Goudsche Courant, woensdag 22 januari 1941

EERSTE BLAD WOENSDAG 22 JANUARI ü Trekhncf Januari Tu lena haar verUtjh in Busitutn ging na een koiie oofeMeldhèid plul eling van on heen onze lieve Moeder Behuwd Grootmoeder en Zuster WILHELMINA JOHANNA WtNTINCK Weduwe van W Verkerk in den otiderdnm van ruim 72 jaren Namens de familie L C VERKEHK Goudd 21 Januari 1941 Bmfnastraat 4S Liever geen be oek Oe tcraardebesteüing zal plaats hebben Vrydag 24 Januari a 1 te 1 uur op de Algemeene Begrjafp aats te Busaum Rljfk tr fc Lm o cl MrkriMk t COUOA Stg Bahlt r CaH Djumm R H drftan SU Ki a b k d kroon Ulli Ufebcr b Uagc ar Sf Li BiDMtiditlk Cot H tliert Ulfc P K aMn h Jf Cal SmI BOSKOOP Ut d Boer J A d Broek SW Mooievecm SM d WoH GüUüKtAK Rhw Ho li HAASTRhCHT Kru d Z iJU MOhRCAPfUL mé Sm heul MOORDRtCHT Lolk L M wen RtfUWIPK G v i Hcijdea STOt JIK S B r i VkNHinZeN heul MOORDRtCHT Lolk LttHwen Rbf UUIPK G v d Hcuden STOtUflIK t VIIST Coii Htft ld WADDINXVELN Dt RjoflbeuA Cojl Schsikwiik Z£VkNHt iaan TMëÉCXiiSG n OfHcieele publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij I d PRIJZEN VO J HOOI EN STROO Het Rijksburem voor de VótB Kjéorz ening m Oorlogstijd deelt n I dt dat bij btjluit van den Sticictars Gmt aal van liet Dtparte ment van Landbouw en i cherfl de volgende maximum verkoopprijzen voor hooi en atroo zijn Voat steld weidehoei van eers e kv aliteit tweede derde lucerne en kiaverhooi var eers e kwabteit VERIFICATIE VAN WI lER VIACHTSBESTFI IINGEN DOOR HET RIJKSBUREAU VOOK IJZER EN STAAL De Dy ©etl5 r van het Rijksbuieau voor IJ er en Staal daartoe ge inachtigd door den Secretaris Generaal in het Departement var Hande Nijverheid er Scheepvoar nnakt het vo gende bekend Met ingang van heden moe en de do r den Duitschen Weermachtaan Nederland che ordernTninaen verstrekte Kor lollnuirmer Aufs el irgen door deze ondernen mgcn met incer worden toegezonden aan het Riik bureau vuor IJ en Staal do h lechtstreeki aan de Rüslungiin pektion Nedeiiande Abteiiin Geweibiche WiiSchaft gruppe Eibifn ui d Stahl Care van Bj landthan iO s Gravel hage De Ru ungsin ipekuon rendt de iceoord bevonden KontroU nummer Auf ttl ungen door aan he Rjk bureau Voor het overige bluft de met betrekking tot het venfieeren vafi de Knntrollnummei Aufstellungon gevoIg1 pucedure ongewij 7igd Duitsche bes e I ngen hierorde ook vveermjchtsbestel irg n begrepen mogen dus slechts worden ami aard na voorafgaardt verificatie door het Riiksbureau voor IJzer en SUal 338fi O De ooipry cn gelden voor ongeperst hnoi bij leveling franco boord ofwagonbri nluKMvanhc bed ijf van a tn ei koojwr terwijl die voor stno d max mun prijzen zi n voor levanrg in gepersten ic and franco boord of dgon brren 6 K M ir het stro nogtn by leveri g ia W Januari 26 Februari en II Maart lSi4 t kcnmale de pri zen met 25 et r p r 1 KK kg wor d n verhiogd zoodat het birrensiroo ra 31 Maart door dm ver b u er zaï migi n Viorderi vtikocnt voui eei pri s we ke maximaa ƒ l bedraagi i n voor bui enstroo masimaal ƒ U bed aigt De vert üu eiT w irdcn eifjp gewcjen dat de hier gesteide prgzen order geen coke e cmsaiiiigied meer zuLen Woidon ei iiogd B nr iikort za ii vordert gege ris oml ert n i male marge V I hai de vijUilkoi ten e d m de pers bekend gemaakt worden 21 Januari l l4i 3375 fit O 2Ö8 40 