Goudsche Courant, maandag 20 januari 1941

FE BLAD MAANDAG 20 JANUARI er klaring Br = Bfoodbon = Alg Distribuüebonboekje K = Kolenbon BI = Bloembon Per = Periode B6 = Boterbon VI = Vleeschbon AMERIKA BRITSCHE CO PANAMA Bttiteriand tOLE IN iNAAL Hevige luchtaanval op Swansea Het gezamenlijk optreden van Duitsche en Italiaansche lucKtvloot Malta on gebioden bij Suezkanaal fel bestookt GERDCHTEJ VER ONDERHANDELOiGEN MET V S Volgen en bericht van N y a D a gI i g t AiO e h a n d a uit Londen worden op hft oogenb ik onderbandelinVeveerd tuaaehen Engeland en de vér Staten om b verkeer van schepen in het Fanamakanaal aan een controle te onderwerpen ten einde goederen waarvan tmen weet dat zU uiteindelijk voor Duitschland bestemd zijn in beslag te nemen Reeds wordt gesproken over de oprichting van Britsehe controlestations aan het Pa namakanaal BcArendien verwacht men in Londen dat goederen die over den Stillen Oceaan via Rusland naar DuitaoMand vervoerd worden voortaan reeds door de Vereenigde Staten zuilen worden tegengehouden De Mendoza weer opgebracht DOOR DE ASTURl AS Volgens een officieel communiqué vaniiet Braziliaansche ministerie van Marine hebben vliegtuigen van de Braziliaansche kustpatrouiile Zaterdag óin half zeven het Fransche schip Mirdoza op een afstand van 5 i mijl van de kust van den staat Santa Catharina waargenomen In de nabijheid van het Fransche schip signaleerden de vliegtuigen den Britsehe hulpkruisor Asturias Zij zagen dat de beide schepen zee kozen aldus meldt het D N B uit Rio de Janeiro DE LA PLATA CONFERENTIE De minister van Buitcnlandsche Zaken van Paraguay Arganja is op doorreis naar Montevideo waar hij de La Plataconferentie zal bijwonen te Buenos Aires aangekomen Heden wordt hier ook de rrrinister van Buitenlandsche Zaken van Bolivia Gutierrez verwacht Van het verblijf der beide diplomaten te wier eere verscheidene feestelijkheden op het programma staan zal gebruik gemaakt worden om de vraagstukken die de afzonderlijke landen reclitstreeks betreffen en die ook op de agenda van de La Plata conferentie staan met elkaar in overeenstemming te brengen QEEN GEWAPENDE OPSTAND IN ECUADOR Hei gezantschap van Ecuador te Madrid spreekt de geruchten over een gewapenden opstand aldaar tegen Geenszins is er sprake zooals berichten van sommige persbureaux meldden van een opstand van 20 000 leden der burgerwacht doch slechts van een muiterij van reservisten die tot de politieke heethoofden gerekend moeten worden De regeering heeft deze muiters gestraft en is den toestand meester WELKE BOMN N ZIJN GELDIG ARTIKEL BON 50 gram roggebrood of SO gramt m 26 Jan brood of Mt rantsoen getnk of 35 meel of bloem Bloem BI 3 Bo 25 Bo 26 Boter of margarine Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwarming K 06 t m 10 K 15 t m 24 Br 23 Br 24 Brood A 111 A 46 Eieren Br 23 BI 3 Gebak Gort Gortmout of Grutten A 44 Havermout Haverslokken Gort of Grutten A 57 A 47 48 60 en 61 Kaas A 18 Koffie Macaroni of Vermicelli of Spaghetti A 31 Mjizena of Griesmeel of Puddingpoeder A 87 nog niet bekend Peulvruchten Per 8 Per D Petroleum Rijst emeel gries ebloem of Gruttemeel A 108 117 apart strook Je ï Scheerzeep niet aangewezen Slaolie A 91 Suiker A 18 rhee VI 15 Vleesch VI 15 Vleesch waren A 113 Zeep Het opperbevel der weermacht deejt in het legerbtricht van gisteren mede Een duiliboot heeft twee sloomschepen met een gezamenlijken inhoud van 8600 ton tot zinken gebracht In den nacht van 1 op 18 Januari heeft de luchtmacht aanvallen gedaan op voor den oorlog belangrijke doelen te Swansea Er braken verscheidene groote branden uit vooral bij de havenwerken en verkeersinstallatie