Goudsche Courant, dinsdag 21 januari 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 21 JANUARI ARTIKEL bon DUUR HdEVEELHEID Bloem BI 3i t m 26 Jan 50 gram rcggebrood f 50 gram rf brood of 2 rantsoen gebak of il5 jrtf meel of bloem Boter of margarine Bo 25 r Bn 56 Vm 24 Jan yt m 31 Jan p boter of marg of 200 gr vet voorraad 25ü gr Op bon 26 geen Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwarming K üd t m 10 K 15 m 24 t m 31 Jan t m 31 Jan Cenheid vaste brandstof Brood E 23Br 24 t m 26 Jan t m 2 Febr IQO gr roggebrood of 100 gr a brood of 1 rantsoen gebak Eieren A 4 1 t m 26 Jan t m 2 Febr 1 kippen of eendenei GebaiT Br 23 BI 3 t m 26 Jan t m 26 Jan 1 rantsoen t Gort Gortniout of Grutten A 44 5 m 21 Febr 2 pond Havermotit Havervls kken Gort of Grutten A 57 l m 21 Febr 4 pond Kaas A 47 48 60 en 61 t m 26 Ja Elke bon 100 gram Koffie A 18 m 31 Jan z pond Maokroni of Vermicelli of Spaghetti A 31 t m 21 Febr 1 ons Jvlalzena of Grie smeel of Pud dingpoeder A 87 t m 21 Febr 1 ons Peulvruchten nog niet be kend 1 pond Br j = Brood bon K = Kole bon J er = PericWe Vl = VleeschbOB Buitenland Ameriica en de oorlog de op Het communiqué van dé Duitsche weermacht die sedert het eptredtn der Duitsche lucntmacht op twee fronten voor de Engi Lschen aanleiding tot dubbele bezorgdheid is meldde gisteren groote successen zoowel boven E ngclarid als in de Middellandsche Zee aldus seinthet D N B uit Berlijn Voor de tweede maal binnen 24 uur is La Valetta de belangrijkste hSiven van Malta aangevallen door sterke afdeelingen Duitsche gevechtstoestellen en Stuka s die werden begeleid door Duitsche en Italiaansche jagers De buitengewoon groote militaire betcekenis dezer hevige abnvallen op Malta wordt door de Engelsche pers openlijk toegegeven Zij noemt Malta een levensader van het Britsche imperium want van hieruit moet men de Straat van Sicilië open houden en ver hinderen dat de Middellandsche Zee in tweeën gedeeld wordt Overigens deze vlootbasis uiterst gewichtig voor de ravitailleering der vioot voor de reparatie der beschadigde schepen en voor df bescherming van convooien Naar mate de Stuka s zooals in de laatste dagen successen beïialen bij het bombardceren van Britsche oorlogs schepen in de Middeljahdsche Zee ties oer gfDote havens dflor den staat gT pit Hp behaefte aan dokken vooï te doen overnemen definitief door het kabinet zijn aangenomen Behalve de industrieele dienstplicht is ook de nationalisatie der Engelsche havenbedrijven waartoe de Britsche regeetlng lïeeft beslotaa een der middelen waarmede men stagnatie in het Engelsche arbeids en industrieprcces in de toekomst hoopt tegen te gaan aldus t A N P uit Stockholm De havenarbeiders Komen zoodoende in staatsdienst waardoor het ministerie van Arbeid de mogelijkheid heeft vry over hen te beschikken zonder naar buiten tot dwangmaatregelen te moe tcn overgaan zooals men thans op de arbeiders in de bewapeningsindastrie denkt toe te passen WELKE éONNEN ZIJN GELDIG Per 8 Per D A 108 117 apart strookje Scheerzeep t ni 30 April S gr scheerzeep of tube of pot Êt met aangewezen A 91 A J8 13 Vl 15 A 113 A = A g Distri utiebonboekje BI = Bloembon j Bo = Boterbon T ROOSEVELT HEEFT DEN EED AFGELEGD Critiek in ZuidAmerikaansche bladen In tegenwoordigheid vart het diplomatieke korps het opperste gerechtshof het kab net en alle leden van het Congres alsmede van de gouverneurs van alle staten heeft