Goudsche Courant, vrijdag 24 januari 1941

Ï9 t fVVEEDE BLAD 4 VRIJDAG 24 JANUARI 1941 Wifi to t cck l n Ja i rlyk t neentc Kd tat ytrbele wer uin ippelil gOt mjJB liden tt an den T in dt pou uil ogeiyin de be neen ik debew dat bi erbatt ïln kan vachting en iMj pelUk ia lonutan Én vgor die tn I te b hier on woixien kelukken piet vei K S h bengel L onze av Ik JJ I een l eirond d dat iiwner tilnd t o i X KOKTHUIS VOOR HET iiartBNABENCEBECHT y vaa den directeur der tajldsdrukkertj Ci5ienn W V Ambtena cht de behandeling van de Ziihüis voortgezet G t TeuUngs lou de machine betalen k tcB daarvan op de factuur zet wtnnter h de keten terug l i Za it machine eigendom van de 1 i iin Get meende dat wel gevolgd ter beapoedi den gang ken en ter diiil va formaliteiten De order rii bet ging wa viermaal een mil Zr JormuUeren ad ƒ 8000 per mil ïenl werd het bedrag voor de Ztmotti alles m één bedrag worden Ij id De machine staat thans eg W voldeed en lr werd overgenomen Get Oosterbaan zeide zich niet te lebbw kunnen vereenigen met de amer van aanschaffen der machine Get Fr nx verklaarde dat hü on kundil was van deze transactie De beer Korlhui wist dat dit niet i ht en dat dit in stryd was met alle rechiitlen De heer Korthuis had leir ro ger eens voorgesteld voor het imerwerk een machine aan te schaf en en te verrekenen met de drukterknota s Dit heeft get echter gewei Md daar dil via de begrooting moest jMpen Get Leurs hec t aan den heer Kortbuiinos gevraagd of hij er geen kwaad jede kon door de machine op deze wijze aan te scliaffen Hierop kreeg hij UQ antwoord dat de heer Franx er nn af wist en hot goed vond pUfer J A Segboer van de afd Jtabiliteit van het departement van ïnnenlandschf Zaken zeide dat hij tn nota kreeg voor ƒ 8000 drukwerk n MOO voor de machines Op zün vraag leide de heer Korthuis dat dit Il orde was en de machine later terug JOU komen Dit ging echter niet daar it machine op de kapitaalsrekening aoett komen Daarom moest het een Mn warden Get vond dezen gang no aken zeer vreemd doch maakte kier geen bezwaar legen toen hem erd medegedeeld dat de heeren Kort hdj en Franx hiermede accoord ginin De heer P van Zwündrecht ch6f u de afdeeling orders aan de LandsInikkerii verklaarde dat de landsInikkerü deze order niet kon uitvoeiwi in verband met het spoedkarakter De heer Korthuis zeide dat hy hierOfer met drukkerij Roelants te Schiedam Eou telefüneeren Later hoordejrt dat de order bij Teulings waS geplaatst Hoe du was gegaan wist hijtiel De heer Teulings gaf nog een toebchling op zün verklSringBï Hierbij bleek dat de bedragen voor de machine tenslotte van de rekeningen zyn afgetrokken loodat de firma Teulings de machine voor haar rekpning nam De heer Thieme te Nijmegen lid In de comini ssie van toezicht op de Landsdrukkerij kreeg in December 1139 een order voor twee milliocn wrtofpassen Er l niet gevraagd om iftptdnik Uit het getuigenverhoor Wijk dat offset voordeeliger zou zyn pweost De heer te Coultre leverde ver diiUende machines in de laatste ja 1 aan de Landsdrukkerij o a een tn ongeveer ƒ 8000 die werd verkoeht voor ƒ 6300 De heer Korthuis Wide bij de ordor steeds dat het een worloopige order was en dat gocdjjJTing van den miinister noodzakeH k wr Het feit dat een machine JM ƒ 8000 goedgekeurd was voor wOO wekte nog de ergernis op van jw der leden van de commissie van Kieht die deze machine voor den Walen prijs had gekocht De verJ per wilde echter voor referentie machine in elk geval er in heboen Ook andere getuigen die meerma aan de Landsdrukkerij leverden Mlaarden dat de heer