Goudsche Courant, dinsdag 21 januari 1941

DINSDAG 21 JANUARI 19 AT O AAR f ANNE R m Schouwburg Bioseoop e Jantjes met Joh Kaart Jan varf Ees en Willy CastPllo Op het tooneel De original Kabé Aanvang 7 15 uur 22 Jan IM nor Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 22 Jul 1M M nar Btenwe Kmis Zitting sociale voorlichtingsdienst Nederlandsche Unie Ju 8 anr Daniël Cursus E ILB O Jaia 2 mu Ter G Bw Veiling door fa Hendrik van Essen van completeninventaris van stoomzuivelfabriek ZuidflollBnd wegens liquidatie 3 lu 1 3 wu Vi c Evugeüsehe GCBCCBte Bijbellezing en bidstond 23 JU 1 38 uur Leg r dei HcUa Heiligingssamenkomst 23 Jak 1 38 nr Nieuwe Schouwburg Opvoering Zesde Etage door Toonpelgroep Het Masker 22 en 23 Jait 2 38 4J8 nur HniabendsAool Inschrijving voor ctHsussen in huishoudelijke voorlichting 2S Jan 8 nur Knnirtmtn Cabaretavond Goudsche H3 S vereeniging 28 Jan 8 nur banlël Cursus EJIB O 31 Jan en 1 Febr HuiscoUecte met lijsten Winterhulp ATOTHEKESSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Westhavöi 1 Vo0tbc w Nederlandsche VoethalBond SECRETARIAAT ONDBRAFDEBLING GOUDA Kamemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 OFFICIEÉLE MEDEDEELINGEN GEEN WEDSTRIJDEN Hoewel de weersMnstandigheden zrch intusschen wel hebben gewüzigd ligt het toch voor de hand dat ook op Zondag 26 Januari de terreinen van dien aard zullen zqn dat van voetbal geen Moerdreeht UI EERSTE HULP TIJDENS DK DDISTEq IS De aanduiding aan Ue woningen van gediplomeerde leden van de E H B O ter aanwijzing tijdens de duisternis waar hulp te verlcrijgen is bestaat uit een bordje met de iett x E H B O in lichtgevende verf 1 25 9 14 32 14 14 26 10 11 19 9 11 19 17 9 3 17 23 7 13 20 4 13 24 4 15 31 4 7 8 30 O Advertentiën 49 9 14 25 18 10 Mlin dank schrijft Mej V te A Mijn dank voor Uw toevoeging aan Prodetït van het dispergon tegen tandsteon Nii heb ik de ideale tandpasta ontdekt Geweltiig voordeelig Heerlijk schulmsnd PBODEIT TANDPASTA 258 60 Stoomen Verven Chemisch reinigen ontvlekken en persen Stoppage Topijtrelniging WaterjJicht maken Motvrij maken en enz g UHtluitend eerste Iclos rk tegen matige prijs ELIXmill MERU en VERVERIJ VMMf1907 GOUDA KOfttOOf HuwMiMsmo 21 Tal 30ÓÓ M 3d7 029540 STADSNIEUWS WAARSCHUWING TEGEN SABOTAGE HANDELINGEN n burganester van Gouda veïtlgt erwtige aandacht van de inge tfflen op het navolgende r hebben zich hier te lajide hier en vaUen van opietteUJke vemie van eigendommen der Duitsch rinlacht voorgedaai die b de nuiUche miUUire overheid nog m oek zUn Dergelijke daden t n te ongepast en kunnen door de battende overheid iet worden ge el soortgelüke handelingen In 4 e gemeente gelukkig achterweg geWeven geven deze onotwidig T en hem toch aanleiding de inge et nen zonder onderscheid te w ien M de groote gevaren welke dergeMke handelingen niet slechts voor de Sadem maar ook voor de bevolking in bet algemeen en voor de stad njede Deze handelingen verdienen emst e flceuring en hü meent dan ook een gnistige waarschuwing tot de in eletenen te moeten richten zich hierpa in ie r opzicht te onthouden en b t plegen daarvan met alle geoorlooMe middelen tÉgen te gaan omdat dit ioo fel to het beljmg van de ge uente Gouda als van hare ingezetenen op wie dergelijke daden door de bezettende overheid kunnen worsen verhaald gewenscht en noodiakeltik is Deze waamchtiwing geldt ïoowel beschadigingen en vemeling van bezittmgen der militaire en burgerlyke Duilsche overheid als alle vormen van tegen haar gerichte organisatie veripreiding van opruiende