Goudsche Courant, woensdag 22 januari 1941

Woensdag 22 Januari 1941 JJjaaiganj No 2SXM NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN ONISTREKEN Dir teur r riETKK Postgira 48400 Bur Markt SI Tel VIA Geen schepen in cónvooi oaar Europa aldus Roosevelt Winant zou ambassadeur te Londen worden Kennedy over de hulp verleenihg aan Engeland felkomstelegram van Churchill aan Willkie President Roosevelt heeft VraOJ e l OntWOOrdspel udruk ontkend dat er plannen m u h nM i n Onder het opschrift Woordenwisse bestaan om schepen in con jj j de Ho p o I o d 1 1 a 1 a Redevoering van atsoeoha Japan moef zich tot het uiterste wapenen Amerika toont geen begrip voor de nieuwe orde in Oost Azië Ned Indië Fransch Indo China en Thailand leden van het nieuwe economische gebied MEN XOD KDNNKN DENKEN DAT HET LOOTEN VAN KANONNEN ZUN Het xijn echter twee scheepaschroefassen onberispelijk van vorm en afmetinc tw werkstukken van Duitsch fabrikaat welke ifio goed de choonheid dM techniek we r even UuiUndl I Biar Europa te laten varen Hij Nlde dat dit mogelijk tot schietfirtijen en oorlog zou kunnen leljea en dat is het laatste wat hij f BMht Tilrijke Amerikaansche bladen sprekdi in ernstig gestelde artikelen de hoop uit dat president Rotaevelt die llmu zijn derde ambtspepiode begint tegen zijn zware taak oi gewassen zal aj De W a sh i n g t o n Post kleedt aitzelf in als een gebed namelijk dal BooMVPlt steeds het juiste zal doen wjjien voorzichtig zaj handelen én zich steeds zal laten leffièn door de bclangm van Amerika want van belang is thuis niet dat Amerika gereorganiseerd maar dat het gered wordt Tu jéen de regelen van al deze artikelen leeil men de vree s dat de democratie de groote vuurproef van de komende jaren niet 7 1 doorsjaan aldus het A N P é WinaM opvolger van Kennedy Vtljeng de Associated Press verluidt Il bevoegde kringeU dat president Banevelt het voornemen heeft John Maant den vro geren republikein1 111 gonveneur van New Hampshire tet opvolger van Kennedy als ambasitfeiir der Vereen Staten te Londen te kMwmen Verklaringen van Kennedy Voorde buitenlandsch politieke comtimt van het Huis van Afgevaardigde heeft de voormalige ambassadeur Ie Londen Kennedy verklaard dat de Britsche leiders van meening verschillen over de raadzaamheid van actieve Jeelname der Vereenigde Staten aan lien oor ng Eenige leden der Britsche f ie ting zijn vaiï oordeel dat in ge al de Vereenigde Staten aan den oor gdt elnenien Engeland het zal halen imiere geiooven dat deelname der wwnigde Staten aan den oorlog een Bfoot nadeel voor Engeland zou zijn or het verminderen van den stroom van ooriogsmaterifial uit de Vereenigde S alen Het is de in ening van vele En 8 che staatsheden dat de hulp def Vsrew Stalen nog niet dat is wat nor al gesprokenverwacht zou kunnen wden Als de Engelsche scheepsver en in dezejfde mate zouden voortoutïn als in de afgeloopen maanden Ofdt de situatie van Engeland ernstig n urgent pp e vraag an den republikeinscnen afgevaardigde Fish of Kennedy MEngelsche oorlogsdoelstellingen ken oordde deze ontkennend De ae afge aardigde wenschle voorts Tj stentodt er iets waar was van de wTichten Tfeit Engeland socialistisch t Kennedy verklaarde dat de Mur parlij en de socialistische parïïï beteekenis toenemen Hij fl er aan toe dat niemand het t heeft aan te nemen dat de om aigheden ooit zouden terugkeeren ld wat zij eens waren et betrekking tot de pacht en leen i ïeide de ambassadeur niet te kun ij i8 ooven dat iemand wie dan ook vliw Staten de Amerikaansche zou weggeven Hij verklaarde teJjTOver den afgevaardigde Fish dat hij gen het Verbod wai convooien J er toestemming van het Congres I TOotBrittannie te zenden egram van Churchill aan Willkie endeii Willkie h ft een telegram UM 1f n 6 ontvangen van ient nn j ï ngelsche ministerpresi ziin daarin uit terstond b aankomst in Engeland hem een mï neeft opnieuw verklaard