Goudsche Courant, donderdag 23 januari 1941

gggSTE EFFECiL w URS AMSTERDAM Zwfclw HbBk4 Kulder itypb 3 ultl 4 D o ser Ki 3i ZH Hjpb met verpl Ultl 31 s Eerste K d Sch verb 4 Ro Sch Hyp b 4 DUa 3 i IBlIttStr oa4ernehiüigMv 1U3 4 AKU obL 51 t was Berfih a en Jurg irvd I Obl 3i Berkels Pat v 37 Obl 4 Levrers Zeep MU Obl 41 101 Werksp NV Ie h p obl 4 WUten 41 3 Linib Steenk m Obl 4 Bat P MU O 41 1 ld td Obl 31 Nederl Obl 4 3 101 i Moorminn Cult On Obl 5 Amst Grb b 6 Muller 3 Nat Gr bez 19 5 Idem 1939 4 Ned Grbb 4 Ned Ind Sp BH 1902 obl 31 3 MiSi Kans en T O Java St Obl S Semarang Joana 1892 1901 id 4 A dam 1874 100 3 d A dim OI inp L 100 3 d W Kr NHV Het 1180 69 AANDEELEN Bank en CredletlnitelIingeB A d Bank aand 11 v 11 loll BankU Hto Ine Bank dito Jav B f 500 v a Ka verecn d to N I E c m dito Bink A NB V Z A SOO d N H Mi 2 1O a Rott B Ver aan TwentscheB A A Indust nderneminEcn r V A Mil a Als N Ad D Ad Sti eif l t SciEvv W a r It Ma J F br d B 2jO lOOO c V es4 ibdvdB pwAlOOOll D o B I non 108 Berk s Pa A feest c v aand r en P F Scl fvlte 1 Couda tear dito 64 ruyter en 7n A orpf aand Dito B t r ld p Heemaf aard Heinek aard Hfro Tors aand Hol St m f a Hollardta aard Kotl Bet Mn A Hol dr en k A i Holl k ir 7 I A HZ Int Gtv B dito li i Intern V e A K F Pe ne = dito If n o prcf l t KonNFmba i K N Ileopov do l 1 Kor N Zout I A 4 K Br Slheem do Korer=rhoaf NV d d to 111 Ivev Br en U C 100 c p aard 11 nito 1000 Cv nr A 1 Do 100 r pr A 11 Dn 1000 8 rp A ll 1 fmpf IT en Mf l r4Mee t d N d B C V a 2 8 O en F a o S Nrd Kih f dito 3 t N 4rl b TT 1 dito 14j St f K v ler A 215Phi Gloei KTS aten i r v A rott D MH d o che de K v d N t olten d to 1 Smits t ai f f d Zlb S okv sn4nn 137 stokv foo 1000 d Ui St SP nr Sn do 114 str k d o 11 TUin=l P pf A 141 r A n f G A l l Vc F fb aand 198 v er Oi f aand U n to n ff ir4 Ver r N B V A IS H Ver P V Cetder 131 3 4 n tot D ind i Ver R ah a 1 V i r T dito 11 Vli irsen K f d l de balanspositie gezonder maar het i £ duidelijk dat hierdoor aan de feitelijke finantieele positie der ondeintm ng niets verandeit Wel IS dat het geval m t de om siting van f 1 1 millioen 5 ptt obligaties waarop de laatste jartn trouwens maar 3 pet rente werd betaald in gewone aandeelen p us f 100 ni contanten alsmede met de afloc smg Vt n d banksehuld wan van het be diag met bekend is doo middel van uitg fte V an gewone aandeelen w int daardoor ontioet de ondernem ng z ch vin aanzienli ke voStc lasten weKe te zvvaar op het bedrijf waren gian diuk ken Alleen de 4 pet hypoth caiie obligatieleening blijft bestaan dcylv dairvan bedri gt het uitstaande bedrag slechts f 480 000 Hoe groot het nieuwe gewone kapitaal na de reorganisatie wordt valt nog niet pret es te beoord elcn Voor de omzettins van de 5 et oW igitie Icening worden f660 000 aandeelen ge r eerd daar men pei obligatie f 600 nom naai ontvangt Vin haar kant is de msterd msche Bank bereid hiar vordering in gewon aandet cn te verand ron en zoo noooig me r k pit il te verstfekkcp een en i der tot een zamonliik bi drag van ten hootfate I millioen rem naai Op grond d larvan zou n n dus kunnen cg en dat t rieuw gewone kapita I ton hoocst f 1 f30 000 il bedragen We ficht ma men uit de bereidheid Vun de ban om nieuwe credieten te vclctnen afl iden d t de lentabiliteit vin de brouwerij no de e roorgmisitic niet onpups ig behoeft te word ii be oordt ld Er wordt trouwens een ver II s en winsirekenma over ir939 aan 1 voorst ïiRn ttiegtvoe d Wi innt bl l t dat de onderneming een winst sildo vrn f UO 000 zou hebben gemankt iniien d rpoig n alie reeds hid plaats g voidcn KOIRSIN N BPRI NDStH tl lARlsl