Goudsche Courant, zaterdag 25 januari 1941

r VEEDE BLAD ZATERDAG 25 JANUARI 194 Vraag en antwoord over de nieuwe omzetbelasting Overgang van rekeningenstelsel noor kasstelsel en de mogelijkheid tot vrijstelling Voor vrfien inslag alleen vo9r grondstoffen en niet meer voor hulpstoffen vergunning te krlfgen Op welke wvze en wanneer men de belasting betatè moet Tal van vragen z n gesteld over de techniek der heffing on de nieuwe onuetbeUuting en daarom zendt de inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen ons nader de volgende uiteenzetting waarin men een antwoord op de mee t voorkomende vragen kan einden MoeilijUieden door de heffing over df ontvangsten Vroeger werd de belasting versrfiuldigd over de leveringen door fabrikanten niet over de betaling maar over de levering het z g rekenmgenstelsel Volgens de nieuwe regeling worden ondernemers voor de door hen verrichte leveringen en diensten de omzetbelasting verschuldigd over de ontvangsten het ï g kas telsel Omdat de omzet van ec nzelfden ondera mer kan bestaan uit vrijgestelde n belaste diensten vrygestelde leve gen en leveringen belast naar verscrhüend tarief ontstaat de noodzakcijlklleid de ontvangsten behoorlek te ondcrajcheiden hetgeen niet eenvoudig kanizijn zelfs indien een goede boekhouding wordt gevoerd Er komfcn gevallen voor waarm het systjem van d heffing over de ontvangsten voor den ondernemer zeer belangrijke bezwaren m e brengt Voor die gevallen 1b artikel 8 derde lid van het Besluit esdireven Men kan op grond van dat voorschrift vergunning vragen aan den Inspecteur om dB belasting verschuldigd te worden Biet over de oijtvang ten maar over de leveringen en dlensfprestaties f Om een dergelijke vergunning te kunnen krijgen moet men in het bezit zijn van een behoorlijke boekhouding die voldoende waarborgen biedt voor eén juiste berekening van de belasting over de leverin en Wn dienstprestaties en zal men moeten voldoen aan eenige voorwaarden die de Inspectie ten aanzien van de afgifte van facturen of rekeningen zal moeten stollen Restitutie over dobienze posten Omdat de levering en de dienstpreslatie meestal voorafgaan aan de betaling het omgekeerde de vooruitbetaling komt minder voor zal een dergelüke vergunning als regel medebrengen dat de belasting iets vroeger verschuldigd wordt dan het geval zou zijn in het systeem van heffing over de ontvangsten Zooais gezegd kan daartegenover Jiet voordeel worden bereikt dat belangrijke bezwaren van administratievén aard worden weggenomen De bedenking zou kunnen rijzen dat door toepassing van de vergunning w er evenals vroeger ook over dubieuie posten zou mooten worden betaald terwijl dat bij heffing over de ontvangsten kennelijk niet het geval is Dat bezwaar is echter slechts denkbeeldig want ook bij toepassing v n art 8 lid 3 zal niet méér b lasting worden gehteven dan over de ontvangsten verschuldigd zou zijn zoodat in voorkomende gevallen teruggaaf van omzetbelasting zal worden verleend over niet of slechts ten deele betaalde posten Zij dio meenen aanspraak op deze vergunning te kunnen maken zullen goed doen deze zóó tijdig aan te vragen dat de gcwenschte regeling nog over de eerste aangifteperiode in 1941 kan worden toegepast Daarmede wèr den n l de administratieve bezwaren ondervangen die anders zouden voortvloeien uit den overgang per I Januari 1941 van het rekeningenstelsel naar bet kasstelsel en op een later tijdstip weer van het kasstelsel naar het rekeningonstelsel Leveringen in IMO niet in aangifte te begrijpen In dit verband wordt nog o generltt