Goudsche Courant, zaterdag 25 januari 1941

fWEEUE BLAD ZATERDAG 25 JANUARI 1941 Stadsmeuws foorstel tot verlenging dér waterleidingconcessie teruggenomen B en W verwijten Waterleiding Mij inbreuk op getroffen overeenkomst en achten het in strijd mEt t respect der gemeente verder te onderhandelen j ere woorden van het gemeentebestuur tg een nitvoerice note aan den j f de l n B en W mede dat zij M veorstel om In principe te beSen lat verlenging van de conZZgt ZZgtaan de N V Goudsehe WaZ UIat Maatschappij terugnerL In desa mededealInK die voor gn nieleel stok in ongemeen gdnrpa bewoordingen Is vervat Mtklaren B en W dat het albrewa dar onderhandeUngen aanlelitaf beeft gevonden in bet feit dat Isiiiniiiir der Waterleiding HD op bet verkregen aocoor zijn toraffakoman en nieuwe eischen ksMwn gestald n bun uiteeniettine herinneren j en W er allereerst aan dat hun f tel van 28 November jl tot verbgjiitg der concessie in de raadsver jjjring van 12 December J l aan de J werd gesteld In verband met pWieiiiH opgetreden gewijzigde om fjprf tjfhëden ten opzichte van de sa Mttt Uta van den raad werd evenatl op voorstel van dt heeren Maastait C S besloten de behandeling aan houden itoaals de raad uit het voorstel is Innen blyken vervolgen B en W u dit een zoo volledig mogelijke iiMrgave van het overleg en de HBclusies met commissarissen van de ButsctiappU gevoerd en overeenge kwen on t geraken tot een basis aacop tol het aangaan eener nieuwe CDOEessie incluüiöf de vaststelling van garözigde statut der Maatschafipij nm te komen fle hcslii swift van den raad ten aandn van deze nieuwe overeenkomst ni d n ook voorloopig nog slechts een piteipeelf zun in afwachting van de bêlundeling I en de beslissing van de nieuwe aan den raad en aan aandeelhouders der Matit chappg voor t leglen ontwerpen B en W onden ot 30 November 040 aan commissarissen een exemplaar van hun raadsvoorstel toe teneinde ook dit eolk ge vóór de publica tie daarvarj nlledig te doen kennisMBien Verloop onderbandelingen Juist eergegeven geacht Bij schrijven van 6 DecembcT dJi T deelde de heer mr L K E vu Eiji k te Rotterdam door wien de onderhandelingen namens comnUssarlvsen uaren gevoerd B en W mede dat door hem met belangilelling van den inhoud van het nadsvourstri was kennisgenomen liU kwara tot de conclusie dat in ket algemeen genomen het verkop der gevoerde onderhandelin en hl het voorstel een juiste weer tnt bad gevonden Slechts enkele opmerliingen maakte e heer vaji Euck en wel in het bij Nier wat betreft de regeling bij wntame van het bedrijf bij beëindiWï der concessie de plaatsvervan alï uitketnng bij in de toekomst WWueel niet mogelijk blijkende Uitwpring uit de overwinst en de moge Wilwid van verplichte aansluiting op Haag whe Likwaterleiding De heer van Eijck was evenwel van j ning dat nadat de raad zich prin PWl h d uitgesproken by de opetende onderhandelingen voor zoo noodig deze opmerkingen nader en kunnen worden twsproken Uiteindelijk was dit alles volgens neer van Eijck betrekkelyk on J eschlkt aan de beslissingen door d respectievelijk de algemeenc JgJ van aandeelhouders over J en redactie van de nieuwe con J en de statuten uiteindelü k te t besluit van den raad tot aanhoii S n t Vüojstel brachten B en W 2 van 13 14 December 1940 ter van de directie der N V zij wien daarbij op dat dientengevolge niet aan hun toezegging vóór 1 Jan 1941 een beslissing van den raad teverkrUgen kon worden voldaan endeelden mede dat dit vóór uiterlijk 