Goudsche Courant, maandag 20 januari 1941

eventueele gedwongen leening zal niet bestaan voor spaarbanken middenstandsbanken hypotheekbanken en ondernemingen welke de exploitatie van onroerende goederen tot hoofdbedrijl hebben De verplichting zal evenmin bestaan voor een lichaam waarvan de gezamenlyke waarde der bezittingen volgens de hierboven aangeduide balans blijft beneden ƒ 30 000 Het verband tusschen de TT willige keniBii en de cTCBtiMele gedwongen icening Iemand beeft ingeschreven op de vrijwi lige leenirig voor nominaal ƒ 16 000 Indien je gedwongen leening in werking treedt wordt hij wegens zijn vermogen van ƒ 343 000 bedrag waarover hy voor het loopend belastingjaar in de vermogensbelasting is a ingeslagen voor deelneming in de gedwongen leening aangeslagen tot een bedrag van t 12 900 f 28 X ƒ IM = ƒ 15 700 Aan de verplichting tot storting op deze deelneming kan hij voldoen door inlevering van de stortingsbewijzen welke gevoegd zijn by zy n 16 recepissen van ƒ 1000 in de vrijwillige leening Daar deze echter tezamen een storting van ƒ 16 000 vertegenwoordigen zal hij één stortingsbewijs terugontvangen afgestempeld als gebruikt voor ƒ 700 en dit stortingsbewijs zal zoo noodig door een ander kunnen worden gebezigd om daarmede een storting van ƒ 300 in de gedwongen leming te doen was In 1941 als grasland kunstweide groenvoedermengselof klaverveld Wordt gebruikt e De aanvankcliike goedkeuring Van de landbouw crisii organiaaiie geeft nog geen recht of de icbeurpremie Dit ii eerst het val wMneer naar het oordeel van de landbouw crisis organisatie de bewerking en ver pleging van het betreffende perceel en van het daarop te telen gewas oordeel kundig is geschied en bewaai delooze en onoordeelkundig bewerkte perwclen komen ook al zyn ze aanvankelyk goedgekeurd niet voor premie b aanmerkiiig Is het gewas mislukt of Uat de itand te wenschen over door oorzaken bniten de schuld van den tel r een en ider naar het oordeel van de landbouw crisisorganisatie dan komt de teler toeh voor een iy het dan niet de maximui ichearpremie in aanmeHting Het bedrag van de sekeurpremie wordt in den loop van den zomer voor elk perceel afzoni i Hjlt bepa d Het maxiniiim bediaagt ƒ lOO V per h a Lanabouwen die wenschen wt te wijken van de hiervoor genoemde richtlijnen voor de teelt van landbauwgewassen moeten voor wat betreft de zomergewassen een met redenen omkleede aanvrage inidienrn bü de lendbouw crisis organisatie in elk geval vóór 15 Februari 1941 Wordt echter afwijking gevraagd ter vervanging van uitgewmterde gpwassen dan moet de aanvrage geschieden vóór 1 April 1941 Aanvrage en afwykingen tengevolge van het mislu ken van een zcanergewai moeten zoo spoedig mogelyk maar in elk geval vóór 1 Juni de landbouw criiia organisatie bereikt hebben Uitdrukkelyk wordt de aandacht van de telers er op gevestigd dat alle aanvrage rechtstreeks moeten worden ingediend bij de landbouwcnsis org isaties dus niet via districtssecretarissen of ptaatMlijke bineauhouders DE BEHEERSCHING DER PRIJZEN Beschikking van den gemachtigde verschenen In de Staatscourant van heden is opgenomen de volgende beschikking van den gemachtigde voor de prijzen tót uitvoering van het Prijsbeheersching besluit taiet betrekking tot de organisatie der prijstieheersching Afd 1 Algemeene bepalingen Art 1 Bij den gemachtigde voor de prijzen wordt efen afdeeling voor de p sbeheersching gevormd Het hoofd der afdeeling is aanden gemachtigde