dat xi die niet in het besit sijn van een verganning art 8 lid 3 er op bedacht moeten xifn dat zQ In hun eerste aangifte ovci 1941 Biet moeten begrijpen de ontvangsten over leveringen in 194 AnderzUds moeten zij de in 1949 vooruit ontvangen bedragen Ae betrekking bebbcn op leveringen en diensten verricht in 1941 wel ia die aaagiftc begrUpen In den vorm van een berekening zal in de aangifte moeten worden aangetoond over welk totaal bedrag de omzetbelasting behoort te worden ge heven Vergnnningen tot vrijen inslag alleen voor grondstoffen Fabrikanten konden onder de vervallen wet vergunning verzoeken om grond en hulpstoffen met vrijstelling fai te slaan Aan handelaren kon in bepaalde gevallen worden vergund koopwaren en verpakkingsmiddelen met vrijstelling m te slaan Het Besluit brengt hierin de volgende wUzigingen Aan fabrikanten kan niet meer een vrrgnnning worden verleend n hulpstoffen met vrijstelling in te slaan Macbineolie verpakkincsmiddelrn enz dirnpn dns steeds met betaling van belasting te worden betrokken Alleen voor grondV tof frn dat zijn in bet algemeen die stoffen die in het eindproduct opgaan kan nog vergnnntng tot vrijen inslag worden verleend Fabrikanten die op 1 Januari J I in het bezit waren van een geldire rïunnmg voor grond en hulpstöff kunnen die vei gunning zoolang niet door den mppectiur is ingeven door ebru kon d i ten aar mi v gro n u s tü n i Geen vrijstelling neer voor verpakkingsmiddelen Aan handelaren kan niet meer een vergunning worden verleend om verpakkingsmiddelen met vrijstelling in te slaan Handelaren die op 1 Januari j L in het bezrl waren van een geldige vergunning voor koopwaren en verpakkingsmiddelen kunn i die vergunning zoolang deze n et is ingetrokken doorgebruikoi dodi uitsluitend ten aanzien van de daarin vermeMe koopwaren De formaliteiten verbonden aan den Vrijen inslag zijn vereenvoudigd in hoofdzaak door de bepaling dat inzending van een dubbel van den bestelorder aan den in ecteur als regel achterwege kan blijven Men ka nthans volstaan met een dubbel van den bestelorder op overzichtelijke wijze bij de boekhouding te bewaren Hoe en over welke periode de belasting moet worden voldaim Er wordt geen gebruik meer gemaakt van omzctbela tingzegels Ongebruikte zegels die men nog ir voorraad heeft kunnen niet woi den ingewisseld Zij kunnen uitsluitend worden gebruikt ter voldoening van de verschuldigde belasting door opplakking van beide helften op de toe te zenden aangiftefonnulieren Alle omzetbelasting over leveringen en diensten verricht in het nieuwe jaar moet worden voldaan na afloop van een bepaald tijdvak door betaling ten kantore van don ontvanger der Accijnzen of ten postkantore terwyl het bewys van betaling wordt gehecht aan een in te dienen aangifteformulier Het komt voor dat ondernemers hun voorkeur voor betaling per maand per kwartaal of per jaar aan de inspectie bekend maken Daaraan kan echter niet worden tegemoetgekomeü omdat de vraag over welke periode men de belasting moet voldoen afhankelijk is van verschillende factoren zooals gemiddeld bedrag aan verschuldigde belasting aard van het tedrijf enz Ten aanzien van iederen ondernemer afzonderlijk zal uit de vanwege de inspectie toe te zenden aangifte formulieren blijken over welk tijdvak de belasting door hem zal moeten worden voldaan Wie geen aabgitte formulier ontviMigt wen e zicb tot inspectie Hinvit mag ecbter niet worden afgeleid dat men lüdelijk kan blijven totdat men een aangifte formulier ontvangt In art 9 van bet Besluit is aan iederen ondernemer onverschillig of