Goudsche Courant, zaterdag 25 januari 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 2S JANUARI If KENNISGEVING Wegens verhuizing is ons winkelpandj Turimarkt hoek Gouw vanaf Mdant 27 Januari a s GESLOTEN J L BRUNS GOUDA i MIJ tot Bevordering dor Tloonkunst AM aOUDA EN OMSTREKE Gemengd Koor CAECBLIA Oirigest Nico Verhoeff Hervatting dar repttitics op 18 Fabniari a s iadarta OINSDAOAvokl van 8 10 nur Ia studie wordt gaaoman d Gross Mast m d d van AntoB Bruckner Coatributif ƒ 10 per jaar 40 wak taraüjoaa vaa OJS Aaaiii j van tticuwa iadao an adhacaiabatuigingaa worden iniawacbt bij A P VERMEIJ Krugariaan 107 C VAN T HOEN Riddar van Catsweg 65 t l Maj J REVrr Conit Huytfannt aat 1S8 G30tl 02981 Ml AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dag uit o ▼ orkoopkra ht van courantenreclAme Adri van Maaren Wijdsfraof 13 het meest gesorteerde adres voor K Parfumerieën Toilet en Scheerbenoodigdheden Mwtimimn karen JOHANNA EUSABETK acAier van p swANraiBinta en O SWANEHBÜRG Turion HUmeien 24 Januari 1941 Oroeoewoudacfaeweg 178 EOtSTEGOUDSCHE njEcnuscHE PJiriERVEBNIETIGING oodmr Uw p noonll k tonicht Th Ho6d TWaatrooira Mag Bl n HoeMMff Tal 3014 Mnwl o d p q ter Q 297 15 me Terlcngt niet aaar de Lente de tijd van nieuw leven nieuwe hoop blU verwachten ia Uw froalag kon het nu al lente z nf dank zij de TMlpan Naralaaan HyaoInHiaa Sarlngan enr die wy U in ruime keuze bieden Mar in kwaliteit en toch nitt 4aur ar GLORIA MUNDI ifairfcl Ta atoon 3603 G296 15 Zonder bon kan tnen allen voor 50 eani belasting inbegrepen naar de Grote Schouwburgzaal Boelekade op 12 Febr a s waar opgevoerd wordt Rijk en geen Geld van E Ph Oppenheim Blijspei in 5 bedrijven Door de Arbelderstooneelver Daar an vaar lial Valk Zaai open 7 uur Aanvang 7 30 uur O 313 17 Antpn Coops bragiat WUdatraat 91 Kalodormlii e VInolia crème o Nivea Lanolina nz G 300 15 Te Koop liiete BUMlilnala limnaarvan eea burgerwoonbuis ds kozijnea ramen deuren enz TaèteBlng ter Inzage Té bevragen b Adr den Otidcn Aiaaaemer te Oouda O 310 10 JUFFROUW h b b h h zoekt Zit Slaapkamsr at degelijk pension In P O geiia c B O 308 bureau van dit bUd 5 Menstbode ge vraagd § lm 18 jaar zelfstandig werken kofcea Aanmelding Regentcssepiantsoen 28 0 317 8 WIE Jrtl gralla laaapartelaHlHa nnlXvangen van de Haagsche Leeskring I ibihnud 9 Nederlandsche en 3 bultaalaadsche tijdschriften tegen geiiage vergoeding voor bezorging ca verzorging Inlichtingen Bijkantoor Oouda KcQakade 34 O 319 10 VERPLAATST naar Zougestraat 40 de bekende goedkoope zaak in VerKi Olas en Schoonmaakarflkelen van RETZEMA utt de steefsteeg O307 30 Hadan f imr aaapand Kaa U aana klliaal 1 SKiib Vnriieltiiisdieist m ie IMiiiscle Oi aOUDA Voor adviezen op persoonlijk en maattchappelijkgebied houdt het Bureau zitting eiken Woomdagovondi in HET BUUWE KftUIS Westhaven van 7 30 8 30 uur o 3i5 20 De Velo Wawhmaehine Maalwhappq N V Zet liaer bedrijf veranderd voort I ele wasehmachlnes O baila M bakandita msclilnat mat hal grootota waicIwHact i W t elo biljarten Hf elo naaimachines Ha elo kachels en fornuixen B elo rijwialen V elo meubalaMaalfng Voor solide koopers gemakkelijke condities Q 168 42 mooi M Gouda Long Tmd ira Reparatie inrichting van olla soorten EIECTIIKIE ODIIEIIEII Ml Ml 06 IwlOi Gouwe 147 t o de Turfmarkf o 311 12 Vorst Dooi Sneeuwir Zelfs het hardste metaal ondergaat den invloed van temperatuurwisselingen dus ook Uw fiets die wellicht ook van de sneeuw danig geleden heeft Laat ze vakkundig nazien en opknappen anders zuil ge spoedig gebreken gewaar worden Hreng ze bij GOUW 188 299 16 ÓIEL VAN WAAS o DE NEDERlilliDSCIE lAH LV INLEVEBING VAN GOUD bevr dt Uw huii ran waachdagxorgen U werkt op kantoor met moderne methodes Waarom thuis dan nog altijd die voorwereldlijke waachdagrompslomp en humeur Kom laat ons de waach behandelen