Goudsche Courant, zaterdag 18 januari 1941

Gebak Br 23 BI 3 Er 22 t m 26 Jan t m 26 Jan m 19 Jan 1 rantsoen 1 Gort Gortmout of Grutten A 44 t m 21 Febr ï pond Havermout Havervlokken Gort of Grutten A 57 t m 21 Febr i i pond Kaas A 47 48 60 en 61 t m 26 Jan Elke bon 100 gram Koffie A 18 t m 31 Jan 2 pond j EERSTE BLAD ZATERDAG 18 JANUARI Buitetüand KOLONIËN ma IÜnen nog élLiof m iHpden meer extra pro gramma mogiHjk Voor al de soorten van diitributi centMles zütf régelèn gesteld die ik in het Kott zal mededeelen Ik ontmoet dan iVde eerste plaats decentrales die over twee prograjnmanioeglijkheden tieschikken en die nietzijn aangesloten cp een of beide interloiole distributienetten np o vomu i Door die centrales worden doorgegeven 1 A VJLO Ie de programma s Van Hilversum 1 iTiT ïi Jh fïï van 822 14 2e de programma s van b d voo sTb TkuJi ii S HilverspM 2 van 8 18 15 Wr Nieuwe aanvallen op Engeland m M o S M w f bririnnm den dac sjt ichtin en iJiasiM voor b Tiiiji inofuonniuii6k ItJ HooBrru nmofoonmuiiek 12 M DtcIjm iT Ji WTdarHicH PlulliaitncKufch oik i opn 12 1 ix iiiK Mi tijd 12 43 Nieuwi eï ten ANP NED INDIE EN JAPAN Koopvocirdii scliepeii ita den Atlcmtischen Oceaan door bommen getrolfen Verklat in en van den heer Van Mook Öe heer H J van Moo t hoofd van het departement van Economische Zaken te Batavia heeft verklaard dat de regeering van Nederlandsch Indië niet het voornemen koestert een economische voorkteursbehandelir g te verstrekken aan eeniglahd De regeering wenscht deze politiek te handhaven ten aanzien van Japan Sprekende over het verloop deronderhandelingen tussclien de Japansche delegatie en de NederiandschIndisChe autoriteiten zeide de heer Van Mook dat de iwsprekingen eenvriendschappelijk karakter dragen endat er geen reden aanwezig is om aante nemen dat hierin wijziging zalkomen NederlanSschIndië zoo voegdehy hieraan toe is bereid nauwerehandelsbetrekkihgen met Japan aante gaan Inmiddels wordt vernomen dat de Japansche consulgeneraal Joeteka gisterochtend aan den heer J E van Hoogstraten hoofd van de afdeeling Handelszaken aan hét departement van Economische Zaken de Japansciie agenda heeft overhandigd voor de komende besprekingen tusschen Japan en NederlandschIiidië Jfugtl LUCHTVAART VLIEGONGELL K IN HONGARIJE Twaalf doodeiL Het verkeersvliegtuig uit den ge regelden dienst van öe Hongaarsche luchtvaartmaatschappij Makrt is op het traject Boedapest K ausenburg vlak voor een tusschenlanding op het vliegveld van Crosswardeia Vrijdagochtend neergestort Behlave de uit drie personen bestaande bemanning zijn negen passagiers om het leven gekomen I e overige inzittende passagiers werden deels ernstig gew ond RADIONIEUWS DE NEDERLANDSCHE OMROEP Vraaggesprek met den heer Enserinck Een dezer dagen heeft eer ier verslaggevers van d n N ederl cschtr omtoep opnieu v een vraaggesprek gehad met den heer P A Enserinck administrateur bij het hoofdbestuur van P T T in weik interview eenige vragen met belrekking tot de aangeslotenen op de radiocentraies Werden behandeld Vraag 1 Welke prügrair ma s kunnen door de aangeslotenen op de raciocen trales word n ontNangen Antwoord Dit hangt uileraard a £ vai het aanta programmaniogeiiikiiedeni waarover de centrale besciiikt Ei zijn nl centrales die slechts twee programma s tegelijk kunnen doorge en andere hebben naast deze twee program WELKE BONNEN ZIJN GELDIG VRTIKEL BON BI 3 Bloem Bo Eo J Boter of margarine Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwarming K 08 t m K 15 l m Br Br 100 gr roggebrood of 100 brood of 1 rantsoen gebak Brood 33 46 