verantwoordelijkvoor de heheersching der prijzen Art Z De prüsbeheersching geschiedtdoor vijf inapecties voor de prysbeheersohijig welker gebieden overeenkomen met de rechtsgebieden der gerechtshoven sr De inspecties voor de prijsbeheersching zijn gevestigd te Amsterdam sGravenhage sHertogenbosch iWriiieni en Leeuwarden Art 3 Aan het hoofd van eBce inspectie vjor de prii l eheersching staat een inspecteur Hij is aan het hoofd van de afdeeling voor de prijsbehe sching verantwoordelijk voor de behe schiag der pryzen nn zijn inspectie Afd 485e STAATSLOTEBXJ vuroi Kus tun Tracking vaa tt JaBoart t SM No 15 85 f 1 MM No 5981 ƒ 4M No 3805 9504 ƒ No 15S84 r 108 No 4820 8312 7965 1203 11382 14748 11143 2 94 105 1 704 PBUZEN VAN ƒ 78 11270 11394 11448 11818 11731 11811 11819 11810 11996 11999 12041 12331 12597 12811 12837 I29I1 J1978 12980 13156 13164 13205 13347 13514 13657 13802 14IK 14396 14517 IS52J 18564 18888 19143 19178 1930 19439 19486 19631 19728 19883 9S43 20090 30 U4 20505 20783 10797 30901 21060 11116 11183 11268 11315 11350 11647 11786 21959 S1962 loos 3370 1048 3498 1098 3M7 1203 3611 1327 3673 1419 3845 1436 3894 1462 4041 152 4045 1550 4070 1 71 4178 1840 4268 2289 4280 229r 4327 2399 4229 2486 4429 3S84 4558 I aO 4737 Ï634 il ij 2668 5347 2701 S351 2740 5396 2775 5445 2801 54 a 2S3 5500 2981 9629 3089 5633 3323 575 L 5756 5803 5928 8028 6099 6129 6147 6189 6230 6305 6339 6351 6352 6405 64501 6803 68S4 6811 6943 7041 7063 71 71S0 744 7581 7654 7804 8063 14541 14714 14783 14903 14911 1492 15316 15325 15453 15633 15661 15711 15849 16135 16142 16184 16285 16348 16392 16955 17081 1709 17119 17317 17400 17468 17484 18453 8004 8009 8019 8082 8355 8439 6458 8715 8836 8866 9084 9268 9411 9483 9596 9721 9784 9846 9860 10039 10201 10245 10579 10614 10661 10694 noo7 11205 2 Tuchtstraf vord er inc Art 4 De inspecteur voo de prijsbeheersching is binoen de door den gemachtigde gestelde richtlijnen bevoegd terzake van overtredingen van pry voorschriften tuchtrechtelijke straffen enmaatregelen op te leggen als bedoeidin de artikelen 7 en 8 van bet besluitnr 11 1931 Prysbeheerschingsbesluit en VCTvolging als bedoeld ui artikel 5 van dat besluit te vorderen t Art S 4 De tuchtzaken staan ter kennismaking van den inspecteur in wiens ispctie de overtreding begaan werd of de dader woont of verblijft 2 Indien ingevolge het eerste lidmeer dan één inspecteur bevoegd is wordt de zaak afgedaan door den inspecteur die daarmede het eerst be imoeienis heeft gehad 3 H t hoofd van de afdeeling voorde prijsbeheersching kan dan volgenshet twetde lid bevoegde inspecteuraanwijzen en taken welke hij verknocht acht aan een bepaalden inspecteur ter afdoening overdragen Ari 6 De gemachtigde behoudt zich voor Zelf tuchtrechtelijke straffen enmaatregelen op te leggen Aan het hoofd der afdeeling voorde prijsbeheersching ambtenaren toete voegen die aan dit hoofd ondergeschikt zijn en de bevoegdheid hebbentuchtrechtelijke straffen en maatregelen op te leggen Aan de inspecties voor de prijsbeheersching toegevoegde inspecteurste vi rbinden die aan den inspecteurvoot de prijsbeheersching ondergeschi tt zijn en de bevoegdheid hebbentuchtrechtelijke straffen en maatregelen Dp te leggen Art 7 1 Het hoofd van de afdeeling voor Bedrag waarvoor is deel te nemen fin de leenmg NIETEN 181 19238 I92S2 1931 19378 19387 19448 19463 19468 19584 19730 J9757 19791 19896 19875 19884 19949 19958 10U26 10071 30087 30105 20167 20197 