president Roosevelt gistemijddag in het Kapilool den eed afgelgd voor zijn derde ambtsperiode als president der Ver Staten Vervolgens kwam hij voor de microfoon en hield een korte toespraak waarin hij opnieuw toonde een voorstander van de democratische idee te zijn Roosevelt betwijfelde dat df é mocraiische gedachte aan het at takelen is en bepleitte de wenschelijkheid van ten vooruitstrevende ont ikkelin van een democratisch Ainenkjr en het geloof aan deze idee Thans Icslaat naar hij beweerde dè taak vla het volk der Ver Staten hierin dcNjialie en haar instellingen voor verniWiging van buitenaf te fedden aldus het D N B Zuid Amerikaah che critiek Onder het opschrift de interventiewet van Roosevelt vomit een schending van de nculraliteitsconventie van Panama schrijft het te Asuncion verschrnende rcgperingsblad La Razon jjit plan is in strijd met een der belangrijkste bepalingen van het accoord van Panama die behelst dat de Amcrikaansche republieken niet koopvaardijschepen van porlogsvoerenden uitrusten of bewapenen mogen Het geven van toestemming aan Engeland werven der Ver Staten te gebruiken drijft het cynisme ten top Het plan van Roosevelt is openlijk in strijd met de thetule en de p ra tijk van den geest die voor de betrekkingeri van het AmerikaanSche continent met oorlogvoer ende staten den toon zou anngeyeiV In eer artikel dat het opschrift draagt Merkwaartlige opvattihgen over t internationale recht geeft hoofdreri ictcur van de I m paj i a 1 eon uiteenzetting van hel Bnzi iaanficKe standpunt cn i tfrflcn vani het veelbesproken ondi i rp der n u rali tcit Alles watB n op de schoolbaiikcn over het jk Tkciirccht heeft geleerd aldus cfïnjft hij is thans oude jkost gcjw itn Ofschoon het begrip pan tmerikanisme oorspronkelijk is geschapen om voor een vereenigd Amerika den Tedc te bewaren zijn de Vereenigdé Staten reeds halverwege op den weg naar oorlog Terwijl Huil de ereId steeds weer de verzekering geeft dai juist Zuid Amerika t meest bedreigd wordt verbieden de Engel chen den uitvoer van wapenen in Brazilië Even vreemd is c houding van hen die het met het volkenrecht te verceni gen achten dat zij Engelschc oorlogsschepen op hun werven herfitellen terwjjl het Duitsche fiorlogs schip Graf Spee binnen enkele uren Montevideo moest verlaten Als het thans noodig is doctrinaire veranderingen in Je voeren dan moeten wij ook welen waar de nieuwe weg ons heen zal leiden Eerlijk gezegd aldus vervolgt het artikel is het voor ons duidelijk dat de Vereenigdé Staten op den oorlog aansturen hoewel men dat jiogtóacht te verbergen Wij zien fcbter de wefkelttlrheid Wi R eTeK dat de Vereenigdé Staten tegenstanders zi in vsn vrede op het Eurnpeesche vasteJand Brazihë echter juicht een vrede toe omdat het slechts in vrede kan bestaan en omdat Engeland het Ons onmogelijk maakt wapenen van de overzijde van den oceaan te vfirkrij gen De radiorede van Kennedy De grooie radiorede die keJtnedy Zaterda gavond heeft gfchouden sthijnt zeer beluisterd te zijn zoo meldt het D N B uit Berlijn De Amcrikaansche bladen hebben Zondag ook veel aandacht aan de rede gewijd Dit Js begrijpelijk want de spreker is een vooraanstaande figuur in het lAmcrikaansche leven de rede is zeer bÉlangwekkend en het tijdstip waarOplzij iy gehouden schijnt ten minste in Vereenigdé Staten nog al opwiiidend te zijn Hei heeft geen yerbaziirtg gewekt dat Kennedy anneer hj j over