Eieren VermiceUi of Macaroni of Spaghetti A 31 Mai ena of Griesmeel of Puddingpoeder A 87 nog niet kend Peulvruchten Per Per Petroleum ebloem ïlijst emeel gries of Grutlemeel A 108 117 faparl strookje Scheerzeep niet aan gewezen Slaohe A 91 Suiker A 18 Thee VI 14 15 Utn 19 Jan 29 Jan plm I ons vleesch Vleesch W J4 15 Vleesch waren t m f Jan 29 Jan 1 rantsoen A 113 Zeep Verklaring A = Alg Distribütiebonboekje BI = Bloembon Bo =z Boteiboa Cross waarschuwt tegen optimisme Duitsche aanvallen cp Avonmouth De aanvaUca vaa het Dwtsche luchlwapen in den nacht van 16 op 17 lan waren aaa bet b N B verneemt voernamelUk gericht op de haven van Avonmouth aan het kanaal van Brtetol Sterke forma ties Duitsche geveehts vliegjers phtatsten talrijke treffers met bri ant en brandbommen op haveninstallaties en sluixen welke hevige ontploffingen ten gevolg hadden Bovendien werden vele tot ytt in den omtrek zichtbare brandea waargenomen die zich in graaasilü s en dokken snel uitbreidden Ook een belangrijke haven aan de Zuid Oost kust van Engeland is met brisant en brandbommen bestookt Aanval op Bristol Naar de Engejsche berichtendienst meldt hetoben de aanvallen van het Duitsche luchtwapen in den nacht op Vrijdag zich hoofdzakelijk op de stad Bristol gericht Xon aantal branden is ontstaan Handelsen andere gebouwen hebben schade opgeloopen Aanvallen op schepen Het Duitsche luchtwapen heeft in dci nacht op 16 Januari naar het D N B verneemt aanvallen op schepen in den Atlantisch n Oceaan ond l nomen Ter hoogte van de Hebriden werden twee kuopvaardijsdiepen deel uitmakende van een convooi aangevallen Een schip van 5000 br t werd loo hevig getroffen dat het in brand geraakte en met slagzij bleef ligf n Een ander schip van 4ÜÜ0 br l kreeg verscheidene treffers Ten Oosten vanOrfordness aan de Engelsche Oostkustwerd een sChip van 4000 brt doortwee voltreöers van bonunen midscheeps zoo ernstig getroffen dat hetonder krachtige rookontwikkelingbleisf liggen i Almeda Star getorpe deerd Het Engelsche transportschip Almeda Star 14 936 b r t heeft in een radiobericht medegedeeld dat h t n het Noordelük deel van den Atlantischen Oceaan getorpedeerd is Hef S O S sein van de Almeda Star was binnen enkele uren het tweede uit lit gebied Waarschuwing van Cross De Engelsche soheepvaartminister Cross heeft in een rede zyn landgenootcn gewaarschuwd voor een al te optimistische beoordeeling van den oorlog ter zee vooral wat de aftivallen op de Engelsche koopvaardijvloot betreft uitsluitend omdat volgers het jongste communiqué van de Britsche admiraliteit de weékcijfers der verliezen in de eerste week van Januari geringer geweest zijn Men moet er zich zdo meende Cross veeleer op voorbereiden dat dergelijke lage cijfers een uitzondering vormen en dat de Engelsche koopvaardijvloot zeer harde en bittere tijden tegemoet gaat want de vijand zal zijn voornaamste trcfkracht ook tegjn de Engelsche scheepvaart en daarmede tegen de overzeesche verbindingen tusschen Engeland en de rest van de wereld gebruiken Daarbij kwam Cross te spreken over het duikbootgevaar dat liij zwart afschilderde Overigens zoo betoogde Cross verder heeft de Britsche vloot dringend torpedojagers noodig nieuw een oorlog der provocatie tegen de as en het driemogendhedenpact aangekondigd Terwijl officieele commentaren nietbeschikbaar zijn wordt Un particulierekringen te Tokio verklaard dat blijkt dat niet Japan doch de Ver Statennaar de heerschappij over het Zuidzeegebied streven AZIË DE STRIJD IN CHINA Zware verliezen van communistische troepen ONRUST IN IRAK Waarschuwing tegen