Goudsche Courant, zaterdag 18 januari 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 18 JANUARI IMl EFFECTENBEURS AMSTERDAM UtJ 38 10 10 ANDfFLEN Bank en Credletii ptellingen Bink aand 114 111 1 BankU dno lm j 1004 AAnvttllingen il5 potheekbaJüten Atg Fr Hyp b m 2 verpl uitlPandbr 13 93 Alg HjpbserXY4 BEVRSOVERZfCHT De handel op de Am t rdamsche effecten beurs beef fceden ar be ci e den oi arf T aa de te nn i g v a er met op e b icrd en k m ze fs f au w ordon genoemd De aan led 1 de oorzaak h eivoor iroe t k aa b n ke IJK V idtn gezocf t in de zwakke houdlnc an de Neder andvche staatspapieren D t weid chynUjk dat te tti jier tijd tot gedee te ijk Lün o da e var ae Ko oop d chu d zoi woixlen overgegaai Den Iaat en t jd dedcr m dit opz cht reed hethasdelijk gerucli en de ronde en than ï zijn deie geruchten du bcve t gd Hoevie men op de u tg fte van e licuwe iiaats eti rg gepitpaiee d wa oefende het bektt d woidcn daaivan op ct aaat pepelen tiïch een d pnnne rende ii o d mï tn over de gehcele 1 n e werder deze belang nk lager afgedaan I de f siaf lelde emng uerd vrij veel zakt gedaan en bij de openirg werd gehandeld togen 84 ige sot Reeds spoedig trad een herstel tntot 86 en in el verder ve oop van de markt b eef de koers in hoofdtaak in he T ddcn tusschen be de gienzen chom i e f Ot k de over ge obl gatién uit lie jonge e ei e vvaien a geneen lager de 4 r ob igatien ex be sting faei iteit Ve loien een d ie al punten terwy de 4 stukken me H a 1 I g iWiUleit beneden pan kwanitn cK pandhneven be tond eenig aanbod er rewel d met g oo w oi brak de kooii Op de petroleuirafdeel ne veerden o ie e n k t e tienUl punten beneden hel vo igc ot ingfzet waai na zich nog eei reactie vo 1 ok tot 2 O vtivo gLnö ecl e trad eet tac verbetering n De A 1 e jkaan che petroleumaandeelen wa en iets ger ÏH indui i tafde U kon zitl t out ck en aan de a geirecie beuf lfn n dt h betoonde veihoiidjiHi S wljae loc n de vte k athl De Philp aandeclen epen Vn een acMta pi rttn lage i aar s tg vervo pei tol 1 9 on l cht weinlK a er e s uilen l m ever weiden een t letal pr cen tn d f a r p aan en hadden o de bem tij een we n g bewogen ve oop fi ku yftw meoe iets r per sa da et veel ver andTd Vo6 e ctteideoe minder courante mdu lïif en kwamen laffer ro eer n en Xv id D ïncfech Cl uuraandeeen Jfreeer hter hun or deel va de zvtrtto bem temmipg HVA k amen z lS benerfi de 430 Vo ten a en en d ve e m de coUi nle so tcn t den lager f lote d I d fBbfcerrnbrtek vva n AmtV c rvw n doo n e een tiental punten ailer TlWen tK b Urtttï w iëen v lts k e gen me £ p a d r r u ante Ti wa rn v a vr p I T t t BtflTEIltARD de luchtaanval OF malta Be chouwing in Italiaaniche per luchtaan je c rit i mdtnt van ï ale üllalia schrijft was fier h M = l t he fXfen he I ifctuig moedtrichip egiui8 rv n het woedende Tuur M v i hcidtne trefferb J mm n v 500 en 1000 kg tot r Knirer i avondbladen publi1 Citfrtn vitvwrige benchttn u loM e verslaggevers over d e dt Duitsche luchtM retfl ondernomen jirit ondtnt van het rvuur rid ouu en n P f viprd onder acht J Duitse llak bij r woral La V wik c puiüohe V t tstfbfir 7onder De spet isi i n af wet r waren kIk nimenwerpers tot r t tdoki n Malta en 1 uld n nog 7eldc n 1 gtn beleefd De hidden totdat de uorppn rond de t n gecirkeld t I ttever dn de J dat de t eerste 1 iin Du I e Stuka s op Malta ïf nieuw be gileverd heeft van f amcn erk v n d luchtmacht ff beide v rl iden natten Imerrer i honderdJitótoifin m rxenvolgendf golven