Goudsche Courant, woensdag 22 januari 1941

fflttDE BLAD WOENSDAG 22 JANUARI 1941 Keukenzout van Boekelo 13 et p Kilo pak Hygiënisch bereid en verpakt STADSNIEUWS 0 bezit in Gouda en omgeving U nwdedeelliiïeii en opmer 1 bel l rveral i a de Molgfi Si St in Zold HoHMid icVOERDE EN GEWEN8CHTE iilonumentene mmissie van de luSTzaidHoUaivd heeft haar 33e ÏÏ tarv ralag over 1939 en 1940 m iaarverslag over l J en i w iitoacht het laatste verslag dat t r verschijnt omdat de comïLru opgeheven Zu luidt iieh in Tirtiaii uit roet de opneming van JfteeWing van de klok een gevel te d WT stede U wet de eenigc foto van Oouda J L dit keurige werkje voorkomt fZJiUid i er goed in v rt enwoor2 et een eUtal fraaie afbeeUmgen imuitvoerige be chrUving van het r lier gedaan is tot behoud van beCük oudheidkundig beat Si vtrslag m Bkt melding n te JZvnUt van de burgemeeMenkamer TÏThal van bet stadhui en bepleit Zaoening van de boogvxxtnige opeISTaan de gangzüde en het wegZK van de aan de andei zijde van T mt in ie negentiende eeuw geJLESrvertrekjes waardoor dleprachISWjprwikeHjfce toertaod ral worZ her teld en de duistenas in de Site voor licht zal plaa t maken ortT de Jerusaleftiskapel vrordt mejjSeeld dat het plan bestond haar rechten als Erasmusmuseum doch 1 de archivaUa van de sUdhuiszolK er heen lijn overgebracht kan Jrt TOomemen niet tot uitvoering ko ne natuuTsteenen vloer in het yoorJta van het tot pijpenmuseum IngeSe koopmanshuls de Monaan Siri weder aangebracht De middelen m de gebeeldhouwde pui te marmeren Sï niame woonhui s met Lodewük W ev l blijkens de slotplaat van de tlrfeur uit 1762 aan de Westhaven in de Muziekschool was gevestigd ïto hel aangrenzende moderne ziekMlraiscomplex genomen Het stuc Mk m gang en voorzaal is behouden bleven De fraaie gevelsteen de Zalm nw IfiVO uit het gclijknaniige hotel at de in 1S68 door den archtect PieIcf Post ontworpen Waag welke steen nRb tientallen jaren geleden m een tenenmuur van den stal was gemetmU is na restauratie en herstel van oorspronkelijke beschildering m den rfttvel van het pand geplaatst Aan de andere zijde van de Waag werd een Lodewijk XIV gevel met moBumentaWn schoorsteen gesloopt Een rijkversiiMe stucschoorstcenboezem m UdewukfXV stijl ging daarbij verloMit Een op de 17e eeuw geïnspireerde tapgeveigeUiuw kwam hiervoor m de pteats Gouda s fraaiste gevet in Lodewijk XVI styi Ten behoeve van de uitbreiding van d electnsche centrale werd aan de Gouwe de fraaiste gevel ir Lodewijk XVlstijl die in Gouda werd gevonden gesloopt De natuursteenen onderpui laet gebeeldhouwde deur en rij geBWden bovenlicht werd opgeborgen om ter gelegener tijd op een andere plaats tt worden herbouwd Over év Nieuwe B iven zegt het verdig dat daar de oorspronkelijke goede wrhouding van de wanden der huizen M de breedte der kaden door te hooge odeme gebouwen iv rbroKen was ket verdwiinen van bet water niet zóó er behoeft te worden betreurd Door mm oordeelkundige beplanting zal wor4en bereikt dat dit stadsdeel niet het fcoosteloos aanzicht vtrkrijgt van zoo de m de 19de eeuw gedempte grachten Door plaatselijke verlaging van I trottoir IS er voor gezorgd dal de ooderdorpets van de ingangen tot de Mjes van de Wed Lethmaet en van Mr Cornells Cincq niet den indruk aaken in een kuil te liggen Er bestaat gegronde hoop dat Achtap 4 Kerk binmenkort het kuixisvormige letsenliok over dat grachtje aan de xüdzijde van de monumentale St Jansk k zal worden afgebi oken waardoor omgevirg van de St Jan enorm zal zijn verbeterd Het uitgewoonde complex van het lOooster der CoUaticbroeders gelegen chter het koor van de St Janskerk 1 vermoedelijk plaats maken voor en postkantoor Hierbij zullen de for irclie 15de eeuwschc Paulu