beni al dan niet een aangifteformnüer is toegezonden de venilicbting opgelegd om binnen veertien dagen na afloop van bet kalenderkwartaal c q an der vastgesteld tijdvak aangifte te doen van de bedragen over welke hij omzetbelasting moet voldoen en In voorkomende prevallen van de omstandigheid dat hij geen omzetbelasting verschuldigd is Diegenen die na afloop van het eerste kwartaal nog geen aangifte formulier hebben ontvangen terwijl hun niet bekend is dat te hunnen aanzien een tijdvak van langer dan drie maanden is Vastgesteld wordt derhalve in overwegkig gegeven zich omtrent de voor hen getroffen regeling mot de inspectie in verbinding te stellen Opgemerkt wordt dat aan ondernemers met een omzet van met meer d in vier duizend gulden pér jaar in het algemeen geen maand of kwartaalsaangiften zullen worden toegezonden tenzij voor hen een bijzondere regeling bestaat Aangifte van betaling Omtrent aangifte en betaling bestaan voorts o m nog de volgende formeele voorschriften Het aangifte formulier wordt gelijk tijdig met de betaling ten ontvangkantore of ten p ostkantore ingeleverd De voldoening op andere wijze dan door de betaling in contanten alleen door tusschenkomst van den ontvanger plaats hebben Op den dag van ontvangst zendt deze dan per post een ontvangstbewijs aan belanghebbende welk bewijs wordt gehecht aan het aangifte formulier dat daarna door belanghebbende rechtstreeks aan de inspectie wordt ingezonden Vaststelling bedrag per leerling voor onderwü s Ingevolge artikel 55bis der Lageronderwijswet 1920 moet de gem£en eraad jaarlijks het bedrag bepalen dat per leerling voor de scholen voor 1 en U I O in het jaar waarvoor de begrooting geldt wordt beschikbaar gesteld ter bestrijding van de kosten van hel onderwijs alsmede die van instandhouding van schoolgebouwen ca B en W stellen den raad voor het voor het jaar 1941 beschikbaar te stel len bedrag per leerling te bepalen op ƒ 10 16 voor hel openbaar gewoon lager onderwijs ƒ 12 30 voor het openbaar uitgebreid lager onderwijs en f 9 08 voor het gewoon lager ondi rwijs in bruikleen gegeven school Wefken opgedragfen Aan den heer Adr den Ouden aannemer alhier laagsten in schrijver is gegund het onderhoud van de Rykswegen 3 en 12 en van de tGcj aR 5v jgcn naar Gouda gedurende 1941 voor f 93 800 Te ens is bij onderh nc chp oanbe a ng aan drn h r Den Ou n or n h t U lvo 1 jn P 1 b u i AV ik ie AmsleiJiiin voor ƒ 14 870 Uit vroeger tüden DK GOimSCBU COUKAVr MELOOE iAAB CSLEOEN Naar men verneemt zal bij genoegzame deelneming de bekende Nederlapdsche novellist J J Cremer uit s Gravoihage alhier in de eerste helft van Februarij in het lokaal Nut en Vermaak weder een zijner novellen komen voordragen Lijsten van inteekening zuUen eerstdaags te dezer stede zoowel als op omliggende dorpen circuleeren M JAAK GEL EDEN Uit Bodegraven De parochie alhier betreurt bet afsterven van den hoogeerwaarden heer J M van de Ven eere kanunnik van de basiliek van Loreto d en van Alphen en pastoor van Bodegraven ca In 1853 priester gewijd werd de overledene kapelaan te Haarlem daarna te Amsterdam vervolgens pas toor te Nederhorst den Berg en ar beidde bqna twintig jaren als pastoor alhier Bij de plechtige Mis van Requiem hield de zeereerwaeirde heer P C Th Mahngré deken en pastoor van Gouda een schoone kernachtige en welspr de lykrede Pastoor van de Ven werd daarin geteekend als de eenvoudige en brave priester die alles voor allen was geworden om allen zalig te maken als een veelbeminde broeder en raadsman voor zijn familie Veel heeft hij welgedaan