Engelschén inval De plannen van Engeland mn een inval te doen in Irak hebben de Arabische vereld in groote ongerastheid in opwinding gebracht schrijft t te Damascus verschijnende blad A I j o m Het Arabische blad waarschuwt Engeland voor B dergelijken verval op de zelfstandigheid van Irak welke als een aanval ur de geheele Arabische wereld beschouwd zou worden en een dienovereenkomstige reactie zou hebben De status van Britsch Indië De persafdeeling van het Japanschc leger in Chijia publiceert haar weekoverzicht van den rfiilitairen toestand In China waarin onthuld wordt dat de Japansche strijdkrachten in NoordChina bezig zijn 15 000 man communis tische troepen te verdrijven uit Lintsjih Jn de provincie Sjansi Op 10 Januari is een groot deel van de 358e Chinee che brïgade verslagen op een punt gelegen 28 kilometer ten Zuiden van Tsjinglohsien in de province Sjansi Het conflict tusschen het leger van T joengking en de communistische teoepen is kortelings verscherpt en een px ot deel van de communistische trüdkrachten aan den benedenloop Tan de Yangtse is nog niet in beweging gekomen waarna de strijdkrachten van het centrale leger een omsingelende operatie tegen het roode leger aldaar zijn begonnen In de provincie Kiangsi zijn de Japansche troepen een neiuw offensief begont en tegen de 105de Chineesche divisie terwijl een trafactie ondernomen is tegen de Chineesche resten in de provincie Hoepeh VERKLARING JTAN LIBeRALE LEfDERS De uitlatingen van Huil V GEEN JAFANSGHE VERKLARING Naar gisteravond is medegedeeld keeft de Japansche regecring besloten met betrekking tot de uitlatingen van de Amerikaanschen staatssecretaris Huil voor de commissie van buitenlandsche aangelegenheden van het Huis van Afgevaardigden geen verklaring af te leggen Toeh Japamche verklaring De leiders van het genootschap voor de staatkundige vemteuwing van Japan kebben naar aanleiding van de verklaringen van den Amerikaanschen linister van Buitenlandsche Zaken Huil voor de commissie van Buitenlandsche Zaken van het Huis van Afgevaardigden besloten met toetoestemming van minister president Konoje binnenkort een verklaring te publiceeren waarin uiting gegeven wordt aan het vaste besluit het tegen 4e steeds onvriendelüket wordende kouding der Ver Suten tegenover Japan op te nemen N ar gemeld wordt kebbende leidende figuren der beweging voor staatsvcmieuwing verklaard dat het den Amerikanen duidelijk gewaakt moet worden dat Japan vastbulotan i de nieuWe orde i OostM8 toBder acht fife laan op tegenatand van welke i d t óks tist itandte farttzgcnt T i ti Het blad Ni t s j i N i t s j i schrijft boven zija commentaar op de uitlatingen van Huil Ameiika heeft op Te Bombay is gisteren een verklaring gepubliceerd waarin de vooraanstaande liberale leiders in BritschIndië dep dominionstatus eischen D verklaring is onder meer geteekend door den president van de nationale liberale federatie Chandavarkar en door Srinivass Sastri lid der rondetafelconferentie De ondertcekenaars eiscben in het bijzonder naüonaliseering van de Indische troepen doordat alle klassen in de provinciën gelijke kansen krijgen en vervanging van Britsche door Indische officieren zonder hetwelk aldus de verklaring de dominionstatus geen beteekenis tóui hebben SPANJE SNEEUW STREMT VERKEER Als gevolg van nieuwen sneeuwval zijn de verbindingen met de provincies Avila ci Segovia en verder met Galicic Asturie Santander en het Baskenland weder verbroken In de bergen ligt de sneeuw tot twee meter hoog Ook het spoorwegverkeer met het Noorden is gestaakt Vrijdag vertrokken van het