Goudsche Courant, zaterdag 25 januari 1941

OUDSCHE COll ANT t uriog 25 Januari 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN J j l No 20537 Directeui t TIETEB Poitglro 48400 Bur Markt 31 Tel t74S üet doel van het driemogendhedenpa WINTERHULP NEDERUND Een opmerkelijk artikel vajn Karl Megerie in Berlin Rom Tokio Schrijver keert zich tegen verwijten van Roosevelt Nederlanders kent uw plicht tegenover uw behoeftige landgenooten f De Winterhulp heeft een groot corps van vrijwillige medewerken noodig Er moeien steeds menschen gereed staac als collectanten als huisl ezoekers om de nooden te kunnen vaststellen en om voor een doelmatige venleellng van de bijeengebrachte goederen te kuimen zorg dragen Stelt een gedeelte van uw vryen tiJd ter Kst uucking van dit mooie werk Meldt u zoo spoedig mogelyk aan by et gemeentehuis of bet stedelyk bureau der W H N in uw woonpl Helpt mede de nooden van den wintertijd te verzachteivl Bouwt mede aan een krachti Nederlandsch volkl Ö ekende publicist dr Karl Me l publiceert in het tylschrift Berlin Ko JP nauw ontact onderhoö ffmet de Wilhetai ftraiw een opmerkelijk artikel over Jet driemogendhedenpact Peichrijver behandelt eerst de voor pidiiedenis van het pact en keert zich gm iflêine verwijten van presi j Boosevelt die de beteekenis van Zpict welbewust misvormde toen dat naar wereldheerschappü pioputi ritai l e bondgenooten een expansie itneft in de schoenen schoof Geen der bHinseleu of artikelen van het drieB dhedenpact zoo betoogt daarenKpn Megerie behelst een agressief aBent geen streeft naar wereldheerriiippij De in het pact verbonden fnojBidheden willen samenwerken met illai die van goeden wil zUn Allen njo uitgenoodigd om zich te vereenijeo in het streven dat den wereldvrede ai einddoel heeft De geografitsche omheining is eveneemduidelijk Zij geldt evenzeer voor ket Europeesche als voM het groot Adilische gebied LeidaRn ordenen jiet veroveren en txratiniseej en een ande maken aan de tweedracht geen venieling der onafhankelijkheid en vrijheid is het doel Megerie wijst er voort op dat het Roosevelt spijt dat de landen van het driemogendhedenpKt zich niet hebben laten uitdagen es weigerden hem ook maar een gram det verantwoording af te nemen voor het feit dat jjiij zondereenige zakeli l reden zijn volk tegen drie groote mogendheden heeft opgezet Tusschen Duittchland en de Vereenigde Staten bsUan er geen geschilpunten wat bC treft grondgebied of in strategiscl Mooomisch en politiek opzicht Duitse laad eerbiedigt de Amerikaansche veubelangen maar wenscht hetzelfde voor lich zeU Het heeft zich van elk viia dig gebaar jegena de Vereenigde INDO CHINA EN THAILAND Vreedzame regreling oï vuanoeujkheiÏen zouden ZUN GESTAAKT Velgens geUjkluidendeljiericbten uit ea Bangkok zijn loitwel de Thai regeering als h t souveme Jt genenui van Fransci Indo China W een vTeedzame regeling van MtwiUot Wemenr generaal Deconx zoo JJJ voorts verklaard heeft zich aa een nauwkeurige inspectie itaaöe aan de grens en na bestu ï van den door Bangkok gestei Iseh tot afstand van vroeger tot behoerende gebieden tot T wend met het verzoek om in s voor het geval over een comr MderiiandeM zou worden JJ Indo China eischt echter zoo T voortg gemeld dat Thailand de en Fransozen gezant te Bangkok r nnvoorstellen In verzoen Wist bestudeert Vijandelijkheden gestaakt ted een bericht uit Bangkok e viiandeliikbeden tusschen o China en Thailand ge J I öt n wapenstilstands voorbereM j9 Thailand aanvaardt wmiddeiing yan Japan iriik medegedeeld dat ailand de bemiddeling K iWlu U egging van de grens er tig n aanvaara ue miniska j ndsche Zaken Matsoeo JoorgesteW dat vertegen Üe ïijeeiA P nacht bemiddeling n edegedeeM dat clmr December den mbaasadeur te Tokio nebben aanvaard De teinis Staten onthouden maar heeft geen dienovereenkomstige houding van de Ver Staten ontmoet Integendeel de atmosfeer tusschen twee bevriende volkeren is