Goudsche Courant, zaterdag 25 januari 1941

TWEEDE BLAD ZATERDAG 25 JANUARI i VOOR DE VROUW Wat een meisje worden kan Door Hanna Schabo Vul De opleiding voor K en O J EERSTE VERSLAG VAN U HNANCIEELE COMMISSI De voorzitter van de finam commisiie voor Wlntefhulp mr L J Trip deelt het volledige versla de commissie mede De financieele commissie voot Winterhulp wees uit haar middu hearen R Zuyderhoff voorziUgf de Algemeens Rekenkamer en l Spangenberg xountant aan om de boeken van de stichtii controleeren zich op de hoogte te stellenhet gevoerde financteele lieU id De boekencoatroie geschiedde leiding en v£rantwoordelykheid beide heeren door een 3 tal am ren van de Algemeene RekeDeze laatste hebben de boeken v i oprichting der stichting tot het van dit jaar onderzocht Ze werd rrde bevonden en in overeenste niet de daarby behoorendc besc Hït geheel maakte een goed ve den indruk Omtrent het financieel belei de commissie zich nog geen vti denkbeeld vormen omdat nog nici provinicale kantoren hun finanf overzichten betteffende het afgpen jaar hadden ingediend Ze beperkt zich daarom tha en anetal mededqelingen Ondersteuning wordt uj Xü tend verleerd op formulieren iclanghebbenden invullen en wdoor den plaatselijkcn directeur burgemeester na zorgvuldig o Dn wordt heslisft Een half mlllioen van de itjesspeldjes welke voor de Ie ecte zouden diunen werden refdsïJe ojjnchting der stichting m Dui iü besteld De prys daarvan 1 95 per 100 atuks Deze zijn even riet aan het publiek aangeboden uitsluitend de molentjes welke in iiTiJnij vtTvaardigd zijn De pnjs ra deze liep van ƒ 8 tot 7 per S = 1 4K Wel waren derhalve di prij Jan de Nederlandsche fabrikanten h ger aan die van de Duitsche doch Winiemulp heeft daarin geen gevjnjeix om de levering aan de denandsche industrie te oinhouta Door deze gunning toch weri een ierlandsch belang gediend Voor de sprGOlije s speldje voor weede collecte werd een opdracht en Nederlandsche firma verstnÉt Toen het deze firma bleek dat zet mogelijk op zulk een korten tirmün Nederland gemaakt konden wori leift ij deze in Duitschland doen vaardigen De prijs van deze speiS was ongeveer ƒ 3 75 per 100 slulu Nadrukkelijk heeft de direca generaal order gegeven dat de ï vaardigmg v an alle volgende speü m Nederland moet geschieden Oï e nkomsten zyn ter zake reeds 4 sloten tegen een gemid Jden pryJ eirca ƒ 4 36 per 100 stuks 3 Tot 1 Januari van dit ja irïWil auto s aangeschaft waarvan voor in dienst in elke der 11 provincies Wtin voor het hoofdbureau 3 In aaiun king genomen dat de Winterhulpin haar opbouwperiode is en v dat het normale verkeerswezenreddcrd is wil het der commissiekomen dat het aantal auto s alllïvoor het oogenblik niet o ergroot is I BOKSEN LOCATELLI GESLAGEN De jeugdige Fransthman Desp is er in geslaagd den Italiaan I 0CIW op punten te slaan Localeüi tegen het enthousiasme van zijn icïj stander niet op en trachtte tcveiï zijn meerdere routine aan te wcnii spoiiDi vnsr van kogon De Italiaansehe bokser Spoidi na tien ronden op punten ji itmerikaan Kogon In de achtsten redde de gong den Amerikaan vw knock out ncderlaag In Maart f Z Italiaan nu voor den titel m het 1 gewicht boksen tegen Lew Jcnkii Naar de competilieleider van Nederlandschen Korfbalbond deelt zijn de compctitiewed i U van d distneten Zuid Holland ö derland en Overijssel vastgesteld i Zondag 26 Januari in verband n i slechten toestand der speel el l f gelast Ten aanzien van het w programma vastgesteld voor dr = trk ten Noord Holland en Zuid t iiüta BUITENLAND ITALIË tBCBRBERJCHT VAN HEDEN Tobroek gevallen VEBLIEZEN WEDERZUDS ZWAAR Hier volgt het 232ste Italiaansehe weennachtbericht De laatste afdeelingen die in den We teluken sector van Tobroek hardnekkig tegenstand bleven bieden aan den vljandelijken aanval moesten gisteren wüken De strijdkrachten die zich lo de versterking Tobroek bevonden bestonden