Goudsche Courant, donderdag 23 januari 1941

Donderdag 23 Januari 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Jiaigang No 20535 GOUDSCHE COtBAHT Directeur F TIETEH Postgiro 48400 Bur Ma kt 1 Tel 174 Qe w ederopbouw van Rotterdam i innenstad thans Iffootendeels onteigend Van de ongeveer 25000 woningen komen er 10000 terug 4000 man werken aan de uitvoering van het wQgcnplan De taak van Asro en Diwero 1 t P IDEAAL 0 OOHD VOOR tenssingel jR ïloot Vomlclstrail is Chers r al OI L £ulioa O d v i 14 eomliggeiide economische verordcninger Daaren tegen za de wet op de wi zigmg van het decreet tot algemeene niubilibatie een voorstel tot vcrvoiman ing van de landsverdediging terstord naar het parlement worden gezonden Aange zien de nieuwe kieawet voorioooig niet m behai deling zal worden genomen wil de regeermg de mandaten der afgevaardigden van het par cment en van de provincia e landdagen met een jaar virlengen Aanjendmen kan worden dat de nu uwe redactie van de wet op de algemeene mobilisatie welke ver strekkerde volma l n voor de regel rmg inhoudt door htt parlestemmen zal worden aanvaard AMERIKA De Britsche missie in Zuid Amerika PLEIDOOI VOOR DE ENGELSCHE ZAAK De handelsdeskundige van de op het oogenblik in de Peruaansche hoofdstad vertoevende Enga sche economische missie die onder e d ng staat van lord WiUingdon heeft in een toespraak tydens een dejeuner aanget oden door de Britsche Kamer van Koophandel in Lima verklaard dat de taak der missie gelegen ia m uiteenzetting van de rechtvaardige zaak van Engeland en m werving van sympathie voor deze zaak De deskundige Brand gaf uitdrukking aan de opvatting dat die toekomst van de Zuid Amenkaansche landen ten nauwste verbonden is met een Britsche overwinning en duidde daarbii aan dat Peru zekere offers ten gunste van de Engelsche zaak op zich zal moeten nemen Tegelykertyd wees hy er op dat het actiegebied van de Engelsche blokkade nief beperkt maar nog uit gebreid zal worden Ten slotte verklaarde Brand dat Engeland op het oogenblik de voorkeur in het Britsche ryk moet koopen en dat het voor het oogenblik zyn importen tot een uiterst mmimum heeft beperkt St e e n Dq Maastunnelboüw te Rotterdam Maandagmorgen was de doorbraak van de afscheiding tusschen de elementen 5 en 8 van de Maastunnel te Rotterdam zoover gevorderd dat hel thins mogelyk is de 9 tunnelelementen te doorachryden De verbmding ti sschen het kopschot van funnelstuk 9 met het ventilatiegebouw moet alleen nog worden doorbroken voordat q en ym den eenen tunoebngang naar den anderen kan loopen De arbeider bezig het tunnelachot geheel te verwyderen gang ontttoken worden Polygoon 1 ijwetii mm m ii iwmw wwwim i I dacht aldus de heer Detiga uffroii I lendew O MERs CHE NT baar bIjorsiraat 1 Iminaweg2i5 NBURQ 8 aat 43 R OTTERDAM is klaar met het pamruimen Dat mag bekend worden verondersteld en o de periode van plannen Biken voor den wederopbouw Mbter den rug 0e phase van de ritvoeriag de r plannen is thans liet alleen bereikt Rotterdam zit a elgenlUk reeds middenin Men kan Mlf ïeRKen dat de vorderinlen B de werken welke aan den pat tijn bevredigend zijn 2oo was begin Januari ongeveer O meter straat gereed van den weg mlke van den Goudschesmgel loopt BUT BeuRplein was er 150 meter Ua r van de straat welke Diergaardelun met Binnenweg vafbinden zag u er 800 meter kademuur verwijdeM uit de oude nij gedempte Schie Op 1 Januari