Goudsche Courant, woensdag 22 januari 1941

EERSTE BLAD l J WOENSDAG 22 JANUARI I94 Gort Gortniout of Grutten A 44 t m 21 Febr pctnd Havermout Havervlokken Gort of Grutten A 57 t m 21 Febr pond Kaas A 47 en 61 48 60 t m 2fi Jan Elke bon 100 gram Koffie A 18 l m 31 Jan 2 pond Macaroni of Vermicelli of Spaghetti A 31 t m 21 Febr 1 ons Maizena of Griesmeel of Puddingpoeder A 87 t m 21 Febr 1 ons Buitenland Strijd aan verschillende fronten Bombardement van Malta en haven van Athene Aanvallen op koopvaardijschepen WELKE BONNEN ZIJN GELDIG BON BI 3 Bo 25 Bc 28 i m 24 Jan p boter of m arg of 200 gr vet oikI t m 31 Jan voorraad 250 gr Op bon 26 geen vet Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwarm ing K 08 t m 10 K 15 t m 24 Br 2 3 Br 24 Brood A 1 A 46 Eieren Br 23 BI 3 nog niet bekend Per S Per D Petroleum A 108 117 apart strookje met aangewezen Slaolie A 91 A 18 VI 15 Vl 15 A 113 A = Alg Distrihutiebonboekje BI = Bloembon Bo = Bottrbon Naar bet D NJt verneemt Is Malta Dunxlac wederom toor IMiitKCbe vliectutiten aaBgevallle Daarbij wer ecB fn t aanUl e e Jserieht treffer geplaatst op voui den oorlog belangrijke ioKtallatieü ir ten telegram uit Londeil wordt geïigd aJdui KlefaDi dat de aanvallen die ie I l jii uf sche en Duitsehc luchtalfijdkrachten op Malta hebben onderTnimen er dt vreeselijke vernielingen wtlki awi zeer belangrijke militaire objtclen zi in toegebracht te Lond n enormen mdruk hebben gemaakt Zelfs C hurchiil wa er zoo van onder den indruk dat hij het noodig achtte aioi dtri gouverneur van Malta eert teiegi am tt zenden waarin gezcgd werd D oogen van geheel GrQotBrrltarni en v6n het geheele Brit sche Eiik zijn gerieht op Malta in zijn dagelixkscneii strijd Ook Turktchc kripgen zijn zeeronder der niriruk van de gevolgen vande jor g tte Iljiiiaansch Duit che tuchtaanvalien op militaire inrirhtingen opMalta en wel vooral na t al inncercn de telegram van Churchill f Luchtaanvallen op de baven van Atlieue De in het iialiaansche wcermathtiibencht van gisteren vermeldt luchtaanvallen opGriiksche vloothases golden naar de obrlogscorreï ponutnte n der avondbladen melden vooral de haven van Athene die in twee achlereeiivolg r lt g lven door zware Italiaansche bommenwerpers is aangeVal k n Df eerste fonviatie vie twee groote chepen aan die zwaar beschadigd werden Tevergeefs probeerden zes GloMer machines het optreden der Italianen uverijdelen De Italiaanscha vliegtuigen keerden zonder verliezen op hun büsis terug Nog aanzienlijk moeilijker W4 s de taak der formatie die een halfuur later kwam en die vier aan den Zuidelijken ingang van dj haven voor anker liggende chepen aanviel Ook hier gelukte het den Italiaanthen bommenwerpere hun taak met succes uit te voeren Vijandelijke jagers ten getale van 22 gingen tot den aan ai op vijX Ilaliaansehe bommenwerperf over Daorbij werden drie vijandelijke machines neergeschoten Een llaliaansch toestel ging verloren DE IIXUSTRIOrS AAN DEN GROND Naar hei D N B meldt hebben de in de laatste dagen met gruote kracht uitgevoerclfc bombardementen van Duit clte sluka s op de haven van La Val lla het reeds in volle zeé door twee oitTelfers zwaar beschadigde Britsche vlïegluigmoederschip Illustrious in een buitengewoon moeilijke p isitie gtoracht De doeltreffende aan Tallen htbben het tot dusver onmogelijk gcMiaakt het beschadigde oorlogs hip in een dok op te nemen zoodat het vlitgiuigmocderschip terwijl het eg aan de kade lag opnieuw door bommen werd beschadigd Als gevolg van het binnengedrongen water was de Illustrious naar verkenningvliegtuigen hebben kunnen eonstateeren reeds verscheidene dagen geleden diep gezakt hetgeen het gevaar medebracht dat het schip dat een diepgang van acht meter heeft terwijl de iiaven elf meter diep is aan den