Korthuis herp inkocht Get Blom ma ga ijnmeester van het mrmagazyn aan de Landsdrukk 2 2wrklaarde geen definitief ant te kunnen geven op de vraag de wder van de verlofpassen op tpapier dat ter LandsdraT kerij nwaig was kon worden gedrukt hierover niet met hem ge pro vje et OosterlMian alg bedryfsJ van de Landsdrukkerij verJJjMe dat de verlofpassen ƒ 1100 rlofpasse uitvoering in aij uiivoermg in offset wn deze order op ƒ 700 K ï Zwijndrecht chef afd ordat ï u l ltery verklaarde doende offsetpapier aanwezig JJ or de order van de vcrlofpas iv Wijkt dat bü boekdruk w7 WPier noodig was en bij offset X j Het drukken zelf zou ajj 00 goedkooper zyn geweest t m tolaal ƒ 350 bespaard zou l tjige prof E L Selleger hoogran aan de Technische HoogcBiZ Pelft verklaart by den mi JS l geweest over de kwestieWkw J e le den heer Kortnn A WPierfabrikant en voorzitter kanten i I e e 8 van papierfabri non f heer Korthuis was zeer arend ook in zaken hetgeen Biet H P e rde daar het hier t au l en zaken doch om mrtT Ook getuige T inko cht ir nd en deskundig fheerlH au io i IW van de commissie tt d t ï P e Landsdrukkerij 11 desku J e Korthuis voortvarend i iUla 5 Toch was hij voor het i i J t er dingen gebeurden ouivo t minister Wiai rf T Korthuis was dat didrutu directeur was van de U en niet van een parti culiere onderneming De commissie jfan toezicht was er tegen dat de Landsdrukkerij een offset inrichting kreeg Getuige ontkent dat de heer Korthuis zou zyn ontslagen omdat hy veel sympathie voor Duitschland voelde Dit punt i volgens getuige nimmer in de commissie van toezicht ter sprake gekomen De heer F L Edema van der Tuuk van de lettergietery Amsterdam heeft aan de Landsdrukkerij 2 Heidelbergeren 3 PlaneU persen geleverd Ook in vroegere jaren werd veel geleverd doch altyd onder voorbehoud van goedkeuring door den minister Get kon zich echter nimmer voorstellen dat zulk een machtiging niet zou worden gegeven Wat de offsetpers betreft waarvan de kosten ƒ 31 000 bedroegen kreeg get den indruk door gezegden van den heer Korthuis dat dit in orde was Deze machine is dan ook afgeleverd Later is deze machine weer teruggenomen door den verkooper daar de gevraagde machtiging niet werd verleend De heer K ter Laan lid van de commissie van toezicht verklaarde dat de offset installatie vele malen een onderwerp van bespreking uitmaakte Hierby kwam ook de kwestie van concurrentie met het particuliere bedryf ter sprake In opdracht van den minister onderzocht de commissie dit laatste waarbij 50 pet van de uitbreiding van het werk der Landsdrukkerij voor het particuliere bedrijf zou worden voorbehouden De commissie meende dat dit zeer moeilijk zou zyn De minister deed toen een toezegging de gelden Ie lullen aaiivragen bij de Staten Generaal Voor dat hierover was beslist beitelde de heer Korthuis echter de bedoelde offsetinrichting Getuige de heer Kry er Tweede Kamerlid beveltigde deze verklaringen Toen de afvraag bij de Kamer werd ingediend Stond de machine al in t gebouw van de Landsdrukkerij Op 5 December 1939 verklaarde de heer Korthuis dat de Staat geheel vrij was hetgeen de heer Van der Tuuk bestreed Op 12 April 1940 verklaarde de Minister in de Kamer dat de offsetmachine reeds in de Landsdrukkerij stond doch dat de directeur geen enkele machtiging had en de pers bij het niet verleenen van de machtiging binnen twee dagen zou zijn verwijderd Mr Drossaart Bentfort stelde eenige vragen omtrent de verhoudingen aan de Landsdrukkerij De heer Leurs verklaart dat deze goed waren terwijl de heer Ringelenberg vroeger