Noorderstation te Madrid geen treinen en er kwamen evenmin treinen binnen Te Valladolid is de Noord Express blijven steken De telefoonverbindingen zijn eveneens in groote mate gest x rd Korte herichteti Uit Sao Vicenlo de Cabo Verde wordt gemeld dat de 79 geredden van TCt ia Ctn Atlantischen Oceaan Ici Janken gebrachte Engelsche s Nagltora over Wier lotnieh tot dtsverre in het onzekere verkeerde aan de Goudkust in de haven FrMtown aas land gebiacht zijn BINNENUND PERSONEELS BEUSUNG OP MOTORRIJTUIGEN Speciale aanwijzingen van de K N A C De ieN A C schrijft ons Reeds meerdere iMlen werd houders van opgelegde motorrijtuigen zoowel door het departement van Financiën als door de verkeersbondengewezen op den voor hen zoo uiterstbelangrijken datum van 20 Januaria s Wil meii nl teruggave verkrijgen van de personeele belastihg 1S41 voor d ze opgelegde motorrijtuigen dan dient men zulks voor 20 Januari as schriftelijk aan te vragen aan den inspecteur der directe belastirvgen De restitutie wordt slechts verleend indien de houder gedurende het geheele belasting kalender jaar niet met het voertuig op den openbaren weg heeft gereden en overigens niet na afschaffing van het voerruig in dat belastingjaar weer een and r motorrijtuig aanschaft Het opgelegde voertuig wordt door den inspecteur volgens diens aanwijzingen gedemonteerd dan wel verzegeld In verband met eventueel vorderingen van deze opgelegde motorrijtuigen wijst de K N A C nadrukkelijk op de volgende aanwijzingen Het hiet nakomen daarvan kan tot gevolg hebben dat de teruggave der belasting niet wordt verleend Indien het motorrijtuig werdgevorderd vóór 15 Januari het voertuig niet op beschrijvingsbiljct derbelasting vermelden Men is nl alleen belastingplichtig indien menhet voertuig ep15 Januari houdt Indien het motorrijtuig wordt gevorderd tusschen 15 en 20 Januari Het voertuig op beschrijvingsbiljet vermelden ook al is de vordering geschied vóór dat t beschrijvingsbiljet wordt verzonden Verzegeling resp demontage van het voertuig verztoekcn aan deninspecteur vóór 20 Januari ook al ishet voertuig reeds gevorderd voordat het verzoek wordt verzonden uit dit laatste verzoek moet n l blijken dat men niet voornemens w ashet voertuig in 1S41 te gebruiiien Van de afschaffing vordering binnen zes weken mededeeling doenaan den inspecteur Bij vordering van het opgelegde motorrij uig in het hier genoen de tijdvak zal men op volledige teruggave an belasung mogen rekenen dus ook over de geheel maand Januari wanneer men in het tielastingjaar geen ander motorrijtuig aanschaft Indien de inspecteur afw ijzend Zoude beschikken wende men zich tot het departemeht van Financiën Men beware zorgvuldig de oproepingsbriefjes voor de vordering als bewijsstukken 3 Indien het motorrijtuig wordt gevorderd tusschen 20 Januari en het einde van het belastingjaar Telefonisch of schriftelijk aae deninspecteur ontzegeling vragen re sp ontheffing van den demontageplicht Indien het voertuig op de vorderingsplaats tenslotte niet wordt aangekocht en dus weer bi den houder terugkeert direct opnieuw verzegeling resp demontage vragen bij den inspecteur c Na de vordering binnen zes weken mededceling doen aan den inspecteur van de afschaffing vordering Ook bij VordeVing in het hier genoemde tijdvak zal men op volledige teruggave van belasting mogen rekenen ook over de maand waarin de vordering plaats vond wanneer men in het belastingjaar geen ander rholorrijtuig aanschaft en men op tijd d w z vóór 20 Januari teruggave heeft verzocht Bij afwijzende beschikking van den inspecteur wende men zich