door de eene party stelselmatig verstoord Bestond het Duitsche gevaar werkelijk dan zou de groote mogendheid Amerika zich niet door een EngeUind laten verdedigen dat economise en militair reeds kreupel geslageriJfls Vooral zoo vervolgt Megerie is de geschiedenis der Japansch Amerikaansche betrekkingen geken merkt door een onuitputtelijke hoeveel heid goeden wil aan Japansche zijde en een onuitputtelijke hoeveelheid uitda gingen en onvriendelijkheden aan de andere zijde Japansche staatslieden t laatst de minister president Konoje en de minister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka hebben zoo onderstreept Megerie steeds weer hun goeden wil tot overleg getoond Thans zijn de bondgenooten niet alleen door nieu we bewijzen der agressieve vijandschap van den Amerikaanschen president ge rechtvaardigd maar ook door de ont huUmg der laatste oorlogsdoelen van het angelsjlksendom De wereld dient nu pas goed aan een angelsaksische ordening te worden on derworpen Déze machtsaanspraak kent geen grenzen Zij eischt van de besclfavmgen de onderwerping aan de angelsaksische levenswijze van de vol keren de invoering der angelsaksische democratie van de rassen de erkenning van het angelsaksische eerstgeboorterecht De angelsaksische strijdkrachten zullen de wereld ordelijk houden De angelsaksische strijdkrachten zullen de zeeën beheerschen De angelsaksische wereld trusts zullen over de sociale en economische levensmogelijkheden der andere volkeren beschikken Dat is overmoed Slaar de wereld is en wordt hiet angelsaksisch Duitsch land en zijn vrienden hebben zich over de werkelijke voornemens van Roosevelt nooit illusies gemaakt doch daar ekehiiig mede gehouden De drie bond enooten hebben hun buitenlandsche politiek op dit pact gebouwd teneinde tegen eiken nieuwen toestand bestand te zijn De onderteekenaars van dit pact zyn voornemens om het wanneer zij zich daartoe genoopt zien tegen over eiken aanvaller in zijn geheele draagwijdte te gebruiken zijn bemiddeling in het Thailandsch Indo Chineesche conflict heeft aangeboden Deze poging is echter mislukt waarna de toestand steeds ernstiger werd Met het oog daarop heeft de minister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka op 20 Januari den regeeringan van iVankrijk en Indo China voc gesteld d vijandelijkheden onmiddellijk te staken en de bemiddeling van Japan aangeboden die gisteren aanvaard is Japan is daarbij uitgeg n van de overweging dat de vrede n Azië verzekerd moet worden met het oog op de gemeenschappelijke belangen van de volken die dat gebied bewonen De conlerentie Ten aanzien van de binnenkort in de Japansche hoofdstad te houden conferentie betreffende de regeling van de grensproblemen tusschen Thailand en Fransch Indo China wordt thans semi offcieel bekend dat Frankrijk bij deze besprekingen zal worden vertegenwoordigd door ambassadeur Arsène Henry De gezant van Thailand te Tokio Sri Sema zal de belangen van zijn land behartigen Militaire economische en diplomatieke deskundigen der beide landen zullen aan de onderhandelingen deelnemen Van Japansche zijde zullen waarschijnlijk de minister van Buitenlandsche Zaken Miitsoeoka en de ambassadeur Mat oemyia de conferentie bijwonen De aanvaarding van het Japansche voorstel tot bemiddeling door Thailand en Fransch Indo China wordt in Japansche kringen beschouwd als een belangrijk succes van de Japansche diplomatie De ochtendbladen wijzen op de beslissende politieke consequenties van de aanvaarding waardoor Thailand en Frankrijk tegelijkertijd de leidende rol van Japan in het Verre Oosten hebben erkend De Asahi Sjimboen acht het bijzonder opmerkelijk dat de voorkeur werd gegeven aan het Japansche voorstel ondanks de inmengingspogingen van Engeland en de Vereenigde Staten De bladen spreken de hoop uit dat Thailand en Frankrijk onder het initiatief van Japan zich bewust zullen worden van hun gemeenschappelijke