20329 2U363 20404 20415 20528 20529 1U533 20539 10576 20613 20719 20841 20847 20896 20884 20899 20918 10941 10977 21021 210 39 21044 11144 21202 21128 11263 11279 11278 11381 11403 11416 21444 11517 21555 215B8 21060 21679 21707 21708 21710 21773 21779 21844 11849 11886 16085 16126 1S166 1622 16278 16301 16340 16348 16361 16373 16374 16383 16435 16493 16560 16594 16611 16616 16651 16663 16697 16713 10773 16801 16824 16893 16910 16949 16985 17156 17178 17198 17244 17368 17389 17373 17390 17413 17419 17437 17531 17639 17702 17705 17811 17931 17947 18013 18057 18108 18127 18141 18251 18418 18421 18431 18538 8566 18572 18603 18725 13738 18814 18900 18928 19023 10G38 19047 19112 19132 13469 13538 13555 13572 13574 13602 13614 13643 13847 13673 13719 13760 13864 1387 1 3909 13935 13939 13996 13998 14033 14113 14131 14161 14222 14288 14308 14347 14470 14480 14562 14 i91 14608 14611 14656 14680 14725 14742 14798 14814 14833 14854 14882 15019 19099 15248 15250 15272 15299 19318 15341 15392 19409 19529 19531 15557 15S89 15643 19660 15724 15745 19760 13 8 198 32 15836 15887 15835 15972 15986 16079 10375 10490 10518 10597 10643 10659 10689 10691 10794 1U808 10828 108 11 10849 10893 11005 11017 11023 11051 11416 11468 11477 11552 11620 11660 11668 11078 1183 11845 11895 1189 11928 11989 12003 12069 12177 12192 12216 12225 12232 12388 12394 12415 12411 12422 12629 i1266S 12672 12699 12739 12806 12816 12821 12862 12908 12931 12993 13041 13072 13102 13116 13138 13181 13190 13218 13 i37 13363 3 171 13379 7567 7683 7703 7713 7735 7737 7777 7817 7901 8089 8183 82U1 8239 8395 S41Ó 8411 8417 8435 8466 8481 8513 8555 8566 8597 8076 8722 8733 8735 8761 8 8I5 8825 8843 8874 8887 9006 9034 9038 9111 9138 9191 9210 9174 9357 9375 9389 9420 9431 9452 9462 9466 9549 9947 9979 10079 10163 10187 10214 10281 10283 10286 10318 10338 10344 1054 3519 I0 1 3564 3569 3687 1085 3698 hllM 3700 1151 3782 1200 3878 I 1235 3891 I 1239 18 i 1255 4075 I irre 4088 1278 4163 1296 4164 1344 4241 1386 4242 1425 4259 1479 4317 1529 4372 1540 4390 1593 4403 1809 4457 1644 456 5 1738 4592 1784 4784 1814 4801 1831 4903 1855 4953 1876 4984 1924 5037 1940 5114 2022 5324 2038 5336 208 5400 2113 5 i6 2116 5459 2154 5634 22ul 5 HS 1249 5649 22S1 5680 2268 5758 2325 5860 2333 5 33 2390 5867 2430 5871 2438 9975 2443 8tlfS3 2552 6455 2637 8501 2694 6503 2707 6538 2715 B585 2722 8602 1757 8638 2835 6707 2869 6796 2877 6817 2989 6853 2991 8£82 3036 7029 3051 7104 3182 7106 3238 7173 3248 7178 3255 7287 3283 7297 3319 7308 3384 7435 3436 7517 3527 7531 fSOO f 600 vermeerderd met f 100 voor elke f 3 300 waarmede het vermogen f 20 000 te bovenr gaat f 1 200 vermeerderd net f 100 voor elke f 3 000 waarmede het vermogen f40 000 te boven gaat f 2 200 vermeerderd met f 100 voors elke f 2 500 waarmede het vermogen f70 000 te bo ti gaat f 150 000 of meer doch minder dan f300 000 f5 400 vtmvperderd met f 100 voor elke f 2 000 waarmeae het vermogen In deze klasse iijn nog mgebiev n 1 prvj van lOO OOO 1 pnjÉ van ƒ 50 000 1 rtis van 15 000 1 prijs van 10 000 1 prijs van 5 000 1 prüa van 2 000 3 prnzen van 1 500 54 prijzen van 1 000 f 150 000 te boven gaat f12 900 vermeerderd met f 100 voor elke f 1 500 waarmede het vermogen f300 0000 te boven gaat 142 900 vermeerderd roet f 100 voor elke f I 000 waarmede het vermogen 1750 000 te boven gaat f300 000 of meer doch minder danf750 000 i iTdl FN ONTMOETING liB weUngeUchte de de Führer en de