afdeefingschef ter Landsdrukkerij zegt dat de verhoudingen tusschen de directie en de afdeelingschefs zeer veel verbeterden tijdens het directeurschap van den ijieer Korthuis Ook het contact was volgens dezen getuige beter Voorts is gehoord de heer F van der Meer directeur van de M A G te Amsterdam die verklaarde dat hij veel machines leverde aan de Landsdrukkerij De heer Korthuis stelde echter altijd het voorbehoud van goedkeuring Volgens get kocht de heer Korthuis scherp in Op een vraag van den voorzitter verklaart de heer Korthuis dat hij op 23 Mei 1940 is ontslagen waarvan hij een dag of zes later kennis kreeg Getuige A Meyer directeur van een grafische handelsonderneming leverde in 1938 een horizontaal pers voor 10 100 irulden aan de Landsdrukkerij De heer Meyer toont een schrijven waaruit duidelijk blijkt dat de pers op proef geleverd werd onder uitdrukkelijk voorbehoud van Wn irin der be rooting In deze kwestie schreef de heer Korthuis aan den mmistfr dat hij niet wist of de machine nog wel kon worden geleverd en voor dit bedrag kon worden gekocht De voorzitter zegt dit niet te begrijpen daar de machine er al was en de prijs was overeengekomen De heer Korthuis verklaart dat hij dien dag vijf brieven dicteerde waarvan de aanhef hetzelfde was In dit geval was de aanhef verkeerd hetgeen hen ontging De prijs van de lyachine Vk as nog niet gefixeerd d w z bij verhooging van den prijs behield de verkooper zich zijn rechten voor De heer Franx deelt mede dat de minister den heer Korthuis over deze kwestie scherp heeft onderhouden De heer Korthuis erkende schuld en beloofde beterschap Hierop wordt de heer Korthuis Sr vader van den klager gehoord in verband met de bewering dal hij leveel drukwerk van zyn zoon had gekrege i De heer Korthuis Sr geeft voorts eenverslag van de wyze waarop hij kennis kreeg van de kwesties welke warengerezen ten aanzien van z oon Naaraanleiding daarvan had a leer Korthals Sr een onderhoud met den minister Deze verklaarde Ivem uitdrukkelijk dat er niets oneerbaars was en deheer Korthuis Jr zeer bekwaam was doch zich naast ambtenaar ook koopman voelde terwijl men alleen eenambtenaar wenschte Voorts verklaarde de minister dat de heer Korthuis Jr kocht zonder zijn toestemming terwijlhy ook machines kocht voor KorthuisSr deze ontkende dit laatste ten stelligste De minister meende dat deze dingen ernstige gevolgen voor Korthuis Jr zouden hebben De heer Voermans vroeger secretaris van den heer Korthuis verklaèrt dat twee brieven betreffende de offsetpers uit het archief zijn verdwenen Dit is va itgesteld aan de hand van het register doqh get heeft niet gezien at de brieven er uit gehaald werden Get moest wel eens i i opdracht van zijn directeur op stukken zetten Mag niet aan derden Rekenkamer e d worden getoond De heer Korthuis zegt dat dit geschiedde om aan personeel van deLandsdrukkerij door hem verdacht vanden mond voorbij te praten geheimhouding op te ieggen j De heer Voermans houdt vol dat hem opdracht was gegeven het er op te zetten met het oog op de rekenka De heer Segboer comptabel ambtenaar bevestigt dat de opmerking wel eens op brieven werd gezet De heer Oosterbaan verklaart datzes brieven over de offsetpers in hetarchief ontbreken j j De heer Siegboer verklaart dat de directeur na een vergadering zich wel eens minder vriendelijk heeft uitgelaten over de commissie van toezicht Ue heer Korthuis heeft een moeilyk karakter Volgens get was hij niet geliefd by het p r nneel Hierna wordt gepauzeerd GEKNOEI MET BONNEN Ambtenaren van Zwolschen distribaUedienst voor