kapel niet aangrenzende kloostergang en de 17deeeuwsche gevel van het voormalige Aelmoesemersweeshuis aan de Kloosterhöf alle in loop van tijden zoodanig vervallen dat aan restauratie met gedacht mag worden verdwijnen Lasanupoortje komt op plein van Catharina Gastkais Het Lazaruspoortgebouwtje uit 1609 de toegang tot de binnenplaats van het in 1909 afgebroken Leproos Proveniershuis is ten behoe e van de uitbreiding van de electnsche centrale afgebroken De genummerde natuursteen is thans opgeslagen in het portiersgebouwtje op t et plein van het Catharina Gasthuis alwaar het als toegangspoort zal worden herbouwd De commissie hoopt dat dit spoedig mag geschieden opdat dat monument niet woTdt vergeten en de omgeving van de St Janskerk daar ter plaatse eveneens wordt verbeterd Pe in h t stadsbeeld zoo n belangrijke plaats innemende Agnietenkapel roept besluit het verslag over Gouda Dog steeds om herstel Omtrent de ittemoeiïngcn van de momimentencommissie in de omliggende gemeenten wordt een en ander medegedeeld Het verslag breekt een lans voor de restauratie van het historische tolhuis te Ayn merstol Te Bergam b a c h t heeft de heer W van VUet J Czn eigenaar van de hofstede Bouwlust uit 1671 gelegen te Boven berg welke hofstede generaties lang in bezit was van het geslacht Verduyn irtjn fraai familiebezit op loffelijke wijze doen restaureeren De eenvoudige gevel van de bijzon der goed bewaarde boerderij B 18 te Berkenwoude met gesneden deurkalf waarop het jaartal 1667 behoeft dringend herstel Met een betrek kelijk klein bedrag kan hu worden ge restaureerd De oommissie aegde een subsidie toe Haastrecht s dorpsbeeld gcsehonden Over H a a s t r e c h t maakt het verslag de opmerking dat de gesloten held van het dorpsbeeld ernstig ge schonden werd door den aanleg van een breeden verkeersweg die tegen over het museum Bisdom van Vliet langs de oude kerk het dorp diago naalsgewUs doorsnijdt Ware de weg eenige honderden meters verder in de richting Gouda van den dijk afgelakt dan was het fraaie dorpsbeeld van Haastrecht ongeschonden gebleven Van de restauratieplannen van het interieur van het antieke raadhuis werd veider mets vernomen Een lichtpunt is de thans gei eedgekomen restauratie van het huisje uit 1656 aan de Kleine Haven Het verslag spreekt den wensch uit dat het zoo fraai alleenstaande huis de voormalige pastone nabij de kerk eveneens zal worden gerestaureerd Voor herstel van het fraaie 17de eeuwsehe woonhuis IJsstlveer 13a te Oude water werd door d commissie een büdrage verleend Wederom is een gevel in deze plaats die nog zulk een schat aan oude gebouwen bevat behouden De oommissie hoopt van harte dat nog vele oude gevels in dit mooie stadje maar dan all en op deskundige wijze rullen woijder gerestaureerd Reeds jaren lang werd te Schoonhoven het uit het begin van de 17de eeuw dateerende orgeLfrontie geheel uit elkaar genomen bewiard bij den meubelmaker die indertijd het kerkmeubiU ir van de N d Hervormde Kerk had gerestaureerd Het grootste stuk van d it orgeltje was op dtn zolder van het wcesliuis rieborgen De commissie verzocht keikvoogdicn dit in later jaren wi t geschiVderde en uitgebreide geheeld hou wd front te doen restaureeren en ophangen tegen het bbnde venster a n de Noordzijde van het koor boven de ingang van de consistoriekamer Een subsidie van de commissie deed kerkvoogden daartoe besluiten zood at met de restauratie thans een aanvang is gemaakt De commissie verzocht den eigenaar het vervallen hek met de gebeeldhouwde leeuwen van de hofstede Het Leeuwenhuis nabij deze gemeente niet door een modem hek te Pleidooi om witte kleur van grachthekken te herstellen In een inleidend woord zegt de commissie dat r u door