grbnd aou raken Nadat het schip bij de luchtaanvallen op 19 Januari wederom aanzienlijke schade heeft opgeloopen hebben verkenners genreld dat de huipelooze positie waarin de Illustrious met zwère slagzij aan de kade werd aangetroffen het vermoeden wettigt dot het vliegtuigmoederschip inderdaad aan den grond is geraakt ITAUAANSCN ROODE KRl ISVLiEGTUIG NEERGEHAALD Ken bijzondere correspondent van Stefani meldt Een Britóche jager van het type Hurricane heeft op laffe wijze een vliegtuig van het Italiaansche Roode Kruis dat van een basis in Cyrenaica was opgestegen om gewonden uit Tobroek te halen en dat boven zee vloog neergeschoten Omtrent het lot van de bemanning van het reddingsvliegtuig bestaande uit een dokter een verpleger twee bestuurders en twëe mecani iöis ust men in het duister De Britsche radio geeft toe dat de beItuurder van de Hurricane het Roode Kruis vliegluig had herkend Desondanks schoot hij het neer onder voorwendsel dat hij vermoedens had ten aanzien van het optreden van dit toestel Dit beteekent een schending der overeenkomst van Geneve welke Groot Brittannic geteekend heeft en onthult den lagen graad van beschaving der piloten van de Royal Air Force De daad is dés te verwerpelijker aldus de correspondent aangezien een Italiaanseh reddingsvliegtuig onlangs drie inzitten van een Engelsch Blenheim toesttl gered heeft dat midden in de woestijn had moeten landen De aanvallen op Engreland Waar hel D N B verneemt heeft het Duitsthe Juchtwapeii gisteren in de middaguren wederom voo de oorlogvoering belangrijke doelen in Londen B et bommen bestookt Naar de Engelsche berirhtendiertst meldt heeft de Duitsche luchtmacht gisteren bij daglicht een reeks aanvallen op Engeland ondernemen Deze aanvallen rmkten zich in hoofdzaak uut tot dt kustgebieden in Oost Anglia Ook aan den Ooate ijken loop van de Theems zijn bommen gevallen Te Ixinden is overdag driemaal luchtalarm gegeven Bet atredea van im Duitachc lueMmaeirt Terwijl in den nacht van 20 op 11 Januari de Düitache en de vUandelgke gevechtsactie in he kustgebied en boven het Engelsche eiland stil lag waren Duitsche gevechtsforraatiei in den loop van Maandag weer met suoce legen scheepsdoclen bezig In den tlantischen Oceaan werd op ongeveer 500 kiIom vter ten Westen van Ierland een koopvaardijschip van 6500 b r t door een Duitschen bommenwerper aang vallen en van zeer geringe hoogte door twee voltreffers midsche ps zwaar beschadigd Een gewapend Britsch koopvaardÜKhip van 7000 tot 8000 b r t werd ten Noorden van Ierland in scheervlucht aangevaHen en zwaar gehavend zoodat het schip bleef liggen en zich een groote olievlok aan de oppervlakte van het water vormde Een ander koopvaardijschip van 4500 b r t werd ten Westen van Ierland eveneens met bommen van middelzwaar kaliber bestookt Ken groot gewapend koopvaardijschip van 6000 tot 80OO b r t dat op lil Januari door Duitsche gevecht iformaties op 25 kilometer ten Zuid Westen van Hnrwich was aangevaiien werd in bijna gezonken toe stand waargenomeh Hei schip dat na den aanval gehuld in een grootc rookwolk hevig brandde is inmiddels vermoedelijk volkomen uitgebrand Slechts nog een derde deel van het vaartuig stak uit het water omhoog S POSTVERKEER ENGELAND GIBRALTAR VERBROKEN Volgens een bericht van de Trifa u n a uit Algeciras is het postverkeer tusschcn Engeland en Gibraltar verbj oken Het omroepstaiion tè Ixmden lieeft er tOe moeten overgaan den bewoners van Gits altar lederen Maandag berichten over hun in Engeland wonende familieleden over te brengen FRANKRIJK Protest betreffende de Mendoza OPROtP AAN AMERIKAANSCHE STATEN De Fransche regeering heeft in aansluiting op het opbiengen van het Fransene vrachtschip Mendoza door e n Engelsch oorlog schip in Londen een protest ingediend