IN iriri IT Koe sen VOO felo tingen op 3 Januuii 1841 i VLipiichlingen luldenüc n l chsmarken a 1G Felea 1 30 1432 Zv e sche Irancs 43 £ l ire 7 Ueensch kronen 36 40 Nom 5che krr nen 42 82 Z ecdache kronen 44 83 T jep usehe kirnen oude rcliilden 6 2 T jeeh he kroi en nieuv e schuin 7 54 U nar oude chu dcnl 3 43 fk 1 1 nieuwe schulden 4 23 Tu rnsche ponden 1 45i j ewa I to FtnFoe oude th dei 36 51 P ngo nieuwe schulden 45 89 WD VWl Uit Voor ver Ital it enen chter llwjl DA J UMï ISOOl lai 19154 IMU 19898 2 N33 20117 20189 2n2M M113 204 20501 206 7 20 4 207M 2Ü832 20984 21081 21317 21289 21449 21551 2iew 3 21729 21794 75 21 Dieven BOITENUNO 1 0rk ncht enorme chade aan OtDAN IW SCHEPEN VEIUJAAN gJiee Spanje kjnwn voorldu ifS u c b aUe i binntn over S eer ei P urwegongelukken als l daan ai Ook zyn vele scheepi JïiuKltei d orkaanachligtn adiz d gWd dat het ll £ V W1VJI o n cne sf P Monbel TJ 16500 icii 111 de nabijheid van de irtnüMsttf kil t n giond ge 2 i Ha = iiiip v ai op weg van ffinaarNüoid Spanje Omtient htt van d binannirg an veertig iMrii Wf I 1 nils btktnd Icdehm n Hm vd i de vis Ktrtboot M Na vaez gezonken Mventitr dr kre vis iche thcpen ten d befcchadigd ff tain kp 1 in Spanje wolden tr r u i d la de ren tul li ve s getreden De Hii J U I bij Saiagoss vyf fier bo CT i TfCadi hKll het noodweer d jjctnuteitivü r lenu g gestooi I i o J7ije kantJ T t kmdtn vnsUu Zn Aan het stfand aldaar spoelden yl en V I verdirnken eehii aan Meer dan Iionderd issehers vürlmgen vergaan y de il dei beniann ng en lim pa l I Oihao ge nii C stil o dl 1 jHonbtUiJi lil gens etn beucht uit Olhao tot diifver nog slechts 9 matro en n i passiRier gei cd M i efnit aan f f iI Pn Ird hovir van O hno ziin n eer din j d 1 VI riursvaartuigcn aan eenj itom I II ff i valkn Een held Uit Ovitdo wordt gemeld dat bij it spoorbrug van Pola ale Lena ii n ffftunjar ge jnngcn door rfcr stnrii ni if bro hu ittr geol izen i n dnhddird n 11 r door di golven nut B Ifurd rd Itit hi Op een klem e ardjc aj ipoi de Dt autorite ten ksamen aw den oevir buten makonden ha PI andje nift bereikt n lot ten m i iitie kktrraakpr op ten paird spreng m na een U v tnsgi v a iiliike mrsulin nut di go vpn tp titt eilanijt l vv i Totn wa het jongoti echten a o I Dl kleprmaker kon niit terug omdat hit water inmiddels et gtstesen as Pas na vi f uui zwotPtn iladgd do bij dwetr er m di n kleor ijaktr met ctii lauw weer a n and te trekkrn wan hij btzvviimdc FRANkRI IK BRIG Tl Sf HF FT OmF FN MH I PARIIMtNT In regetiinu iingen te VKhy hoopt mm diat dt Chambrc Consult i vt binpenkon tvomd wordt Ooi spronkeijk zfu zij reeds begin Januar tijn opetiRit maar men wilde eer t rog het tü ut tl hebbi n var ds kurdigen tp lit gtb ed var grondw en siaalwet 1 1 Dt tiik vandt t Cham bre Consiilta ivt zal zijn om tot aar het n vveik trtdtn van dt ni i v grondivtt i 1 lug tt vormtn tussche htl oudt tl h t nieuwt pirtmmt Len permanent Duit i ch Fransch industnestaluut Als resu laat van de te Par s a voerdt be firekingtn tusschen de Dj t che en at Fianstne btdnifs rganisa tes m dp i7tr en mttn mdusli e iiin lolgens htt A N P vnf et mrrissi s geiormiï uor dt i mac inebou v de iiiechdnischi en optische industrie Je eltctriciteit uiu tiit dt stjil tn niet ialnartn mdustrit en dtn stheep bou we kt 1 LI n peimantnt Duitsth FransLh oegaan verbonden worden D 1 lichaam steit tweemaal per maand de voorde fubrii ücn m Frankuk bemo aigde grordst fftn vooral in iizei e frtsva t D Fiansc i fabrieken u Iti groote orders uu Duitschland ont vangen De Thailand che kwestie t stermidüdtï is een ministerraad g Houden idiin m hoofdzaak dt i e spannen