ISGBRBERICHr VAN HEDKM ijtganv op Tobrodc j het 427 e ItaliaaMche Sf ïyi 1 roeiden van het l irMnhoudf Onze vUeg vijandéluke base doeli i mbardeerd Ttoepen en S en bommen beJtookt Sfica acl an artiUer en r an hel front van Dzjaraj t van Tobrwk In de na fouille n j an Dziarabocb hebben ome iJTroet groot SfKC o S f rijandelijke trydmi elen MMWl De vijand beeft een ftwwijaan op Tobroek Een tot n = htdoel MD het front van den Soedan ttïïUïen vyandelijken aanval in gevangene gemaakt 5n onzp kolonnes heeft een moment dat per aut vervoerd Tm een escadruii cavalerie aan l i en op de vlucht gedreven Tl ftttigen hebben panUerauto s meotn op verscheiden plaatien in Sm gebombardeerd De vüand We invallen gedaan ep het WïBi Erythrea en daarby geringe amgcricht i snMtie bommenwerpers van het Bche luchtcorps hebbeni onder rte vul Italiaansche en Duitache n een duikaanval gedaan op de aiilLa Valelta Malta Gemeer ichtpen het tuighuis en haven lUtie werden herhaalde malen Hea Een koopvaarder we rd tot gebracht Het vliegtuigmoeder Iltoitrious dat t oren reeds Ideiyk getroffen was is weer boimnöi van groot kaliber ge tr De jagers van het Italiaan h ch eKorle hebben zei vijandelijke uigBi neergeschoten HIen van lagers en vier Duifsche bonolnen n lijn niet teruKgekeerd het morgenkrieken hebboi dflijke vliegtuigen vandaag bomlalen vallen op een plaats in Zuid tal militaire werken is geen idi aangericht Onder de burgerfting bevintten zich twee gele lERlKA et bezoek van Willkiei ACHT ENGEL8CHE POSITIE KUTIEK MAAR NIET HOPELOOS ilftie heeft tegenover de per ringen afgelegd over zijn ondermet Roosevelt en lijn planoneik n hy oa zeide met den presit ook over het productieprogram ken te hebben Bij zyn bezoek Engeland wil hij ook het pro SFroWeem aldaar onderzoeken ta v i meenmg dat de productie JnS Iand en de Ver Staten ge ad moet worden ulkie dementeerde nogmaali naEl jk de berichten omtrent zijn niing tot ambassadeur te Lon a lïn terugkeer vandaar wil hij lil het particuliere leven tenigJa Hy b voorstander van hujp tageland tot a u de gren van wlog ihrit uf war de vraas elk beeld de minister Buittrlandsrhe Zaken HuU van tustie in Engeland ontworpen ntwoordde WiUkie dat hij En poBti als kritiek aange hiid doen de mecniriK had geuit litt twt ou kunnen bolwer Sl 3 Jn bewapenng BINNENLAND kenburgs ihe cher dwaalden P Usselmeer SSL MUIDEN TE WJN BN IN BARDERWUK ij een week geleden drie yi S pp het IJssehr c r eau t HA HU S overkomen tham rwj ibpakenburg Zü waren Ü h ynwï uitgegaan het s l ii S5j Itu t W P nng verloren wto V i De Jongen t f2 u P wiTOtrichüBg u lP daarvan de kuit iLJS t vinden Doch d I öit T Sedraaid en toen 8 S engehee De i ur s avonds merkten lü i onderweg zonder te in 2 8en er oir al hen 4Mr n muziek r ni Wtfl Muiden te 1 y voet aan 1 Harderwijk te zyn M PKebcld en de ver SS gerustgesteld l SZ hten de jon r ï r =rtng om brood Z lï Tdcn in deA l wdag naar Spakenburg DE NIEUWE STAATS LEENING Nadere bvzonderheden uit het prospectui Aan het hfden verschenen prospectus voor de nieuwe 4 Nederlandsche staatsleening 1941 groot nominaal 500 miUioen gulden wordt nog het volgen deii ontleend De leening ia verdeeld in achuldbewgicn aan toonder groot ƒ 1000 ƒ 800 en lOO De coupons lijn betaalbaar op 15 Februari en 15 Aug De schuldbewijzai dezer vrijwillige leening zullen tegen den parikoers in betaling worden aangenomen ter voldoening van rechten van successie van overgaog by overUjden en van achenking