Goudsche Courant, maandag 20 januari 1941

PORÏNIEUWS Bloeiend Bloemendaal 15 on uiterste best om een behoorlijk figuur te slaan Maar het wordt ons waarlijk niet gemakkelijk gemaakt Die fotografen zijn niet zoo gauw tevreden Daarom gaan we nu voor hun plezier nog een beetje hangfahren tlg zag een diepe greppel In en uit waarbij we schuin komen te hangen zoolang we tenminste op de been kunnen blijven en in Treppenschritt omdat de wand zoo steil Ij weer naar boven sjouwen tot we het zoo warm krijgen dat er onder de truien de mutsen en In de wanten gemakkelijk een ei kan worden gekookt Die greppel brengt ons Intusschen weer dicht bij de schaapskooi welke we bereiken na een afwezigheid van ongeveer twee en een half uur niet slecht voor een stuk gruis Skiërs zijn geen vlsschers Maar vertellen kunnen zij tenminste even goed Alsevenwel wat later de keien terugkeerenen we hun verhalen te hooren krijgenvan geweldige Abfahrten Pflugbogen StemmChristianla s Gerlssene Chrlstlania s Slalom en schansspringen zijn onze eenige troeven de fotografen die tenminste voor een groot gedeelte de waarheid van ons verhaal kunnen bewijzen Met een uitnoodiging om nu ook nogeens op de dennennaalden t komen ski nbeginnen we den terugtocht door desneeuw die even buiten het hekDuinrell al sinds urenmeer Is SKIHEIL OP DUINRELL Ervaringen van een beginneling Aardige kopjei op weet wel dat aardig Kopie van Bloemendaai Neerlandi rodelbaan Of daar gedurende het weelt elnd genoten is van sneeuw geen BiljttrttH Geestman kampioen hoofdklass klein biljart Zaterdagavond viel proctisch de beslissing al Sehaalttnryieil GRONINGSCHE PRESrA ERIT Zaterdag werd een prciatieiocht door de provincie Groningen gehouden Voor dezen tocht hadden zich M üeelnemers opgegeven en voor de tounistenklaR se IJOO deelnemers Het traject was 150 k m lang Als eerste deelnemers aan den tocht kwamen K Geveke uit Leeuwarden en De Vries uit Giethoorn binnen De eerste der touristen was Van ïl€r Veen uit Bedum Het K Mn ZMT Mjzanden prntaile van Geestman geweest ni na hst kampioenschap van Nederland derde klasse gro t biljart d t een week geleden te Oen Haag werd gespeeld ook den titel te behalen In het tournooi der hoofdklasse klein biljart hetwelk gisteravond geëindigd is Het was bepaald Jammer dat de beslissing praktisch reeds Zaterdagavond viel iets wat wIJ de laatste Jaren bij biljartwedstrijden niet meer gewend waren De oorzaak hiervan Is dat men het programma niet heeft vastgesteld volgens het internationale systeem Dit systeem houdt in dat de wedstrijden een dag van tevoren warden bepaald waarbij telkenmale en is wat zijn vorm aangaat nogal tirckening wordt gehouden met het verloop BUYEN IN VORM Langedijk weer geslagen De wedstrijden welke Zondag op de baan van de IJsciut Kolhorn werden gehouden beleekenden vrgwel een rtvancht van de Nederiandithe kampioenschappen De groote rivalen Buyen en Langedijk maakten het eikdar weer geducht lastig maar ooit ditmaal gaf het betere rijden van den Nederlandsthen kampioen op de 500 en 1500 meter den doorslag Van Hoorn die reeda te Bergen een uitstekenden indruk maakt zorgde voor de verrassingen dooï de 500 meter te winnen en op de 1500 meter voor Langedijk te eindieen Vooral zijn rijden tegen Buyen op ie 500 meter was prachtig met ruim een seconde verschil ging hij In den fraaien tijd van 47 6 sec voor Buyen over den eindstreep Op Je 1500 meter nam Buyen revanche voor deze nederlaag door Van Hoorn op een behoorlijken afstand achter zich te laten Dat echter deze twe rijders eeer snel gereden