Goudsche Courant, vrijdag 24 januari 1941

TWEEDE BLAD VRIJDAG i JANUARY l De roep om eenheid gaal door ons land gaat ook door de njen van de werkers mei hoofd en hand Eenheid zal hel middel moeten zijn om de gebreken en nalatigheden van den ouden ti d te vervangen door een socialisme dat daden voortbrengt en door zijn macht voortbrengen kan Eenheid is Macht I Niet om deze macht te misbruiken voor hel schepjsen van nieuwra tegensteUingen en het Voifcsven Mij zoekt voor Gouda on Omstreken Actieve Agenten Advertentien De Heer en Mevrouw Belgraver Kuyvenho Br no G bur V d blad geven met vreugde kennii van de geboorte van hun zoon Sevraagii voor direct net meisje als Leerling Verkoopster Aanmelden voor U uur N V H TER MEULEN Kleiweg 25 Oouda G 287 8 VINCENT WILLEM Oottda 24 Januari 1941 PJuweelensingel 60 O 305 10 Uit de liand te koop een Heerenhuis te Gouda zeer goed onderhouden en geschikt voor geldbelegging alsmede nog enkele kleine woonhuizen Spoed gewenscht Br na G 293 bur v d blad 10 Voor de harteli ke blijfcen van medeleven bij het overiyden van onze innig geliefde dochter en zuster MARIA OERARDA danken wfj zeer Dr B J oekhttlzen M Q Broekhuizen Barends Oreetje Oouda Jauuari 1941 Crabethstraat 1 O 286 14 Zaterdag a s wegens familieomttandigheden den geheelen dag gesloten VAN SCHAIK HEERENMODE HOOGSTRAAT 3 a 202 20 aBOSosee eB mafiOi nai KVKnNiN N g MAGAZIJN DEGRO Lange Tiendeweg 23 Gouda Tel 3698 De Uitslag van onze Prijsvraag wordt vanaf 25 Januari in onze etalages bekend gemaakt Verder geven wi aan lederen deehtemer een troostprl i Prijzen moeten persoonlijk worden afgebaola op vertoon van stamkaart vanat Dinsdag 2 uur U weet t wij hebben 1001 arlUwlen Heeft U geen tlld belt U dan 3698 op ij bezorgen gratis de gekochte goederen oan huis 304 40 ABONNEERT U OP DE Goudsche Courant Zu biedt U dagelyks het laatste nieuws uit binnen en buitenland en aantrekkelyke rubrieken voor het geheele gezin een mooi Zondagsblad bovendien en daarbu Ooed vtFtoTgd nieows ait Uw eigen gemeente en omgeving De abonnementsprys bedraagt eiken avond aan huis bezorgd in Gouda f 2 25 per kwartaal f 0 75 per maand of 17 eent per week buiten Gouds bg onze agenten 18 cent per week Abonnementen worden aangenomen aan het Bureau te Gouda Markt 31 Telef 2745 bu den heer W F Steenbergen de Lange van W ngaardenstraat 10 door onze bezorgers en b de agenten buiten Gouda BERGAMBACHT J de Brum Hoofdstraat C 171 GOUDERAK A Verboom Smitsstraat 24 HAASTRECHT J M de Graaf J v Arkelstraat C 1801 MOORDRSCBT W de Wit Stevenstraat 10 NIEUWERKERKa dUSSEL C M Kauffelt Kortenoord I OUDEWATER Firma Rahms Boekhandel REKUWUK S Slappendel Raadhuisweg E 77 SCHOONHOVEN H Bleyenburg Voorhaven 6 STOLWUK H v d Heuvel Goudscheweg G 154 WADDINXVEXN A Koster Jan Dorrekenskade 39 BOSKOOP C de Groot Zudc 320 MOERCAPEIXE Jac van Marie Jubanastraat 121 Vul dit in en zend het aan een der bovenstaande adreaien Ondergêteekende bestelt hiermede een abonnement op de Goudsche Courant met ingang van heden betahng per kwartaal per maand per week doorhalen wat niet gewenscht wordt tv Woonplaats en Datum Naam EENHEID IS MACHT toespitsen van klasseverschillen Maar macht om gedragen door den gelijkgenchten wensch van alle werkers daden ie stellen die vruchten afwerpen voor ieder persoonlijk I De nieuwe tijd dient zich aan f De grondslag is reeds gelegd De eerste bouwsleenen Sociale beschermingen en rechtvaardiger verdeeling van lasten liggen er reeds als overtuigend bewijs I Hel N V V bouwt verder I Draagt steenen aan I Bouwt mee I NEDERLANDSen VERBOND VAN VAKVEREENIGINGEN ONOEKGETEEKENDE wanschl Mdera mhcivimgen ovei hei N V V NAAM BEKOEP ADRES I 560 waartioTgen i Nederland met zyn zeer dichte bevolking heeft in Neder landsch Indie het onmist are eomple ment zonder hetwelk het geen voldoen de eigen levensgebied en geen redely ke levenskansen meer zou hebben In het kort Nederlandsch Indie twhoort tot het levensgebied van Nederland waarmede net door eeuwenoude banden is verbonden en l o endien is zyn functie op economisch gebie l gelyk wy reeds zeiden supra continentaal Niet alleen de pohtieke doch ook de ecoiysmische Rykseenheid der Nederlanden kan op den duur niet wnrdcn verbroken zonder den ondergang an het RyksdeelXt Nederland en zonder groote en m de toekomst