Goudsche Courant, zaterdag 25 januari 1941

fjEMSrt BLAD ZATERDAG 25 JANUARI 194f EFFECTENBEUkS AMSTERDAM Heennaf aand Heinek aand Hero Cons aand IfiO Ho St m f a IToilandia aand Hol Bet Mil X 310 Ho dr en k A 2 i Holl Kunsti I A 142 Int Cew B dito H2 Irtem Vise A TV K r Bevnesdito va D o pref Kov NB m b a I K N Hoogov do 3S Kon N Zout I A J K Br Stheem do 2S i 230 Korer srhoff NV de dito115H 114 l ev Br en U C 100 c pr and IIZ Dito lOOÓCv prA M 130 11 1074 37 die een actie wilde inzetten om te verkrijgen dal verandering w erd gebracht in hel systeem van de commissie van toezicht om wanneer een nieuwe machine werd aangeschaft hiertegenover twee oude moesten worden opgeruimd De ontslagen zijn tenslotte toch niet doorgegaan De heer Krijger verklaart dal de directeur altijd opkwam voor de belang n van het personeel waarom het uitgesloten is dat hi i het personeel onaangenaam zc u willen zijn Dan wordt behandeld de kwestie van het advies van dtn heer Korthuis aan de gemeente Den Hf ag over de gemeenteü ike drukkerij Hij kreeg hiervoor f 600 waar de heeren Leurs en Zwijndreeht ieder f 125 kregen er de heer Voermans f 10 of f 15 Dan komt aan de orde jie verhoudingen ter landsdrukkerij Getui i e De Groot commies bij de Ned Staatscourant meende dat helcontact in de laatste jaren beter was doch zijn afdeeling heeft niei veelmet het technische geeelte van hetbedrijf te maken Onder den vorigendirecteur waren de verhoudingenveel slechter é De oud direcfeur var de griffie der 2e Kamer de heer J G Pippel heeft niet anders dan goede er arin gen gehs t met d T heer Korthu S De heer Ter Laan verklaart dat aan de commissie nimmer gebleken us dat de verho tidingca in het bedrijf niet deupden De gen adj bedrijfsleider van de ia d dnil kerii zegt aarv kp k w botsingen met den heer Korthuis te he iljen pehpd Hoe laneer hij met hem sPTi v kte des te beter werd r verhol d r De h er Kruier veH I arde dat vi r vsn r e vijf le en de com i s i yi top ht voor het ontslag w en j e vitf l eden wp t van ooHee dnt de directeur zich sr til h= f mafkt pï n vrrepp T o f d van zHn h vop n H t i en vpt i rf r pers gaf ten et H n i ryrwf ft D h f T r Laar h f pifiid l rir n dref r t e Wi yiin prtr n fn t i V TMing De fout Vf m y T Kor i is is gPVFeest dat hü b ciprrwet p rr tn nY T P ht VP1 = f h t O ver d dat de meister verantwoor k i T t frfmernvpThtmr was hi rn de h n rf v am d raadf eden hun pleidooien aanvingen niet k E ea i ve l Jl ner m en tlAND lu Ilanci b blag 1 voor 4t Bidden ï en J g 1 oin id du OQll N d at vaUl iet erde 4 tematta cheS veRSn lfid 1 niet dC Pnancieili atgelo thana Mt litslui n welÉi wau eur Ü ig onile ie molo Ie lJreeds voor Diiitsch rvan wu I uvonwel bden d li ke m Ne j priis van per m ld e pruzen pntén hoo i doch h n redsi 1 de Ne i mthoudeii I d een vooir dracht mt verstrekt d U e WH J ti nnyn In word doen V pe speldiü stuks dirccteaf it de v Ie speWpl Jen Ov l eeds a In prgs T Jaar zijn U voor dcfl fincie ea lerhulp n t T en voorUkj ezen ont i nissie voot althBH t verdrsse Despe kn Legate tateHi Il zijn tcgeff tevcrge te wena OCON I ipoldi n van o htste ron an van e ajrt zal n het licWJenkins IFBAI Ilast van md nio wed lrUaf Hand ¥ lesUrld r d met 2 Iveldért j t edstt m de tlid t giNIIENUIID tfiiiir VKUWAABT TEGEN IfcWWoSGEN LEENI JG bevoegde zijde wordt gemeld J Schillende zijden bu hot ni var financiën ontvangen Trgebleken dat niet ieder zich Mrind duidelUke voorstelling iev rmd van het verband tusïf df vrüwill ge pet taatdee waarop Ihans de inschrijving is Sd en een bij mislukken 2J vW ui gedwongen 2 2 yiS S het vocrbee w opgenomen n prosptclus der 4 slaatslee 1941 is uileengezet zullen de yver ep df 4 pet staatsleenipg K 1 hel lot een gedwongen lee oultïifte mocht komen tot het i beloop hunner inschrijving op de VZime lew K i feite wor en tó teld van hunne