Te ens heeft de Fransche regeering een oproep gericht tot alle Amerikaansche staten waarin er op gewezor wordt dat het opbrengen en in beslag nemen van de Mendoza binnen de driemijienzóne de z g neutraliteitszóiie is geschied Frankrijk heeft laten uitkomen dat dit een schitterende aaileiding vormt om de eerbiedigipg van deze neutraliteitszóne te verlangen Afgezien van de volkenrechtelijke overwegingen heeft de Fransche regeering zoowel tegenover Engeland als ook tegen de Amerikaansche staten den nadruk gelegd op den humaniteitsfactor LIJDENSWEG VAN EEN GROEP FRANSCHEN Aan boord van het ï ran che s s San Francisco zijn gisteren te Marseille 35 Fransche burgers uit Liverpool en een driehonderdtai gedemobiliseerde officieren en matrozen der bij de Antillen gestationneerde Fransche vlootstrijdkrachten aangekomen na een lijdensweg van drie maanden Zij vertelden dat het transport voor het eerst door de Engelschen werd aangehouden toen het van de Fransche Antillen naar Cuba onderweg was De Engelschen brachten de passagiers naar Freetown in Afrika waar zij in de tropische hitte en onder slechte hygiënische omstandigheden zeer slcjcht behandeld werden Vandaar werden zij naar Gibraltar gebracht waarn i Z j Casablanca konden bereiken De lijdensweg was toen echter nog niet ten einde Toen zij aan boord van de Chantilly naar Frankrijk wilden komen werd dit schip door de Engelsche opgebracht De passagiers moesten naar Gibraltar terjg en daar wachten op de San Francisco waarmede zij eindelijk Frankrijk konden bereiken Vol verontwaardiging vertellen de passagiers verder dat de Engelschen toen de Chantilly door Britsche torpedobooten werd aangehouden en de behianning het schip zelf tot zinken wilde brengen het vuur op de weerlooze menschen openden Twee Ftanjchen kwamen hierbü om het leven twee werden ernstig gewond onder wie de kapitein De San Francisco heeft ook de bemanning van vier Fransche Ireilers die bij New Foundland door de Engelschen in beslag warea genomen naar Frankrijk gebracht GEZIN IKMHt GASVERSTIKKING OM BET LEVEN GEKOMEN In een klein plaatsje aaby Parijs heeft een uit zes personen bes aand gei in een tragischen dood gevonden wer kinderen van zeven tot ijflien jaar oud en de emders die tezamen in de keuken gezeten waren bemerkten niet dat de gasslang lek was geworden Zij verloren het bewustzijn en wer len pas den volgenden morien door een buurman dood aangetroffen AMERIKA De La Plaia conferentie VANGT AAN OP 26 JANV RL De reed voor de vierde maalverdaagde conferentie den La Plata ftaten zal nu naar te Montevideoverluidt definitief op 28 Januari inhet parlementsgebouw te Monlevi deo worden geopend Jn politiekekringen ziet man als voornaamstedoel der onderhandelingen fêr vijflanden de instelling van wedcrzijdsche handels èouane en verkeersfacjUteiten tuaach n de staten vahhet La Platablok Vooral zal aandacht geschonken worded aan de pecia e positie van Paraguay enBolivie die als z gy binnenstatenhet DKwilijke probleem van hunoverzeeschen handel eincielijk totbevredigende Oplossing willenbrengen x rViaiint a Arganja De minist van Buitenlard cht Zaken van Paraguay Arganja die op dooirt is is naar Montevideo waar de La Plata ionferentie zal worden gehoudeny heeft tijdens zijn verblijf te Bueiiog Aires als eerega st der Argentijnsyiie regeering een verklaring afgelegd voor de pers waarin hR wees op de beteekertis der vijf land jlfon ferentie Te Montevideo za fhqtfririar Arganja eide niet slc chts trwht en t komen tot uiigebreid e Pconcmifche sami iiwerkin i welke reeds door den politieken toestand noodzakelijk is geworden dofh ook de vreedzame uattrekkin jen der betreffende landen oi nieuw te verstevigen Juist nu liet conflict in Europa is dit te rJfFêr noodzakelyk Het dezer dagen gyslo