toenemende nadeelen voor t overige van continentaal Europa UIT DB PERS D De nieuwe leening De N R C noemt de voorwaarden van de nieuwe staatbleening zoowel wat rendement als looptyd betreft gunstig maar acht toch ook wel redenen aan te wyzen om een slok achter de deur gereed te zetten De leening moet m zekeren zin als een experiment worden lieschouwd 4n de eerste plaats is m onze financieele geschiedenis nog nimmer een leening uitgegeven tot een t edrag van een half milliard Weliswaar bedroeg het Iceningsbedrag voorde 3 3 4 pet leenmg Nederland 1938 ƒ 1672 miUioen maar de opbrengst diende toea tot conversie van loopende 4 pet leeningen zoodat de totale nationale schuld er niet mede werd verhoogd In dit verband dient er op te worden gewezen dat thans de beleggers in België Frankruk en Zwitserland automatisch van deelneming zun uitgesloten daar kapitaalsverkeer tusschen deze landen en het onze niet mogelijk is De rol welke de genoemde landen vroeger op onze beleggingsmarkt hebben gespeeld mag niet worden onderschat al sproot hun deelneming m Nederlandsche leeningen veelal meer voort uit het verlangen sobde papie ren te l emachtigen dan uU de omstandigheid dat het kapitaal van elders vereischt was door kapitaalschaarschte ten onzent Verscheidene NederlandschIndische ondernemingen kunnen evenmin om dezelfde reden van de party t n Betreft dit aUe betrekkelijk een nzefcerheid van wat men zou kunnen nen financieel technische lüde anderzijds luoct in aanmerking woi en enomén dat ons land algemeen econo aiich en ook stMtkttmiic In een toe taod ran overganf en onbepaaldheid verkeert Wij zien dezen overgang by verschillende bedryven welke zich al op een continentale economische ruimte hebben georiënteerd en daardoor een gqtelt van de kapitaalinvesta ties vannet vroegere expdrtbedryf als inschnjving op de leening zouden kunnen aanwenden Zoowel het rendement als de geboden zekerheid kunnen de nieuwe obbgaties een aantrekkelyk bezit vijor den l elegger maken De zekerheid hgt voor een groot gedeelte in de toekomst besloten een toekomst waarin ook de overheidsfinanciën den invloed eener geordende economie zullen ondergaan in dier voege dat conjunctuurschommelingen de financieele positie van den staat met meer of in veel geringere mate dan voorheen zullen aantasten Wie zich een oordeel over de schuldpositie wil vormen moet niet blyven stil staan by de absolute hoogte van de m eenigerlei vorm geleende l edragen doch dient na te gaan hoe de nationale productie zich zal ontwikkelen en tot welke hoogte de Nederlandsche arbeid m dat proces zal worden ingeschakeld Want deze factoren vormen tenslotte de fundamenten voor het economische t eeld van ons vad rlanS Zoowel de nationale arbeid als de nationale productie nu zullen zich in de continentale ruimte een belangrx ke plaats weten te veroveren niet slechts omdat de kwalteit ervan goed is maar ook omdat er allerwegen btiiten onze landsgrenzen behoefte aan tiestaat Indien de nieuwe staatsleemng deze mobilisatie van het kapitaal m dit licht wordt l eschouwd dan kan men de m beursknngen heerschende meening lie grupen dat de leening slagen xaL Indie s positie Het Alg Handelsblad gaat nader in op de rede van Mataoeoka den Japanschen minister van Buitenlartdsche Zaken die Indo Chine Thai land en Ned Indie kwalificeerde als leden van ct meuwe economische gebied waar n Japan de leiding opeischt Het blad schrijft o a Ongetwyfeld ical de ontwikkeling van de nog niet in cultuur gelfrachte deelen der Indische buitcngewesten ook Japan te stade komen doch Neder landschIndie 1 1 d van het nieuwe economische gebied dat wil zeggen staande onder economische supervisie van Japan is een begrip dat wy moeilyk zouden kunnen deelen Wy willen nog wyzen op het ver warrende v een dergelyke terminologie Het is heel goed mogelyk dat minister Matsoeoka slechts heeft willen doen uitkonren hoe belangryk de gebieden in den Zuid Pacific economisch liezien voor Japan kunnen zyn maar er is geen sprake van dat Japan allen export van NederlandschIndie zou kunnen opnemen ft dat het politieke gebied waann Japan onder den naam van de Groot JostAziati sche ruimte m de eerste plaats Korea Mandsjoekwo Binnen Mongolië en China de leiding opeischt dat zou kunnen Hierdoor zou een inlyving m de economische ruimte van