verplichte de l lin in de 2 pet leening TechniKh zal In kunnen geschieden door het inlevereh van de stortingsh wiizen w stukken 5 4 pot stanlf leerjing bevinden M n hehoiKlt aldus zijn stukJcen in j pd Etoai leéning Van de verïilchtedef lncf ifS 1 d i pet lees i nien d rhalve tot het bedraR Jjiojr vriiwilli e inschrijving vrijge MOIFTF BETRKFFENDE DE ÏN RN VORPKWINGEN OP Dl ITSOHI AND De staatMourar t van gisteren bevat j voleende derde beschikking van den rfUris l r tn a van het departeMTU van Financiën ter uitvoering van verordenir K No 198 1940 betreffende het in Diiitschland belegde Nederlandsche kapitaal iDjezetcnen in den zin van artikel I dér deviezfnierordening 1940 ver otdenine No 27 1940 die bij den aaniinj van den Isten November 1940 ejjenaar of bchf erdcr waren van een o meer beleggingen of vorderingen in den zin van het geblokkeerde Markonblsstin besluit 1940 zijn hoofdelijk houden vóór 15 Febi uari 1941 daarvan een aanpifie in tweevoud in te iiropn bil den inspecteur der geblokkeerdemarkeribt lasting te sGraven hagen De verpiichting van den eige naar gaat ever ip zijn effgonamen De termyn voer de aangifte kan door dra inspecteur worden verlengd Aan de verlenfiin kunnen voorwaarden worden verbonden Artikel 2 De aangifte geschiedt naar den toelUnd bij den aanvang van den Isten November 1941 en dient te worden in ericht overeenkomstig het voorjBchreven model Door of voor één eigenaar kunnenmeer dan één aanpifte worden gedaanmits elke aanf ilte het aantal aangiftenvermeldt Artikel 3 Dit besluit treedt heden in werking Toelichting Hét departement van Financiën brengt in verband met het bovenstaan dt het volgende onder de aandacht Deze beseh ill king roept voor ingeWtenen in dei Zin van artikel 1 der Dtviezenverordening 1940 verordening No 27 1940 die bij den aanvang van liten November 1940 eigenaar of bc heerder waren van een of meer bel 88ingen of vorderingen in den zin vjn Jiet geblokkeerde Marken belas lagbesluit 1940 d w z in het algemeen Ie lot dat tijdstip in Duilschland geblokkeerde vermogensbestanddeelen Min ingezetenen de verplichting in m leven daarvan vóór 15 Febrauri as diriftelijk aangifte te doen bij den nispectcur der geblokkeerdZMarken Waslmg Elandstraat 42 te sGraven Wn De aangifte welke biykens het Wrenstaande betrekking heeft op den stand bij den aanvang van len Isten ovember 1940 en waartoe zoowel de ïenaar c q dient wetteUike vertegenwoordiger als de beheerder gehouden JJ dient te geschieden door inzending 1 een behoorlijk ingevuld en ender fitend aangifteformulier hetwelk TOnen enkele dagen verkrijgbaar zal W by de banken bankiers enz nmissionairs in effecten zoome de raKenoemd adres tegen verloMing van 2 cents per formulier d dStht wordt er op gevestigd I ï l V voldr T p n voormelde Sl daaronder begrepen ib on ulledige invulling van i rf f ormulier ingevolge art 6 tirT i blokkeerde Markenbelas S o dt gestraft met rf 8Misstraf van ten hoogste ee 8fhnn j5 te hoogste monderdduirend gulden dan wel Lrt tèK hoogste zes Cï WWboete van ten ltian nd uiden al naar taan voor hem bestaan knZt uwkeurigheid te voldoen I ftt fe e bij de bij het aan Tmsw T Pfvo Kde toelichting WwfH eds thans worded uw i an tüd tot tüd op ow T ïtlóke aangiften zullen toLffJ elke uiteraard op PPnTlïï J P t bepalen tijd betrekking zullen hebben WAARDEBESTEtLING D M FAR WtnSdd T 9 belangstelling is WntiSTf rï alg ene begraaf trwh J Ha g het stöffeiyk Pari besteld van mr D Gii r in bet gerechtshof V 11 t organist Ases j gehooic waarna mr Van RoS M ïtT JflliTighaus pre ► laagsche gerechtshof tq JT kl verhinderd wa het J N prak de heer M i rï d i van afscheid attten groet bf cht dr J C A Fetter ï Vader AAD TAN BESTUUR IN ARBEWSZAKEN Dezer dagen werd reeds medegedeeld dat itt bverleg met de daarvoor in aanmerking komende officieele instanties door de werkgeverscentralen