en veel gearbeid voor het geestelijk en stoffelijk welzijn van Bodegraven getuigen hiervoor de rijk en met smaak versierde parochiekerk het gesticht der eerwaard zusters de eerbied en groote liefde van zijn parochianen IS JAAR GELEDEN B en W stellen den raad voor den bovenbouw der 3e Openbare Bewaarschool aan de Letlemaelstraat daar de herbestedmg niet het gewenschte resultaat bedt gehad onderhands te gunnen aan de N V voorheen H J Nedorhorst alhier voor ƒ 24 100 het in de begrooting geraamde bedrag en den termijn van oplevermg te bepalen op 1 October 1916 Kip ik heb je VUFTIG GECONSERVEERDE KIPPEN GEHAMSTERD t Was een heele teleurstelling geweest voor den inwoner van Gouda die gisteren voor den politierechter te Rotterdam stond wegens hamsteren van vijftig geconserveerde kippen in bUk Opzet om de wet fe ontduiken zou er niet bijgezeten hebb i Vijftig bussen met heerl ke gebraden lijp En dan voor een betrekkelijk klein gezin En och iederen dag eet men toch geen kip Evenmin aü caviaar of gebak Een en ander overdacht de officier mr Wilbrenninck toAi hij over den Gouwenaar veroordeeling moest vragen Hij achtte ook niet aannemelijk dat bij den heer overwegingen van weldadigheid zouded hebben meegesproken n l dat hij de kippetjes in v oorraad had genomen om er ook zieke verple den van het oude mannen en vrouwenhuis metie te vergasten Of de duivel er mee gespeeld had uiït had de leverancier de kist met de 50 bussen in de woning vïm den heer gedragen of het had de aandacht petrokken van een daar rondsnuffelende distributie ambtenaar Dezo dacht oiu pronkelijk dat er boter werd gehamsterd Hij er op af En het was kip Nu ja ook goed Kip mocht men ook niet hamsteren Maar kip is vrij als zij niet in een blikken bii = geslotiens is Maar zonder aardigheid kip is voor het menschdom en vooral in deifen tijd van vleeschdisfnbulie eveneens een middel om in het leven te blyven Geen enkel levensmiddel mag gehamsterd worden En dat had de Cïoudsche heer niet eyeten De kip in bu s had hij nos niet eens betaald En hij zal dat toch wel moeten doen omdat de kist bij hein n Jiuis in beslap werd peromen De officier ilde er he lfmaal durf kkernii van maken en vorderde f 100 boete of 0 dsoen h cht r s met vVrbcurdverklaring van de kist mei 50 ussen kip Dr Zimmermann gaat Gouda verlaten BENOEMD TOT DIRECTEUR VAN CENTRAAL LABORATORIUM DER STEENINDUSTRIE IN BERLUN Dr K H K Zimmermann directeur van het Rijksproefstation en Voorlichtin sdipnst ten bate van de klei en aardewerkindustrie alfaier is met in i ang van 1 Maart a s benoemd tot directeur vah het centraal laboratoriimi der steenindustrie te Berlijn Dr Zimmermann heeft deze benoeming aani rd en in verband hiermede niet in anj van 15 Februari a s ontslag uit zijn tegenwoordige betrekking gr vraagd Dr Zinunerman werd 8 Aug 1894 te Keulen geooren en studeerde aan de Universiteit te Tübringen waar hij in 1919 tot doctor in de natuurweten schappen promoveerde Na zijn promotie studeerde hij te Bonn nog kuns geschiedenis Aanvankelijk was hij werkzaam als assistent aan de Techni che Hoogeschool te Karl snihe daarna in het centraal lanoratonum van de Gesellschrif ür Puffund Tontechniek te Neuwied In 1922 werd iiii aan de toenmaligi Ri kskleischool te dezer stede verbonden eerst als cicikundige om i i I9 l als opvo ger van den heer F Regout lot directeur te worden benoemd In verschillende functies heeft dr Zimmermann in de negentien jaren waarin hü hier woonde aan het plaatselijk leven deelgenomen Hm is voorzitter van de Jeugdherberg en bestuurslid van de