tot het departement van Financiën onder overlegging van de oproepingsbriefjes voor de vordering De K N A C vertrouwt dat ten aanzien van de vraag of de personeele belasting voor opgelegde motorrijtuigen voor 1941 buiten vordering zal worden gelalen of daarvoor eventueej voorloopig in het geheel geen aanslag zal geschieden binnenkort nadere berichten tegemoet kunnen worden gezien Ongeval op onbewaakten overweg E £ DO0DE EN TWEE ZWAAR GEWONDEN Gistermiddag om kwart over drie werd op den onbewaakten overweg aan het Liej bosch te Princenhage een vrachtauto door een trein uit de richting Roosendaal aangereden Eén doode en twee zwaargewonden zijn naar het Ignatius ziekenhuii te Breda overgebracht BENGSTENKECRING De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscherij heeft bepaald dat de keuringen van tot dekking bestemde hengèten welke in het stamboek van de vereeniging tot bevordering van de landbouwtuigpaardfokkertj in Nederland V L N zyn ingeschreven door die vereeniging op Dinsdas 25 Februari 1941 in plaats van te Utrecht uilen worden gehouden te Buanik BCBGEMEESTEK DE VLCGT Burgemeester dr W de Vlugt diewegens ernstige ongesteldheid geruisen tijd zijn werkzaamheden beeftlt 6éten onderbreken zal naar men onsmededeéWe Maandag as de leidingjvan het gemeentebestuur wederom ge1 heel OP Zicfa nemen Na 2 15 yfordt op geleiding 1 eenbuitenl Bdsch programma bij voorkeur d Duilschland zender totmiddernacht doorgegeven terwyl opgeleiding 2 na 19 15 eigen gramoloonmuziek mag wotden doorgegeven tol 22 uur Na 22 uur móet ook over diegeleidi fig tqt middernacht een Duitschprogramma worden gedistribueerd Wat é gramofoonmuziek betreft zal in samenwerkjng met hel departement vjinVolksvoorlichting en kunsten wordengestreefd naar opvoering van het peildezer muziek Is de centrale met tw ee programmamogelijkheden aangesicten op een der beide interlocale draaddistributienet ten dan wordt op geleiding 2 na Itl lS doorgegeven een draadorhroepprogramma dat door de Nederlandsche omroep lot 23 uur wordt verzorgd De centrales die over meer dan twee prpgramma mogelijkhj Jjn beschikken geven door op geleiding 1 het programma van Hilversum 1 op geleiding 2 het programma van ïlilvers um 2 met het draadomroepprogrammCvan den Ned omroep op geleiding 3 van 7 24 het programma van den Duilschlandzender op geleiding 4 van 7 24 een ander Duitsch programma Zijn deze centrales niet aangesloten op een of beide intGrk t aie draaddistributie netten dan mogen ook deze centrales op geleiding ï lot 10 uur eigen gramofoonmuziek distribueeren De omroepstations die rrio en w orden doorgegeven zijn in de radio gidsen opgen cm en Vraag 2 Wat móet nu een aangeslotene op een radio disinbutie centrale in totaal betalen Antwoord Zooals ik reeds in mijn eerste vraaggesprek met den heer Wybrands heb medegedeeld moet boven het aljonnement dat de aangeslotenen op radiocentrales wekelijks of m aandelijks voor hun aansluiting aan den distribuant moeten betalen de verplichte luisterbijdrage ad negen glild r per jaar worden voldaan De 6bonnemtnts geiden worden nu ic ts Vtriaagd en in totaal zullen de aangeslotenen voor abonnEment en uistertaijdrage moeten Joétalen rond Heven en twmtig gulden per jaar hetgeen neerkomt op een verhooging van een gulden Vfiag 4 In verband me de om lanaigheden dat nog niet alle luisteraars een circulai e he oben ontvangen en dus ock nog niet in het Ofzit zijn van een aangifteformulier rij t de vraag hoe men kan voldoen aan de verplichting tot aangifte van zijn ontvanginrichting voor 15 Januari DUUR l m 26 Jan m 24 J n