Goudsche Courant, woensdag 22 januari 1941

TWEEDE BLAD WOErCCDAG 22 JANUARI l I KoNiti wees er vervolgen dat gelukkig de overgrocle inem held van het Nederlandsche vo dergelijke actie met is gediend het weet dat nadat de stryd bSj wapenen is beëindigd deze strnTlS mag worden voortgezet in een z stryd j n pieroorlog Rekening geri leeftyd der beklaagden w Rekening houdende met dm jey il voor de 16 jarige mej C K r riis te vragen weshalve hü veroordSS vroeg van den kantoorbediende preker thans nog geen hooge vtmC d 2 maanden en van de meisjes tot i £ drie maanden gevangeni str f wa S metttj l UxMie gernUt worden Spreker betulg de ook namens het Burgerlyk ArmbefJuur dank voor het vele werk dat de everledene had verricht Wethouder Hagen wa een vriend van mij wü kenden elkaar en vertrouwden op elkaar betioot de burgemeeiter Dl T J Hagen uit Delft een broer an den overledene memoreerde hoe 4e overledene steeds meeleefde met de geheele famiUe De heer A de Voa uit Bodegraven Kracht namens het bestuur van den l oIder Reeuwijk waarvan de overiedene ook deel uitmaakte dank voor htfl vele werk dat de heer Hagen gedurende 15 jaren voor den polder had werricht Namea het bestuur van den polder Broekvelden en Vettenbroek waarvan wethouder Hagen voorzitter was achet te de heer M Zwijnenburg de groote verdiensten van den overledene als voorzitter van den polder en de liefde n toewuding waarn iede de belangen n den polder en d ingelanden werden gediend De Heer Zwanenburg iM acht vervolgens namcris het bestuur der Chr Nat School welker penningmeester de heer Hajen wat innigéii dank voor het vele wprk dat hü voor e Christelijke school en voor het Chriateluk onderwys in het algemeen heeft verricht De heer Zwijnenburg S rrak vervolgens nog eenige woorden s persoonlijk vriend De oudste zoon van den overledene dankte tensibtte voor de laatste eer pn zyn vader bewezen Schoonhoven TUDEtIJK ONDERWIJZER De heer W Ojwene kweckeling met akte aan de Koningin Emmafchool is betióemd tot tijdelijk onderwyzer aan die hool zulks in verband mei ongwteldhpid van mej M P Breeveld AFGIFTE VAN HUISASVAL Alleen aan offieieeleik verguiminghouder medegeven UH i gebleken d t e r nog veel misverstand bestaat over het afgeven van rdapppischillen De burgerij geeft deze namelijk dikwyls af aan melkboeren groentenboeren enz en denkt dan dut hiermede aan de verordening is voldaan Dit is echter niet het geval Men IS verplicht d fli tD af Ie geven aan officieel daahfoor door de Mmeente aangewezen vergunninghouder t w de gebr Van Elk en aan niemand anders Men meg alleen de schillen rechtstreeks voederen aan eigen vee doch in atle andere gevallen heeft Heen on uitsluitend de vergunningllouder recht op de schillen Mien men derhalve de schillen aan eciT iiiieT afgeeft is men in overtredifWIen loopt men het gc Tiar de t in dliftcvallen procesverbaal zol worden Ofwemaakt Waddinxveen ECHTBANK TE ROTTERDAM Partijtje hout verdwenen Voor de rechtbank Ie Rotterdam heeft gisteren terecht gestaan de 5l iarige meubelmaker A v A te Waddinxveen wegens verduistering van een partijtje hout ten nadeele van den beeldhouwer K van Os alhier In October had verdachte hout van v Os gekregen om daaruit rosetten te zagen Van dit hout waarvan precies was uitgerekend hoeveel rosetten er uit moesten komen is ee gedeelte zoek geraakt en verdachte kon daar geen verklaring voor geven De Officier mr Meischke meende dat uit het getuigenverhoor is komen vast te staan dat het hout bij v A is verdwenen en dat hij zich derhalve aan verduistering