is opgericht een centraal orgaan voor de behandeling van sociale aangelegenheden genaamd Raad van Bestuur in Arbeidszaken Naar ons thans wordt medegedeeld is het dagelijksch bestuur van deze raad van bestuur voorloopig als volgt samengesteld Voorzitter mr D U Stikker directeur der N V Heineken s Bierbrouwerij Mij Amsterdam tevens voorzitter van centraal overleg in arbeidszaken voor werkgeversverbonden Leden ir W H van Leeuwen pre sident directeur der N V Nedrrlandsche Gistr eu Spiritusfabnek Delft tevens vicevoorzitter van het verbond van Nederlandsche Werkgevers ir M H Damme directeur der N V Werkspoor Amsterdam tevens lid van het dagelijksch bestuur van centraal overleg in arbeidszaken voor werkgeversbonden ir F H E Guljé directeur van de HoUandsche coóstruttifweikplaatsèn te Leiden tevens Vjparzitter van het H K Verbond van Wèrkgeversvakvcreenigingen Dï Q J M de Gruy ter directeur van de N V Koninklijke Indusirie en H andelsmaatschappij van P de Gruyter Zoon te s Hertogenbosch tsverss lid van het bestuur van het R K Verbond van Werkgéversvakvereenigingen A Borst Pzn voorzitter van öen Raad van Beheer der N V Broodunie Rotterdam tevens voorzitter van het Verbond van prot Christelijke Werkgevers in Nederland De volledige Raad van Bestuur zal zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de voornaamste bedrijfstakken Binnenkort zullen dienaansjaande nadere mededeelingen worden gedaan Het bureau van den Raad va i Be stuur is gevestigd Kneuterdijk 8 Den Haag HET KADER VAN DEN OPBOUWDIENST Aan een t esluit van den secretarisgeneraal van het departement van Algemeene Zaken houdende voorloopige regeling van den rechtstoestand van het kader van don Opbouwdienst ontleenen wij het volgende De leden van het hooger middoné en lager kader van den OplKiuwdilnst zijn geen ambtenaren in den zjn der Ambtenarenwet 1929 der militaire Ambtena renwet 19S1 of der Pensioenwet 1922 Op diegenen onder hen die de hoedanigheid van officier of ambtenaar op non activiteit bezitten blijven de voor hen uit dezen hoofde geldende bepalingen van de in het voorgaande lid ge noemde wetten van toepassing Voorts behelst het besluit de bepaling dat aanstelling bevordering en ontslag van het hooger midden en lager kador geschieden door den se cretarisgeneraal van het departement van Algemeene Zaken die ten aanzien van het kader den commandant van den Opbouwdienst deze bevoegdhciö J kan verlecnen KOUD OF NIET KOUD Gistermiddag om tv ee uur werd het Leidsche plein te Amsterdahi in lichte opschudd ing gebracht door een 19 jarig jongmensch dde daar behalve met schoenen en shawl hoed on parapluie in oarudijselijk costuum rondwandelde Twee voorbijkomende surnumeraivï van politie hebben den n an in zijn vel gegrepen en het politiebureau binnengebracht UITGESLOTEN SLAGERS Het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd maakt bekend dat de volgende slagers zich hebben schuldig gemaakt aan het frauduleus slachten van varkens of het voorhanden hebben van vleesch afkomstig van frauduleus geslachte varkens H J J V d Put Nieuwe Haven 77 sGravenhage J D Pronk Thomson laan 118 s Gravenhage j La ngenberg De Kempenacrstraat 87a Oegstgeest M J Hölsken Prederikstraat 62 sGravenhage C Overduin Rem brandtlaan 5 Sliedrecht Tegen deze slagers is proces verbaal opgemaakt terwijl zij bovendien door de Nederlandsche Veehouderijcentrale van het verkrijgen van een toewijzing van vee en vleesch voor geruimen tijd zijn uitgesloten S LIJK VAN VERMISTE VROUW OPGEHAALD Voorbijgangers ontdekten gistermiddag dal in de rivier de Vecht onder de gemeente Breukelen Nijenrone een vrouwenlijk in het water dreef Terstond werd de politie gewaarsnnuwd waarna het lijk werd geborgen Uit enkele gegevens welke men op het lichaam aantrof kwam vrijwei met zekerheid vast te staan dat men te doen had met het stoffelijk