15 Januari 1941 wel mogelijk zou zijn In dit verband verzochten zij wel tewillen bevorderen dat commissarissen der Maatschappij dit uitstel derbehandeling zouden goedkeuren Dedirecteur berichtte B en W by briefvan 17 December d a v een en anderbij commissarissen ter tafel te zullenbrengen Wedenci d he verdediging van accoord stond voorop B en W vervolgen dan Tot zoover hadden dé voorbereidin gen voor de beslissing van uw raad een normaal verloop overeenstemming inzake de bases waarop de nieuwe overeenkomst zou rusten was verkregen Zoowel de raad van commissarissen als ons college dienden thans af te wachten welke beslissingen 6w raad resp de algemeene vergadering van aandeelhouders ten a qjjien van het nader in aansluiting qp de gevoerde onderhandelingen sanïen te stellen concessie ontwerp en de in verband daarmede noodige statutenwijzigingen zouden nemer Voorop stdnd evenwel bü onscollege dat na de verkregen overeenstemming tusschen commissarissen en ons college het de plicht vanbeide partijen waS het overeengekomene onvoorwaardelijk te verdedigen tegenover de wederzi dschehoogere organen resp nw rfad ende afgemeene vergadering van aandeelhouders Dezen eisch meenen zij tesjyn een aisch van goede trouw in alle gevallen waarin door een lager orgaan het sluiten van een overeenkomst ilvordt voorbereid en wilsovereenstemming wordt verkregen welke echter afhankelijk is van de goedkeuring van een nooger orgaan een eisch welke ook gestold moet worden zelfs Indien het voorbereidend orgaan achteraf het sluiten van een overeenkomst zou betreuren Beiwaren en voorbehoud van commissarissen J ezeq gedachtengang volgende gaan B en W voort kan uw raad zich ook onze teleurstelling bevreemding en ontstemming voorstellen toen ons in een schrijven van den heer mr van Eijck dd 30 December j l namens commissarissen der N y Goudsehe Waterleiding Maatsciiappij niet allen een reeks van bezwaren tegen de aanvankelijk overeengekomen desiderata van Wij hebben de Haarrollers met clips weer ontvangen De rol waarmee Uw haof heel dan dag stevig bli ft zitten met kan terugrollen on heel esnvoudig i in gebruik Het materiaal waorvan deze is vervaardigd is onverwoestbaar Ook NU is onze voorraad weer baperkt Koopt U r spoedig een of neemt U 9r 6on in voorraad HMGAAttPE Ingez Med U ü 27 ons voorstel van 28 November 1940 ter kennis werd gebracht maar commissarissen zich betzU geheel los maakten van hetgeen bereids overeengekomen was dan wel dit nog slechts aanvaardden onder een bepaald voorbehoijd ten aanzien vau de voorlichting van en hun advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders Commissarissen meenen m dezen brief blijkbaar het hiervoor door ons uiteengezette o i eenig fatsoenlijke standpunt over de verplichtingen van onderhandelaars niet te moeten huliigen maar zich het recht te mogen toeëigenen van de toevallige omstandigheid dat uw raad op 12 December 1940 ons voorstel niet kon behande en misbruik te maken door nk 12 December en wel eerst op 30 December o m nieuwe eischen te gaan stellen en verder strekkende voorbehouden te maken een en ander ondanks het feit dat het voorstel geruimen tijd vóór 12 December 1940 reeds in hun handen was en op 6 December d a v mr van Eijck kennelijk namens commissarissen de ontvangst hiervan onder het aangeven van enkele ondergeschikte opmerkingen bevestigde Op losse schroeven Meenen B en W dan ook dat voor beide zijden in het algemeen de verplichting bestond het voorloopig