Joneeman zoekt NET KOSTHUIS jnet vrije kamer en zoo mogeli k huiselijk verkeer Liefst in Ctir Bezin Centr der stad Uneven mtt inlicht no ü 27J bur v d bl9d 5 Wie wat bewaart heeft wat We mak n een schatkist ooi geschenken op Je lange winterse he dagen welke ons nog wachten Ons Goedkoope Patroon Flanellen Pyjama malen 42 en 46 mets voorwerpw schatkist diebgVooi b c d kan bestaan uit een grootenkoffer Kn u zult uwschatkist stellig eerdankbaar zijn wandeer u op het laatstemoment tot de ontdekking komt dit eriemand jarig is Vlugnaar den koffer eencadeau gehaald ennaar den verjaaVdag7onder leege handen Iedereen vindt het nu eenmaal prettig een ca U krijgt vanzelf steeds meer deautje te geven en als het dan niets of voor uw schatkist en als de lange Jbijna niets heeft gekost is dat in dezev teravonden voorby zijti hrt t u ge duren tUd dubbel prettig lige werkjes gehad We leven nog midden In den winter n éu in den tigd van de flanellen pyjama s jr er el een wU moleen zal dit ge ooonli fc ntet graag doen zonder een goed poSreon Vooral het naaien van de pantmlon valt meestal niet mee Van deze Ptr ma h iatje kan hoog gesloten en open worden gedragen z n patronen Kerlvügboer in dr snaten 42 en 46 aan ons bvreau Markt JI Oe prift van genoemd patroon bedraagt M cent Voor deze ptiiama heeft men noodig S eiater flanel tun 70 em breedte DE ZUINiCE HUISVROUW Bt is veel dat zU zelf kan maken Ie toer als de eerste Men moet ene zorgen dat de stokjes Iwven elkasr men Se toer 90 lossen dere met een op het Ie stokje vastmaken 80 lowcn de met een vaste In het eerste OKZK TOILETZEEP Bon oede ewoonte die d n levensduur vaa de stukjes toiletieep anmerlrelUk arienct Is hel Mrogen der zeep tel kens als u uw handen hebt gewasschen Be ll dan alet ia het afgedropen water Bwtieloos te smelten Hcar u sKisoKiis e vanMen aijar Verwijder den beotoplaa hiel en teen knip se a a weiid Jn nodel te iQa omcehaakt ais aaavattér bevestigen In datieltde gaatje nog van dese lussen maken DK steeds h halen De afwerking ts aU volgt drssl gaatjestoeren sUvIg om het kje T naai de op elkaar komende steken si J vast Bevestig bovenaan het Jii touwtje zoodat de kwast kon wore apgefaangnn Gem Centrale Cursus n r pachineschrijven Ue lu chriiving voor Cursus C s aa opejff lot I Februari a bij en dirtcleur Bleekerssmgel 4 ü 272 10 J Het ftasiuur van dan GENEESiCUNO OEN KRING voor Gouda Jj e pn Omstrekan brengt het v Tgenda ondar da aandacht van É a hal publiak 6 9 Door da diitnbuha van banzine an de verduistarings 0 X maatregelen wordt da geneeskundige verzorging van de a bevolking tan zeerste bemoeilijkt Hel is daarom noodïa S kehjK dal het publiek zooveel mogelijk zijn medewerking A verleent door er A A 7 wanneer éaf eenigszins mogeliik ÉNten g neeshee op hef spraekuur te bezoeken S 2 indien een bezoek fen huize van de n pafienf noo y dig IS dit des morgens vóór 9 uur aan te vragen 9 9 Alleen op deze wiize zal hel mogelijk zijn dal de artsen tijdig 9 L hulp kunnen verleenen waar deze noadzakeli k is g L Cl 271 4U De Strijd De strijd om het bestaan is tegeawoordig bitter ernstig Zenuv achtigheid gejiiagdheid angst slapeloosheid gedurige vermoeidheid gebrek aan eetlust het zijn alle teekenen dat Uw gezondheid geleden heeft Gebruikt daarom bijtijds Sanguinose SIMON O E W IT hel