de verduistering de wate rafscheidingen door haar kleur in het oog moeten loopen voor de gemeenten een schoone gelegenheid aanwezig is om de witte kleur van de w AT AAR ANNEER Schouwburg Bhtscoop De Jantjes met Joh Kaart Jan van Ees en Willy Castelio Op het tooneel De original Kabé Aanvang 7 15 uur Jan 7 3 uur Ned Gerei Gemeentc Spreekbeurt ds Joh van Welzen 22 Jan 7 ÏC 38 uur Blauwe Kruis Zitting sociale voorlichtingsdienst Nedcrlandsche Unie Jan 8 uur Daniël Cursus E H B 0 Jan 2 uur Ter Gouw Veiling door fa Hendrik van Essen van completen inventaris van stoomzuivelfabriek ZuidHoUand wegens liquidatie 23 Jan 2 3 30 uur Huishoudschool Inschrijving voor cursussen in luiis houdelijke voorlichting 23 Jan 7 3 uur Vr o Evangelische Gemeente Bübellezing en bidstond 23 Jan 7 30 uur Leger Heila Hei Ugingssamenkomst 23 Jan 7 39 uur Nieuwe Sehouwburg Opvoering Zesde Etage door Tooneel groep Het Masker 25 Jaa 8 uur Kunstmin Cabaret avond Goudsche H B S vcreeniging 29 Jan 8 uur Daniël Cursus E H B O 31 Jan en 1 Febr Huiscollecte met lijsten Winterhulp AFOTHBKERSDnNST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 gracht en brughekken wedier in eere te ber tellen Toen de straatverbcbting in vroegere jaren meer en meer verbeterde werden de zoö fraai in het stadsven dorpsbeeld plassende hekken en bruggen in donkere goedkoopere kleuren geschilderd waarmede wederom een deel van liet typisch HoUandsclie was verd wenen Sleidits Delft handhaafde terecht dez schoone traditie Haar zich m het grachtwater spiegelende hekken zijn dan ook een lust voor het oog Tenslotte neemt het verslag dat van de hand is van den secretaris der commissie den heer Bert C Heltx r te Overschie conservator aan de Goudsche musea stelling tegen het ven angen van sobere voordeuren die geheel passen bij 18de eeuwsehe gevels moderne fabrieksproducten tegen het aanbrengea van peclameplaten op gevels van oude huizen tegen het zonder noodzajBk aanleggen van trottoirs m stille itraatjes en tegen de pleisterwoede Bureau voor Winterhulp opgericht SPECIALE AFDEELINO TfN STADHl IZB Het groote aantal aanvragen on ondersteuning is oorzaak dat het Wfpter hulpwerk het eik tot heden op de afdee mg algemeene en sociale zaken ter gemeente secretarie werd behandeld met ingang var deze wi ek is ondergebracht in een afzonderlijk bureau ièt plaatselijk bureau der Wuilerhulp Nederland genaamd De adjunct commies aan de gemeente hchffabneken de heef J J Stalenberg is tijdelijk met de leiding van dit bureau belast Het bureau is gevestigd ten stadhuize Alle aanvragen om ondersteuning moeten op een speciaal formulier geschieden Dit foi mulier is gtatis aan het bureau verkri igbaar en moet na invulling en onderteekening ook hier weer worden ingeleverd opgaven als collectant e voor de collecte van 1 Januari en 1 Februari a s Worden gaarne ook aan het bureau in ontvangst genom en tel 284 4 Uit vroeger tüden DE GOCDSCBB COVKANT MELDDE is JAAB GELEDEN De soiree door hel corps officieren van het garnizoen gegeven aan de ledeii der sociëteit Reunie it verdere genoodigden heeft een uitgelezen en talrijk gezelschap bijeen gebracht ge lijk zelden alhier voorkomt Alles werkte gunstig mede tot verhooging van het genoegen de zaal was smaakvol gedecoreerd de uitvoering overtrof de stoutete verwachting het geheel onderscheidde zich door den gullen toon en de stiptste orde en zeker zal dit aangename feest strekken ter bevestiging van de bestaand eenstemmigheid en medewerken ter bevordering van een voortdurend gezellig verkeer rustende op onderlinge achting en vriendschappelijke gevoelens 8 JAAB GELEDEN Ten kantore van de Machinale Garenspinnerij had de aanbesteding plaats van het maken van een nieuw