uit een divisie infanterie Sirte een bataljon grenswacht een bataljon zwarthemden afdeelingen zee oMaten en artillerie 20 000 man in totaal Déze gtrydmacht heeft 18 dagen lang tegenstand geboden aan een onophoudeluk drievoudig bombardement te Und ter zee en in de lucht en vier dageh lang aan den eindaanval Onze rtillerie schoot tot aan de laatste granaat en veroorzaakte ontzaglijke verlieten onder de afdeelingen Australiërs Onze verliezen aan manschappen en materieel waren eveneens aanzienlijk Volgens vijandelijke radioberichten heeft men me r dan 2000 gewonde Italianen uit Tobroek weggedragen Tijdens den slag van Tobroek die volgens erkenning van den vijand zelf zeer zwaar was vochten de Italiaansehe gtrijdkrachten heldhaftig Na Tobroek heeft de slag zich naar het Westen verplaatst waar aanvallen van gepantserde vijandelijke strijdmiddelen afgeslagen werden door ons vuur benevens het bombardement en het mitraiUcurvuur van onze luchtmacht Een vliegtuig van het type Blenheim werd door onze jagers neergeschoten Aan het Grieksche f nt zün onder ongunstige weersomstandigheden bij operaties van plaatselijk karakter belangrijke stellingen bezet en aan den vijand zijn gevoelige verliezen toegebrarht door de vermeestcring van krijgsgevangenen en ai tomatische wapens HET SOEDAN FR9NT In Oost Afrika zijn de gevechten aan het SoedanfroBt voqrtgezet m het gebied van Tjseroc en dat van Aicota Dvet moedige medewerking van onze afd elm gen luchtstrydkra ten DUITSCHLAND leoerbericht vAn heden De luchtactie n de Middellandsche Zee Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Snelbooten hebben onder ongunstige weersomstandigheden m het Kanaal succesvolle verkenningen uitgevoerd Zy kwamen meermalen met den vijand In contact De Duitsche booten zijn onverlet op haar steiuipunten teruggekeerd Ook het Duitsche luchtwapeii heeft gisteren als gevolg van het ongunstige weer zyn activiteit tot gewapende verkenning beperkt In de Middellanjjsche Zee hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen een door zeestrijdkrachiten beveiligd nijahdêlijli convooi ten pesten an Creta aange vallen Vers heidene bomtreffers vai middelbaar Kaliber op drie zware een heden van d Engelsche vlootformat ës werden onmskenbaar waargenomen Een vijandelijk vliegtuig is neeMeschoten i Formaties bommenwerpers van het Dt itschc Iiichtcorps hebben gisteren l at op d n middag een vyandölijkc vlootformatlie in het centraje deel van de Middetl ndschc Zee aangevallen Volgens dCi eerste inlichtingen schijnt een zware i üandelijke kruiser aan den achtersteven door een bom van groot kaliber getroffen te zyn Op den Atlantischen Oceaan heeft een van onze duikbooten ondrfr bevel vw korvettenkapitein Carlo f Alberto Teppati het Grieksche schip Bleni van WOO ton tM zinken gebrachte Een andere ondcrzecéon ler bevel van korvettenkapilcin Salvatore ToJaro heeft n zwaren KtWid den Eneelaclicn hulpkruiser Eumdeus van 7000 ton met wpen ai n boort tot zinke gebrncht Engelsche oorlogs chepen bestookt TWEE SLAGSCHEPEN GETSOFFEN Twee Engelsche slagschcpen en een zware kruiser zyn Vrijdag door Duit Che gevechtsvliegtuigen op de Middeliandache Zee met succes met bommen bestookt aldus het D N B Een slagschip kreeg een treffer met een bom van het zwaarste kaliber die op den achtersteven neerkwam Het voorschip van het tweede slagschip werd getroffen door een bom van zwaar kaliber en kreeg een tweeden treffer aan den scheepswand Ook een zware kruiser is getroffen BINNENUND OORLOGSSCHADE PUBLIEigRECHTE LIJKE LICHAMEN Verordening verschenen Het Verordeningenblad bevat een besluit van den secretaris generaal van het departnneiit van Financiën betreffende de bijdragen van het Ryk ten behoeve van den wederopbouw en het hecstel van door oorlogsgeweld beschadigde goederen toebehoorende aan publiekrechtelyke en daarmede gelijkgestelde lichamen Het besluit