renuwsterkende en bloedvormende middel bij uitnemendheid Sanguinose voedt Uw zenuwen en verri kt Uw bloed en geeft U een atgeheeie y levensopgewektheid en nieuwe energie Prijs per fl f 2 6 B f 11 12 fl f 21 Bij Apothekers en Drogisten VAN DAM 6 CO P I De Riemerstraat 2c 4 s Graveohage I j 262 O altijd voorraad Officieele Publicatie van het DepaFtement van Handel Nijverheid en Scheepvaart o 270 38 Te koop gevraagtl Miuhclen o a Btekenkast Schrijf bureau Naaimichine enz Br no G 26t bur v d blad S bil 1 enstroo bui tnstroo Dagbladreclame is doelmatig Een uitgebreid onderzoek heeft n An i rika uitgcmaaKt dat de i ik I p van alc hol vriie iran ken smgt naarmate daarvoor mcr wordt geadverteerd in dag bladen Ook aan de verkftop van de verschillende merken afi n lerInk was duidelijk waar te nemen dat de tiedrijvtn die hun reclame onccn treerden in lagMadcn de oesfe verkoopsresultaten ver jvtrden Wat gebeurt er Helaas behoort de Decembermaand weer tot Rct verleden Al was December 1940 dan met zoo feestelijk als andere jaren de meeste moeders hebben er toch nog aardig w t van kunnen maken met de kleeren van filmsterren IN Hollywood wordt jaarlijks de fnntastUche som van zes millioen dollar aan filmkieeren uitgegeven Wat i het lot van deze kleeren ais ook zij hun rol voor h t scherpziend oog der camera hebben gespeeld Ieder filmatelier heeft zijn archief Hier worden niet alleen de historische cpstuüms zorgvuldig bewaard hter krtjgt elk stukje stof dat later nog van waarde kan zijn ijn nummer en gn plddts Kleeren hebben voor de film al spotdig do waarde van antiek Voor vooroorlogs films zgn cosluums uit het jaar 1 12 bijvoorbeeld historie De klederen worden in groote kasten opgeborj n en op iedere kast prijken datum jaartal en naam van de film Moeten fê weer dienst doen dan worden 7e voor den dag gehaald en naar het figuur van de actrice vermaakt Dat is het wedervaren van de meest filmkieeren Maar de groote sterren hebben haar eigen wetten en haar eigen rechten Zij behouden hot meerend€ e van de prachtige gewaden zelf in een eigen kleerenmuseum Een Grcta Garbo zal zich met licht in het openbaar in en costuum vertoonen dat z j reeds in een fitm gedragen heeft Zij zal ook geen enkel gewaa dat eenmaal haar leden omhulde in het archief van het atelier achterlaten Claudette Colbert daarentegen Jean Arthur Carole Lombard en vele anderen zijn gewend een tQÜet waarmee zij in een film bijzonder veel succes hebben gehad evyneens bij openbare gelegenheden of privéfeeatjes te dragen Dan verkoopen zij ze meestal en menigeen waant zich m zoo n fllmster toilet tocb minstens een double Ook de officieele archieven houden tusschenbeide uitverkoop En zoo n aankondigmg heeft altijd een geweldigen toeloop tengevolge Ook al omdat slechts zeer goede dure stoffen worden verwerkt daar deze veel mooier vallen Vroeger werd bij de opname van een film nooit op de kleur gelet Bijna alles was op zwart wit en grijs ingesteld Tegenwoordig echter zorgt ledere actrice ervoor slechts die kleur te dragen welke haar het meest flatteert daar dit ook al is het geen kleurenhlm tocb ven Invloed schijnt te zijn De modellen moi n nooit al te veel met de mode van den dag overeenstemmen want de film wordt veelal eerst over een maand of vier vijf vertoond en de kleenm souden dan weer