Goudsche Courant, zaterdag 18 januari 1941

1 ZATERDAG 18 JANUARI 1 Je toekomst van onze jeugd Qnze overzeesche gewesten bieden fuime perspectieven voor jongelui met durf en ondernemingsgeest Opleidingsinstituut te Boskoop voor de Indische cultures Df flveile tièn OHicieele publicatie van hel Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart HANDEL IN ioMPEN EN OUD PAPIER Ingevolge art 5 id 1 van de Oude Materialen en Afvalstoffen üsehikking No 2 40 d ÏSil overaber 1940 is het aan ondememineen verboden zonder een daartoe van den directeur van het Rijksbu renu voor Oude Materialen en Afval Jtoffen verkre oen schriftelijke vergunning oude materialen en afvals often te koopen voorhanden of in voorraad te houden te doen bewerken te doen ver wciken te koop San te bieden te verkoopcn of af te leveren Bij publicatie van 15 November 1840 is van dit verbod lot wederopzegging toe dispensatie verleend t t Ttn aaiizien van tus scben en groothandelaren m LOMPEN en OUD PAPIER werd deze dispensatie op 2 December 1940 ingetrokken terwijl thans btiikens bericjit m de Nederlandsche Staalscoulaiit van 17 Januari 1941 deze dispersalie met ingang van heden ook is ingetrokken ten aanzien van kleinhandelaren z g leurders in lompen en oud papier Diertengevolge mo cn met ingang van heden alleen die groot Hustchen en kleinhandelaren leurderjy in lompen en oud papier deze koopen vuclihanden of in voorraad houden doen bewerken doen verwerken te koop aanbieden verkoopen of afleveren welke m het bezit zijn van een daartoe strekkende vergunning van den Drecteur van genoemd Rijksbureau De aandacht van leurders in lompen en oud papier wordt err og op gevestigd daf het eventueel bezit van een vergunning afgegeven dooi een gemeenlebest pr hen gcnszins ontheft van deverplichting ook m hel b ezit te zijn van de hierb iven bedoeldeverjjiinnin efgeeeveii do or den Directeur van het Rijksbiueauvoor Oude Materialen en Afvalstoffen Paleisstraat 7 te sGraven hage fiWl i 70 Ken chrijft ons uit Boskoop De toekomst van mentgen zoon hevti dikwüls eroote zorgen aan de budir gebaard iZoolang de schoolopleiding duurde wal dit meestal nog geen vraagtlak dat in hët gedachlcnleven op den voorgrond tred maar het werd actueelen vaak netelig soms iDtent wanneer eenmaal de schooljiren achterden rug waren De toekomst van het kind is niet een vraagstuk voor de ouders uit een bepaald miiiLU maar raalii alle sh nden £ r Jn bevuikingigrotpen waar het vraagstuk opgelost wanneer de zoon maar eenmaal aan den slag ia gekomen De rest komt dcn vanzelf terecht is do leidende gcJ cht Maar w e voor zijn kind een betere toekomst wil uitgaande boven het gewone Uvenspcil staat voor grootere 2Qii en D £ mogpn niet 2 00 waar w voor ou ers die eigenaar ujn iti g Tj w aricn ie flink rcnj ren e za te zeggen de zoon slceiits he stappen msar er zijn tr lcoz pir cr cr met z fi b2l alde ambten beroepen en functies w cr zjnen hun vaak zoo rooeiz am verworven funclia ni t anders kunnen bereiken don van den ondersten tiep a na haiJen arl eid en een groot dosis ge uk Gedachte wordt hi rbij aan b meesleis predik nlen r jft i iseif artsen advocateji h ofif aml fenaren leeraren londsrwijzsrs joufrnalisten officieren rechters p d Vnr il w t neer deze niet over eigon middelen beEChikivcn en var ve e C a fc pe êcn stand welke a p hun ambt of beroep is verbondin niet aan een zekere kapitaalvorming kunnen denken cm zoodoende voor hun kind ren een opleiding te