luidt Artikel 1 Van Rykswege worden aan provinciën en gemeenten met inachtneming van de volgende bepalingen bijdragen verleend m de uitgaven tot wederopbouw en herstel van in Nederlan aanwezige aan deze lichamen toebehoorende goederen welke door oorlogsgeweld hetzy van Nederlandschenhetzy van vreemden oorsprong zynbeschadigd Ingeval de goederen niet toebehooren aan een provincie of gemeente doch aan een hchaam hetwelk ingevolge het bepaalde in artikel 1 lid 4 onder 2 van het besluit no 221 1940 besluit op de matericele oorlogsschaden door den secreatris generaal varihet departement van Financiën meteen publiekrechtelyk lichaam is gelijkgesteld terwijl de goederen geheel ofvoor een overwegend deel met middelen van een enkele provincie of gemeenje zijn vervaardigd of gesticht dankan aan deze province of gemeente metinachtneming n an de volgende bepalingen een bijdrage worden verleend Artikel 2 1C VI vér e De bijdrage wurdt gesteld op lie bedrag van het schuldrestant aS ol het oogenblik dat de schade werd M gebracht ten laste van dé provincie ofde gemeente drukte op de geheelnietigde of waardeloos gewordenderen VoOr zoover een goed gedeeltelijkis vernietigd of waardeloos geworden wordt de bijdrage gesteld op een evenredig deel van het schuldenrestant Onder schuldre stant wordt verstaan het niet afgeloste gedeelie vanterzake van de beschadigde gpedeiengesloten vaste leeningen Met schuldrestant kunneiV wordengelijkgesteld ten laste van den kapitaaldienst gedane uitgaven waarvoornog vaste leeningen moetei wüidengesloten Voor goederen behooi ende tot detakken van dienst bedoe d in artikel 252 der öemeentewet en artikel 116 derProvinciale wel op wTfelker waardevolgens daarvoor bij verordening gestelde regelen wordt afgeschreven wordt het schuldrestant ge steld op deniet afgeschreven boekwaarde Artike 3 Geen bijdrage wordt verleend in dien en voor zoovep afzonderlijke wet telijke of administratieve regelen in de geleden schade voiirzien AcUkel 4 Op de bydrage wurdi in mindering gebracht hetgeen uit anderenhoofde zonder verplichting tot terugbetaling of verrekening wegens de geleden schade reeds is of nog zal wordenontvangen voor zoover dat door densecrtearisgeher al van het departement van Financiën voor zoodanigenaftrek in aanmerking wordt gebracht Een dergelijkeaftrek vindt niet plaatsvoor hetgeen uit hSofde van verzekering tegen obrlogsmolest reeds is of nogzal worden ontvangen boven het totaalbedrag der bijdrage Vopr de uitkeering uit hoofde vanverzekering tegen oorlogsmolest geldthet bepaalde in artikel 18 van het besluit jop de materieele oorlogsschaden Artikel 5 De bijdrage vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2 en 4 wordt verminderd Indien de schade door een ge e nte is geleden met een bedrag elijk aan vijf ten honderd van de som an De belastingcapaciteit der gemeente bedoeld in artikel 7 van de veiordening van S October 1940 Nedertendsche Staatscourant no 215 over het boekingstijdv a t 1938 39 b De uitkeering uit hel gemeentefond s bedoeld in artikel 3 le ter c der wet van 15 Juli 1929 Staatsblad no 388 sedert gewijzigd over het uitkeenngsjaar 1938 1939 en c De gemiddelde winstuitkeeringen van de gemeentelijke eleetriciteits gas en waterleidingsbedrijven Qver de jaren 1936 1937 en 19 vermeerderd met de wmstvervangende uitkeeringen en verminderd met de nadeelige saldi vastgesteld overeenkomstig de door het Centraal Bureau voor de statistiek verstrikte cijfers 2 Inden de schade door een provincie is geleden met een bedrag gelijk aan vyf ten honderd van de som van De opbrengst van de opcenten op s Rijks directe belastingen zooals deprovincie deze ten hoogste kan heffenkrachtens het bepaalde in de artikelen126ter en 126quinquies der ProvincialeWet over het boekingstijdvak 1938 1939 en de uitkeering over het jaar 1939 van het ryk ingevolge artikel 72 der wet van H Juni 