Duitschland sprak veel herbaalde van hetg n men gewoon is van Roökevclt te hodren Ten slotte is Kennedji bijna drie jaar sn ibassadeur te Londtjn geweest Hij heef daar of hy wijjde ol riet de poi tirlj yan zijn president die tegen ie lere verzoening in Eurbpa ge richt was moeten veretgenwoofdigen en kan zich daarvan natuurlijk niet goed terugtrekken Ook heeft het in Berlijn n ilmandverwonderd dal hij voor een krathtigeondersteuning aan En eland leitle Gezien de terreur die in de Veileenigde Staten jGhijnt te heerscheij kinbijna niemand het nog wagen Stegendeze onneatriile handelwyze der Amerikaansche fegeering verzet afin teteekenen f Overigens zijn er vele puntert in de rede van Kennedy die de aandacht waard zijn In de eerste plaits de vraag die hij stelde Kent hdl volk j6et Vereenigdé Staten eigenlijk L el de o rlogsdoe en van Engeland en in verband daarmede zijn uitlatinJ En geUnds oorlog is niet onze oorWg Wii zün in het uitbreken van dien itorlog n t gekend Verder was het zJcr beUngwekkend dat hii zeide Cllirchill beweert dat hij in lfl41 geen Amerikaansche troepen noodig heeft Hoe is net echter in 1942 en volgende jaren En ten slotte vie het op hoezeer Kennedy ef den nadruk op legde dat de Vereenigdé Staten niet op een ooriog zijn voorbereid en dat daarom deelneming aan den strijd een groot risico en een sprong in het duister zou beteekenen Met voldoening heeft men aan het slot der rede gehoord dat Kennedy zijn landgenooten f ermaande verdraagzaam te zyn Dit is een vermaning die temeer op haar plaats lykt metroet oog op de beleediging der Duitsche viae te San Francisco gepleegd door Het incident met de Duitsche vlag De beide leden der Amerikaansche marine die Zaterdag gea n esteerd waren in verband met het feit dat van het Duitsche consulaat de rijksvlag was weggerukt zijn weer op vrije voeten gesteld aldus t D N B uit San Fi ancisco De Duitsche bladen hekelen scherp dit vlagincident en noemtih het bijzonder bezwarend dat blijkbaar leden der Amerikaansche marine aan de uitspattingen hebben deelgenSmcn Het zaad dat dé oorlogsophitsers in de Vereenigdé Staten over het land hebben gestl ooid schrijft de N a c h t a u s g a b e komt op Van beschaving kan men niet meer spreken wanneer de gelijke gebeurtenissen o ider de der politie kunnen voorva De Deutsche AJ fg e m e i n e Zeitung ziet in Jjp mcidert te San Francisco evenee S het bewijs dat het siaa tsgezas r 3e V S niet steeds volde er dejiilid e lijk heeft laten uitkomen daL elSk in tijden van politieke hoog anning en tegenslrijdighec n de symbolen van vreemde mogencheder mo tcn worden geëcrbiedig d De gebeurtenissen van San Francisco zijn des te ernstiger omdat leden der bemanning van een Amei kaansch oorlogsschip hierbij betrokken zi ln Dit feit toont duidelijk aan tot WL ik een graad de anti Duitsche agitatie in de V S gegroeid is zonder dat de verantwjordelijke autoritetjten iets daartegen hebben gedaan ÏNGELAND Havencomplexen door den taat overgenomen Naar de Londensctfe correspondent van N y a D a g 1 i g t A 11 e h a n d a rneldt z5 u het v9orsteI om de inslalla De Börsenzeitung wijst er op dat het Duitsche volk met volle overtuiging het protest deelt dat de Duitsche zaakgelastigde te Washington heeft ingediend Voor de verantwoordelijke heeren in Washington schrijft het blad moet dit voorval een em stige waarschuwing zijn Zij hebben de geesten der zinlooze ophitsing wakker