Mait verschentn Hun Liroenresen r itte onder de daar ü eiKi f ko pva Fdi s he abrrtJ n d havenvvei cn en C araena er vare sciode aan Hel Uiejrtu moedfrsthip Ilhistrioas 5 met e i bommenhagol be Jjrirt Bovendifn aldiw de bcnchtIm bluH II 1 1 fotognfi the op Lmu overdu delnk dat een groote Ciwr dl rneti tm stoomschip van mddpi rofie 1 laf e zwaar getroffen n Men k n t da rom temht met mMnmnB ifvnjten hoe de Britst lie Ziralilet ïkY al kwuten v m ha ir Jven pin ie n Inke it voor lie zoo evin fir beVonnin üpszut inic l ren een geloofwaardige m met coirir trr fcnde ver ie te vinden Pp Diptsehe Stvka s in de MMldellandseb Zee De Z tci t i rie pondenten te Londm h rcHtn ut oer g over de lorgon 1 rtc 7ich dnar maii t wespn r lu l n vn Du tsc i Stuka s 1 1 t ddelisivlsche Zee Men beschouwt d erplaat n van Duit Khe lut it tritd n h en mir Itilie r s tn uiterst hnndi pn itrate isc en maatregel d f n n pinve ern t t p li dreiging v de Br t= chp nachts positie in ri 1 iellandsthe Zet moe brengt Zw he t üe Manchester Ooardisn th tn dat het opduiken d r D w he luchtmacht op het striidt nnet 1 et n bii onder ernstig l ev ar Uttpkut vv laraan Groot Brttannie it €l alle kracht het htxifd moet biedin Dt T ondensche eorr s pondent var dr Veue Zurcher Zei tun f wiTst erop dat het x erl es der Sooth urntt n op bii onder indruk wekkende aiui hevestiet hoe gerecht ïMrHigd d ir Fn tland heer hende emstiüe opvalt ng an den toestand is GraziaAi treedt niet af OEWCHTEN WEKIILEGD De m het buiter ind verspre de ge luchten over het aftreden van nvaar thalk Graziar al opperbevelhebber der in Lib e s nnde Jtai nanschc itriidk ae ter v or n van bev oegde lUliaatisfhe nide tegengesproken BAIKAK De Britsch Turksche besprekingen Dl E NOG VOORT De bespreiiinjien tu chen Brit ch I Turk he militairen duien not voort Tot duiver is over het vtrloop ntyrvainog get n officieel communiqué ikboar g T teW Horia Sima naar Berlijn op VITNOODICING VAN NAT SOC PARTIJ 1 den hap der vtigende week zal Sm de eommandant der 1 rannaire bewtg ng m Roemenie en w voor itttr van den mimstsr raad Bïflp vertrekken Hy begeeft an rt laBd op uitnoodiging ationu l 6t cialietiscbe paitij m2 PERSftlENW IN OïeOgLAviI VEKBODEN étke ï persdienst Bntanova DondtJï f t uitgegevenfgwr dc r de Joegoslavischei 3 lag genomen en deland iü V geheeledat aan mZT peribiireau de en particulieren lever SandalJH Engelsch propa o dl behelp De reden ïijn utZ J 8 l lou en vergrup j en de r mrahteit van Joego IHVEREEER IN BONGARUEj STOPGEZET tse il an e Hongaarsehe ti SZ dat alle ntemt uitiMindermg van i I IT werklieden fedLTT iwrtortremei vtrlan JT le dea nd p en var pnrcnde I nd n DÜITSCHLAND LEGERBERICHT VAN GISTLRBN Aanvallen op Maltha BOMMEN OP DOELEN IN WESTENGELANO EN SCHOTLAND Het opperbevel van de weermacht maakt bekend lo de vroeg middaguren bebben Duitsche gevechtiv hegtuigen Engelsche zcestn dknchten m de haven van La Valetta op Malta met vooitreffe lijke uitwerking aangevallen Op bet reeds tjen lüden Januari sterk beschadigde vliegtuigmoedtischip ijn verscheidene voltreffers van middelbaar en zwaar kaliber geplaatst Bovendien hebben talrijke bommen het gebied van het arsenaal getroffen Een koop vaarder kieeg een voltreffer van het iwaarste kaliber bom De door de anvkllen van Dtu he er Italiaansche gevecbtstormatiMAp 10 Januari zwaar getroffen EngtlKbe kruiser Southampton was dermate beschadigd dat hij mtusschen gezonltn is In den loop rsti de gewapende ver kenning zijn gislpren op drie