Goudsche Courant, woensdag 22 januari 1941

ft BLAD WOENSDAG 22 JANUARI 194Ï J 1S2 tS7 laii i 134 in RH 142 i 111 l l 2111 19 107 107 lis U ii EFFECTENBEURS AMSTERDAM ACTIEVE FONDSEN StutiilMnlBicB Nederland ladW Z wicka KbBk MM MM Zulder Hyp b 13 uill 4 D o KT K L Vr ZH Hyp b mei verpl uitl 31 1 B m Eercte Ned Srh verb 4 90S Ro Sch Hyp b 4 s Ws Dilo 31 2 77 Ineiistr Btfcnwmtafcm AKU obl l i lt H Ua Bergh s en Jura IPvd I Okl 3 7 89H SBirkel i Pat v 37 O l 4 8 Levers Zeep MU Obl 4i7 im i im Wcrliip KV Ie hvp obl 4 VUti 99 WHton 4 2 HUlt Llmb Steenk m Obl 4 97 96h Bat P Mit O 4 i 99H 9f 4 ld ld Obl 31 2 S2si 4 Nederl OW 41 2 lüll Monrinann Cult On Obl 5 7 Amst Grb b 9 Muller 3 Nat Cr bei ir S l i 4 Idem 1939 4 91 Ned Gr b h 4 SO Ned Ind Sp MIJ 1902 obl 3l 2 79 i 78 MlM Kan en T 74 1 0 Java St Obl 5 34 SemeranpJoana m92 1901 ld 4 32 3m Adam 1874 100 3 3 i ld A dam Olymp L 100 3 1 101 E ld W Kr NHV Het 1888 6 AANDKFXEN Baak en Criilietinstelllacen 112 ms HKH 28H 27 H 27h 4 MM li lMH 48 li TU i 187 330M 199 mt h li 14 33 Hè m 7 mt I I It Jïkr 2 S A d Bank aand Holl Barkll dito lIKi Inc Bank dito lav B 500 V a Kasveieon dito N I h c ni dito NfrierI Bank A NB V ZA 500d N II Mii f 2 10 Roti B Ver aan TwentschpB A A 12 J 1 1 l i l Kf i 1 4 120 lndu t onderneminitefi 3fl 196 101 lói ISH Alg V A d Dr Mij A d Supfrf a Aut Sirtw W a Bat Man F ihr V dB 2SO 0 f V d B p w A 1000 D tn B 1000 Berk n Pa Afee t c V aand C tn P F Scholle Gouda trir ditoGruyter er 7n 4 pref aaii Dito B in td p He maf aand II inek aand Hero C in aand Hol St n f a Hoilardia aard Hol net Ml A Ho dr en k A Hni K jnti I A Int Gew B di to Intfrn Vice A K F Br vnes dito Pilo Dref Kon N F rn b a K N Honsov do Kor N Zout IA K Pr Sthe m dó Korer fhorf NV de dilo Lev F r en tt C 100 r nr aard ni o lOonc V rr 4 Do lofl t r o A Doiaeo c a I ve rpf IJ rr tf Mff f d N d B r V a G en S F v d K be f di o N Sub b n iidHn St f Ke ier Ph G o I T5l f ct r V k Rolt D M i dito Sf f de K r d N 5 i t d to Spi ï t r f d SfnVr W4 a c pkv lO toood st n Sp do tnrk dito Twii r i P r A A nh f r A VeP fh aard Ver C f aard Ti r Dref Ver r lf K B V A Ver Pf V Oe der nito o p aand Ver N R fab a Ver Totiwf dito V7i rr r Kf d V A t 2U vrj lï ns lOS M 173 140 UI 132 144 1 1 S 21 315 222 142 145 71 102 91 SI 14U 1 191 14JS 147 ll 514 137 l llSJi 119 lUi ill 112 112 K 187 2781 378 I j 111 Si 11 f 13 125 2 V 3m im 215 Jf K 11 1 Baltirr and Ohio C V töem Shesap Je ObiO C 10 S 25 a Illinois Cent C v iu N Vork Ccntr Cv id Per nsj v R 10 i Vl C V A South Pac Cy v g idem I d Aattway O cw idem Canad Pac C v ld 140 191 1151 17 17S 1111 BEURSOVEAZICHT Htfwwel lié h ridrl op de Atns1eniam M hc t fff cter t eurs ï l ifn van bescheiden ainvet nsen bleef or t ikk de ztch op enkeh afdectirME n toch nL wer eer i e affaii e Aanvankelijk bestotid e i gedrukte ste nminiE die zich l vrijw a Ve iub ieken uit t ekle in de etrste plaats waren de Neder anuschc be tEEingen aan aaribod ondtrrlievig niel hei üiin onxe mtiuixale Ci uldbii v n Er wa noL al materiaal aan df nutrkt en cte koertter ste ücr zjth a ieiMtfctn U ier De t iij 4 ntw kl tn 1twajr iiel du de ijlfM tot uiting ir de gedra ii en van d 3 tot 3 j pet leeni iiv d e ofj 04 4 t ingezet intakten tot 837 va ii a ecfiter een klein verbeteiliig inl ad Df o t urie Jonsere ernjï ffj waren ien t i lafttr hctae löe wa iw t Reva n et tin ouui ctiuld en de üb laalien Ned r ai d ch Ir d e De gemtentehjke