Goudsche Courant, zaterdag 25 januari 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 25 JANUARI I MIITENUND mishandeling van zijn verloofde want in April van het vorige iaar was hU reeds door den politierechter veroor deeld wegens mishandeling tot aen voorwaardelijke gevangeniastraf en een flinke geldboete Verdachte was na den oorlog in Duitschland gaan werken doch toen hU weer in het land terugkeerde zocht hij direct wer contact met zyn vroegere meisje Maar dit meisje had niet zeer prettige ervaringen met dezen jongeman opgedaan en zij w Tschte onder geen voorwaarde weer het hem in relatie te treden Verdachte echter trachtte telkens weer haar te ontmoeten Zoo geschiedde het aan het eind van het vorig jaar te Maartensdijk maar meer dan ooit was het meisje besloten dat zij niets meer met hem t maken wilde hebben Hierop ontstak verdachte in woede en na eerst gedreigd te hebben haar in de sloot te zullen gooien sloeg hij haar met zijn vuist in het gezicht trapte haar tegen den grond kortom mishandelde haar De Officier van Jusütie mr Camphuis zeide in zijn requisitoir dat hij dit keer geen zin erin had een geldboete te vragen Deze verdachte is een onbeheerscht jongmensch dat zijn geliefde verscheidene malen heeft geslagen dat als zij niet deed wat hij wilde er lustig op los timmerde en nu maar eens flink moet l oeten Spr eischte een gevangenis itraf voor den tijd van veertien dagen Verdachte werd bij het hooren von den eisch zeer timide en smeekte den rechter het nog eors met hem te willen probeeren Het meisje zoo verweerde hij zich had wel eens tegen hem gezegd Ga weg schoft ik wil niets meer met je te maken hebben Politierechter Dat kan ik me heel goed bpg rijpen van dat meisje Tenslotte werd de vader van den jongeman gehoord die den rechter bezwoer dat het nu nooit weer zou gebeuren Het gezin gaat in Zwolle wonen en dan zou de vader zijn eenigen oon flink strak houden Het is dat ik Vieelij met je vader heb aldus mr Vi sser dat ik nu nog een boete zal geven maar je verdient eigenlijk een fiksche gevanÉf nisstraf Het vonnis luidde 15 gulden of 15 dagen 1X 4S Nieuwf rn conatriteh bvhchtk 1 41 N d rl ii lM Vertxmdi vour siii Wis CU mt waren saw cruudtnif K B O t M Eiaehfn vnn dm nleuwea ttUf pi aak S 19 GmnwfooRinuxIck lit Verïotkconcert voor de DuiLscli wJJÏ M Ol Ke Concert t M Cyclu UnJ T van Weat Aliika U Aclu J5 ie W H N 7 10 Giamofoonmuztvk ïm Wol en ilJn loUïten T JO 7ij il Eniïvl ch 8 00 Nleuwibenchtffd Awi Vervolif van 7 15 I M Benclitw SL 8 45 Hozsa Sóndor operette 5 45 B T berichten ANP It M HlMimbenctite en sluiting HILVERSUM n MI S M A WM O 10 GramofoonmtiKlek H Nieupraatjea voor den boer A VI i ULO t iS Morgenwljdlnc A V B O 9 45 MorgenwJJdlnc IO M Cmnvofuwu l M Koor vxn de Nctkrland i öttt eenlging Omro i orke t en soU t ti i 10 45 Omroeporkest en oüetefi li o yhertienking 12 45 Nieuws en f benbmen ANP Crella Ome hrhters 1 20 AVRO Aintiaer bolist ei de AVJtO Glrl BAIykAN DE TOESTAND IN I ROEMENIE f Ook Horia Sima bü I incidenten betrokken yct niinistcrpresiUiura heeft gisteren over de radio de bevolking aantemaand verblufplaats mede te deelen van Nen die bij de incidenten der laaUte dagen betrokken zün geweest Tot hen wordt in dezen oproep ook Horia Sima gtrtk cnd Het blad U n i v e r s u 1 deelt mede dut het voorloopig slechts in verkleind formaat kan verKhjjnen daar by de gebeurtenissen atr laatste dagen belangrijke onderdeden van de drukkerij Temield zijn Roemenië kafc weer telegnifeeren De directie der ro tfriien deelt mede dat het telegraafverkecr hervat is Communiqué van Anionescu Generaal Antonefcu heeft een communiqué uitgegeven waarin hij de ambtenaren en arbeiders aSnspoort onmiddellijk weder aan het