het gerecht De Zwolsche Rechtbank behandeldede zaak tegen vier ambtenaren van dendistribuiiedienst te Zwolle die er vanbeschuldigd werden geknoeid te hebben met bonnen Een van hen had zici de bonnen toegeëigend en had ziendeswege te verantwoorden De eerste verdachte die werd voorgeleid was de 20 jarigc Van V die zich honderd vleeschbonnen ongeveer 2800 broodbonnen en een aantal tcxtieltoeslagkaarten had toegeëigend Hij had dat gedaan op aandringen van den caféhouder Van M die er een voordeeltje in zag voor zijn zaak maar zelf had hij geen voordeel van dezen diefstal genoten zoo beweerde hij De zaak kwam uit toen een bakker bemerkte dat hij bonnen van M ontving die ai eerder in de circulatie waren geweest en doordat men in Den Haag boim en op de toezending uit Zwolle tekort was gekomen Wegens diefstal vorderde de Officier van Justitie vier maanden gevangenisstraf De tweede verdachte was de 25 jarige Van der K eveneens gewezen ambtenaar op het distributiekantoor die 3500 broodbonnen van Van V had waarmede hij zyn broer van dienst was geweest die bakker is Tegen Item eischte het O M wegens heling zes weken gevangenisstraf De broer E v d K die de bonnen had ontvangCT hoorde ƒ 50 boete subs 40 dagen hechtenis tegen zich eischen Vervolgens stond terecht de exambtenaar van het distributiekantoor Pè W H die vet bonnen van Van V had gekregen en deze had achtergehouden Tegen hêtn luidde de eisch veertien dagen gevangenisstraf Tegen den vroegeren ambtenaar A W S die textielkaarten van Van V had aangenomen werd ƒ 20 boete subs tien dagen hechtenis gevorderd tegen H J B die eveneens textielkaarten had ontvangen eveneens ƒ 20 of tien dagen Uitspras over veertien dagen BUIUNLAND DyiTSCHLAND l LCGERBERICHT VAN HEDEN Activiteit der luchtml Het opperbevel der weemiacht mlbekend Duitsche vliegtuigen hebben in Bcn loop van de gewapende verkenning van gisteren voor den oorlog belangrijke doelen bestookt Gevechtsvliegtuigen met grooten actieradius hebben twee gewapende koopvaarders van tezamen 8100 b t t j ten Westen van Ierland aangevallen en tot linken gebracht Een ander schip van 5000 b r t bleef met slagzij brandoid liggen Aan de Engelsche Oostkust werden op een vraÖitschip van 12000 ton na bomtreffers verscheiden hevige ontploffingen waai genomen Een vijandelijk vliegtuig is in een luchtgevechj neergeschoten ITALIË LtGXRBtRICm VAN HEDEN Nog tegenstand in Tobroek GEVECHTEN AAN HET SOEDANFRONT EN IN KENYA Hier volgt het 231ste Italiaanschc legerbericht Aan het Grieksche front hebben wij ons tijdens acties van patrouilles meester gemaakt van gevangenen en auto sche wapenen Onze vliegtuigen n vijandelijke troepen met bom I van klein kaliber gebombardeerd t Cyrenaica heeft onze luchtmacht gemonrisecrde strijdmiddelen van den viiand met bommen van klein kaliber en mitiaillcurvuur bestookt De vijandelijke luchtmacht heeft Dcma gebombardeerd In den Westelijken sector van de versterking Tobroek hebben Hize afdeelingen gisteren den geheelen dag hardnekkig tegenstand geboden In Oost Afria worden aan het Soedanfront gevechten geleverd tusschen onze eenheden en gemotoriseerde strijdkrachten van den vijand en in Somaliland aan het front van Kenya Onze troepen wordch dapper geholpen door onze luchtmacht In de Aegeische Zee zijn vliegtuigen van den vijand in den nacht van Woensdag op Donderdag over de stad Rhodes gevlogen waarbij zij enkele brisantbommen lieten vallen Lichte schade aan een particuliere woning geen slachtoffers Het Duitsche luchtcorps heeft opnieuw doelen op de basis Malta aangevallen HUIS