Volksuniversiteit Thans heeft hij nog zitting in dr kerkeraad van de Remonstr Gerof Gemoeite Op het ebi d v in zijn v mg v 1r Zim r i w i ereeii ging Klei inJustrie Schouwbursr Bioscoop DOUANEPOST NO UL H smokkeldrama dat de film Douanepost no □ tot gegeven beeft oeiicht den clandestienen drankhandel fel en strak Dappere politiemannen staan hier tegenover de wi dvertakte organisatie van een gewetenlooze bende die in bet nachtelijk donker haar buit aan wal brengt waar schaduwen rondsluipen om den voorraad naar de bergplaats te brengen Zoo duister als ie aanvoer is zoo licht i de afzet in het vrooluke theehuis waar onder zang en dans uitgaande menschen hun kopjes ledigen vergenoegd dat ze hun drank toch kunnen krijgen onwerend welk minderwaardig bocht men hen voorzet t Is een harde en moeilijke strijd dien de politieambtenaren hebben te voeren want hun tegenstanders zijn minstens zoo goed uitgerust t Is ook een riskante kamp want kogels doen hun wreed werk en dat alles ter wille van een onbegrepen verlangen van lie den die in hel geheim drinken terwijl ze bij vrijen drankverkoop er wellicht niet naar zouden talen Daarnaast teekent de film hoe sluwe leiders door aan voor toegewijde drankbestrijders dië lezingen houden en de politie verwijten maken doch in wezen degenen zijn die in het sinistere bedrijf de touwtjes in handen hebben Daar is voorts de koerie wachtmeester die zich tot taak stelt aan de practijken een einds te maken een zware taak die hem tal van moeilijkheden bezorgt maar waarin hij slaagt In een verhaal vol actie Wi iden de spannende gebeurtenissen verhaald om te eindigen met de verrassende ontmaskering van den on bekende die in dez n feilen strijd tusschen politie en draftksmokkjlaars achter de schermen staat In deze boeiende film geven Gpstav Fröhlich Jutta F eib Kristen Hei berg Herman Speelmann en tal van anderen goede vertolkingen van de figuren die voorkomen in dit stherp schetste smokkelbeeld dat behalve op het doen en laten van de bedrijvers vaij dezen sluikhandel het licht laat vallen op de trouwe plichtsvervuHmg van hen die zich de bestrijding van het kwaad hebben ten doel gesteld Vooraf gaan het joumaaren een uitstekende film Achter de coulissen die een interessanten kijk biedt op het bonte leven in de variétJé wereld Loop der bevolkirg GEVESTIGDEN D G Bokhoven bouwk van Boskoop Valkenburgerlaan 4 m Van Baerjeslraat 18 J Koelinga hand reiz van Rotterdam Karmelweg 2a in Van Baerlestraat 15 J Ikenberg van Rotterdam Harddraverstraat 60b in Markt 61 N v d Pol van Rotterdam Assondelftstr 44b in Wielerwaalstraat 47 W Judenberg koopman van Enschede Walïtraat 5 in Kievitslr 9 P Droog fabr arb van Boskoop Emmakade 42 m llimopstraat 11 H v Dijk winkelier van Rotterdam Meent 23 in Nieuwehaven 117 S Weijl banketbaklfer van Rotterdam Hoogstraat 257 in Krugerlaan 68 R W Karels van Nieuwenhoorn Woonwagenkamp in Wijde Poort 11 J Copsy huisschilder i an Kotterdam Mauritsstr 10 2 in Nobeistr 65 A van Hooff winkelbed van Zeist Steinlaan 53 m Westhaven 43 H M Üen Haan van Rotterdam PrrAeniers straat o5a in Gr Fionsweg 65 C an Dam hulp in de huisn van Blt twijk Hockeind scheweg 57 m Cappenersteeg l9 J Bioin lasscher ih Rotterdam Vondelstraat Ib n Peperstraat o C M van Beors db an R dam Schepenstraat 70c in Veersial 12 J A Rootert geb Hoogeveen van Reeuwijk Tempel Ciü in Héferenstiaat 89 D Macdan el iandarb van Stoiwijk F 2U in Broekweg 7 J J Slootjes eleci rieten v n R dam Oude Duk 120b m Vosöiusstraat 44 M E Bienstock van s Gravenhage A v Saxenstraai 2 m Kleiweg 37 A Scharloo