Goudsche Courant, zaterdag 25 januari 1941

fEDE BLAD ZATERDAG 25 JANUARI 1941 keker de coulissen van OHM KRÜGER de de E dr utf van en 55 b ei da Dktü telef leleiN ch pn op 4arig MIen Icht OD Il voet Imeeste leleden Mt het IgeJ enkel in het wlnter Keldt in linde 27 duurt verband Snen ziJ vaslse I B Ai H Jurt Zouwf 1 G 1 0 J Zo I W Be B Kulik c a I voor lie de 1 l A 0 A afgebr A Ii t J Horni Iterdai L van d gespee TSEM JK NIEUWS C GEWACHT MAAR TOCH llebt voor it bewonen den Kerkweg her van bet vorige jaar richtl Soner8 van het westeluke 0 n den Schoonhovenichen J n adres aan den gemecnteïfri het eiecirische nel aange5 1 orden aangezien zy geen aldoende petroleum kon voor de verlichting va i £en en bedrijven jBj on jj j electriïch bedryf a een V van kosten gemaakt Bü W ÏTrooting werd er van uit ge ff bet net aa den Kerkweg i llde samenstellui zo z n als het overige deel der gemeente J anig dat ook krachtstroom m n kon worden en dat men zich A SAlroomVL rbruik ook zou kunf Sit aa het VMtrecht Vol ElI begroolmg zouden de aanCdSten btvlragen ƒ 4000 en het g J ialdo van de exploiUtie pim m Ta ad vond df e cijfers te hoog en J hu van meening was dat de rStrii voor de Kerkwegbewoners Ktoive bevredigend wa bej tó hu afwij end op het verzoek nfjdressan legden zich bij deze JiKsiM ni ar wendden h iDt deiv cümmiisaris d r provincie W en hi t electrisch bedrijf den onhoudbaren toestaand in en 7 pnieuw aan het rekenen gegaan Smetsuccf Er kwam een begiooL tot stand van een bedrag van iM Bü cle nieuwe begrooting e imeii ei van uit dat de Kerkweg Oiiers licht moesten hebben M bet ecnigszins overbodige zooals wjcblitroomvoomcnmg en stroomïgjing tegen vastrtchttarief waar f apfrte kabel noodig is om de jroofflbegrfnzer in we king te kunneff rtllBi def oods maar moest verval h omdrft een bedrag van ƒ 4000 Nor zes aansluitmgen nog altijd te lui wer l gevonden Toch ïou du bedrag van ƒ 1300 Kt bereikt zun wanneer het bedrijf O MS had gezien om op een aantal liMteiTpalei beslag te leggen die veel edkooper zijn dan de gangbare palen m 9 meter Verder kon het kopcrImd waarover de beschikking was tAiftea door de slooping van het l tet in de Hoofdstraat verwerkt Mden en ten slotte is van de Spoortoestemming verkregen om de 1 te kruisen met een boven Jichen kabel in plaats van n t o ondergrondschA die ettelijke ien duurder i s Aa de hand van deze begrooting itflden B en W en raad voor de Kerkwïibewoncrs wel van electriciiBt te voorzien weHc voorstel de raad Bimiern aannam Zoo spoedig mogelijk zal het elecInscli bedrijf thans aan den slag gaan m het raadsbf luit uit te voeren de nieuwe Emil Jannings film van Tobis DE staatshuishoudens der Bocrenrepubleken stonden er in den tijd van President Paul Krüger J H erg slecht voor Wat de Neder tsche en Hollaisdsche boeren uit den chtbaren bodem konden halen meestal slechts voldoende om aan einen behoeften te beantwoorden belastingen bleef ef weinig over I oude Pretonus van uitsche af ist zooals Kruger moest als presi J spaarzaam te werk gaan om de JUeraoodzakplijkste staatsopgaven te Wnen vervullen In de Kaapkolonie den er reeds modelkolonieën JJ Uuitschers aangelegd die voor de fjomst belangrijk zouden kunnen r maar de Engelschen hadden P 1 dadelijk beslag gelegd j staatsinkomsten werden plotse 5 omvangrijker onder de regeering Ul Krüger toon hij een buiten wone belangslclling