machinegebouw Laagste inschrijver was Mees Visser te Papendrecht voor ƒ 17480 aan wien het gegund is XS JAAR GELEDEN Nu de arbeiderswoningen gebou wd door de bouwvereenigmg Het Volksbelang alhier op het terrein tusschen de Nieuwe Vaart der Gouwe en den Winterdijk haar voltooiing naderen geven B en W den raad in overweging voor het vinden van namen wederom te putten uit de geschiedenis der gemeente en de drie straten te noemen luikr eenige personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt door het beschilderen van ramen van de St Janskerk Zy stellen voor de straten als volgt te doen noemen Lambert van Noortstraat Dirk van Zijlstraat en Adriaan de Vrijstraat Benzineschaartchte en verduistering bemoei lüken geneeskundige verzorging DE DOKTOREN ROEPEN DE MEDEWERKING IN VAN HET PUBLIEK De benzire schaarschte doet ook haar invloed gelden op de geneeskundige behandeling der zieken in stad en omgeving Daar de doktoren zich thans niet zoo snei kunnen verplaatsen is het voor hen j doenlijk gewprden om hnu verspreid wonende patiënten voor al nu de dagen zoo kort zyn en de verduistenngsmaatregelen bU avond het u tgaani bezwaarlijk maken regelmatig te Mezoeken Zy zien zich genoopt die Be otken te beperken tot die patiënten voor ie geneeskundige hulp aan huis noèdzlkelijk is Het besfulir ian den Geneeskundigen Kring roept daarom de medewerking in vaii lifct publiek om zoo cenigszms mogelijk den geneesheer op zyn spreekuur te bezoeken AFDOENDE OPLOSSING VOOR BRANDENDEN SCHOORSTEEN R etaarislag door het stoken van eiiikolen was oorzaak van een ui oor steen brandje dat gistermorgen mtbrak m de keuken ten huize van den heer W Kastelein aan de Karnemelksloot C schoorsteen die met draden aan de l elendende perceelen wei d overeind g houden was zoo slecht dat de njet eer n ot rspuit uitgeiukte brand eer er Sen ramoneur niet kon doorhalen vtaarom de scl oor teen maar heelemaal w rd afgebroken vvaarby tevens liet brandend houtwerk werd geslecht WESTERSCHOOL BIJ SCHOOL 7 De We sterschool wArdt mei ingang van a s Maandag onderg5bracht in de openbare lagepe school rn 7 waarbij de wisselrej fing met halve dagen sci oo zal worden gevolgd De week hebben J leerlingen van de Wester school vrij R K BIBLIOTHEEK IN DE KOSTE AKKEREN In een daartoe belegde bijeenkomst is officieel geopend een R K bibUotheek der H SacrameiiUparochie m het stadsdeel de Korte Akkeren De bibliotheek Ls ondergebracht in een lokaal van de RK Jongensschool aan de Lethmaetstraot waar een rek is gemaakt voor het plaatsen van duizend boeken EERVOL ONTSLAG TIJDELUK LEERAAR R H B S Bii beschikking van den secretarisgeneraal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbeschemiing is aan den heer C H van Maanen op diens verzoek eervol ontslag verleend als Ujdelük leeraar van de RH B S alhier SPORT BOSKOOP 2 START GOED In het Spaardersbad is gisteravond voor de competitie van den zwemkring Gouda gespeeld de wedstrijd G Z C 4 Boskoop 2 De Boskoopers maakten een goed debuut door met 2 0 te winnen BINNENUUID 2S JARIQ BESTAAN VAN DEN KJH N B VAN WASCH INDCSTRIEELEN Naa aanleiding van het zilveren Jubileum van dezen Bond zal Zaterdag 25 JanuarTvan 2 tot 4 uur een receptie worden gehouden in het Jaarbeursrestaurant te Utrecht Het Hoofdbestuurslid de secretaris en oprichter van den Bond de heer J Kamerbeek herdenkt tevens zijn 25 jar g ambtsjubileum PUU TSELIJK n 0HZ Bergambacht MOND EN KLAUWZEER GEWEKEN Het mond en klauwzeer onder de varkens van den heer J C van Dam is geweken Dit was het eenige geval van deze veeziekte in deze gemeente VARKENSPEST Onder varkens van den landbouwer P Tteuwen is de pest uitgebroken Drie varkens zijn gestorven de overge 67 varkens zijn opgeruimd