verzekereen welke dezen in de to koinst c n gelijkwaardige positie ls zij ze f beklee n zal k rnen schenken is het prob eem van de toekomst van hun kind dikwijls uitermate mceiUik Kansen ijjüKKf f voor wie wetca aan te pakken Daarbij komt dat de meeste oud rs veelal de hoop koeiteren dat hun kinderen het verder in de maat chspp zullen brengen dsn zij zelf bereikt heb ben De vcrvullins van idealen welke zijzelf hebben gekoeitcrd en met in vervulling hebben zien gaan verwachten zij van hen Msar ook wanneer de ouders dezen ensch niet koe teren dan toch hopen zü dat hun kinderen een bern o zullen kriisen van gelijken of gelijksoortipcn stand In Nederland met zf n toenemende bevolking is het m qeilijk voor joneelu met gr iol embit s Geli kkig be ii Nederland belarjri ke overzeesche gewesten en wie zich niet gebonden acht aan don rond wrar hij gelorf n ie die geeif heimwee krijgt w nneer hij m iaT even buiten ijn woo p iats miet vertoeven en die tinteleftd van arbeidslu en kracht met on t rnem eeesl en durf d wereld v d in gean h m bieden onze overzeesche gewesten ruime perepectievcn Maar ook daar worden teeenwoordi andere eischen gesteld dan vree ïer Men kan niet op goed seluk raar deze verre eewe tn veiircl kï n met de zekerheid dnt men daar slagen zal Ook daar vraa jt m en tegenwoordig naar diploma s en een goede on ei nV Bezit men die dan ontsluiten dez de poorten tot een goede toekomst al moet men niet verwa hten dit deze bestaa in een goudmakeri helaas voor velen nog het hoogste ideaal Rtji otainbonwrhool Jegt goeden grondslag Het is voor de bewoners uit deze omgeving daarom misschien eens goed te wijzen op een instelling van onderwijs welke zoo dichtbij is gelegen en waar men zonder veel kosten een uHmunlende opleiding kan krüge n welke de deur ontsluit tot den weg naar de betere posities in de cultures in Ned OostIndic met name de Rijkj tumbcuwschooi te Boskoop Afgaande op den naam alleen zou men verwachten dat deze scho b enkel opleidt voor het tuinbouwbedrijf Dit is ni t hB t geval De school bezit twee afdeelirgen n 1 een HoUandsche aldeeliijg en een Indische afdeeling De m eeste leerlin en volgen de Indische r fde ling De verhouding van het aantal leerünoen der eerstgenoem de afdeeling tot die der laatste afdeeling is van 1 2 Het cnderwiis aan de school draaft het karakter van middelbaar vekcnderwi s De opleiding richt zioh gf heel naar de b hoeftcn van ó practijk Van daar dat zoowel theorie als practijk wordt beoefend De leerlingen der Ie klas e gaan s morgens naar schcol en s middags werken zij practi ch op de vele boomkweekerijen te Boskoop Voor de leerlingen der 2e kla se geldt deze regel in jmgekeerden zin De opleiding duurt twee jaren on omvat twee cursusjaren Sinds einde Januari ia37 is bovendien een cursus voor tuinaanleg aan de school verbonden Het teftp jaar vanet omstreeks hnlf September aan Maar tevoren zijn de jon s ui die tot de Bijkstuinbnuwschool wenschen te worden toegelater zich xeeds ecnige maanden aan het voorbdlreidpn voor het toelatingsexamen Oe niinimum lecfttjd is 15 jaren In de maand Apnl v in k jaar kon cn de aJ p rant lei rlmgon reeds aai Positie in p anlersbestpan inm hf stond deze chool 4fl jaren ir e ingen die deïe school be hebben het in het levtn vt iacht Voor jongens die wat gevoelen voor het p eniersbet laan men ga daaiuij vooral niet af op romans van he t planlersbeslaan die vaak meer romantiek aan werkelijkheid bevatten is deze school