INGESTORT In den nacht van 22 op 23 Januari isin Castel San Lorenzo in Safemo eenuit vier verdiepingen bestaand huis ingeitort De bewoners werden bedolven Uit de puinen zijn vier lijkengeborgen AMERIKA Schepen voor Engeland ANDER BOD AFGEWEZEN Federal Shipping Board te Walshington heeft den verkoop bekend gemaakt van twaalf na den we ldoorlog afgeleverde Amerikasinsche schepen aan Engeland doch heeft een Engelsch bod op twintig sim Is dén wereldoorlog opgelegde schi pen van de hand gewezcji ASSISTENT VAN ROOSEVELT NAAR CBINA binri Chi T ii Kai Hït Witte Huis heeft bekend gemaakt dat Roosevelts assistent Currie enkort een bezoek zal brengen aan ijia teneinde aldaar n economischcn toestand te bestijfieercn De reis worlt Bema kt op uitnoodiging van de qenking regeering Currie zal Tsjang SJek de persoonlijke groetón van Rooievelt brengen CUBA EN DE VEREENIGDE STATEN De democratische senator Smathers heeft een wetsontwerp ingediend waarbij het Cuba veroorloofd wordt als federale staat opgenomen te worden in de Vereenigde Staten De senator wees er daarbij op dat het door hem ingediende ontwerp het den Araerikaanschen president mogelijk zou maken met den op het oogenblik souvereinen staat Cuba te onderhandelen over toelating als federalen staat tot de Vereenigde Staten ANTI COMMUNISTENWET IN CHILL Het Huis van Afgevaardigden van Chili heeft de anti communistenwet aangenomen waarbij met de door den Senaat voorgestelde wijzigingen rekening werd gehouden Deze wet verbiedt en bestraft met hechtaiis verbanning of geldboetoi alle activiteiten van conununistischen aard Het verspreiden van cdmmunistische leerstellingen en het oprichten van communistische organisaties e d welke onder andere namen gelijke leerstellingen en doelstellingen hebben wordt verbodöi Voorts wordt iedere gemilitariseerde of niet gemilitariseerde organisatie verboden die zich ten doel stelt de grondwettelijke structuur des lands met geweld omver te werpen Ook voor het opvolgen van bevelen van de derde internationale worden straffen opgesteld Het dragen van communistische insignes is verboden De linksche partyen hebben den wensch uitgesproken dat de president der rqjubliek zijn veto zal uitspreken tegen deze wet BALKAN De toestand in Roemenië j VOLMAAKTE ORDE Een officieel communiqué deelt mede dat generaal Antonescu onbetwist den toestand meester is en dat ovo l volmaakte orde heerscht Nieuwe oproep van Antonescu Antonescu constateert in een nieuwen oproep aan het Roemeensche volk dat de orde in Roemenië hersteld is In een dagorder aan het Roemeensche leger dankt hij dit voor de betoonde discipline en opofferingsgezindheid Een communiqué van den generalen staf van het leger dementeert categorisch de in het buitenland verspreide berichten en constateert dat liet leger zijn plicht overal in het land m vollen omvang vervult In een decreet wordt gela t dat wapens en munitie in particulier bezit ingeleverd moeten worden Recrutenliebting opgeroepen De groote generale staf maakt bekend dat het oproepen van de recrutenliebting vah 1941 op 15 Februari a s zal geschieden Duitsche gezant aangekomen Hedenochtend is de nieuwe Duitsche gezant in Boekarest Freiherr von Killinger in de Roe gj ensche hoofdstad aangekomen ENGELAND VEEL POST VERLOREN GEGAAN De Britsche mii ter van P T T heeft over de Engels he radio bekend laten maken aldus t D N B dat alle postzendingen van Nieuw Zeeland Wellington en de Engelsche Zuidzceeilanden die voor Engeland bestemd en tusschen 5 en 22 November gepast waren door vijandelijke actie verloren zijn gegaan