dat riB voornemen heeft om redeH i 1 Engeland te houden Hg i wngeiand alleen zijii ooren open en Biet ign mond om In het Amerikaansche Huis var Afgevaardigden in de commissie voorBuMenlandsche Zaken heeft zich tusschen oen minister van Oorlog Stim onen het commissiciid Jonkman het volgende spel van vragen er antwoordenvoorgedaan zoo meldt een Reuterbe richt Jonkman Gelooft gij dat het wct ontwerp op de hulp aan Esgeland de Vereen Staten in den oorlo an bren gen Stimson Neen dat geloof ik niet Joiilinian Gelooft gij dat de hulp die vastgelegd is in het qntwerp noodig i ï om een nederlaag van GrootBrittan niii te voorkomen Stimson Ja mijn indruk k dat eender gclijke hulp noodig is om een ncrtrrüiag vanGroot Brittannië te vpl hinderen l De P op o I o r 1 1 a 1 i a meitkt op De heer Jonkman heeft niet vei der aangedrongen Zeer tej r onrechte Het zou inderdaad interessant geweest zijn het antwoord van den minister van Oorlog te vernemen wanneer de heer Jonkman zou hebben gevraagd En wanneer ondanks onze hulp En gelarid toch verslagen zou Worden zouden de Vereen Staten z ich dan niet bevinden in eeii tpesfahd van een grooten oorlog te hebben verloren zonder dien te liebben gevoerd Engeland krijgt niet alles uit de Ver Staten Earl Winterton heeft gisterep in het Britsche Lagerhuis verklaard daf het voor de bevolking van Engeland zeer gevaarlijk is wanneer zij denkt dat alles Wat Engeland in dezen oorlog nog noodig heeft uitsluitend uit de Vereerigde Staten moet komen Dat is niet zoo Groot Brittannië moet er veeleer naar Wijven streven zichzelf te redden en alles uit het land te halen wat er Uit te halen is Het passagiersve rkeer Engeland Vereenigde Staten In New Yorksche scheepvaartkringen wordt volgens het D N B met belangstelling kennis genomen van hetfeit dat de aanvallen der Duitscheduikboóten en bombardementsvliegtuigen hel passagiersverkeer van Engelsche schepen naar de VereenigdeStaten volkomen hebben stilgeleg Men wijst er in deze kfinger op dathet laatste Engelsche pas agfïrsschiphalf November 1940 in New York isaangel omen Sinds het vertrek vsndit schip uit de Vereenigde Statenheeft men er niets meer van vernomen M en vermoedt daarom dat hetschip tot zinken is gebracht of veè anderd is in een transportschip Men vindt het in scheepvaartkring n ookopmerkelijk dat Engeland de laatsteweken ehn aantal passagierschcpcnuit den dienst op den Stil en Oceaanterugtrekt omdat de scher eii dringend als troepentranïportschepen ofhulpkrviisers notxlig ziin Uitbreiding der Amerikaansche lucht bescherming Het Huis van Afgevaardigden heeft goedkeuring gehecht aan het uittrek ken van het door de marine gevraagT de crediet ten bedrage van 300 millioen dollar voor de uitbreiding der luchtbescherming De geldon zullen in de eerste plaats dienen voor de ver sterking van het scheepsluchtafweergeschut Amerika en Rusland Zooals men zich herinneren zal heeft Amerika tijdens het Russisch Finsche conflict een zg moreel embargo afgekondigd ten aanzien van de Sovjet Unie Dit had o m betrekking op den export van vliegtuigen en vliegtuigonderdeelen Onderstaatssecretaris Welles heeft thans den Russischen ambassadeur in Washington Oemansky een schrijven gericht waarin hij hem mededeelt dat de regeering der Vereenigde Staten thans tot de meen ing is gekomen dat de door den president in zijn verklaring aan de pers op 2 De cember 1939 uitgesproken constateeringen niet langer van toepassing ïijn op de Unie van Sovjetrepublieken Van dit besluit zullen de belanghebbende Amerikaansche fabrikanten en exporteurs in kennis worden gesteld Duitsche critiek op Huil Huil heeft de neutraliteit yan het Noord Amerikaa istlie vaslelanij als een Ia tigen ballast afgeworpen eoo schrijft het Hamburger Fremd e n b 1 a 11 dat er verder op wgst dat Huil zich tot dusver steeds heeft voorgedaan als een man die een zekere reserve het beste deel achlle van de