koop veiarders van m totaal IJOÜfftort ten Westen van Noord SchotlanS en aan de Zuidoostkust van Engeljmd ver stheiden bomtreffers geplaatt t In den afgeloopsn nceeht hebben füimaties gevechtsvhegers een haven m West Engeland en doelen in Schot land met succes aanbevallen ü yijand heeft in den afgeloopen nacht mi t zwakke sliydkrachten wei mg talrijke brisant on brandbommen op Duitsth gtbied litcn vallen Sleclits geringe schade aan gebouwen ontstond De vijnnd heeft Wc cnsdag en g ste rpn in tt taal vijf vliegtui en verloi en Sedert den avond van den 15den Januari zim drie eigen vliegtuigen nat teruggekeerd AFRIKA Geen incidenten te Dzjiboeti Uit Vièhy wordt gemeld Het Fran sche ministerie van Kolomen keert zich in een rectificatie tegen de beweriVig van buitcnlanasche propaganda mstan ties als zouden m Dzjiooeti incidenten tusschen Franschen en Italianen dan wel tusschen Eurppeanen en Inlanders voorgeval en zi nii Het bestuur van de Fransche Somallkust deelt officieel mede dat dergeliiKC geruchten van al tn giond ontbloot zjn OPSTAND IN EGYPTISCH KAMP VAN GFÏNTERNLFRDtN Als geVv lg van en b led gen op bt and in ten kamp m geïnterneerden te Tor Sinai v aar e erienten die d n Engtlschen autorituten orgewenstht V ürKOmen geinteri tel l zijn heeft de Egvptischo regeenrg naar ut Cairo gemeld wordt een commiss e van on ierzock derwTarts gezoncfen De commiSMe neeft geconstateeid dat t scherpe verwijt van de wafa s en ii het parlement vo gens welke talniKt on i huidige personen 70 der vorm van protes dus op eer vwjze welke lift overeenkomstig het ou sjeriiiKe en militaire recht is in Tor geïnterneerd zitn juist IS Voorts verklaarde de com nll le dit de gev ingpnen onder de sle chtste hygiënische omstand g leden ijn ondergebracht KERK EN SCKOGl Vrijheid van school en kerk Vrijdagavond sprak dr H W van der Vaan Smit van Den Haag vooi de miciophoon over De vnjheid van school en kerk Na e i irleidcnd woord nam spreker eens een kijkje m het nabuurland Daaibij aldus spieker moet een dmg zeer duidelijk worden ge egd nl dat wat over de toestanden m Duitschland v6or 10 Mci hier te larde verteld werd dooreen geromen kant nog wal raakte en da wie ginds de werkelijkheid ging be zien totaal ndere ding r ervoer De school in Du schland is st gds de ge heele IBe en 20e eeuw dooi een Ige iiKcn chr te i ke chool geweest Ook over de kerk moge zulk een al gemeene opmerking vioiop aan Wie naar de li t iprnat luisterde als zou deze revolutie m wezen h idensch zun weet niets van de w ikelijkheia af Imm rs iedereen kan wet n dat de kern van de n etiv bew ging b in Duitsohland juist uit de chr stelijk k ik stamde Onder de oudste er eeisle leden der beweging hadden de christenen met mme uit B eren grootendee s protesta t n de meer dorheid Een z er du deli k bewijs dat ieder een bier zelve controleeren kan is dat juist in Duit ich1and e n ontzagl ke menigte kerkelijke en religieuse lec tuur in deze jaren verschijnt litera tuur die tevens frisrh levendig en st rk is en natuurlijk ook rijk ver kocht wordt Deze dmpen s uiten uit dat men aan de revolutie van dT nieuwen t id principle eerr heidcnsch karakter ten laiü zou mosen Ici n He tegendeel IS het geval h tgecn door spr nader werd u teengeiet Als deze nieuwe revolutie alius spreker zoovelf grondVjrgerde elemcnt n van pos tief christelijken aardbevat moet vaetstaan dat de re igieuse vrnh d m school en k ik nueerst recht tot ontplooiing zal kunnenkomen Het is een ande e soo t v uv eH an v r