heeft schuldig gemaakt De eisch luidde ƒ 40 boete sube 20 dagen hechtenis Mr A R Henkemans pleitte vryniraak Uitspraak 30 anuari Zevenhuizen HONDERD INWONERS MEER Het aantal inwoners dezer gemeente bedroeg op 1 Januari 1941 2990 tegen 2890 op 1 Januari 1940 VAN DEN WAl IN DE SLOOT Belpende auto kwam op het ijs terecht Toen de heer L de J zich Maandagmiddag met zijn auto naar de Rotte begal geraakte halverwege den Middelweg de ragen defect De hulp werd ingeroepen van den heer L de J die d i auto op sleeptouw zou nemen Bü het passeeren van den defecten wagen geraakte echter de auto van den heer I de J in den berm van den weg met het gevolg dat hij op het ys terecht kwam en Irantelde Met behulp van een takelwagen is de auto vreer op den weg getrokken BUITENLAND DUITSCHLAND LtaKÜBtRICHr VAN HEDEN Luchtverkenning voortgezet KOOPVAABDIJSCHIP KBUCT ZWARE BOMTSEFFERS Het opperbevel van de weermacht maakt bekend De luchtverkenning boven Engeland en den Atlantischen Oceaan is ook gisteren voortgezet Hierby bestookten gevechtsvliegttiigen voor den oorlog Belangrijke doelen in Londen en Zuidoait Engeland waaronder een Vliegemest succesvol met bommen Een vijandelijk koc vaardijschip kreeg ten Westen van Ierland zoo rware bomtreffers Bij aanvallen op de Britsche koopvaardij heef de gevechtae scadrille van kapitein Daser tot dusverre H5 20O brt tot zinken gebracht Hieraan heeft kapitein Daser zelf m t 57 000 brt deel Bovei dien is door deze escadrille een groot aantal koopvaarders bescliad d BALKAN MOORD OP EEN DUITSCHEN omaER m roemenil OE DADER EEN GRIEK WORDT DOODGESCHOTEN Waarom Roemeensche nlinister aftrad In den nacht van 18 op 19 Januari is naar gemeld in Boekarest een Duitsch officier gedood door een individu van buitenlandsche nationaliteit De dader trachtte te ontvluchten doch werd gevangen genomen De Duitsche officier was terstond dood De regeering heeft last gegeven tot de strengste maatregelen Het onderzoek naar de motieven van den dader wordt voortgezet TOEDRACHT VAN DEN MOORD Het tot dusver ingestelde onderzoek heeft omtrent het gebeurde en de persoon van den mooxdenaar het volgende opgeleverd Vergezeld van een anderen Duitschen officier verliet majoor Döring kort na middernacht bet restaurant Bueareso om rich naar zijn hotel te begeven Hij werd daarbij door een man die korten tyd na hem hetzelfde restaurant verliet aangevallen en met zes revolverschoten neergelegd De majoor was ter plaatse dood De moordenaar trachtte ongeveer 200 meter verder om een straathoek te ontkomen dtoch hij werd tydens zijn péging om in een taxi te vluchten door verscheidene voelgiangers en Duitsche soldetan gegrepen en ontwapend De chauffeur van de taxi had geweigerd met hem weg te rijden De moordenaar had een Griek sche pas bij zich die nog geen visum bevatte en in San Francisco was uitge reikt In dezen pas stond hij vermeld onder den naam Dimitrie Sarandos Verder werd geoonsteteerd dat itij in October 1940 met een Turkschc pas de greqs had overschreden Deze pas was SgesVeld p nslam van Jan Alleorjno Volgen de op hem gevonden papieren is hij S2 jaar oud en gebwren in Saloniki ki FüoenKnië heeft hy zich eerst uitgegeven voor bokser en circuswor stelaar In zijn bezit vond men een chequeboek dat op naam van n grtiote Amerikaansche bank stond Hij woonde de laatste weken in een minder goed bekend staand hotel te Boekarest samen hiet een Turksch onderdaan In zijn bezit vond men ook talrijke buitenlandsche geschriften om twee kort geleden uit Engeland ontvangen docu enten Men zoekt