ten nietaanval spact tus ehcn B i iö eii Cliili müet als een vrtorbceldJ van dit Streven worden toegejuicht Naar minister Argimja verder nfiededeelde zullen aan de conferer tJe ook vertenenwoordigors van Peru Chili en di V r Staten als waarnemers dt elnemën Argwaan Can de zijde der niet dtelnemende landen is volkomen ongegrond Met betrekking tot Bolivia verklaarde Arganja dat men zal traeliten dit van de jee afge loten land d x r het aanle ugen van een nèt van wegen een toegang tot ha ens te gevi n De positie van Bolivia De Boliviaanscne minister van Bulter lamjsche Zaken E stria Gutierrez die Maandagvand te Buenos Aires is aa gekomcn en £ an het station door de m v cis van Buitenianrisciie Zi ken van Daarenbuiten heeft Bolivia in het hijzondier belang bü de uitbreiding van t t sdieepvaarten spoorwegverkeer voor den gotderenruil met de buurstaten Ook is het reeds lang het voornemen geweest de met de andere La Platalanden geopende economische onderliandplingen en voorbereidende werkzaamheden tot een practisch resultiiat te brengen TRAGISCHE TOCHT VAN SCHIPBREUKELINGEN In een Oost Canadeesche hav i zijn volgens een bericht van Associated Press vier overlevenden aangekomen van het Engelselie vrachtschip Carlton getorpedeerd door een Italiaanschen duijiboot die achttien dagen lang in een reddingboei op t Nojirdelijk deel van den Atlantischen Oceaan rondgedobberd hadden Twaalf opvarenden van deze boot waren an uitputting omgekomen Een tweede reddingboei met achttien leceii van de bemanning wordt vermist HULL OVER HET VLAGINCIDENT VAN SAN FRANCISCO De miniïter van Buitenlandsche Zaken Huil heeft Dinsdag den tekst gepubliceerd van de Duitsche prot tnota in Verband met het vlagincidjrl in San Franci sco In zijn antwoord gaf Huil uitdrukking aan het leedwezen der regeering van dê Ver Staten over het incident en deelde mede dat hij stappen had genomen opdat de bevoegde instanties der Amerikaansche negeering terstond een onderzoek instellen zullen Na dit onderzoek zal hij opnieuw contact zoeken met de Duit sche ambassade ENGELAND V De oorlogsdoelstellingen NOG GEEN VERKLARING VAN CHüRCtOLL In de Lagerhuisbijecnkomsl van gisteren is tot Churrtiill het dringende verzoek gericht zijn belofte na te komen en zyn oorlogsdoelstellingen bekend te maken Churchill antwoordde dat de Britsche regeering op de een of andere gunstige gelegenheid wacht om een desbetreffende verklaring af te leggen Op het oogenblik was hij echter niet in staat iets naders t zeggen De vleeschsehaarschte De Britsche minister van de Voedsehoorziening lord Woclton heeft aan de bevolking over de radio laten bekend maken dat de verzorging met vleesch als gevolg van de ongunstige weersomstandigheden buitengewoon moeilijk geworden is Dearom zal ter vervanging corned beef verstrekt wr rden nsen dient er echter wel rekenin m ede te houden zoo werd aan de medede üng teeuevoe frd dat ook de voorna en corned beef niet tüzonder gj ool zijn Twee Engelscht Maden verboden Volgen een Reuterbericht heeft het Britsche ministerie van Binnenlaiui sciie Zaken het dagblad Daily We r ker en het tijdschrift Week verboden In de motiveering wordt gezegd dat beide bladen stelselmatig artikck n hebben geplaatst die het verzet tegen de Euccs volle voortzetting van den oorlog zouden kunnen aanwakkeren Twee Britsche patrouillevaartuigen vergaan Volgens een o ficieel Engelsch ber cht zijn de Britsche patrouillevaartuigen M x Prince en Bef undo tot xjnken getu cht Ontploffing in Schotsche wapenfabriek Het Engelsche ministerie voor de VoorziMing deelt mede r ldus t D N B uit StcS hi Im dat zioh gi ven in e n Sehotsctc w Denft briek een ontploffing heeft voorgedaan LLOYD GEORGE SLACHTOFFER VAN Al TOONCELfK De Lon ensche correspondent van Nya Daging t Allehanda