dat gebied dius al op overwegende practische l ezwaren stuiten Het is bovendien moeilijk int zulk een vCTkLanng op e maken waar de economische verhouding zou ophouden en de p oI 1 t 1 e k e tieginnen Talryke Indische producten worden eveneens voortgelwacht m de politieke nnmte Groot Oost Azie terwyl aan den anderen kant Nederlandsch Indie ook l ehoefte heeft aan producten die van elders moeten komen hetgeen voor bovengenoemde ruimte self óók al weer het geval ia Wtj willen dan ook Uev r den nad k leggen op een ander deel van de verklaring van Matsoeoka waarin hy zegt dat Japan op het gel ied van de buitenlandsctie pohtiek Jiet doel nastreeft aan alle volken ter wereld het hun toekomend levenfgebied et Samenwerking met den bezetter Naar aanleiding van de volgende passage m een U n i e artikel De or waardigste houding is die van hen die tot een volledige samenwerking met de machthebbers der bezettende mogendheid zouden willen overgaan die door middel van die samenwerking met terzyde stellmg van de Grondwet en tegen den klaarblykehjken wil van het volk m het staatkimdig systeem van de bezettende macht althans m zyn voornaamste wezens l estanddeelen aan dat volk zouden willen pteggen en die zelfs terwy het KoninkrijJc nog m voUen oorlog is met de Mogendheid welker legers ons land l ezet houden het bezette deel van het Konuikryk met den tavaller beietter militair zouden willen doen aamenwerken tegen het land waar de regeering toevlucht vond en waarmeda het niet Iw zette deel van het Konlnkqjk en de marme samenwerken J gen onzen bezetter schryft De m f g o a 3ierba kan opgemeria worden dat de nationaal socialisten tegen wien dtze passage duidelyk is gericlrt voor den oorlog reeds samenwerking wenschten met de Mogendheid die door omstapdigheden welke de nationaal soc alisten tev rgeefs hebben ge tracht te verhinderen tot bezettende overheid werd Ook de mededeeling dat zy hier het staatkundig systeem van den bezetter en che m te voeren is omolledig en ft een valsch beeld van de ware bedoelingen der nationaal socialisten Dit staat kundig systeem is niet op de eerste plaats het systeem van den l ezettcr n het IS niet daarom dal de nationaal socialisten het ingevoerd wenschen te zien maar het is het systeem van het nieuwe Europa aan welks opbouw reeds twintig jaar wordt gewerkt het is het anti democratische systeem waaromtrent dit volk niets kan willen om de eenvoudige reden dat het het niet kent tenzy als resultaat van een voorlichting welke met alle tiegrip van objectiviteit spot Ook is er geen sprake van een opleggen dat zich als tirannie zou openbaren Het gaat den nationaal socialist n er om het volk te winnen al 7al dit op andere wyze moeten geschieden dan elders het gcv al IS omdat de gang van zaken zich hier thans in een geforceerd tempo voltrekt Van militaire samenwerking jnet den bezetter te spreken terwyl ons leger verslagen is en geen wapenen meer tot zyn beschikkmg heeft is een nxmie welke wy niet kunnen waardeeren Ook is de voorstellmg dat het onbezette gebied van het Konmkriik samenwerkt met het land waar de regeermg een toevlucht vond gelyk de Unie het euphemistiich uitdrukt onjuist en oTivx Iledig De gebiedsdeelen m Azie treden immers overeenkomstig de vóór de ipitulatte verstrekte volmachten lot 6p zekere hoogte zelfstandig op en ondeAsodelen buiten Loriden om met andere mogendheden De Goudsche Courant biedt de grootste publiciteit u Gouda en omgeving wordt eiken avond bij vele duizenden abonnc s bezorgd in GOUDA Alphen a d Ryn Ammerjtol Bergambacht Berkenwoude Bo degraven Boskoop Drie brugge Gouderak Haastrecht Heken dorp Moercapelle Moordrecöt Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d Ussel Oudewater Polsbroek Reeuwyk Schoonhoven Stolwyk Waddinxveea Woerden Zevenhuizen ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels f 105 elke regel meer ƒ O 20 INGEZONDEN MEDEDEFLINGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer ƒ O 40 By overeenkomst gereduceerde p jzen volgens speciaal tariet KWARTJESRUBRIEK kleine advertentien alleen de Zaterdags 1 3 regela ƒ 0 25 elk regel meer O IO maxmiui grootte 6 regel UitSlui end M vooruittietalmc Inzending t Vrijdagmiddag 1 uur Opgaaf van en advertentien in zenden aan het Bureau Markt 3 3ouda Tel 2745 en by de pla selyke agenten