thans nog naar den urk ifenaamd Isbasab die zijn mede plichtige zou yn DADER WORDT DOODGESCHOTEN Terstond nadat de aanslag op den Duitsehen majoor Döring bekend was geworden zoo meldt t D N B nit Boekarest beeft generaal Antonescn den Duitsehen gezant te Boekarest ervan in kennitf gesteld dat hij last gegeven heeft om den moXdenaar langs standrechtelljken weg te laten doodschieten Het vonnis zal over den moordenaar voitrokken worden soodra het verlioor is afgeloopen Bovendien heeft generaal Antonescu tien vooraanstaande leden van de Gneksche kolonie in hechtenis laten nemen daar volgens het eerste onderzoek gebleken is dat de dader beschouwd moet worden als iemand van Grieksche nationaliteit die op een Turksche pal naar Roemenië gereisd was In de Roemeensche hoofdstad heeft de aanslag groote opwinding verwekt De bevolking van Boekarest en vooral de Roemeensche legionnairs zijn over dezen aanslag op een Duitsehen officier verbitterd en zien daarachter de band van den Engekchen Secret Service De studenten in Boekarest heb ben dit in een pamflet tot uiting gebracht In scherpe bewoordingen eischen zü de bestraffing dergenen die aan den moc d op den Duitsehen majoor schuldig zijn Zy wyzen erop dat majoor Doring op bevel van Engeland door een agent van den Intelligence Service op de straten van de Roemeensche hoofdstad is vennoord In betoogingen van legionnairs en studenten voor het Duitsche gezantschap en voor het getrouw van den ministerpresident hebben zy uiting gegeven aan de sympathie er het saamhorigheidsgevoel met Dttitschland alsmede aan de verbittering over den laaghartigen moord De binnenlandsfhe toestand in Roemenië ivongewijfigd gebleven De bevoegdheden van de politie zijn in handen van de militairen overgegaan Generaal Nicolesqu Cociul is benoemd tot directeurgeneraal van de politie ter vervanging van den legionnair Ghigh De perscensuur staat onder militaire controle 87 fabrieken en inrichtingen zijn onder militair toezicht geplaatst Doodstraf ingesteld Het staatsblad publiceert een decreet dat bepaalt dat in geval van een aanslag met voorbedachten rade op militairen die behooren tot de Duitsche troepen in Roemenië de doodstraf toegepast zal worden Afdeelingen van dr vcldwaeht pafrouilleeren op straat en enkele ministeries worden door de openbare macht be waakt Er heersèht orde in de hoofdstad waar men de beschikkingen van generaal Antonescu wacht De radiozender wordt door een afdeeling militairen bewaakt Tot chef van de centrale censuur is majoor Niculai Manolui benoemd DE ROEMEEN SCHE MINISTERWISSELING De motieven voor de mutatie aan Binnen landscho Zaksn Worden aangegeven in een communiqué dat in de pers gepubliceerd i cn wel versterking van de binnenlandsfhe orde 2 de minister van Einr rlandf he i Zaken had negen uur na den aan slag op den Duitsehen offSeier In de hoofdstad nog geen maatregel met het oog hierop genomen 3 hy had geen bewaking van den zetef van de Duitsche weerroachtmissie gelast eraecaaah leger ronwt Gisterochtend zijn over het groote plein voor het minister presidium fory maties van de Roemeensche weerma gemarcheerd als demonstratie van rouw we ens den moord op den Duitsehen majoor van den generalen staf Döring Op dit plein werd een kolonne gevormd die oprukte over de Caïea Victoriei Voor het Duitsche gezantschap posteerde zich een muzieiccorps en speelde de Duitsche volksliederen Gisteravond werd in het Noorderstation de Officieele rouwplcchtigheid gehouden Daarna werd het stoffelijk overschot overgebracht naar Weenen Ondememingea