die in het Zuiden der stad gelegen zijn Afzonderlijlc Vlfegende Duitsche fcvechutoestellen hebben in den zeUdcn nacht belangrijke militaire doelen In het gebied van het Suezkanaal en Egytite aangcvalled Een gevechtsvliegtuig heeft Zaterdagbij verrasring en met succes vao geringe hoogte bommen geworpen optwee vliegvelden in het ZuidOostenvan Engeland en de vliegvelden metmachinegeweervjiur bestookt temiddenvan een aanzienlijk aantal vliegtuigen die moesten tanken kondert bominslagen geconstateerd worden Voor denmond van de Theems is een koopvaardüschip door een bom op het achterschip getroffen In de eerste middaguren v h den IBden Januari hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen en Stuka s onder bescherming van Duitsche en Italiaansehc afdeclingen jagers de vliegvelden Hi lfar en L ica op Malta gebombardeerd Hangars onderkomens en startBnnen werden door bommen van zwaar kaliber getroffen Een vijandelijke jager van het type Hurricane werd neergeschoten Twee eigen vliegtuigen worden vermist Verdragend geschut heeft in den nach l op Zondag éen Britsch convooi dat met grocte onderlinge fstandi doer het Kanaal trachtte te komen en de haven vah Dover beschoten De aanval op Swaiisea In aanvulling op het yweermachtsbericht verneemt het IW B dat de hevige Duitsche luchtaanval op Swan sea waarover het weermaehtsbericht de eerste berichte bevatte volgens thans ontvangen berichten buitengewoon geslaagd U Swansea is een der belangrijkste ifngelsche havens voor den invoer en verwerking van petroleum Lanas de groote havenbekkens staan uitgebreide pakhuizen en talrijke petroleumtanks De Duitsche luchtmacht slaagde er in verêcheidene def installaties welke voor de Brit 1 wapenindustrie ongemeen belangrijk zün gevoelig te treffen Verkenners hebben ernstige bominslagen in het havengebied geconstateerd alsmede een hevige ontploffing en een geheel reeks branden Een vrachtschip dat in de haven lag werd getroffen en geraakte in brand Aan beide oevers werden uitgebreide branden gezien Naar de Britsehe berichtendienst volgens t D N B meldt zijn Zondagavond na het invallen der duisternis boven verscheidene declen van Engeland Duitsche vliegtuigen waargenomen Ook te Londen zelf is kort na het vallen van den nacht luchtalarm gegeven LEGERBER CHT VAJV GISTEREN Aanval op Malta Het 206de Italiaansche weermachtsbericht dat gisteren verschenen is luidt als volgt Aan het Grieksche front heeft overvloedige sneeuwval de bedrijvigheid vali onze zijde en van dié van den tegenstander zeer beperkt In Noord Afrifce bedrijvigheid van de artillerie in den sector van Tobroek en van onze gemotoriseerde patrouilles in de woestijn van Zuid Cj renalca In Oost Afrika heeft onze luchtmacht vyandelijke lucht bösi irr den BovenSoedan en te Aroma het station en troepen doeltreffend gebombardeerd en boyendien gewapende groepen in het gebied van Makeia Benedenijpedan met mitriKlleurvuur en bommen bestookt Be viiand heeft luchtaanvallen opMaasawa gedaan waarby lichte schadeaan een gebouw aangericht werd enop Assab zonder dat schade verooJj zaakt werd Formaties Duitsche bommenwerpers nebben ondèc ccirte van Italiaansche en Duitsche jartrs enkele vliegvelden óp het eiland Milt aangevallen Hangara kazerne jii startbanen ziJn Ée troffen en talryke uitgebreide brartden zün waargenomen Een Engelach yiieg tuig van het type Hurricane is neergeschoten ï n Duitsch toestel is niet tenjjjekeerd op zijn basis Het Britcche potentieel in Afrika Geloofwaardige berichten rechtvaardigen de bewering dal de Ergelsche generale staf onder uk van Churchill persoonlgk in Egypte den Soedan Kenya en den Oost Congo