staat smansbekWaamheid Dat is thans grondig voorbij De Amcrikaansclie staatssecretaris die al de jaren van atjn functie den voortdurehden rechtsfanaticus heeft gespeeld heeft thans openlijk het volkenrecht verscheurd dat zijn politiek tot dusver als basis zou hebbeVi gediend Huil wil het ge oontereeht van de internationale betrekkingen dé Haagsche Conventie en ook de bindende voorschriften van het Amerikaansche neutraliteifsrecht ziet op gehcVe door eeri noodtoestand dien hij afleidt uit de gevarrn vah een Duitsche overwinning voor de veiligheid I In zijn rede voor don fapanschen i HET DRIEMOGENDHEDENPACT De vriendschappelijke betrekkingen der deelgcnooten aan hel Driemogendhedenpact zoo vervolgde de minister zijn in militair economisch en cultureel opzicht steeds intiemer geworden Artikel III van het Driemogendhedenpact bepaalt dat jie verdragsmogemdheden elkaar wederkeerig met lie politieke economische en militaire middelen zullen steunen ingeval een van hen door een mogendheid wordt aangevallen die op het oogenblik niet bij den Eiiropee schen oorlog of het Chineesché conflict is betrokken Zou zulk een aanval worden ondernomen dan zouden de in dit artikel vervatte verplichtingen in werking treden DE CHINEESCHE KWESTIE Vervolgens besprak Matsoeokja de Chini t sche kwestie waarbi i hij er op wees dat Japan de rcgeerin g van Nanking ais do regeering der republiek thina heeft erkend en besloten is het ópbou v nde werk in het Verre Oosten in de eerste plaats met China en Mandsjoekwo te beginnen on een gebied van gemeen schappelijke welvaart voor een groot Oost A ië te scheppen De tegenwoordige Japan schc regecring hepft er steeds weer naar gestreefd hei bewind van Tsjang Kai Sjek lot inkeer te doen brengen maar tot dusver hee ft dit geen resultaat opgeleverd Het bewind van Tsjang Kai Sjek volgt ondanks inwendige zwakte nog steeds een politiek van verzet hetgeen voornamelijk te wijten is aan het feit dat het op hulp van Engeland en de Vereenigde Staten rekent Met het oog op den internationalen toestand heeft Japan besloten de nationale regeerfng van Nanking te erkennen Het dienovereenkomstige verdrag dat op goede nabuurschap econorni sche samenwerking en gemeenschappelijke landsverdediging is gegrondvest eerbiedigt de souvereiniteit en territoriale onscheïidbaarheid van Japan en China en bevat een samenwerking op den grondslag der gelijk I ioHCHHlaaft i Zon op 9 37 onder 18 07 Maan op 4 29 onder 13 48 Men is verplicht te Tcrdnii teren van zonsoéderiSaag tot zonsoplcomst é Lantaarns Tan voertai ca $ moeten nu na consoniler 8 gang ontstoiien worden van hef Ameiikaansche halfrond zonder ook maar de schaduw van een bewys voor anti Amerikaansche daden of bedoelingen der Duitsche regeering te kunnen leveren Het blad wijst er in het bijzonder op dat dezelfde bepaling op grond waarvan het Duitsche slagscliip Graf Spee indertijd een langer reparalieverblijf in de haven van Montevideo werd geweigerd thans door Huil als overbodigen ballast van verouderde neutralileitsopvatliiVgeii viordt verwo pen He is ook toe te schrijven aan invloed van de Vereen Staten dat Britsche eenheden binnen de pan Amcrikaansche wateren van Brazilië en Uruguay oorlogshandelingen mogen plegen Op grond van deze feiten noemt het blad de wereldbeschpuwing van Huil nu niet juist vertrouwenwekkend Hulls opvatting van het volkenrecht aldus het orgaan tenslotte geeft alleen geldigheid aan volken tn rechten die in zijn schema passen Inplaats van den vrede van het Amerikaansciie halfrond te beveilig n draagt deze opvatting er toe bij de Europeesche markten van de Latijnsch Amerikaansche landen af te sluiten en de parir Amerikaansche wateren te maken tot eeh basis voor den universeelen Britschen oorlo g Rechtvaardigheid vrede moreel er waar welzijn zijn begriplfien die moeilijk in overeenstemming gebracht worden met deze wereldbeschouwing van den