gemilitariaeerd Bij een verordening wan de regeering zijn in totaal 87 pjarticuliere en staatsondernemingen gemilitarieerd d w 2 onder militaire leiding en controle geplaatst Hierbij bevinden zich o m de legerarsenalen de grootste ondernemingen der zware industrie verkeersbedrüven textielfabrieken en de telefoonmaatschappij AANSLAG OP DIRRCTEITR VAN SPOORWEGEN Op den direeteur gehenuil der Roemeensche aiMMrwegen kolonel Óresjesnn is gisteren een aanslag gepleegd De daders drongen zijn boreau binnen en losten versclicidene schoten waardoor de kolonel gewond werd Omtrent de motieven van deze daad is nog niets bekend VERMOGENS VAN ROEMFENSCHE OVD MINISTERS IN BESLAG GENOMEN De commissie tot onderzoek van hetvermogen der vroegere staatsfunctionnarissen en van het beheer van destaatsfondsen in de laatste tien jaar heeft haar werkzaamheden voltooid Het vermogen van den oudpremierCalinescu en de andere vroegere functionarissen die einde November doorde legionnairs zijn doodgeschoten alsmede de Vermogens van den oudmi nister van Bewapening generaal Uicaen den onderstaatssecretarfs voor deluchtvaart Irimescu zijn in beslag genomen OPROEP VAN ANTONESCD Generaal Antonescu beeft in verband met de op het oogenbltfc heersehcnde binnenlandsdie spanningen een oproep aan het land uitgevaardigd Daarin verklaart de leider van den staat om dat hij der zwaren last van de staatsleiding op zich heeft genomen om de ineenstorting van bet land te stuiten en de eer der natie te redden De oproep spreekt over begriplooze elementen die trachten de orde te verstoren en verltlaari dat binnen 24 uur orde en rust hersteld mopten zyn Generaal Antoneicu roept alle Hoemenen op hun plicht te vervullen De werkelyke legionnairs die in den geest der vaderlandsliefde van Codreanu zyn opgevoerd roept hij op hem te begrijpen aangezien hH er zeker van is dat Codreanu Hetzdfde heeft gewild De oproep besluit met de woorden Roemenen schaart u met vertrouwen om de leiding van den staat Myn wil is i onwTrkbaar Uw trouw mOet dit eveneens zijn I ITALIË LfGERBBR CHT VAK HEDEN Groote aanval op Tobroek OOSTELIJKE STELLINGEN DOOR BROHEN OOK AANTALLEN IN OOST AFRIKA Het hoofdkwartier publiceert legerbericht No 229 Het luidt ali volgt Aan het Grieksche front acties van plaatselijk karakter in den sector van het elfde leger Talrijke formaties bommenwerpers en duikvlicgtuigen hebben militaWe installaties wegen bruggen en afweerbatterijen bestookt Dfeelcn van militair belang in Saloniki Volos Preveza en op Korfoe zyn bovendien doeltreffend gebombardeerd In den nacht van 20 op 21 Januari hebben escadrilles bommenwerpers van het Duitsche luchteorps aanvidlen ondernomen op de vliegvelden en haven installsties van de basis op MalU De aanval van den vijand op de sterkte Tobroek die sinds twintig dagen volledig onisingeld was en dagelijks bestookt werd met artillie en vliegtuigen is gistennorgen 21 Januari begonnen De aanval werd des nachts voorafgegaan door een vlootbombardement dat tot het aanbreken van den dag duurde en dat overdag gesteund werd door voortdurende aanvallen van vijandelijke bombardementsvliegtuigen Drie Australische divisies versterkt door twee regimenten zware artillerie twee pantserdivisies en een gemechaniseerde Fra che formatie der z g dissidenten werden geïdentificeerd al s deelnemers aan den aanval Aan het einde van den dag slaagde de vyand er na een hardnekkigen strijd in door te dringen in de linie van stellingen in den Oostelyken sector van de sterkte In Oost Afrika heeft de vyjnd in