hadden werd eerst duidelijk toen Langedijk niet minder dan 7 sec boven Buyen s en S seconden boven Van Hoorn i tijd bleef Op de 5000 meier toonde Langedijk echter zijn vorm weer Tegen Strijijiis ging hij fraai oven de baan en won in den tijd van 9 min 21 2 séc Van Hoorn had op deïten afstand tegen Buyen een hevige inzinking en bereikte zijn peil van de 500 en 1500 meter niet meer Buyen reed zijn ronden regelmatig en werd tweede achter Lahgedijk in 9 min 28 sec manl Met één eerste en twee tweede plaauen werd BuyeiLeerste in het totaatklasaement vóór Langedijk Er waren 16 deelnemers het ijs bevond zich in weerwil van den dooi in goeden toestand De uitslagen luidden 500 meter 1 S van Hoorn Zaandijk 47 6 sec 2 H Buyen Amsterdam 48 8 sec 3 A Schouten Warnsveld 50 sec 4 J Langedijk Oud Karspel 50 1 sec 1500 meter 1 H Buyen 2 in 39 6 sec 2 S van Hoorn 2 min 40 4 sec I J Langedijk 2 min 46 2 sec 4 M Strijbis fHaronkarspel 2 min 1 ec 5000 meter 1 J Langedijk 9 min 21 2 sec 2 H Buyen 9 min 28 sec l M Strijti i 9 min 28 4 sec 4 J Akerboom Bergen 9 min 39 8 sec Totaalklassement 1 H Buyen 2 J Langedijk 3 M Strijbis 4 J Akefboom 5 P Zwanenburg Zie je het hoe nel ifc ben geween Een beu onderaorster van éen overwinnaar Van Buyen op de sprint S v Hoarn deelt diens vreugde over 4en jraaicn lyd Po ygoon Gratenschritt AU een piitooUchot klinkt dit commando uit den mond van den heer V n Tongeren GrStensctiritt We kijken eikaar eens aan We dat zijn een twintigtal leden van de wintersportcommissie van de NederUndsche Reisvereeniging en uw verslaggever Kerel lei de heer Vaii Tongeren op en der laatste dagen van de vorige week kerel je kletst met je wintersport Als Jwllie een uurtje op de schaatsen hebben gestiian zeg je dal je de wintersport hebt beoefend Weet je wel wat wintersport isT niler pon vindt je in SI Moritz in Engetherg de Beiersche of de Fransche Alpen in Tirol of waar je maar wilt Skiën dat l s wintersport Als je er wat roor voelt ga dan Zondag eenji met mij aee Naar St Moritzt Nee naar Duinrell het landgoed bijWassenaar Daar kun je tenminste eveng K d met de latten weg als in de bergen Kn er behoeft nog niet eens sneeuw teliggen We oefenen er altijd met deleden van de Rctsvereeniging op de denaennaalden eiken Zondagochtend Hetgaat prachtig Maar nu is er eeuw ennatuurlijk trekken we er op uit Eenoefentocht voor de wedstrijden op de l nge baan en de slalom die we volgendeweek Zondag als er dan tenmin ste nogmeeuw is zullen organiseeren Zoo kwam het dat we gistermorgen albijtijds de reis ondernamen naar Duinrell Hel begin was niet erg bemoedigend He had gesrfpeuwd zéker En 7 elfs flinkgesneeuwd ook Er was Zaterdagnachteen portie gevallen waar men zich zelfsia de meergenoemde bergen niet voor zou hebben geschaamd Maar nu regende heten al gebeurt dat o k wel eens in de veel geprezen wintersportoorden zooaïs aecegd begioedigend was het niet En teen we bijna twee uur later de schaapak oi die midden in Duinrell staat bereikten na soms bijna tot de knieën dqor éa sneeuw te hebben gewaad viel er een Mslsch zomerbuitje Weer een dik uur later was het echter droog en kwam zelfs het zonnetje eens kijken hoe het met het winterlandschap tand Het kwam precies op tijd want op dat moment stonden ongeveer 180 enthousiaste wintersporters gereed om alt le rwermen Zij waren gekomen uit Dor drecht uit Rotterdam uit Amsterdam natuurlijk ook uit Den Haag maar lelfa uit Utrecht en Amersfoort allen aal doorgewinterde wintprsporters sters zoo ♦ e zien aan de speldjes en vlaggetjes w lke tij op de