h tri V o h Wa h teen vri heid die ir ant these t en d ebe insel r der Fri h fvo uteveroverd n Fs wc pn The s word het een vriiheid d e m synth a harmon sch evonden en be ce l k rworden bij een revolutie die de b ginseV n en Ee vens daartoe mei K fhm ebren t en dag bij dag a e tNatuur nk ontveir en wn or dmoe ii tfi Vn nie B de wttv k n a i h n opbouw i l m b©trvrwekuit vto g 4 n moeten val enm r iir 7 n heil b r oe enw fd fep oolt at M V e t he Uf te mn het I e Het m r vo t e e T en we niet en mogenwe r p f BINRERLAND Door den trein gegrepen DOOOELUK ONGELUK TE EDE Gisteravond passeerden drie wie rijdtri den bewaakten overweg bij De Klomp waarvan de hoornen open stonden iBij het oversteken van den spoorlMian kwam in snellen vaart een trein aangereden die een van de drie wielrijdeti den 17 j3riten Willemsen uit Scherpenzeel greep De jongeman was op blag dood Zijn lijk is naar het militair hospitaal te Ede vervoerd MINDERWAARDIG VtEESCH IN BESLAG GENOMEN In verbard met het prijsbeheerschings ut sluit httft dt Rotterdanische politie pgpsloten een vleescbwarenfabrikant te Strecfkeik terzake van prijsverhoo ging van vleesch en vleescnwaren Bovendien zim bij dezen fabrikant groote huevetlheden minderwaardig vlecseh in beslag genomen eVenals een ge duizenden kiio s worst Voorts IS opgesloten de 27 jarige w nl eiier C de G die buiten de distributie om levensmiddelen en fextielgoedoien kocht en verkocht tegen zeer hooge prijzen RDIO S IN OPGELEGDE AUTO S tl Lenigen tijd geleden verzocht de K N A C ain den directeur generaal der PTT ontheffing te willen verleenen van de verplichte luisterbijdrage voor ontvangtoeste len welke m opgelegde motorrijtuigen zijn gemonteerd Een beslissing te den aanzien ia mo menteel nog met genomen doch in antvvooid op Iret bovenstaande veizoek berichtte de directeur generaal dat de desbe itfler de houders van radiotoe stellen bi de veiplichte aangifte een met redenen omkleed verzoek kunnen voegen om vri steUing van de verplichti ig tot betaling van de luis erbijdrage Te zijner ti d zal dan worden be slist of en zoo ja onder welke voor Woaiden viijstellmg kan worden ver letnd let betrekking tot de mogelijkheid van verzegelirg voor de Fersoneele Be last ng zullen zoo spoedig mogelijk nadere bepahngen worden bekend ge maakt In eerste ns artie dient men dus van rad o s in opgelegde auto s aangifte te doen en tegelukertijd on heffing te vragen onder v ei melding der feiten Eveneens d en n en in afwachting der bes issing de termijnen der bijdrage te voldoen 1 lerop kan restitutie oiaats vinden warneer t 2 t onthsiling wordt ver etnd RECHTSr K£N ADV OCA VT PLEEGDE LRDl ISTERING Twee jaar gevangenisstraf gcëUNlt Onder groote belangstellmg MulKn dtldc de lecjitbank te Assen gii en de zaak tegen n advocaat en pS cu reur te Assen die zich moest verant woorden wegers het plegen Van ver duisteung vai een bedrag van ƒ 15000 m zijn func ie van curator ii een falllls pment in de jaren 1930 38 Verdachte werd bijgestaan door mr D N Breukelaai uit Groningen Als getuige werden gehoord mr Ej E Oosttiliis uit Assen tot medio 1940 geassocieeid met verdaehte F Udema exocittur te Assen J Wilkens notaiis te Amst rdam en mr R N Nieibtrasz secretaris der directie van de failliete bank In zijn requisitoir zeide de officiei van Justitie dat het gelukkig met veel V001 komt dat een misdaad als deze eerat na etnige jaren kan woi den vcivolgd Deze verdachte is er buitengewom goed m eslaagd zun omstandigheden geheim te