MANNEN HEBBEN DE OVERH ND IN BERGA MBACHT Bevolking in 1949 gestegen Op 1 Januari van hel afgeloopen jaar telde de bevolking van Bergambacht H616 zielen 1857 mannen en 1759 Vrouwen fa 1940 zijn geboren 38 jongens en 42 meisjes en hebben zich m de gcnifcente evcitigd 11 mannen en 107 vrouwen In dat jaar ajn overleden 19 marnen en 18 vrou en en hebben de gemeente ver aten ll7 mannen en 102 vrouwen Op 31 December j L was het bevolkingscijfer dus 3658 1870 mannen en 1788 vrouwen In 1890 1900 1910 1920 en 1930 bedroeg de bevolking resp 2947 3067 3224 3452 en 3663 zielen Over elk tijdsverloop van 10 jaren is dus een kleine bevolkingstoename t icn uitgezonder over de laatste lO iaren Dit is het gevolg van de grenswij igirg met Schoonhoven toen Bergambacht pl m 15o inwoners kwijtraakte Het Vilt op dat de bevolkuig van Bergambacht neer manner dan vrouwen telt terwi il over het geheele land genomen het net anderspm is In 1900 was hef aantal mannen en vrouwen nog vTijwel gelijk maar smds 1910 ü er een verschil dat steeds om de honderd schommcU Tevens is het opmerlsfeliJK dat het aantal geboorten sedert 1890 zoo sterk Ingcz Med O 26 18 is gedaald In dat aar werden in Berg ambacht 111 kindereiy geboren terwgl in 1940 btj een bevolking die 20 pet gestegen was slechts 8i g boort a voorkwanieii Hiertegenover staat dat ook het aan J tal overledenen veel minder ii In 18M stierven 59 personen in 1940 37 U de ciifers is te constateeren dat de zuigelingensterfte sedert 18M enorm is gedaald en dat de menscheit gemiddeld ouder word Boskoojp VEREENIOING POLDERBELANG Onder leiding van den heer H vaa jemeren hield de vereeniging Polderbelang haar jaarvergadering Uit het financieel veislag bleek dat 1940 voor de vereeniging een onvoordeebg jaar is geweest Het bezit van de vereentgmg geeft een bedrag van ƒ 404 82 aan Besloten werd de contributie voor 1941 te handhaven op 10 et per 100 R De aftredende bestuursleden de h6e ren A Brand Pz en H van Tol Johx werden herkozen INTER NOS WINT Den te Alphen gespeeldea wedstr voor de competitie van den Leidachea Schaakbond tusschen Alphen II en Inter Nos I van hier wonnen onz plaatsgenootcn met 8 1 Twee partilek werden afgebroken COar VEREENIGINib 4 E BOSKOOPSCHE VEOJNO 21 Jan Primustrilobatakken Ie Bt 36 46 et idem 2e srt 18 20 et Azalea molensbloemen 1 srt 2 10 idem 3e srt 90 et Cerasus Ibésakura sierkers 30 40 et Tulpen 10 18 et Forsythiatakken 1 10 1 60 alles per bos vaa II stuks Nieuwerkerk a d IJssd GEVONDEN VOORWERPEN Cievonden r wtelbelastingmeifc terug te bekomen by Vetstoep Fa y ralelweg 85 Ouderkerk a d IJsseL DOOR EEN HEK j REDEN Tengevolge van de gladheid gleed een met kolen gelalen auto van den heer M C de Ridder voor de woning van den heer C Burger dóór met hel gevolg dat het voertuig door het hek reed Het hek werd geheel vernield Recuwük v TERAARDEBESTELLING WETHOt UER J C HAGEN Van alle z iden dank en waardeerfng voor arbeid betuigd Onder groote belangstelling is gistermiddag op de algemeene begraafplaats te Sluipwijk leraarde bpileld het stoffelijk overschot van den heer J C Hagen in leven wethouder dezer g meente Om waren aan ezfg burgemeester L J Lucasse wethouder Th v Leeuwen de leden van den gemeenteraad ds P Warmenhoven Geref predikant leden van liet bestuur der Geref Kerk de geir eente ontvan ger de heer J da Kamper Mzn en andere alnbtenaren der gemeente hel bestuur Va de Chr Nat School het bestuur van de A R Kiesverecnigmg het bestuur van ea polder Heeuwijk het bestuur van deil polder Eroekveiden en Vettenb oek de leden an itl Burgerlijk Armbestuur het onderwijzend pè oneel van de Chr Nat school en voorts tai van vrienden en belangstellenden Een vijftal bloemstukken dekten de baar