bi ukkingen tusschen Thai atid en Int Chma werden behande I mi ltd 1 politiek en iconomisch pogpiint irtt r hitld de raad zith ig met hit plan tot instelling van wconsuta Lve kamer ingeland en de Fraiwche kolomen In bevo dt Kransche kr ng n ve I t mtn cat de zoogc laan dt joiom chc üvcrLenkomst tusschen f ijau ie 1 Britsche legtenng over h bi chikkirg Uit K It t dtfl der producttr 1 Miritn 1 verschaft een nieuw liJS voor ut verraad van De Gaul ej rfo Prkomst btwiist tev is aa eed 1 s Frarsche ko omen nogj ras als fijecten voor exp oita ieliandih H n i nkomstig b ien i i P anz lf aldus zta hannJ laf van ten w ei tel t t dr4 h t Var ir aar Lft ind den au o ite ttn li r l vdnghLeftopj Licgd BELGIË liwSvli A AMERIKAANSCHF 5 E KRl S ONDERZOEKT tVOORRADINGSTOt STAND een F t edtn kwam te Bius t isehrR T Volg j Krgis tenf mdt zich beeld iJ S Press Pla lsc een bevoorrart vo rncn o tr den men del l Geno L P = f len dene dao vaaidiging zal verschei ispiaii I vertoeven Het igino vernachte be nog n ontvangsten werden nen V Naar wij ver n het n delf gaiie onder leiding itilerh n Roode Kruis en van Udeertn hc toestanden bt kebfaïl van den mi itairen bevel eeft B le en Noord Frarknjk airS R dfr hoofd van nel Ï MiBer Maandag de vertegen oo rn van het Amenkaansthe wuis ontvangen Grl p Plin Kou Door hun keu koo en pijnuil dri veBde werking helptn hierbU altijd veilig en ving een poeder of cachet van Mijnhirdt le eiat Mijnhardl sPoeders per stuk 8 cl Doos 45 et Cachets ge naamd Mi nhard aa Doos Ut en 10 tt Ingez Med 447o 8 BrNMENLAND Salarissen en loonen gemeente personeel te Amsterdam TUDELUKE TOELAGE VOOR DE LAGLK BEZOLDIGDEN EN T KINDERBIJSLAG B en W van Amsterdam stellen den gemeenteraad voor zulks oveiecn komstig de regeling voor het Kijksper suneel aan gehuwd ambtenaren en weiklicden in vasten en in tijdeliiken dienst een tijdelijke toelage te verlee nen van 6 pet van hun vaste biuto jaarwedde of vaste bruto weekloon voor zoover hun vaste bruto jaaiwcd de of vaste biuto weekloon veimeer cerd met deze toelage een bedrag van 19Ü0 pci jaai lesp ƒ 36 54 per week niet ovtiseiiiijdt Voorts stellen B en W vooi om tijdelijk he beaiag van den kinderbijslag waarop krachtens de emeente ijke salaiis en looniegelm gen aanspraak bestaat zal worden ver hoogd vtoi de amb enaien van J 52 psi jaai tot ƒ 75 per jaat en vooi de vveiklieden van ƒ 1 per week tot ƒ 1 45 per week De kosten vin do tndeliike toelagen op de salarissen en loonen kunnen ge teld wolden op lond J 940 000 pei jaai d f VII de verhoog ng van hel Jbe diajf van den kirdeibiislaf worden ge clun op rond ƒ 200 000 pei jaai de ttitale k s en dus op lond f 1140 000 per jaar B en W mei ken op dal vooi de e uitgaven op de bcgioo mg voti i941 geen dtkkirg aanwezig is en dat dus het nadeelige saldo op die begroo tmg zal wbiden vergroot AANBESTFDINGEN Tt Hoogste in chrjfsttr was h De Ovtrkant te Rotterdam met f a5 000 Laagste de iirma van Rotkel te Efit met f34 583 GELD EK GOEDEREN 4 pCt Nederlandsche Staatsleening 1S41 EEN SCHRIJVEN AN DE NEU BANK De Nedcildiu cl e Bank NV heeft aan leocn an oe Uit publicaties zal u gebleken zijn üat een nieuwe 4 pet Nee rlandsche Staats eei irg van 5Ö0 m 1 oen wordt uttgesehiev en ondei d eondit e dat in geval de leei ng n t wordt volteekend eer gedwongtr Itei mg zal volgen Het b=l oeft geen betoog dat het met het tx g op de fmdncieele en mone aire toekomst van ons Tand van groot be lang moet worden geacht dat boven bedoelde vrijwillige letrting slaagt niet alleen doch ook dat de stortingtr op cjoyo Je i ing zooveel mogelijk plaat = hebben met eigen geld Het opnemen vun gt den