J 1 had men een twintigUl werken oftderhajplen en op dit oogenbuk zun er een kleine 4008 man te werk gesteld aan de uitvoering van bet wegenplan Doch dn betreft jlechts de uitvoermg van enkele techniKhe werken Deze phase van uitvoering omvat veel meer Zooals men weet zim onlangs om de uitvoermg dar plannen m goede banen te leiden door den algemeen gemachtigde voor dm wederopbouw dr ir J A Rmgers twee instanties ingesteld het Adviesbureau Stadsplan Rotterdam A S R 0 en de Dienst voor de uitvoering viHi den wederopbouw DIWERO t ONTEIGENING VAN DE BINNENSTAD Pe binnenstad is thans grootendeels onteigend hierna komen de herverka din en de uitgifte der gronden De loewgiing van de gronden is op zich mH een uiterst gecompliceerd vraagMlk Uitgesloten is dat alle verwoeste kuilen op dezelfde plaats weer wortel opgebouwd Van de ongeveer SOOO woningen komen er ongeveer WOOO t rug Immers Bottcrdam wordt liMier herbouwd breeder is de opzet s het nieuwe Ook zal het karakter van de verloreru gëgane zaken lang met steeds passen in het deel van de nieuwe stad waar voorheen de zaken gtïestigd waren Iet algemeen belang vergt een her en doelmatiger Rotterdam l seiis een tot m de details verzorgd T r waabij alles is gericht op het entr gen van een harmonisch geheel ue angcn van c je eigenaars der mielde panden moeten daarmede joplen samengevoegd tot een geheel Die jnthese van algemeen en byzon belang is het terrein van de ASRO Dit bureau toch zal overleg P en met de beianghebbenden die Wh voor bijzondere moeilijkheden 1 geplaatst tengevolge van het feit Ml het stadsplan nog niet officieel Mkend is kunnen worden gemaakt or zy zich het geheet on de erdeelen met volkomen kunnen Otstellen hetgeen toch noodig zal mvi vele gevallen woor den wederWuw der zaken De A S R O tracht nm bezwaren voor de betrokke ondervangen Dit bureau zal erieg plegen met de belanghebbenJ Omtrent de plaats waar zy zullen ouwen en omtrent het plan van i h t denken dat het Q lan nu geheel gereed is gekomen J M gedachte is eigenlyk onjuist De Msat P ex met zyn Allwi 8 onvermoeid verder band he Problemen m veraaji waterkeering spoorweg noodi A iverkeer maken het itilu i u Of tails van het plan dege kw dP e m eilykheden opge hel r r vasthHid jebeeL P n n zoo groeit het l idel l Pj P architectonisflik i h dcr Men is thars zoov C6i uoi P aH gevorderd dat ht fflcht bevolking kan woiaen WwiieDT i toewuzmg van de Ken X leuwp P tegronden vk Jiet la mI Ksplan is ui g t Jpreïril de resultateif van de ord f ïgeld aangcteekend ï OopZ krygt men een k9ariL r 8 a gronde ttit S i n Je verkavelm kt ht plattegronden aan en IHe i Solyk om op een doel Jï zifn i 1 e OectMien P bepaald ge H S besprekm wLZ oert met de ee eigenaren worden alle gegevens omtrent de schadevergoeding de verlangens omtrent de toe wyzing en verdere bi oi derheden op een kaart vastgelegd Dit kaartsjsteem en het bovengeiioemde verkavelingskaartsysteem vorrtien de basis voor de werkzaamheden van het adviesbureau Door deze twee kaartsystemen te zamen te hanteeren hoopt men dpor mondeling overleg met de getroffenen tot een voor ieder bevredigende oplossmg te komen HARMONISCBE BEWONING Naast deze enquele zet ir Witteveen zyn onderzoek vooSti ïet betrekking tot de vraag hoe de stad m zyn geheei en ook de straten afzonderlyk op de meest harmonische wijze kunnen worden bewoond De heer Witteveen zal zyn denkbeelden bespreken met