levensbelangen in het Verre Oosten en in d ien zin vreedzaam tot overeenstenuning zullen komeiK A MER1KA HALIFAX IN DE VEREENIGDE STATEN AANGEKOMEN Overgestoken op nieow slagschip ROOSEVELT VAART BKM TEGEMOET De nieuwe Britsche amkasaMaar U Washington lord HaUfaz is op AbcH kaansehen bodem geland P rwUrnl Roosevelt Is het slagschip King Omrgt V waarmede lord BiUfax dea Mttoeht had gemaakt tecemoet aan boord yan het presilenteel Potomac Hij begeleidde Ien Br ltwhrn ambassadeur naar de federale stad In gezelschap van dln p u i Mi a it bevonden zich de ministerlTan Knox de chef der opemties ▼ Se Amerikaansche marine adminul Sfawli en de militaire envloo judantea Roosevelt HALIFAX Foto anüOel l Dtt was de eerste maal in de geadhiedenis der Vereenigde Staten dat Se president een ambassadeur van en vreemde mogendheid tegemoet is ge varen Verklaring van Halifti Halifax liieeft by zijn aankomst op Amerikaamschen bodem verklaard dat hij naar de Verenigde Staten komt als lid van het ootlogskabinet en als ambassadeur van ien Engelschen koning orji de Amerikaansche regeering en het Amerikaansche volk van tijd tot tqd mededeelingen er over te verstrekken welke hulpverleening Eiïgelaod van den kant van de Vereenigde Staten noodig heeft Lord Halifax gaf uitdrukking aan zijn hoop op een even snelle als grootmoedge ondersteuning van Engeland door de Vereenigde Staten Hij wees er op dat Engeland stellig een moeilijken en misschien ook een zeer langen weg voor den boeg heeft Hij twijfelt er echter geenazins aan dat Engeland met de hulp van de Vereenigde Staten ten slotte toch zal overwinnen Radiorede van Early PROPAGANDA VOOR DE REGEERINGS POLITIEK R oosevelts perschef Early heeft in een radiorede gesproken over de actueelfe politieke problemen In politieke kriijgen der federale hoofdstad is men van meening dat de toespraak op persoonlijken wensch van Roosevelt is gehouden en dat zy vooral het middenWesten moest aanmoedigen tot een positiever steun aan het werk van de regeering Early verklaarde dat het doel oer Amerikaansche regeering is de Vereenigde Staten zoo ver en zoo lang mogelijk buiten den oorlog te houden Vervolgens gaf hij uitdrukking aan de van offieieele Amerikaansche zijde reeds vaak uitgesproken meening dat aan den anderen kant van het water een beweging bestaat die ernstig de overheersching der geheele wereld wil Early zeide dat men offieieele verzekeringen verneemt inhoudende datde spilmogendheden er niet aein denken op te treden tegen het Westelijkehalfrond Aan den anderen kant echterzoo argumenteerde Early verneemtmen talryke particuliere uitlatingen die anders luiden en dit niet officieelgegeven worden Early motiveerde zijneisch tot een versterkte bewapeningder Vereenigde Staten bovendien mette zeggen dat er ongeveer eenmaalper eeuw in Europa een mogendheidis geweest die een verovering der wereld en in het büzonder een greep naarAmerika getracht heeft te verweienlyken Als voorbeelden noemde Early de Spaansche acties in Amerika in dezestiende eeuw en de Fransche initiatieven op het Amerikaansche vastelandin de achttiende eeuw Verwarring in Argentinië FEILLOOS VASTGELOOPEN TOESTAND De Argentynsche minister van Buitenlandsche Zaken Roca heeft gisteren den in functie ynden vjeepresident Castillo zijn ontslag aangeboden Roca motiveerde dezen stap met te wijzen op zyn slechten gezondheidstoestand en andere nog niet meegedeelde redenen Volgens de meenmg van bevoegde Argentynsche kringen zal het aftreden van den minister wel in de eerste plaats m verband staan met zekere politieke tegenstellmgen die de laatgte weken aan den dag zyn getreden tusschen Roca en C tiUo De vice president zou het voornemen hebben om aangezien de Kamer zich door de oppositioneele houding der radicalen zelf uitgeschakeld heeft uit het politieke leven verscheidene scherpe maatrege Ien te nemen ten einde de dringendste politie ke en economische problemen ook zonder