houden en den schijn aan te nemen dat er mets gaandt wus Hij achtte het bewijs van de verduMter ns van 5000 gulden m lO O V 19 1 gel verd De officier e schte twee jaar gevan gen sstraf Volgens den verdediger is het feit venaard en de Officier n et ontvan 1 eliik Vooits achtte spr hier geen op zet aün ezig Tenslotte ging hij de persoonlijke omstandigheden van ver dachte na en deed een verzoek tot onniiddp liiite invriiheidstelling welke na raadkamer v r rd afgewezen Uitspro k ov r veertien dagen CONDUCTPrR WEIGERDE DIENST Bebandeling voor Centralen Raad vaa Beiocik De Kotterdamsche tramconducteurL M weigerae op 1 Juni van hetvoiige jaar toen hij zich met zijn tramte Schiedam bevond d avonds omkwart voor elf den laatsten rit terijuen Hij wtid a swege vooivwaardeiijk uit dtn dienst ontslagen met eenproeftijd van twee jaar De conducteur me nae dat er op dien avond voldoende tenen aanwezig Waren ominplaats van den laatsten rit te maken n ar de remi e te njaen Het was dienavond n 1 heel donker er waien bitnag en mensenen m er op straat tn bovendien zochten zoeklichten langs helluchtruim Het zag er raar uit daRotteid m en Ethiedam wer ecnee oor Enge c e vl egers bezocht zoudenworden of reeds bezocht v idtn tnnaar de meening van den candw eurv eerklonk er öok luchialarm Hij aatin angst voor zyn gezin en vind hfcvolmaakt doelloos en c der zulke om landigh den mig met de tr ni terijd n Te Schiedam be de hij 2un 1 op legde h m de situat uit en vaeïderaan toe dat hij verStr geen z n n irhd om te ri c n De chef antwoordde hierop dat htj wef dsjreii k dieps mt t ac en ice het telefoongesprek een h fliger karak tef aannam beval de chel den eoiKluetetn te doen wat hem gelast v i ü eondactear ebtsr resd do irabr tttm de rem f en fins na f De straf v Ike at uitÉl t l ef voorwaar ijk ontslag njït i MJCf d van t vee J r T x kwam de conduct lir m vc zet bij n Noteeringen v n 17 januari OBl IGATIE8 Slaatsleenlnccil Zwiche HbBk4 Zuider H p b 9914 91 9IH 9014 77 2 ultK 4 90H D o ser KL S j Z H Hyp b met verpl uitl 31 1 Ecrt te Ned V K 10O i 100 lOUlt 9 H lOOx M 93 83H S7M 86 90H 90 1 L K 99 t 99 94 9 ll4 95 99 1940 ie 100 4 IMG Ie f soo 4 1940 r 100 4 1840 bif r loa 4 vna 2e r soo 4 1940 bli r 900 4 M3a I MO 3 193fi 900 3j 100 3 19J7 f 900 3 too 3 31 j 1938 900 i 131 2 1933 01 100 31 21935 01 500 31 j 1937 O I I 100 3 19J7 O I 500 31937 AO J MOO j 1937 AO I 500 Ml Prov ea Ocm InnlUKea Sch verb 4 Ro Sch Hyp b 4 Dllo 31 2 Industr ondemcoiinfeit 88 88 1014 1011 102 lol 97 9 11 M 1014 89 B liÖ4 91 m 91 85 14 36 33K 30 1 lilt 103 A K U obl t i 1 M lUJH Bergh s en Jurg T V d 1 Obl ai 91 90 Berltels Pat v J 37 Obl 4 Levers Zeep Mij Obl 41 2 Werksp NV Ie h p obl 4 WlltoD 41 2 Lhnb Steenlc m 7 Obl 4 Bat P Mu O 41 2 ld ld Obl 31 2 Vedcrl Obl 41 Moormann Cult A dam 1938 3 i Dito Ie 19J7 3Vii Apeld Ie 37 S j Arnhem 1938 3 Deventer 1920 6 Dordr 38 U 3 Emdh 1935 31 2 Oo 3e Ig 38 3 Geld 38 3V DolO i ie 18 38 2 E Grhage 1921 8 Oilo 1936 3 Dito 1837 I 31 9 OUo 38 31 I 3 Gronmg 1938 3 Dito 1 1938 3 Haailem 1918 3 Dito 38 3 i 3 Helm 1 37 Ji sHb 1937 Ji j Hilvers 1938 i U Dito 10 J 38 5 2 Leti w 931i 3 Leiden 1937 2UN Holland 38 3 Do 2e 38 3 3 Dito 8 J 38 2 2 Do 3e 10 j 38 2 Nljm 2e 1 37 3 j a dam 1938 31 4 D o 1 en 3 37 3 Dito 1 19J8 31 2 Dito 1938 3 3 Schied 3e I 3 3 Tllb 1 37 3i Utr Pr 37 31 j D o gem 37 3 Zeeland 19 17 3 Z HoU 1937 3 Zh Ie 1 1938 3 Dito 2e Ig 38 3 BïNG2e 1 3731 j Dito 1938 3 B V Onr Z 37 4 Gem Cred 9001 33000 O 31 j Dto 0 V 1 1 2010 