overschot van de 64 jarige mevrouw Van der P gewoond hebbende te Utrech die sinds een zestal weken werd KETTINGHANDEL IN KOFFIE EN THEE Te Oldenzaal is égen verschillende personen procesverbaal in verband met kettirghondel in koffie en thee opgemaakt £ en partij koffie die achteraf bleelj te Hengelo gestolen te zijn was reeds door verschillende handen gegaan Tevens is tegen enkele winkeliers procesverbaal opgemaakt wegens den verkoop van koffje en thee zonder bon De politie heeft de zaak in verder onderzoek SEt e EK GOEDEREN KUD BOO ANDSCBE BIERBBOVWERU In de gisteren te s Gravenhaee gehouden gewone algemeene veritadering van de Zuid Hollaniïche Bierbrouwerij zijn de balans en de a gem ene verliesen winstrekening over het boekjaw 1939 40 goedi eM d RECHTSZAKEN Moord te GeuIIe MAN SCHOOT ZUN NICHT NEER In eerste instantie stond voor het 0 ergericht terecht de 24 jarige Iftswirkman J M S wonende te Stèin Limburg beschuldigd van moord gepleegd te Geulle Deze moord heeft plaats gehad op 17 Juni 1940 De verdichte stond voor dit Duitsche gerecht terecht omdat hij de Duitsche nationa1 jeit bezit In deze zaak waren 12 getuigen gedagvaard Verdediger was mr J W Ppek te s Gravenhage Verdachte die een afgestompten indf uk maakt zeide zijn nicht die ook ii Stein woonde 10 jaren pek ud te hébben Ondanks het feit dat hij een iiitieme verhouding met haar had is zij getrouwd tegen welk huwelijk de verdachte bezwaren had geopperd President Bij de politie heeft u verklaard dat u van plan was geweest rhevrouw P dood te schieten Verdachte Als ik dat verklaard heb wist ik niet wat ik zei Op een keer hadden beiden een afspraak gemaakt maar mevr P had den verdachtec laten staaij en kwam niet Den dag van het gebeurde fietste hij langs het Julianakanaal Hij zag toen mevr P loopen met haar man en eenige kennisseri Zij liepen in de richting Maastricht Verdachte reed hen achterna Hij kan zich herinneren dat hij een revolver trok en geschoten heeft Toen dat gebeurd was wilde hij zelfmoord ïilegen maar toen hij eenige uren in een aangrenzend bosch gelegen had had hij angst gekregen Pres Waarom heeft u juist dien dag den revolver bij zich gestoken U liao hem tevoren in n duiventil verborgen Verdachte Ik had den revolver schoon gernaakt en hem daarna in mijn zak gestoken Ik wilde hem verkoopen Hiema werd een aanvang gemaakt met bet verhoor der getuigen De eerste getuige een werkman die nieK ver van de plek waar het drama geschiedde aan den waterkant zat te visschen gaf een uitvoerige reportage van hetgeen hij heeft gezien en gehoord Vervolgens was het woord aan dr Holman uit Maastricht die de lijkschouwing heeft verricht Getuige is tot de conclusie gekomen dat de vrouw gestorven is aan de gevolgen van zes schoten welke op haar zijn afgevuurd en welke doel hebben getroffen Dr De Jong zenuwarts te Maastricht die de geestvermogens van den verd heeft onderzocht gaf hierna uitvoerige inlichtingen over het resultaat van dit onderzoek Zijn mededeelingen leidden lot een langdurige gedachtenwisseling tusschen den presidenj en den deskundige Hierbij gaat het vooral om de vraag of en zoo ja in welke ma e de verdachte aan epilepsie lijdt op ifelke vraag de eetuige deskundige geeil positief antwoord kon geven Hij athttfe een diepgaander onderzoek geweiischt pg iet welk advies de president eJï d I Staatssnwalt zich konden vereei gen Op behandelinB der zaak werd Éierna voor onbepaalÖen tijd verdaApK i ONEERLIJKE AVONTURiratSrÜER Tien maanden hechtenis geëlsiAit Voor den president van de Airister damsche rechtbank mr J Boon verscheen gistermiddag een 22 jarig meisje dat ervan beschuldigd werd primo eer electrisch fornuis van de gemeente Ie hebben verkocht en secundo op vertoon van haar niet toebehoorende levensverzekeringspolis een rijwiel te hebben gehuurd en verduisterd Uit het getuigenverhoor