l m 31 Jan 10 24 Jan Jan t m l m t m 26 t m 2 Jan Febr 26 t m t m Jan Febf t m 21 Febr t m 21 Febr be t m 23 Febr t m 28 Febr t m 24 Jan t m 30 April t m 14 Febr l m 31 Jan t m 31 Jan Br ÏC ï er VL Antwoord De leiding van het staats oednjf der P T T heeft bepaald i é voor hen die de cirt ula re nog niet hebben Otit angen de datum waarop ie inzending van het aangifte formulier moet hebben plaats gehad n der s vastgesteld op Maandag 27 Januari as Elke luisteraar blijft uiteraard verplicht om na ontvangst der circulaire et aangifteformulier onverwijld m te zenden aan het hoofdiaestuur der P T T derde afdeeling De verpUchlin tot betaling der luisterbijdrage is natuurlijk ook voor dez juisteiaars op 1 Januari 1941 ingegaan waren onze voorouder i m tlau dwlandisclie diclïWr proiMciuïï vrucser eeuwtii en wü z ll Cor cert oikes 1 en deciainatie JJ u i B n7 Vei zookt oiTÓerl voor de Duit ciit VVw 6 0e AVllÖAiim eineiiUorke t t Drl 4S Iten plaatje en n orui Guus Weltzel 7 00 Nleuw Hu Iard kwanet 7 30 Benchlen Ensi i ti inofoorimUEWk S at Nieuwstïen 8 15 Giamofoonmutiek 8 39 B r 8 45 La daine blandie verkor ie Giamotoonmuz ek 1B M lO n Nrichlon ANP Hu Ul BH ViatSUM U Ml 3 M N CJLV S M Oigelconceit SJt Nleuwalwrl praaljcs vooi den boer ANPi li wijdii 4j Gewijde muzit k lomvit ra ioloonmuziek ItJS CcViplV r opn j IZ OO Zdr g met orgell c pjü Cjclus Kinl Ou Uw Btjber upniNwnjwBtil ecotiomiactw Iwnchten Xi Gramofoomnuziek 1 4S Cyclus KcftJ ten s rviüe naar de Euwi heid lil u u lofW J m V AJt A Z W E vnïera da 8 3S Gemcngcie Kun t t n Stiijd Amsterdaiik lïaaorkeflveiteniging en © Isiten Jij loonmuziek VJ JLO 4 e Bovkenpraatie IS StudladienH Vj JLA j IS Wekelijk sche sedachten i3s inj i JO Voot üe kii c eren M I e tü i b m VAHA Aiinanak 0 32 Orffeispel 4 4 plaatje en et n pi oatle v n Guus w 1 4 7 15 Olgel pcl sluitüm Maandac M Juinari HILVEBSUM L 4U M V AAA I GiamotoomiHiziek JO Nieuw ANP gramofoonmuziek v pb16 Moigenwijdin V A BJi 10 2 Det laniaiie 10 40 Planovowrd actit r ec an ane 11 30 GramWoonn i iek Orgeli pel Ca 12 3 VARA Alii riaki Nieuw en econornisclie berichren V VARA orkest Z OO Voof de vrouwen Oost Neclerlandscli strijkkwarlet jAï inatie 4 00 Grair ofoonjnuztek 11 line 4 iO Giün ofoonmuïiek 4 4j V kinderen 5 15 N euws ecoti chê beursberichten ANP 5J0 Hawai ar 5 45 MiA oi kt l ttü soibte 6 J3 V Almanak 0 45 Aclueele reportsfie yt f foonir üziek 7 00 Economl che vugen di n dag tANP 7 15 Reportage 7 30 T i n Knge ïch 7 45 Orgelspej 1 00 im Dchun ANP 8 15 Orgelspel 30 Enjelsch 8 45 De Ramblers r E i en oli ten 10 00 10 15 Nieuw benchifn sluiting 101 5 niLVKHSÜM IL N CJI V 8 0t ScliriJtlezing en mecbUUe 8 15 muziek iopnl 8 30 Nieuwsberic le 8 45 Gramofoonmuziek 10 30 M r di 11 00 Hpliand cii KamerTnuziek K ierr blt gramofoonmuziek 12 00 Berich f ri lï ll poitoge of muijelc 12 45 Nieuwi r ii tlie beric len ANP 1 00 Jac Sioiier i et 2 00 Voor de scholen 2 35 Gran ofo 2 50 Vlooi met pianobegeleiding en loonn uziek 3 30 V P B O 5 0 Cs cius rfet gezin in onfen iVijd I CJLV HOEVEELHEID iO gram roggebrood of 50 gram Érood of 2 rantsoen gebak of 1 5 meel of bloem i p boter of marg of 200 gr vet voorraad 250 gr Op bon 26 geen Eenheid vaste brandstof r 1 kippen of eendenei 1 ons 1 ons 1 pond Voor verlichting 2 liter Voor de keuken H pond 50 gt tcheerzeef of tube of pot 1 kilogram 75 gram 1 rantsoen Broqdbof Kolenbdil l eriode yie i4 hbon 5 15 Nleuwp economische en beuANP 5 30 Berichten 5Ji Zang v geWiding en gramofoonmuziek 4 15 1 Mandolmeen sen ble 6 45 Actueelf of pramofooninuz 7 0 T li rrtesch i ANPj sluitlng