3 N Bnkinst 5 4 87 88 92 1 60 8a i e i 344 31 ü On Obl 3 Amst Grb b 5 Muller 3 Nat Gr bez 19 9 Idem iaS9 4 Ned Gr b b 4 Ned Iiid Sp Ml 1902 obl 31 2 Mlks Kans en T D Java St Obl 5 Semarang Joana loot 1001 67 67 BS 4 89 4 88 fc5 i 91 90 91 ssi S3 j 88ij 11 H 85 88 954 121 944 S3 8J i 91 H 14 981 91 92 88 88 i 841 98 91 i 90 88 i 18 2 1901 ld 4 A dam 874 100 3 ld Adam Olvmp A d Ho 1 Irc Bank djto Jav B 500 V a Ka ivereen dito N I Esc as dito Neder Bank A NB V Z A 3 0d N H Mij 250 a Rott B Ver aan TwenI=choB A A Hl 1 1 89 117 int 1 4 1 I 1 1 SI 81 t Indnst ondememmgeB L too 3 ld W Kr NHV HetI 1888 Non w A 361 liri 12S 1U4 Alg 2 1 175 173 Ad D M j Ad S jperli i Aut Srrew W a Bat Marg Fabr dB 2dO 1006 G 84 V d B p w A 1000 115 D to B 1000 111 Berk s Pa Attest c v aand WH 15b 191 116 laS 110 218 140 190 154 16u a 1 343 14J 91 80 l 4 Adam Hjp Dito 3 2 Arnh H B Ser E F P br 3 2 Bat Hyp b N N PP 4 Dito C D 3 Dr H B do 3 j Fr Gron Hyp Banli Pd 4 Do Da eo Va 3 1 Do p b 3 i 3 tGrav HB d 031 2 Gr Hyp BPb 31 2 Hl HPser AC 4 Dito ser BD 31 2 Holl Hyp B dito 4 Dito ser K 31 2 Hvp b V Ned Ser M 31 IriEul Nypb ler AB AA BB 4 D o er T TA 3 f MiJ V H Cred Pandbr 4 D o ra 2 verpl uitk I 3 i N Htp b d o 3 2 N Hyp b Veend serie K l3Vj Do 31 2 dito 3 Noordh H p b Pandbr 31 Overnss H b d o 4 Rott H p b do4 ld dito 31 Sted Hvp b ser K L 3 3 Ltr Hyp b 4 Dito serie K 4 D to serie E j Dito 2 verpl uilk 1 3 Westl Hj p b EE TT 3 i S3 4 92 V C en P F Scho te 1 Gouda ctear dito 8 Gruv er er Zn A oref aardD to B VI Tiïld p Heetn8f aandHelnek aand Hero Cons aandHo St m f a Holiandia and Hall Bet Mi A Hol dr en k A Holl Kun tz I A Int Gew B dito 141 rrte n Vi c A tï8 4 47 48 116 4 8 240 96H 84 9U 101 sen DOtj K F Bpvne dlto 1U5n 10 nref 92 miJ SU Kon F m b a M4 K N Hoogov do Ml 1 Kon N Zout I A 46 4 K Br S heem do J5U Koren Ttioof lil 1 111 111 4 IJO 279 398 116 H4 110 118 188 148 s 100 974 90 4 mi NV de rt o lis Ier Pr en U C lao e nr aaf d n to lodorvr r A Do 100 6 Cnf A Do IfMio i r p A T vempf TJ en VTf Vïeelf d Ved B C V a 93ii 81 V G en l F d K bef dito 40fiN rh h mil dito l uN st f Keizer K 218HPhfl G o lI f711 1004 4 154 74 313 1 1984 21 1 137 137 114 IM 141 H joe 1 1S4 llo 1t9 114 Hl 4 89 94 J 93 90 WH S4 2111 IC 1 7 1 147 re 92 V ffe t C V A Rntt D MM d o rhp de K M d N s ho ten dito rnlr tran f f d okv V 4 a ifaw fSOn 1 00 d stvnrn Sp do S ork dito Tv Ir Prpf A V T A Tl f C A Ver B fb aand Ve r f aard n o n ef V r r f VBv A Ver Pf V Ge der 92 924 r itn rt n b aatid Ver 1 K tab a Ver Touwf dito IJO VI een Kf d scheitlsgereeht welk college tie tram Qiiectie in ea u B en W van Rotlei dam m het gelijk stelde M kwam gisterochtend m apotl bij den Centralen Raad van Beroep Als laad man van kiager trad op m htei P M Fenet uit Rotteidam De raad man memoreerde dat men hier te dom heeft met een nan die kan terugzien op een staat v n dienst van n jaar waarin hy iteeela naar beste weien zijn werk heeft veincht Hij heeft een onbesproken leven wan del en is een goed man en vader Spr vroeg tenslotte den Centraler Raad de u ispraak van het itheidsge re lit te veinitligen Voor het college van B en W an Rotterdam tiad op mi SuuJijO De conducteur aldu spr vond het niet noodjg om djen laatsten iit te rijden want 200 vci weert hij zieh er zi n toch geen menschen op straat en waai om al ik me dan nog druk maken Deze conducteur vergeet dat de tnmdirec tie m Rotttrdam door den ooilogsloe stand soms een tekort hcd van ruim tweehonderdduizend gu den per