om de tji tingen op ae le ning in kwestie te bewerkstelligen diervt bepeikt te blijvci tot hen di bij lie te vernehten stortingen liquidi teitsmoeilijkheden ondervinden en d e met uit eigen kracht kunden overwin nbn Wij veroorloven ons hier oor een beioep te doen op uw medewerking Ons d sbetrelfend vcrzcok is tweeledig 1 In de eerste plaat zouden w ij uwillen vragen aan diegenen onder uwrelaties le voor de storting op denieuwe s ntsleening geiden bij uirochttn wenschcr op te nen en oftnderpand van ob Raties van die leening uitdrukkelijk te vragen of zii mderdaad met beschikken ovei voldoende liquide middelen om die storting te V ei richten Voor zoover de betrekke I en deze viaag ontkennend beantwoor den zouc u tegen het afsljit n van de desb treffende pos cn geen bezwaar behoeven te maken Voor I et geval dt betrekke itn de viaag m kvv s ie niet ontkenrtnd kunnen beantv o rdcn ver zoeken WIJ u uw medewe kii g aan t gevraagde credietverteenmg te ont houder 2 Wij zouden het op priis stillerwanneer u er naar zoudt wi rn slrfven het tti leen lijkheden Wil vragen deze medewerking van u in het algemeen belang en w ver rou wen dit wij daarbij met t vem f een btio p op u zullen binken f doen Het snre kt vanzelf dat d Nedf ilTnd sche Bank z ch biJ haar e gen crcd e g V ng eveneens str kt zal hriiden aar dï zooeven aang g ven gedragslijn HEFFING VAN GE8LOKKEFRDF MARKFN BELASTING VAN 7 AUSWANDERER SPERRMARK Door het d nart ment van F nan cien wordt het volgende medtge deeld In artikel 2 lid 2 van het geblok keerde markenbelastm bcslu l 1940 Verordening no 198 1940 wor l dtn narsi eenige andere za n van j het begrip beleggingen en vorderin gen in den zin van dat besluit uitgezonderd de zg AuawondererSptrr mark Deze uitzondering bield verband met de omstandigheid dat de eigenlijke Auswanderersperrmatk volgens de Duitsche bepalingen niet i aar Nederland konden woiden over gefnaakt Inmiddels js onder dagteekening van 20 Decenüwr 1940 in Duitschland een Runder Ss i o 109 verschenen wtlke voor Au iwanderer dit zijn personen die na 3 Augustus 1931 Duitschland mettewivoon hebben verlaten een ruime mogelijkheid m het leven roept tot overmaking van hun tegoeden m Dutschland voorzoover zy ree s van 1 Januari 1933 af de Nederlandsche nationaliteit bezitten dan wel Duitsthe stajitsburgers en niet jood zijn dn den zin van par 5 der eerste uitvoeringsverordening van het Reichsburgergesetz van 14 November 1935 Reichsgesetzblatt I blz 1333 Indien overeenkomstig de evenbedoelde nadere regeling tot overmarfcmg van tegoeden van Ausvvanderer naar Nederland wordt overge aan moet worden aangenomen dat deze tegoeden het karakter van Ausw andertrsperrmark veiloron hebben Derhalve dient er rekening enede te worden gehouden dat m dat geval m begmstl de geblokkeerde marken be lasting krachtens het in den aanhef genoemde beoluit verschuldigd zal zgn RUKSPOSTSPAARBANK IN DECEMBER Uit de in de Staatstourant gt publiceerde ciifers de Ruk ipostsptiibank over Decimb r 1940 blijkt Adat het tegoed van inleggcis is sjaaald met f21 609211 doordit de Siugb talingen de stoitngcn met genoemd bedrag hebben oveitioffen Fmde Niv 1940 vv ns ten name der inleggers ingeschrev r ƒ 522 367 177 Ingtlegd gedurende December 1940 f 75172 6 Terugbetaald f 29 126 467 Minder ingelogd dan terugbetaald f21 609 211 Zoodat het tegotd op Ultimo December 1940 bedroeg f 500e757 965 H erin is niet begrepen de over het jaar 1940 biigeschreven rente Aantal boekjes in omloop op uUimo Nov 1940 2 359 173 Afgegeven gedurende Decc nber 1940 4476 Atb taald Dec 1640 13 466 Vermindering M90 Aantal bot kjes m omloop op ultimo