Amerikaanschen staatssecretaris heid én Wëderkeetigheid De Japansche troepen worden op speciaal aangeduide plaatsen in Binnen Mongolie en Noord China gelegerd Japan verlangt dus noch een territoriale noch eer financiecle schadeloosstelling Integendeel itietTieeft China beloofd dec tterritj rialitêit op te geven en de concessies aan Chma terug te geven Vervolgens besprak Matsoeoka de betrekkingen van Japan met N ederl a n d SC h I n d ie FranschIndo China en Thailand die hij kenmerkte als leden van het nieuwe economische gebied Met Nederland se h I ndië is Japan onder handelingen aangegaan welke hoofdzakelijk den uitvoer van petroleum en andere belangrijke grondstoffen betreffen Met Fransch Indo China worden onderhandelingen gevoerd die goede vorderingen maken Inzake Thailand verklaarde Matsoeoka dat Japan in het confik t tusschen Thailand en Fransch Indo China niet onvt rschillig kan blijven doch op een spoedige regeling hoopt Met Australië valt na de uitwisseling van diplomatieke vertegenwoordigingen een vriendschappelijke sariienwerking te verwachten waarbij onnoodige misverstanden achterwege prullen kunnen blijven In aansluiting daarop herinnerde Matsoeoka aan de verbeterde betrekkingen van Japan met Iran Argentinië en Brazilië Ov r Sovjet Rusland verklaarde hij dat er in de tegenwoordige diplomatieke betrekkingen tusschen Japan en Rusland oen verbetering diende te komen Alle krachten zouden v orden ingespannen om wcderzijdsche misverstanden wei to nemen en zoo mogelijk de diplomatieke betrekkingen grondig en principieel te regelen Wijzende op het Qrtemogendhedenp ict zcide MnLsoeolxsC dat de bepalingen hiervan duidelijk doen uitkomen dat het niet tcgeiyde Sovjet Unie is gericht DE BETREKKINGEN MET AMERIKA In het tweede deel van zijn betoog besprak de minister van Buitenlandsche Zaken de betrekkingen van Japan met Engeland en vooVal met de Ver eenigde Staten In den buitenlandschen handel zoo verklaarde hij zijn Engeland toowel als de V S tot de scherp ste restricties overgegaan terwijl de Britsche dominions en koloniën de scheepvaart van Japan belemmeren Japan is daarom genoodzaakt zijn nationale bewapening tot het uiterste te organiseeren ten eerste om aan den druk van buiten het hoofd te bieden en ten tweede om het eigen bedrijfsleven te waarborgen en het gebied vaa het nieuwe Azië voor te bereiden op de zeltverzorging Het is gebleken dat de Vereenigde Staten geen begrip toonen voor de nieuwe orde in Azië als levensku stie voor Japan Pe V S schijnen hun Oostelijke verdedigingslinie in het centrale deel van den Atlantischen oceaan en hun Westelijke in het OosteUjke deel van den Stillen Oceaan tusschen China en de Zuidzee te tien Ik geloof dat een dergelijke houding van Amerika niet als een bijdrage ter bevordering van den wereldvrede beschouwd kan worden Ik ton een dergelijke houding der V S ter wille van den vrede in den Stillen Oceaan en ter wille van den wereldvrede betreuren Ik hoop ernstig dat een land als de V S lieh bewust wordt van zijn verantwoording voor de handhaving van den vrede en moedig het verleden liquideert om zoo een dreigende crisis der beschaving te voorkomen Zouden de Vereenigde Staten btj drn Europeeschen oorlog betrokken geraken en zou Japan genoodzaakt zijn aan den oorlog deel te nemen dan zou er eeif nieuwe wereldoorlog ont tuan en ouden alle pogingen om deu toestand te redden onmogelijk gemaakt worden Aan den tegenwoordigën ooflog zoovervolgde Matsoeoka moet zoo snelmogelijk een eind komen en bovendienmoet thans reeds overlegd worden hoe in de toekdmst de terugkeer vandergelijke verwikkelingen voorkAmenkan worden Ten slotte verklaarde de minister dat zijn land met elke nationale crisis grooter en steiker wordt De gunstige geografische gestelteni ssen van het keizerrijk maken het sterk genoeg om den koers der wereldpolitiek te beïnvloeden Afnemende weerstand der Chineezen