geroepejn en zullen thans moeite het ben die weer kwijt te raken De Duitsche luclitaanvallea De Engelsche berichtendienst heeft gisteravond omtrent de Duitsche luchtaanvallen in den nacht van Zondag op Maandag nog nader meegedeeld dat overal waar bomrnen gevallen zijn een zekere mate aan schade is ontstaan Op vele plaatsen zijn branden uitgebroken Vertrek van 250 Zweden Eind Januari begin Februari zullen 250 Zweden met het s s Belgi Engeland verlaten en naar hun land tërugk eren Zoowel imh Engelsche als aan Duitsche zijde alcus verneemt de St o c k holms Tidningen zyn de formaliteiten welke voor een dergelijke reis rtoodig zijn vervuld De reis geschiedt onder de bescherming van den Zweedschen staat die ook de koslén draagt He gezelschap bestaat uit Zweedsche zeelieden wier schepen getorpedeerd zijn en die npaandenlang te Londen zijn geweest en anderen wien het in Engeland te onveilig is geworden en die er in verband met den oorlogstoestand geert bestaan meer hebben AFRIKA OOK DE VROUW VAN RAS TAFARI NAAR KHARTOEM Naar de Londensche correspondent van Nya Dagligt Allehjande meldt is de vrouw van Haile Sela5s e eergisteren vergezeld van twe dochters en zes kleinkinderen van iLonden naar Khartoem vertrokken orh daar dëfe eiNegus van Abessinië te ontmoeten Zij had de kroonjuweelen bij zich fTMM mk MALTA GEBOMRARDEERD WlfRD HONDERD VLIEGTUIGEN VEKSCHENEN IN TWEE GOLVEN Groote verwoestingen aangericht Een bijzondere correspondent vanStefani geeft een beschrijving van denaanval op de Jiaven La Valetta teMalta De Duitschef bojnmenwerpers zoo schrijft hü die Zondag de belangrijkste doelen van LaJ aletta bestookt hebben traden in talrijke golven achtereenvolgens op evenwel in twee groote aanvallen waarvan de eerste begon om ongeveer half twaalf des morgens en de tweede om twee uur des middags Talrijke Engelsche jachtvliegtuigen van de types Hurricane en Spitfire doorkruisten de lucht en trachtten de bommenwérper aan te vallen welke doeltreffend beschermd werden door Italiaansche en Duitsche jagers De jachtvliegtuigen van de asmogendheden evenwel verdreven de Engelschen i maakten daarmede den weg voor de bommenwerpers vrij Toen trad het luchtafweergeschut in werking en te n idden van de witte robkw olkjes der granaten doken de bom menwerpers omlaag om het arsenaal de haveninrichtingen de De Duitsche bombardementstoestellen die uit de zeer ISag hangende wolken te voorschijn doken lieten botinmen van zeer zwaar kaliber vallen welke enornie schade aanrichtten De Illustrious wei d herhaalde malen getroffen De werven l ij de pier werden volkomen vernieldHet kraithuis werjl op verscheidene plaatsen getroffeB en door boftimen van het zwaars UH aliber volkomen vernietigd Een in de haven lig e d schip werd op djp voorstevm fetroffen en zonk hetg cen eeii gfweldige deinijig in het wait e r vjwjtSrzaakte Talrijke bommen ontpii ften op de kaden de pieren de angrijkste punten van de haven krahen bruggen en materiaal Ongeveer honderd vliegtuigen namen aan dit optreden deel Tevens ontstonden er verwoede luchtgevechlen De schade weike te Malta is aangericht door de luchtstrijdkrachten van de as welke in nauwe samenwerking opereerden zuilen bc angrijke gevolgen hebben voor dc o vijandelijke vloot basis het herstel ter schepen Uit het weermachtsbericht blijkt dat de uitwerking der aanvallen die op Malta zijn ondernomen nog grooler was dan die van vroegere