overeengekomene te verdedigen in concreto geldt zoo zeggen zü deze stelling des te meer voor de verschillende punten waarop thans teruggekomen wordt en onderwerp van bespreking bü de onderhandelingen zijn geweest Commissarissen hadden dan ook de consequenties welke uit deze verschil lende punten voortvloeien vooraf moeten trekken Hetgeen thans in hun schrijven van 30 December 1940 naar voren wordt gebracht zijn geen nova de onderwerpen maakten wel degelijk bij de voorbesprqlcingrai punten van ernstig overleg uit en leidden tenslotte tot de conclusies in het voorstel van 28 November 1940 opgenomen en i iedegedeeld In hun brief van 30 December j l tasten evenwel commissarisseri de quintessens van een en ander ernstig lan de met veel moeite en zorg verkregen bases waarop de financieele verhoudingen tusschen de Maatschappi en de gemeente voor de naaste toekomst zouden komen te rusten worden wederom op losse schroeven gesteld althans worden de waarborgen waarmede zy zouden worden omgeven ernstig aangetast Intrekking toezeggingen B en W zeggen dan Te meer trof ons de inhoud en de strekking van het schrijven van commissarissen der N V Goudsehe Waterleiding Maatschappij van 30 December j l omdat du met de eerste keer is dat tydens de gevoerde onderhandelingen op vroeger gedane toezeggingen wordt teruggekomen Wii denken hierbij aan de door wijlen dr van Rietschoten dtrecteur der N V gedane lofrzegginten in iake een uitkeenng en de met dezen directeur verJcregen overeenstemming inzake de goedkeuring van g ldleeningen Hoewel V I tt r wille van het goede verloop van de voorgenomen transactie m ons ineergenoamd voorstel van 28 Novemlier 1940 hiervan slechts summier melding hebben gemaakt en deze incidenten met den mantel der liefde hebben bedekt omdat uiteindelijk V eh overeenstemming verkregen werd achten wij het evenwel than on en plicht uvf raad tiok hierop meer uitvoerig te wijzen In het bijzonder ht ft de intrekking van de toezegging destijds aan wijlen burgejnee ster Gaarlandt gerfaa i bij ons college een iccr pynlyken indruk 4Chtergelatcn Tweemaal zijn wü in het belang der zaak deze incidenten overgestapt ter wille van het belang eener zakelijke overeenkomst na ten derde male op hetgeen wij redelijkerwijze meenden te mogen verwachten dat overeengekomen was inbreuk wordt gemaakt Ls ons dit niet meer mogelijk dit xou strijdig zijn met oxis zelfrespect en het respect dat onze gemeente voor zich meent te mogen opeischen Onderhandelingen gestaakt Wij hebben dan ook nè ampel beraad en onze adviseurs gehoord in onze vergadering van 8 Januari j l besloten tenzij commissarissen der N V Goudsehe Waterleiding Maatschappy hun brief van 30 December 1940 zonder eenig voorbehoud terugnemen de onderhandelingen over deze concessieverlenging te staken en ons voorstel ter zake aan uw raad terug te nemen Van deze beslissing hebben B en W Ijij brief van 9 Januari 1941 aan commissarissen kennis gegeven Op dezen brief ontvingen zÜ dd 15 Januari j l antwoord van commissarissen Dit schrijven is aldus B en W een reactie op onzen brief van 9 Jan 1941 de redactie en de argumentatie verscherpen de gerezen geschillen in nog belangrijke mate Van eenige erkenning dat hun houding onjuist is geweest is in dit schrijven van commissarissen niets te constateeren integendeel vinden commissarissen onze houding volkomen misplaatst en deelen zij mede dat zy alle verdere onJerhandelingerr zullen moeten atbrexeh tenzy wü onzen brief