den algemeen gemachtigde en hieruit ont staat een voorloopige opzet Men ziet dus twee lynen het geraamte dat de heer Witteveen maakt voor de stratenindeeling en het contact dat hel Adviesbureau heeft met de belanghebbendien Het spreekt van zelf dit er naar gestreefd wordt deze beide lynen elkaar spoedig te doen Jsruioon De enquête ond de belanghebbenden en de min of meer theoretisch ideale mdeeling welke de heer Witteveen opzet zyn bestemd om te zamen een op lossing van het vraagstuk te geven welke de belangen van het mdividu en van den gemeenschap zullen d enen Indien men met de belanghebbenden tot overeenstemming is gekomen gaat een voorstel tot toewyzmg naar hei college van B en W Dit college zendt het voorstel met een advies aan den algemee gemachtigde voor den wederopbouw die dan zyn beslissing mzake de toewyzmg kan nemen Zy diè na het overleg met het bureau teleurgesteld naar huis zyn ge gaan of zich om andere redenen tekort gedaan gevoelen zullen zoolang al thans de algemeen gemachtigde geen beslissing heeft genomen Itjin bezwaren aan een commissie kunnen voor leggen Met mgang van 1 Januari 1941 IS deze commissie ingesteld onder voorzitterschap van mr J Dutilh Aangezien het geruimen tyd zal vorderen alvorena het geheele stadsplan op deze wyze u bestudeerd zal men trachten zoo spoedig mogelyk tot een beslissing mzak de gronduitgifte te komen m de a nderlyke op zich zelf reeds volledig bestudeerde stadswyken Naast dezen algemeenen gang van z keiv staat de behandeling van die gevallen welke zoo urgent geacht moeten worden dal zy uit die groote hoeveelheid vraagstukken gelicht moeten worden en afzonderlyk zullen worden afgedaan Hierby moet m het byzonder gedacht wórden aan aangelegenheden waarby het publiek m wyderen krmg betrokken is Uiteraard loopt men hier de kans dat andere belangen eenigermate m het gedrang komen doch een ieder zal inzien dat dit in I het belang van de algemcene adk zaï moeten worden aanvaard De uitvoering van de gemeentelylte publiejte werken in Rotterdam zal ge schieden onder leiding van den Dmero DE TAAK VAN DEN By de uitvoering van den wederop bouw is men uitgegaan van het beginsel dat deze zooveel mögelyk do r Rotterdam en door de Rotterdamsche diensten tot stand moet worden ge bracht De Diwero is dan ook m net byzonder bedoeld als een lichaarn dat aan dr Ringers gelegenheid geeft in direct contact te treden met de uit voerders van de Rotiardanische pu blieke werken zoodat hy de verant woordelykheid kan dragen voor tempo en de mivoering Daarnaast zal de Diwero coordin rend werken ten aanzien van de ge meenteUjke diensten en bedryven welke byna zonder uit7on dpritig by den wederopbouw zyn bettoUken Ten slotte zal de Diwero m het byzonder de vraagstukken van materiaal voorziening en het vervotr voor zyn rekening moeten nemen welke op het oogenblik en in de naaste toekomst het tempo van den herbouw zullen be hecrschen Het spreekt van zelf dat de Diwero voortduiend overleg zal pk gen mtt den ontwerper van het btad ipUn ir W G Witteveen Dit overleg zal betreffen de volgorde van de uit te voeren wer ten en tevens de technische proble men welke voor het pian van Vtee kenis kunnen ziin Daa rraast heeft dt directie van dqn Diwero een nauw contact met de gemeente en in het bii zonder met 4e gemeentelyke diensten en bedryven aan welke de bouw werKcn zullen orden opgedragen Zoosjs reeds bekend wordt de