vn piovinciale obUliaUtr waren algemeeji iets la er waai bij echt geen grocyle veiiiejrcn wetöen ft ierten PartdbrM ven waren mei tvndeel s ia r Er v ei ii M aanbod nuuir viuv e seen vraatr 1 uet da in £ o de bel K u SKmarkt lueic klaarblijkelijk verband ii c verkoopen lAe ki ve band hieldcr mei het vi ïjniaken v r ge den voor de nieuwe slaatsieemng Ook de locale n arkl had een Redrukt votir kotnen en naar het scheen moe dit e r evns w orden toej t chreven aan liev streyer twii bij de insctvrijviïi op d koiun i vta tsJeenin de i ditie geiden ter beschik ktng te hebben Bij de opening wt d het algen ieen gel winrte d op ongeveer de prijzen van gtsterei of letï dwar beneder en onmvddelltik werd een beiwdetvwaarl seh lU hting ihj etiagen X e koersen brokk nict onbeianid u i f naai ni d i nbeuis weid Itxrh Boed weerslatid gebt den Het scheen vel al cïf de reactie te overdreven werd geacht zij het dan ook dat rieli toch B er aanzjenJiJVM inzinking voltrok In ieder HrKa openbaaide ich op het vetlaafide koer pcii 1 ij KtM de vraag iCM dal een heiste in ad t n bij het slot in veificheidfne evalien weiri 3f ed an boven de iH5enln ï prij en Op de p tn t utTi fd eUt s werd tici eSPeSd aken gedaan tn lieb die ich im tot 347 ie zitn gedaald hers eiden lot niiinsciioots boven JBfO proberwt De Amerikaanache elioleuMi aAndec ien waren lel taüor Van de iiwJufUi oii tipten de PluUpsaaiKJeelcn even beneden de ÏBO i renfi ntaar latei op der middae kwamen i j weer femakkelijk bover dere afocheidlnfr Unilever bepci nm er i eecirukt dtibuut ater 141 den nvtlHax eenia l unlen naar be sn Aku k warden in lowkre weinig verarwJeid Voor ver cbeldene min ev crmianle indütrie len bc lond op k eno h al eenig aaf d waartegenover Mr uopluot 4 e dond n et het rewuM at dal tr i ve ev i en n W in eft at stand kv ati en l e cl t v rUWe ün w kalm Scheep viwrtuniM opeiidi n ie la ct ijikten tn u r Ü maar haa den h t aanvflnkeMjke I ê weer vr Vwmwn in Oude Boeter luMl 1 m vHi vlak verï op Jaff wi tlnen w 1 iels IvRWr even ude iaite v De mntcn in cultuurrotiriBen wareo van fiennpcn anr HVAs makten ch1s Vleirr mme1tnren me e en krewn 1e mte een Hei van en e T n i tt l eri On I v ïwl nf kcT ilmn Amrlerd b k fUnk aM rU e i A B dM mü astt VERKORTE BALANS VAN DE NEIH Rr ANDSCnE RANK N V Voornaamste cijfers 21 Januari 13 Jamian binncnlandsche wissels f ril 354 0 9 ƒ 2i5 54 070 papier op het buiten 1 1371 500 15 371 5 3 beleeningen 191 344 518 193 182 036 waarvan aan Ned Indië 57 977 150 57 977 1 50 voorschoten aan het riik munt en materiaal goud 1 097 447 581 1 H2 3Ü6 967 munt zilver enz 13 686 485 IMÏrtZS toUai munt en materiaal 1 117 134027 1 121448 391 bankbiljetten in omloop 1 S34 774 SP5 1 534v677 575 bankassignatiën in omloop 91 420 7 267 rekening courant saldi van het rijk V rekening courant salo an anderen totaal rekening courant saldi IBCSSOSIS 175 079 291 beschikbaar metaalsaldo 4 fi 717 697 437 604 109 jchatkistpapier bü de bank 219 8ÜU UOO 233 W 0OO HiTEHLAIIi in Indo China MGELANO DRAAGT zEGT VICHX rfie regwrineskrinfen ordt fïLüikt welke Engeland in Wj bH S spanning tuaechen j M lj io China draagt Men fMil iarKi de Thailanders tot de füB en aanspoort in de hoop ÏSfw Kheppen De Thai an 2J door de Engelsché propa bruif worden om de Vereon J üiteritsefren voor de Engei5 i jB hel Verre Oo ten In dit Twü t i f Engeland rW j i j vriji n doortocht te 5f ii n nsch troepen vSchil ia U Djiboeti