het Congres tot een oplos sing te brengen Roca staat afwyzeijd tegenover deze voornemens van Castillo en heeft derhalve besloten zyn functie neer te leggen Een nader bericht meldt De toestand in Argentinië is nog steeds volkomen onopgehelderd De pers spreekt van een heilloos vastgeloopen toestand waaruit men voorloopig geen uitweg ziet Nitac men in welmgelichte Argen tijnsche kringen verklaart is het niet uitgesloten dat de regeering ten aanzien van de starre oppositioneele houding der radicalen die ieder practisch werk van het Congres onmogelijk maakt ingrijpende maatregelen neemt t oplossing van de dringendste problemen Door eei nieuw incident is de toestand nog meer verscherpt De gnmdWetscommissie van het Huis van Afgevaardigden zou Vrijdag een standpunt bepalen ten opzichte van een eventueele interventie met betrekking tot de verkiezingen in de provincie Santa Fe De minister van Binoenlandsche Zaken Culaciati die in de commissie het standpunt der regeering in deze aangelegenheid zou uiteenzetten weigerde echter in een schrijven aan den voorzitter van de commissie in de zit ting te verschijnen Hy motiveerde dezen stap er mede dat hy met het oog op de laatste ontwikkeling zijn aanwe zigheid niet noodzakelijk acht De regeering zal haar opvatting over dè verkiezingsaangelegenheid en andere politieke problemen mededeelen wanneer dat haar goed voorkomt De bouw van 200 vrachtschepen BERGROOTING AANGENOMEN Het Huis van Afgevaardigden heeftde aanvullende begrooting aangenomen waarbij 313 5 millioen dollarw ien uitgetrokken voor den bouwvan 200 vrachtschepen Er zal terstond met tien bouw worden begonnen Het voorstel gaat thans naar denSenaat BRAZILIë EN DE OORLOG De Braziliaansche regeering heeft een wet uitgevaardigd volgens welke strijdkrachten oorlogvoerende naties die in Braziliaansch gebied binnendringen zonder verwijl worden geïnterneerd Het decreet sluit in zijn belangrijkste bepalingen aan bü de dest etreffende aanbevelingen van de Inter Amerikaansche neutraliteitscommissie BRITSCHE KRVISER IN BUENOS AIRES De Britsche kruiser New Castle is gisteren voor een verblijf van 24 uur de haven der Argentijnsche hoofdstad binnengeloopen Het Engelsche oorlogsschip dat tot het op den Atlantischen Oceaan opereerende Britsche eskader behoort en een zusterschip is van den kruiser Sheffield wil het verblijf in de haven vooral gebruiken voor het innemen van brandstof en levensmiddelen DE STRIJD IN NOORD AFRIKA Verschrikkelgke gevechten Dapperheid der Italianen geprezen Een speciale correspondent van net agentsch p Stef ni in Noord Afrika meldt In den Westelijken sector wan Tobroek bevinden zich nog detachementen Italianen die weerstand bieden Zij weten dat zij aai alle kanten omsingeld zijn en dat zy een volstrekte minderheid vormen tegenover het verpletterende aantal vijandelijke strydmiddelen Sinds verscheidenen dagen hebben de e soldaten geen respijt Toch willen zij niet wijken en zü willen strijden tot de laatste mogelijkheid De geheele verbeten slag van Tobroek vormt een nieuw bewys voor den heldenmoed der Italianen In deze dagen van verschrikkelijke gevechten waren en blyken onze soldaten de verrichters van legendarische heldenfeiten Soldaten der infanterie en artillerie zwarthemden zeeUeden en vliegers trachtten elkander te overtreffen in wilskracht moed opofferingsgezindheid en doodsverachting I a op een afstand te he ben gestreden trachtten de infanteristen met handgranaten en bajonetten den vijand tegen te houdeij Tal van mannen waagden vele malen hun Iven om de tanks te naderen en de kwetsbaarste plekken te raken Na met het geschut te hebbv n levuut d t een afstand van 50 M deden de artilleristen aanvallen op den vijand met handgranaten en sloeger verschrikkelijke bressen in zyn gelederen Een bataillon zwarihemden bestaande uit In Libye wonende Italianen d ie er het terrein hadden ontgonnen en er als boeren leefden en die