strijdmiddelen en soldaten samengetroWien heeft die oorspji llelyk voor Engeland bestemd waren zoo schrift de P o p o4rf d 1 1 a I i a Een aanzienlijke hoeveelheid Wape n IS daarmee aan Engeland onthou n Andere aanmerkelijke hoeveelhe n zün naar Griekenland gegaan Tot begin November 1940 had Engeland waarscbgnlijk ongeveer 40 procent van zijn geheele vloot in de Middellaudsche Zee Dit deel ia thans waarschijnlijk tot 66 procent verhoogd Ook het Britsehe luchtwapen heeft in December en Januari sterke atrüdkraditen in de MlddclUiidsclie Zee aamengetrokken De taaie Italiaansche tegenstand in Albanië en Afrika heeft na de eerste beginsuccessen de verwachtingen van het groote Brilsche plan vertraagd Nog slechts omstreeks zeventig dagen resteeren het Engelsche opperbevel ter verw frkelijking van het strategische succes in de Middellandsche Zee en in Afrika dat den grondslag moét vormen voor het geheele Engelsche oorlogsplan van 1941 Anderzijds wprdt de Italiaansche genstand steeds heviger De verplaatsing van een Duitsch iuehtlegerywyst op toebereidselen die de strategische leiding van de as treft om eeA tegenzet contra het Btilsche plan te doen De as heeft ook andere nog niet zichtbare maatregelen getrof n Het is algemeen bekend zoo merkt het blad tenslotte op dat tegenwoordig van Engelsche zijde onUaglyk veel moeite gedaan wordt om de concentratie van strijdmiddelen te bespoedigen Engeland concentreert menschenmassa s en oorlogsmateriaal in Egypte den Soedan Gr ekeiiland en Kenya De liaansche gevange nen in Egypte Naar uit Cairo verluidt hebben de Egyptische dokters het publiek opgeroepen giften te verstrekken voor de kampen voor krijgsgevangenen en geinterneerde burgers Naar men verneemt zijn er in de kartipen der Italiaansche gevangenen besmettelijke r fklen uitgebroktn ten ge oige van rie onvoldoende hygiëne en verpleging Vclgens de Engelschen is er gèbr ïk aan dokters en geneesmiddelen Ir nationalisiische kringen beweert men dat de Engelschen met opzet den gevangenen iedere geneeskundige hulp weigeren zoo meldt t D N B uit Damascus De adjudant van generaal Wavell heeft de delegatie van Egyptische dokters die in naam van de menscheüjkheid iifcatiege en van de Britsehe gezoicheidsaulciueiten verlangde ten antv xord gegeven dat het thans geen tijd vctr wccLl aUigheid S en dat de Italisncn het aan de Britsehe humaniteit die otk in oorlogstijd niet uiiges orvcn is ie danken hebben dat generaai JVavell zijn gevangenen niet l a döixlichielen zboals Napoleon op zijn beroemden tocht naar het Coaten deed BELGIË Duitschland verleent economischen steun BELGISCHE HANDELSDELEGATIE VIT BERLIJN TEKVGGEKEESD De Belgische handelsdelegatie die verscheidene dagen in Berlijn heeft vertoefd is na een met succes bekroond verloop der Duitsch Belgische onderhandelingen over de Belgische voedings en grondstoffenpositie thans weer in Brussel teruggekeerd zoo meldt t D N B Van Duitsche zijde is verzekerd dat Duitschland de benoodigde aanvullende hoeveelheden broodgraan en grondstoffen zal leveren wanneer de Belgische overheid en de Belgische producenten en verbruikers van hun kant hun plicht tegenover dé volksgehieenschap vervullen Boverdien werd de mogelijkheid in het vooruitzicht g esteld A an Belgische har delsbesprekingen onet de Sovjet Unje en andere landen Van Belgische zijde werd er de nadruk op gelegd dat het volledige begrip van Duitschland voor de ta éhoe ten van t Belgische bedrijfsleven in het kader van de nieuwe Europeesche orde tot uiting gkomen is en dat op deze wijze tevens een verlichtirg in het DuitschBelgische clearirgverkeer bereikt kan worden Op het gebied van de