Hetzelfde geldt voor drukwerken en postpaketten die in dezelfde landen tusschen 1 en 8 November alsmede tusschen 21 en 22 November naar Bingeland verzonden zyn Brieven en drukwerken bestemd voor Aden Birma en Indië die tusschen 9 en 14 November in Engeland zijn gepost zijn eveneens verloren gegaan Dit geldt eveneeiis voor postzendingen bestemd voor de Fran he Somalikust den Congo Madagascaii Zanzibar de Seychellen Rhodesië en Zukl Afrika die tusschen 12 en 14 November en tussdien 9 en 14 November gepost zijn Voorts zijn alle luchu postzendingen om het even voor welke deelen van het Britsche rijk zij waren bestemd verloren gegaan voor zoover zü tu sschen 12 en 14 November gepost zijn AZIË EEN MILLIARD VOOR TWEE MAANDEN OORLOG De Japansche regeering heeft een aanvullende buitengewone militaire begrooting ten bedrage van een milliard yen ingediend voor de maanden Februari en Maart De vcu ige zitting van het parlement keurde een buitengewone militaire begrooting van 4 469 000 yen in verband met de Chineeschc aangelegenheid goed JODEN WORDEN TOT VLIEGTUIGBESTUURDERS OPGELEID In politieke en militaire kringen van Irak heeft de aankomst van 500 Joden die op een Britsch vliegveld nabij Bagdad tot vliegtuigbestuurders moeten worden opgeleid hevige verontwaardiging gewekt aldus het D N B Men herinnert aan het op rlijke protest van het te Bagdad verschijnende blad Al Bi h a d op den verjaardag van de Balfour verklaring tegen een Joodsche bezetting van Arabische gebieden en tegen de vreemde inmenging in Irak en in de overige Arabische landen van het Nabije Oosten PORTUGAL AMERIKAANSCHE MILITAIRE MISSIE AANGEKOMEN Met het Clipper vliegtuig is Woensdag te Lissabon een Noord Amerikaansche militaire missie aangekomen bestaande uit kolonel Galley luite nantkolonel Macdonald en majoor Wamanker met nog verscheidene andere officieren DeDiario de Nxi t i ei a s meldt dat deze officieren tot taak hebben den definilieven tekst op te stellen van het verdrag over het afstaan van vloot en vlicgtuigsteunpunlcn op het Wc tilijk halfrond aan de Vereenigde Sumn ISCANDINAVIË SNEEUWVERSCHCrVING BIJ DE NOORDKAAP en hofstee die uit verscheiden huizen bestaat en gelegen in de nabUheid van de Nooidkaap is dóór een sneeuwverschuiving in zee gesleurd Daarbij zijn een jrouw en haar drie kinderen om hetVven gekomen Een ander gebouw if eveneens door de sneeuwverstihuiving meegetrokken Verscheiden menschen konden zich op het laagte oogenblik nog in veiligheid brengen nadat zij reeds meer dan 600 meter meegesleurd waren in de diepte ONTPtö GIN KOPENHAAG8CHE GASFABRIEK In het retortenhuis van een Köpenhaagsche gasfabriek is Donderdagmiddag een ontploffing ontstaan Kort te voren hadden de laatste brandwachtlieden de fabriek verlaten waar reeds in den nacht van Woensdag op Donderdag een ontploffing in een retort was ont staan Van de drie arbeiders die op het oogenblik van het ongeluk bezig waren met het vullen van de retorten met steenkool kregen twee brandwonden In beide gevallen raakte het dak boven de retorten in brand doch beide malen kon het vuur snel gebluscht worden Men acht het in deskundige kringen mogelijk dat de beide zoo snel op elkander gevolgde explosies die van volkomen gelijken aard waren haar oorzaak vinden in het gebruik van steenkoüJ welke niet geschikt is voor de productie van gas SPANJE ALFARO VAN ZIJN AMBT ONTHEVEN Het Spaansche staatsblad publiceerteen Verordening krachtens welke denationale raad José Maria Alfaro lidvan de politieke commissie der Phalanx en oud onderstaatsfccretaris vanPers en