reuiger van R dam v d Leikeslr 13b in Boeken bergstraat 5 J P Molenaar teekenaar van R dam Open Rijstuin 1 m Burgvlietkade 57 J Slolk 1 werkm van R dam Eoczemstraat 1Ü5 in Nwe Hoven 88 A W Sommeiiiig geb Schouien van R dairi Hüot e Boszem Ha in Raam 314 K E Hoin van Kelaelii Spaland Schiedamtt av eg 94 m Crabethstraat 51 G D en geb Boot van Rotterdam AlmcndChUaat lub m Mosstraat 30 E Wiltenbu g van R d m Almondestraat 10b in Nobelslraat 59 L Piket e5ip kn van R dam 2e Lombardstraat 88a in Snoijslraat 56 C Th M V d Hoven van R dam Hovenier straat 53b in Nobeistr 23 G v Hoorn uvenist van Rotterdam Aert v Nesstraat 30b in Vetrstratt 10 E Levij geb Miidenberg van R dam Nwe Markt 30c in Oosthaven 31 W Zwanenburg los arb van Velsen Gr Hout of Kon weg 174 in Gr Florisweg 59 W E V Eijsden behanger van R dam Boompjï 39a in O de Boompjes 03 H Keuning ktllner van R dam v Duijlstraat 18 in Oosthaven IC W H Hukema schipper van R dam Miihnastr 143 b in Vossiusstraai 19 A J Hanse man van R dam Lar je Baanstr 3c in Haam 16 J Prince plaatwerk van R dam Vondelstr 3c in Vondclsfr 29 A F Nieuwenhuijzen van R dam Boompjes 60b in Gouwe 32 Tl A Kuit = chrmmont van R dam Bpatrij str lOa in Zoutnianstr 37 E B H Warger stuurman Rr vrt van R dam Ie Scboutendwars r 4b in Boelekade 103 M v d Siad 1 vi rkm van Ulrechl Weerd tingel WZ uS ois in Kiugerlaan 179 H van Ak n van R dam v AlkemadeoHn 34a m Erasmus tr 11 L yBrremen hoii bew v r R dam v Alkpmadep ein S ia in Er n utól U P C V Br emcn dai m nulcr vanKot lerdsm v AIk m pl m 34l ifi Eras nus trll L A SC oonmade cNrm 7 ut r 3n R dam Oos erstraat 2 ia m Fr smu i H P t Hart exp kn van R dam Güudsrhestr r b m Hecrenstraat 54 H K W Uemsen van R dam Lijnbaanslr 1 in Flusv singel 44 A Ahel exnedit van Raam Zegwaar sir 35a hf De G nestet r 23 P C P eters geb De Docldee v R dam Zalmhavèn 47 in Derde Kade 49 E Cohen handaaent van R dam B ergweg J 8c n Kmge l an 103 J K P ets van Leidschendam Veui cbebtraatwcg 169 m Turfma V 112 C N iV n o br i d o R otm Herman DiiUa rip in 30b m H v Alphensliaat 0 M v an Dantzig van R dam Mathenesserlaan 3züb in Oosthaven 40 J Grohmann 3erares van R dam Korlebrantstraat 40c in Spieringstraat 7 J Koster db van Nieuwerkerk a d IJsel Kortenoord 55 in Van Strijenstraat 5 M N J van Gasteren monteur van R dam Scheveningschestraat 22b in Helmersstraat 3 A Nieberg fabr arb van R dam Goudscbesingel 162 in Heerenstraat 161 J Bosman yzerwerker v n Rotterdam 2e Loihbardstr 1 en Gr V Bloisstraat 91 J E v d Veer geb Veger van Rotterdam Bolwerk 3a in Bockenbergstraat 71 VERTROKKENEN T Boer van Bogen 63 naar Stoiwijk H5 A Pronk van Steijnkade 30 naar Boskoop Nieuwstraat 33 W Jonkers van VanBergen IJzendoornpark 1 naar Hekendorp Goejanverwelle 58 C Boot van St Josephstraat 60 naar Wassenaar Papeweg 2 J W de Jong van Burgvlietkade 19 naar Dordrecht Maasdwarsstraat 13 T v d Graaff van Doelenstr 28 naar Leeuwarderadeel Huizum Ger Doustr 2 A v d Wal van Starmgstr 31 naar Vlissingen C Buskenstr 7 I M H J de Jong van Westhaven 25 naar Oudcnbosch A 368 M P v Loon van De Genestetstraat 24 naar Reeuwijk Vinkenbuurt F 126 D A v Vuuren van Markt 12 naar Zest Wilhelminalaan 18 J Aalsvel van R V Catsweg 61 naar Amsterdam Kuinderstr 381 N Prins van Krugerlaan 56 naar Ammerstol Capellelaan 132 G J Laurier van Krugerlaan 130 naar Rhoon Rhoonsche veer A 154 G J Lak van Sophiastraat 24 naar Bussum Karbouwstr 4 H van Meijeren van Gouwe 59 naar Stoiwijk A 38 M J van Battum van Krugerlaan 130 naar Utrecht Maliestraat 8 Cl Houtman van Lange Tiendeweg 13 naar CJouderak