bleek dat zij een huurkoopcontract bij de gemeentelijke electriritcitswerken had afgesloten waarop haar een electrisch fornuis met een aantal pannen en deksels en een fluitketel geleverd waren Toen zij ging verhuizen had zij het fornuis waarop eerst negen termijnen betaald waren voor een bedrag van zeven gulden vijftig aan een handelaar verkocht die het na er vciOr anderhaiven gulden reparaties aan te hebben verricht voor zijn wonirtg te koop 7 ette Deze onrechtmatige verkoop had plaats gehad op 18 Augustus 1939 In November 1940 vervoegde de verd zich bij een rijwielstalling in het centrum der stad waar zij een fiets te huur vroeg A legitimatiebewijs liet zij achter een verzekeringspolis van haar man Bij nader onderzoek bleek dat de polis toebehoorde aan een vriend van de vrouw üe de polis met andere papieren in een sigarenkislje op zijn k ner had en de vermissing nog niét eens bemerkt had Uit het reclasseeringsrapport over de verd kwam vast te staan dat zij lichtzinnig oneerlijk en avontuurlijk van karakfer js Zij had door het geheele land gezworven en liep voortdurend met fantastische plannen rond De officier van Justitie mr Bakhoven achtte het ten laste gelegde bewezen en mede met het oog op het niet gunstige reclasseeringsrapport en op de vorige veroordeeling wegens diefstal tot een gevangenisstraf van één maand vorderde hij tien maanden hechtenis De verdediger mr B Stokvis voerde aan dat het wegnemen van de polis door verd toch niet als bewezen beschouwd kon worden Pleiter wees voorts op de moeiliike omstandigheden waaronder zijn cliënte wat grootgebracht en verzocht mede in verband met de lanse periode van preventieve hechtenis welke zij heeft doorgemaakt een lichtere straf AMBTENARENGERECHT DE ZAAK KORTHt IS Bebandcling voor Ambtenarengerecht Na de pauze wsrd gisteren het getuigenverhoor ifi oe zaak Koithu s voortgezet Get Oósterbaan heeft aan negen arbeidscontraclanlen on iE yg aangezegd op order van d r h ver Korthuis Zy we d eron ïlBgén met 14 dagen opzegging en waren ree is langer in dienst Pe ontsl éenen waren hoofdz keli k huisvad ï Dit geschiedde v reens op orderVvan den directeur Noleerlifgen vae 24 lanuari OBLICATin SUaulcenlJIceil V K L K IMO U t 1M i 99 fr ia i f 4 A s IMO 2e lOO 4 M 38 1940 bit 1 100 4 9 1940 3e r sm 4 94S mk 1940 bit 1 SOO 4 mt ï u 1938 t 100 3 93 1936 f 500 3 1937 100 3 nn re i Cl Un t 500 3 nu M 1938 f lOO 3 31 3 Kl i M 19 18 1 500 3 31 a M 4 MM 1935 OI 100 3 i w 1935 OI 500 31 1937 OI t 100 3 112 fC 1937 O I 500 3 S3 1937 AO t 1 100 i Mi hl 1937 AO I 500 tan Pr T en Gem leenineea Adam 1938 3 f Ml Olto Ie 1937 3i t Hi Apeld Ie 37 3i j 92S Amliem 1938 3 Deventer 1920 8 5 IW H Oordr S 3 3 M CIndh 1935 3 i SIM D o 3e g 38 31 Geld 38 31 9 1 D oio j te ir ai a i 98 F Grhage 1921 8 pitd 1936 3V2 Dito 1937 I 31 2 90h W H Dito 38 3 3 89 Groning 1931 3 86 Dito 2e 1938 3 IH z Haarlem 1938 3 M 4 Dito 38 31 21 3 S6 1 Helm 1337 31 3 91 H s H b 1937 ai WH Hilver 1938 3i 91 Dito 10j 38 21 2 Leeuw 1938 3 9s h Lelden 1937 31 KH N Holland 38 3 SU Do 2e 38 31 1 3 ic £ ra Dito 8 j 38 l i 83 D o 3e 10 i 38 2i 2 5 v N ijm 2e 1 3731 2 MH R dam 193 37 4 89 Do 1 eu 3 37 31 a iHK Dilo 1 1938 31 z IH Dito 1938 31 2 3 MIH Schicd 3c 1 37 31 2 t4H Tilb 1 37 31 2 7 Utr Pr 37 31 2 m D o eem 37 31 2 M Zeeland 1937 3 91 Z lIoU 1937 3 KW Zll Ie 1 1938 3 88 Dito 2e Ig 38 3 82 BvNG 2e I 37 31 2 80 l Dito 1938 3 96 M B V Onr Z 37 4 91 Gem Cred SS u 9001 33000 0 3 2 831 Dito iVa i n 1 2000 3 Ni Bnkinot SI 4 66H ts AAnviUliofen HypottacckbaAjien Alg Fr Hyp b m 2 l verpl uitl Pandbr 131 8111 91 B iOOH lu 8f S 8 86S 93 88 97 MN 91 H se 84 m iw 92 iXlIH nt 97 s 89 94 86H 3 81 Alg HypbserXY4 Adam H p 1 4 Dito 31 2 Ml 90 98 91 81H 95 91 v t 96h 87 9UH Utr 99 Arnh H B Ser E r P br 31 Bat Hyp b N N PP 4 Dito CD 31 j Dr H B do 31 2 Fr Gron Hyp E ink Pd 4 Do Da eo