December 1940 2 350 183 FAILLISSEMENTSSTATISTIFK Sinds 1937 belangriike daling Het tvtrzicht van htt aantal uit gesproken faillissementen waarmede de zoo juist vei rhenen taillissenienta stitist ok over 1139 bt werkt door he Centrial Burenu voor de Statistiek anva doe zien dat por oden var tcrkt stnging van het aintal fai lisse nienten af v isae en mct die van belan ri ke daling In e ja tn 1932 tot ïi met l 5 WIS netjtental fail issemont n groot Eer t m ITOi kwim er een gun stigc wending De da mg was echter nog vin Vein beleckenis In de jaren 1837 1918 er l i was ie vermindering buit T cw m groot 1036 4118 1937 88 19S8 23U en 19ï9 1978 Uit de specif cdiie naar economischgt ografiscae gebieden bukt dat voor 34 van de 42 groepen het cijfer van 1939 gun tigtr was dan dat van 1938 Belangrijke dal ng wordt opgemerkto a voor de Noordcliiko bouw treewvan Gror ngen 1938 23 1939 10 indus ricgcb ed Tw ente en Achterhoekvan Goldtrland resp 83 en 56 duinstreken m Midden en Zuid NoordHolland en 7u d Heiland 168 en 136 Rotterdam 164 en 128 Noordbi abants wcsteliik industriegebied 76 ri 46 Noord Limburg 51 en 24 Het aantal gefailleerde bedniven bctlroeg in de jiren 1937 t m 1939 resp 0 12 167b en 1485 Ofschoon het aantal door insolventie beemd gde faillissementen in 1939 1188 bedroeg tegen 159U m 1938 vermeer derden zoowel de bedragen der baten 1938 ƒ 6 167065 19 9 ƒ 7561 911 als d e der schulden resp ƒ 35 926 297 en ƒ 41 409 429 Aan de preferente crediteuren in de door inso ventie geëindigde faillisse menten weid u tgekeerd een bedra van 1 i29 116 of 55 4 pet van het totaal hunner vorderingen m 1938 62 pet Voor de concurrente schuldcischers kwam in totaal ƒ 3 993 601 of 10 2 pet van hun vorderingen terecht In de statistiek over 1939 zijn voor loopigp ciifcrs van de nnanden Januar tot en met November 19 0 opgen men Simengpstcld was het aantal fail isso menten in deze maanden 1189 t en 1981 in dezelfde maanden van 1939 N 01 LENHOVEN S BIERBROUWFRIJFN Voorstel tot omwisseling van aan deelcn in winstbewijzen en van obligaties in aandeelen erips en contanten De directie der Van Vollenhoven s Bitrorouw rij heeft be loten een reor ganisatie voorstel m te di ren in houdende dat d houders van eum preferente aaijdcc en drie winst bewijzen ppaandeel zullen o itvangen en houders van priorite tsaanjeelen en gewone aandeelen elk en winstbewijs oer aar deel Na u tkecrinf van een primair divi Jcnd vin 4 r van aaijee houcjcis ge nieten win tbewijzen 35 der over winst Jaarlijks kumcn winstbewijzen m t ƒ 100 per stuk word B afg iost Houders van 5 obligatie on van gen per stu e een aandeel van ƒ 500 een scr p van nominaal ƒ 100 en even eens ƒ lOO m contanten Ond r voorwaarde dat de reorgani salie tot slann komt i e ft d Vnsi er amsche BanK zich bticid verklaard ei beta ig van haar Vordering aan Ie 11 a pin over tt nei i en zoo loodig meer kapitaal te veistrekKen t e n g zimenliik bedrag van ten jogste 1 1 000 000 Het mes er diep in geret ZjooIs t vciwoch n vves aiius het Vrtd wüidt l ct mts er diep in gezet ZoK vvel let geAone als het prefeiente kapit al j iclc ad 1 2 n 1 oen wordt ge itel ifgcse irev en en de houders fnivangen daarvoor wmsoiewtizeri e o 1 en 3 r a e hi v n nnJeel Wt uswaar wordt ooor deze tranKaetic Nofeeriiistn m 22 ai uari OBI IGATIKS StaatiltealnceB 1940 Ie WO 4 97 981 1940 Ie 800 4 271 NU 1940 ae f lOU 4 4i ssl 1940 hd loa 4 99W 98 1940 Se 800 4 91 M 93 1940 bil 800 4 I93 100 3 99 1 9Sl 9K 1936 500 3 1937 100 S iOa m 1 1937 800 3 82H Ml 1938 too 3 31 2 KI KU 19 8 500 3 31 j 82 K H 193S 01 100 31 86 1935 01 500 31 1037 0 I 100 3 90 1937 O I 500 3 9ÜK