Indien en voor loover in eenig jaar minder dan 1 lOe deel van het bedrag der tecning op voormelde wyze wordt gedelgd zal het door aflossing k pari daartoe worden aangevuld Pe aflosbaar te stellen tchuldbewuzen worden iHi loting aangewezen Zij zullen op 15 Februari aflosbaar zijn Wordt in eenig jaar meer den l lOe deel van het bedrag der leening ter voldoennjmg van de voormelde rechten in betaling aangenomen dan wordLhet meerdere in de volgende jaren op de aflosljaar te stellen bedragen in mindering gebracht Versterkte en algefaeele aflossing kan te allen tqde plaats hebben D schuldbewijzen met de daarbij behoorende coupons zullen zijn vrijgesteld van alle Nederlandsche zakelijke belastingen welke van schuldbewijzen ten laste van Nederland öi van de daarbij behoorende coupons mochten worden geheven Deze bepaling sluit niet in eene vrijstelling van de persoon ij e belastingen naar inkomen en vermogen De inschrijvingen moeten beloopen bedragen honderd gulden of veelvouden daarvan ledere deelnemer is bevoegd voorkeur te vragen voor het geheel of een deel zijner inschrijving Bij de toewijzing zal in de eerste plaats een bedrag vraarvoor preferentie is verzocht van ten hoogste ƒ 10 000 aanreiken deelnemer worden toegeweien en daarna indien mogelijk ook het meerdere De storting van het vei chuldigde wegens toegewezen schuldbewijzen moet geschiede ten kantore alwaar is ingeschreven op 15 FeteTjari 1941 vóór 12 30 uur n m Tegefi storting van het verschuldigde bedrag zullen recepissen worden uitgereikt Deze recepissen zullen zoo spoedig mogelijk in elk geval vóór 15 Augustus 1941 bij de kantoren van inschrijving en hunne bijkantoren in Nederland kosteloos tegen de definitie ve schuldbewijzen worden verwisseld Aao elke recepis bevindt zich een stortingsbewijs tot het t edrag van dat recepis Ingeval tot eene gedwongen leening wordt o iergegaan kunnen deze stortingsbewijzen worden afgescheiden en diieneo ter voldoening aan de verplichting tot starting op die leening tot hel bedrag daarin vermeld Deze stortingsbewijzen zijm waardeloos indien de gedwongen leenning niet wordt uitseschreven waarvan eventueel mededeeling zal worden gedaan in de staatscourant De bUjettQi van inschrüving de nota s vap toewijzing de ter zake van deze leening af te geven kwitantiën alsmede alle stukken uitsluitend betrekking hebbend eop de beleening by de Nederlaridfche bank van schuldbewijzen dezer leening zyn vry van zegelrecht Gedwongen Ieenin £ Indien op de vrijwillige leening niet voor vijiOionderd mUlioen gulden wordt ingeschreven en toegewezen wordt een Vh pcrcents gedwongen 40 jarige annuiteitsleening a pari uitgegeven welke hetzij door aflossing a pari hetzij door inkoop beneden pari kan wordAp gedelgd Ten einde een ieder in staat te stellen te berekenen voor welk bedrag hij eventueel in die gedwoj n leenmg zal worden aangeslagen volgt hier de regeling dier aanslagen De binnen hH rijk wonende natuurlijke personen die voor het belasting jaar 134041 zijn of worden aangeslagen in de vermogensbelasjing zullen eventueel in de gedwongen leening worden aangeslagen volgens de onderitaande abel Indien echtgenooten afzonderlijk zijn of worden aangeslagen wordt het bedrag hunner deelneming bepaald naar bun gezamenlijk vermogen De binnen het rijk gevestigde niet in artikel 1 der Beleggingswet genoemde al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende maatschappijen fèndsen en instellingen welke in de