di rcctie van den Diwero gevormd dooi drie directeuren de heeron ir L J van Dunne H G J ter Mar ch en ir J Rutgers De toestand in Palestina ITALIAANSCBE BERICHTEN In Palestina neeTW de opstand der Arabieren dageliiks neer het karakter van uitzonderlykeyielheid aan aldus de Popoio dl Röma Het blad wyst er op dat het hier met mier afzonder lyke gevallen van rebe iie betreft of aanslagen en demonstrat es tegen de Britsche autoriteiten maar ware oor logsacties die ongetwyfeld geschiedsn op beval van een organ satie en vol gens een strategie Format es opstande ungen worden steeds talryker bezield door haat tegen de Enge schen Na er op gewezen te hebben dat de laatste berichten thans spreken over vracht auto s vol Engelsche soldaten die men by Haifa in de lucht heeft laten vliegen en over aanvallen op ravitailieeringscentra en andere zones besluit h t blad met te zeggen dat de galg waarvan Engeland zich altyd bediende voor het herstel vSn de orde onder zyti onde rdanen thans klaarbUjkelyk niet meer voldoende is Het Japansche parlement WORDT SLECHTS GEDEELTELIJK IN WETSONTWERPEN GEKEND Officieel IS medegedeeld dat de Japansche regeermg ongeveer de helft van alle wetsvoorstellen voor zoover zy niet rechtstreeks in verband staan met de begrooting en de verordeningen die noodig zyn voor de uitvoering van het plan tot ajgemeene mobilisatie niet by het parlement m zal dienen Tot deze wetten behoort m de eerste plaats het decreet op de wyzigingen m het kiesstelsel en een reeks WINT EKN KIJKJE IN DE DUITSCHE ALPiiN EEN 8ALKAN DE AANSLAG OP MAJOOR DOERING Beschouwing van de Diplo ENGELAND PROBEERT VERWARRING TE STICHTEN In den aanslag op een majoor vanden Duitschei geniralen staf in Roemenie ziet de Deutsche diploma t is ch p o 1 11 is c he Korrespondenz een bewys dat Engeland zyn pogingen om oniust tewekken op den Balkan nog niet heeftopgegev en De Diplo wyst er op dat de moord is gepleegd door een veil mdividu wiens ch queboek ge d en paspoort benevers de op hem gevonden geheime documenten voldoende aantoonen uit welke richting deze daad komt I e aanslag was minder gericht op den Duitschen officier dan op de rust m dit deel van het Europeesdhe vasteland welks vreedzame opbouw klaarblykelyk met overal gaarne wordt gezien Wanneer de bedoeling van den aanslag was onrust als zoodanig in het land te wekken 200 gaat de Diplo verder dan was de speculatie hierop op zichzelf juist Alleen heeft men zich vergist in de l epaling teg r wien de algemeene onwil gor cht zou worden Wanneer in Roemenie als gevolg van den aanslag op den Duitschen officier onrust is ontstaan dan lag de reden daarvoor m scherpe meenmgsverschillen over de vraag of in interne Roemeensche dienstinstantips enigerlei verwyten ten aan zien van de veiligheid der als vrienden in het lAnd vertoevende vreemde militairen konden worden gedaan In de veroordeeling van de daad en in de overtuiging wie er achter steekt zyn alle Roemenen het eens Voortgaande wyst de Di lo er op dat het Roemeensch volk het vonge jaar door smartelyke gebeurtenissen die het land onvoorbereid troffen een rfeks van de zwaarste bmnenlandscJie crises heeft moeten beleven Het IS volkomT begrypelyk wanneer het volk deze schokken niet zoo snel kan overwinnen Het Puit che ryk echter aldus de Korresponde n z ten slotte heeft jegens het Roemöensche volk de garantie op zich genomen dat het het land niet in den sjeek laat