maand hij vergeet ook dat de tram het moet hebben van de loopende menschen al zijn dat er rog zoo wei mg en dat juist d 1 e men oheTi die per tram verder gian zorgen dat d con ducteurs gewoon dooi betaald kunnen worden Juist in dezen tijd mjeaten de conducteurs dat meer begrijpen dan ooit Spr verzocht dan tx k het beroep ongegrond te veiklaien en het besluit van het schjidsgerecht te bevestigen De Centiale Raad zal over dri weken uitspraak doen SPORT Ef lCfEN SCHIViCLIKG Z4L ZIJN TITEL V LI UkDIGLN Naar rcds os ler werd gepubli cc IS i x S nmehng oifitieel uit gclaöjj do r Lazek voor den strijd em oen Euicpeeschcn t tel z ar v c ik Aanvurkel w niwn van ooi aeel aa Ma Sc ro tng zijn tilel n et 20U kunnen vcn 4ai 3r Thans nceU de t4 uu uaer evenwel te ken B n gegeven tm hij niet zontier strxid afftand weiicht t doen van xrn iUl hu IS OW o k vastb rts wan n r d mill a e a ontei fi h m tlpsitoe n c c cgenne d ellen zijn t xl te ve j n 178 UU 170 l Jt 180 163 li 5H A 48Ji 47 Werkspoor A dito WasMiuOlMr tfil Wilton F gew A Dito C pr V A Weïer I en H Am Chrymil A 11 SmelUng C V stand Br V 80 C V lOA Am Tob Cy c V A B B n Cola C V UIA R II Gen B Cy Ct v 38 1 5 a k a Huds MCCIRII Kec p Mc T PI Corp C V A N St cvGA Ril tJmt St Rubber 29 28l 281 2611 261 s 235 173 27 283 254 254 230 169 C V 10 g a A N I El Mij A Dito Nat B V a NI Gas Mij A Dito N Bcz V a Tw C St V E s a Am Tel Tr K C V A Bandelsvereenlgingen B C en H g A 1 Born S H M A 194 ISO Dell At H M d 1234 120 Gunti en Sch A 132 129 I Cr en H V R A 227 220 Linde en Twes a 2 I I MNed Wol MIj A i4 5 y MijAboawondemenilncen Bil Mij Ie lub A 630 Olto 2e A 449 4 1 Boeten M Mii 19 Slnskep TMij a ITS Petrol omlerneiningen Did Ptr ICvjV 25U 2 JK N Pelr MiJ 100 Ond A 259 247 dito t V A 2t 4 Motaia Enim A o 74 Ta akan P H A 373 S ü Ol la C V A 44 40 KubberonderDCmingeD Hessa Rubber 146 1 14 b 81 75 M 149 14 1 84 SI II d Rubb Cva caüUtch Preanger R vyj Rotterd Tap Sa air P ant Wal Sumatra Zu d Pre nger Schecpvaartttaalsekapptlm FuinessSenAM 1j4 Mij Zeev aana K16 Niev Goudr A 294 2 M tieMaasCvA 117 11 Ml Oostzee A 181 i l Handelsv Adam 44111 431 CnltOilirDiaatschappIJell Krlan Suiker AIO Pagbtun A 1794 17t Suiker C t Mu A 225 21J TjeAeng Lestori 110 Aiend=burg 331 329 Befco lki A 3oek Landb A 1U2 100 rr t Thee C A 72 Banj Thee Ru A 31 Goa pa a Cu Mij Pangtveotam Thee 15 4 Pa rNangkaCMij Rorgga Landb A Sedtp Cu t A 388 r S dar Cult A 187 Te aga Patengan lo9 W JavaTheeCMij In Cu t Svndic 86 Ka iTe loCu t MiJ 23S Michiel Am 185 180 W JavaKiuaCMi 139i Diversen 57 11 Blauwh Vries A B tnko f A Ge 1 El W en W D o Pftf W A Gouda KaaEh Mij Hou h A berts A Hoe h Jongen A Houth Pont A Mu ler IW H I A Do 5 001 laOee A N Vï Ha w A Z Sab 1000 C v A W 00 worth en Co 5 H 1 1 129 1J3 80 104 136 127 38 123 114 3S Spoor ea Tranwegea r 1 24H De 1 Spoor A N 1 Sp I MiJ A AJch T CvgAKarsCS CvgAK C South B Coüf 1 pret a 140 78 13 5tl4 t 8 t D Ia Cert V g A Ln Pac CvgA Geld Tram MiJ Ked rl St tr Mij Mad s oomtr A Dito prrf A Ma ang St tr A OJava Sttr A Sem Joana A Sep Cheribon A Soerajoedal St tr Pi o 01 gatie 14 2H ACTIEVE FONDSEN SU tsleenlnceii NederUM IndU o la lOM 4 a MW 4 40 b runo 1911 I KNO l a Graotkoek oM au 1ME 19M oM 1 Cert V liucBr 1 Cro olUoa w 193e I 1000 3 1000 3 I 1000 3 31 t 1 Certificaten ZVj OraoUiiMk oM 2S i 1 B9 India r 1000 11 KI Indtt I 1 C0 3 193T rnilll I lOOS A 1 Dultschl Vounn ObU 1000 30 51 j 1111 lu 88 UU B6 WH WH T7 ÜLS m nüfi n m 6 V 8b m 851 Hb 84 i 91 Pau OndarneBüafaa