aanvallen De ravitailleering dtr Middellandsche Zee vloot is hierdoor zonder twijfel aa nzienlijk moeilijker gc worderf Luchtalarm te Gibraltar Gisteren om h f Iwaalf hebben twee vliegtuigen waarvan de nationaliteit niet IS vast ctfsteld baven de vpsting Gibraltar gevlpgen Het geschut van het fort en vlan de In de haven voor anker liggendt oorlogsschepen kwam in actie Ook twee Engelsche jachïvliegers stegen op Het alarm te Gibraltar duurde een uur Om 13 uur trad het Engelsche luchtafweergeschut wederom vooi een half tiur in werking Grieksch schip gebomp bardeerd Het Grieksche vrachtschip IJthnos is twte weken over tijd en moetj als verloren worden beschouwd zojö wordt uit Romgemeld Het zes duiijend ton groote schip maa kte 4eel uit ian een convooi dat van Lissabon naar Cairo voer In de Straat van Sicilië hebben Italiaansche gevechtsvliegtuigen dit convooi aangevallen en uit eiklaar gealageri De Ethnos kon toen mei zware slagzij ontkomen doch de relddende kust heeft het blijkbaar niet mèèr kunnen bereiken 3ALKAN Kolonel Donavan neemt poolshoogte ROOSÊVFLTS AFGEZANTjTHANSIN BULGARIJE De Amerikaansche kclohel Donavan is als bijzondere aifgezant van president Roosevelt voor militaire aangelegenheden gistermiddag te Sofia aangekomen ldüs meldt t D N B Kolonel Donavan heeft tot dusver Enge l nd hel front in Libye en het Grieksche front in Albanië bezocht Naar vernchien wordt reikt zijn opdracht verder dan een zuivere oriënteerings UUITSCHLAND LrOJBRBIItlCHT VAN CISTIREN Hernieuwde aanval op Malta OOK LONDEN EN SOUTHAMPTON ♦ BESTOOKT Het opperbevel van de weermacht maakt d d 20 Januari bekend Sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpershebben gisteren opnieuw de haven vanLa Valetta op Malta aangevallen Verscheidene bommen van zwaar kalibertroffen wederom het aan de kade lig lende vliegtuigmoederschip voortseen torpedojager in het dok en twee inde haven liggende koopvaardijschepen Andere bominslagen en branden vielenin werven haven en Eabrieksinstallaties alsmede in het kruithuis van LaValetta waar te nemen De Duitscheen Italiaansche jagers die de gevechtsvliegtuigen en duiktiommenwerpersvergezelden hebbén in totaal vijfBritsohe jachtvliegtuigen neergeschoten Tet voorizettipg van de gewRpende verkenning tegei GrootBriltanniëwai d op 25 kilomiBr ten Zuid Öosten vÊb Harwich eenjPoltreffer geplaatstcm een in konvooi are nd schip vanifOOQ lj r t Het schip stond onrolddellijk na den inslag in brand en maakteslfezij Ondanks de ongunstige weersgesteldheid hebben formaties Dtiitsehe ge vecht£vliegers in den afgeloopen nachtaanvallen ondernomen op vöbr oorlogvoering belangrijke doejerf in Londen en Southampton jDe anvalien werden met sucpesf b cPoond Bovendien werden ai lere havens aan de ZuidOostkust an Engeland met bommen bgsttSokt Vijf eigen vliegtuigen kfi en van de vlucht naar der vijjj dniet terug DOCUMENTEN OVEK DEN POOLSCHEN OORLOG Het ministerie van Buitenlandsche Zaken publiceert uit de geheime acten van den Franschen generalen staf die te Le Charite in Duit sche handen gevallen zijn nog twee documenten die betrekking hebben op de Duitsche oorlogvoering in de luïht in Polen Het zijn uittreksels uit memoires van den Fransehen luchtVaartattaché generaal Armengaud en ejr rapport van ritmeester Choisy lid van de Fransche militaire missie in Polen Beide ge tuigen veiklaren eenstemmig dat het Duitsche luditwapen slechts voor den