hief op de goud i en de diamantmijnen De Enrj t Joodsche speculanten tjestferden hiertegen wel maar B f gaf niet toe Hij was hét er niet ► k dat allew maar de LondenjSfursmagnatcn van hel ZuidItetÜ K diamanten mocsZuid Af J Joden die lutl overrompelden was hij naal niet te spreken Terloops S Rd dat de Fransche Ecol rf in zyn laatste boek T Pa 1 davres een uitspraak it jJ Krüger citeert waarin deze Ziud grootste gevaar voor beschouwt likt te Pretoria kreeg dus de ea v over bedragen waarvan iert ns gewaagd had fing t J De President de regee en ei e r konden nu hun plannen Post ia Een merkwaardige NerZ staatsbudget voor fWi Staatskoffie van vewi e bedrag van Spn gulden Men tapte vele Vrii h Koffie en men Sil snch verbaasd af of Paul Krüger ir hij S ldigen koffiedorst had oon m V i Is fh buitengeï htèrkf bekend stond Pas Rif IJfEreep men dat deze Staats l eiiTli maatregel wai 1 iS ï satsraan t to J f I een patriarch sien ikker te doen daar al president was Rondom Bodesraven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 en nam 4 uur ds Klüsener bed H A Geref Kerk v m 10 en njn 3 uur ds Dam Ev Lutb Kerk v m 10 uur ds C F Nolle van Middelburg Geref Gem v m 10 en n m 4 uur leesdienst GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden zilveren hcerenhorloge 3 heerenrijwielen zijden damesmutsje meerdere losse leeren en wollen handschoenen 2 suikerbonnen witte keeshond 2 overallsi combinatietang bruin regenkapje 2 portemonnaies met inhoud grijze heerenhoed zak kippenveeren paar beenpüpen wart leeren handkap gloeilamp boot huissleutel Boskoop BCBGERLUKE STAND Geboren Marina Karla d van B B C Rosbergen en E C S K van Staal Petronella Adrians d van H Vuurensen A Straver Frederika d van A J Vurens en M M van Eyk Ondertrouwd N J Seyn en A A Hoogendoom P H Marbus en C Ravenborst Getrouwd L Boer 28 jr en H Hunink 22 jr Overleden J H SchüUer wed van C van Thienen 88 jr WERKLOOSHEID STATIONNAIR In de afgeloopen week bedroeg hi l aantal werkloozen 224 tegen 227 de vorige week COÖP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VKILING 24 Jan Prunus trilobatakken 15 27 et sermgen bloemen Ic srt 49 57 et idem 2c srt 25 53 et Cerasus Hisakura sierkers 70 90 et Forsythiatakken 0 80 l ÜO Azaliabloemen Ie srl 1 40 1 80 idem 2e srt 31 45 et alles per bos van 10 stuks Gouderak NIEUWE GE iEENTE ONTVANGER De heer t A Bomhof benoemd In de hedenmorgen gehouden vergadering van den gemeenteraad is met algemeene stemmen tot gemeente ontvanger als opvolger van den heer W Hoogendoom aan wien met ingang van 1 Februari a s wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd eervol ontslag is verleend benoemd de heer J A Bomhof te Utrecht ambtenaar ter gemeente secretarie en adminibtrati ur der bedrijven te Gou derak BURGERLIJKE STAND Onde trouw d A Smalberg 23 j en G de Stroete 20 j Geboren Heiulrika d van D Ooftcrom en C Rustwat Overleden E Prosman 90 j PRK IKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk des v m 10 30 uurDs J van Vliet des n m 2 45 uur Ds E E de Looze uit Gouda d w i Mjm o 1 n EMIL JANNINGS Foto archie het Witte Huis was een veranda gebouwd zooals dat de gewoonte was eg hier op deze veranda kon iedereen vrij en ongegeneerd met den President komen praten De Staatakoflie werd dan geschonken uit groote kannen terwijl de Baas zijn gasten bestudeerde In Washington hechtte men toenmaals