Va 31 2 D o p b 31 2I 3 EGrav HB lo3i Cr HypBPb 31 Hl H P ser A C 4 Dito ser BD 3 Ho l Hyp B dito 4 Plto ser K 31 2 H p b V Ned Ser M 31 2 iDsuI Nvp b Eer AB AA BB 4 D o er T TA 3i j Mij V H Cred Pandbr 4 D o m 2 verpl liltk 31 2 N Hyp b do 3V2 N Hyp b Veend serie K 3i D o 31 j dito 3 No i Hyp b indbr 31 2 s H b d o4 p b d o 4 1 31 fvpb Ber K L 31 2 Hyp b 4 Dito serie K 4 Dito serie E 3V Dito I yerpl uitk 31 2 West Hyp b EE FF 3Vi Warkivoor A dito Westersuiker dito Wilton F gew A 168 164 157 1IS4 45 64 8U 12H 51 1 ZVsche Rb Bk MM Zuider Hyp b 158 116U 1K2 46 Dito C pr Wayers I en Am Chryjlal Am Smelting C Stand Br C V 10 A Am Tob Cy c V A B R n Colg C V lOA R II Gen El Cy Ct v 1 5 a R II Huds MCC RII Keesp Mc T Pi Corp C V A N St CvG A R n Unit St Rubber C v 10 g a A N I EI MU A □ lln Nat B V a NI Gas Mij A Dito N Bez V a Tw C St V E s a Am Tel ITr K C V A Handelivereentgtngen B C en H g A Born S H MA Oeii At H M d Gunti en Sch A I Cr enHvR A Linde en Teves a Ned Wol Mij A Mliab ttw BdcrMaalag m Eil Mij Ie rub A ütU Dito 2e A 441 Boelen M MU a 19 Singkep T4 iJ a ITS PetroL ondernemingen Drd Ptr IC VA 2 K N Petr Mij 100 Ond A dito C V A Moeara t nim A Tarakan PM A Stai d Oi 10 è 25 C V A ulUJ D o ler K L r t Mh aas Z H Hyp b jnel verpl ultl i t 17 Eerste Ned ¥ A Sch verb 4 88 ü Ro Sch Hyp b 4 6 l s Dito 31 j 71 iBduitr oatfer ialaf 37 AKU obl Si i lUSt 1 Bh Bergh s en Jurg Fvd Obl 3 W 88 Berkel j Pat v 37 Obl 4 88 l vers Zeep Mil Obi 4 7 looji jon Werksp NV Ie mi 289 28 Jl l 4 4 231 163 hyp obl 4 99 99 266 2M Wilton i van Limb Steenk m Obl 4 93 i 931 Bat P Mil O 41 2 7li 961 ld ld Obl 31 2 WIS NederI Obl 41 2 lOlH Moormann Cult On Obl t 88M tn mst Crb b 6 96 99J 174 181 12U li 7f 209 Muller 3 181 Nat Gr beü 19 5 E9K Idem 1939 4 91 4 2 l 4 Ned Cr bb 4 90 Ned Ind Sp Mij lüUj 193 l i 1902 obl 31 2 78 Mus Kau en T i O Java St Obl 5 34H SemarangJoana 1812 1901 ld 4 3m 31 428 A flara 1174 IM i H ld A dam Olymp L 100 3 im imt id W Kr NHV Het 1888 88 87 39 4 23 t 23S 27 5 44 280 367 AANDEEL N Bank en CrtdleUnstelIIngen 109 irri 1 H 258 lis 86 S t 102 113 120 114Ü 114 i 22 i 38 Rubberondernemingcil llïf 144 179 14 H3 Hes a Rubber a Ind Rubb C Java caoutch Pieanger R Mi Rotterd Tap Saiatri Plant Wai Sumatra Zuid Preanger 144 1U2 A d Bank aand 110 Hon Bankjflj dilo i7u Inc Bank dito Jav B 500 v a Kasvereen lito N I Esc m dito NederI Bank A NE V ZA 500d N H Mij 250 a Rolt B Ver aan TwentscheB A A Indoft onderuemmcen Atg No IT rpw A 336 140 7 ii Srheepvaartmaatsrhapptjen 19f i 101 12a 100 164 Ad Dr Mij A d Sn Derf ft Aut Screw W a Rat MarB F ibr d E 25n 1000 G A vdB pwAlOOO 5 Dito B 1000 8 BerkE P Afge st c V aand ö C en P F Scholte 2 Gouda stear dito 540 Gruyter en Zn A pref aand Fui ness S enA M I Vl 152 Mij Zcev aano lm Niev Goudr A 5 283 M DeMaaaC vA 11 11 1 MIJ Oostie A 1724 ö Handelsv A dam 121 421 Cultnnrmaatschappljen Krian Suiker A 170 Pagottan A 171 e9 140 13 S Dito B win td p 142i 132 1Ï7 1 161 162 4 tM 204 1321 188 Suiker Ct Mij A L 215 TjeA eng Lestori lUliii 102 Areridsburg 312 Bcsoeki A II1O4 71 30 308 143 141 3724 lyu Soek Landb A Amst Thee C A Bai j Thee Ru A Goalpara Cu Mij Pangkeötam Thee 157 4 PasIrNanekaC Mij Rcngga Landb A Sedep Cu i A Sindangs Cult A Telaga Patengan 160 W JavaTheeCMi Ins Cult Syndic 49 SI Ka iTelloCu t Mi 238 178 i39s Michielf Am W JavaKii aCMi 4Sh 138 440 Blauwh Vnes A Bijenkorf A Gem E Wen W D to Pief WA Gouda Kaash Mil Hou h Alberts A Houth Jongen A no th Pont A Muller WH A Do 52001 75080 A N M V Hav w A ZSab lOOOCïA Woolworth en Co ii 4 MU 65 127 I ll S2 1119 1344 11 2 384 X 113 38 374 ld no 100 c CprA 106 JtB lj D 100O6 Cpr A K H 1 2 Lvfmpf I r enM 86 ISl ffeeW d N ed B Spoor en Tramiregi Dell Spoor A NI Spw Mif A A ch T Cvg AKar sCS Cv gAK C Soul i R Coidem pref Dito Cert v g A ün Pac C v f A Geld Tramw WIJ Kediri ut ma