Propaganda van zijn ambtenwordt ontheven Ook de nationale raadJos Maria Taboada is van zijn ambtontheven i IERLAND ANTI BRITSCHE STEMMING IN KATHOLIEK ULSTER De coiTesptmdente van de New York Post te Belfast meldt haar blad dat de anti Engelsche stenuning oriÖer de katholieke bevolking van Ulster die sterk onderdrukt wordt door de protestanjsche toeneemt De houding van dit deel der bevolking maakt invoering van den militairen dienstplicht in Ulster onmogelijk In bepaalde wijken van Belfast is de anti Britsche stemming zoo krachtig dat vele straten na het invallen van de duLstemis voor Britsche officieren en soldaten eenvoudig levensgevaarlijk zyn BINNENUN Onze gesneuvelde militairen TOESLAG OP PENSIOEN AAN DE WEDUWEN EN WEEZEN Naar wij vernemen hebben de pensioenen van de weduwen en weezen van de gesneuvelde militairen een onderwerp van overleg gevormd tusschen het hoofd van het afwikkelingsbureau van bet departement van Defensie en den secretaris generaal van het departement van Financiën Deze pensioenen zyn als gevolg van de totstandkoming van het uitvoeringsbesluit van het hoofd van het afwikkelirigsbureanu van het departement van Defensie van 27 Augustus 1940 voor het meerendeel der nabestaanden reeds met ruim 40 verhoogd Düesniettegenstaande is de wensehelijkheid gebleken om aan de gezinnen waarvan het hoofd die in dienst van het vaderland zijn leven liet voordat hij inI militairen dienst kwam een inkomen had hetwelk hooger was dan ƒ 1000 per jaar indien de financieele omstandigheden zulks rMMdig maken om redenen van billijkheid een toeslag te verleenen boven het reeds toegekende pensioen De beslissing of en tot welk bedrag die toeslag zal worden verleend ligt in handen van het hoofd van het afwikkel ingsbureau van het departement van Defensie De toeslag wordt slechts toegekend naar mate daaraan behoefte bestaat De voor de berekening der pensioenen geldende ptrtsioongiondslagcn minimum ƒ 1000 maximum ƒ 3000 worden door het bovenstaande niet gewijzigd Frauduleuze slachtingen te Utrecht ONHVGIKNISCHE METHODEN Op aanwijzing van een keurmeester van het abattoir heeft de Utrechtsche recherche eenige frauduleuze slachtingen kunnen achterhalen Drie slagerspatroons en een slagersknecht speelden hierlMj de hoofdrollen De slagers hadden reeds in het begin van December een ftal gehuurd aan de Oosterkade Hier werd biJ nacht en ontij vee bijeengebracht en clandestien geslacht Op zeer primitieve wijze werden de beesten om het leven gebracht Met de hygiëne namen de slagers het niet zoo nauw en de kwaliteit van het vleesch meende de recherche in twijfel te moeten trekken want toen de politie dezer dagen in den stal aan de Oosterkade een inval deed constateerde zij een zeer onsmakelijken toestand Er hing een ondragelijke lucht en overal lagen plassen bloed op den grond Op het oogenblik van dezen inval waren de slagers niet aanwezig De recherche begon daarom met het arresteeren van den eigenaar van den stal Het duurde toen niet lang of de politie was in het bezit van de namen van het viertal Zy werden aangehouden en aan crn pr n or onderworpen Het onderzoek heeft uitgewezen dat n d n l mp v n icht weleen een tioiu kiiXeriii ei nige koeien in de knuisten van het viertal het leven heeft eeteten Het verdere onderzoek omvat hH verhooren van degenen van dm ken Nogdageljlks worden koopenvaahet clandesüene vlee ch mverhoorgenomen w Vast is komen te staan dat een van de frauduleus geslachte kalveren aan paratyphus leed N verhoord te lün zijn de 8lag op viije voeten gesteld i Een Jaloerschef hond BUT MEISJE