van 9 Jan 1941 terugnemen althans de onredelijke verwijten daarin gedaan Wij volstaan met deze korte mededeeling in het bïlang der Maatschappij zelve achten wij het niet gewenscht dit schrijven aan de publiciteit prijs te geven Teleurstelling bi B en W B en W zeggen vervolgens Ons collage heeft tydens het verloop der onderhandelingen alles gedaan wat maar eenigszins mogelyk was om in deze zeer netelige kwestie overeenstemming te verkrijgen Dat daarbij gelet op de historie van dit vraagstuk veel moest worden overgestapt spreekt van zelve en behoeft voor den raad geen nader betoog Wij achten evenwel zooals wy uitvoerig in ons voorstel inzake concessieverlenging hebben betoogd dit in het welbegrepen belang niet alleen der gemeente doch zelfs van de geheele Goudsehe gemeenschap die ons inziens gediend ware door een s lgeheele liqui datie der reeds jaren hangende waterleidingskwestie objectief los van hetgeen zich in den loop der jaren had afgespeeld diende deze materie daarom te worden bezien Geen moeite geen redelijk geacht wordende tegemoetkomingen zyn ons hiervoor te groot geweest Bitter heeft het ons du ook teleurgesteld dat waar wij dit alles deden teneindee een gezonde verhruding tusschen de N V Gondsche Waterleiding Maatschappij en de gemeente te bereiken hetgeen juist in deze tijden welke zich er bij uitstek toe leenen om ondergeschikte onderlinge geschilpunten te beslechten zoo i ewenscht is tenslotte zoo weinig of feito i k geen medewerking van de zijde van commissarissen blijkt Houding der Mij ongeoorloofd geacht In plaats van ds uitvoerige openhar tige redactie welke wij aan ons voorstel gaven te waardeeren en welke wij noodig achtten om uw raad van de juistheid van onze overwegingen en conclu sies te overtuigen gebruiken commisbTn sen onze argumentaties om achteraf hun po iitie te versterken Dit achf n WIJ misolaatst en ongeoorloofd en gezien de samenstelling van het college van commissarissen hadden wij meenen te m ogen verwachten dpt onze houding in deze voor hen duidelyk zou zyn sewpest Wy hebben sfeeds gestreefd naar e n geest van vi 70Bning en een enkele maal hebben wy meenen te mogen veronderstellen dat deze gee t ook in het collega van Commijsanssrn de overhand had gekresien n L blükens het schri iven vm 13 Augustus 1940 UitDirdj ijk schiinen CoiTi =iTi5 S n zich blykbaar meer aangetrokken te hebben gevoeld tot de tot on e spijt ortstane verhoudingen van de laatste twintig jaren en dezen toestand met alle gevolgen van dien en met wllicht een verscherping daarvan te willen cortinueeren Wij betieuren dil in hooue mate en hebben d it zeker niet gewild en ook met getoimd Intrekking van het Voorstel Wij herhaleii evenwel dat het ons thans niet mogelijk is de onderhandelingen voort te zetten en zien ons dan ook gedwongen in deze omstandigheden ons voor tsl van 28 November 1940 temg te nemen Wij vertrouwen dat uw raad dit zal bilhjken met alleen maar ook zal begrirpen Een andere weg is er voor ons college voor onze gemeente niet B en W stellen er prijs op aan het slot van deze mededeelmg er nog op te wijzen dat hun beslissing na raadpleging van en in volkomen overeenstemming met hun iviseurs is genomen Ten slotte zeggen zij de directie varr het Rijksinstituut voor Drinkwatervonrzienirg en de hoofdambenaren der gemeente welke hen in deze moeilijke materie met hun gewaardeerde adviezen hebben gediend hartelyk dank voor hun arbeid deze was geen sinecure en vroeg kennis en beleid in