spaar t jd goed en geld Wij wasschan volfcas de nieuwste methoden Uw gaad eaat laagarmaa ala bal maagaal mal DE Model wasseherIJ eauda Talalaaa aoa Btdrijfswater zoo tacM b rtgtnwttr G 395 35 TTTTTTTTTTTTTTTTTry Ingezetenen wier namen beginnen met een der letters T U V W X IJ Z wonden opgeroepen goud in den zin van art 9 der Deviezecverordening 1940 vóór 8 Februari 1941 aan De Nederlandsche Bank te verkoopen en over te dragen Vtt O30S 90 De inlevering kan behalve dea Zaterdags aan de Hoofdbank geschieden tusschen 10 en 12 uur desgewenscht door tusschenkomst van een particulierebank of conunissionnair die hiervoor een kleine provisie in rekening brengt Bu de Bijbank en de Agentschappen worden uitsluitend gangbare Nederlandschegouden munten aangekocht Omtrent de inlevermg van verzameiingm en verzatnelstukkeo worden aan d Hoofdbank inlichtingen verstrekt Op grond van et enkele feit dat aan bepaaldemunten voor de eigenaars persoonluke herinneringen zijn verbonden kan geen ontheffing van de verplichting tot verkoop worden verleend 6835 34 ABONNEERT U OP DE Goudi he Courant Zy biedt U dagelijks het laatste nieuws uit binnen en buitenland en aantrekkelijke rubrieken voor het geheele gezin een mooi Zondagsblad bovendien en daarbij Goed verzorgd nienws uit Uw eigen gemeente en omgeving De abonnementsprijs bedraagt eiken avond aan huis bezorgd in GoDda f 2 25 per kwartaal 1 0 75 per maand of 17 cent per week bulten Goada bij onze agenten 18 cent per week Abonnementen worden aangenomen aan het Bureau te Gouda Markt 31 Telef 2745 bij den heer W F Steenbergen de Lange an Wijngaardenstraat 10 door onze bezorgers en bu de agenten buiten Gouda BEKGAMBACHT J de Bruin Hoofdstraat C 171 GODOEKAK A Verboom Smitsstraat 24 HAASTRECHT J M de Graaf J v Arkelstraat C 1601 MOORDRECHT W de Wit Stevenstraat 10 NIEUWERKERKa dUSSEL C M Kauffelt Kortenoord 1 OUDEWATER Firma Rahms Boekhandel REEUWUK S Slappendel Raadhuisweg E 77 SCHOONHOVEN H Meyenburg Voorhaven 6 STOLWUK H V d Heuvel Goudscheweg G 154 WAODINXVEEN A Koster Jan Dorrekenskade 39 BOSKOOP C de Groot Zijde 320 MOERCAPELLE Jac varf Marie JuHanastraat 121 Vul dit in en zend het aan een der bovenstaande adressen Ondergeteekende bestelt hiermede een abonnement op de Goudsche Courant met mganlg van heden befalmg per kwartaal per maand per week doorhalen wat met gewenscht wordt Woonplaats en patlim Naam J Kennisgeving D Directie v d Haagsche Leeskring afd Leesportefeuilles bericht hiermede dat z een filiaal heeft gesticht te GOUDA waarvan de leiding is toevertrouwd aan den heerJ G WazmaalMTaa Steijokade 34 die gaarne inlichtingen verstrekt over haar goh I alauw af ala a w 0303 30 Distributie ophaaldienst MN LUmmTKAAT 32 haalt de uit te reiken distr bescheiden voor U af voor 15 ets per gezin voor inw niet tot het gezin behoorend 5 ets per persoon extra Invullen van formulieren 10 ets L t Qdit Uw atamhaaHen ana klaar 0312 16 DeOiver Kl8iw8g14Jil 2437 UIVER SCHCERMESJCS UIVER aRILLAMTINE UIVER EAU DE COLOQNE Kammen Zijkammen Haarneltenenz Toiielzeep oude samenstelling Importeur Byouterieên W de Knikker Gouda G 231 12 Uw Omzet en Loonbelasting wordt naar wettelijk voorschrift geregistreerd 10 Conditièn billijk Inlichtingen no O 316 bureau van dit blad D ag m Geen v spilling Oaki as fl AH M fai I ei Couranten reclame bezit een zmI groot voordeel ii het feit datkl mogelijk is de advertenties iiit l sluitend te richten tot hen voul wie ze 7 n bestemd Wil tajk slechts een bepaald rayon bestm ken dan neme pien de dai l den die daar verschenen en gd l zen worden Dé mogelijldia l bestaat tevens bepaalde v j spreide groepen te bereiken t l wyl vanzelfsprekend ook kd geheele land bestreken kan ï l den in al zijn geledingen 1 1 zijn eenige yan de bijzonde voordeden van doeltreöciKiil courantenreclame wordt het bew s