de waJjenen opnamen blyde om te kunnen vechten strijdt nog in de zone teii Westen van Tobroek De zoeliedcn zoowel zij die de kustbatteryen t edi nden als de mannen van de San Giorgio ontvingen nadat zij tot de laatste granaat hadden doorgevuurd de Austialiërs met hagelbuien mitrailleur en geweervuur De vliegers vielen voortdfirend de aanvalsmiddelen van den vijand aan De terdedigers van Tobroek zoo besloot de correspondent verdienen de dankbaarheid der natie Zon op 9 33 onder 18 12 Maan op 7J7 mider 16 43 Men is verpUciit te Terdoi teren van sontondcrfSBg tot sonsopkomtt j Lantaarns van voertalen Mieten t vu na loasondef gang ontstoken worden DE POSITIE VAN NEDERLANDSCH INDIE Geen voorkeursrecht voor wel land ook Volgens een uit Batavia ontvangen bericht heeft de heer Van Mook chef van het bureau voor Economische Zaken by het bestuur van Nederlandsch Indië een verklaring afgelegd waarin hy o m zeide Het is niet alleen van vitaal belang dat een volledige souvereipiteit wordt gehandhaafd maar ook dat vriendschappelijke economische betrekkingen worden bevor derd zonder discriminatie met da naties ter wereld waarmede de betrekkingen niet door den oorlog zijn verstoord Voorts zeide de heer Van Mook Er bestaat geen amileiding tot het aanbrengen van wijzigingen in de politiek van NederlandschIndië ofschoon de ontwikkeling van de betrekkingen met de Oostelijke naburen een integreerend deel uitmaakt van de NederlandschIndische economische politiek Alleen in bovengenoemden zin kan de regeermg de bevordering van de gemeenscjiappelijke welvaart met andefe naties interpreteeren Nederlandsch Indië verwerpt vastbesloten lederen vorm van samenwerking die een voorkeurspositie voor welk land ook m io i slyiten Ten slotte wees de heer Van Mook er op dat 90 procent van de exportinkomsten van Nederlandsch Indië verkregen werdjfc in den handel met landen buiten UBst Azië en legde hy den nadruk op de noodzakelijkheid van untwikkeling van den handel met Amerika De heer Van Mook heeft zyn verklaring klaarblijkelijk afgelegd by wijze van beantwotn ding van de door den Japanschen minister van Buiten andschen Zaken Matsoeoka in het Japansche Lagerhuis uitgesprukan redeyoeriiig HET OPRICHTEN VAN OORLÓGSGEDENK TEEKENEN Goedkeuring van den secr generaal van Volksvoorliphting en Kunsten Het Veror4eningenblad bevat een besluit van den secretaris generaal van het departement van Volksvoor lichting en Kunsten betreffende oori logsgedenkteekenen Hierin wordt bepaald Het ter herinnering aan oorlogsfeiten maken en oprichten van een oorlogsgedenkteeken of een aanleg behoeft de goedkeuri ig van den secretaris generaal van het de arte ment van Volksvoorlichting en Kun sten Het op verkrijging dier goedkeuring gericht verzoek moet om bevatten De naam en het adres van opdrachtgevers voorts opgaven van de geldmiddelen of van de wijze waarop deze zyn of worden verkregen voorts een nauwkeurige begrooting van de kosteh den naam en het adres van de kunstenaars en aannemers ie met de uitvoering van de opdracht zyn of zullen worden belast benevens ontwerpteekeningen op 1 50 der ware grootte Met betrekking tot een werk met het maken of oprich ten waarvan op den dag van inwerkingtreding van dit besluit rejeds een aanvang is gemaakt maar hetwelk nog niet is beëindigd moet binnen dertig dagen na dat tijdstip het verzoek tot goedkeurirjg worden gedaan Met het verzoekschrift moeten worden overgelegd opgaven zoo mogelijk foto s omtrent den stand der desbetreffende werkzaantheden op dien dag De secretaris generaal van het departement van Volksvoprlichting en Kunsten beslist op het B hem ingediende verzoekschrift volgens maatstaven van kunstzinnigen en volluopvoedkundigen aard Alvorens zijn beslissing te nemen hoort hij bet RüJ bureau voor Monu mentenzorg Aan de goedkeuring kunnen voorwaarden en verplichtingen worden verbonden Tegen de besU ing is geencrlei voor2ient3 toegelaten