veel waarde aan de shake hands van den President der Vereer Staten Maar mettertijd was dit een vervelende sleur geworden De Ètaatskoffie in Pretoria had echter heel wat meer beteekenis dan de Amerikasnsche ceremonie Er was geen vreemdeling noch reiziger die de hoofdstad van Transvaal verliet zonder eerst zm i opVI achting te hebben gemaakt bij President Krüger Op handige wijze informeerde de grijze staatsman naar de toestanden in de buitendistriclen en op deze manier kwam hij st eds de Engelsche kuiperijen te weten vee eerder dan de Engelsehen wel konden vermoedne maar ook van belangrijke ontdekkingen van ingrijpende verande ringen werd hij op deze manier op de hoogte gebracht De naïeve zaakwaarnemer die dacht ver genoeg verwijderd te zitten van Pretoria en dus ongehinderd naar eigen verkiezing te werk gmg moest al gauw vast stellen dat er voor Paul Krüger niets verborgen bleef Want Krüger kende zijn land wist wat er in de verste uithoeken gebeurde Hu beloonde de goeden maai voor de slechten kende hij geen pardon De Staatskoffie vereenigde om zoo t zeggen het materiaal waaruit hü het juiste beeld kon opbouwen van den toestand van zijn vadei land En jaren later hadden de Zuid Afrikaainers i t nog over het kbffie uurtje van hun President Moordrecht RAAD KOMT BUEEN De raad dezer gemeente komt as I Maandag m 7 30 uu in openbare vergadcrjng byeen ARMBESTDDB Wegens het aan den heer W Hoogendoom met ingang van 1 Februari aji verleende eervol ontslag als administrateur van het Burgerlijk Armbestuur dragen B en W voor de vervulling van deze betrekking voor den heer J A de Jong die thans reeds als ambtenaar ter secretarie belast is met de werkzaamheden betreffende steunverleening en werkverschaffing VOORDRACHT BENOEMING GEltlEKNTE ONTVANGER Voor de op 1 Februari as wegens het aan den heer W Hoogendoom verleend eervol ontslag vacant komende betrekking van gemeente ontvanger hebben B en W de volgende alphabetische aanbeveling aan den raad doen toekomeo J A Bomhof ambtenaar tersecretarie en cdminislrateur der bedreven van Gouderak P H van Driel ambtenaar tersecretarie van Rhoon WERKZAAMHEDEN AMBTENAREN BURGERLIJKEN STAND In verband met het met ingang van 1 Februari a s aan deo heer W Hoogendoom eervol verleende ontslag als ambtenaar van den burgerlijken stand stellen B en W den raad voor de werkzaamheden welke de heer Hoogendoom terzake verrichtte thans op te dragen aan den heer A Kwaak Jr die sedert 1 Januari 1940 optreedt als onbezoldigd ambtenaar van den burgerlijken stand de werkzaamheden van den heer Kwaak op te dragen aan den heer J A de Jong on die waarmede deze tot heden belast was aan mr W H Sprenger MOLENSTRA AT VERRFTERING IN MEI GEREED TegelUk gaat daa nieuwe baatbelastiag in Met de uitvoering der Molenstraatplannen IS met spoed een aanvang gemaakt Verwacht kan worden dat de werkzaamheden omstreeks Mei a s grootehcieels haar beslag zullen hebben gekregen In verband hiermede wiHen B en W de bij besluit van 3 Januari vastgestelde verordening op deheffing van een ba nbelasting op 1 Meim werking doen treden Aangezienechter volgens bedoelde verordeninghet belastingjaar voor de heffing vande baatbelasting loopt van 1 Januarilot en met 31 December is het noodzakelijk dat daarin voor het belastingjaar 1941 eenige wijzigingen wordenaangebracht zoodat Wfet belastingjaar zal loopen van 1 Mei lot en met 