zeer hooge mate w AT 1 AAR ANNEER Schouwburg Bioscoop Douanepost No Hl met Gustav Fröhlich Jutta Freibe Kirsten Heiberg en Herman Speelmans Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 uur 25 Jan 8 uur Kunstmin Cabaretavond Goudsehe H B S vereeniging 27 Jan 8 uur Daniël Vergadering Geref Jeugdcentrale inleiding G Polet 29 Jan 7 30 8 30 uur Blauwe Knils Zitting sociale voorlichtingsdienst Nederlandsche Unie 29 Jan 8 uur Daniël Cursus E H B O 31 Jan en 1 Febr Huiscollecte met lijsten Winterhulp 1 Febr 3 uur Concordia Officleele opening nieuwen ziekenhuis Diaconessenhuis De Wijk Uitreiking distributiebescheiden h VOLGENDE WEEK Gebouw Daniël Naaierstraat 9 30 5 uur Uitreiking boter en vetkaarten textielkaarien toeslag textielkaarten en extra kaarten voor zwaren en zeer zwaren arbeid voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Dinsdag A tot en met D Woensdag E tot en met 1 Donderdag J tot en met M Vrijdag N tot en met S Zaterdag T tot en met Z Alle distributiestamkaarten medebrengen APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachta alléén voor recepten Apotheek E Grendel Lange Tiendeveg 9 en Prins Hendrikstraat 15 Toonkunst Caecilia herrijst DE HEER NICO VERHOEt F TOT DIRIGENT BENOEMD Medewerking van zingend Gouda noodig Nu overal in den lande de belangstelling voor de koorzaingbejtfening herieeit het leder tal van vc zangvereenigin en met groote sprongen omhoQg gaat en de concerten in vele gevallen voor uitverkochte zalen gegeven worden acht het bestuur v n foonkunst Caecilia het oogenblik aargebroken om te trachten ook in Gouda weer meerdere belangstelling voor goede koorzangbeoefenmg op te wekKen Het is hiermede den laatsten tijd droevig gesteld Een paar vereenigmgen hebben het vorig jaar zelfs tot opheffuig moeten besluiten en de overigen lijden een kwynend bestaan Het Toor KunstDe tuur zou nu zoo gaanve zien dat alle zangeressen en zengers uit Gouda en omgeving zich in één verecngmg verzamelden Dan alleen zal men in staat zijn goede concerten te geven en zal hel bezoek aan de lepe U s een genoegen worden Het bestuur is zoo gelukkig geweest een onz r grootste koorleiders den heer Nico Verhoeff dirigent van eenige groote koren te s Gravenhage en Rotterdam dirigent van het onlangs opgerichte Nederlandsch Orkest te sGra venJiage en leeraar aan het ToonkunstConservatorium te Rotterdam bereid te vinden het dirigentschap te aanvaarden mits het koor op korten termijn tot minstens 80 leden wordt uitgebreid De daad is nu aan zingend Gouda door zich niet langer afzijdig te houden doch zich in groeten getale a s werkend lid aan te melden Adhacsiebetuigingen worden gaarne spoedig ingewacht bi den heer G van t Hoen Ridder van Cat weg 65 telef n 2314 Glaswerk Eel Thee OntbIJtservlazan M Sliedrefzht L TIENDEWEG 50 O 301 8 M il n dikwijls hat gavola van kouvattan Ooad Iran tiiraaran an AKKERTJES naman halplU altijd snaL goad en zakar ar van afl Door hun bijiondara lamanslalling bavordaran immara AKKERTJES nlaf allaan hat Irontpiraaran maar varwijdaran tayana da ttoffan dia da aandoaning varoonakan ZH warkan dlrad plinttillandC Op alk AKKERTJE ttaall Akkar mark Uw goranlial V Let U daarop vooral au laai U toch gédn wOardolooxa namaak of imitoHa oanprotan dio niat halpaa AKKEIfïJlS lagen pijnan hoefdplin heortt ko laitulu Uitttlrart i ttuka 2 atulnié Ingez Med Q 294 40 Om een cadeautje voor moeder te koopen DE DIEP8TALLEN Df BET SPOBTFOND8BFIBAO De 18 jarige jongen te Goudg dto