borst of de mouwen van hun wlhdjakken droegen Uit den ruimen yoopraad van de N Jl V hadden zl elk nen paar ski s met bijbehoorende stokken gekregen en al was men het er over eens dat het weer en de sneeuw verre van Ideaal waren en dat de sneeuw wel stroef zou zijn en zou gaan plakken toch stonden zij daar op hun latten te trappelen van ongeduld om weg te komen Er waren kelen vergevorderden erwas grind gevorderden en er was gruis beginnelingen en ieder mocht zelf béoordeelen waar hij bij behoorde omdatelke groep apart ging Er bleken ver ver de honderd keien te iljn en slechtseen twintigtal stukken gruis De eersten drukten de sporen van den heer J van Tongeren Jr dg laatsten werden verzocht den heer Van Tongeren Sr te volgen v v v v Skl heir klonk het uil vele mont en Daar stonden op ooize stoute schoe an die ongeveer een lengte hadden van twee meter En we voelden ons als de man die niet zwtmmen kon n t9i wien WlUy den Ouden zei doe maar net Hls ik dan eaat het wel We knepen eens fBnk In de stokken prikten er eens venijnig mee In d sneeuw eo probeerden een vost op te heffen Maar dat ging niet Doordat de hak op een ski niet wordt vastgezet doch los Uft zBodat men de teenen kan buigen tfn aneen de oet omhoog Nog naar eens gepróWerd Een stevige prik e o zet en daar gingen we a heusch We gingen en niet zooals de eter vermoedelijkdenkt Nee we gingen goed we ski den We ski den een halven kilometer zonder ook maar Iets te zien van de naar Met Week prachtige omgeving voortdurend kijkend naar den grond voor on en naar de latten van den voorganger die soms too angstig dicht bij kwamen En het was toen dat plotseling het commando weerklonk C5 atensfhrltt We kuiten n ar onzen leeraar en vinden hem terug boven op een duin nee p een berg zoo hoog leek het wel We kijken naar elkaar om te onderzoeken tegen wl n hij het nu eigenlijk heeft Dat wil zeggen diegenen die pas twee of nog minder keer op de ski s Jiebben gestaan staanDe anderen weteni jA Gratenschritt is de slag om naarMniln te komen Jan Boon Kees Ke PSn freule Schimmcipennmck v d Oye onze natio lale kampioenen dóen dat ook too voe iMUItfi L Polygoon De heer C J v Tongeren de N R V tkileeraar tweede figuur van rechU hee f gistermiddag op Duinrell iueer een aantal langelatfen leerlingeii onder handen genomen Een glijdende wandeling door het uiintersche landschap ALs zij het kunnen kunnen wij het ook En we komen boven allemaal Maar vraag niet hoe Er blijft op de helliftg Reen centimeter sneeuw moer over De rest wordt meegedragen verder op naar den tweeden berg Eerlijk gezegd begrepen we toen niet waarom di dpk scl srhe latten zoo ontzettend lang moeten zijn Die tweede berg aat gemakkelijker geleidelijker Als we boven zijn klinkt het Treppenschritt We hebben al geleerd We kijken elkaar niet meer aan We kijken alleen naar de bewegingen van degenen die wat ons betreft eoru mot de keien hadden kunnen meegaan De Abfahrt moet eerst worden aangestampt en als Kleinduimpie op zevenmijlslaarzen gaan we stap voor stap zijwaarts den berg af om de sneeuw goed vast te maken Dan kan het spel beginnen De le er heeft zeker wel eet s een film pezien an df wereldkampioen rhnppen Pijlsnel komt de candidaat aaiHgêgleden de knieën licht gebogen in de hohe Fahrstellung heet dat of wel gehurkt wat men betitelt met hoeken Ineens omdat h andere tegen een laaethanpend wolk aanbntst moet hij remmen gaat hij over in de Pfliigstellung en a s hij de finish nadei t moet hij in volle vaart een booE maken nm tusschen de vlaggetjes dóór te komen Welnu al die