31 December Het bedrag der jaarlijksche belasting zal dan ook voor bedoeld belastingjaar jnet worden verminderd BURGERLIJKE STAND Geboren Dirk z van A van Prooyen en W H den Otter Teun is z van T Doeland en C Stubbe Albcrtus Johannes z van A B Lecuwis en K C M C van Ewijk Moercapelle ARBIe iDER ONDER GEVAARTE VAN 30M K G BEKLEMD Zwaar gewond opgenomen HA n einstig ongeluk is ovtikomen aan den arbeider M Hertog Deze is werkzaam bu B Hertog en moest een watermolen plaatsen te Zuetermeer Terwijl hij hiermede bezig was kwam hij onder een betonijen put terecht wegende ongeveer 3000 k g Met gebroken beenen en een zware hersen ïchudding werd hy onder dat gevaarte vandaan gehaald en in emstigen toestand naar het Sint Josef paviIjo i te Gouda vervoerd Daar i s hij thans weer bij kennis gekomen Zijn toestand js nu naar omstandigheden redelijk wel PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk vm lO i uur en n m 3 uur Ds Verkerk Gereformeerde kerk v m 10 4 en n m 3 uur Ds Hofman Nieuwerkerk a d IJssel BURGERLUKE STAND Getrouwd G A Klein en M Mourik Ouderkerk a d IJssei UITVOERING HARMONIE D K V Welgeslaagde avond Donderdag gaf de harmonievereeniging Door Kunst Verkregen direcifilf de heer C van Gent in de zaal van den heer Boerop haar jaarUjksche muziek en tooneel avond De zaal was zeer goed bezet toen de waarnemend voorzitter dér vereeniging de heer A v d Berg den aanwezigen een hartelijk jn elkom toeriep Bij de uitvoering van het muziekprogramma werden op voortreffelijke wü ze om uitgevoerd Gai Retour marsch comp G Dickers Retour du Printemps ouverture van G Gadenne en La Plëbeierme fantasie van J Martin Na de pauüe werd een tooneelstuk opgevoerd fie tante uit het dollarland een blijspel in 2 bedrijven door Dick Faber De opvoering kwam goed tot zijn recht daar alle rollen goed in gestudeerd waren De daverende lach salvo s uit de zaal bewezen hoe het publiek het gebodene waardeerde Ouderkerk a d IJstel ORA ET LOBORA 16 kleedingstiiklicii vervaardifdJ De Chr Meisjesvereeniging Ora et Labora vervaardigde over het afgeloopen jaar weer vele kleedingstukkto Voor kleeding en stoffen had hien veel punten noodig doch ieder gezin dat een pak kleedingstukken ontving gaf hiervoor steeds ruim voldoende textielpunten zoodat ook deze bezwaren konden worden uit den weg geruimd De inkomsten der vcreeni ging bedroegen ƒ 237 37 de uitgaven ƒ 236 95 zoodat er nog 42 et in kas bleet De gemaakte goederen waaronder lakens sloopen borstrukken schorten totaal 166 stuks werden over 32 gezinnen verdeeld Reeuwijk COVDEN HUWELUKSPEBST Het echtpaar Th van Le wen en C V d Mande hoopt op Dinsdag 4 Februari a s zijn 50 jarige echtvereeniging te herdenken PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 en n m 3 uur ds W Vroegindewey Ned Herv Kerk Sluipwijk v m 10 en n m 3 30 uur ds E R Damsté Geref Kerk v m 10 en n m 3 30 u ds P Warmenhoven DE HEER M ZWIJNENBUBGIN DEN BAAD Door het overladen van wethouder J C Hagen is er een vacature in den gemeenteraad ontstaan Op de kiezerslijst van de A R Partij komt als opvolger voor de heer M Zwanenburg VARKENSPEST BREIDT ZICH UIT De besmettelijke ziekte varkenspest breidt zich in deze gemeente nog steeds uit Thaiu is de ziekte uitgebroken bijeen veehouder in de afdeeling Middelburg waar reeds eenige dieren yn gestorven UITKEERING WINTERHULP Voor de tweede maal werd door de