verW g t or de Fransche slrijd Si in Indo China zou brengen financieele positie van Jkpan IBNDER UNSTIO j soanst miniBtor van J nan riXstó J m =kM t DNIB uit TMiO riittf rijl sdag de uit i ivat óc nationale verdediging I trh t Cg rf prtiducliejcn de nc inï levensstandaardJ veoniMmfie taak genoemd van de tu ti ie pi lick I Pf finin lele sitie des lands 111 ds n ter dif zich a nvanwii k f liet aanzien is als gej ilf ver i n internationalen toejiaa mnuiiT gtin stig gewlorden S t1 nifi kiin dl balans van het afjcitop iif b vredigiM id wordc n i d spaarzaamheid van h t volk hfft men 11 rnoeilijkl cdcn 0p de iir rkt ki rir i n overwinnen De fl r feri bi i de postspaarbanHen en Of ö tonkiïKeningen zijn sterk iaeprtmti Iri hu üfgeloopen jaar is de uiiK mtt eer procent en de linvoer j i it procem iwirenomen ONIBVUE JAPANSCHE DIFI OMATEN i im i1i 4 Y iM voormalig igezant Ih t ttiiiiti ii iS zoo meldt iDomei mTir e U l ns adeur in Frankrijk t j Tr j ej u i Toniii gewezen gennl ijl Csnae is de eef te Jaoanselie imbtKadwjT m Argentinië ïn pecemIh lijn dl Japanseh Argentlijnïche cnöerhandelii t en nmtrenl uitwjsseling ttn anbaaefiui ürs beëindigd NIECMF JAPANSCHE ANBAS ADKIR TE BERLIJN Mn verwiulit te Tokio dat liiite r ffru iaa Ojinia df nieu jkc anibiiMikur te Bcilijn op 2fl Janilari zal Vfmrtlier eni over Siberië naar Diuüchiand t reuen SP ANJE Twee ernstige spoorwegongelukken MANDINDK PETROLEUM IN DORPSSTRAAT Ijil Sa Set asuan wordt do jr het B Jfmeltj f liH El Kin Brincola geraakten ter gwotrenlrein die tegen eenBftBiE ofjtetd elf wagons waflronder 1 fiMKiieumlankw agens los Zij Mtr mit fr ote snelheid terug in de f van het dorp Zumarraga Het J r HperM neel in dit dorp trachtte igfr op dood spoor te leiden doch n l ht sprongen ze uit die rails mm vif van de spoorbaan en ifr vmit iii T Tithii tori petroleum vloeii e over stntMi var Zumarrage en geraakte Er tiftond groot gevaar voor j aarir tlf gezinnen woonden iele menschen konSen gered r De besetting van eeri hulp Bit Sar Sebastian ontboden ingespannen arbeid den Het hui in kwestie werd ge frsieie De schade is aanzienli ik J to lO Ku men nog dat zich in h pf l Je een verstekeling J had dit om het leven is ge Trein in rivier gestart Mat ions Lora del Rio J t oj j n 3r Cordova J ntxhXn a ten ernstig ongeluk 11 er de Guadalbacar i j ♦ tvolgc van het hoogc V ï Ji derenlrein die van t rri va reed kon niet Msloi mlstand gebracht wor j w t hr Hl d rivier stortte Het kwan om het leven Me t met uu hoeveel man het be 4 Ir TER IN SEVILLA S4 f Sevilla heerseht k Hn IDe GuadalquiVir J buiten zijn oeyers tVfT uitgestrekt gefcrta d i Vele menschen tk t toevlucht zoeken op de JWJiifciT nuüten Er is veel vee fS rV lichten teWoonlei ttr roote scha t l l Cruz del Cortigo i f L verdronken r rvl A la aat het water Ml V A Vila en Ma BINNENLAND Ernstige autdbotting op den Haarlemmer weg BEN DOODE VUF GEWONDEN Gisteravond heeft zich op den Haariemmerwcig onder den rook v n Amsterdam een ernstig ongehik voorgedaan dat aan een per loon het leven gekost heeft terwijl voorts twee personen zware cti drie lichte verwondiiïgen opliepen De toestand van één der zwaargewonden is als critiek te beschouwen Aan den kant van den weg stond omstreeks haU negen een transportauto De bestuurder had zich Uit zijn wagen begeven om een gedeelte van de lading vast te binden toen hij een andere auto met vrij groote snelheid hoorde naderen Hij gaf nog