Nadat dejiist m de groeve was neer gelaten voerde allereerst hel woord ds P Wartjienhoven Spreker wees op hel vergankelijke van dit leven hief op aarde en memoreerde het geestelijle leven van den overledene en het vela werk dat hij is zijn leven had gedaaa ot opbouw en verheerlijking van Gods Koninkrijk Spreker stelde het leven van din overledene als voorbeeld voor allen en memoreerde voorts het velt weik dal de heer Hagen zoowel op geestelijk als zakelijk en maatschsppeluk gebied met volle liefde en toewijding had verricf t Hierna sprak burgemeester L J T ucasse De burgemeester memoreerda het vele werk dat wylen wethouder Hagen in de 25 jaren die hij lid via den gemeenteraad van Reeuwijk is geweest voor de gemeente heeft verricht m het bijzonder in de negen jaren waarin hij wethouder was Wethouder Hagen was een groote steun in het bestuur der gemeente en in hot bijzonder in het college van B en W zal hjl FEUILLETON Oltanik rteda n NOODLANDING IN DE WOESTIJN Hangen Eén vaa zijn collega s voor het veldbed waarop de 8 W ide piloot was neergelegd Beroerde kerel wat spook je 5 allemaal uit7 Hy drukte zijn vriend zóó stevig JJand dat Ellen Boyard zich ge aakt zag in te grijpen s l 1 geblesTJMI lachte ze Ik geloof niet Oet noodig is om ook den tweeden V onbruikbaar te maken HOOFDSTUK 33 oosloopig bood de keuken achter JJV rblijf van Hla Ma Chood volr gelegenheid om zich te verh hagat en Gucker hadden jljSr uit een paar losse rots w l barricaai opgeworfc ta V bescherm nen hun belagers maar ook te 0 naar binnen lekkende vlam H oy had lich al spoe SJV tjn zwakheid hersteld en nu een inspectletocht door het hol om allc mogelijkheden voor een verdere verdediging te onderzoeken Bhagat s overredingskunst had ten minste weten te bewerkstelhgen dat het grootste deel der jonge vrouwen en meisjes zich met eerlijke geestdrift aan de zijde der vreemdelingen schaarde terwijl de ouderen zich zooal niet direct vijandig gezind dan toch van elke toenadering afkeerig toonden Floyd was juist met groote verba zing voor een bronvormige schacht blijven staan toen uit het halfduister een slanke zeer knappe jonge vrouw op hem toetrad U bent verrast hier een bron tevinden sprak zij hem zonder eenig accent in zijn landstaal aan Floyd was door de onverwachte verschijning in deze louter door Inlanders bewoonde lugubere omgeving zóó verbluft dat het even duurde vóór hij een antwoord vond Wie bent u7 vroeg hij stamelend Ik ben nog meer verrast onder de vrouwen van Hla Ma Choodeen dame aan te treffen Het ontging hem niet dat zij zich slechts met groote moeite wist te beheerschen Ik ben Mary Austen Mijn vader officier bij de lanciers is in een gevecht tegen opstandige woestijnstammen gesneuveld Mijn moeder waseen Perzische Zij ftierf Een anik welde op in haar keeL Professor Flóyd voelde zich tot in het diepst van zijn ziel getroffen Ik begrijp vat u zeggen wilt Laat u die droeve herinneringen rusten Vertelt u mij liever hoe komtu hier Oe aanvoerder der opstandelingen leverde mij aan den Maharadjauit Om te voorkomen dat ik hemtegenover de autoriteiten zou verraden liet hij mij naar de holen vanSiddhab brengen Sinds twee jarenleef ik hier onder de strenge bewaking van Ila Ma Chood Van hartehoop ik dat uw onderneming metsucces zal worden bekroond Ik stau met mijn zwakke krachten gaarneten dienste al is er dan in die wereld daarbuiten niemand meer dieop mU wacht Ontroerd nam Floyd haar hand in de zijne Een smalle welverzorgde vrouwenhand met lange lenige vingers Welk een zeldzame speling vanhet lot zei hij haperend dat ik u hi moest vinden Juist op dit oogenblikl U geeft mij weer rooed ik danku zeer Mary Austen was zichtbaar verlegen MU is het of ik een