verscheidene richtingen aanvallen gedaan met gemechaniseerdi middelen die door onze detachementen gestuit werden op de tevoren bepaalde punten waarbij htm aanzienlijke verliezen wiTlin to gebracht Onze luchtmacht nam actief deel aan de gevecbtm door bommen te werpen op de vüandelUke gemetnaniseerde coloi nes Op de Aegeisclie Zee hebben onze ixinunenwerpers stoomschepen a inge vallen die voor anker lagen in een basis een tankschip werd getroffen DDCE IN ROME TERUGGEKEERD Mussolini IS na zyn byeenkomst met Hitler gistermorgen in gezelschap van Ciano in de Ilaliaansche hoofdstad teruggekeerd AZIË Vredesonderhandelingen tusschen Thailand en Indo China THAILAND ONTKENTAANVALLER XE ZUN De kent Bangkok Chronicle erdat vredesonderhandelingen gaande zijn tusschen de regeering van Thailand en den fungeerenden Franschen gezant Roger Garreau Er is geen aanrakingspunt gevonden toen de Thailandsche regeering met Garreau over vrede onderhandelde nadat de radio van Saigon den wensch tot een wapenstilstand geuit had zoo schryft het blad De regeering van Thailand kan zich niet vereenigen met Garreau s stelling dat Thailand het eerst aangevallen heeft er derhalve het initiatief moet nemen tot opschorting van de vijandelijkheden De onderhandelingen te Bangkok wor den evenwel voortgezet Intusgchen deelt h t blad mede dat de radio van Saigon vredesbesprekingen voorstelde met den eisch dat Thailand voor den aanvang daarvan zyn gewapende macht op eigen gebied zou terugtrekken Thailand heeft aftyd vriendschappelyke onderhandelingen met de regeering vaÊ Fransch Indo China begeerd maar het blad betwijfeld of Indo China tot dergelijke onderhandelingen zal overgaan als de Thailandsche troepen eenmaal teruggetrokken zijn BINNENUND Ir Mussert te München U IN TEGENWOORDIGHEID VAN RUKSCOMMISSARI8 SEYSS INQUART DOOR RUDOLF HESS ONTVANGEN Dezer dagen zijn enkele leidendefiguren der NSB voor besprekmgetinaar Duitschland vertrokken Uit München ordt thans door het D N B gemeld dat de plaatsvervanger van den Führer Rudolf Hess in tegenwoordigheid van den Rykscommissaris voor Nederland Rijksminister Seyss Inquart Dinsdag 21 dezer in de senatorenzaal van het Bruine Huis te Münchch den leider der N S B ir A A Mussert ontvangen heeft Naar wy vernemen wordt einde dezer week ir Mussert weer in ons land terug verwacht Bezoldiging personeel Opbouwdienst EENIGE WUZIGINGEN Blijkens besluit van den secretan genvraal van het depitrtement van Mgemeene Zaken betreffende de voorloopige beioldigmg van het per oneel van den Opbouwdienst zyn eenige wijzigingen mdie beroldiging aangebracht waarbij het volgende is bepaald De bezoldiging van officieren op non activiteit ingedeeld by den Opbouwdienst zal bedragen de activiteitsbezóldiging welke zij bij de landmacht zouden hebben genoten Kindertoelag wordt in rekening gebracht De bezoldiging van officieren en militairen beneden den rang van officier ontslagen onder toekenning van wachtgeld en ingedeeld bij den Opbouwdienst zal bedragen vo 5r personeel van de landmacht de atliviteitebczoldigihg welke het by de landmacht zou hebben genoten vuor personc cl van de cemacht het bedrag van den wachtgeldgrondslag eventueel vermeerderd met periodiel e en andere bc7oldigingsverboogingtn Waarop op of na den datum van opwaciitgcldstelling recht zou zyn verkregen en verminderd met het bedrag waarop de vrye geneeskundige hulp enz ten aanzien van den jSensiotnsgrondslag is gifechat voor zoover ui artiliel 3a niet anders wordt bepaald Kindcrtoclage wordt in rekening gebracht Personeel