1905 Staatsblad no 210 Artikel S In bijzondere gevallen kan de bydrage n afwyking van het bepaaldein de artikelen 2 4 en 9 met totpassing v an andere maatstaven wardenvastgesteld Mdt name kan Aan een provincieof genifente welke als gevolg van deuitgavep tot wederopbouw welke teharen laste blijven in bijzondere finaneieele moeilijkheden zou geraken een igewone bydrage worden toegekend Artikel T vaaMkn T erc Aan e toekenning der bijdragen kunnen voorwaarden wordep verbonden in het bijzonder met betrekking tot de besteding der bijdragen ten behoeve vami n wederopbouw rtikel 8 A n RWere publiekrechtelijkelichamen en aan lichamen weikedaarmee ingevolge het bepaalde inartikel 1 lid 4 onder 2 van het besluit i op de materieele oorlogsschaden zyn gelijkgesteld doch voorwelkff ten behoeve van den w ederopbouw en het herstel hunner goederengeen bydrage ingevolge het bepaaldein artikel 1 lid 2 wordt verleend kan door den secretaris generaal vanhet departement van Financiën büvoor i ier geval afzonderlijk te nemsnbeschikking een bijdr e wordenverleend in de in artikel 1 bedoeldeuitgaven Artikel 4 is van toepassing Artikel 9 Verzoeken tot toekenning vanbijdragen op grond van dit besluitworden door tusschenkomst van derijkscommissie van advies in zake bijdragen wederopbouw publiekrechtelijke licham3n ingediend bij den se cretarisgeneraal van het departement van Financiën Deze stelt voorverzoeken tot toekenning van bijdragen bedoeld in artikel 2 eenmodel vfist De rijkscommissie van advies inzake bijdraeen wederopbouw publiekrechtelyke lichamen brengt zoospoedig mogelijk advies uit aan densecrtarsgeneraal van het departement van Financiën De secretaris neraal van hetdenartement van Financiën stelt debijdragen en de eventueele daaraante verbinder voorwaarden va Artikel 10 1 Ejii bijdrage wordt slechts toegekend indien het verzoek daartoebinnen twee maanden na het toebrcngen der schade of indien de schade istoegebracht voor het in werkingtreden van dit besluit binnen tweemaanden na het in werking tred n bi de njkscommissie van advies inzakebydragen wederopbouw publiekrechtelijke hehamen is ingezonden Hettwvenstaande is niet van toepassingop de bijdrage bedoeld in artikel 6 tweede lid 2 In bijzondere gevallen kan door den secretarisgeneraal van het departement van Fmanf iën verlenging van de e termijnen worri n toegestaan Artikel tl Aan provinciën en gemeenten welke een verzoek tot toekenningvan bij itn hebben ingezonden kunnen op iiaar aanvrage voorloopigeuitkeering n worden gedaan Aandeze uitkeering kunnen voorwaardenworden verbonden Een zoodanig verzoek wordt doortusschenkonist van de rykscnmmissievan advies in zake bijdragen wederopboui publiekrechtelijke lichameraan den secretans generaal van hetdepartement var Financiën gericht In bijzondere gevallen kan eenvoorloopige uitkeering worden ge daan voor de inzending van het verzoek tot toekenning der bydrage Het bedrag der voorloopige uitki ering wordt bepaald dcor den se cretarisgeneraal van het departement van Financiën Artikel 12 1 Dit besluit treedt in werking op den dag zijner afkondiging 2 Het wordt aangehaald onder dentitel Besluit bijdragen wederopbouwpubliekrechtelijke lichamen Razzia op sluikhandel te Maastricht MET MINDER DAN 44 ARRESTATIES De gemeentepolitie van Maastricht heeft in samenwerking met de Duitsche politie een groote razzia ondernomen tegen de bedrijvers van een sterk verbreide sluikhandel in allereh artikelen en van aanbiedingen in verband daarmee op de openbare straat te WijkMaastricht In het geheel walden 44 personen mannen vrouwen jongens en meisjes aangehouden Een deel van de arrestanten is in het huis van bewaring opgesloten De menschen werden gearresteerd wegens overtreding van het Prysbeheerschirtgsbesluit hamsterwetten distributiewelten en daarmee verband houdende bepalingen De in beslag en in bezit genomen goederen