Winterhulp Nederland een bedrag beschikbaar gesteld vooi OTidersteuning van behoeftigen in disze gemeente V an dit bedrag werd aan 43 gezinnen een gift uitgereikt Schoonhoven L VAN WILLENSWAARD Vooraanstaand ingexetene die zich pp velerlei terrein verdienstelijk maakte Na een ongdteldheid van eenige weken is gisteren alhier op 79jari gen leeftijd overleden de heer C L van Willenswaatd die vele jaren een vooraansiaande plaats in dece gemeente heeft ingenomen Gedurende bijna 25 jaar van 1904 to 1926 was hu raadslid en voorts is hij gedurende eenige jaren voor de Chr Hisf Partij lid van de Provinciale Sta ten van Zuid Holland geweest Gedurende vele jartn was hu voorzitter en suidt 1926 eere voorzitter van de Nuverheidsvereeniging voor gouden zilversmeden Verder was hij vele jaren voorzitter van het ziekenfonds t Tüt hulp en luden der Nuverheidsvereeniging penningmeester van de commissie tol verstrekkmg van warme spus en schoeisel aan minvermogenden lid van de restauratie commissie van de Ned Herv Kerk en toren In vroeger jaren was de heer Van Willenswaaid voorzitter van het Mihtaire tehuis voortitler van het departement Schoonhoven van de Maatschappij van Handel en NyVerheid voorziter van de commissie van toezicht op de school voor goud en zilversmeden en lid van de gewestelijke landstormcommissie Gouda Tudens Jen oorlog 1914 ini8 wa hij een dsr oprichters van de centrale keuken Ook is de heer Van Willensv aafd voo zitter an de afdeelmg Schoonhoven vSn de ZuidHoIlü id che Ve ee iging tot bevordering an Kunstnyverheid en volkskunst en eveneens had hij in het hoofdbestuur van de e vereeniging zitting De verdieniten van don heer Van WiUenswaard werden ei kond door zijn benoeming tot ridder m de Oide a n Oianje Nfssau welke onderscheiding nem werd toegekend bij de overdracht van de vak en kunstnijverheidsclKiOl aan het rijk De teraardeliestelling zal geschieden Din sdag op de algemeene begraafplaats alhier om 1 30 uur an de woning MEISJE IN DE NOODHAVEN GELOOPEN EN Vt RDRONKEN Door de duisternis misleid Gisteravond is aan de Kat de noodhaven van de Lek een meisje door de duisternis misleid te ater geraakt en verdronken Het slachtoffefr was de 14 jarige dochter van schipper Stellinga alhier die tüdeluk met zun schip aan de Kat hgt Zu kwam om 8 uur van de bijeenkomst van de Geref Meisjesverceniging en is zonder dat iemand er iets van bemerkt heeft vlak bu het schip te water geloopen Hedenmorgen heeft de politie het hchaam opgedregd PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Rem Geref Gem 10 30 uur v m Ds H e Luut Minderheidsgroep Geen dienst Ned Herv Kerk 10 uur v m Ds D J v d Graaf Bediening Heilig Avol maal N m 4 30 uur Ds D J v d Graaf Dankzegging Heilig Avondmaal Geref Gem 0 uur Leesdienst 3 u Ds J Hoekstra R K Kerk v m 9 30 uur en v iti 11 30 uur H Mis s avon s 5 uur Lof Leger c es Heils Bezoek Brig en mevr Huyg Zaterdagavond 7 uur openbare samenkomst waarin inzegening van een zestal korpskadetten Zondag v m 9 uur Handleiding voor de jeugd v m 10 uur Heiligmgsdienst s mrtid ags 12 uur Zondagschool namiddag 3 uur Heilssamenkomst voor de jeugd s avonds 5 30 uur Bidstond s avonds 8 uur Verlossingssamenkomsf EIERVEIUNG Kippeneieren ƒ 6 40 6 80 heneitren ƒ 6 00 ƒ 6 30 per 100 stuks t GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent onderstaande gevonden voorwerpen zijn nJichtingen te