Wh 1937 AO I 100 i WA WJ 1937 AO I 500 90 81 Prov en Gem lecniiixen Adam 1938 SVj 84 83 Dito Ie 1937 31 a 84 SI Apeld Ie 37 31 3 92s Arnhem 1938 3 9ü Deventer 1920 6 S6 Dortlr 38 31 2 3 MS Elntlh 1035 31 3 91J4 Do 3e ig 38 SV GeltLSa 31 90 D oio Ie lE 38 aT J Orhase 1921 6 Dito 19J 31 2 Dito 1937 I 31 2 93 sa Dito 38 31 3 15 8 Groning 1BJ8 3 86 Dito Zt 1BJ8 3 S9M Haal Itni 19381 3 HS D 10 38 SVj 3 85M He m 1S37 3 91 s II b 1937 J a 90 II Ivers 1938 3 i 91 Dilo 10 J 38 2 i 8SX Leeuw I93 3 934 Lciiicn 1937 31 2 l H N Hollantl 38 3 lii Do ie 38 3 3 S4 i TJ DilQ 8 j 38 2 2 8314 SD o 3e 10 J8 2 o 5 N 1 1 Ze l 37 J i Htiam 1916 37 4 89 D o 1 en 3 37 3 2 94S D 10 1 1938 31 2 SIW I Duo 1918 3V 3 illli fcCli Sth eil3c 1 1 3 2 i Tllb 1 37 3 91 Ulr Pr 37 3 2 H Do gem 37 31 3 ÜS i te ind 1937 3 91 Z Holl 1937 3 91 Zh Ie 1 19J8 3 88 D to 2o Ig 38 3 86l BvNG2e 1 373 3 WH Dito 1938 3 96 B V Onr Z 37 4 9H Ce 1 Cred S H 9001 13000 O 31 2 8S S3 4 D to V3 Vi 1 Zot 1 3 N Bnkinst U 4 09 Aanvullingen H potlicc k banken Alg Fr Hyp b m 2 verpl 1 1 1 P ndbr 13 lO S AlgHipbserX 4 884 S8 Ad 111 Hvp l 4 98 Do 3 2 1 Ainh H B Stfv E F P br 3 XiH 92 Bat Hvpb N N P P 4 961 13 D o C D 3 884 Dr H B d o 31 87 th fr Gion Hvp Bank Pd 4 lOU I l Do Dl en Val iSu 2 Do p b 31 13 X7W W Grav HB Ü oj lo Gr Hvp BPb 3 S8H Hst Hl H P ser A C 4 98 T D to ser BD 31 KlU SS Hol Hyp B d to 4 t Dl o ser K 3 j g 85 H p b V Ned Ser M 31 88 Hh Insul Iv pb ser AB AA BB 4 13 4 Do ser T TA1 81 Mij V H Cred Pandbr 4 94 93 Do m 2 c ver pi i tk 3 861 R6 N H p b d o 3 s 88 b7 N Hvp b Veend seneTK 3 91J 11 Do 13 dito 3 Noordh Hvp b Pandbr 3 90 Over ssHbdo4 96 i 9 Rott Hvp b do4 lil 11 ld dilo 31 S2 Si 1 Sted Hvp b ser K L 3 j Utr Hyp b 4 M i D to serie K 4 100 Itlt D 10 verie E 3 90 Dto 2 verpl uitk 3 90 881 WestI Hvp b EE FF 3 91S 891 DONDERDAG 23 JANUARI Idtff ACHEVE o Ic t lOUU 40 3a 1000 4 40 bU f 1000 1911 t QO Sl i Gro tbtt k flibL18M1905 obl I Cert ¥ Inschr 1 Grootboek obL 1 I 3Q 1000 S 1031 r 1000 a 1S3I 1000 I UVt CcrtincatcB 3Vt Grootboek obl tVt IMS Iiidi r 1000 SVi 1931 Indië t 1000 J 1037 Indi 1 1000 A I Duiti chl Youn ObL 1000 90 Sl FONDSEN mn WerkapooT A to Wei tersuiker dito Wilton f a w A Dito C pr V A Weyers 1 n U Am Chryital Am SmeltlM C ï A Stand Br C V MA Am Tob Cy c v A B R II ColK C v lOA R II Gen EI Cy tt v 1 5 a R II Huds MCC RII Keesp Mc T PI toip C v A N St tvG A RU Unit St Rubber Cv 10 a A N I El MIJ A Dito Nat B v a NI Cas MiJ A Dito N Bea v a Tw C St V Es a Am Tel Tr K C v A 1 1 U li4 114 15 10 A 45 175 160 IIM IJ ISu UK N trlMMl Ui 90K 7 W14 l l MM 4H 7 4 a 734 73 j 85H 80 13M 12 Tas 88H 1 4 88 8 4 6 3n lil 1 14 ets k4 38 4 2 84 784 1 H9 11 J41 243 231 S3 inn 984 14 102 Ki4 i84 SI4 IS Bank en Cred tast ISU 4 MO Kol Bank Ned Ind llandelab Ned Hand MH C T A 174 8 14 ro 166 87 Uaa els cretiil lngen B C en H g A Born S H M A Dell At H M d Gunlz en Sch A I Cr en H vR A I inde rn Teves a Ned Wol Mij A MUnbouwoademcmlitfcn Bil Mij Ie rub A IJÜ DUO 2e A 441 Boelen M MD a 13 Smgkep T Mi a 178 Petrol ondernemmgen Did Ptr ICvA K N Pelr Mij 100 Ond A t to e V A MoCd a Fi A T ra 1 PM A ard 0 1 10 ij C v A 404 39 Rubberundernemlnien llciSa Rubber a i Ind Riibb C 1 J 4 Ja i canv tch 14 Preangcr R MU 72 71 Rotltrd Tap 3 6 Sa atri Plant Mi SI Wal S 1 ratra 14 14 1 2u d Preanger 7 ö St heepvaartmaatsrhappijen Fu nt s S cnA M M Zeev a na N cv Gnudr A M De iaasCvA Mil O ïuee A Harde sv A dam 1174 Alg Kunstiijdi Unl lOti t IIM4 1 M llHM 1 4 1K7 1311 129 11 111 73 Berkel Patent 4t 4 181 1004 ilM 90 78 74 14v 314 3 4 10 Calv O ief C nw K i 11 Centr Suiker 1 U4 lts Fokker lin IW 47 J39 IS J 2 0 