wel een der eerste opleidingsinstituten Jongelui met diploma Boskoop worden door de Indische o idernemingen zeer vaak begeerd De ondernemingen in Indië zijn zeer ii derscheideii Van de bergcultures noemen wy rubber koffie thee kina en cacao en van de laaglandcuUures Ui cak oliepalm suikerriet pep r en copra om on6 tot de hoofdcuUuics te bepalen Slaaït men er in bij een der Indi rhe cultuurmaatsehappijcn een lunciic van assistent te verkrijgen dan is de we3 geopend tct de hoogste functies in iiet planlersbtstaan mits men weet Jian te paki en Indisch Jeugd Centrum te Gouda voo enomen oprichting van 9r EEN Ai UËELING De Vereeniging Oost en West te s Gravcnhage a e zich o m ten deel stelt de belan£etelhng voor Oost tn V si Indië in Nederland te bevordeion heeft in verichilicnds plaatsen van i s innj een Indisch Jeugd Centrui gesï eht De heer C H W van der Vtn oud hoof der Se hool N O I en W Galjaard oudadmmlslrateur SC Clean S tDcbor do hebben het ihitiatief geno men te Hilversum het eerste Indisch Jeugd Centrum te st ehten Eindsdi n ayn afdeehnj c i te Apeldooi n Zwoile Utrecht eji sG avcnhag gevolgd Het ijHan bestaat ook te Gouda een Indisch Jeugd Centrum te stichten Op een prtipagandaavond weike 6 Februari a s gehouden zal worden er waarvoor het geheele onderwijzend personeel van Gouda en omgeving zal worden uitgenoodigd zal de heer Ven der Ven voornoemd een korte inleiding over deel en werkwijze van het Indisch Jeugd Centrum hcuden Op dien avond zal de film van de Stoomvaart Mij Nederland Kleur en Glorie onzer Tropen vertoond worden D gfcfilm is opgenomen door mr Hustini e vervaardiger Van talrijke d9curaenta iré films IJaartoe verbleef de heer Hustinx zeven meaijden in den Indischen Archipel De film zal op dien avond voor het eerst in Gouda gedraaid worden Mr Hustmx komt persoonlijk de film inleiden De inen ecteur van het lager onderwijs in de hi ctie Gouda mr H J midt en d wet oudcr van onderwiis de heer W Sand rs heb en frdshun volle m dewerkin voor het stichten van een Ini ch J ugd Centrum inGouda toegezegd ZONDAG 19 U Bemonstr HP k V m lOjn uur ds flTNienhuis Kleine Kerk Vrijz Hervormden Ver V m Heiioo 10 45 UdT ds H W Blocmhoft Luthersche Kerk 101 uur ds J J Simon Okid Katholieke Kerk V m V m lO pO en n m 3 30 uur pastoor P Gisi es Predikbeurten Geref Kerk J P C V m 10 n n m 3 uur Ds ten Brink l Ófre Gemeente V m 10 eli n m 4 uur Ds A de Blui Chr l Geref Gemeente V m 10 en tl m 4 uur Ds A Dubois Ned Geref Gemeente V m 10 en n m 3 30 uur Db J jh va Weizen Woensdag n m 7 30 uurDs Joh van We zen Vrije Evangelische Gemeerte V m 10 en n m 3 30 uur oê H C Leep Donderdag n m 7 30 uur Byloe lezing en bidstond Ver OaJvijn Njn 3 30 uur Ds G A Pjtt vsT RoUei lam Leger des Helte V m 10 uur HeiIi ingssamenkomi r n m 4 uur Ver ostirg iamenkomst Donderdag n m 7 30 uur Htiiiging saïnenkomst OIFLOIHA SPAANSCfIE HANDELSCOKltEïi OICI EiN TIK Te Rotterdam slaagde voor het Federatie exanriin Spaansche handel correspondentie de heer A Hey menberg alhier Burgerlijke Stand Geboren Januari Jobje dr van T Kui smen en A M J van Os Iils i aan 6 Januari Anna dr van C G tblom en D den Edei Boelekade 157 Ondertrouwd 16 Januari A G de Ruijler en P Bontcnb I W F Vcrka k en A de Rutj ter h Chr st er H Wns ir R C Streng en E M M Flux H A M V Duijnst ee en C A Spruijt Overlpflen 14 J niier P fi n ip T Ra c n 1 mot M K n P1 = SPGill 6CUAKKN Spannende wedstrijden in ScLaakkring competitie MESSEMAKER KREEG