erknjgen aa het bureau van politie 2 wollen wanten bruine kindcrw n ceintuur mes glacé handschoen 2 portemonnaies vulpen Stolwük PREDIKBEURTEN VOOR CONpAG Ned Herv kerk vjn 10 30 uur ds B J Kanis Evangelisatie v m 10 30 en njn 7 15 uur de heer VroegiJKtewey te Hiddelhamis Waddinxveen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk 10 en 4 uur Ds L Vroegindewey Ger kerk 10 en 3 uur Ds W J Smidt Chr Afg gem 10 en 4 uur D N V d Kraats Rem kerk geen dienst TOT TIJDELIJK ONDERWIJZER BENOEMD De heer W van Driel kweekeling met akte aan de openbare lagere school B alhier is benoemd tot tudelük onderwijzer te Gouda STAND DER WERKLOOSHEID Bij den agent deii arbeidsbemiddeling staan deze week nog 124 werkloozen ingeschreven Vier arbeiders vertrokken naar Diiitschland en twee naar NoordFrankrijk UIT DE P£RS Een half Jaar Unie In het j0T gstc nummer van het weekblad van De Nederlandsche Unie wsrüt er m het hoofdartikel aan herinnerd dat het op 24 Januari een half jaar geleden is dat het Driemanschap op 24 Juli 1940 een oproep tot het Nederlandsche volk richtte om met eigen kracht en overeenkomstig onzen eigen Nederlandschen aard gezamcn Uk door kordaten arbeid naar een nieuwe Nederlandsche saamhorigheid te streven Tevens wordt er dan op gewezen dat het Driemanschap kort daarna de zeer vérgaande beginselen van zijn programma dat inderdaad doelbewust den nieuwen tyd inluidde samenvatte m het begrip Nederlandsch sotialisme waardoor De Nederlandsche Unie te kennen gaf de zich ontrollende wereldrevolutie in ons volk naar Nederlandschen trant te willen helpen verwezenluken Het spreekt vanzelf dat het feit der capitulatie en der bezetting alles vee moeihjker maakt dan m vruheid het geval zou zun geweest Onze houding jegens de Duitsche bezetting was en is er echter een van loyaliteit Van den aanvang af beseften wij Jat het gestelde ideaal veel wellicht alles van ons zou vragen omdat ooriOgotijd en revolutietijd steeds grootere spannmgen medebrengen en daardoor tevens steeds kans op misverstanden en wrijvingen Toen politici uit verschillende kringen ons bovendien met hun wantrouwen gingen overladen werd dit besef voor ons versterkt En inderdaad de afgeloopen zes maanden gaven vele beproevingen Wel gaf een tevoren m Nederland jegens een beweging op politiek gebied ongekend volksvertrouwen ons steun en kracht maar moeite en légenalagen zyn ons niet gespaard van geen enkele zude En dat kan goed zijn Want een nieuw ideaal laat zich vooral in tijden als deze niet gemakkeiuk doorvoeren Ve en gaat het t ver jnderen gaat let niet ver genoeg weer anderen vmden aKea fout wat zu niet zelf doen en ook iijn er dic oogcnschijnlijk het ideaal aanvaarden doch tenslotte hun nouding door dt omstandigheden zul en laten beïnvloeden Zoo moest en moet er voor ons ideaal geleden en ge streden worden Wi kozen den w g dien ons vo terwu o van zich zelf reeds nu mofet gaan Wij aarzelden met lusschen twee politieke v ei elden de oude eiy de omenoe wu traaen de nieuwe wereld oinnen Maar wu beseffen volkomen dat wu in oorlog zijn en nemen de reserve in aerit welke naar onze oprecnte overtuiging iedere oor ogstud aan oen be t volk oplegt Hoo het zu en hoe het woi de wUzetten önti m en wij zullen volharden ioolang WU kunnen Wij jnaancten foulon en zullen als ieder mensch foutenblijven maken Onze leden gaven onssteun doch ook wel grootV