oorlog belangrijke doelen gebombardeerd en de Poolsche burgerbevolking gespaardi heeft Korte berichten De Paus heeft gisterochtend kardinaal Geriier aattsuisschop van Lyon ontvangen met wien hij een langdurig onderhoud had r l ar de Britsch berichtendienst mel it is n evr Margret Lloyd George e echtgenoote van den vroegeren premier gisterochtend in haar huis m Cricket overleden aldus t D N3 uit Stockl olm De griepepidemie die sedert een week te Boekarest heerscht heeft de laatste dagen in het bijzonder onder de kinderein grcoten omvang aangenomen In eeo meisjes intorr aat zijn 72 gevallen van griep geconstateerd zoodat het gesloten moest worden Petroleum Rijst emeel gries ebloem of Gruttemeei Slaolie I Suiker Thee Vleesch Vleeschwaien Verklaring De Portugeesche politie heeft het dragen van insigne die de sympathie voor de eene of andere oorlog ocrend partij uitdrukken verboden Ook het verkoopen van dergelijke insigne vprboden BINNENLAND Loonverttetering bü de Ned Spoorwegen VERHOOCING VAN C VOOR LAGER PERSONEEL Naar wij vernemen heeft de directie van ue Ncderlandsehe Spoorwegen besloten voor het lagere personeel een gelijke regeling te treffen als voor het rijkspersoneel IS geschied V uor degenen die maximaal in de eerste loonklasse 1900 gulden in de tweede loonklasse 1843 gulden in de derde loonklassé 1786 gulden en in de vierde loónklasse 1729 gulden ontvangen wordt de bezoldiging tijdelijk met zes procent verhoogd zulks met ingang van 1 December 1940 Ook voor de kinderbijslag wordtflezelfde regeling als bij het RiJk ingevoerd Voor de NederlandscheSpoorwegen gold tot dusverre dat vanhef derde kind at kinderbijslag werdvcrieer d Van 1 October al is dezeki iQerbijslag wqttelijk v rpljcht voorfriken wvkgever De Nedt tiandsch oor vegep uI len nu van 1 Januari 1941 apvoor het eerste en Jiet t vieede kinri Vaji diegenen Vlier bezoldrgmg ni€t uitgaat beven maximaal jfl de eerste loónklasse 2500 gujdén in de tweede looru klas se 2425 ïïiden in de derde loónklasse 28fO gulden en in de vierde looMefasse 2275 guleten een bijslag van tig gulden per kind per jaar uitkeeren Verder zijn er nog kleinere verbeteringen van onderigeschikten aard GEEN AANSLAGEN PERS BELASTING VOOR OPGELEGDE MOTOBRUTLIGEN i EIS PLEZIERVAARTUIGEN In aansluiting op vroegere betichten deolt deK N A C mede dat de aanslagen voor de personeele belasting 1541 ten aanzien van opgelegde motorrijtuigen en pleziervaartuigen voorloopig zullen worden aangehouden d w z voorlcKjpig niet op het aanslagbiljet zullen verschijnen Houders die vóór 20 Januari aan den inspecteur der directe bslastingen hebben gevraagd om verzegeling resp demontage van het voertufe resp vaartuig behoe en dus niet zooals de v et eigenlijk voorschrijft eerst den aanslag te voldoen om later weer restitutie te verkrijgen doch behoeven van den aanvang af geen belasting te voldoen Zulks geldt uiteraard alleen indien m en gedurende het gcheele jaai 1941 niet n et hf t voertuig op der openbaren weg rijdt of het vaartuig in dien tijd weer gebruikt Order alle omstandigh den dient men echter van aahw Tzig mctorrijtuigen of pleziervaartuigen op het aan eiftebiljet kennis te geven onder vermeldirg der waarde LEIDERS nFR N S B TE NEURENBERG Zondag is in het gouwhuis en op hetstadhui = van Neurenberg een delegatieontvangen van Nederltndsche W leiders der N S B De gasten zijn onderleiding van hun commandant Zondervan