werk te gaan op straffe van oril slag en den i utoriteiten verzoekt eventueele haarden van vcr t te tifrnaleeren opdat kan worden ingegrepen leder die uu ten huis op de gewapende macht op personeel van openbare instellingen of burgers schiet zal ter plaatse gefusilleerd worden Voorts deelt de generaal mede dat tahsn in Roemenie onder üijn persoortlijke leiding een werkelijk legioen zal worden gevormd Klist in Roemenië Uit de benchten m de Bulgaarsche bladen blijkt oat het in Roemenië rustig is Alle bladen melden dat generaal Aptonescu de orde hersteld en het land zijn evenwicht hergeven heeft Von Killinger bij Antonescu De nieuwe Du ls he gezant te Boekarest Von KiKi nper üie gisterochtend te Bot karest is aaiigekomen is m den middag door den staatsleider generaal Antonescu onlvar gen De tbeliendniakingeQ vanAntone cu In het door Anionescu uitgegeven communiqué wordt bepaald dat de autoriteiten eventueel ontslabe plaat elyke schade tersicmri moeten laten herItellen Wanneer het zoo zegt Antonescu verder ondanks zijn oproepen niet gelukt is m den loop der laatste vijf maanden de eenhtia tusschên de genaxaties tol stand te brengen dan is dit de schuld van bepaalde elementen op taatsposten diC ongeschikt incorrect en volkomen tinmenschelijk waren Het ware legioen zoo besluit de oproep zal zien an nu af aan onder de persoonlijke leiding van Antonescu vormen De Roemeensche radio publiceert talrijke aan Antoneicu gerichte betuigingen v an trouw en nulde zoowel van militaire ais an particuliere zijde de operttte Die Fledermaue N C B T 4 0 Zan met or elbe el i l 4 M Wlldfc woord V A B A 5 15 WekelIJkiclie gedachtervwUsfiio 5 30 Voor d kinderen O OO Bravmir tn me 6 30 Vooi dl acht tb T de W Hj VARA Almanak 0 4S AetMet portii en bluitine Maandac n JaMiarl RILVERSUM t 415 M N C II V 8 M Schriftlezing en MedlUtle t lï Qtmk r iuziek opn 8 3 Nieuwsberlotiiteo ïï S 45 Gramofoonmuzlelt JJS CW pi to 7an B met plarK befeIek i g en rafnoÉo muziek 12 15 Reportaf at nnjiwJt h Nieuwsen economische bene tn n NP ii Carïzoneftasextel en ttmmofotminutiflfc m Voor scholen 2 35 Casïzonetla xtiet u GramofoonTmi7iek 1 Hoe Wwk W Ik m Hippea trum A n rvlll In de hmskaoirr causerie 4 00 Voor de kinderen 4 M Kam niuTuek 5 15 Nieuw eoonomlscf i bon benchUii ANP 5 30 BertcMeri iM V nA van 4 30 8 00 Or lspel 45 Act I nf tape of eramofoonm iilek IM fxyyooaé HU VERSUM n M1 5 M 8 0 Gramofooncnuzlek Om t M Nl u ib richten ANT v pjR a 10 00 Morgenwijding V A B A 10 20 Vm oI Cf piano 10 Orirmrfooninwui 11 10 Oit el pe 11 40 DeclMnatie IZ tt richten 12 15 Esmerald en oljsten ♦ ttJ VARAAhnianak 1 45 Nieuws n coa k sche berichten ANP I OO VARA orkest GramofoonimuzieK S I5 Kcuker praatjf tl Gram mu7iek 3 0tf Gooist kanw nuwekïfr zel chap 3 40 C clus De ttouw h r b roep 4 00 Crainofoo mtniek met to tmg 4 30 Voor de Wmleiwi V PJt O 5 00 Cyclus Het gethi ta Men tl d VJiJLA 5 15 Nieuw economisch en beuntM ten ANP 5 30 Orgelspel en aan M 0 volks even iXr beteekenSa van Ae fW I lezing 6 15 t e Ramblers 2 V RA AbM ï nak 6 45 Actueele report ee of r3mofo ii I muuek 7 00 7 15 Frte cll praatje Aïff sluiting TUCHTHl ISSTRAF VOOR EEN DAAD VAN GEWELD Dultsche soldaat aangevallen Medegedeeld wordt Een onverlaat van Nede rlandsche nationaliteit die op 12 Januari van dit jaar in de omgeving van Breda een Duit sch soldaat op valsche w ijz van achteren heeft aangevallen werd op den zestienden van dezelfde maand door den Duitschen krijgsraad tot een tuchthuisstraf van vijftien jaren veroordeeld RADIONIEUWS Zondag 26 Jiuinarl HILVEBSl M I 415 M 1 V R A 0 Gramof onrr uziek 8 M Nl uwsbertcht n en praatjes voor d n boer ANP Hierna G a nofoonmuziek 9 3fl Orgelspel 10 fl Vos r d kinderen v rR o 