signalen met zijn lantaarn dwh deze eraen vermoedelijk niet opgemerkt en met een geweldige kJap reed de personenauto op de stilstaande transportauto De personenauto werd vrijwel geheel ineengedrukt Van de vier inzittendefi werd een persoon vrijwel op slag gedood terwijl ook voor het leven van een tweeden inzittende gevreesd wordt Van de beide andere pu sagiers liep de een zware de mder lichte verwondingen op Tot overmaat van ramp werd nogeen derde persotnenauto bij deze botsing betrokken Zij had de verkeersstremming niet snel genoeg opgetncrkt en schoof als hel waren onderde reeds gestrande personenauto Tw der inzittenden werden hierbijliclyt gewond l Ernstig verkeersongeval by Etten DRIE ARBEIDERS ZWAAR GEWOND Op den rijksweg Roosendaal Etten lieeft gisteravond een ongeluk plaats gehad waarbij drie Bredasche arbeiders ernstig werden gewond terwijl een aantal andere arbeiders kleinere verwondingen opli Omstreeks zever uur reed een autobus waarin 25 arbeiders uit Breda Ginneken en Princenhage gezeten waren ter hoogte van het kruispuntHoeven St Willebrord achter op eenin dezelfde richting rijdenden metpaard bespannen wagen van den brerhandel Buys uit Etten De botsing waszoo hevig dat alle inzittenden van deautobus gewond werden waarvan drieernstig De ernstig gewonden werden na ter plaatse te ijn vertwr den perziekenauto naar het St I nnaüus ziekenhuis te Breda overgebracht Dooverige inzittenden van de autobu konden hun weg met een andere bu vervolgen nadat ter p aatsc de nood geverbanden waren gelegd De voerdervan den bierwagen werd eveneens gewond doch hij kon per auto naar zijnwoning te Etten worden vervoerd Voor de ernstig gewonden bestaat gelukkig geen levensgevaar De oorzaak waarnaar het onderzoek nog gaandeis is vermoedelijk gelegen in de duisternilk i De strijd tegen het ü ALLES WORDT GEDAAN OM HET VERKEER TE WATER TE HERSTELLEN Juist nu het vervoer per as aan beperkende niiatregeien gebonden tó is de scheepvaart in ons land belangrijker dan ooit Variwege den rijkswaterstaat wordt echter met man en macht gewerkt om d sghcepvaartroutes zoo snel mogelijk jjsvrij j Éhfiaken In het Zuiden van het land Teeft men met de grootste mcJeilijkheden te kampen In de overige dtelen is de scheepvaart beperkt mogelijk Alle stoomijsbr ekers waarover men in Kedérland be schikt zijn ingeschakeld en zijn dag in dag uit be ig strijd tip leveren tegen hun jaarlijks wederke renden vijand De Rijkswaterstaat werkt in deze samen met het bureau voor de binnenbeurtvaart zoodat men ervan veiv ekerd is dat in de eerste plaats die waterwegen open broken worden die het meeste verkeer hebben Als het weer blijft z ooals het nu is dan kan men er van verzekerd zijn dat binnen een week het scheepvaartverkeer in ons geheele land weer volledig hersteld is een gebiedende ei wil de voedsel en brandstofvoorzienin goed werken £ SLACHTVERBOD VOOE GEITEN EN BOKKEN De secrctaris geners l van het departement van Landbouw en Visscherij heeft bepaald dat het zonder slachtvergunning van de Ned Veehouderij Centrale met ingang van gisteren is verboden geiten en bpkken te slachten of te doen slachten Slachtoffers van kolendamp EEN DOODS TE GRONINGEN In het perceel Visscherstraat 10a te Groningen heeft zich een ernstig geval van kolendanipvergiftiging voorgedaan Gistermorgen voelden de leden van het gezin zich niet wel De man ging evenwel gewoon naar zijn werk Kort daarna stond de 23 jarige dochter op