HET NIET GEMAKKELIJK In Ter Gouw is ds wtds lyd Messemaker I Wadcinxveen I gespeelvoor de wiiUeroompetitie cm Uen beker van den Goudschen Schaakkring Het bleek dat het ook voor Messemakci makci1 iiog m ppinpnpinpp zal kos en om 5e lagere tientallen ae t aas te blijven De voorioopige uitslag j 3 2 fcn gunste van Waddinxvee n Dru partijen zijn uitgesteld en twee afgebroken Het eerste bord van Messcroaker had wit Mcssemaker I Waddinxveen I P Roggeveen W v Vuurcn afgebr J J Jager P Broer O 1 A Rietdijk f Kosjiér afgebr C P Hooimeijer Tol o 1 I C Kramer Wr Verstoep 1 O Uitsesleld B A de Jopg P Valk l o J Reneman K v d Gaarden 0 1 Uitgesteld UitgeslEld Voorloopige uitslag 2 3 Mcsam aker I gaf aan elk bord een paard voor In het clublokaal Concordia van D O Z IS gistciavond de ontmoeting DOZ AS C Gouda II gespeeld D O Z blijkt goed op dreef want ondank drie onbezette borden is de voorloopige uitslag 3 te 4 en de stand van de afgebroken partijen is zoo dat D O Z een goede kans maa kt op 5 5 of zelfs een kleine overwinning De gedetailleerde uitslag is D O Z A S C G ouda II H Oostsrmeyer H Snruit afgebr H Oqsterbeek A P M Lafeber 1 CW n 4 A M Nicveld 0 1 W n d N de Groot 0 1 W vvj d Kroef J Tom 1 0 G Sierenborg M Lugtenburg I 0 L v Reeden A Vermeer Jr afgebrA Seheffers A v d Lean o J Verbey A v Maaren O l W P O A Verm r Sr O 1 Voorloopige u tsla g 3 4V4 Het eerste bord van D O Z had wit Messemaker Voor de wintercompetitie van Messemeker werden de volgende wedstriidcn gespeeld Groep II J J B Tterman L Joosten 0 1 J M Nearebcut F Eynwachter G H 4alfs P V d Zouwenr Vis A Hey W de Jong A Bruggertfffn Groep IH W éos wirkel H v Gêelen P V de Jono A Vente A R S mit N J F Hoogendqorn fr 1 A S C Gonda en D O Z Bij A SC Gouda en DOZ werden in veband met den wedstrijd D O Z A S C Gouda II niet voor de huishoudelijke wintercompetitie gespeeld f IMTSELJJK KIEiiïïS Bergambacht TIM MtRFABRHEKEN TIJDENS VORST STOPGEZET Vijflig ia arbeiders tüdeljjk ontslagen Aan de timmerfabrieken H Bouter en Zoen Samenwerking en Eerga heeft het dlstrictshoofd der Arbeids inspcctie vergunnmg v eileend tot het ontslaan voor zoolang de vorst dtiurt van al hun arbeiders niet ingr ng van a s Maandag Het betreft hier een 50 a 60 werlcnemcrs De fabrieken hebben geen gebrek n werk maar doordat de vaarwegen nr de vorst gestremd zijn kurren zij un afgewerkt producten niet a hun opdrachtgev rs afleveren Gelukkig zal deze maatregel dus niit van al te langein duur zijn 3ENOEMING De heer L C van Zoest alhier is benoemd tot lecraar in de licl emeüike jpvoedmg aan de openbare lagere scholen te Vlaardmgcn EESTRJJDINa VAN DE GLADHEID Ter uitvoering van de onianRS gesloten overeenkomst tusschen de Krim penerwaard en de gemeente Bergamhaeht wordtr op kosten der gemeente alle wegtn dus ook die buiten de bebouwde kern gc egtn zi n met zand bestrooid ter bestrijding van de jladheid Bodrrraven i KEDIKBÜÜKTKN VOOR ZONDAG Geri f kerk v m 10 uur c md den Büai n m 3 uur ds Dam Ned Herv Kcik v m 10 uur ds K üsener Onenli Gel Btl n m 4 uur de heer Dikker Ev Li th Ktrk v m lü uur ds Duyvendah van Utrecht Geref Geoi v m 10 en ji iti i uur lecsdienst Evang Vereen T ursgebou v n m 3 uur de he et £ ev rsme u t Amsterdan ï STATIONSCHEF TE COEVORDEN M f in nng van Febru n s is de h r J V Veen stalionr h f a hier als zc vdanig Ijenoemd te Coevcirden Boskoop brandstoffenv reex ging voorzorg De Brandstoffenvereeniging Voorberg hield Donderdagavond order