10 36 Doopsgezinde Kerkdienitt V A R A 12 W VARA Kmderkoor D Merels I2 3t VARAAlmanak 12 32 Graniofoonmuziek Kolonel Donovan verliest zijn portefeuille IN EEN CAFÉ TE SOFIA Naar vernomen wordt heeft kolonel Donovan de bijzondere afgezant van president Roosevelt terwijl hij iich met den Amt ikaanschen gezant en andere personen in j en café te Sofia bevond zijn porlefSiille met al zijn documenten ARTIKEL BON DUUR HOEVEELHEID 50 gram roggebrood of 50 gram indB brood of H rantsoen gebak of 35 pW meel of bloem BI 4 t m 23 Febr Bo 27 Bo 26 t m 7 Febr t m 31 Jan 2 p boter of marg of 200 gr veUowl voorraad 250 gr Op bon 26 geen Ttt K 08 t m 10 K n 12 en 13 K 15 t m 24 K 25 t m 35 Br 24 Br 25 t m 14 Febr f m 28 Febr t m 14 Febr t m 28 Febr Eenheid vaste branditof 100 gr roggebrood of lOÜ gr o brood of 1 rantsoen gebak t m 2 Febr t m 9 Febr GRIEKSCHE TLIEGTUJiGEN IN TURKIJE GELAND Het blad Cum h u r iy e t meldt uil A 46 A 59 t m 2 Febr t m 9 Febr I kippen of eendenei enige Grieksche vliegtuigen die in Turkije noodlandingen hebben gemaakt zijn aangekomen Overeenkom tig de internationale bepalingen iijn IX geïnterneerd ENGELAND De verpachting der steunpunten AMERIKAANSCBE DELEGATIE IN ENGELAND Naar de Britscbe berichtiendiénst meldt is gisteren een Amerikaansche delegatie in Ingeland aangekomen Zij is belast me het uit den weg rui men der administratieve en juridischiÈ inoeilykheden die lyn voortgekomen uit de verpachting van gebied op New Foundland en eenige West Indische eilanden aan de Vereenigde Staten Br 23 BI 3 t m 26 Jan t m 26 Jan 1 rantsoen t m 21 Febr t m 21 Febr A 44 ¥ t pond A 57 A pond A 19 32 en 58 45 t m 23 Febr Elke bon 100 grim A 18 t m 31 Jan Vi pond t m 21 Febr 1 cns A 87 t m 21 Febr 1 ons nog niet bekend 1 pond Pe r 8 Per D t m 23 Febr t m 2 Febr Voor verlichting 2 Bter Voor de keuken POLEN POLEN TfeB DOOD VEROORDEELD Voor een speciale rechtbank hebben 22 Polen terecht gestaan die in September 1939 als leden vSn de zg Obrcna Narodowa een volksweer mei het karakter van een militie 36 volksdjiitsche mannen en vrouwen haden vermoord Dertien hunner werden tot de doodstraf veroordeeld ae overigen tot langdurige gevangcnissti affen Korte berichten A 92 t m 2 Febr H pond 117 apart strookje niet aangewezen t m 30 April Burgerwacht op Malta m VERBAND MET DE LUCHTAANVALLEN v De onophoudelijke luchtaanvallen op Malta hebben volgens de laatste berichten uit Londen den gouverneur van het eiland luitenantgeneraal Dobbie aan Wding gegeven voor de geheele bevolking den dienstplicht at te kondigen Zooals in Engeland zal er een zoogc wamde burgetwachl worden opge 58 gr scheerzeep of tube of pot VI 15 U t m 29 Jan SFebr 1 rar tsoen t n 31 Jan A 113 1 rantsoen Br = Brood bon K = Kolenbon Per = Periode VI = Vleeschbon A Bi Bo = r Alg Distributiebonboekje = Bloem bon Buterbon FRANKRIJK EEN NATIONALE RAAD Te Vichjr opgericht Krachtens een in het staatsblad ver schenen verord ning wordt een i g nationale raad opgericht die de bevoegdheid zal hebben eener raadgeve ide kamer met precieg 200 leden 13e vergaderingen van dezen raad zün geheim De verslagen der bijeenkomsten h rden aan het staatshoofd voor gelegd die Ueen over de publicatie daarvan kan beslissen In zake de stichting van den nationalen raad heeft de Fransehe regeering een officieel commentaar uitgegeven waarin de oprichting van dit lichaam uitvoerig besproken en zijn taak nauwkeurig omlijnd wordt Maarschalk Pétain aldus dit commentaar heeft voor ongeveer een maand den wensch der openbare meening tot uiting gbracht een orgaan te stichten op welks inzic4iten hij kon steunen en dat tus schen het hoofd van den staat en het Fransehe volk een nauwer contact mogelijk zou maken Dit ontwerp