ir IS 111 IV UW i l 1 I 111 33 IJO 101 U lil 4 1 II 104 3 11 2 6 11 4r CuRuurmaat ebapplJen K tan Suiker A I j Cifïottan A 1 uiker C t Ml A 22iiTjevteng L estorl 110 10 Arend burg Itsoel A Soek Landb A Am t Thee C A Banj Thee Ru A Goa pa a Cu Mij Panpketftam Thee Pa NangkaC M Rongga Landb A Sedep Cj t A Smriangs Cult A Te aga Patengan WJavaTleet Ml Irs Cu t Svndic Kal Te oCult Mlj Mich el Arn WJavaK nat Mu 140 lil 132 1 l 114 11 1614 IW 210 31 J2II 14 13tl 4 3ii4 311 1 114 TI 1 31 J 11 4 ld 31 Lever Bros en Unl UB U 4 114 11 I4 Hei ForiJ AuL 304 aat PhüipadG B V A Dito PrWt w A m tB 1SH 4 1MII 13ti 184 All Ludl SI C V 1 ga R U A MHé Am Betnberg A C V S 10 g a J5 Am B e V pref a 161 Am Car and F C V Aand U 11 V Jl t3l Am Enka C v id 47 Anac topp C V ld 2 4 ii4Ha Bethl St C V 10 ld i1l4 SU WK Chrjsl Corp C v A 764 turUss Wr Corp C J V idem 10 lU 1 General Motor idem 50 47 Iniern Nickel Cy C V 10 a tvenntc C C v 10 A t 4 fS 3 R II 1 r a 4 North Au Av ï t V A R II 16 s I ll NoiUi Am R A C 1 ï A 3 a Rep StttI C V A f 4 X Z4 i J4k 644 lK 4r Un Stales Steel ld b t titi OKarMn 11 Serv C C V ld b 1 t boulh C v 10 A a II s Norüv A Cy C v A 1Ï4 Hadio Coip C V A ti4 Ö 4 Oost Borneo Mlj A 2Uj I 7 Htem prei Aand ilu Patr OBdtraemlsgm Oord Petr Ind MU G Aand ZXC 314 t iCon Peil Mu Idem 4 Zi H 4 I14i Conl 01 t C v 10 Idem 31 11 i M d e on mental Pet C V A u i Phil Pet C V 10 ld 35 1 Shell Ln t V 10 ld 11 11 114 11 1 Wat A s Oil C V 10 iden liA tA im 9A 113 Si heepeaartauaUcbappUcft HOil Am lynAaJMi 113 114 UJava China Jsipan 140 14 1 14Ji UW jsn iiiti 1 7 4 14 t 131 15 430 415 Jlfi ZM 1HH Lyr idem us 1 5 Kon Ned St JMu ld 163 161 Kon Pakelv MQ COVy lis 41 22 11 S lüi 139 Ked Scheepv Un id l u 172 Roiterd Lovd idem U Divenen S toti nv Mij Ned id 143 Il t Mere Mar Cy 14 168 130 kl 2 1081 U9 121 4 Jf4 IH C V 10 A 15 i Blauwh Vlies A Bijeuko f A Gem t W en W D 10 I el WA Gouda Kad h M j Hou h A bert A Houlh Jongen A Ho h pjnt A Mdl IW 11 1 A Dn 101 1000 A N IV V Hov w A 7 S b 1600 C V A Woo woitK en Co S Uier 4lerncmui gea It 10 lil l k 2 n 1 a 143 HaodeUv Au tt A 42L A Javasctte Cut nU td i Ned ind S Un td t er ƒ 250 500 A 122 IM Lil lZ TabakMindcnieiDWteiL Dtli Balav My A 191 lf J Otl Mij a lOUO C V idem SMJ J 2 jri 249 Senembah Mij idem juSh IUH IXT Spaor en Tramwegen 2S3 70 1 t lis W son Sc Co C V A fc a De I Spoor A N I Sp w Ml A Aleh T CvgAKar iS V g A K L South R Coidc n pre f a D o Cert v g A Un Pac C V g A Ge d T aniw Mi Kedir SI Ir Mij Mad S ooint A D lo pref A Malang S tr A OJava St tr A Seni Joana A Sei Ci e bon A SocraJoedal St tr Prolongatie Spcrwagen Ba Urn and Ohio C 6 45l ni mt 16 t IG4 S 2b4 11 t 114 144 54 v iden Shesap i Ohio C V Ü 10H 15 lij 104 11H 144 b 10 2a a I ttnoLS Cent C v lU N ïoikCenlr C v ui Pei ns Iv R 10 é 1974 1 16 113 ISO t V A South Pac Cy H 504 44 g idem I d Railwly O gel ¥ idem Canad Pad C v HL 34 115 ISd Rubb rondenieBaiitg a Amsterdam R Cull Aand 261l 6 Bandar Rub mij ld 3tB DeL Bat R Ml ld ilu Kenileng hen tioe Rub idem 188 Vereen ld st Javo Rubber MO Idem H Oostk 500 C V id IM Serbadjadl Sum R idem 126 Silau Sum Rubber Ml Idem 113 Sum RuM Cult id 17 Ver Ind Cult Ond idem 1754 Inlerc Rubber Cert V idem 4tt ö Duiuctac fondsen met lietUngv crklarlng 3IÏ74 20 i 734 BEüRSüVtRZlCHT Klb 313 De hande op de An iterdam che eff ten bcuf woïdt er den aataien tijd met tM n ang rijker op Er zyn v e mg g egevtn w ik llleu A € pt 1 peet tv I opc k i tn im i ïouc zich dan ook ten opzichte van de lond en markt op den aclteig ond G teren was ti affa te ai gerinbe af eti m en daaibi be told te 1 ged i k e tt i i ig Op de 4 Ou groolb ld