propaganda door middel van vlugschriften en dergelijke De te nemen maatregelen zullen Bch bovendien niet slechts richten tegen het plegen van derijelijke han lelingen doch tevens tegen uitlokking daarvan tegen medeplichtigheid en iedere uiting van goedkeuring of instemming De burgemeester voornoemd mr H P C M DE WITT WIJNEN I lo burg Toch verbod voor mede rijden van volwassenen op bagagedragers m compromisVoorstel om befaling alleen voor binnenstad te laten gelden Bij de behandr Uog in den raad van liet voorstel tot wijziging yan artikel 47a der algemeene politieverordening ter beperking van het gevaar dat voortvloeit uit het vervoeren van personen op bagagedragers Van rüwielen bleken bij verscheidene leden welke zich met de kleinst mdgelijke meerderheid tegen de vaststelling van de bovenbedoelde beperkend bepalingen uitsprak opvattingen omtrent dit vraagstuk te bestaan welke een oplossing Van minder verre strekking mogelijk maken Met name blekeil eenige le len van meening te zyn dat het bovenbedoelde verbod niet voor de geheele gemeente behoeft te gelden doch beperkt kan worden tot het certtrum van de stad Na kennisneming van een terzake mor den commiss s van politie uitgebracht nader advies hebben B en W oesloten zich unaniem aan te sluit oii laat stbedoelde meening Zij stellen en Mad voor te besluiten tot wijziging van artikel 47a in dien zin dat het meoevoeren van perspnen op rijwielen wordt beperkt voor het stadscentrum gelegen tu sschen d n Fluweelensingel oen Bleekerbsingel den Kattensingel den Turfsingel he Buurtje de Oude de Nieuwe Veerftal en den Goejanverftelledijk met inbegrip van die we n en van de tunitel in de Spoorweg raat en den Ridder van Catsweg De voor deze wegen voorgestelde beuling luidt dat het den bestuurder n een rijwiel verboden is daarop meer d n één persoon me e te vervoeren O daarop een pef soon mede te verboeren indien die bestuurder den leef M van 16 jaar nbg niet heeft berakt c daarop een persoon mede te vervoeren tenzij zulks geschiedt op een op rUwiel aangebrachte doelmatige o laats voor dien persoon met volJJ steun voor handen voeten en rag 1 bovendien de inrichting v n het gwiel dan wel de inrichting of de aan wging van genoemde zitplaats iii i geval zoodanig 1 dal daardoor bcenen van den medegevoerden gRoon met met een wiel van het Tiwiel in aaraking kunnen komen Burgerlijke Stand Geboren W Januari Anna A nes Maria d van bb btrrr Januari Jacobus Poul z van J ïï n H L Hagen Gr Florisweg 21 1 Januar Martina Maria Johanna tiJll A C Meuris en M M ff idcrwoerd Woudstraat 9 gwoorus Johannes z van Th J L A E Peper Vrouwen H Jsnuari MathUda d van M oi J de Jong N Haven IflL Overieden l Januari B rt van den Ho 17 J Nink ori uari Johannes de J g 63 J Uit vroeger tijden DB OVDSCBE COiniANT HELODE TS JAAB GSLEDEM B en W dolen te weten dat de raad heeft besloten de bepalingen van art 2 der vero idening op het bouwen betrekken ontruimen éh afbreken van gebouwen alsmede op de verpligtingen van eigenaren van huizen en naburige erven in te trekken en die te vervangen door de navolgende Geene Woning mag gebouwd of verbouwd woWen dan met inachtneming van ten minste de navolgende afmetingen de oppervlakte biimen de muren 24 viericante ellen de hoogte van elke verdieping van den vloer tot onder de balkUiag 2 8 ellen de borstwering waarvan de zolders aan alle zijden moeten voorzien zijn 1 el de aak van het dak 2 ellen hooger dan de borstwering Voor huizen JHe b ulve den zolder twe of meer verdiepingen hebben en niet zijn ingerigt om door