B272 J M F Verzul van Korte Tiendeweg 1 naar Maasti icht Akerstr 24a G A v d Vliet van Groenendaal 9 naar Zeist Torenlaan 6 J Pull van B Martenssingel 127 naar Driebergen Rijsenburg Langbrockerdijk 15 J Van Dijken van Kuiperstr 15 naar Waddinxveen Brugweg 41 A Sintnicolaas van Van Swietenstr 26 naar Rotterdam Kokerstr 16 H N Meulman van Van Beverninghlaan 15 naar Veghel Neuwstr A 203 G J J M Hompe van Zoutmanplein 5 naarSchoonhoven Koestr 53 A VermeuJen geb v Onselen van Boelèkade 189 naar Warnsveld Rijksstraatweg 8 J P Leeflang van Eerste Kade 32 naar s Gravenhage K de Geerstraat 18 P fortland van Lazaruskade 19 naar oosdrecht B51 A P de Ruijter van aam 18 naar Zaandam Reigerstraat 13 H 3 Vergeer van Westerkade 48 naar Woerden Toumoijstr 36 E van t Hooft van Crabethpark 25 naar Kamsrik B 121 A Kaptein van Nieuwehaven 332 naar Wageningen 2e Buurtscheweg 48 E G Poslma van Kahaalstr 17 naar s Gravenhage Waalsdorpel weg 167 L M Flux van Karekieisir 58 naar s Gravenhage Bachmanstr 43 E Flower van Hoogstr 23 naar s Gravenhage L Hennèttestraat 1 N J v d Sloot geb Gibbon van Woudstraat 20 naar Den Haag Langnekstraat 42 S Kwist van Kuiperstraat 15 naar R dam De Mnnstraat dOb E M Koot geb Berding van Hoogstraat 17 naa Nijkerk Van Delenstraat 3 Chr v Mourik van Lijsterbesstr 3 naar Vdam Retietstr 41 fl C N B de Horde van v d Palmstr 43 naar Waddinxveen Zuidkade 248 E G Wolswijk geb Lagerweij va i Hee enstr 167 narfr Alphen a d Rijn s Molenaarsbuurt 26 D A y d Berg van Gouvke 98 naar R dam Van Brakelstraat 37 A de Graaf geb Ror =ijn Van Vossiusstraai 24 naar Boskoop Dorpsti aat WZ 12 W H Julius van Fhiw singel 74 naar Utrecht Wecrd singel 63 Burgerlijke Stand Geboren Januari Annigje Geertruid van C Dukker en G Wynen HtS straat 78 Teresia dr van b Giïïlaveld en G Boetekees NobelstaaTltIrene Wilhelmina dr van A Bo M Z Nieboer Krugerlaan 38 Januari Margaretha Joann a V an L W Inden Haak en J m ffilurkenburg Karn lOot 167 Maru ïvan J M Jongeneel en J Agten TÏ smgel 41 1 Januari Vincent Willem ni v 1 Belgraver en W J KuyvorliovTI Fluw singel 60 Óndcrtrénwd 23 Januari H J Geul P c straat 46 en C M Brenkman N H 1 32 B B huging en A C v in LeTI beiden Zoutmanplein 9 Overleden 22 Januari Hendrik Vrijenhoei al j LenaBik wed A van Maarer a j Cornells Moerman 67 j ZONDAGSDIENST DOKTORBM Bij afwezigheid van den huisarts zb van Zaterdagmiddag 3 tot Zon 2 avond 12 ur te consulteeren de dokSJ ren H Reedijk Crabethstraat 45 telit 3132 en J H F Remme Fluweel singel 59 telef 3003 GOUDEN HUWELIJKSFEEST De heer en mevr W G v d BoscW jS C M van Dam wonende Burn 1 meester Martensingel 84 hopen A jZondag 2 Februari a s hun 50jan fhuwelyksfeest te herdenken VOETBAL Voetbal gaat weer rollen 1 DE KANS DAT ER TE DEZER gTEDI GESPEELD WORDT ECHTER GERING Belangrijke uitwedstrijden voor G S V en Gouda IL Voor het eerst in dit jaar wacht of 1 den laatsten Januari Zondag een voek balprograrama Het is voor de meeiti I elftallen bijna twee n aanden geleda 1 dat zij in actie zijn geweest want hd f was op 1 December dat er vrjj alge j meen gespeeld werd en slechts enkeb ploegen kwamen daarna nog in htt veld Voor enkelen duurt de winla I rust zelfs nog langer en dit geldt m het bijzonder O N A III dat sinds 8 October met meer aantrad Hoe gaama de voetballers dus e balletje zouden trappen erg veel kziii dat er gespeeld wordt iJestaat er bijj kens Onze informaties niet Het bnR 1 hard gewinterd en de velden in ém streek hebben de hal en de snee nog met kunnen verwerken De toestand der terreinen is zoodanig dil niet te