commando s voert ons groepje ook uit alleen een beetje ka mer en een beetje anders Ee van de meest opvallende verschillen is wel dat die kampioenen het al emaal staande plegen t doen en dat wij het meestal rug gelings doen Maar die kampioenen hebben natuurlijk veel betere ski s De onze hebben een gezellige aa itrekklngskracht voor elkaar en doen njfts liever dan qver elkaar schuiven thans het eerste hslf uur Daarna gelukt het wel eens Iemand een oefening tot een goed einde te zien brengen We willen hiets ten nadeele van de dames zeggen Een man die een helling afrolt met zijn ski s In de lucht Is ook geen gezicht Maar wat kunnen die danles gezellig en vlot vallen Sen ploft eenvoudig neer Maar een dame gaeft al een gilletje wanneer zij den top o iprsrhrüdt en begint te glijden Dan begimien haar stokken te draaien als een webwijzer bij een Wervelwind zij zakt langzlsm achteruit of opzij en tien meter loerder vlijt zij zich rustig neer Meer dan een uur duurt dit vroolijke spel van vallen en op staan Net eoht Zwitserland zegt er eenopgetogen Het is niet oVerdreven Wanneer men op den afgeplatten top van een berg staat kan men ook de fliepe dalen niet zien Men vo moedt r a opn H f i nn nen wij op den top van onzen berg eveneens Eerst nu pas zien we wat een prachtige gelegenheid de liefhebbers hier vinden om hun sport te beo j feneji en we zien het no J beter wanneer eindeliJH de tocht wordt voortgezet Een paar Haagsche journalisten kdmen hun licht eens opsteken en daar zijn oo waar ook de fotografen Zij waren eigenlijk op zófeji naar de keien doch die zijn onvindbaar Dus nu moeten wij voor een goeden indruk zorgen Het vervuU ons met trots De heer Van Tongeren Wijst ons op het gewicht van onze nu volgende schreden i en wc doen LANGEDUK WINT TE NIEUWE MEOORT Onder groote belangstelling werden Zaterdag te Nieuwe Niedorp nationale wedatrijdea over SOO ISUO en 3000 meier gehouden Vele rijders van de nationale kampioenschappen waren aanwezig De 500 meter was voor Roos in sec op de 1500 meter werd Langedijk verrassend door Zwanenburg geslagen De 3000 meter was echter voor Langedijk in 5 min 23 4 sec voor Strijbis in 5 min 25 2 sec De uitslagen luidden 500 meter 1 J A Roos Amsterdam 411 sec 2 J Langedijk Oudkarspel 50 2 se 3 L Meets Jisp 51 2 sec 1500 meter 1 P J Zwanenburg Rotterdam 2 min 40 2 sec 2 J Langedijk 2 min 40 8 ec 3 C Akertxmm Bergen 2 min 43 sec 3000 meter 1 J Langedijk 5 min 23 4 sec 2 M Strijbis Heerenkarspel 5 min 25 2 sec 3 P 1 Zwanenburg 5 min 26 4 sec Totaal klassement 1 J Langedijk 5 pnt 2 P J Zwanenburg 12 pnt 3 j A Roos 13 pnt EEN NIEUWE STER IN GRONINGEN Op de ijsbaan St Vitus te Winschoten beleefden de talrijke toeschouwers gisteren de sensatie een nieuwe Groninger ster aan het wei k te zien die op een zoo degelijke wijze afrekende met enkele oude geroutineerde rijders dat men voor zijn toekomst dp beste verwachtingen koestert Reed tegen den oersterken Wolda verbIufte de pas 19 jarlge Groninger J Scheper door rijn overwinning In drie ritten en toen hij bovendien in den eindstrijd niemand minder dan Chr Brouwer klopte was deze druk bezochte en sterk bezette mannenrijderij op wel hoogst verrassende wijze beëindigd Scheper heeft een mooien slag en zal stellig wel meer van zich doen hooren Vanzell prekond is Brouwer niet meer de geweldenaar die aanmaal den schaatskoning Thijs Klompmaker onttroonde doch deze onverslijTbare prof staat toch nog altijd zijn mannetje op Groningsche zoowel als Friesche banen De uitslag luidde 1 J Scheper Groningen 2 C Brouwer Scheemda 