OeJava St tr A Sem Joana A Sem Cheribon A Soerajoedal St tr Prolongatie 2 r7 € 7 6S 190S IM 20 1 137 m 114 144 133 14 1 197 196 106 UMh f 21 134 146 74 14U TB 134 5U4 34 8 19H 14 2S C V a 2T9 582 N 3 en S F a Ï71 371 Nfd Kabe f dltb 3R6 387 N Scb b ir rf dito 146 151 N SI f Keyzer A ai Phil Gl eii 75l afos C V A Roti D Mi1 dilo 2 3 Schede K M d N Sc iollen dilo iri s t an f d ctokv Sfl 400 a stokv iJOn IOOOd SI epinn Sp do Stork dito 136 70 13 Iv 191 2 TuilTitra Pref i Utr A oh f G A Ver B fb aand Ver Ch f aand Dito n ef 1 3 4 1144 Ver Gtt NBvA l H Ver W V Gelder 36 i 13 4 Dilodto p aand Ver N B fab 6 Ver Tonwf dito l V11 tr en Kf d Allereerst werd behandeld de bevoegdheid van generaal Winkelman om het ontslag te verleenen Mr Drossaart van Bentfort ontkent dat generaal Winkelman deze laevoegdheid bezat Mr Scholt r vertegenwoordiger van het departement van Bmnenlandsche Zaken meende dat het gewicht T n deze beslissing ver uitgaat boven het belang van de zaak De opperbevelhebber nam in die dagen zeer belangriikr beslissingen en spr meende dat Mj ook het recht had dit ontslag te verleem r Na repliek wordt ritting geschorst tol vandaag BEURSOVERZICNT Wederom waren de omz elten nb de efffcitnbeurs te Amsterdam van kammen aard iiia r in ckverbc rubrieken otvtstotid toch nige beweRinR Op de locale aar a el r rmarkt kon een gedrukte siemminR word opgemerkt Bij d opening werd onmiadelHUbeneden de overisPe sotprljzen gelian endaarbU volgden de koersen in vcTscheidtneie e len een benèdenwaartPche Mchling ujhet dan ook dat Uter c den iniddAg viijfoed weerstand werd geb6den OiTitrent dtoorzaken van de minder behaRe ijke beur tendeni verdiepte men zich in gjssin e i maar zooals bekewl Is het rHet üteeds gemakkelijk om de motieven welke de een ofandere prijsontwikkeling tr voorschijn roepen op te gporen Op de belcgRintsafdeeUnrwa5 de lemming door e kandcr genomeprijKhoudend voor enkele speclaütelten kwamen echter iets 1 t noteerln ien tot stand Aanvankelijk was het meeste te doen tn ck Pc taffelde leening die iets beneden hvorige s ot werd in tiet doch z ch vervo rens weer kon vc f h H van ör vyrlgen lopprH htfi kleine hommelinffen werden meegemaakt De rgalies uit Ö óv y r ies wartfi niet veel veranderd De oud cHuld Wig va i tn de markt maar daarenlP en hadden de obUpalIes Nederlandsch In i f een Iïcht Mf pedrukt voorVomcn In de nieuwe 4 procen obVfffttlPn mt de leening welke dprer daippr wordt uitgegeven ontwikketde ilch een nlft ofticieele affaire waarbl bet nu en dan vr druk toeging jGemeentelljke en nrovirciae obtgatien wez n voor zoover noteertnir lot atamd kwamen tegen ongever de vorirf P ijzen verhandeld Voor pandbrlever wweer eenig aati id losT fvr ei zonder da daartegenover enige vraag bestond Hft xakeriverkeer op de locale aandeelenmfl Tt wa t an kalmen aard jnaar zooals gewrd w de slemmine verre en oT w kt OVes verloren vcriielekcn met h vorige lot een achttal punten maar tefen bet scheiden van de markt kon een kleioe verbeierjng worden waarfferonen De Anrwrlkaansche netro eum afMlee rti waren o reveer P hóudcnd Van de Nederlandsche IndustrieeIcn treken Aku s de p d icht doordat de beneden de pariki rs c p don Uni evera c Ph p aap Jee en waren 1 eT de mïn r cou ante sooten rn e a 1 o er het reh p ger e vn an4 d P affa ra v v r p H ra ra p ACTIEVE FONDSEN Stutslecningen Nederland UMH ws m HH Mh 99i 99 834 nx SS 4 Uu 74 H 74 74 H HH 74H 91 1 nu uh 84 84 84 84H 884 64 g S 64 S6 84K 83H 82 i o i r 1008 40 2 f 1008 4 40 bif f 1000 1911 f 1000 31 t Grootboek obl 31 t 18961905 obl I Cert V inschr S Grootboek obl 3 I 1000 3 t 1000 3 I 3 lOOO 3 l3 tl Certificaten Ji t Grootboei obl tVi 193 Indië I lOOO 3t t 1937 Indt I 1808 3 1937 Indi I 1000 A 3 Duitschl Young Obl 1000 30 51 t 914 Bank en Cred Intt 1804 133M OH 131H Kol Bank Ned Ind Handclab Ned Hand Mt IMH 113 H