voorgevoelheb gehad van deze ontmoeting Ze keek l em openhartig aan terwijl haar hand nog steeds in de zijne rustte Daarna vervolgde ze kennelijk met het doel het gesprek een andere wending te geven Ik heb me zoo goed en zoo kwaad als dat ging zooveel mogelijk van de menschen hier afgezonderd maar onder de jongeren zün er velen die mij een goed hart toedragen Ik heb iïun verteld van de wereld tegen het troostelooze bestaan dat zij hier gedoemd zijn te lijden Ja u hebt voortreffelijk werk verricht dat hebben wij reeds kunnen constateeren Als die anderen erniet waren die oude vrouwen Ja daar moet u voor oppassen Haar fanatisme kan gevaarlijk worden Toen hij daarop trachtte te verhinderen dat zij haar hand uit zijn greep losmaakte trad even een pijnlijk zwügen in Tenslotte echter staakte zü met een verlegen lachje haar pogingen Verstond ik dat zoo juist goed vroeg hij om hot gesprek weer op gang te brengen Is dit werkelijkeen bron Zij knikte slechts niet in staat een woord uit te brengen De aanwezigheid de aanraking van een mensch die uit haar eigen wereld kwam scheen een machtigen indruk pp haar te maken Een zeer belangrijke ontdekking die wateradcrl Wanneer zou blijken dat zU rijk genoeg is om het daldaar buiten tot vruchtbaar land temaken zou dat wel een zeer gelukkige optossing zijn voor de jeugdvan Siddhab p u denkt aan kolonisatie jJa dat zou hcerlOk zijn Floyd zette zijn onderzoekingen voort Mary bleef voortdurend aan zijn zijde haar hand rustte nog steeds ir ue ijzne Ze bevonden zich nu in het uiterste einde van het hoL Het schiinsel der fakkels vermocht nauwelijks tot hier door te dringen Daar in dien hoek heb ik geleefd zei Mary fluisterend Voor zoover men dan dit bestaan leven kan noemen Meer dan eens heb ik ernstig overwogen o u mag mij nietmeer verlaten De herinnering aan alles wat zü had moeten doorstaan werd haar plotseling te machtigi Zij verborg haar hoofd an zyn schouder en barstte in sniKken uit Floyd begreep dat woorden hier niets vermochten Hu liet haar rustig uithuilen maar de krachtige druk van zijn handen om haar schouders schonk haar de overtuiging dat zü op zün steun zou kunnen rekenen Vooraan b j het haardvuur weerklonk eensklaps een kreet Zün hoofd omwendend ontwaarde Floyd een aantal spookachtige gestalten die heen en weer renden tusschen laaiende vlammen Hü schrok op onmiddellijk het gevaar beseffend waarin zU verkeerden Kom Mary wU moeten gaanzien wat daar gebeurd is Zii rendan door het hol Er was ge R twijfel mogelük het vuur had zich een weg gebaand over de bar ricade heen en het was nu 4ujdo lük te zien bü den ingang vaa het verbluf der vrouwen was een wild handgemeen ontstaan Floyd probeerde het meisje t rug te houden Verberg je in je schuilplaatslAls alles afgeloopen is konf ik halen Zijn waarschuwing was echter vergeefsch Zü klemde zich hardnekkig aan züh arm vast en weigerde hem alleen te laten Plotseling zagen zü zich door eea horde oudere vrouwen omringd Krjischend en tierend trachtten dezea zich van het meisje meester te maken maar door een aar wQlgerichta vuistslagen wist Floyd haar voorlo ig nog op een afstand te houden Direct daarna echter volgden de gebeurtenissen elkaar met koortsachtige snelheid op Hla Ma Chood was door zün aaa hangers bevrüd Gucker en Bhagat waren overrompeld en door de inmiddels naar birmen gedrongen lüfgarde van Siddhabs beerscher gevangen genomen Toen de professor de situatie ia haar vollen hopeloozen omvang overzag was het te laat Reeds zag hij zich door zün belagers omringd Er was geen uitweg meer Daar hü zün beiae vuisten noodig had om zich de vüanden vad hel lijf te houden gelukte het den vrou wen eindelijk Mary van zQn züde weg te sleuren CWonU wri u i d J