gisteren voor den politierechter te RoU terdam was gedagvaard had in het Sporifondsenbad op twee verschillendo dagen zyn slag geslagen in de kleedkamerjes Van den heer G H da Wilde aannemer t Gouda stal hü lut diens kleeren een portemonnaie met een bankje van f 10 S guldens I rijksdaalder en nog wat pasmunt Tien dagen later ongeveer moest de heer J Verschut kantoorbediende te Gouda er aan gelooven Van dezen nam het jong mensch een portemonnaie met f 2 50 weg Tegelijk was hy gesnapt Waarom heb je dat nu gedaanTroeg de techter Het moest St Nicolaas worden twoordde het jongmensch en ik wil 2 zoo graag mün moeder een cadeautje geven f Je ouders zullen hierover weinig te spreken zijn Ze zyn er erg kwaad om Maar k doe het niet meer Er was over dit jongmensch een rap port waarin gezegd wordt dat hij niet kwr ad van inborst is Omdat geen voorwaardelijke veroordeeling mogelijk is vroeg de Officier ƒ 10 bo te subs 10 dagen hechtenis Conform heeft de rechtter vonnis ga wezen itn e Gymnastiek ondërwüs op Ambachtsschool Maar laat ik je nóóit n eer terugzien VOORSTEL AAN DEN RAAD OM HET VAK NOODIG TE VERKLAREN Het bestuur der Vereeniging De Ambachtsschool voor Gouda en om streken is voornemens aan hel leerplan het vak lichamelijke oefening toe te voegen Ou kan slechts geschieden nadat de raad deze uitbreidmg der lijerstof heeft noodig geoordeeld Naar de meening van B en W kan in verbapd met het feit dat de lichamelijke oefening thans ui het middelpunt der belangstelling staat en een elders genomen proef met het gevei van onderwys in dit vak aan een nij verheidsschool gunstige resultateji heeft opgeleverd er g m bezwaar tegen zyn het verzoek io te willigen Zy stellen den raad d alve voof de gevraagde uitbreidmg noodig ta oordeelen CANDIDAATSEXAMEN NEDERLANDSCH BECHT Aan de Ryksuniversiteit te Utrecht is geslaagd voor het candidaats exaipen Nederlandsch recht de heer J W de Bode alhier VERGADERING GEMEENTERAAD De eerstvolgende vergadering van den raad is belegd tegen Dinsdag 4 Februari as Het sanvangsuur is voor loopig bepaald op des namiddags 4 u FEUILLETON Nadruk verboden NOODLANDING IN DE WOESTIJN jJT oogenblik mijnheer vóór ivU Mkelijke onderwerp overgaan jZJ u het verlie van een doc h Was het of de kolonel door evige smart getroffen ineen2 Onmiddellijk daarop echter J ï ch zijn gezicht en verviel hy 2yn starre terughoudendheid w t heeft dat met het doel van komst te maken heb bijzondere redenen voor vraag Het ls geen nicuwggierig tike mij daartoe drijft hoe de lippen van den ko uwachtig begooncn te trillen L roert daarmee één der pün oagenbhkken van axijn leven De naam van uw dochter Maryl Hebt u haar twee jaar geledenvcrloreilT Ja I Ik verzoek u mij te willen volgen kolonel Mijne heeren u excuseert ons een oogenblik Zwijgend gingen de beide mannen naar buiten beiden tot in het diepst van hun ziel bewogen Zwijgend ook schoof t loyd nadat zij eenige meters hadden afgelegd het linnen voorhangsel van één der kleinere tenten opzy Kolonel Austen aarzelde even Wilt u mij geenVerkltiring geven Flöyd haalde diep adem Kolonel ik ben ik verkeer inde gelukkige omstandigheid u te kunnen meededen dat Twee gespierde handen grepen hem in zijn borst en schudden hem door elkaar Wilt u daarmee zeggen dat u Ja kolonel Austcn uw dochterleeft Een oogenblik stond de kolonel als aan den grond genogeW onbeweeglijk voor ïich uitstarend Tenslotte kwam het moeizaam bijna stamelend van ziJn lippen Ik verzoek u mij alleen tewillen