3 L Landman Termunten 4 E Wolda Zuidbroek Er waren 16 ieelnemera WMrmntn Tegen St BuTtaacratiut legdt V d Vqvtr het af Jef T d Vijver die een tijd lang niets van zich l eeft laten höorcn zal weldra weer aan den start verschijnen De wereldkampioen heéi t in de afgeloopen maanden zijn training nier verwaarloosd Hij oefent den geheelen winter op rollen ook thuis heeft hij zu k n apparaat optimistisch gestemd Hoe Jefs eerste optreden öp de wielerbaan zal uitvailen moet natuurlijkworden afgewacht H j had reeds nAntwet pen moeten ribden doch werddaarin door grensmoei ijkheden verhinderd De wijze waarop v a Vijver zijnwedstrijd miste is niet jnvermakelijk Om een grcnskaart te bekr men had h de bemiddeling van den opperwachtmeegter der Roosendaal se he nare hausseenoodiig Die geloofde echter niet zoo dadelijk dat v d Vijver wie renner was ennog jminder dat deze sport ook we alsberoep beoefend wordt Dus moesten alleformaliteiten vervuld worlcn en werd debureaucratische weg bev ande d Eerstnadajt het s idsbëstuur v n Antwerpeneen geIegaL8e rd stuk hnd afgegeven dat ijoseph Johannes van der Vijver inderdaad binnen hare poorten als beroepswielrenner wat francskes mocht konenverdienen kreeg de kampi en eindelijk zijngren kaart Maar toen was inmiddels dewedstrijd waarvoor hij had gecoijtrpcteerdj verreden De directeuren der An werpsChe wielerbaian hebben v d Vijvw schadeloos gestejd door hem dadeli k twee nieuwe contI acten te geven een voor een omnium wedstrijd op 2 irt ruari en een voorieen sprintwedstrijd oit 16 Februar Misschien start hij ook in een vierJa gsche welke binnenkort in het Sporti aleis g eredeh wordt Voorts hs tt hij eenige wedsirijden op het oog te Brusseh en IP Gertt Sdnilte Boejen doen van zich spreken Winpaars van wielerfeest te Brussel Ter gelegenheid van de z g Belgische ronde trok een talrijk publiek naar de Brusselsche Winterbaan Hel voornaamste deel van het attrekkelijké programma bestond uit den omnitimril waaraan de beste Nederlandsche en Belgische tenners deelnamen De I omnium verdeeld in drie reeksen tien ronden tijdrijden eer puntenrit overvijftien ronden en een inhaalwedstrijdover I vijftien ronden werd een fraaieoverwinning voor het Nederlandsche kop psr ScfiüTte Boeych De koppèlrit over honderd klldmcterbracht rfrèt wat er van venyacht werd Vooral wat de kopstukken aanging öhl brak t aan strijdlust Het koppel Claassens Depredumme nam bij t begin de teu gels in handen Op 75 ronden bleek dat tzijn krachten verspild had en toen tradenSchulte Bocyen op den voorgrond Hunmeestarschap was onbetwistbaar wantal de tegenkantingen die zij ontmoettenwerden zonder gropte krachtinspanningovern onnen Zij konden zich aldu bijde krtpgroèp voegen Anders was het gesteld met Wals Pellenaar Zij gaven den indruk niet te kuniffen volgen en eindigden op vijf ronden achter de leiders RESULTATE N Kinduitslag 1 Naeye Van Simaeys 100 km 2 u IJ min 15 sec 2 Claessens Oepredemme 3 Grysolle Bruyiand 4 Schulte Boeyen Op twee ronflen 6 Scherens Bruneel 7 Coots Ciautl r 8 Thijasen Acou 9 Coppens Van Kerckhoven Op vijf ronden 10 Wals Pejlenaars 11 Svlvere Maes Meul8inbei êr Omniumrit biizondcrh en over de eerste ronde uitslagem Scherens eerste in 18 econden 2 Cools 19 seconden 3 Boeyen 19 3 5 seconden 4 Schulte en PellWnJars 19 4 5 seconden Puntenrit over vijftien ronden Coots Clautier 19 punten Scherens Bruneel 2 punten Schulte Boeyen 33 punten Achtervolging over vijftien ronden 1 Wals Pellenaars 4 min 25 ec 2 Schikte Boeven op tien meter 3 Cools Clautier ingehaald na twaalf