is thans door de stichting van een natfonaien raad verwezenlijkt Het betreft hier een lichaam dat uit 200 leden bestaat De nationale raad daar op wordt in het biizonder gewezen kan slechts een voorloopige instelling zijn die waarschijnlijk zal worden afgeschaft zoodra Frankrijk een nieuwe grondwet gekregen heeft De nationale raad heeft noch wetgevende macht noch de bevoegdheid om een grondwet tot stand te bren eon De leden van den nationalen raad hebben slechts een adviseerende stem Leden van vroegere parlement Het staatsblad publiceert de namen der leden van den nieuwen nationalen raad Onder de 188 leden bevinden zich talriike leden van hel evenwel anders aldus gedaagde Het is een tgd waarin de N S B en gedaagde als lid van de beweging optrekt tegen de groote inteniationale krachten zooals het Jodendom de vrUmelselary en het politieke katholicisriie Maar tol de breede massa is dat toch nog altijd niet goed doorgedrongen Het zijn Juist die drie krachten welke de politieke ontwikkeling van dezen tijd tegenhouden Maar er is geen enkel element van strijd tegen personen Wat den persoon van Star Busmann betreft wilde de heer De Wijkerslooth met den meesten nadruk verklaren dat hij hem nog steeds als een vriend bescmiuwt Alleen heeft hij Star Busmann sinds jaren gewajischuwd dat hij in een schuitje voer waarin hij niet thuishoort Gedaagde zeide voorts dat hij etn ruimen studie van de vrijmetselarij heeft gemaakt Al die publicaties zijr evenmin in alle opzichten zuiver gedocumenteerd De vrijmetselarij is daarvoor te duister Men kan slechts met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkl eid een en ander aanwijzen Htt gaat er ten slotte by dit alles om duidelij te maken dat over de geheele Wereld en net is gespannen dat voor de samenleving een groot gev r beteekent Bij zulk een studie icert men eerst begrijpen dat het hoegenaamd niet beleedigend is vrijmetselaar te zijn Wel neen De vrijmetselaars zijn toch slechts voortgetrokken dóór hen die aan de draden zitten Zij iijn mis leid geweest Gedaagde verklaarde met stemverllieffing dat hij vele vrienden heeft die macon waren Hij heeft bepaald niet de bedoeling gehad te zeggen dat zij allen corrupt gehandeld hebben Daar IS geen sprake van Er mag misschien eerr enkele zoo zijn maar ze tr niet allen en beslist niet Star Busmann Slechts om te illubtieeren hoe trtakt de mvloeden zijn heeft gedaagde enkele figuren uit de Utrechtsche samenleving genoemd Gedaag neoft mei zijn gcsc iflen slechts willen ftuideliiK maken dat er m Utr cht een groote De rechtbank bepaalde na re en dupliek de uitspraal op Woensdag i Februari a s RECHTSr KEH Van vrümetselarü beschuldigd ACTIE TEGEN EX BlTRCEMEESTEfi VAN HILVERSUM Schadevergoeding van ƒ 5000 geëischt Tegen mr dr K L C M I baron deWijkerslooth de Weerdesteyn oudbor gemeester van Hilversum heeft mrJ A Star Busmann advocaat teUtrecht een civiele actie ingesteld opgrond van het feit dat mr Star Busmann door baron de Wijkerslootn inbrochures ordt aangemerkt en zulksnaar eischers zegen in strijd met dewaarheid als vrijmetselaar en wel ineen zoodanig verband dat mr StarBusmann lich beleedigd en benadeeldgevoelt I Hedenochtend hebben in civiele zitting van de meervoudige kamer der Utrechtsche rechtbank onJer presidium van mr H F Fruin de pleidooien in deze procedure plaats gehad Mr Star Busmann diende een eisch tot schadeloosstelling in an vyf duizend gulden Jhr mr F F Hooft Graatland vmg zijn pleidooi aan met te zeggen dat het geen betoog behoeft dat het voor hem uiterst pijnlijk was een actie in te stellen tegen iemand die hij tot voor zeer kort nog als een vriend beschouwde Hij IS dan ook niet dan na rijp beraad daartoe overgegaan Wat is de aanleiding