vulden een gehcele kamer van het politiebureau 169 coupons dames en heeren stoffen enkele coupons mantelstoffen behoorden hiertoe evenals 150 stukken damesondergoed partijen kousen zeep cacao laarzen schoenen en werkklceren EXPORT VAN NEDERLANDSCUE BLOEMEN NAAR OUITSCHjpAND De uitvoer van snijbloemerv zooals rozen seringen fresia s en amarylli naar Duitschland heeft thans weer een aanvang genomen Van Duitsche zijde zal aan den importeur een Uebemahmeschein worden uitgereikt welke recht geeft op den invoer van een bepaald aantal kilogrammen snijbloemen De commissie voor den uitvoer van snijbloemen naar Ouitachl md deelt nog mede dat het vert od van invoer van grootbloemige chrysanten en bolWoemsn tulpen nacissen en hyacinthen vooralsnog gehandhaafd blijft VIII Die wil ik volgen zegt menig meisje warmeer zy aan haar later huwelyk denkt en meent dat de opleiding voor Kinderverzorging en Opvoeding zooiets is als een avondcursus waarby men in een twintigtal wekelyksche lessen van een uur een diploma vexir opvoedster veroveren kan Zoo is het niet De opleiding voor K en O zooals deze n het kort genoemd wordt heeft door den naam tot tal van misstanden geleid waarvan ik er boven één schetste Hetgeen zeer jammsr is want de studie kan elk meisje met een goed verstand en liefde voor kinderen van harte worden aangeraden omdat juist in deze opleiding alles besloten is wat een meisje aan kennis en ervaring kan verwerven om de mooiste taak te bevorderen welke voor haar weggelegd is n l de innige beleving van oprecate moedervreugde en het schenken van een zoo volmaakt mogelijk kindergeluk De opleiding voor K en O ia buitengewoon breed Een eigenaardige bijkomstigheid daarvan is dat als de leerling het Certificaat voor K en O behaalt zy meteen zóóver onderlegd s dat zij tegelykertyd het staatsexamen voor leerares K en O kan afleggen en de akte N XX behalen Dus om het zoo eens te zeggen een gediplomeerd Kinderverzorgster en Opvoedster bestaat niet Wel kennen wij de opleiding en de functie van Kinderverzorgster die in Koloniehuizen wordt aangesteld doch dezen werkkring heeft met de hier bedoelde niet uitstaande Omdat de leerling na beëindiging meteen leerares kan worden en dit vanzelfsprekend ook meestal dadelyk wordt doet velen die van dé voorwaarden der studie kennis nemen terugdeinzen Zy zien deze veel té zwaar meenend dat het doel te y r hun eigen bedoeling voorbijschiet en richten het oog op een andere opleiding Hetgeen jammer is Zooals ik reeds zeide zeer jammer Eigen joto De opleiding voor K en O schenkt de leerlingen een alj enisene voirtimg waarby de degelijke studie en de bo j oefende praktijk er voor orgen dati zij na het behalx van het certificaat of het afleggen v n het Staatsexamen j in den ruiir ten zin dcis waord s bekwaam en de skuiidig zijn op het ter rem der opvoeding en belast kunnen worden mst de lichamelijke en goes j telyke veniorging en opvoeding van kinderen tot den liefijd van veertien jaar Zooals ik reeds eide de opleiding wordt dikwyls bestaan ver schil ende actes en aan teekeniiigen op diploma s welke te kennen geven dat de houdster opgeleid werd en in staat is om zich met kinderen bezig te houden Ik noem slechts de aanteekenmg kinderv rpleging op het diploma voor ziekenverpleging het diploma Kinderverzorgster in Koloilieiiuizen van den Centralen Raad van Kinderuitzending terwijl er vcrAit nog opleidingen zijn voor Kinderjuffrouw voor Gouvernante welke op de huishoud scholen genoten wordt terwijl de studies voor het Lager Kleuter en Bijzonder onderwijs natuurlyk niet mogen woeden vergeten Elk aezer opleidingen echter en daardoor elk diplomj bezit een speciaal karakter 2too t eperkt zic h de aantend ill een leidende positie Mocht tè jongen leeftijd geschieden i de kans groot zyn dat de pfJ onervarenheid en haar tckon levenswysheid bederven waaroh opleiding en theoretische