vaorzi te fchap van den heer Cors Beker kamp haar jaarvergadering Uit t vers ag van den penningmeester dit de inkomsten hadden bedra ri e tot gon ƒ 1770P OP en d UiffSven 1 Ottobir 1S40 ii6 5C4 zoodat op d n datum nog in kas was ƒ liUSi De reserve is groot f 1023 49 het jaai verslag Van den secretaris gaf een beeld van de raoeilykneden waarn ieJe het dagelijktch bestuur te kc npcn heeft gehad en wat neg te doen staat om leder der 5ÜU aangesioten leden zooveel mogtluk tevreden te stclien I Ali bestuursleden werden herkozen de hteren J G Eenschcp D Oosterwijk Pz en Adr van der Wolf COttP VEREENIG NG DE BOSKOOPSCHE VEILING 17 Jan Gouderak LOOP DER BEVOLKWG Ingekomen J B C Vermeercn en gczm uit Rotterdam J van Vliet uit Bleskensgraaf M J Smit uit Utrccl P Radder uit Zevenhuizen H Oost rwijk uit Boskoop C de Jong uit Gouda W H Stolk uit Gouda C den Butter uit Ouderkerk a d Jssel J M van Leyer uit Gouda A de Bruin uit Lekkerkerk N Noorlunder uit Ouder kerk a d IJssel M M Dirkzwager uit De Lie r Vertrokken Geen GOCDERAK HEEFT 2000 INWOKiiaS In 1S40 zijn geboren 38 en overleden 17 personen Er vestigden zich 128 en veïtrokken 87 personen In totaal is d bevolking dus vermeerderd met 6 personen Zij bestond op 1 Januari j uit precies 2000 personen FREDIKBeU TEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk 4es v m lO 30 uur Ds J van VEet ds n m 2 45 uur je heer G Mqu bujèGerlijke stand Geboren Anna Christina d van J W van Dam en van N J van Vliet G tiouwd Th Westdyk en C G de Jftng H sastrechl predikbeurten VOOR zondag Ned Herv kerk 10 30 u v m ds W de Voogd V d Straaten E angle salie 10 u v m en 2 30 u n m de heer G de Pater Geref kerk 10 30 u v m en 2 30 u nm ds J F W Erdmann Moercapelle BEROEP ONTVANGEN Ds M ijlfman predikant der Geref Gemeente Ihicr is beroepen te Mid delharms Moordrecht VEKUEÏLEENG IN VLtESCHVOORZIENING Meer koeien toegewezen De vleescluoorzie ning in deze gemeente heeft vele moeijykheden met iich gebracht Voorlduiend was hier te weinig vieeseli De buigemeesltr heeft direct pogingen in het werk gesteld om hierin ver oet ring te brengen Dit is hans gelukt en met irgang van hed a i zal mCvr vleesch verkrij baar zijn daar thars a in de lagei s vier runderen zijn toegewezen Ni uwerkerk a d U el ERNSTIGE VAL OP HET IJS Gistermiddag kwam mej Ccrric Jonjjencel wenende san oen Ringdijk bij het sthaaiserrijden tp de ijsbaan zoodanig te vallen dat zij een hersenEchuddirg ophcp De E H B O er O de Jong en zijn echtg nuutc verleenden de eerste hulp w aina mej J ps r auto van den heer Van Hoevelaken naar haar woning weid vsrvoeid T n Lü i ze hoe iluk hel ijs is l an worden medegedLeld dal de heci HoevcUke i met ziin auto tot ep de ij taan reed waarbij hij ongeveer etn kilometer over het kanaal rijden moest TWEE RIJK ATI DVV CHTFkS VVORDKN hier GEPLAATST Naar wij vemem en zullen in dezt gemeente iwee rijksVeldwachlers wuiden ges aUoneerd een aan den s Gravenv eg en een op hel dr rp Etiaen treden retris spoedig in functie Ot ierkerk a d ÏJ el HARDKMDtRU DRIE AAN FFN STOK Donderdaemiddag is op de banen van de IJ club Eendracht nieak macht een hardrijderij gehouden dit neal dne aari een st k Er was 10e liefhebben en vinnig is om de piuicn ckam pl De uitslag was A Trouwborit A ven Capellen en 5euve mar L e Jong K V sjr on V van Ci 3jI r P Speksniitier a Bus en A de Juns P Petersen K iïueic en H S 3cksnijder Snelste ver zere G de Jeng L n Ant Trouw citt en L Hoc koop Bt nC inLIJEE