geweest Toen baron De Wijkerslooth zijn functie van burgemeester van Hilversum neerlegde is hü een hevigen aanval begonnen tegen de vrijmetselarij In brochures is hij o m van leer getrokken tegen de invloeden der vrijmetselarij in de Utrechtsche samenleving Hij beschrijft de kwalijke praktijken noemt gevallen van ergerlijke eorruptiï van wederrechtelijke bevoordeelmg kortom een wijdvertakte idee van fersoonlyke bevoordeeling ten nadeele van het Nederlandsche volk En ten slotte noemt hij een aantal personen en instellingen die in de invloedssfeer van de vrijmetselarij zouden zijn betrokken waarbij hij dan ook eischers naam noemt en wel als lid van het maconnieke bestuur van het Utrechtscti Stedelijk Orkest Ministerraad te Vichy PI NTEN VAN ADMINISTRATIEVEN AARD BEHANDELD De ministerraad is gisteravond twee uur bijeengeweest Naai verluidt zijn alleen punten van administratieven aard behandeld AZIË De ordening van OostAzië ZUN WEISJE MISHANDELD Dader tot geldboete veroordeeld Voor den politierechter mr Visser te Utrecht stond gistermiddag teiecht de ISjarige timmerman N S uit Zuilen terzake van mishandeling van zijn vroegere verloofde A van B Het was niet de eerste keer dat verdachte wegens mishandeling voor den rechter mo est verschijnen en zelfs was het niet dfe eerste maal dat hij zich moest verantwoorden voor VERKLARING VAN MATSQEOKA In de begrootingscommjssie van het Lagerhuis heeft de Japansche minister van Buitënlandsche Zaken in antwoord op etn destietreffende vraag verklaard dat de voorgenomen nieuwe ordening van OostAzië in het kader van he geografisc h afgebakende economische gebied de voorwaarde vormt voor de algerreene veiligheid van Oost zië Het opbouwende werk zal meer dan vijftig jaar vereischen Sprekede over Fransch IndoChina zeide de minister döt Japan voor deze Fransch bezitting in de eerste plaats economische belang stelling heeft hetgeen ook blijkt uit de te Tokio gevoerde Japansch Fransche besprekingen In het tsonflict tusschen Thailand en Fransch Indo China zal Japan een afwachtend houding aan nemen WELKE BONNËÏsTziJTTGËLDiG Het kan aldus spr niet anders de bedoeling van gedaagde zijn gewt tst dan te worden zeloofd ten aanzien van wat hij in zijn brochures heeft neergeschreven Eischcr kwam dan tot de volgende opmerking ten aanzien van de benadeeling n de eerste plaats is het in dezen tijd voor niemand gewenscht door de bezettende overhe d te worden beschouwd als een tegenstander van de door de bezetting voor gesfane beginsejen Voorts benadcelen de publicaties éischer ongetwijfeld m zijn praktijk Het is zeker waar dat die publicaties in kr ngen van mgewijdeng waarin het tegendeel van de bewering bekend is geen geloof zullen vinden Maar ook in andere kringen heeft ei scher zijn cliënten Htt is dus van het grootste belang dat men zulke beweringen achterwege Iaat En ten slotte tehet blijkt in deze tijden telkens weer dat men bij voortdurend hameren op hetzelfde aambeeld zelfs in kringen van dezulken die beter weten ten slotte geloof vestigt In die overwegingen heeft spr gemeend een actie niet achterwege 4e mogen laten Primair zag hij de uitlatingen van den heer De Wijkerslooth jegens hem als beleedigingen waar verband gelegd was tusschen de als corrupt gebrandmerkte handelingen van de vrymetselarij eenerzijds en het optreden van eischer als lid van het bestuur van het U S O Secondair beschouwde hij ze een onrechtmatige daad te zijn daar zij in strijd met de waarheid waren In beide gevallen stelde spr een eisch tot schadeloosstelling van vijfduizend gulden in en tot verbod voort te gaan met dergelijke publicaties onder een I dwangsom van eveneens vijfduizend gulden Bloem Dat het laatste niet overbodig is