meldt dat Lloyd George tc en hij zich naar hej ziekbed van zijn inmiddels overleden vrouw begaf het slachtoffers is gewordt van een auto ongeluk de Britsche oudpremier zou hierbij een zenuwschok hebben opgeloopen SCAN DiNAVIË DE ZWEEOSCHE SCHEÈpVaARJVERMEZEN Volgens de officieele Zweedsche scht ppvaartstatistiek zoo meldt A N P uit Stockholm zijn er lot het eTde van 1B4Ü 99 Zweedsche schepen ir e tezamen ngeveer 220 000 brt door oorlügsh andelingen gezür ken of door de oorlügvoerc nd landen in beslag genomen Bovendien gingen zeven Zweedsche visschersvaartuigen verlofen lUt aantal der bij dpze rampen omgekomen Zweedsche zee iedep bedroeg 492 Vier schepen met 4600 ton die in wateren nabij Zfweden ge orken zijn konden geboi gen worden De Zweidsche scheepsveriiezen in dezen oorlog zijl aanzienlijk hoogcr dan in den iovereenkomsti en tijd yan den were doorlog In de jaren 1914 en IfllS verloor de Zweedsche koopvaardij 275 zeelieden en 64 schepen met in tottal 74 600 br t Stockholm heeft 600 000 inwoners Volgens de vooVlcw pige cijfers is hetbevolkingsaantal der Zweedsche hoofdstad in 1940 met bijr a 8 000 tot 594 000 gestegen NOORSCHE CRITIEK OP ENGELAND ARTIKEL Bloem Boter of mjrgarine Gebak Peulvruchten Rijst emeel gries ebloem of Gruttemeel Scheerzeep Suiker Thee Vleesch Vleeschwaren Zerp Verklaring De Noorsche gedelegeerde temmissaris Lunde beef in een radiorede twee belangrijke mededeelingen gedaan In de eerste plaats aldus t N P uit üslo documenteerde hij de reeds van Duitsche zijde gedane conslateering dal de vroegere regeering de Noorsche neutraliteit heeft opgegeven Op bepaalde plaatsen die met Engeland waren afgesproken heeft zij het nemen van militaire verdedigingsmaatregelen nagelaten Zij heeft het bevel gegeven op naderende Engelsche schepen niet te schieten In de tweede plaats deelde LuiTde mede dat de Engelsche regeering het gebruik van waterkracht in Noorwegen verbood ter beveiliging van het Engelsche steenkolenmonopolie BINNENÜMID DE VOORZIENING VAN CONSUMPTIEMELK MEN WAARDEERE WAT ER GEBEIRT Hoe de A M V de melk voorziening op peil tracht te houden Er worden wel eens klachten vernomen den laalsten tijd over het feit ciat menige huisvrouw niet de hoeveelheid melk kan koopen die ze gewoon is te betrekken En dan is men roaar al te gauw bereid daaraan onaangename beschouwingen toe te voegen Alsof de melkhandel niet ga me anders Wilde Hei A N P heeft over im aangelegeAheid een onderhoud gehad metden heer G J Blink een vooraanstaande aiituriteit op bet gebied derritelkvüorziening eii voorzitter van dealgen een verteniging voor melkvoorziening Wat deze mededeelde is in het volgende samen te vatten il is wat de voorziening met consunipTiemelk betreft een zoogenaamd wettelijk gebied ook yvel den grootesteUeti driehoek geheeten Het kan worden afgebakend door een lijn te trekken over 4 steden Amsterdam Haarlem Den Haag Rotterdam Dordrecht Gouda U trecht Amersfoort Deze steden en at binnen de lijnen ligt aLsmede de Zaanstreek Beverwijk IJmuiden en omgeving vorhnen het wettelijk gebied De melkvoorziening in dit dicht bevolkte deel des lands put haar melk uit txjewierijen die hierbinnen gelegen zijn of dicht erb De consumptienielk is voor die boerderijen een belangrijke ïaetor maar om de melkgift op peil Ie houden hebben I de oocren des Winters veel krachtvoer aan hun vee te verstrekken Het verbruik van con tunfi ptiemelk is nameilyk in den winter en den zomer vrijwel gelijk De imptirt van het krachtvoer d al weet nu ieder wel onlbreekt In het zooeven Ijedoelde gewest nu wordt de daling van de meikopbrengst sterker gevoeld dan daarbuiten elders hier te lande Daar brengt dt veehouderij niet ziwveel con sumpliemelk op daar worden ook andere zuivelproducten gemaakt En daarvoor is het