Oord Petr Ind My G Aand 24 Kon Pe r Mij idem Jb JM 4 e ont Oil Cy C V 10 Idem M d Continental Pet C V A Phü Pet C V 10 ld Shell bn C V 10 ld U 1r Wat A=s O 1 e V 10 iden aib4 lil 37 Baok en Cred Imt Kol Bank l Jl 189 Ji Ned Ind Handelsb laiiii 129H Ned Hand MiJ C V A L114 120 IndostrieeB Alg KunstzUda Unie luf lübX 104 105 Berkel s Patent Uu 47 li Caivé Ollef C ew 73 ï 73 V Centr Suiker 20 au Cokker lit 19U L ever Bros en Unia 1 125K ui mn Ned Ford Aut S 131 Philips G B V A Xb na 195li 18S E ta Pref w A 143S 143 4 All Ludl St C V 10 f a R II 25 25 Am B mHers A C V 9 10 g J6V iS Am B cv pref a 11 16 Am Car and P C V Aand 34 34i 32 3 S Am Bnka C v ld 6 tóli Anac Copp C V ld l J J s atM Belhl St C V 10 ld S bbh 84 mu Chrjhi Coip C V A 75 urtiss Wr Corp C V Idem 11 10 li jenera Motor idem ol fiUt Irtein Nickel Cy C V 10 a n BH Kennec C C v 1 A R II $ 37 37 f 3bH 36 N rth Am Av C V A R II 17 17 oith A tl R A C V A J 1 2ii Ftep Steel C v A 1 M i M Un States Steel ut W j W 8 4 tiS i Divcnan Cit Seiv C Cv ld t t South C v 10 A R U 1 Noith A Cy C y A liS UI V dio Corp Q V A b t ost Eo neo Mij A ai Idem pret Aand u 3KS mn MÜ UU db 1Ü4 10M 1 4 lU SctoeepvaartmaatecldppUcn ilJ U3 i 151 143 j 1d4 15üJ 174 m 144 14Ö 4 147 lioil Aar Lyn Aand iiti lijJava Ctina Japan Lijn idem 15 4 1 4 Kun Ned Si Iij id ij loJ Kon Paketv My id l cd Eci eepv Ln id IbU 1 S Rottei L oj d ide n Ub stoomv Mj Ned id HaInt Mere Mar Cy C V 10 A lt y SU Ik etosMl erne mingca 430 42 i Unde V All at A lA ili J va c e Cu ni id i Ned 11 ü 3 Ün id i ver ƒ 25U 300 A 1 w 4 27 1 Tateüuttatferaemlngeik Deli Ba v Mij A J Ï 19 190 Deli M j é 101 0 C V id n A JUU J66 2 1 Serembah Md idem ilfi ao M Wils n Ca C V A 9 i é p r eceB aaltim and Ohio C V ide n 5sj jH M Sliesap Ohio C T 10 20 a 4S M t ino s Cent C VJ A lu V 10 4 lUt llMt N Yoi Centr C v id 1 1S3 16 l t Penm v R 10 A $ 00 C V A 17 4 2bli South Pac Cy v g dem Ult Il 10 1 1 d R uay O gei idam 15H IS Canad Pac C v ld 0 Amsterdam R Cult Aand Thu ri a t iaii Bandar Rub mtj id 2 21U Dtfli Bat R lii ld il 4 J Kendeng LamtooiB Rub idam 182 Vlajang anden Vereen ML la ïaH Ooat Javo Rubber Ml ld m J Oostk i J eC ï ld Sarbadjadi ïB uatéÊ Sum R Idem u3 Sllau ba n Rubber USM 318 Mij Idem vj Sum Rubb Cull id i Ver Ind Cult Ond tji i Idem 177 Interc Rubber Cert ¥ Idem 4 5 VultMiic lundMrn aict feetUngvcrklarlng Ou etoutb P ld ld P ld ld P ld ld P ld ld P ld ld P ld ld p ld ld ld ld P Ctrl c B r 1 70 c t r 2 70 i U Ctrl 7 1 4 c r 1 70 1945 c t a 1940 c r r 1 841947 c 6 r 2 84 l 4g e I 2 84 K n e ona kaaM obl 4 88 U 10 Neue Au g obl 3 i art enind II G 1 C v O i7u Ka 1 Sjnd 28 100 7 58 Dito Jl 2U 100 61 2 S Wintershall obl 8 i 8814 rarlKnind iIG C A lai Ver Koikind C v A 13S Ouitschl Berl Ril Ig O gs i IKItahrv 27 IV 1 t V O 17 ao pjio ao 1 2 o i uit l Renunbai k 35 7 42H Ver D Stedenl O 43 Bayr Hyp en W B Pfc 3g 78M D Ltnoleumw O T 77 Gelsenk Bergw Obl S R II tij OutehoffnurenhUtle Otol 7 o Rran ei er Beigbau OW g tm Phoemx Akt Ge Otl 8 5 RJl E be Uiuon Obl 1 43M mmrchemia A G tJbl 47H Siemens e lUiaka Obt l i V Stah werke OOI T Dito serie A j ON i i Mti Viilor Gew Obl g i SII4 Vrgïl D u X OW 1 ia Rhaln w BI i Obl 1 atM OM 17 0 1 4214 iLagener Stra=scnbahn Ob 8 4214 rarbenmdiwf le aand 131 = ernen ef H she a Ml ÏTJH ar C anatmï r r aasd wlBter hall Akt Gei aand 14U afdeelmï vwas til m ar ever ens nJel oTbfcIK lik aRer Dor tfe Suma ra a nde en la A re lkaannhe waarden ging wat mea m dan de laaCrte dwen het geval wat en