verzorging met grondstoffen en de deelneming van België aan handelsbesprelttngen met derde landen is reeds een principieele overeenkomst bereikt welke gedeelt4t k wordt uitgevoerd zoo b v wal den aanvoer van textiel grondstoffen betreft Het valt daarom te hopen dat de Belgische economische politiek spoedig weer een groote activiteit zal ontwikkelen van kerken IN DOORNIK Tijdens de oorlogsdagen werden verschillende kerkgebouwen tï Doornik min of meer beschadigd Dark MIE ZEEGEVECHT IN DE GOLF VAN SIAM TWEE THAWANDSCHE s SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT Indo Chineesche luchtaanvallen Uit Vichy wordt gemeld dat in tegenstelling tot beweringen uit Amerikaansdhe en Thailandscfae bron bij het zee gevecht dat eenige dagen geleïien tus schen Fransche en Thailandsche strij krachten is gevoerd geen Frans e schepen tot zinken gebracht of traichadigd zijn aooals blijkt uit berichten uit Indo China door de Fransche regee ring oiitvangcn In het bijzonder wo dt tegengesp roken dat de kruiser La Motte Piquet tot zinlcMt gebracht zou zijn Daarentegeii aldus bevoegde kringen te Vit liy hebben de Thailandsche strijdkrachten twee schepen vgilor terwijl een derde schip ernstig beschadigd is Deze in edeeling wordt bevestigd door eer berjcht uit Saigon dat ZondagmijJöag te Vichy is ontvargen Dit beriglu luidt als volgt p 17 Januari stiet een groep scheIjeh behoorende tot de Fi ansciie zeetrijdkrachten in het Verre Oosten bij een operatie in de Golf van Siam jn de nabijheid der Indo Chineesche grens op Thailandsche zeestrijdkrachten d e een Fransch vliegtuig aanvielen In een kort zeegevecht werden twee Thailandsche schepen tot zinken gebracht en een derden ernstig beschadigd Aan Fransche zijde werden geen verliezen geleden Ongeveer eep maan geleden is in dezelfde streek een Fransch patrouillevaartuig in de Fnmiche territoriale wateren zonder eenige prpvocatie vap Fransche zu de door een Thailandsch vliegtuig gebombardeerd Ter verg elding heeft de Fransche litchtmacht de Thailandsche luchtbasis Brachin hevig gebombardeerd Er werden vele treffers geplaatst Ook Aranja en Vadhana zijn gebombardeerd vooral in de eerste plaats konden na den aanval groote branden worden waargenomen In weerwil van het hevige Thailandsche afweervuur zijn alle Fransche vliegtuigen onbeschadigd op hun bases teruggekeerd Nog steeds diplomatiek contact Naar uit Vichy gemeld wordt wordt daar m welingelichte kringen bevestigd dat de Fransche gezant te Bargkok op 17 Januari eem onderhoud met den Thailandschcn minister president gehad heeft Men merkt op dat dit onderhoud deei van het gebruikelijke contact uitmaakt TALIE BELANGRIJKE DÜITSCHITALIAANSCHE HANDELSBESPREKINGEN Dr Clodius naar Rome Bevoegde kringen Ie Rome vernemen dat in de eerste helft van deze week economische besprekingen tusschen Duitschland en Italië zullen beginnen die van grooter beteekenis zullen zijn dan alle besprekingen die na het laatst Italiaansch Duitsehe accoord van 24 Fek uari 1940 gevoerd zjjn Met dit doel zal e Duitsche gezant dr Clodius heden te Rome aankomen vergezeld van een dglegatie van ongeveer 35 medewerkers DSIE DOOOEN BIJ SPOORWEG ONGELUK Op de spoorlijn van Vicenza naar Rectaro werden door een botsing tusschen een goederentrein en e r personentrein drie menschen gedood en drie menschen zwaar gewond Wellicht berust de schuld aan het ongeluk bij den machinist van den personentrein die bij een wisse niet op den goederentrein gewacht had CHINA DE STRIJD IN CHINA DEEL VAN 4DE CHINEESCHE LEGER VRIJWEL VERNIETIGD Naar Dainei ott Pengpoe Prov Anhwei meldt hebben eenheden van het Japanache leger dat in MiddenChijta