twee of meer gezinnat afiond rlijk te worden bewoond is eene bontwering op den zolder geen ve ischte mits de zolder eene oppervlakte bebbe van minstens 50 vie ante ellen en de nok van het dak 3 ellen boven den zolder zü gepUatst Door verdieping worden ook Térstaan de vertrddcen gelijk yloers M AAB GELEDEN tMfeest door de Goudsche Vereeniging Eendracht gegeven ipag goed geZo owel des middags bü wedstrija in het schoonrijden met arfen op de uarkt als des avonds bij de sledevaak dow de stad heerschte er een gezellige drukte Het was bü de sledevaa een fantastisch gezicht die reeks geïllumineerde arreslcden voorbij te zien trekken onder de vroolijke tonen der Schutterü muziek De stoet werd geepend door een slede in den vorm van een boot sierlijk a giomo geïllumineerd fo een der sleden zat een clubje geqostumeerden en gemaskerdefi die eene aardige afwisseling vorikiden met de overigen en natuurlijk veel succes hadden Onder de vele iomo ballons waren enkele zeer f raaf uitgevoerde Een der dames had er een in den vorm van een bouquet in hare hand die een aardig effect maakte Van tiJd tot tijd werd de stoet door Bengaalsch vuur verlicht 25 JAAR GELEDEN Te dej gericht verleenen watersnoc d zich reedis organ isee uitvoering werking te breng Het Aalst nr Bouters heeren J Es R O C J M mej M Schim va H W G Scliepperi C J M dkt r stede is een comité op zich tot jtaak stelt steun te aan de slachtoffers van den in ons land Het beijvert om door middel van het en van een liefdadigheidswaarvoor groote medeondervonden gelden bijeen coi nité bestaat uit mej E van Bruns De Vos mej A i evr Dorre Nieuwijhuys de L van Eijk mr W J L van van Gennep dr A C Geitel Kroon dr P J A Levedag Ij ambrechtsen mevr Prince 1 der Loeff en de heeren mi van der Veur en I IJssel de Penningmeester is de heer Kroon Vorig jaar 84 000 bezoekers in het Spaardersbad EXPLOrtATIE SLOOT MET BATIG SALDO In het tweede jaarverslag van deoverdekte zweminrichting Spaardetsbad Gouda wordt geconstateerd datde gewichtige gebeurtenissen de renta biliteit van het bedrijf in 1940 niethebben aangetast en ook op het nako men der spaarverplichtingcn geen invloed hadden Gedurende den zomer zijn de abonnementsprijzen verlaagd teneinde het gebruik van het bad gedurende die maanden aantrekkelijker te maken Deze maatregel heeft tot succes geleid De polokuil onderging een reiniging waarbij bleek dat het laten leegloopen van het bassin en het weder vullen vrij snel kan geschieden In den komenden zomer zal het bassin na 2 jaar in gebruik te zijn een algeheele reiniging moeten ondergaan Evenals vorig jaar werd dagelijks tweemaal het water gecontroleerd door den heer E Grendel Jr Het resultaat was dat het zwemwater in alle opzichten aan de eischen voldeed De installaties ketels en machines l e vinden zich in uitstekenden toestand In de kap van het gebouw is de ventilatie niet voldoende verzorgd Hierin zal moeten worden voorzien Het personeel der inrichting heeft zijn taak op uilstekendci wijze verricht De springplanken hebben niet voldaan en moeten oor andere worden vervangen Het winstsaldo van 1940 zal evenals dat van 1939 worden gebruikt voor afschrijving op den post oprichtingskosten De met de Nutsspaarbank aangegane leening kon in twee jaar tijds worden teruggebracht van f 50 000 tot ƒ 37 250 zulks voornamelijk door de stortingen op de spaaraandeelen Met het oog op de verhooging van de prijzen der bouwmaterialen is de verzekering van gebouwen instaUatves en inventaris gebracht op f lOO OOO De exploitatie inkomsten ziJn gestegen