van de zeemacht ontslagen onder toekenning van wachtgeld met een grondslag van niet meer dan ƒ 541 per jaar en voor hetwelk het recht op wachtgeld eindigt ontvangt een zakgeld van ƒ 0 45 per dag Personeel van dè zeeni cht ontslagen onder toekenning y n wachtgeld met een grondslag van meer dan f 541 per jaar en voor hetwelk het recht op wachtgeld eindigt ontvangt een bezoldiging overeenkomstig de in artikel 4 gestelde regelen Dit besluit treedt in werking metteriigivcrketóe kracht tot 1 Januari 1941 REGELING DOBSCHBEDRIJTF Naar h t Ryksbureau voor de voedsc voorziening m oorlo tild medeaeelt kan teneinde ee uge ordeiimg te brengen op hel fifbied der beroepsdorschers een nicuie regeling in zake het dorschbedrijf tegemoet wor lcn gezien Deze regeHng brengt onder meer mede dat Icehts die personen of lichamen als zoodanig erKend zyn door de landbouw cri s s organisatie WINTERH ILP NEDERIfAND Het vraaggesprek voor de radio met mr Olto chef van de hoofdifdeciing Inval bü de Ned Werkgemeenschap OVEB TREDING DER LOTERUWEI De Haagsche politie heeft gisteren een inval gedaan in het gebouw van de Nederlandsche Werkgemeenschap die onder leidinc staat van dr E G H Verviers en gevestigd is Befuidenhoutschweg 85a Er was verbloeden gerezen van overtreding van artikel 2 eerste lid der Loterywet 1905 In dit artikel wordt verboden een andere lot Brü aan te leggen of te houden dan dé zoodanige tot het aan aanleggen en houden waarvan de by deze wet vere schte toestemming is verleend De Nederlandsche Werkgemeens chap exploiteert o m het z g Nederlandsche Werkfonds Een aantal personen heeft daar geld in gestort n l f 1 50 in een rentclooze leening By loting werd later aangewezen wie voor een extra uitkeering in aanmerking kwamen De administratie hierop betrekking hebbende heeft de politie in beslag genomen en tegen dr Verviers is proces verbaal opgemaakt In deze Nederlandsche Werkgemeenschap speelde een 38 jarigc administrateur zich ook roemende journalist een groote rol Hij is een zeer goede bekende van de politie in verschillende landen wegens oplichterij en verduistering Betalingen voor radioluistervergunningen AFTREK VRIJWILLIGE LUISTERBUDRAGEN NIET TOEGESTAAN Het hoofdbestuur der P T T deelt het volgende mede Nu de betalingen voor de radioluistervergunningen beginnen binnen te komen blyken er luisteraars te zijn die van de verplichte luisterbijdrage hun vrijwillige bijdrage aan de omroepvereeniging waarby zy zijn aangesloten aftrekken Dit IS echter met toegestaan Iedere luis eraar moet het thans verschuldigde volle bedrag betalen hetzy door radiozegels te koopen hetzij door op de postrekening van het staatsbedryf der P T T no 400200 de volgende b ragen te storten resp over Ie schrijven ƒ 9 voor één jaar ƒ 4 50 voor een hftlf jaar f 2 25 voor een kwartaal Wcnscht men een aan een omroep vereeniging betaalde vrijvnllige bij drage terug te ontvangen dan dient men zich recht treeks tot die vereenigng te wenden De omroepvereenigingen zyn OFFICIEELE BERICHTEN Bi besluit van den secretprisgene raal van het departement van Binnenlandsche ZSiken is W Hanssens met ingang van 1 Februari 1941 tot burgemeester van de gemeente SUivenisse benoemd RECHTSZAKEN DUITSCHE LANDSGERECHT Ll ISTKR NIET NAAR DEN ENGELSCHEN ZENDER En verspreid geen belecdigende geschriften Htft Duitiche Landgtrecht te SGra venliage heeft heden weder eenige zaken behandeld wegens het luisteren naar den Engelschcn zender en wegens hel verspreiden van voor Duitschland beleedigende gescliriften In de eerste plaats stonden