opereert in den sector tea Z W van Tingyeean ia de provincie Anhwei een deel van het pas gevormde vierde Chiaeesche leger nagenoeg vernietigd BURMA WEG OPNIEUW GEBO MBARDEERD Van een niet geil oemde basis in Fransch IndoChina is te Tokio bericht ontvangen dat het Japansche tiarine Iuchtwapen de over de Mekong gelegen Koengkwo brug iij den Burmaweg hevig heeft gebom srdeerd als gevolg waarvan zware schade werd aangericht Andere eenheden aldus hetzelfde communiqué hebben een linrsffinadertj te Koel iioe in het Oosten der provincie Yoennan hevig get ombardeerd SPANJE VIJF DOODEN BU SPOORWEGONGELUK Een ernstig spoorwegongeluk is Zondagochtend gebeurd tusschen de 3tat 3ns Barcelona en Montabiix De expreastreinen uit Madrid en uit Santander stieten hier op elkander Er vielen v f dco i vi r p isii sn Wi rclen zv ar gewund verscneidene licht gewond BINNENUND WELKE ONDOCNEMERS ZUN THANS OMZBTBELASIING VEKSCBDLDIGD Hoewel het Omzetbelastingbesluit 1940 in de pers is verschenen en l esprcken schijnt het tot een groot aantal ondernemers nog niet te zijn doorgedrongen dat zlj thans omzetbelasting verschuldigd zullen worden Hieronder volgt een lijst weergevende een aantal groepen van ondernemen die naast fabrikanten handelaren en winkeliers aan de Omzetbelasting onderworpen kunnen zijn Indien zü hun verplichtingen nog niet kennen zullen zy er goed aan doen zich bij de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen afdeeline Omzetbelasting op de hoogte te tftllen Aannemersbedrijven van grondwerk aannemers van onroerend goed aardwerüersbedryven aanleg van tuinen accountants administratiekantoren adrcsbiu eaux adrcsseerbedrijven advertèntiebureaux adviesbureaux advocaten afzanderijen agenten amusementsbureaux analisten ankcrwikkelarijen architecten artsen asfaltdekkersbed rijven asfaltwegen aanleg van assuradeui s asyls autearsrechtbureaux autobekleederijen autobusondernemingen autoichildersbed rijven autostoffeerderijen a wervingsbuneaux Badinrichtingen baggerbedrijven bakers banken beledigde ijkopnemers begrafenisondemeniers behangers belastingconsulenten bergi ng6en ti ans portbodrijven bergplaatsen voor inr boe dels exploitanten van besteldieristen bespreekbüieaux bevrachüngsbureaux beurzen bewakingsdiensteji biliartrcperat einrichtingeh binnenh r s irchitecten bioscoop exploitanten bleekerijen bcekbindcTijen boekhouders boksscholen bonnenplakcentrales bouwondernemers Cabarets exploitanten van cargadoors carrosserieljïkleederijen carrosserieschikierbedrijven chauffeurscholen ciseleerinirichtiregtn circussen exploitanten van commissionnairs concerten exploitanten van compostinrich tingen conferenciers coiitrólebureaujii copicerinriehtmgen crematoria creosateerinrjchtingen DakdekkersbedTijven dancings dansscholen decoraticsci il i rbedrij ven de tectivebureaux de ürwaarders diep boorinrichtingen vocj m ijnsclia hten dierenverzorgers uikeisi edrijven dijkenaanlig N Electriciens electrotecimisciie instaL latieinr essayeerinrichtir gen expediteurs exploitanten van vervoerorxlernerr ïqgen exploitanten var spoitter reinen Fitterijen forietdelverij en Handelsagenten haspelarijen havenaanUg heiersbedrijven hek erzienden helmlK planting hoogtezoninrichti Tgen expl van hout en huisFChildersbedrijven humoristen Illustratoren infonnatieburtaux mgénieursbureaux inrichtingen tot vermenigvuldiging van geschriften isoleerinrich tingen Kanaalaanlcg kappers kattenbakcentrales kleedeiiklopperiien kleedin reparatieinrichiingen koks kribwerkersbedrijven kunstenaars kwakzalvers Laboratoriumhouders laschinrichtingen leesbibjütheken leidekkersbédrijve lesgevers linic rinrichtirgen loor