teleurstellingen Ons idealisme is Quiver maarhet werd Tniet steeds als zuiver erkend in eigen gelederen niet an daarbuitenmot God g ve dat ons volk door gedeg n g ianiifniUKen arbeid zun weg vinde naar dal toekomst op weHte het recht heeft Ons daarvoor te hebben ingezet is bij welslagen zoowel als bij tegenslag voor ons een vreugde als onze hoogste Nede landsche plichtsvervulhng Unie en Winterhulp Het driemans hap consftateert in het orgaan van de Ned Unie dat er eden zun gewetst die ondanks het beroep tot medewerking en tot het nalaten van demonstraties dit laatste naar aanleiding van wat zich hier en daar fcu de eerste inzameling had voorgedaan toch ook ditmaal weer tot demonslratieve onthouding of zelfs tot beleedigmg van de coUec yanten zijn overgegaan Hoewel wu geneigd züh aan te nemen dat deze anü Unie poüding vooral door provo cateurs zal zijn aangenomen er zijn m de laa ste tijden duizend r onzer Uniespeldjes in handen van onbevoegden geraakt hebben wij toch gel deiy indruk dat ook Unie ledcn zelf dn hebben gedaan Waarom Blijkt 3Br om hun woede op dit werk én op fleJUBée te koelen Begrijpen zij dan nictSdat zij daardoor tcgelukertud t eff V èn hen die door de Wintel hidp worden geholpen dus hun eigen volk en de Unie dus hun eigon organisatie Beseffen zij dan niet dat zij Aaardoor onzcn arbeid voor de Nederlandsche saamhoorigheid on elijk maken doordat zu de Unie lattn struikelen Groot is voor ons de tcjfeurstelling geweest dat het lidmaatschap der Unie dat wij als vertipuwen in onz n arbeid hadden beh Hivd tln t h niet anri rs vixir ze leden was dan blind negativisme Wü steunden de Winterhulp en Wü bUjven haar steunen zoolang Vfl naar eer en geweten dat kunnea doen Welnu eer en geweten brengen mede dat ons volk van dit apparaiS iet heel goeds iets moois weet te maken dat aangepast aan onze Nederlandsche gewoonten ons volk zal dienen Naar eer en geweten imraken wtj in orue rapporten onze voorstellen voor verbetering uit welte bij ieder jong instituut onmisbaar ijn Cntiek is goed In het leven its zü opbouwend is Wü Uten ons niet dringen in negativisme ook door groepen onder onze eigen leden niet Unie en N S B Naar aanleiding van het artikn a het orgaan van de Ned Unie waarin de bevoorrechting van de N S B puntsgewijs werd opgesomd conatateert Volk en Vaderland oa 1 dat de huidige situatie van de Ned Unie duizendmaal verdragelüker is dan nog heilig is bij de schandelijke terreur waaraan de N S B Jaren lang was prusgegeven dat de huidige situatie van de Ned Unie een cevolg is vafi ordemaatregelen door de bezetting autoriteiten uitgevaardigd terwijl het terrorisme dat de N S B jarenlang moest ondervinden een product was van den rcdeloozen haat en weergaloozen laster der eigen volksgenooten Wü willen hiermede niet zeggen dat de heeren nu hun trekjes thuis kragen wü wüzen op dit alles slechts ala op een objectief doch achromeHjk genegeerd feit De huidige situatie van de Ned Unie is eenvoadig heilig vergeleken bü de jarenlange situatie van de N S B Bovendien en hier naderen we punt 2 de maatregelen door de Duitsche bezetting getroffen zün alleenmaar volkomen logisch zeer nuchtere zqer gemotiveerde zeer consequente maatregelen Dat hun bedoeling geenszins was de Ned Unie takortwieken vleugellam te maken etc zal de leiding van De Unie moetenerkermen als zü overweegt en mogozg dit ook den Ume leden