van ƒ U 383 22 in 1939 tot ƒ 12 938 98 in 1940 In totaal werden verkocht 641 abonnementen Het aantal gebruikte baden beliep 79 387 Het aantal baden van militairen kan op 4500 worden gesteld zoodat het totaal aanUl baden rond 84 000 was Het spaardersaantal heeft geen vermeerdering ondergaan hetgeen vooral aan de veranderde omstandigheden geweten moet worden JDpOB Uit voorn HET VOLK De tooneelverecniging J oor envoor bet volk lal op 12 Februari meteen opvoering van het bli spel Jtiik en geen geld hasff l5 j rig bestaanher nken i AaifiEegging ak n bewoners tot sneeuwruimen STOEPEN EN TROTTOIRS MOETEN VAN SNEEDW EN US WORDEN ONTDAAN De commissaris van politie wijst er nadrukkelijk op dat door middel van oproeping en aanzegging den bewoners der gemeente Gouda is bekend gemaakt dat zij binnen 8 uren na de oproeping en aanzegging het onafgeMoten gedeelte van stoepen geheel en de straat langs de gebouwen tuinen of erven ter breedte van 1 Meter van sneeuw Uzd of ijs moeten ontdoen Deze verplichtingen rusten op lederen hoofdbewoner van eenig gebouwd eigendom lederen gebruiker van eenig ert lederen eigenaar of beheerdö van eenig onbewoond eigendom of van eenig igebruikt erf zoodat personen die nog niet aan deze aanzegging of aankondiging uitvoering hebben gegeven zieh aan een strafbaar feit schuldig maken Hun wordt aangeraden nog zoo spoedig mogelijk aan hun verplichtingen te voldoen Men mag op straatweg Gouda Bodegraven fietsen VOOR GEDEELTE GOUDA tWIÜEDE TOL RUWIELVEKBOD TUDELUK OPGEHEVEN Gedeputeerde Staten hebben de geslotenverklaring van h t voor het algemeen rijverkeer besterade gedeelte van den straatweg Gouda Bodegraven voor het verkeer met rijwielen in beide richtingen op het stuk GoudaReeuwijksche tol tijdelijk opgeheven Lm Tusschen Gouda en den tweeden tol is de verplichting om het rijwielpad te nemen dus tijdelijk vervallen men mag op dit gedjeelte op den rijweg fietsen Tusschen Bodegraven en den tol blijft het rijden op het rijwielpad in beide richtingen echter rplicht Sneeuw snel opgeruimde 15 MAN IN WERKVERSCHAFFING AAN DEN ARBEID Al even krachtig als de sneeuw was is de dooi en de flinke regenval die daarmede gisteren gepaard ging heeft het personeel van den reinigingsdienst en de 150 arbeiders uit de werkverschaffing die bij het sneeuwruimen zyn tewerkgesteld een handje geholpen Was het gisteren op straat nog een smerige boel vandaag zag de stad er veel béter uit De flmke en snelle wijze waarop het sneeuwruimen is ter hand genomen is ongetwijfeld te waardeeren Inbraak ter wille van hongerige klanten Gistei morgen nog voor het lichtwerf kreeg de politie bericht dat eringebroken was in een smederij aan deSpieringstraat De recherche trok er opuit maar het viel met de inbraak nogalmede In een nabijgelegen bakkerijhad een machine gehaperd waaropeen bakTcersknecht er op uitging densmid uit bed te halen Hij kreeg echter geen gehoor en aangaeien hetbrood êcbakken moest worden forceerfe hij de de ir en nam het gereedschap mede Wettelijk was het dus weleen inbraak maar als goede buren zijnde smid en de bakker het met eenvriendschappelijk woord gauw eens geworden DE HEER J S C KASTELEYN 75 JA R De heer J S C Kasleleyn directeur van verschillende Cultuurmaatschappijen te s Gravenhage en presidentcommissaris van de N V KaashandelMaatschappi Gouda is Zaterdag 75 jaar geworden OP BENOEMINGSVOORDRACHT B en W van Rotterdam dragen den raad voor de benoeming van een tijde tijk leeraar in werktuigkunde aan di gemeentelijke vakteekenschool voorheen gevesügd aan