dorscherijen loonslagerijen loterijkantoren y DUUR l m t m 24 Jon 31 Jan t m t m 31 Jan 31 Jan 26 Jan 2 Febr t m t m t m t m 26 Jan 2 Febr t m t m 26 Jan 26 Jsn t m 21 Febr t m 21 Febr t m 26 Jan t m 31 Jan t m il Febr t m 21 FebSi 23 Febr 28 Febr t m t m t m 24 Jan t m 30 April t m 14 Febr t m 31 Jan l m 28 Jan t m 2t Jan t m 31 Jan Magnetiseurs makelaars mangelinrichtingen ma seurs matijïkdekkersbedrijven modeontwerpers molenherstelplaatsen molensteenschêqperijen mozaiekvloerleggersbedrijven musea expl van Mntici mumtingsbedrljven muursciiiidermUuitvoeren van mynbüuwlTwerken münschachteo van Naaisters nachtveiUgheidijj naluunnestinrichtingeo rüen nettentaanderüen nortt Gaanderijen notarissen Octrooibureaux onderhoud j tuinen ontsmettingsinrichtingtt l werpers opperinrichtiogen fl Pamienleggersbedrljvcn p reaux pedicure per buream J J uitvoerders van polderirSbedrijven polychromeennrichüpompboorderijen propagandabijprostituees puiwasscheryen derijen puttenschepperabedrijvtiijleidingen aanleg van Radiodistributiecenirales stallatieinrichting rechercheblj reclameschildersbedrljven reed reinigingsbedrijven reisbureauti rateurs in t algemeen rietdekia drijven rioolleggenbedrüven hi y kersbedrij ven rijwielherstellers Sanitaire lcstallatie inrich bevrachters scheepvaart stheïj ters schilders schoenmakers exploitanten van scho i specialisten schoonmaakinricüt sc ioorsteenvegers schouwburg tarten schrijvers servicebe sleeperijen slijperijen van geree enz soldeerinrichtingen spoortramwegondememingen spoorwqleg spuitlakinrichtmgeD stalling automobielen en rijwielen exp ten van stoelenihatterljen stoders slopinrichtingen stüppjoeiutingen straatmakersbedrijvtn idekkersbedrijVen stucadoors irijen als boorden enz Tandartsen tapütreinigingsinri gen taxionderntmingen luekeói teen en twijgschilleryen tegela rijen telefoonen telegraaf aanleg t nisbantT aanleg van terpa vingtn timmerlieden tooneeischiU bedrijven tooneelspelers tusschn sonen als expediteurs eni Uitïtüoroerijen Venduhuizen verhuizingen nemers van verhuurders van i ren a roerende goederen als bd sen automaten auto s enz b yjjj mers in hotels enz verpleegsters vers schilders vlasbrakerijen iL repelarijen vlaszwingelarljen vin leggertbedrijven voegersbedrljin voordrachten houders v n vroedvrouwen vuilophaalbediijn vulcaniseerinrich tingen Waarzeggers wasscherljen wU bouwkundige werken aanleg van waterleiding aanleg van i wb tevoorzieningsbedrijven welputt derijen wisselkantoren witierjbi ven wuningbureaux Zaakwaarnemers zakkenk uppa zalen verhuren van zandbagj bedrijven zandgravertjen zickBilo sen zinkputtenreinigingsbedrijven veringsir richtingen zweminru hti POLITIE TE AIWERSFOORT DOET GOEDE VANGST De politie te Amersfoort heeft i gehouden en in arrest gesteld ze j verdacht van diefstal van i groote irtij goederen Bij een oèking werden doèr de recherdiei beslag genomen 2 vaten elk dende k g boter een du i m t schorien een doos met 12 nieuwe ken en sloepen een doos met bandmiddelen een groote party fie eeri pak bloembollen en 2 mt n VaVi de vermissing van dezei beslag genomen goederen pscht i geen aangifte bij de politS gedui HOEVEELHEID l 4 p boter jjf marg ol 200 gr vet voorraad 250 gr Op bon 28 Reen Eenheid vaste brandstof 190 gr roggeijrood of 100 j r brood of 1 raritsoen gebak 1 kippen of eeindenri 1 rantsoen 4 ü pond Vi pond 1 Elke bon 100 giam i pond 1 ons 1 IMK 1 pond Voor verlichting 2 liter Voor dé keuken 4 pond 50 gr scheerzeep of tube f pol 1 kilogram 75 gram pbn 1 ons vleesch I rar tsoen I rantïtsii Vervolkens in aanfebouden V dacht van diefstal van een rijwiel I een zekere K verdacht van van een rijwiel