iBdnatriAin 103 99 4 H luti 1J8411 H 1 196 2S1S 16 16 4 2 3iX 47H 0 284 fö U 81X 73H 48 28 S8 365 16 i 26 26 66 hbH lull 103 1 474 704 1 1 K1 118 119 334 1341 25 164 Wh 3 Si 4 i2 281J S24S2 73 10 Alg Kunstzijde Unie Berkei s Patent Calv Olief C gew Centr Suiker Kokker Lever Bros en Unie Ned Ford Aut Philips G B V A Dilo Pref w A AH LadV St C ï 10 ga B II Am Bemberg A C V 5 10 ga Am B cv pref a Am Car and F C V Aand Am Enka C v ld Anac Copp C v td aithl St C V 10 id Clhrysl Corp C v A Curtiss Wr Corp C V idpm General Motor idem Intern NIcke Cy C V 10 a Kenncc C C v 10 A 35 R tl $ North Am Av C V A R U North Am R A C V A t Hep Stee G v A $ Uit States Stee id i iii 25 titi uiversen Cit Serv C C v ld C Soutlr C V 10 A H II North A Cy C V A Radio Corp C v A Oost Borlteo Mij A idem pref Aand 4 iï 6K m 201 6 1 6 ii m 1U6H Pctr OndcrÉeminfan Oord Petr Ind Mü 210 242236X 18 14 11 1 A lOH G Aand 224 Kon Petr Mij Idem 247 241 Cont Oil Cy C v 10 idem WH Mid Conlinental Pet C V A ISll Pl i Pet C V 10 id 35 Shell Un C V I id 114 11 T Wat Ass Oi C V 10 iderr JOtü IOA SrheepvaartmaatscliapifDeit Ho l Am Lijn Aand 111 ir 1 1 113M Java China Japan Lijn idem 1474 1 8 It6 4S 117 148 4 151 J3J 233 Kon Ned Sf Mij id 234 n 4 166 137 Kon Pakclv Mij td Ncd Schecpv Un ld löin IjO Rotterd Lloyd idem 130 136 i i Stoomv Mij Ned id 1834li 1364 1 Int Mere Mar Cy 1 4 SuikerondernemUigeil Handelsv A nst A Java sche Cul mij id Ned Ind S Un ld Ver Vorst C M I 250 Ö0O A 417 421 leOi 1 14 ll JH 12ü 121 123 Tabaksoadaruniagta Deli Balav MtJ A 18 5 Del Mij 102 C 218 i 24TM iW 204 i A 514 V Idem 24i 46 Senembali MtJ Idem j i64 5 5J 25 4 uu Wi son Co C v A Spoorwegea Bal im and Ohio C V Idem 5 Shisap tt Ohio C v 10 25 i 43 Illinois Cent Cv IU4 lOi NVoik Centr Cv ld 11 174 Peniisylv R 10 4 tiO C V A 26A25Soutti Pac Cy v g Idem ll ll S ld Railway O gew idem H i Canad Pac C V ld RubberoBdernemlagea 264 3614 308 Ainiterdam ag ïaa R Cult Aand Bandar Rub mlj Id Deli Bat R MU Id Kendeng Lemboe 1 H Rub idem i Majanglarden 21 Vereen Ml Oost Javo Rubber Mu idem Ooilk a 50 C V Id 1 Serl adjadi Sum R idem 136 Silau Sum Rubber 107 213 Mil idem M S um Rubb Cult Id 2 Ver Ind Cull Ond idem 170 6 4 Inlerc Rubber Cert v idem 4it Ouitactae fondsen Mat keUlagverklartag Du grootb P ld la p id Id P id Id P ld id p id id p id Id p Id Id P id id P is 7U 70 84 84 84 86 73 S 9 68H 131 I2 60 r iy at a H 72 H 62 43M IMt e c I 1 41 c I 1942 c r 2 IM3 c 4 r 2 1 44 c r I 1945 c 8 r 2 lIHfi c i r i c e r 2 c t r 2Konverbions kasse obl 4Dilo Neue Ausg Ob 3Faibcnind I G J C v O Kali Synd £ 20 100 7 oito c 2o i e f z Wintershall obl i Farben nd I O l C v A Ver Korkind C A Duitschl Berl iRUI M O f Ruhrv 27 i iji r V O 7 4 Dito 30 li i i Bl O 7 ta Rentenbank 25 7 V r D Stcdenl O Bayr Hyp en W B Pb 36 D Linoleumw O 7 G l enk Bergw Obl 9 R11Gut hP nung5hUtte OB 7Harpener B rgb u Obl 6Pboenbl Akt Ges Obl Rh Elbe Bnlon Obl 7 Ruhrchemie A O Obl Siemens en Halskc Obl 61 V Stahlwerke Obl 7 52H 1 2 42H lip 2T7H 140 DIto aerie A 25 1 Otil iVictor Get Obl Vr gel D u K OW t RI ein w El iS Obl 7 Dito 17 Obl Flagener Straabenbalil Ob Farben ndustrie aand Siemens en Haiske aand Ver Glanzstoff Fabr aand Wlntershatl Ak Ce and een klcingiheid in Oudc booten kwamen leti l 4fer te liggen 0 rigens vielen geen grooU mutaties te vermelden U ulkerafdeetlnt was stil H V A H kwamen tenslotte wat lager te liggen In de ineouiante f oorten waa weinig te doen D rubtMrmarkt was atll Amiiterdam Rubbers zakten een pAar procent tn De o4 enge socjrten waren moeilijk verhandelbaar eerder ager Tabakken konden dch goed handhaven De Ati erikaaniche rubrte k vertoonde nl t veel bijzonders Vergeleken met eeig lepen waVen de koersen niel vee g wB7i d Ia Bepubllc Steel nonat e doen maat In i e overige staataandeelen en d po tw hfl s alsmede Anaconda s ging maar wal r r e f S