Zij ging uit doch keerde vry spoedig terug ofndat zü zich niet wel gevoelde Zij begaf zich te bed in het vertrek waar haar moeder sliep Eenigen tijd later werden beide vrouwen bewusteloos aangetroffen De ontboden geneesheer kon bij de moeder slechts den dood constateeren De dochter bleek bedwelmd en kon door toedienen van zuurstof tot bewustzijn worden gebracht De oorzaak van dit tragisch gebeuren moet worden gezocht in kolendamp vergiftiging waarschijnlijk ontstaan door ondoelmatig bijvullen van de kachel RECHTSZAKEN MOORDAANSLAG WEGENS MINNENIJD Vier jaar geëischt Voor het Aii sterdamsch gerechtshof stond gisteren terecht een i9 jarigi jongen die door de rechtbank te Uaarlüiu op 10 Oct j l wegens poging tot düodsiag veroordeeld was tot een gevangenisstraf van een jaar met gedeeltelijke aftrek van de voorloopige hechtenis en ter beschikkingstelling van de regeering Op 25 JVlei 1 1 had de jongen die reeds moeilijkhed en had ondervonden met eén rnei sje in Haarlem met wie hij omgang had in Amsterdam een dolkmes in foudraai gekocht Des avonds was hij met den trein naar Haarlem gegaan met de bedoeling het meisje te spreken te krijgen Jn een stille straat kwam hij haar tege i Zij was in gezelschap V an een 21 jarigen jongeman Verdachte hield hen aan en wilde het meisje spreken Na een korte woordenwisseling trok hij het düikmes vaarmede hij den vriend van het meisje té lijf gi ng Deze struikelde en viel op deif grond doch dank zi i zijn verweer drongen de dolksteken met in zijn lichaam Zijn klèeren werden gehavend dodi na een wilde vechlparti i kon de aanvaller door toegesch ilen voorbijgangers weggetrokken worden De procureur generaal mr J Versteeg achtte de wijze van de poging tot verwonding van zeer ernstiger aard De verdachte geeft toe de bedoeling te hebben gehad den vriend van het meisje te dooden Hi i achtte een jaar eèn te geringe straf en riquireerde ten gevange nisstraf van vier jaar benevens ter beschikking stelling van de regeering Het hof president mr J M Jolles zal op 4 Februari a s uitspraak doen EEN ONEERLIJKE FANTAST Bevestiging van vonnis g maanden geeischt De Utricht sché rrchtbank veroordeelde op J 9 Oct j l een 28 jarigen jongeman die zich schuldig gemaakt h aan de verdui tering in dienstbetrekking vin ecnige honderden guldens tut een gévangeni slraf van acht maanden met aftrek van het voorarrest Hietegen was hoögcr beroep aangeteekend en thans kwan de zaak voor het gerechtshof U wildf het eene gat met het andere vullen aldus de president mr J M Jolles De verd had zich in verschillende vakken bekwaamd Na in hot ref lamebedrijf werkzaam te zi in geweest ging hij via het slagersbedn f naar het warenhuis over waar Hij etaleur wcrd Gebleken was dat hij een groot fantast was en bovendien een tekort aan ernst betoonde en het met de eerlnkheid niet te nauw nam Bovendien had verd np te groeten voet geleefd en veel geld a i uitgaan uitgegeven De procureur generaal mr J Versteeg wees erop dat het hier een bedrag van ecnige honderden guldensbetrof welke hij door onecriijkheidaan zijn werkgevers had onttrokken Ten Vüordeelc van den verd voerdes i r aan dat deze nog nooit in aanraking met de justitie geweest was ij verklaarde zich te kunnen verenigen met de door de rechtbanko pgelegde straf met dien verstande dat de in preventieve hechtenis doorgebrachte tiid niet in mindering ge bracht wordt De verdediger vestigde de aandacht van het college op de