in zyn moeilyk lot Duitschland kent de persoonlykheid die op het moeilijkste uur de verantwoordelykheid op zich nam en de gezonde krachten die om der wille van haar volk de Roemeensche natie naar een betere toekomit willen leiden Het samenwerken dezer krachten vormt de voorwaarde en ook de waarborg voor het succes Dis doel is echter ook het doel van Duitschland ÏWWW W A nk M K W WieW l i HCHtHaOH Zon op 9 35 onder 48 10 Maan op 5 38 mider 14 43 Men is Terpliclit te verdnisi teren van tonsonderjang tot consopkonist Lantaarn Taa Toertaigea MMltt t ff aa sonsomier WIN f ERbPOKlKLOt S i NG Halland DE NEDERLANDSCHE OORLOGS VERMINKTEN Reeds 200 zwaar verminkten vonden een plaats in de maat scHappy Baanbrekend werk van dei A V O Een irafagstuk dat momenteel wel zeer actueel is en eker de aandacht verdient van iedereen is wat wordt er gedaan voor onze oorlogsverminklen nu velen van hen m zooverre genezen zyn dat zy de hopitalen kunnen verlaten Hoe kunnen zy arbeid vinden dio in verband met hun lichamelyke gesteldheid voor hen gpschikt is Want arbeid is zeker voo r de invaliden ee eerste vereischte Hierop gaf de heer W F Detiger iecretaris penningmeester vin de Nedtrlandsche ver enigmg tot bevorde ring van den arbeid voor onvolwaardige arbeidskrachten AVO in een byeenkomst vdor genoodigden in het militair hospitaal in Den Haag Woensdagmiddag het antwoord Op deze byeenkomst die belegd was om speciaal nu de belangryke arbeid van de AVO naar voren te brengen werd de uitgebreide AVO film vertoond welke de practyk van het werk voor onvolwaardigen in beeld brengt Zy laat zien dat iemand met lichame lyke zoowel als geestelyke gebreken me hulp van de A V O in het leger van den arbeid kan worden opgenomen Daarom kan hier ook veel gei aan worden voor de oorlogsverminklen De chef van het militaire hospitaal de heer L den Houter leidde den heer Detiger in en zeide dat de A V O sinds eenige maanden tot de ryksinstellingen gerekend kan worden Het wtrk woidt momenteel uitg breid m eigen m dat speciaal gestieefd wordt om de invalide militairen weer in de maatschappij terug te brengen Verschillende instellingen worden ingeschakeld en zoodra hier of daar een geschikte plaats vacant IS wordt hiervan de A V O op de hoogte gesteld De 001 logsgewonden kunnen zich by eeh ambtenaar van de AVO die zitting heeft m het mihtair hospitaal m Den Haag en Utrecht en iB het iKaroel te Aerdenhout opgeven rn voor evcntueelen arbeid in aanmerking te kunnen komen De heer Detiger gaf vervolgens een overzicht van het vele werk dat de AVO in haar 13 jarig bestaan heeft verricht De samenwerking tusschen de vereeniging en de hospitalen moet echter vooral thans nauwer worden De arbeid is m het menschenleven van zeer grooto beteekenis en vooral in hel leven van onvolwaardigen Daarom moeten de oorlogsvtjrminkten ook met man en macht geholpen worden Zy kunnen nicl aah den kant blyvea staan aldus spr Er wordt geen phi lantropie van de werkgevers gevraagd maar alleen dat de onvolwaardigen betaald worden voor wat e waard zijn De maatschappy moet het dan ook tot een plicht rekenen om deze onvolwaardigen op te nemen Door de nauwe sanienwerking met de verschillende departementen en ftndere instellingen zyn in de afgeloopen maanden reeds 200 zwaar verminkten geplaatst die in staat zyn om werk van volwassanen te vervullen Onvolwaardigen kunnen dan ook veel doen waar men vioeger met