STAND O e h W llem Ops=hoar 81 it van ïnlje Baas I ü Ci IK 0 Hewft ïr Over den A V 63 jr ongei uwd O n d e 1 r o u w WiUsm de Groot 31 ir tn Gienrufda v n Mechelen 24 ja r Geboren Theodora d van W v k en P Hoseees Slijlks I ulus Ji zef zn van S Nota n H Vcitman GEVONDF N VOOEULKPKN Gevonden d rr tportcmci iic mhouaentlc b mnen vo ir levensmiddelen paar k nderwantjes Inlichtingen bij de gemeentepolitie BRANDJE BU DE OUDEWATERSCHE UANK Tengevolge van een gebrek aan den sthoorst tn ontstond in liet kantoor van de Oudewatersche Bank een begin van brand Door het fhnk optreden van liet personeel met t eiiulp van een e plaatse aanwezigen houthakker werd de brand met t cui e emmers water gebluEcht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 en n m 3 uur cis P J tjteenbeek Gerei Kerk v m 10 30 en nam 3 u ds W v Dyk BOUT VAN 23 BOOMEN UriGEDEELD Het hout afkomstig van 23 do ir de iepziekte aangetaste boomen weike de gemeente hedft laten rooien is aa i de armen uitgedeeld GESLAAGDE UITVOERING VAN TOONEELCLUB D O S De tooneelclub D O S onderafdeeling der St Josephgezellenvereeniginggaf een tooneeluilvoering in het St Anloniuspalronaat Opgevoerd werd heltooneelspel in 3 bedrijven van J N Tromp De eenzame hoeve De zaalwas geheel gevuld zoodat de praesesder St Jotep igezeilen m zyn openingswoord een tweede opvoering kon aankondigen waarvan de opbrengst zalten goede komen aan de armen van deparochie Het stuk werd zeer goed vertolkt De rollen waren bij eiken speler in goede handden Het tooneel was buitengewoon smaakvol ingericht en verplaatste in den geest direct naar één der verblijven van een gro te ouderwetsche boerenhoeve Schoonhoven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Minderheidsgroep Rem Geref Kerkgebouw n m 3 uur Ds Jac Poort van den Haag Rem Geref Gem 10 30 uur v m Ds A C dp Regt van Bergen N H Geref Kerk v m 10 uur Preeklezen n m 3 uur Ds J Hoekstra Ned Herv Kerk 10 30 uur v m Ds D J V d Giaaf n m 3 uur Ds J van Vliet van Gouderek Leger des Heils Zaterdag n m 7 uur Bidstond Zondag v m 10 uur Heihgingsdienst s avonco 6 uur Verlossingst im9nknmst R K Kelk v m 9 uur en v m 11 uur Hoogmis s avonds 4 30 uur Lof Stolwük BARDRUDERU VQOR MANNEN Op de banen der IJsclub werd Donderdagmiddag een hardrijderij gehouden voor mannen De prijken werden als volgt behaskJ Ie pr N v Dam alhier 2e pr M v d H ngel alhier 4e pr J Burpsrs Dz alhier 4e pr J Bak Ve Gouda KecuWyk VLEHSCHHAAK IN POLS GEKREGEN De slagersknecht Wesseling zou in de slagerij van den iieer E van Meurs P het doip een zwaar stuk vicresch i phangen De knecht had hierbij het ongeluk dat de haak uitschoot en in zijn pols terecht kwam waardoor dit lichaamsdeel ernstig verwond werd Na door den dokter behandeld te zijn moest hij zijn werk staken VARKENSPEST BREIDT ZICH UIT beS OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT V N HAWDEL NIJVERlïEiD EN SCHeEPVAAST F JK EUREAIT VOOR NOXFERRO METALEN liet Depaitement van Handel Ni vf heid en Sche pve arf mnakl bekend dat het Ruksbureau voor i e fen o metalen tot dusverre gevestigd te s Gravenhage Ptm se egracht 21 is verclantst naa Lyreumclein IB aldaar l Itfoonnummer 1 6070 De besmettelijke veeziekte varkensfa t breidt ieh uil Nadat de ziekte bij de wed V op het dorp onder de varkens was geconst iteerd en een Stal dieren gestorven waren is ook bij den tuinder W J B aan don Nicuwdorperweg de ziekte onder de varkens u tgeb roken Aldaar zijn r ds een 4tal varkens