Er besl aat een schiMcrende straal van hoop om het ChineeschJapan sche conflict taC een succesvol einde V te brongen zdo verklaarde de minister van Oorlog It genö aal Tojo in het overvolle parlement bij zijn overzicht over de ontwikkeling van de Japansche militaire operaties in China sedert April 1940 Tojo erkende dat Tsjang Kai Sjek neg steeds beschikt over 260 divisies ter s terlcte vim ongeveer 2 rr iliioen man en ongeveer 200 vliegtuigen Hij wees er echter op dat de weerstdrids kracht van de ze troepen opmerkel ijk acliteruitging De Chine sche troepen lïebbèn in 103 bij verscheiden gelegenheden tegenoffensieven ontketend maar zijn in gebreke gebleven het vorig jaar ook maar één enkel offensief in te ze len met uitzondering van het z g winteroffensief dat aan den gang was gehouden sedert het eindie van 1939 Tojo gaf voorbeelden van het slechter worden van het Chineesciie moreel Er is een t esliste stijging in het aaiital Chineesehe Siildaton die zich overgeven aan de Japansche autoriteiten of die gevangen zijn genomen door de Jr panners terwijl het aantal dooden aat door de Chineesche troepen op het slagveld wordt achtergelaten kleiner is geworden in vergelijking tot hun getalsterkte VITAALSTE DEELEN BEZET Sprek n te over den binnenland schen toestand onder de Tsjoengkingregeerlng meeo ie Tojo dat het pleit voor Tsjoengking steeds ongunstiger werd als gevolg van de Japansche bezetting van de vruchl baai ste meest vitale dfeelen vanChina en tevens van de versclierpingv ui de Japansche blokkade Blijkbaar isvorig jaar overeenstemmini bereikt tusschen de leiders vanhet TsjoengkingbovBind en de communistische centra iti China maar debewindsman merkte op dat deze betrekkingen eigenlijk weer verslechterd zyn OVERSCHATTING VAN RRITSCHAMERIKAANSCHK HULP Tojo besloot met te iéggcn dat het regime van Tsjang Kai S ek niettegenstaande zijn treurige pci itie den tegenstand tegen Japan nog voortsct gedeeltelijk als gevolg van overschatting van de Engelsch Amerikaansche hulp en gedeeltelijk omdat het Japans nationale stelsel niet begrijpt waarvan hei blijkbaar geloofde dat het pollüek en economisch zou ineenstorten daar het zijn oordeel baseerde Qp voorbijgaande verschijnselen in Japan In denabije toekomst kan geen algemeene vrede tufschen Japan en C h i n a v e r w a c h t worden maar de niifiister van Oorlog verzekerde dat Ivrtde n orde geleidelijk terugkeeren in de door Japan beztHte gebieden in China terwijl de Japansphe strijdkrachten Ae operaties tegen de o erb ijf seicn der Chineesche troepen en guerillabenden onvermoeid vx oitzellen De taak van de Japansche marine Do minister van Marine admiraal Oikawa heeft gi teren in den Rijks ia gesproken over de militaJIre positie in China welke geken cbetst wordt door operaties op de Jangtse de blokkade van de kust en de bedrijvigheid in de lucht Meer dan duizend vierkafite mij zijn in het d il van de Jangtse bezet en de marine beschermt dit gebied De blokkade van de kust is voifromeii uilgi voerd Het luchtwapen is o sucees oUe wijze tegen Tsjoengking en de provincie Tsjetsjoean met bornn en opgel eden en heeft van de nog in T joengking aanwezige 200 vlie luigen s p hts weinig verzet ondervonden Vooriii maakte de ministor gi A a van de operaties tegen toevoerwegen bruggen e d welke ook geleid he ben tot ei n bmnenlandsche blokkade vaa Tsjang Kai Sjek Het vorige jaar henben de Chineezen 300 èn de Japanners elf vliegtuigen verloren Op het eiland Hainan is de rust grootendeeti hersteld nadat de Chineezen haar het biniKenland gevlucht waren De geheele vloot bereidt zich dag en nacht voor om op de groote verandering ui den wereldtoestand bedacht te zijn Ten slotte dankte de minister voor iH talrijke giften die het vorige jaar 57 rriillioen yen in geld en ruim zes mitüoen yan in goederen bedragen hebhen Van de gif en in geld hgpft de marine 418 vliegtuigen laten uwen