familieomstandigheden van verd en gaf in overweging de straf geli k te doen zijn aan de periode van preventieve hechtenis en vroeg onmiddellijke jnvrijhcidsteling Mr Jolles deelde nadat het hof in raadkamer geweest was mede dat gen termen aanwezig geacht werden ve zock in te lUgen en bepaalde de f tspraak op 4 Februari as GELD EU GOEDEREN Noteeriniien van 21 lanuari OatlGATIBS St aulerBlB Mk L K 97 97M 91H IMe 1940 I 40 iS4e 1840 1840 1936 I83 1837 1837 I838 19 18 1835 11 35 1937 1937 1937 1837 u ƒ i e 4 Ie f MO 4 Je lUO 4 bK I 100 4 Ie I MO 4 bil MO 4 100 3 soo 3 MS M som os 90 100 3 00 3 t 100 3 3 500 3 31 a OI 100 31 t OI 500 31 j O I I 100 3 OI 500 3 AOI 100 3 AOl 500 3 PrsT n Gin Imnlnii A dam 1936 3i j 84 IM Dito 1 1937 3 i H M Apeld Ie 31 S i Kh Arnliem 1938 3 9i Deventer 1920 S B Doidr Si Ji j 3 m M Eindh 1935 31 2 91M Do 3 1 38 31 4 Gi d 3 31 1 90 D t 10 i ie lüM J 9t B Grhage 1921 Dito 1936 31 1 Dito 1937 I 31 2 98 Dito 38 3i 3 SS Grunlne 1938 3 Dito 2 1038 3 lill llnuilfni 1938 3 8 Ditn 38 CiW H6 S Ileim 1937 3 2 91 s H b 1937 3Vi 90H Hilvera 1938 31 4 91 DUo 10 J 38 ZVj 7 Le uw 19 38 3 93H I eiden 1837 31 2 m N Holland SB 3 m Do 2e 38 31 3 4 Dilo 8 J Sll 21 j m i Si D u 3eI0 l 38 2i 2 Jfi Nljm 2e 1 37 31 j 9fih B dam 193 j 37 4 92 89 b o 1 en 3 37 31 2 94i Dito 1 1938 31 SI i H Dilo 1938 31 3 3 81 Schicd 3e 1 37 31 Mii Tllb 1 37 3i 2 91 Uti IPr 37 31 a 91 D o Bern 37 3i j tHh Zeeland 1937 3 91 Z Holl 1937 3 1 91 i Zli Ie 1 19 18 3 UK Dito 2e Ig 38 3 86lj Bv G el 37 372 K2 1 Dilo 1938 3 9 B v Onr Z 37 4 H Gem Cred 88 BOOl 33000 O 31 j BS iv Dito l l l l 20 3 N Bnkinsl 5 4 iS AaBviiilingeB H vpoUietkbaJttfceB Al Fr Hyp biin 2 verpl uiti Pandbr 13 WH A p HypbsriXV 4 SSk A dam Hyp 1 4 98 S DUO 31 3 st Ariih Il B Scr E F P br 3 2 92s fj Bat Hypb N N PP 4 H Dito CD j S Dr H B do 31 2 WJi S7 Fr Gron Hyp Ballk Pd 4 lOlH 101 De Ba en Va 3 S6t St3i Do p b I3i 3 8Ss sG av HB do3i au Gr HypBPb 3 IfiS Hl H P ser A C 4 9bl iw Ditn ser BD 31 3 10 9I Hr il Hyp B dito 4 H Dito ser K 31 2 87 H p H pb V Ncd Ser M 31 InMi Nyp b ser AB AA BB 4 MH D o er T TA3i 2 MIrtij V H Cred Pandbr 4 BH 94 D o m 2 verpi ultk 31 2 SS N Hyp b d o 3V H N Hyp b Veend serie K T 92i 91 D o 3i l dito 3 Noordli Hvp b Pandbi 3 90 y6 KIJ f 0 erhss H bd ü4 96 Rolt Hyp b d o 9SS ld dito 31 S3i Stel Hvp b ser K L 31 2 Utr Hyp b 4 8 Dito s ri K 4 lUI Dilo serie E 3 Dito 12 verpl uilk I ii j 9IK SO WostI Hyp b ƒ lEE FF 31 2 92H 91S RADIONIEUWS D der ac 2S JantiJirL UU VEBSL M I i $ U UM O too Wy b emnen dtn Us I M Nfetnvs behten ANP I 4S dramoiyunjuuziik Ut m KROork Ki 10 45 Gtair orocr iiuzWk HJM pt dien ti r halfuurtje lï M Grar ofmjn irsuziek II i KRO M Iodi5len m o i ft 5Ni uw en ecotH i iisch btrichtpn ANP I MGratnofoonaiu i ik 1 15 Ki 0 Me uci stf n m u iyt 2 0 OiEflconcert 3 45 KRO orke t 3 30Giariiofootvrii iek 3 45 Dc Karr tr uzif k p U rs 4 30 Ziek Cnpraatje 4 43 Gramofoon niiziek 5 15 Nieuw eo m mi icl c Iwurpberichlrn ANP 5JO lazing Vorimn an tSft rljpfip jfugd dertig ritar do natum 5 45 Granipfooninuziek f té CabareiT rc amina 45 Aclue e rc oi ta o € gramrfronif uziek I M Vragen van den dajj ANP 7 1S G aniofoor ïmj iek 7 30 Bfi ichlen Fn elsch7 45 GraïiiofoonJr uziek 8 00 Nicii lM r fi ter ANP 8 15 KRO Kainerorke lopn 30 B orichten Eni el ch 45 FiiEen Wolf en nn o tsten 9 40 Wii Tuiten den da 45 Erp sfhe berich en ANP 10 15 WWuifc beijchten AN P sluiting n vERstTM n S M A T