verwachten valt dat de we strijden kunnen doorgaan E n I schouwing heeft dus weinig zm eo wc j volstaan daarom met de ontmvetingBi i te vernielden die te dezer stede ztjn vastgesteld Gouda O D S OlympiaO N A D O N K Waddinxveen OK A II HBS IV G S V n O N A III j Gouda III Martinit II 11 15 uur ZOO STOND DE FIETS ER EN ZOO WAS zu w eg Een juffrouw die gistermiddag haar ets onafgesloten voor een winkel op de Markt had neei gezet kwam bij het verlaten van de zoak tot de ontdekking dat haar kaïrelie vi ai verdwenen ZELFS VUILNISBAKKEN XÏET VEILIG Blijkbaar heeft de dader behoefte an bi andhout gehad wafit anders is noeilyk te verklaren de zonderlinge iiefstal waarvan bij de politie aandfte vvérd gedaan gisteren is Achter Ie Kerk ten nadeele van een Bewoner van de Dgbbelebiiurt een houten vuillisbak ontvreemd Predikbeurten De meeste elftallen hebben dus een thuisvi edstrijd slechts twee gaan uil G S V naar Rouwkbop en Goud B naar U V S II Of deze partijties aülen doorgaan is van hieruit uiteraoii moeiKjk te zeggen Voor beide leans IS het een zeer belangrijke opgave G S V komt tegen een concurrent die voor haar laatste kans speelt hetgeen aan den anderen kant beteekent dit bij een Goudsche zege de leidende pO sitie der groenwitten opnieuw aannnrkeiijk versterkt wordt Voor de Goud reserves gaat het tegen nummer tól er op of er onder Bij een succes kernen de 3ouwenaars vlak achter V VS volop in de running doch wordt W een nederlaag dan is de kans verkeko te achten In de Onderafdeeling Gouda diwj de pauze nog even voort In verbs j men den toestand der terreinen zü ook ditmaal geen wedstrijden vastjf steld SCHAKEN Huishoudelijke compe tities der schaakclubs Messemak ZONDAG 26 JANUARI Remonstr Kerk V m 10 30 uur Ds van Riooyen van Kleine Kerk Ver V V z Hervormden V m 10 30 uur Da C P Thom eri Lothèrseiie Kerk V m 10 uur ds J J Simon Oud Katholieke Kerk V m 10 30 en n m 3 30 uari pastoorG P Giskes I Gerei Kerk V m 10 en n m 3 uur Ds J P C en Brink Geref GemeenteJ V m 10 en n m 4 uur Ds A de Blois Chr Geref Gemeente m 10 en n m 4 uur Ds A DuboisNed Gerei Gemeente m 10 en n m 4 uur pa Joh vanWel en Woensdag n m 4 uur Ds Juh van We en Vrije Evangelische Gemeente V m 10 en n m 3J0 uur Ds H C Leep Donderdag n m 7 30 uur Bijbellezing en bidstond Ver Csivtjn N m 3 30 uur Ds G A Voor de huishoudelijk competitiei Mesemaker werden de volgende fH tijen ten einde gebiaeht Groep I i j T Rook B A de Mink O 1 B 1 de Jong P Roggeveen O 1 H Ja T Rook A i Groep II j J J Baggerman P v d Zouw j 1 0 L Joosten W de Jong 1 1 H Aalfs F Eynwachtêr i Gro p ni A V d Vlist J Desïing 1 Novack A R Smit 1 0 P ruitter J Hamerslag 1 0 W W winkel A Vente 1 0 A H Kul W V Geelen 1 0 A S C G By A S C 3ouda werden voor huishoudelijke wintercompetitie de gende wedstrijden gespeeld Eerste tiental K de Jong A de ZeeuvC 1 Bnekhuyzen P Lefeber 1 O t Tweede tiental M Lugtenburg A v d Berg i J H Spruit M Benninga 1 fl A Nieveld A P M Lafeber afgebr V d Laan W v d Hey H Tom N de Groot afgebr H Horni A Vermeer Jr 0 1 j Hedenmiddag wordt te Roller iam wedstrijd Kralingen 111 A SC G w spe I voor de wintermmpetitie van ATHLETIEK VIRES IN PRESTATIEMARSC Aan den Zondag a s te S door Minsva georganiseerde P Rotterdamschen Schaakbond ge Pott van rtDlterdJim tatiemarsch Jiemen een aantal Ie Leger des Hells v tn ïi Vires et CehritiR deel ix J V m 10 uur He li Jnassamcnkomst moeten 15 K M loopen binnen c ininrcn 10 KM binnen d n 11 uur en 25 min Dr ndpr i is n m 7 iO my He ir g i ni r n in ir Vf Kin i v samenkomst 1 1 l OGB nw i ichtl o dl El vl