min of meer démodé zijn Daan ra kiezen de meesten ihUi het eenij Rclns ntogelUk Is heel eenvoudige costuums die zij later ook In het dacel ksch leven kunnen dragen Dat gaat echter niet zoo maar zonder meer De van nature of kunsUnatig zeer slanke actrices wiU n er i aag op het witte Óoak notf slanker uitzien tnncwr dur de camerli d neiffinc heeft êlUid nog iets op de Ign te legg n De klee ren worden daarom zoo geknipt en genaaid dat alle natuurlijke welvingen zoo veel mogelijk worden gereduceerd Er kan soms nauwelijks in adem gehaald worden Madr at doet men al niet om t eroemd te worden of zijn roem te handhaven Is de film klaar dan an de kleeren terug naar de naaister of den kleermaker die ze weer wijder moet maken Ook He excentriciteiten worden dan weggenomen zoodat het een toilet wordt waftrmee men ook fn het gewone leven te voorschijn kan komen Begin De ember is iedereen begonnen met te vertellen dat zij nergens aan deed en dathet werkelijk gf en tijd wa oor een feest Met 5L Nicolaas zgn er at moeders bezweken voor de verlangende oogen van haar kinderschaar zg hebben er toen toch maar wat van gemaakt aL wa het dan eenvoudiger dan anders en met Kerstmis hebben de winkeliers zdo hun best gedaan om de etalages en de winkels zelf een Kerstsfeer te geven dat de meesten onwiliekeung tóch Kerstnkoopen njn gaan doen Zg hebben het deze Decembermaand eigenlijk nog drukker gehad dan anders daar het heal wat passen en meten vraagt om alles btj elkaar te kiogen wat nu eenmaal bg een Kerstmaal behoort Zg hehtoen geywoegd en ver7onnf n en hebben niettegenstaande de tegenwoordige beperkingen toch een echt feestelijk maal gemaatct Maar nu na al die diukke en gezellige dagen is de lange kdude ongt zeiUge ranuarima nd er wctr Wie schaatsen rgdt heeft daar mom n cel niet oo n erg in maar wie dat niet doet ondt rvmdt Wei dtgc jk den terugslag en voelt 7ich allicht wjt uit haar doen en gedeprimeerd Eenigen ttjd geleden kwam een jongedame in Hollywood op een uitverkoop van filmsterklcreren Zg wilde beslut den bontmantel van Joan Crawford passen Toen zij hem in handen had rook ze er eerst aan met een zeer ernstig gezicht Wat is er met ditn m intel gebeurd vroeg zij sinds miss Crawford hem gedragen heeft Niets zei de garderohojuffrouw hijis alleen uitgestoomd zooals dat metalle kleeren ge eurt die in een film gebruikt znn Dan zie Ik er van af zei de klantGestoomde bontmantels kan ik la iederezaak koopen Het was haar alleen maar om het parfum van de beroemde ster te doen geweest Het allPThcste geneostmiddel hiervoor is fiink aan Hen gang U gaan en allerlei bgwerkjt t te zoekpn N last on gcu one werk gaan we daarom een schatkist maken vul voorwerpen die we 7o i vervaardigen en die we later met verjaardagen enz kunnen weggeven Vooral huisvrouwen die zelf voel hebben genaaid zulicA een onuitiyjttelijke lapteskiat hcbb met gioote hoevcolhtden restjes bit ïwol lapjes zgde woi katoen stukjes ptau de pêche peau de suède lec en Gekrompen wollen li fjes of hemden worden aan weerszijden in het midden van het armsgat tot beneden los geknipt dan worden smalle reepen ge breid tn dezelfde kleur wol en dese wor den Ingevoegd Met een beetje handigheid en wat goeden wil 7i n hiervatV de meeste funtastischc tadcaux te maken Ga s morgens of s middags weer eens