ter overweging voorhouden dat de uiterlüke discipline beeld van de inneriyke discipline derUnieleden verre van voorbeeldigwas en nog op dit monjent verre vanvoorbeeldig is Nog voor korten tudwaren wu getuige van een béte relrond degenen die Winterhulpspeldje aanboden en deze rel béte uiting vaneen beten haat tegen de Duitachers ging wederom lUt van Uniemen hen In verband met de logicadier maatregelen overwege de leidingder Unie voorn ook 4 dat welhaast nergens de haat tegen de N SjB dermate ingevretenredeloos IS als juist bij de Unie leden Dez beweging een Orde comman do en volledige bewegingsvrüheidgeven zou mnieuw een bron wordenvan omnwts draaiende volmaaktredelooze ongeregeldheden en uiteraard kunnen de bezettingsautoriteitenzulks m een bezet land dat bovendienotrrlogsgeoied is niet toelaten Verder schrijft het blad Terwrtl de Unieleden hun nationaal sodalisme verdedigen zonder iets te verspelen zonder in het verleden iets ve speeld te hebben en zonder in de toekomst als geluk velen hunner hopen een Engelsche overwinning de situat e radicaal zou wijzigen iets verspolen eenvoudig omdat dat un nationaal socialisme precies zonder slag of stoot tol het vein zal behooren als het na 10 Mei tot hun heden ging behooren hebben nationaal socialisten voor liun over iging steeds alles op het spel gezet zetten zu daarvoor nóg alles op het 1 Over het verleden behoef ik m dit verband niet verder uit te weiden en wat de toekomst betreft niet d Unieleden maar de nationaal socialisten leven m de zekerheid dat de verziekte instincten van ons volk over hen zullen losbarsten en dan tienmaal uitzinniger nog dan in de dagen die aan 10 Mei voorafgingen als waarheid zou worden wat tallooze Unieleden in hun argelooze mondigheid als hèt heil verhopen een Engelsche d i Amerikaanschc overwinning KVKST EN LETTEN DE N OJC KRING In Den Haag geepend Donderdagmiddag werd in Pulchri Studio in Den Haag de eerste N O K krmg geopend waar de kunstenaarsleden van Alg Nederl Kunstenaarsorgani satie de N O K tezamen waren gekomen teneinde het onderling ontaci van kunstenaan m de verschillende gebieden der Kunst te bevorderen Deze büeenkomst werd gekenmerkt door een groote opkomst van leden Talrijke bekende architecten schilders en beeldhouwers toonkunsten aar kunstnijveren schrijvers en tooneelisten uit Den Haag en omstreken benevens afgevaardigden uil verschillende hoofdplaatsen des lands waren saamgokomen om te luisteren naar een concert uitgevoerd door de dames Maria Last zang Bertha von Essen piano Annie Witthaus viool en Nel van Woerkens piano nat op zeer hoog peil stond en groSten büval verwierf GELD JEN GOEDEREN 4 PROCENT nederlandsche STAATSLEENING IMl Door de Vereemging voor den Effectenhandel werd heden door aanplakking op het bord bestemd voor algemeene mededeelingen ten Amsterdam ichen beurze de volgende mededeeling gedaan De Vereeniging voor den Effectenhandel deelt in opdracht van dea iecretaris gencraal van hel departement van Financiën mede dat tot en met Woensdag 29 Januari 1941 d l andel en het overdragen van obliga lën en stortingsbcwuzen der 4 procent staatsleening 1941 zoowel voor eigca rekening als voor rekening van derden alsmede iedere transactie van welken aard ook waarbij hetzelfde beoogd wordt als bu overdracht van obligatü en of stortingsbewuzen looals het g ven van desbetreffende garantie vsr den if