op reis door Duitsdhland Neuren berg was de eerste stad waaraan zijeen bezoek brachten Bij de ontvangstop het stadhuis werd ook een groepXeder andsche kunstenaars verwelkomd 1 23 Febr 28 Febr t m t m t m 24 Jan t m 14 Ftbr t m 31 Jan Jan t ni 29 t m 29 Jan t m 31 Jan r De W leid rs zetten later Imtf reis naar München voort De Nederlandsche kunstenaars gaan vandaag naar Berlijn aldus het D N B WEDER POST BONNEMENTE J ITALIAANSCHE NttUWSBl Op nieuwsbladrai en tOdschti welke in Italië venchUnen 2 than weder door bemiddeling v Nederlandsche postkantoren tit menten worden genomen Omgekeerd kunnen in Italië bemiddeling v n de postkantorqi daar abonnementen op Nederlaag nieuwsbladen én tijdschriften J genomen RADIONIEUWS Worniix B JuiurL HILVERSUM I 415 N C V 8 M Sfbrlftiezing en me tatie 15 G w muziek 10 30 Morgendlénst 1Ï 0 Gi amot L muziek 11 30 CelUi n piano 12 15 H jponS of muziek 12 4S ieu w en econoM h richten NP 1M Orjelspel 1 40 tamfich Srflónorkest en graiiioftniinme J 0 Ct teli ke lecluur l JO Gramofo 3 W e rje concert 4 0 Zanglilasae en piano K lo M Voor de ifïuiii rainDfooninuziek 5 i5 Nleows en mïstheen beursberichten ANP OnderwUsfpfids T r 4e Scbecpvuit S 30 Ti le en cui ï us over meleoro oglt 1 N C K V 6 00 ïH richten 6 05 Marcando ensen ble l Acliieele reportage of gramofoorjr uziek i Econoiilisclie vragen van den dag A NPJ i G amofooniniiziek 7 3 Berichten Engtl 7 4 ï Giatnofoünmuzaek 8 00 Nieuwsheridi AVP lS CaliS rie Kan het eevaarüjfc te veigevenv 8 30 B ric tten Enfie M4 Anihemche Orijestvereeniging en oli Hierna Schridezing t 4S BnJgel ehe 1 l n ANP lO W 10 15 Nï uwsberich en sluiting HILVERSUM n 301 5 M V A A S 00 G amofoor mufieli t M Nieiiwi er1cl ANP rramofoonmuzielt v p o 10 00 Morgenwijding V A KJi 10 20 Esmeralda 10 50 Declanwtie 11 1 re spe en zang 11 40 Gr nofocn mv ek ïï tkrriohten 12 15 De lUmblers Ca VARA Almanak 12 15 Nieuws en eeoMnS sche belichten ANP LtO VARA orkest I Naaien knipcui us 2 30 Viool en p jno Gemrnt de Zanf eTeen Kunst en Str Amsterdam Haarlemscil Orkeatve en soiiten opr 3 40 Dectamatlfc 4 00 ï deriedles 4 15 Vraaguurtie V F B O 5 00 C clus Het geestriQlM lurafcter vu a olk p V A BJ 5 15 Nieuws economische en bedrsherichta ANP 5 se Esrneralda en loUst 6 00 fau Het aisenaal van den modernen a roneoi l 6 15 Esmeralda en soliiten 0 41 VAHA Aiia r ak 6 45 Actueeie reportage of graiiiatoa nuziek 7 00 T 15 Brabantsch praatje ANJi sluiting DE Ll ISTERVERGÜNNINOEN KOMEN De aangifteformulieren voor ra l uistervergunningen die thans bjl honderdduizenden bij de P T T binnei stroomen woFden na volgorde vandal datum Van ot tvangst zoo snel niogclijl behandeld De P T T werkt met nrnl en macht om de luistervergur ninjs de deur uit te zenden Niemand mtl zich dus ongerust de radioverguimi J gen kennen Wie zijn aangifteformulier nóg v zenden moet vuile het aar beide zij4 volledig en duidelijk in en ver eteil ondcrteekening niet Op dez wii l helpt m en de T T allü snei te 1 handelen Voor verlichting 2 liter Voor de keuken H pond 1 kilugVam 73 gram Dim 1 ons vleesch 1 riir so n 1 rantsoen Niemand wachtte met d beUliii der radiobijdrage tot hij zijn wl günrdng heeft onivatvgen Men giMBl thans reeds het verschuldigde bedml op de postrekening 400200 of koop radiozegels voor Januari en eventwdi ook reeds 4oot Februari Men kan dal rustig 4e komst der lÜisterverguüEi I gen afwVhten teg 4e J BEFI het terj d ï j