terecht een kapper B uit Utrecht en zijn echt genoote tegen wie een aanklacht was ingediend door n vroegere dienstbode die het echtpaar beschuldigde geregeld r aar de uitzendingen an den Biigelschen zender in de Nederlandsche taal te hebben geluisterd Uit het uitvoerige getuigenverhoor aarby verschillende m de zaak van beklaagden werkzaam zynde kapsters verklaringen aflegden welke geheel anders waren dan die van de aanklaagster bleek tx vendien zooals ook rechter Joppich in de motiveering van zyn uitspraak aanhaalde dat deze aanklaagster die ook in andere betrekkingen verschillende moeilykheden heeft gehad als een fantaste nxiest worden Sfeclxiuwd aan wier verklaringen geenszins het volle gew rcht mag worden toegekend De Generalstaatsan alt dr Koblltz vorderde dan ook vrijspraak bi welke vordering rechter Joppich zich in zijn vonnis aansloot Waamchnwing aan de jengd Vervolgens behandelde het gerecht een aanklacht tegen vier jeugdige personen een kantoorbediende S een meisje van B dat thans thuis in de huishouding l ehul zaam ia een typiste M K en haar zusje C K De kantoorbediendie had een voorleideftde personen van t Duitsche rykbeleedigend geschrift doorgegeven aan mej Van B dt daarvan een afschrifthad gemaakt en dit weder had doorgegeven aan de gezusters K De jongstevan deze zusiers had een door haar gemaakt afschrift a n enkele medeleerlingen op school laten lezen oen echter de Duitsche politie e deze schooleen onderzoek instelde heeft zij getracht het geschrift in een kacheil teverbranden hetgeen evenwel door depolitie werd verhinderd Bover dienwas aan dit meisje te last gelegd datzy naar een Engelschen zender had geluisterd I Alle beklaagden bekenden zirh aan de genoemde feiten t e hebben schuldig gemaakt Slaatsanwalt dr Koblitr wees er in zijn requisitoir op dat weliswaar thans jeugdige personen terecht staan die viellicht nog niet ten volle de draagwydte van him handelingen beseffen doch daarnaast bestaat de noodzakelykheid om tenen acties als de onderhavige waarbi Duitsche leiders en de Dnt che we rmicht op grove yze M i fn b ir l en btlcedigi met kracht op te tre en proeftijd van twee jaren Rechter Joppich ging in zyn v in het algemeen met deze eisch cmii doch verlaagde de straf voor den 2 toorbediende tot drie maandien en vS de meisjes van B en M K tot tw maanden De rechter wees er in de motiveetfai vam het vonnis op dat het verder y spreiden van geschriften als de on havige waarin het Rijk zijn leiden de weermacht op grove wijze woWa beschimpt niet ongestraft kan ti vm ook al betreft het thans jeugdige m sonen die missdiien uit onbezonn beid en in onnadenkendheid heblid gehandeld of wellicht ook omd a hun handeling interessant vonden Daarom moet hier opnieuw voorbeeld worden gesteld opdat otk de jeug ï zal gaan inzien dat men mtt t maken en verspreiden van dergelijk geschriften de belangen van l et Ut derlandsche volk niet dient en riat ijmi er niets mede bereikt Naar den Engelsehen ttwki geloisterd Tenslotte werd een Haarlemad winkelier N wegens het hiistenn natt den Engelsehen zender veroordeeld let een gevangenisstraf van acht maandtt met aftrek van zes weken voorantit 485e STAATSLOTEEW ▼ MTDE KLueSa DEBOZ U Trekking van 22 Januari ma fitH No 2193 3065 13395 t No 3127 6926 7009 161 0 ƒ 2M No 1926 2610 W16 14907 MW No 3058 730 11137 ni 12896 14149 19303 21711 PRUZEN VAN fit az56 8363 1266 8443 8462 8333 643 8752 8758 8808 8871 9019 9028 903 9008 9112 f449 9495 9674 9818 9832 9865 9906 9933 10101 10125 10139 101 8 10303 10374 10477 10632 