uitoefening van un bedrijf ol vaB hun werkzaamhen in verband met door hen aanyaar e verplichtingra regelmatig gelden rentegevend uitzetten op termijnen Is e dan één jaar zullen event ueel in de gedwongen leening moeteij dtelB nen voor een bedrag dat gelijk staat met drie ten honderd van de gezamenlijke waarde hunner bezittingen volg w de laatstelijk vóór 1 Januari 1941 vastgesteld balans De verphchting tot deelneming in een Vermogens f 16 000 of f20 000 f 20 000 of meer f40 000 meer doch minder dan of meer doch mind er dan f40 000 f70 000 f70 000 of meer doch minder danf 150 000 f 750 000 of meer doch minder dan de prijsbeheersching is bevoegd binnen de door den gemachtigde voor de pryzen gestelde richtlijnen tuchtbeschikkingen in beroep te nemen 2 Het beroepschrift kan zoowel bü de inspectie voor de prijsbeheersching als bij den gemachtigde voor de prezen worden ingediend Art 8 De gemachtigde voor de pryzen behoudt zich voor 1 Zelf tuchtbeschikkingen ic beroep te nemen 2 Aan het hoofd van de afdeeling voor de prijsbeheersching ambtenaren toe te voegen die aan dat hoofd ondergeschikt zyn en de bevoegdheid hebben tucbtbeschikkingen in beroep te nemen Afd 3 Opsporing Art 9 Het hoofd van de afdeeling voor de prijstiehecrsching zorgt voor de algemeene controle op de naleving van de prijsvoorschriften in het geh le land en geeft aan de met opsporing van overtredingen van prijsvoorschriften belaste ambtenaren i aaronder die van de rijksbureaux voor de nijverheid den centralen crisiscontróle dienst de rijksverkeersinspectie den crisis accountantsdienst van de departementen van Handel Nijverheid en Scheepvaart en vaij Landbouw en Viascherij instructies en aanwijzingen voor de opsporing van overtredingen van prijsvoorschriften Art 10 De inspecteur voor de prijsbeheersching zorgt voor de algemeenecontrole op de naleving van dè prijsvoorschriften in zijn inspectie en get It aan de hem voor de prijscontrole toegevoegde politieambtenaren en aande in de gemeenten voor controle opde naleving der prijsvoorschriftenaangewezen politieambtenaren instructies en aanwijzingen voor de opsporing van de overtredingen vjmprijsvoorschriften Hij is bevoegd de m artikel 9 bedeelde opsporingsambtenaren in bijzondere gevallen met het vejrichtenvan een bepaald onderzoek te belasten t Art 11 Voor de opsporng van overtredingen van prijsvoorschriften wordenaangewezen het hoofd van de afdeeling voor de prijsbeheersching de inspecteurs voor de prijsbeheersching en de hun toegevoegde inspecteurs Aan de inspecteurs voor deprijsbeheerscliing worden één of meerpersonen met l evoeg4heid tot het opspoeren van overtredingen van prijsvoorschriften toegevoegd Art 12 Zü die voor de opsporing vanovertredingen van prijsvoorschriftenzijn aangewezen ontvangen een doorden gemachtigde voor de pri en on derteekend 4 ewijs van bevoegdheid Zü dragen het bewijs van Ijevoegdheid steeds bij zieh Zü moeten hun schriftelykc verklaringen verbalen en relazen opmaken op den eed biTd n aanvang hunner bediening afgelegd Zü zijn bevoegd bij de uitoefening van hun dienat den bystand vande politie in te roepm Afd 4 Slotbepalingen Art 13 1 De personen die met het opleggen van tuchtrechtelijke straffen en maatregelen zyn of zullen worden belast worden door den gemachtigde voor de prijzen benoemd geschorst en ontslagm 2 Ej worden door den gemachtigde voor de pryzen of door dengene die door hem is aangewezen beeedigd 3 Het 2e lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de door den gemachtigde voor de fcrijzen overeenkomstig artikel 24 van het prijslviiecrschingsbesluit aangewezen personen Art 14 Deze beschikking wordt aange haald als OrganisatiebeschikkingprijsbeheerschingV Zü treedt in werking ofci den dagharer afkondiging GELD Eli GOEDEREN NV BISCITIT EN CHOCOLAFABRIEK VICTORIA Bevredigcadc Haatcicelc resultaten In de gebruikcliakc jaarrrede tot l t personeel der JJ V Biscuit en Chocoladefabriek Victoria is o m gezegd De eerste 4 nriaanden van het jaar werkten beide bedrijven dus zoowel de biscuitfabriek als de chocoladefabriek met zeer bevredigende resultaten Daarna overtrof de vraag naar onze artikelen verre het aanbod en wel in hoofdzaak doordat de toewijzing van grondstoffen voor onze productie van overheidswege meer en meer beperkt werd terwijl de vraag naar onze producten aldoor toename Niettegenstaande de wanverhouding tusschen vraag en aanbod bleef d marge tusschen marktprijs der grond stoffen en verkoopprijs geen verandering mocht worden gebracht ondanks net feit dat de grondstoffen steeds hooger noteerden Eerst in October werd de chocoladeindustrie gemachtigd de verkoopprijzen eenigszins in verhouding tot de hoogere grondstof f enprü zen te brengen en eerst in December was zu ks het geval met het artikel biscuits Het is dank zij de gelukkige omstandigheid dat Victoria zeer ruim van grondstoffen was voorzien tegen een lage boekwaarde dat de Smancieclc resultaten over 1940 bevredigend zullen zijn Aan oorlogsmolest heeft het bedriit per saldo een schadepost van slechts ƒ 25 000 Zulks memoreerert wy met dankbaarheid omdat rondom ons fabriekscomplex vele gebouwen zijn verwoest en afgebrand Waar wij iiit ervaring weten hoe onze overheid op de bres staat ter behartiging der belangen van het Nederlandsche bedrijfsleven koesferen wij Arhoop dat ZIJ er in zal slajfpn ook in 1911 onze inuuslrie dryvenue te nojden LAND EN TUINBOUW TEELTPLAN AKKERBOUW 1941 Eenige wUzigingén en vereenvoudigingen BEPALINGEN INZAKE SCHEVKPREHIE Het il gewenscht gebleken ia het op 27 September 1940 gepubliceerde Teeltplan Akkerbouw 1941 eenige wyzigingen en vereenvoudigingen aan te brengen terwyl het tevens noodig bleek een nadere toelichting te geven betreffende de Kheurpremie Hoewel de aangebrachte wijzigingen van niet ingrijpertden aard zijn komt het gewenscht voor de korte samenvatting van het teeltplan zooals het thans is hieronder te laten volgen 1 a De tmïlt op bouwland vanandere gewassen dan tarwe rogge gerst haver kpiiariezaad veldboonen erwten itanSboonen aardappelen suikerbieten Iphichorei voederbieten korrelnMis aaadmais koolrapen voederwortclenL koolzaad oliezaad vlas uien boekweit hennep en tabak a s hoofdgewas is verboden De yyn laatstgenoemde gewassen wehlen in de vorige publicatie nietgenoemd De landbouw crisis ganisatie kan op advies van den provïntialen productiecommissaris van dit verbod ontheffing verleenen wanneer de bedryfsomstandigheden daartoe aanleidmg geven Deze ontheffing zal editer slechts dan gegeven worden wanneer gewichtige redenen aanwezig zijn b De teelt van landbouwzaden waaronder verstaan worden gras eo ktaveizaden zaden van mengels voederbieten koolrapen stoppelknollen landbouwwortelen uien spi rie boterzaad cichorei arwy blauwmaanzaad gele en brume mosterd op tiöuwland Istoegestaan Daarby werdt echter de teverbouwen oppervli te voor elk gewastot een zeker maximuin beperkt Naderemededeelingen