ft O t O Gr Ttwfoonmuziek H JO Nieujfrsbfrlchfen ANP 8 45 Gramo oonmuziek Mofcnwiidttig 10 15 OfKelapel i gr pi 10 Oti roepork st ICa i 50 en II M DeOmaliei 12 00 Berichten evenlufel GrflmofoonrnU7 ek 12 15 AVROAmuseinentsorko 12 4 Niovjvk en economische berichten ANP IM AVBOAmusemenïsiirke 1 30 Cyclus Groote Nederlanders 1 35 AVRO Mu ette en emb e en Mïü sle pn 2 15 AVRO AeoHan orkf il 3 00 Causerie Nutt tj erï noodit 3 10 Zant me pianoheReleidir ir l M Anna Pa i va cau le met gramoiaonmuxicik 4 11 Syiw tretrio ▼ P Il O 5 00 Cyc u T ea n In den Bijbel A V R O 5 15 Nieuw economische en beur 5berirhen ANP 5 M PtiNX a orke t fi ftO Oiüei pe C I5 Cyc ur Si f rt en lichd ïit ijke opvoedinR 6 30 Orcclhpel 45 Actiief i rcp irt ge of Rtamtrnnnnmxiek T OO 7 M rers iTerricht v or binnenen builen and ANP slultinx orriciFFTj valutako w fn BR NKUKIU ANDSCHi BANK I Mn 21 Januari Vahita Mhriftelijk en tel lr n BC iei New ir rk f 1 1 M i Ber Un f Ï5 28 75 43 BiUttiH aOTl 1T Hc alnlkt f 3 81 13 81 Stnekhttim 4 81 f 4J0 ZiiTtcb r 43 69 43 71 Bankpi er EerllJ 75 1 fï5M Kew York IM f 1 90 BrusKei gmm tmu S r Vho ll 44 7e 4 Zurich 4350 M3 6 ns Ml HU 120 I5I S Werkspaor A dlu t eslersulker dtta Wilton r aeW A A C7H 47 Dito C Weycra 1 en Am Cliryatal Am Smtltinx C V stand Br I C V 10 A Am Tok Cy G V A B RU Colf C V MA R II Gen El Cy Ct v Wi m 2S 382 28 1 au 231 1 5 a R Il Hudl MCC R I1 Keesp Mc T PI Corp C y A N St CvGA Ril Un St Rubber C V 10 t a A N t El MU A Dito Nat B V a NI Gas Mij A Dilo N Bet V a Tw C St V Es a Am Tel Tr K C V A 172 17 1 al 4elivereeBlglllEen C en H g A lï j 487 B Born S H M A IIWI Dell At H M d I3U Gunt en Sch A 1311 I Cr en II vR A 219 Linde en Teves a 194 TJ Ned Wol Mi A 74 MUn ouHonderncin latei Bil Mij 1 rub A Mt Dito 2e A 442 441 Boeten M Mij a 19 Sinpkep T mj a 178 Petrol ondernemlnKen 2 11 2 K 217 34 292 255 3 t 302 41 Did Ar ICvAK N I elr MIJ 100 Ond A dito C V A Motara Eniin A Tatakan PM A land Oil 10 a 25 C V A KMbberoB4 rneniin n Hessa Rubber a 114 lil ii d Hubb C li s 7Java vioutcli 145 Preanscr R MiJ 74 Rotterd Tap 13 73 Salattl Plant M t Wal Sumatra 14fi Zuid Pioanger M TT Scheepvaartaaaatachappitea F urnc s SenA M INi Mij Zjcv aana IWi 104 Niev Giiudr A Uisü JH t M De Mans Cv A 11S4 11 Mij Ot tzte A 17 Har it v A dam H2 CulUiarniaaUchappMen r ii 175 Krian Suiker A Psiïottan A 7 Wtn Su er C t Mi A Tieweng LestoriArei dt burg BcMieki A 157 1 3ÏS 1 IVj Soek I ndb A Amt Thee C A Baiij Thee Ru A Giialpara Cu Mij ParKkeotam Thee Pa irNangkaCMl Ronigga Landb A Sedcp Cut A Smdargs Cult A Telasa Patenüan W JavaTheeC Mij Ir Cuit Svndic KaliTenoCuUMij Michiel Arn WJavaKiraCMi 1391 Dhreraen Blauwh Vr es A 5öBiienkol A 1 137 s Grill F W en W l U lo Pief W A lic Gouda Kaath Mij 80 Huuth A fcciU A ITouth Jongen A llm h Pnnt A Mui cr iW II A Do Ï2 01 51J 0 A I M V Hav w A 7 SiiB 10 10 e V A Woolwortli en Co Spoor en Tramwecea H 24 Deli Spoor A Kl Sp w MlJ A 241 7 Alch T C v g A Kan CS C vjt A K C South R Co IC 89 KM 76 13 f i i 3 di 111 prefa Di o Ort v g A On Pac Cv AGeld TraniwMlJKed ri St tr Mi Mad Sloomtr ADito pref A Malang SttrA O Java St r A Sem Joana A Sem Cheribon ASoerajoeda St It Prokir i aiie 44 Ie NW 4 96 mii 76 76 7111 911 811 8ó lbH 6 11 lif i W 86 842 91 t 4 Ie t lOW 4 N ï t 7444 74S m n 40 bil I 1000 4 1911 I I00 i Greotboek obl laM litS OW 1 Ctrt V Insehr I Grootboek obl 3 IU34 lOUO 1 i i37 t 1004 3 1938 1004 3 t Certlficaien 2 2 