te wijzen dai terwijl de aanvoer van de benoodigde hoeveelheden melk voor de greote bevblkingscentfS reeds een moeilijk vracgstuk was ten gerelge ran de huidige weersomstandiglieden een tijlieiyke melkscliaarschte niet te Toorpkomen is Als dus de melkboer eens niet kan afi Teren wat de huisvrouw vraagt b dit niet zijn schold Door de bevoegde instanties sijn alle maatregelen genomen vtlor een billijke verdeeling van de beschikbare melk De behandeling van N S B ers in Engeland VERKLARING VAN DUITSCHE OFFICIEELE ZUDE Naar aBnleidirjj van het bericht volgens hetwelk in d buurt van Liverpool eenige Nederlandsche N S B ers die tijdens de Meidagen in Engeland vertoefden daar geïnterneerd zijn wordt van officieele Duitsche zijde heden opgemerkt dat Engeland zich blijkbaar met de binnenlandsche aangelegenheden van Nederland bemoeit en dat een deel van de Nederlandsche bevolking door de Britsche regeering als verdacht wordt beschouwd Het zal niet verwonderen dat de Duitsche autoriteiten zich om datzelfde deel der bevolking bekommeren en zich het lot dezer menschen aantrekken DB FISCHBÖCK BEZOEKT BEDRUVEN IN HET OOSTEN DES LANDS De commissaris generaal voor Financiën en Economie dr H Fischböck zette gisteren de bezoeken voort welke hij aan Nederlandsche bedrijven brengt Aan de beurt waren de N V gebr Stork en Co de N V Heemaf de N V Dikkers en Co en de N V Hazemeyers fabriek van seintoestellen in Hengelo MARKTBERICHTEN OELFTSCHB VaiMAMCT M Januar 4M runderen 34 nucfttere kalwren nusere varken SM W en I iciM pen of lamfneren 1 geiten at bekkni f S = kalftoeien BO JW varekocfe 190 SM macere varlieiM S2 fielten of bokken 19 i DELTTSCiR GBOINTtNVCIUNO ip Januari Andtlvie M a a M pnl ls O per MO kx aeMeriJ IM im par iMrenkoel tü spniUes tM 1 wltki U III M N per ituka i UHD ER TUIIIBO l Wat het Nederlan Agrarisch Front NIEUWE OSOANISATB VAN I KN TUINBOUW EN VISSCB TOT EEN EDERLANDSCB VOBDINGSSTAND Het Nederlandsch Agrarisch dat onlangs is gestkht met hel het agrarische bedrijfsleven hiti lande samen te bundelen tot één gn organisatie die bodemproductie volksvoeding lal verzorgen en i naast de cultureele beteekenis vanl bo envolk voor het volk récht doen wedervaren heeft in n pen ferentie in het agrarisch huis aan traat te s Gravenhafe nadere I irheden omtrent zijn opbouw strdct Het hoofd van den petadienst van l N A F de heer D van de Bosp gaf een algemeene inleiding over methoden ie zullen worden ge g om het genoetnde doel te benaders Een der ernstigste fouten welke maatschappij van het verleden kleefden achtte hij de schromei miskenning van het platteland mogen aldus spreker vertrouwen j de inschakeling van ons land in vastelandsch productieplan van Eun voor eens en voor al het onmogd zal maken den Nederlandschen lai bouw terug te laten vallen in i ouden toestand van ondergeschiktl aan antiagrarische machten gel dat in het verleden het geval was Nederland zal het boerenvolk terieel en geestelijk in staat moel i stellen zijn krachten ten volle te plooien Daartoe zal het N A F wei zaam zijn En wat hier wordt gezegd over i boer dat geldt evenzeer voor tuinder evenzeer voor den visscii en voor al die groepen van bij on voedselvoorziening betrokkenen in zoo ontstellende en toenemei mate hun bewegingsvrijheid moesh inboeten onder druk van geld ambtenarij Een der eerste eischen welkeAgrarisch Front stelt ia verva ii van het gansche ingewikkelde en oa foverzichtelijke apparaat der ci is centrales door een zoo eenvoudit mo gelijk gehouden onder leiding vatideskundigen Staande eener instellin die de volksvoeding verzorgt en SM productie en afzet regelt alles naiflde ééne richtlijn het belang van hatleigen volk in het kader van heilnieuw Europa 1 In aansluiting hierop heeft mr Ref don als plaatsvervangend leider vatIden organisatorischen raad een uittf eenzetting van het Agrarisch FroatJgegeven I Het N A F beziet het agrdnsclnl leven van twee zijden eenerzijd littibedrijf en het bedrijfsleven en ander 1zUds de menschen die daarin werk zaam zijn Het geheele land wordt Mlgouwen verdeeld de gouwen wordetlverdeeld in streken en deze weer ialbuurten Dit wat den onderbouw bejtreft Daarboven staan een raad vaiadvies en een raad van bijstand vaalwelke beide raden dr F E Posthuntlde leider is J Het Agrarisch Front heeft tot taikiden Rijksvoedingsstand voor te b j jreiden die organisatorisch allen zal jmoeten omvatten wier werkzaamheÜ 1 op eenigerlei wijze op het gebied vaiJde voelselvoorziening ligt j De totnutoe bestaande rcgeering j bureaux op het terrein van den land jbouw en de voedselvoonienitig stoii den evenals de crisiscentrales ho Igoed ook bedoeld buiten t agrarisdiileven Het politieke stelsel deed ec kloof tusschen regeering en volk ont staan en het ondermijnde den land attuinbouw waarin de eerst betrokkenen op den achtergrond werden gejdrongen 1 De nieuwe organisatie zal de vw j antwoording voor de voeding van h t geheele volk hebben te dragen en df i zal daartoe een groote zelfstandif 1 taak te vervullen hebben De te schep 1 pen rijksvoedingsstand moet door d j wereldbeschouwing van den Neder 1 landschen boer worden gedragen e hij zal daardoor principieel verschillen van de bestaande landbouworg j nisaties De voorzitter van den agrarischeBj raad van het N A F de heer G i Ruiter werkte dit onderwerp nader j uit KOLOHIER De Japansch Indische besprekingen YOSJIZAWA BU VAN MOO Uit Batavia wordt gemeld aldi Domei dat Woensdag preliminaire be sprekingen zyn gevoerd t etTOlfende j voorgestelde hsandelsonderbandelinMi tusschen Japan en Nederlabdsch In l De Japansche afgezai YosjizaWM bracht vergezeld van ém consul g raal Isjizawa een bezoek aan vlT Mook den directeur J an het econ sche departement mr Indische reg J J ring Naar verluidt bespraken Yosfl zawa en van Jifóok aangelegenhe ten behoeve va een formeele he ting der handelsbesprekingen A UCHTVMRT LUCHTVEEBINDING TENERnTB aiADara voorbereidingen voor een sWeeksche luchtverbinding tu eneriffe Canar ische eilanden adrid zqn thans zoo ver gevorde dat verwacht kan worden dat nieuwe lün decer dagen geopend worden