ronden tyd 3 min 15 seconden 4 Scherens Bruneel ingehauld na T ronden tijd t minuten Toiaalstand 1 Schulte Boeyen 13 punten Cools Cl i tier 14 punten 3 Scherens Bruneel 15 punten 4 WalsPellenaar 17 puntea van den strijd Natuurlijk zijn hieraan nadeelen verbonden vooral voor de minder sterke spelers maar de spanning van een kampioenschap wordt dan tot den laatsten dag bewaard Hoogland heeft Zaterdagmiddag buitengewoon sterk tegen de Cock gespeeld In vijftien beurten waar nog vijf poedels bij waren maakt de Alkmaarder de 400 vol spelend met een gemiddelde van 26 66 hetgeen hij reeds een keer had gedaan Toch heeft Hoogland er niet uitgehaald wat er In zat Zijn collectie van stoeten welke hij beheerscht is groot genoeg ni is een speler die niet voor een driebandsstoot terugdeinst maar zijn productiviteit In het kleine seriespel is onvoldoen de Te gauw raakt hij de goede positie weer kwijt en dan kan hij weer van voren af aan fnet den opbouw van het spel beginnen Het was bepaald jammer dat Hoogland onmiddellijk na zijn partij tegen de Cock tegen een van zijn grootste rivalen Haberer moest aantreden 800 caram boles achter elkaar is toch wel een beetje te zwaar en ook in dit opzicht deugde de samenstelling van het programma niet Het was een partij van matig gehalte Hoogland begon van acquit met 54 en presteerde daarna maar ï inig Haberer had ook met veel moeilijkheden te kampen maar hij bereikte toch het eerst de 400 zij het dat hij er 26 beurten over deed Op de andere tafel ging e Wied zijn tweede nederlaag tegemoet De Cock die ook al twee partijen achter elkaar moest pelen deed het niet slecht en vooral zijn series van 85 en ÏM in de 14e en 20e beurt waren van goede kwaliteit Belangrijk was nog de partij tusschen Geestman en vjwi Leeuwarden waarin Geestman een klasse sterker speelde en in 1 8 beurten de partij won waarmede hii ziin behoorlijk algemeen gemiddelde behield In de a onduren kwatrien Hflberer en Geestman de eenige s ler die maar een partij hadden verloren teaenover elkaar Ook deze partij stond op hoog peil Geestman liep uit en stond na 5 beurten met 1 Ï4 14 voor Met series van 1 8 W en 61 liep Haberer zijn achterstand belangrijk in Geestman bleek evenwel phv iek over de beste kwaliteiten te beschikken hij produceerde nog 10 en toen Haberer op 358 stond maakte zijn tegenstander met 36 de 400 vol Geestman was op dat moment reeds Firactisch kampk enl van Leeuwarden Bultekant 400 2 29 13 79 be Cock Hoogland 131 4t 15 15 25 79 73 26 66 De Wied 400 24 24 58 46 66 15 25 Haberer Hoogland V Leeuwarden Geestman 400 317 408 26 18 18 62 54 57 90 15 38 12 19 13 27 22 22 Brandts Bultekant 4aa 27i 21 21 67 62 18 U4 13 Hatierer Geestman 358 40U 18 18 81 66 19 88 2222 De Cock Bultekant 400 333 26 26 96 73 15 38 1288 Hel slat an tiet tournooi Dat Hoogland volkomen uit vorm is bleek Zondagmiddag duidelijk toen hij ook zijn partij tegen van Leeuwarden niet kon winnen Wel stond hij na negen beurten voor met 189 79 pnt maar van Leeuwarden scoorde achtyeen 47 24 48 34 en 51 zoodat na 14 bSBrten v Leeuwarden de leiding had met 283 228 Brandts blijkt physiek niet opgewassen te zijn tegen dit zeer zware tournooi In zijn partij tegen de Wied presteerde hij niets De uitslagen luiden Van Leeuwarden 4 0 M SI 13 33 Hoogland 37 SQ 59 12 53 Brandts 163 34 M 4 79 de Wied a 34 11 78 De laatste middagpartijen brachten nog eei verrassing Geestman verloor van den EIndhovenaar de Cock De laatste debuteerde over het algemeen niet slecht in dit hoofdklassetournooi en goede overwinningen op de