laten Met genoegen 1 Maar verschrikt u haar niet al te zeer Züslaapt en zij verkeert in de overtuiging dat haar vader geBneuveld is Welk een tragische verwikkeling Ik dank u uw naam Professor Floyd Ik dank u professor I Twee uren later droegen de aethergolven het volgende bevel naar het Gainermeer Maharadja van Jipar onmiddellijk in arrest stellen Scncrpe bewaking noodzakelijk Majoor Wilkens wordt met uitvoering van dit bevel belast en blijft persoonlijk borg Kolonel Austen Die schurk Die hond zei de kolonel knarsetandend toen hü den zender verliet Eiken afzonderlijkendag van deze twee jaren zal ik hembetaald zetten Nu moest in het Oosten de dageraad weldra aanbreken Reeds begon het licht der sterren te verbleeken Hand in hand liepen de beide meisjes in de richting van den berg Irene Barlovius schoof haar arm vertrouwelijk door dien van het meisje aan haar zijde Hoe vaak heb ik mU kil oogenblik gedacht Ik heb er niet meer aart diuvendenken I gaf zij fluisterend ten antwoord En dat ik bovendien mijnvader nog in leven vind O je kuntje niet voorstellen wat deze dag endeze nacht voor my beteekenenl Arm in arm vervolgden zij haar weg en zoo bereikten zy den door de jongeren van Siddhab gegraven uitgang Nu mag ik hun de vrijheid schenken Irene wierp Hans Been een dankbaren blik toe Toen zij in de inmiddels weer opengegraven gang verdwenen was haastte zij zich naar haar ider Floyd trok zich be scheiden ter g en wachtte op Gucker die met de zeer zwijgzaam geworden Ellen Boyard en de anderen wat was achtergebleven Ik denk met Mary in Siddhab teblijven Gucker in het nieuwe Siddhab dat wij hier willen opbouwen Zooeven heb ik er met Mary s vaderover gesproken Hü twyfelt er niet aan of Been s plannen zullen de goedkeuring der autoriteiten verkrygen temeer omdat ik een gtmstig rapportzal kunnen uitbrengen over de aanwezigheid van belan ryke ertsvoorraden De kolonel zou graag zien dat ik my met de leiding van het ontginningswerk belast ook al omdat hy hm Mary dan in zün nabüheid weet Ik heb ik voel daar heel veel voor maar e Gucker ik zou best eenfUnken medewerker kimnèn gebruiken Natuurhjk blijf ik hier Of hadje misschien wat anders verwacht Dat wil zeggen hm of Anny Harder het leven in de woestijn byzonderaantrekkelyk zal vinden Kom kom wy zullen de woestyninleen paradys veranderen Dat zou misschien een oplossing zyn peinsde Gucker Toen kwamen zy naar buiten uit het duister van den berg mannen vrouwen en kinderen een eindelooze ry Velen hielden elkaar by de band vast anderen vielen snikkend op hun knieën Voor het eerst ontwaarden z j boven hun hoofd de oneindigheid van het hemelgewelf Irene bevond zich in hun midden Zy leidde hen en streek met een teader gebaar over het haar van de kii deren die zich angstig aan de rokken van hun moeders vastklemden Dr Been had een plaats gezocht op den rand van de berghelling Terwyl hü naar Irene keek was het of er een stralenkrans boven haarhoofd zweefde De morgen brak aan Het geheim ontdeed zich van zijn sluiers Steeds hooger reea de dageraad Reeds kleurden de toppen der bergen zich in zün purperen gloed Zwygend vöjltrok zich de geboorte van den nieuwen dag Licht ïlen stroom van licht stortte zich uit over den schoot der aarde Stralend rees de zon boven de kim Been staarde naar de séhare wachtenden en zag hoe zü in ademlwza spanning vol van huivei end verlangea hun handen naar het licht uitstrekten Zün glimlach stierf weg bü het aaiv schouwen van dit wonder K I N D E