de Speelmansiraat voor den heer P Elfers alhier MERCURICS EXAMEN E GELSCH Voor het Mercurius exam n in Engelsche handelscorrespondentie is geslaagd de heer C v d Heuvel alhier PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a d R n MR J A r W SLICHER t Griffier van het kantongerecht Na en korte ongesteldheid is 63 jaar oud overleden mr J A P W Slicher die meer dap 30 jaar grif r is geweest aan het kantongerecht te Alphen aan den Rijn De heer Slicher die zich na de voltooiing van zijn studie als advocaat inde voormalige gemeente Alphen vestigde werd na voordien reeds alswaarnemend griffier te zijn opgetreden op S Juni 1910 adn het kantongerecht alhier beëedigd en hij heeftsindsdien 4eze functie onafgebrokenbekleed Bergambacht SNEEUWBOOPEN VAN EEN HALVEN METER WerUooxen kregen voor ruimen op Zondag dobbel uarlopn Op sommige plaatsen itvAdeze gemeente lag de sneeuw ongiweer een halven meter dik De burgemeester heeft Zondag 22 werkloozen opgeroepen om de straten in de kom weer begaanbaar te maken Aan die arbcMer is een dubbel uurloon uitbetflnd Maandag zijn ook de buitenwegen onder handen genomen De grootste sneeuwbergen zijn daar opgeruimd sprake zal kunnen zijn Daarom zijn ook voor dezen datum nog geen wedsrtijden vastgesteld Hopen we dat ingaande Zondag 2 februari het wedstrijdprogramma weer normaal vervolgd kan worden COBIFETrnESTANDEN De competitiestanden luiden thans Ie klasse 7 7 1 35 5 15 29 0 IS 22 32 II 19 18 9 16 20 11 32 17 18 19 23 14ai 20 22 8 5 1 8 4 1 8 3 1 im 8 13 8 2 1 S O Stolwijk I Moercapelle I Bergambacht I NJeuwerkeik I Gouda IV Gouderak n O N A rv G S V III Groeneweft I D O N K II O 28 13 15 O 35 6 14 4 22 23 7 4 19 22 6 4 17 3 64 13 22 5 14 30 e 9 25 Zwervers II Lekkeriierk U Olympia III T m I GrootAmmers I Haastrecht H Dilettant II Moordrecht II Overgangsklasse 7 1 O 2e klasse A 8 7 0 3 8 I 8 U N I O I Woerden II V E P I Overschotje R V C I a D O NJC Ill 7 O N A V 8 Bosk Boys 11 9 Gouda V 9 Waddinxvpen 1 7 2e klasse B Lekkerker III 7 7 0 14 7 16 16 16 10 10 34 6 11 Olympia IV 7 Ammerst S V II 6 Nieuwerkerk II 7 Woerden lII 7 G S V IV 6 Gouda VI 4 y LOOP DER BEVOLKING Ingekomen G van Heil van Nijkerli D 10 W GelKerblom van Zeist Dold weg 164 J Suijker van Berkenwoude A 52 Vertrokken F G van der Meuten naar Boskoop Burg Colijnstr 13 BURGERLIJKE STAND Geboren Johanna Kiazina Janny d van D de Jong en L E de Jonge Leenden Hcndiik zoon van N Nooiianuer en M M van Tilburg Overleden Sijgje Hoogendoofn wed J de Hoop oud 75 jaren Nieuwerkerk a d IJssel GEVONDEN VOORWERPEN G vond bruine damesceintuur terug te verkrijgen by M Zwijnenburg Dorpstraaft 20 aan hetzelfde adres terug taf verkrijgen een als gevonden afgegeyfen damespantoffel Miderkerk a d IJssel LOOP DER BEVOLKING Ingekomen van Berkenwoude naar C l J9 Wulem Uii k van Herk van Uouderak naar Kerkweg 94 Jacob van Woerden van GouderaK naar B 117 Pieternella Hendnka Verkuil van idem naar A 216 a Anthonia de Bruin van Idem ijaar B 11 Annigje van Heik V BURGERLUKE STAND Geboren Frans z van A W Goudnaan en F van den Heuvel Johanna d van D J de Vries en Uk de Winter Maarten z van J Pols en H J de Jong Getrouwd Gel ard Adrianus Klein 26 jaar en Maria Mou k 25 jaar Overleden Willem Opschoor 81 jr eclpgenoot van Aantje aas Leendert van üuyvendyk 21 jr ongehuwd Recuwük TOT OPPERBRANDMEESTER BENOEMD In de plaats van wijlen den heer M Nieburg Mzn hebben B en W benoemd tot opperbrandmeester den heer C de Ruiter voordien plaatsver vangend opperbrandmeester 1 WERKLOOSHEID ONDER WEERSINVLOED De