Wied en CJeestman staan op zijn naam Na 10 beurten leidde Geestman doi met 100 9 Daarna liep de Cock een stuk uit en na 20 beurten had de lu een voorsprong van 311 155 Gees wist nog een flink stuk In te loopen verloor de partij met 25 caramboles beter algemeen gemid delde was oo dat zijn kampioenstitel ondanks nederlaag geen gevaar liep Het resultaat luidt Geestman 375 M 4 de Cock 400 28 4 14 Op de andere tafel zegevierde Haniet zonder moeite over Buitckant laatste heeft het in dit tournooi niet Meen zege kunnen brengen Habarer 400 27 62 Bultekant 307 27 44 lljt De laatste partijen der kampioenscluj pen gingen tusschen van Leeuwarden i de Wied en tusschen Brandts en HoogUnt Het was jammer dat Hoogland door i i onverwachte nederlaag tegen van Leeo arden in de middaguren zich zelf uit schakeld had want de Alkmaarder is eigenlijk wel de sterkste speler van tournooi De wijze waarop hij in de parlij tegen Brandts van leer trok s pelde hem tot een biljarter van apark klasse Met 61 In de 3e en 87 in de k beurt had hij na 4 beurten de leidinj i 20239 Brandts scoorde in de 5e beur 56 mW met kleine doch nuttige series liep Hoofi land nog verder uit en na 10 be stond hij met 315 120 voor Het was jsu mcr dat hij er niet in slaagde resteert de 85 punten binnen de 15 beurten te m ken anders zou het hoogste gemiddel in één partij dat trouwens reeds op lifi naam stond te verbeteren Brands 262 18 69 lU HooglandN 400 16 87 De Wied won royaal van Leeuwar doch slaagde er niet In een dergelijk italspel te ontwikkelen dat hij met zijn ilgemeen mc enne nog boven Haberer njkunnen uitkomen De derde plaats in Mklassement was zijn deelvan Leeuwarden IM M 23 1de Wied 400 21 92 l ll 0 alndsIMi De eindstand luidt gew pnt brt hl tl V M 11 S M2t 14 2 84 188 136 U XSS2 1 3 14 li Geestman KRAS Haberer S HETE Y de Wied i Friesche B C Hoogland Z EK Z de Cock Victoria Brandts K R AS V Leeuwarden 2 HET E Y Bultekant 4 2S47 13 9 li IIX 127 Itl 88 IM 4 22M 171 91 3 2211 156 21S3 170 1 4 1S 72 SKIKAMPIOENSCHAPPEN IN DEN REGEN Op den Darthuizerberg te Leersum he ben de Nederlandsche skiloopers gisl ren weer hun krachten gemeten en he 8men de lange latten ondergebonden einde te zien wie ditmaal kampioen lf v an Holland ZQu wo r den Het ongewone parool van dezen Sitij d luidde écHttir SkTen tli dew rjBiltW desondanks ts alles neg tatncTijk lOJJ gegaan en werden er ook behoorlijke den gemaakt P J Hendriksen Verste uit Heemstede werd favoriet hij pt teerde den terreinloop over 5 kilorw In 30 min 29 seconden De winnaar het vorige Jaar Spaargaren de eait ster onder de deelnemers wij i sgj noch Jan Boon noch freule Schinuw penninck van der Oye schitter nrfaal aHerminst Vaa de dames bracht mevrouw L der Lee uit Zeist het er het beste af J werd kampioene sNederland met een van 35 min 18 smk De belangstelling wte uiteraard rm minder groot dan vorig Jaar Er wsrO ditmaal 30 deelnem s fv J 150 De uitslagen luiden Heeren J He driksen Vcrstegen Heemstede SU 29 sec 2 Herman Kolff Wa ena f min 49 sec S Jan Kolff Wassenaar min 32 sec Dames mevr L d Lee Zeisl min 18 lec 1 mej J t d Heuvel Aaj sterdam 38 min 53 sec S mej La chére Doem 31 min 40 sec Voorts werd er nog stalom verreo waarvan dé uitslag luidt Heeren I geest 22 sec 3 Hcndriksen Verstf Heemstede 25 8 sec Dames mevr v d Lee Zeist X mevr Wolfl Parser Utrecht Vi mej Labouchire Doom In de juniorenklasse startte terrcinloop alleen de 18 Jarlgc G O van Tets uit Zeist Hij wlat in Ic h afdeeling naar verhoudirig een m prestatie te boeken en werd no S m t OJdvan min 184 sae