gebruik van krachtvoer niet zulk een eerste vereischte Het gemis ervan wordt daar minder gevoeld De BielkiKMrzieniag DUUR t m 26 Jan t m 31 Jan t m 31 Jan t ra 26 Jan t m 2 Febr t m 26 Jan t m 2 Febr t m 26 Jan t m 26 Jan t m 23 Febr t m 28 Fébr 1 rt 24 Jan t m 30 April t m 14 Febr t m 31 Jan l m 29 Jan t m M Jan t m 31 Jan Br K Per VI De melkproductie is dus in het wettelijk gebied relatief sterker gedaald dan elders Toch tracht de algemeene vereeniging voor melkvoorziening den aanvoer op hondi i d procent van den normalc n aanvoer te houden door het aankoopen van melk uit Friesland en Groningen Drente Overijssel uit Noord Holland Gelderland Lirnburg NoordBrai ant Deze melk moet dus aangevoerd worden uit de zoogenaamde zuivelprovinciën Men is klein begonnen met een matigen aanvoer per week die aanvoer is echter reeds gestegen tot 4 9 millioen liter in de week van 5 11 Januari Alle DtogLtüike autotractie worden ingcwhakeM vuur du male melkvervu er Daarvoor dieni ueiital tankwagens Verder g het melktraiiipiirt met melk Soms IS een geringe nvoerniet torbooten nuigetAlk Maar men iiiuel zich btlielpen met oude auti Gladde sneeuval het verbod om te rijden schen 12 en 4 uur ide moeilijkhed veren en t rugg dat alles zaakt bij heihaliini veel vertragiij den aanvoer £ h dan komt het wipls voor dat de aielkauto t blijven ataan tot d ochtends vief j Er wordt van yele zijden lle gelijke medewerkfrig oodervoodnntelkaanvoer echt r van elders Muitte vele en te moeiMjke belemmerini De ruim hondejW auto s welke de oa moetan aanvoeren tfwtr groote a j den ki nnen door c e we iomstaii he len het zware w rk niet altud j vlot aan En de A V M moet tian maar aot dat de coosumptiemÜk te beste Maar daarin slaakt ze tegenwoonj niet sleed s Ze heeft te doen met m zeer subtiele organisatie En dan ijm wel eens met een laiger percentage noegen worden genomen Groui zyn 4 beperkingen echter niet en zonder A V M zou het publiek er wei ht wat minder gunstig an toe zijn Als de toestanden normaal wjn zouden de bezwaren reeds in Kebni2 ei dw nen zijn Maar verwacht wott dat de boeren het er op hebben ug gelegd hun koeien later dan gewag lijk aan het kalven te hebben opdai in de weide o op de voeding k oim vinden we ke ze nu wegens gemis i krachtvoer ontberen Dan zal het vervqcr van melk ow verre afstanden niet meer zoo noodi zijn Immer m hel wettelijk geS3 bli jft het aantal boerderijen vrijirt ccn slant Het publiek mocht wel wai mta waaideeiei dat bet nog eiken d melk kan knopen iy het dan nu ick minder somtud dah gewoonlijk Hedl men zich wel eens ingedacht wat M zeggen wil dat men zelfs in de i oorlogsdagen aan de meeste woninja den melkbo oiger heeft zien versckjj nen Hoe het zi zoowel de boer als 4 AV M en de melkdutribuant hebta wel aanspia ik op wat meer wüardeiring en me i wwking van de zijde lio cliijnit èle Tijdelijke toelage lager gehuwd gemeentepersoneel CIRCILAIRE AAN GEMEENTB BESTlTtEN 1 De secrctdus generaal van het dt partement vim Binnenlandsche Zaka heeft aan c e gemeentebesUiren i circulaire dr jen toekomen waarm fjt weze n woru op de regeling betreftet de een liju jke toelage voor la S bezoldigd gehiiiwd rijkspersoneel In deze cirpilaire wordt den p mecnlebestur n in overweging ge ver ten aanzien van het lager beail digd gehuwde personeel der gemeente voor zooveel noodig in overe HOEVEELHEID 50 gram roggebrood of 50 gram atxi brood of H rantsoen gebak of 35 gr B meel of bloem Eenheid vaste brandstof 100 gr roggebrood s f 100 gr brood of 1 rant soen g ak 1 kippefi of eendenei I rantsoen Ml 1 pond Voor verlichting 3 iüter Voor de keuken pond 50 gr scheer of tabe of pot 1 kilogram 75 gram plra 1 ons vleesch 1 rantsoen I rantsoen = Brood bon = Kolenbon = Periode = Vleeschbon komst igen zin te handelen I