werkloosheid is momenteel in deze gemeente zeer groot Deze week stonden bij de plaatselijke èrbeidsbemiddeling 137 werkloozen inge schreven BVRGERLUKE STAND Overleden Aart Verkaik 5 j zn van A Verkattk en Mj A Hoogerbrugge Johannes Christoflel Hagen 58 j echtgenoot van P ir i an ToC LOOP DER BEVOlICINO Vertrokken J I Michaelis naarWaddigxveen Bodegr Straatweg 22 J L Jaspers naar Gouda Krugerlaan 99 H C van Holst naar Zoetermeer Broekweg 16 14 14 9 30 tStolwUk n O N A VI SeUaiaeA 54 13 IS 39 9 12 19 34 S 4 29 23 4 vy u T 3 IS tt S lfr 3 A 3 3 I 7 35J 0 3 O Bodegraven U E S T O I B V C n VJBP n Overschotje Q D B D H Olympia V Bosk Boysm D O N K V l 3e klasse B 0 5 1 X 21 l IS 2 15 1 14 13 I3 1T 21 52 a 1 9 51 Moercapelle II wervers III DUettant Hl Gouderak m Moordrecht IV D O NJC IV SS 0 Il Groeneweg n klasse C 3 30 4 1 27 14 ia Lekke IV S U N I OSI 7 1 I 41 It 1 4 21 41 O 3 6 13 O 3 3 18 O 3 2 18 Oudewater n 6 eBrgambacht II 8 Groot Ammeis 11 7 Ammerst S V I Haastrecht UI 4 V E P in 3 Schoonhoven II 3 2 wins rtmten in mindering Kgl BLFtALOPGAVEN De elftalopgaven voor de maand Vtept moeten uiterlijk insdag 28 Januari aj in het bezit van ondergetekende liia op straffe van de leglenaentaire b a at t van ƒ 2 50 per elftalopgave Indien de opgave ongewijzigd bliifl behoeft hiervan geen kennis te wonÜM gegeven DE COMPETITIE WEDSTRIJDEN Gezien het aantal door soitenij elftallen gespeelde wedstrijden in da lagere af deelingen terwijl niet te vet wachten valt dat van het spelen va vóór wedstrijden ook in de naaste lo komst veel zal komen zal in de eentt plaats met het vaststellen van wedstr fc den rekening worden gehouden mat die elftallen die het klemst a mtal wedstrijden hebben gespeeld Namens het Bestuu G VAN TILBUROk secr comrt WETHOUDER HAGEN t Eigen jot Op 58 jarigen leeftyd is overlede de heer J C Hagen wethouder dezof gemeente die gedurende 25 jaa l raadslid was en ook m functies iit colleges en vereenigingen veel en ver dienstelij k werk voor de gemeente heeft verricht Waddinxveen POLITIERECHTER TE ROTTERDAMS Flets buiten laten staan en verzet to Een 20 jarige Waddmxveener ha4 in den avond van Zaterdag 7 Deceml j l op de Zuidkade zijn fiets neergezei W it met de gedwongen verduisterina zoer gevaarlijk is voor argeloo e voet gangers De tuinder De Jong die lid is de Luchtbescherming en ook dienst doet als hulp politie had de fiets gelukkig tijdig ÜT de gaten Van wien was dié fiets Toen kwam de eigenaar voor den dag en hy wilde niet inzien dat hij in over tredmg was De poüUemas beslook daarop de fiets mee naar het gemeente huis te nemen en dit vond de ovet treder schijnbaar goed Halverwege echter greep hij plotseling de fiets beet en begon zich te verzetten tegen den hem daarop aangrijpenden politieman dien hij bij deze gelegenheid een tra tegen het been gaS De jongeman die thans voor den politierechter te Rotterdam terechtstond voor zijn onvoorzichtigheid eahet verzet krëeg de 25 subs 2S dagen die de oÖicier tegen hem ba t gevraagd ft Zevenhuizen HAAGSCBE GERECHTSHOF Vonnis wegens opUchtlng voer Toederbieten bevestigd Het Haagsche gerechtshof heeft gisteren uitspraak gedaan in dé zaaktegen den 55 jangen koopman L S uit Zevenhuizen die besqjiuldigif wa van opUchting van een landbouw aldaar voor dertien ton vrederbietaii De Rotterdamschd rechtbalik hjid hem veroordeeld tot vier maanden gevange niastraf By de behandeling in hoo beroep eischte de advocaat generaal bevestiging van het vonnii Het hoi heeft thans het vonnis van de Rotterda che rec Ubank bevestigd