keiuij recht geven Die goede toekomst mag echt candidate niet in verleiding 1 het beroep te kiezen alleen vo goede materieele mogelykhedeT in het beroep succes te bocken t noodig dat de canddiate over et uitroeibaar optimisme een tj fnuiken uithoudingsvermogen pT uitermate grooten offerzin fc want naast de enorme voldwelke zij telkens weer in hatf ondervinden kan moet zU ook rei op een reeks van teleurstelveel tegenwerking en voqral vee begrip Maar voornaamste taak inuntf zyn goed te maken hetgeen Tpn fout deden of anderen wier ten tekort Whoten te vervangen taak welke dikwijls veel werkw gen brengt doch niet altijd de deerng vindt waarop de rcs recht geven ViriNTERHi iP NEDER Eigen foto onderwijs te geven in K en O z n de eenige diploma s welke déze vakken op de breedst mogelijke basis beheer achen Tot goed begrip en om deze opleiding vooral recht te doen wedervaren wil ik hier een opsomming geven van de onderdeelen waarait het studieiJrogramma bestaat Aan de leerlingen wordt les gegeven 19 Opvoedkunde Zielkunde Kinderverzorging Gtezondheidsleer Biologie Sociologie Kmderhandenarbeid Wetskennis Kinderteekenen Spelleiding Kindermuziek Handwerken Vertellen Zingen Tuipverzorgen Lichamelijke oefening en het lesgeven De opleiding De opleiding voor K en O zelf duurt drie jaar en vindt plaats aan één der beide scholen voor K en O te Rotterdam of te Amsterdam terwijl aan de R K scholen voor MaaLschapjjelijk Werk te Sittard en te AWisterdam gelegenheid is dfze opleiding te volgen De too latng seislL fcen ijn gelijk aan die voor de Scholen voor Maatschappelijk Werk Het minste wat geeischt wordt is iiet Mulo diploma of twee jaren Huishoi id chool maar normaal wordt gevraagd eindexamen Gymnasium H B S of Acte LO Over afwykingen van deze eisctren van toelating beslist de direclie der betreffende school In dit verband zij er nog aan herinnerd dat tal van meisjes die haar acte L O be itten verder gaan en zicji tot leerares K en O bekwamen Wanneer wij weten dat bezitsters van deze akte onderwij üreS5 en dus die bevoegd zijn zonder meer op ten lagere solioul voor de klas te staan toch ni g den gehe len cursus voor K en O moeten volgen dus toch nog meer dan drie jaar moeten stiideeren om het K en O diploma te behalen dan kunnea ij s jffen welk een schat van I itf4 n vooral erv inng een gediplomeerd K en O ster be it n mo t Want vergeet dit niet niet allex theorHisch maar ook practisch wordt de opleiding gegeven Het derde studiejaar voor K en O is n l het z g jiractijkjaar De leerlingen moeten din normaal dienst doen in een voag dij gesticht een v vacantie kokmie of in g vinnen met kinderen van verschillende leeftijden Legt zy ten laatste met goed gevolg haar eind xa het men af dus it zy in het bezit v n CertifK aat voor K en O dan is zij bevoegd de leiding van een kinderhuis kinderbewaarplaats of een soortgelyke instelling op zich te nemen of naast of bij ontstentenis der moeder in haar pïalats de geheele opvoeding van kinderen ts verzorgen en te leiden SPORT De toekomst mogelykheden voor meisjes die zich in K en O willen bekwamen zijn zeer ruim Es bestaan meer dan honderd Nijverheidsscholen in het land waar de vakften K en O gedoceerd worden waar zij dus in het bezit der Akte N XX als leerares kan worden aangesteld Verder zijn zij de veel gezochte en gewaardeerde leidster van kindertehuizen vacantiehuizen kinderbewaarplaaLsen en kleuterscholen Nu alom de drang merkbaar is de onbevoegde krachten aan deze inrichtingen door bevoegde te verv in cn moet erop gerekend worden dat binnen afzienbaren tijd de vraag naar K en O gediplomeerden zeer groot zal zijn KORI BAL VERSCIin LENDE KORFBAl WEDSTRIJDEN AFGELAST oen nadere bpslls 4ing wordeo gen De lange Opleiding mag verder niemand afschrikken de tecrares K en O evenals de gediplomeerd Maatschappelijk Werkster komt waar zü ook aangesteld wordt byna dadelijk