DE AbDS AF Een met alledaagsch ongeval heeft zich teren in een woning aan de Loosdumschekade in Den Haag afgespeeld Het 19 jarige meisje M J bevond zich in de huiskamer in gezelrehap van een poes en een herdershond Zij aaide de poes en hierdoor bleek de hond jaloersch te woiden In ieder geval sprong hy op het meisje toe a e neus af Het beklagenswaardige slachtoffer ia naar het ziekenhuis vervoerd GOOISCHE TRAMBUS IN BOTSING MET VRACHTWAGEN Gistermorgen omstreeka 10 uur ks een autobus van de Gooiache Tramweg Maatschappij op dè Wee jerzijde te Amsterdam tegenover het gebouw van Cinetone in botsing gekomen met een vrachtwagen De autobus kwam uit de richting Diemen en wilde een voor hem rijdenden wagen passeeren Vermoedelijk door den mist had de chauffeur nigt gezien dat uit de richting Amsterdam juist een vrachtwagen kwam aanrijden De botsing was zeer hevig Beide wagens werden ernstig vernield terwijl de chauffeur van den autobus en drie passagiers verwondingen kregen Gelukkig waren deze niet van ernstigen aard Slechts de chauffeur is aanvankelijk naar het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis overgebracht Hij kon na verbonden te zijn weer naar huis terugkeeren KETTINGHANDEL IN KOFFIEBOONEN ONTDEKT De politie te Middelbui heeft een kettinghandel in koffieboonen ontdekt Een partij van ongeveer 30 kg werd achterhaald De boonen waren oorspronkelijk het eigendom van een rijw ielhandelaar die het partijtje voor 2 gulden per 1 verkocht aan zijn broer De boonen gingen van hand tot hand en kostten tAnlotte 12 gul den per kg Tegen allen die bij deze verboden handel betrokken zijn ia proces verbaal opgemaakt De koffieboonen zijn in be Iag genomen FIETS MET GELDTA8CH GESTOLEN Een zekere A J H K 57 jaar otid en wonende op het Oranjeplein in Den Haag zou gistermiddag voor zijn schoonzoon geld naar de bank brengen Het was een bedrag van ƒ 3000 tw 30 biljetten van ƒ 100 Het geld borg hij in e n tasch op welke hy op zijn rijwiel bevestigde Alvorens zich naar het bankgebouw op den Kneuterdijk te begeven ging hij nog even naar een pakhuis in de Korte Koediefstraat om de banden van zyn fiets op te pompen Hü beging hier echter de onachtzaamheid het rywnel met het geld erop buiten te laten staan toen hij het pakhuis binnen ging om eai pomp te halen Even later kwam hij naar buiten en deed de ontstellende ontdekking dat de fiets en het geld verdwenen waren DE BEMANNING VAN DE BUrrENZOBG JM VnUOHEID Op 15 Januari erd gemeM dat het E S Buitenzorg van de Rotterdamsche Lloyd aan den grond was geloopen en snel zonk De directie van de Rotterdamsche Lloyd heeft thana telegrafisch bericht ontvangen vol gens hetwelk de bentenning van de Buitenzorg zich in veiligheid bevindt WETENSCHAP UITVINDER VAN WOLFRAAMDRAAD OVERLEDEN De uitvinder van de wolfraamdraad in de gloeilampen dr ir Flranz Hanamann is te Agram op S3 jarigen leeftijd gestorven KERK EN SCHOOL NEDERLANDSCHE ECONOMISCHE HOOGE8CHOOL In verband met vertraging in de verbouwing en ketelreparatie is de Kerstvacantie van de Ned Econ Hoogeschool te Rotterdam een week verlengd en zullen de colleges weder aanvangen op Maandag 3Febrauri 1941 Examens en tentames worden in de laatste week van Januari wel afgenomen NED HERV Beroepen te Hessen toez J H Israël te Zoelen CHR GEREF KERK Beroepen te Driebergen C Smits teSliedrecht Bedankt voor s Gravenhage Oost W Kremer te Leeuwarden MARKTBERICHTEN DEI FTSCHE CROENTBVEII ING 1 JarulsH Salartn 1 Minrt 8 70 p r 100 st of= a WOO andimt 2 100 22 00 pr l 30 00 bo renliool I TO spruiten J4 00 JK IJer 100 kg