10813 10838 11079 11196 11253 11333 11329 12117 12215 12224 12350 12392 12410 12423 12524 12527 12554 12824 12888 12394 12895 13013 13147 13743 13774 13816 13833 13958 14U90 14263 14640 14879 14913 14914 15020 15186 15209 19264 15453 15524 15567 15é23 15970 16104 I i357 16363 16425 16431 16704 16763 16820 UMI 16922 IHH 17030 urn 17049 1 17067 ma 17110 ma 17152 saw 173 4 2MS 17771 211911 17775 ma 17851 MWt 17917 nm 18060 20W 18092 20711 18228 lOM 18266 WM 18416 21 186j7 21dt 187il9 21H 18946 2irn 19041 iisa 19121 21M 19212 2inJ 19276 Jim 19313 HM 1031 S373 1168 Mbi 1263 9 11 1420 S691 ISC S8e8 1674 5930 1702 302 18Ï9 6306 2991 6426 2687 6439 2793 6680 2798 730 3044 £ 766 3069 6773 3250 6791 3 62 7075 3376 7116 3645 7324 3712 7378 7477 75 i7 1566 3B62 4191 4307 7626 4668 77U 4751 7801 i 2 7864 NIETEN 5302 8136 479 3I 9502 13221 9511 9543 13281 132é3 9558 13305 9643 13389 9676 l MOl 727 13405 761 13488 613 13501 841 13670 9666 13700 9895 13714 9904 13734 10035 13739 10166 13858 10343 13865 10391 1387Ï 10440 13980 10615 14014 10677 14023 10692 14058 10730 14066 10918 14071 11035 14072 11049 14078 11123 14142 11131 1418 11140 141 1 11147 14219 11210 14277 11350 14345 11413 14360 11578 14414 11659 14443 11701 14466 11719 14508 U762 14530 11813 14538 11815 14365 I190I 14585 12011 14601 12024 14616 12050 14622 12102 14650 12105 14667 12109 14726 11190 14865 12197 14989 12202 14995 12309 15095 123J0 151W 12359 15161 12389 1 M96 12391 IS262 12427 15263 12502 15275 12613 15298 12654 15313 12691 15384 12753 15484 12778 15538 12927 l i 597 12943 15646 12962 15672 13002 15718 13057 15792 1308 15838 13172 1 5851 13191 15918 15625 IMX 16ÜZU IMN 16032 UMI 16041 MM 16136 ma 16158 UW 16314 l 16151 IMI 16413 18M 16440 IMI 16658 lant 16768 1M 16792 MM 16795 HM 16863 HM 16894 lilB 16903 19M 16945 19M 16971 1 M 16988 19M 16690 U5 t 17025 lts J7089 itsn 17094 1 17102 HM 17141 1 W 17153 I 17184 HM 17212 HWS 17230 1M 17286 I9M 17326 SOllJ 17387 20111 17436 201 2MJf lOM 17S1I4 20311 17508 20 17528 20 17540 2r4I 1754 1 2 M 17353 2eM 17601 2nM 17631 2 17649 Xm 17W5 208J JW 2 g 17759 20M 177B4 IMi 17898 ZOM 17912 JUf 17967 au 18035 21 16044 JIM 18164 21 18171 JIM 18195 ji 18230 SlgJ 18250 JlgJ 18324 JIM 18341 JIS 19365 Jl 5 18391 nrn 18436 21M8 184V1 2 ie4 6 2lM 184CII 218 im i 2im i85i ai 1009 3900 6180 1166 3903 6190 1176 3909 6201 1300 3916 6220 1391 J938 6270 1393 3939 6356 1403 4005 6427 1453 4067 6444 1457 4061 6498 1498 4094 6533 1542 4103 6644 4135 6698 4177 6T50 1592 4227 67901627 4273 68161635 4295 68411704 4 09 68941706 4337 69641720 4361 69671797 4368 70381878 4369 7098 4459 7159 4460 71601941 4571 71941972 4593 7236 73i2 2024 4618 7326 2089 4626 7342 2159 4689 2175 4716 7 2187 4738 7385 1190 4745 7390 2253 4762 7405 2256 4883 7407 2295 4886 7410 235 4975 7444 1370 4980 7501 2388 41185 7tiS8 5U09 7670 5014 77262683 5064 77602771 6087 77932852 5168 7825 2855 5190 78 iO 28705260 78452902 5262 i893 2972 5273 79963027 5339 80343052 5365 80543061 5366 80843133 544 8157 3149 5486 8158 3187 5496 81593320 5507 82053349 5514 82733364 5541 83783373 5601 83833400 5844 85783413 5735 86333456 5755 86783503 5775 87093512 5801 87923589 5819 89103604 5828 89423708 5843 9027 3758 5926 915 3772 6003 91523828 6050 91933841 6121 92413870 6141 93 7 3890 6H8 94143899 155 9444 110C1 In de vorige lijst stond met 70 16108 m z I6 pi d e Ul zijn oog ingebi v 1 prijs van ƒ 400 000 1 priis van SOOOO 1 rii viin ï4 000 1 prijs vfln 10000 1 prlj van 5 00 1 pni v n f ÏC f 3 Drr en v r 1 47 pryzeti vun 7 i