ld 1940 c e r 3 1941 CtrlI 1942 c e r 1I 1S43 Ctrl i 1944 c E r 11 1945 c 6 r 2I 1940 c g f 2 1947 c e r 1I 1946 c r 2 kas obl 4 Ausg obl 3O 70 m 7U 70 M 84 M 6b 71 17 iz 69 SB 4 131 ue 14 10 51 V 4Z4 43 78 4 77 7 ZM ld ld ld ld ld ld ld ld id Konvei ions Dl o Neue Faibeniid tl G 1 C Ka 1 Synd £ 20 100 7 Dito £ 20 100 6i i Wintershall obl 6i j ïarbenmd iIG t v A Ver Korkind C v A Dultsch BerI RU 25 O 61 RuhVv 17 i i Vi V a 71 41 4 DiU 39 1 l s O 7 D Renlenbank 15 7 Ver D Sledenl O Baj r Hyp en W B Pb 7 D Linoleuniw o 7 Ge scnk Bergw ObL 5 R II Outchoffluingshütte Obl 7 Harpener Beigbau Obl 6Phoenix Akt Ges Obl Rh Elbe Urion Obl 7 Ruhrcbemie A G Obl 6 Siemens en Ha k Obl Va V Stah werke Obl 7 Dito serie A 25 Obl 61 Victor Gew Obl 61 1 Vogel D u K Obl ï Rhein w Kl Obl 7 Dito 17 Obl Hagener Stra senbahn Ob 8 Farbenindustiie aand Siemens en Ha ske aand er Glanistoff Fabr aand Wijitervhall Akt Ces aahd ld ld ld Tiee te afdeemgtn be tond een g ani b d hoewel du aanbod e ie an omvang ijwa oelti de het een nj groeten diuk ohet koei vpeil u t o rdat de lust oii het oj de ma kt er thiinende n ateriaal op te rrmen geheel ontbrak De verkoopen welkewerden bewet iteihgd sproten naar hs htcn schuïdbi es warei vei 1 1 algemeen genomen wat beterponee d Dt J t i d t teren ju bij het 1 e d n a de na Kt 82V4 daalden wc dm onn idde i k hnoser ingezet en liepen daa na onil oog lot 83 A m het De ï obl jrat en met en zonder bela tmf faci iteit warci wat beter gedfiponeei oude chi d da ei egen h d een ged uX voorkonen Geir en e tjke en pro mr ie obligaten iia en aan et nig aanbod oi dei hevig tl vse dtn voor ziovt noit i e i 1 stand kwanen ager afgedaan Ook pand brieven wa en aangeboden zontl r da koop U t be lond en ii v che dcne ge a en kwamen lagere notee ipgen te vooisthijn i4 47 Op de locale aandeelenmarkt was wemig te doen tn bet gevolg hieivan wa dat de koe s n bi3 gebrek aan koopïtn een uitge 614 SlH Si SlH 42H 42h 131 277K proken neig ng tot acht eiu garg aan den dag legdtn Van de pttio eumaandep en zak ten olie in van 2tÖ t tot 242 waarna nog s echts kleu e svhornmel ngtn weiden meegemaakt De Ameiikaaniclie petroleu n aandee en waTeniiel lager Nedeiiandhclw lu t ejJapieien waicn vrijwe over de gt hee e mie aangeboden De Philips andee ti en Lm eve s veiloren eenige piooenien Aku waten iets agei maar toch met veel ver andetd Ook de mind r couiar e soorten wa 140 tn n et Uc and tegen de slrojfmi gen we ke ch heden op de ma kt d dkn ge den D cheepvaaruubiiek wa stvl de meest gar baie aandee en zooa Scheepvaart Ui e Oude Vaarten Japanltjnen a Miiede oude occ en we den lager genoteerd ook dWei Orrif IKKLK VAI tTAKOIBIlSEN DI B NEDBU ANOSCI BANK as jMiuari Vatnas ichrift I ke i 1 transactm Ne aVork H ir 1 Berïfln 7128 7S 43 Bn k soil M 7 H l ÉUii 3gl 3 2 SMkbOim I 44 ai 44 fW 3Sa r 43113 43 71 BuU Hipler BerUb ƒ 75 18 79 34 Nev ïork I 1 861 1 90 4 Brussel 30 16 3020 S ockholn 44 76 44 94 Zü Ich 3 jD 43 5 dei soorten nvaesten eich een opofferint e ioo le l De alfa re in Indische cu tuui ondsen wa gcnng maar ook hier renu teei de dit in een vrij steike reactie vootaI voor üe toonaangevende orten V A s vwHorèn verge eken met het w nge sïot een t en E pui en terwijl ook Vo slenlanden en eeni Hinder couiante soorten beneden net pe v n gisteien kwamen Van de rubberionflsei fbialden Am te dam rubbem eenige procenten lïeneden 20 Ver chc dene andere rubber aandeelen wdren niet onbeUngrljk £ abak ging nauwelU B i om ook mer k nen lage e noteeringen tot stand mftar veilouding gewy e l fïd n de = if natra a i l€c en toch een goed wteistAndsveimut tn aai pn dag Proltng Me Z