geleverd van de Cebuco Heerebgracht 258 AmsterdamC Stadgonooten arIuHU adverteert S 1 Uw elg Dagblad MAat Nuai dl Adverteert in de men Goudsch Courani DE KWARTJES I UBRIEN Ik n Zaterdag plaatsen wij in de KwartJaa PubPlak kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smaHe tekstregels ƒ 0 25 elke regel meer 10 cent bij vooruitbetaling Voor advertenties onder numiaer aan het Bureau 10 cent verhooging Bewijsnugimer S cent extra Brieven kunnen ALLEEN worilen a iehaeiii eiken dag van 9 6 uur Zaterdaga van 9 1 uur Ifaak uw venster gezellig na t L De loodgieter voor VASTE WASÜBrrAFEllS Walestraat 12 Telefoon 2826 Het echte beste DCITSCH leert U toor in DultschL gedipL leeraar aael en werk foutloos spr Br no 158 Bureau van dit blad Oevr een nette OAG DIEN8TtWIDK P G Aanm Zatjtrdag avond tusschen 8 en 9 uur Mevr Beekman v ItersonI 19 Ittschrtjving Leerlingen AmbacditMeSiooI ewMEiki Br aiel Oavraafd flink WISKMSIsn iet beneden 18 jaar zich aan te aneljiw Joubertstraat 128 aifaraa b v Br met oBehé pa 1 bur van dit blad Gevraagd een NET MEISJE voor halve dagen hulp van groote dioistbode aanwezig Zich aan te meWen Mevr BICKNESE Crabethstraat 4 PUNLUKE VOETEN 1 Wü maken uw schoenen breeder en langer JOH MUURLING Doelestriaat 10 TeL 3780 Te koop BaMlIle kalenforaiils gloednieuw Te bevr Gr atrixstraat 20 Gevraagd voor direct net meisje voor halve dagen Vrudags den geheelen dag Br no 137 bttr van dit blad Se koe i DAMESriETS Moordr Verlaat B Gouda Oenmafil aette wetkaler vow 3 halve dagen per week Joubertstraat 42 n KOOP Koffergramefoon Westminster 39 platen ƒ 18 F DuUemond Hekendorp 46 Beetr SlÜperU vaar aefaaicn Binten en alle gereedaeluip Gouwe 143 Telefoon 2930 nUMA WKBKSCHOENEN voorradig tm 48 Vaa Maarea a Schoeiduuidel Vijverstraat 10 Maak ramen en deuren tochtvrij Bk TOCBXBAND vaa S Postaaas Raam 142 TeL 3720 BeekMaitoHf D r UEBOWEN Turfsiagel 23 Het betere adres voor intiindea van alle soorten boeken jaargangen en muxwk Gevraagd tegen 15 Februari flinke DAG DIENSTBODE geheel zelfst kunnende werken vgg v Aanm s morgens voor 12 uur of s middags nA 3 uur Mevr Straatman v ItcrsonL 13 Te koop opgeboawde marineslaep 7 M lang M Verlaaot Rijksstraatweg Bodegravei MnzieksclM 9l DtBeiUi WestliaveB Sfc Wtf befaUea e lwaci e waarde vaar air ad gead S B v o B£RG Gntenendaal It Bejaard echtpaar zoekt ZITSLAAPKAIWEB met gebruik van keuken Br ntet prijs no 149 bur V d blad Tegen 1 of 15 Febr alaapkamerije voor juffrouw te huur 1 p w Br no 150 bur v d blad B z a ongehuwde weitoter voor de ochtenduren v g g v Bocfcenbergstraat SS Koi t en laat uw aorwerkea repareeren in eai leeds Jaren bestaande zaak De Klokkenwinkel Kleiwegatcaat 30 Opger 1874 I Te koop 2 goed onderhouden CAKRIEBS H v d Heuvel Goudscheweg G 154 Stolwyk Te koop eea blok van 4 a d Burg Martensingi bevr Joubertstraat 219 Gevraagd NET MEISJE voor d en n zclfst werken 2e meisje aanwezig Mevr Kettler Gouwe 166 Gouda Te kaqi een Gaaforaaia merk Janker Adres ilhelmin straat 8 GevraMTd eea fünke dagdicMt bode Adres Mevr A Voa Stockmaan Turfmarkt 122 Net meisje modiste vraagt eeaS PeMtea Tegen biUIjkeo prQs Brievei no 133 bttr V d blwt Aaagek eea iM en ilaapkaanc ongem op netten stand Geschikt voor onderwuzeres of verplëerster Br no 127 bur v d blad Jong echtpaar z k zoekt i kamera met gebruik vaai kc Br no 128 bur van dit f Bji a aette baker of ook voor buiten de stad no 129 biir van dit blad Aaageb kleiae GKZINSWi 3 pers o A herztelwW Br no 130 bur van U Bja act B0ITBNHEISJI 1 ilefst Gouda Brieven w bur van du blad Twee nette meines midd l b b bJi vragen ZR 8LiAPBLAME Liefst stroomend water pension Tegen bill ken Br no 132 bur van dit i Twae meisjaa midd€nsta h b b b vragen eeavoii n pewdea Tegen bUfl prtja Br no 134 bur v i Oude dame vraagt j net waachtafel en stooMwj no 116 bur vai dU bl