Grootboek obl 3i t 1935 Indié ƒ l ao 3 i 1917 Indié I tooo 1 1917 IndlC t 1000 A a Dullachl Vounf ObL 1000 30 5 t Baak tm Ci C Kol Bank Ned Ind tlaiidelsk KW Hand MiJ C T A 1H9K U9 189 1 UW U7I4 1401 iBdnstrtcën liJS i 1 7 1 l lH IIHJ 121 130 388 2M ütii 14U Alf KunaliQde Uni M 4 Berkei s Patent laivt OUef C ïei Centr Suiker Fokker l ever Broa en Unie Ned ford Aut Philips G B V A Dito Prei w A AU Ludl St C V M ra R II Am Bcmberg A C 14 1 16A 33 3214 4 29 as i M Ï3 Til ï 5 1 ia Am B cv pref a Am Car and T C V Aand Am Enka C v id Anac Copp C V IdBethl SI C V 10 ld Iirytl Corp Cv A Curtiss Wr Corp C um V idem Genei al Motor idem Intern N ekcl Cy t C V 10 a Kermec C C v 10 A IR UI S North Am Av C 17 K V A R U North Am R A C 231 v A Rep Steel C v A Uil States Steel ld e l j liti Dtvcrsaa ld Mi ie Cit Serv C C v C Soulh Cv 4 6N aoo210 A R 11 Ik 6 21111 J orth A Cy C V liadio Corp C v Tii St Boi r tü Mij idem prei Aand I ctr Underaenitogeii Dold Petr G Var d i on Petr iiij Cocil Oi Cy 10 Idem M d t ontir enUl Pel C V A PhU Pet C V 10 ld Sliell Un C V 10 ld T Wat Ass Oii C v 14 idem idem C V Ind Ml Ui 381 11A ï II 1 au u i k Wè Sckeepva rtmaat cluppMen Hol Am Lijn Aand 1 l j Java Cbir a Japan Lijn luem laS lui i 1I3 114N Kon Ned Si Mij I d Kon Paketv Mu id Ned Schecpv tJn idRiilterd L o vd idemStooiuv MIJ Ned id Int Mere Mar Cy CV 10 A 24t i IT ITij Ml 14 1 lla IM Ul IM 2111 ia H2M 1 1 l W Soikerondcriifminten HaJUleUv Afn t J4vii t he Cuimij Ned 1 rad S Un Ver Vorst C M 250 5 l A t i3 ft 422 ld 73 TJ Ld M s XI 132 lUti T DcU Eitav Mu DtU Mij f 1000 v ideni Sct eriibah Mij id Wiifton Co C V 2SI 31 l it ai ir f 1 lil i IS a 24 H U 4 HM 6 K Ml W au 2I J TabaViwidwaiftmm gca iiii 4oS lu iru 16 RabbcroBderBemingea Amslerdain 29rt 3fJ3 177 76 76 L R Cutt Aand Bandar Rub n ij kl Deli B3t R Mij id Kende r g Len bo Bub idtm Majar g anden 73 Vereen id Ooït Javo 1 4 Rubber Mn Idem f l Oofrik A 500 C V id Serbadiadi Sum R idem l Silau SuMi Rubbv 1121 217V 17Ï 112 217 Mij idem Sum Rubb Cult d Ver Ind Cu t Ood 17ji idem Interc Rubber Cert V idem S Ouiuche Rdaea mmt keiUncverklarlng p I9U c a r I p IMl c 6 r I p 19 2 c e r 1 p t943 c r 2 p 1944 c e r 2 p 1M5 c 6 r 2 p 1M e r a p 1947 c 8 r 2 p IMI c e r 2 kas e obl AuAg atol I Dur griHltb ld id ld id Konversions Dito Ncue O Farbenir d IC C v Kali Sjndt 2 H0 7 Dilo ü 20 100 61 j W i m 125 W r tei hall obl e s rarbi nind II G C T A Ver Korkind C v A Duitschl Berl B IK S O i i Rullrv 27 i iJ i V O 71 41 51 42H 43 Dilo 30 l l tl O 7 D Reiiiciibank 7 7 Ver iD Sledenl O Bsyr Hjp en W B Pb D Liiioleuinw O 7 62 52 47S Pb 7 Obl t Obl e Obl 7 Obl Gelseiik BcrRW Ob 8 R II eul h IIcuagihtme Harpencr Berfibau Phoenix Akt Ges Rh Klbe IJmon Ruhrcheir ie A G Siémtm en Halika Obl i j V Stah wcrke OW 7 12 1 2 Sis OH 4214 131 277 ié Dito aerte A 25 J Obl fl iViilor Gew Ob V t Voirel D tl K Obl t mietn BI It C 1 Dilo 27 Ohl Baaener Straaaenbalm Ob r arbenir diiftrle aand Sicmen eu Ualskc aar d Ver Clarntorr rabr aar d Wlnlershall Akt Oei aand ai i achV ruilia a i J en aren maeimit bande baar Van dt bakken arcn oude Oeli s iets layw B Balavia s e i Seiiambah j rjiutte ijkj De affaire in Amerikiwimi m a wm irheiden nmvanslDe koi rspii ar n laBer M navolBiiid van New Ye nMair naar w iW dirï van de Amerikaanjchi f itoennllen imm loeh nojT vrU fffped i eer aiid elwiaen Ha Or Maa aaiUhie en waren BeüiUfhow evenwel Biel orbelanCtltk acw PiWorwHc 2V i