gestorven WETHOUDER J C BAGKNf V r zame en verdienstelijke die ruim IS jaar la den raM alttlns had Na een betrekkelijk korte steldheid Is VrUdatrmiddaK op 58jarjgen leeftijd overled heer J C Hacen wcthoader gemeente Met den heer Hagen is een alou l kend e i geacht ingezetene heengcii In September j l was het 25 joaj leden dat hiJ benoemd werd io van den gemeenteraad waaru J zifting had voor de A R Par ij ij raadsvergadering van 1 Septem 1931 werd hy benoemd tot wethoo welk ambt hü thans nog vervuldeu lid van den raad maar in het byio als wethouder hoeft de overleder het bestuur van onze gemeente werkzaam aandeel gehad en in S lijd is mede door zim arbeid veel u sland gekomen in Reeuwijk Zoow bij de ingezetenen van Rceuwyk bij het personeel der gemeente sioj wethouder Hagen in hoog aaniW Men vond hem steeds tot helpen reid en hij had vuor ieder een wooit Ook op ander maatschappelijk iJ bied vervulde wethouder Hagen w van functies waarbij hij zich r J diensteiyk heeft gemaakt Hij o m bestuurslid van de Coöp Boet Icenbank te Reeuwijk voorzitt r n den polder Broekvelden en Veltfc brotk jaenningmeester van do sche vereci ing der Chr NaL School jjj stuurslid van de A R Kiesvercenigij bestuurslid van Polder Reeuwijk tgl wijl hij in zijn functie van WLinojj voorziter was van de comniis e eijsland in het beheer van het f meen4 elijk waterleidingbednijf voot zilter van de gemeentelij ii ou commissie en lid van het Burgerlji Annoestuur Gedurende vele jares vervulde hij een ambt in de Gcrelor meerde kerk iier ter plaatse o m wu nij ouderling Den laatsten tijd was h penningmeester van de Geref ke4 Ook in veehouderskringen was hy bekende en beminde figuur Met den heer Hagen is een zeer vg dienstclijk man uit onze gemeeai heengegaan wiens opengevallen pl k in tal van beheers en bestuursfunetM moeilijk zal zijn te vervullen De teraardbestelling zal geschied a s Dinsdag op de begraafplaat Ie Sluipwijk om 1 uur van de woning OUDE MAN IN BRAND Vlammen gelukkig tijdig gedood In zijn woning in de afd Middelhurg geraakte de SO jarige hw C v d AT doordat hij te dient bij di kachel zat in brand Reeds want ee nige kleedingstukken verbrand toa hulp kwam opdagen en men het viaB wist te dooven Met eenige UdM brandwonden en de verbrandde kl dmgsiukken liep het ongeval at VOOR ALLE METSELAARS ELDERS WERK Alle werklooze metselaars uit den gemeente in totaal twaalf zijn de plaatselijke arbeidsjbemiddel ng tewerk esteld bij een groot in uitvoerim zijnd werk te Venlo Zij zullen daar volgende week beginnen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDM Ned Herv Kerk Reeuwijk voorn 10 uur Cand J Zwijnenburg git Reeuwijk n m 3 uur ds Vroeg ndew Ned Herv Kerk Sluipwijk voom 10 en n m 3 30 uur ds E H Damsté Geref Kerk voorin 10 en nam 3 l ds P Warmenhoven Waddinxveen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDM Ntd Herv kerk lü en 3 u ds U Vi oegindewey I Geref kerk 10 en 3 uur ds W J Smidt Chr Af gem 10 u en 3 A u ds V d Kraals Hem gem 10 u ds W F Zuurdeeg VOORLOOPIG KOSTELOOS BiJ vonnis der ArrondissemenL echtbank 1 R tte dam d d 15 Januari 1541 is MENACUEM BIRNBAUÏ Ï won ende Eloefileeg 7 e Gouda zaak gedreven lebtende te s Gravf nha r de I eeiren racht no 6 on iri £ p aam Hutze Tine in sta t jn fsiUi ment veiklnard m l benoeming Van Mr G K W Kymme l rechter in gemelde RieMbank tot Rechier Commif=ai 1 en van ondcrgc e kende curator De fiiratC Mr C JONKIIR Gouda IS Januari 1911 Co laven 51