dienaangaande zuUennog volgen Aan eiken landbouwer echter is het toegestaan op tiouwland maximum 5 are te bestemmen voor zaadteelt zonder j dat hiervoor vergunning behoeft te worden aangevraagd c De teelt van haver is oor iederbedrijf beperkt tot de opper laktc welke in dat bedrgf in de jaren 1938 en 1939 gemiddeld met du gewas beteeld is geweest met dien verstande dat in elk geval voor ieder bedrijf nietmeer dan 15 van de oppervlakte welke voor den oogst 1941 als bouwland m gebruik is dus het eventueelte scheuren grasland inbegrepen methaver beteeld mag zyn d De teelt van uien is beperkt totde oppervlakte welke in 1940 voor ditgewas totgpstaan wa het gemiddeldevan hét in de jaren 1937 1938 en 1939 verbouwde oppervlak Tecltvergunningen moeten by de betreffende larKtbouwcjTSis organisatie worden aangevraagd e De totale oppervlakte kunstweide klaver lucerne voederbieten koolrapen voedemortelen en andere groente maaien of af te weiden groene gewassen als hoof4gewas op bouwlanden gescheurd grasland is voor iederbcdryf beperitt tot de oppervlakte welk in 19 0 met deze gewassen m gebruikt was Hiervan kan slechts afgeweken worden wanneer ten genoege van de landbouwcrisis organisatie in overleg met den productiecommissaris kan worden aangetoond dat in het betreffende bednjf normaal meer verlwuwd werd en dat het bednjf ook werkelijk meer nöo Èg heeft 2 Het afmaaien van onrÜP graan dat op bouwgrond is geteeld is ver jboden met uitzondering van snyrogge rogge voor strooband en groene maïsDe teelt is echter wel toegestaan opverloren hiefekjes en erfpcrceelen Aan den toegestanen verbouw van nyrogge is echter de voorwaarde verCünden dat deze rogge vóór 10 Mei Semaaid iftoct zijn en dat de desbetreffende oppervlakten in 1941 als hoofdgewas zullen dragen een der gewassen genoemd in de samenvatting onder 1 a met dien verstande dat de beperkmgen voor sommige gewassen onder b c d en e genoemd gehandhaaifd blijven Het onderploegen van onrijp graa voor groenbemeating is eveneens verboden D verbod is niet van krach wanneer het een mislukt gewas Betreft Scbearea van graalaod Om voor een geldelijke tegemoetkommg voor het scheuren van grasland in aanmerking te komen moet men zoo spr edig mogelijk in elk ge al vóór X Maart rechtstreeks aan Je landbouwcnsis organisatie van zijn gewest opgave doen van de Ie scheuren perceelen met nauwkeurige opgave van grootte en i aging Eerst wanneer door de landbouwcnsis organisatie op advies van den provmcialen product ecommissaris de te scheuren perceelen zijn goedgekeurd kunnen deze voor scheurpreinie m aanmerking komen By de beoordeeling wordt uitgegaan van de volgende richtlijnen a Het te scheuren perceel moet vandien aard zijn dat het als bouwlandeen behoorhjke opbrengst doet verwachten b Het grasbestand van het te scheuren perceel moet zoodanig zijn dathiervan m 1941 een behoorhtke oobrenf 3t aan gras verwacht had kunnenworden c Eveneens komen an goedkcurin door de landbouw cr is organisatievoor scheurpremie m aanmerking diereeds gescheurde perceelen waarop n 1940 nog geen hoofdgewas is fteteelden geoogst Opgave van deze perceelenmoet zoo spoe lis mogelyk maar m e kgeval vóór 1 Maart 1941 rechtstreeks by de landbouw cnsis organisatie geschieden Na dien datum worden geenreede gescheurde perceelen meer voorkeurir aangenomen d Niet voor scheurpremio in aanmerking komen d e gescheurde perceelen waarvoor een gelijk oppervlak dat m 1940 als bouwland in gebruik