winkelen bckgk de nieuwe mode goed en oo de ver schiHende nieuwe origineele voorwerpen U doet dan vanzelf ideeën op Het gaat er heclemaal met om een ceintuur of een taschje precies eender na te maken maar soms krijgt men alleen al door het zien van een nieuwe kleuren combinatie een massa ideeert Van lapjes zjde maken we pochettes roet een geborduurd monogram in gouddraad of een echt HoITandsche voorstelling of spreuk erop de laatste in schrgfletters in den steelsteek Een te klein geivorden jurkje Verder sjaals van fluweel of velours met een laPje zijde gevoerd ook sjaals van wollen stof En daar deze lleen nog maar met punten te verkrijgen zijn zal het succes van dit cadeau heel groot zijn Slofjes of mocca 8ins zijn te maken van een heel klein lapje goed en een doodgewoon zooitje dat men klaar Koopt en dat men ook wèl in schoenen legt kan op dex m nier mef een couponnel mm $ 0 cm WMT 9 maaiwoté mw Verder zijn er nog de practische gewone dingen zooals boekomslagen di tnbutiekaartenétuls ceintuurs speldenvan leercn bloempjes knoopen bestaande uit een bloemenknop gemaakt vanleer peau de pêche peau de suède oi taixmstor Het sUet heel aardig als mendeiTbloemen echte meeldraden geeft di in eiken kunstbloemenwtnkel In t osjetvan honderd in alle kleuren verkrijgbaarriin Wanneer uzelf niet genoeg faritasiehebt koop dan een boekje waarin hetmaken van dergelijke voorwerpen wordtbeschreven t i U zult eens Wen welk een voldoening u hebt van het depooeeren ven een ictf l iicfar rebloteneOc PrIltMilkcof doar mxprm ofartMk HeeMer iWeruchiHalawiiaOOO Iiierrela w f aOOO B haelan maaarrfeaw aOOO el l lainka k taOOO TeUal 4 0 frMfcl Prfraa fil L ïf I AM HOI t b Nrd Ver y Luchtvaart opg I90t ftr JÊÊ j Bonimanlali f 350 1 1800 1 iPH om moarl Omrmtlt Ir Bon twttlttn li ickaTr bClro241 000 Haas VerkilgBaar LocBtv cluni K L M bar din Sls LiMeB ali a ll lsi sifklOal n A j 2i7 72 3ladn 31 jan ƒ 51 per 1000 kg 4 45 I H M tt tweede de de 11 M M W 50 20 25 ih u 18 25 BIJ het afwasechen ta het beter een kwast te ebrulken dan een doekje Men kan dan het water veel wanner nemen en behoeft niet met de handen In het hsete sop Vooral nu wij meer met soda moeten atwassohen is dat een groot voor deeL Op de rollende wijze kon men s lk een afwascbkwa t maken Men heeft er voor noodig ongeveer M gram ongebleekt katoen no S een haéknaald no t en een rond slokje Men begint met lossen op te zetten Ie toer 1 stokje S lossen 1 stokje t loasen Dit steeds herhalen wU dat een gaatjestoer ontstaat Mosselen Vers panliiaar nu sebikkea en m £ 1 Vergelekt onze T motselea naast eens Het verschil P e SCHARLEMAn LaD iTiindiwi 75WjiilttE Telef tOa Telsi Voor raawe mosselen alleeai riendeweg 75 emmer of k brengen q GEVRAAGD Nette Winkeljuffr ra Kranendonk K TiendewjjlGouda Qja Dagdienstbodi cvraagd goed kunnende j Haag laan Adres Café Kcsli de Kroon Kleiweg 97 LOSSE NUMMEII vin de GÖUDSOI COURANT a Si zijfi dagelijks verkrijgbaar hij a BAhKFR Spoorsiraati R BRUVNIKS Kon Wilhelminawe NV P tNDFNBURQ Veerslal 18 J DE OROOT Wachlelstraat 43 A HAMOI N Burg Marteii$3ingell De Kiosk V RI S Karnemelk loot SCHoÜtFV Vond lsirt hoek Roemer Viss iivrslni SPOORBÜtKHANOLL Stitii BOSKOOP Fa D C r WILLIK Zijde no 14 en bij de agenten In de omhggert gemeenten l Ite w ihet Iwertj ld r Idoorl lden itWMJ