zoo zeide eischer blijkt reeds uit het feit idat na de dagvaarding een nieuwe brochure van gedaagde met nieuwe beleedigingen is verschenen Beter of margarine AFRIKA Massa arrestatie in Egsnpte DRIEHONDERD NATIONALISTEN ACHTER SLOT EN GRENDEL Op 1 ast van den Engelschen poiitiecKef te Cairo Russell zijn naar thans uit Cairo gemeld wordt driehonderd Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwarming Brood Eieren u i i j e i meiai uu uit Cairo gemeld wordt driehonderd Ankara dat daar de bemanniog aTrjl en van de nationalistische partij enige Grieksche vliegtuigen die in To v Gebak Jong Egypte Masr el Fattat gearresteerd Onder de arrestanten bevirTdt zich een leeraar der Mohammedaansche univt teit van Caïro Het eerste bericht over het optreden van de Masr el Fattat die de bevrijding van Egypte van het Engelsche jjik ten doel heeft werd eenige maanden voor het uitbreken Van éen oorlog door den Engelschen politiechef ontvangen die een officier van den secret service kolonel Fitzpatrick met de bewaking van de Masr el Fattat belastte Onlangs werd een geheime vergadering van de parü in de steengroeven ten Noorden van Caïro ontdekt waarbij groote hoeveelheden ontplofbare stoffen gevonden werden De arrestanten zullen voor een militaire rechtbank gedaagd worden Spr kwam vervolgens tot bestrijding van een door gedaagde gesteld schriftelijk verweer Hij wees er daarbij eerst op dat de heer De Wijkerslooth zijn publicaties schreef toen de liquidatie der loges reeds had plaats gehad Gedaagde had zich dus er van kunnen overtuigen of spr al dan niet lid was van de vrijmetselarij Daarop antwoordde gedaagde Gij doet dan toch maar mee en alleen daarom al stelde hij mr Star Busmann aan de kaak In datzelfde verweer betoogde gedaagde dat hij handelde in het algemeen belang dat slechts gediend kan worden door het besef van plicht recht en bovenal waarheid Gort Gortmout of Grutten Havermout Havervlokken Gort of Grutten Kaas Geaaagde heeft gezegd dat hij niethet oogmerk heeft gehad te beleedigen Wat is oogmerk De jurisprudentie aldus mr Star Busmann zegt dat het oogmerk reeds bestaat wanneer dedader heeft kunnen begrijpen dat hijmogelyk beleedigend zou zijn Koffie Macaroni of Vermicelli Spaghetti Maizena of Griesmeel of Puddingpoeder Peulvruchten Ten slotte verweerde gedaagde zich met te zeggen dat er geen verband zou bestaan tusschen de gewraakte praktijken van de vrijmetselarij en den naam van mr Hooft Graafland En dat is toch de bedoeling van het geheele geschrift aldus eischer De heer De Wijkerslooth wil immers betoogen dat mr Star Busmann in het vrjjnietselaarsschuitje zit Petroleum Rjjst emeel gries ebloem of Gruttemeel Scheerzeep Mr dr K L C M L baron de Wyker slooth de Weerdesteyn noemde het hoogst merkwaardig dat deze aangelegenheid welke toch feitelijk niets anders is dan een incident in den geweldigen politieken strijd van thans in een burgerlijk rechtsgeding moet worden afgedaan Slaolie Suiker Thee Vleesch Vlïcschwaren Zeep Prins Axel van Denemarken is In de brochure behoefde natuurlül Donderdag n Stodiholm aangekomen niet één woord te staan dat niet voUeH j zal daar eenige dagen de gast zijn dig was verantwoord van prins Karel en prinses Ingeborg f Het kader waarin wü thans leven is Verklaring Men wil het zoo graag doen voorkomen zoo ging hij voort alsof deze actie van mij buitengewoon lichtvaardig onfatsoenlijk en in elk geval in strijd met elk begrip van fatsoen en wellevendheid is kortom een optreden als men van iemand van mijn kwaliteiten niet zou hebtien verwacht De heer De Wijkerslooth gaf toe dat het veel net ter had gekund dat de geschriften wetenschappelijker hadden kunnen worden voortwreid In de brochure behoefde natuurlijk