Goudsche Courant, maandag 27 januari 1941

EERSTE BLAD MAANDAG 27 JANUARI i Bo er of margarine B 27 Bn 26 t m m 7 Ft or U J n p c f marg of 30Ü voe r ad 25 1 gr 1 Op bon I om jeen if Pranc toffen liaarden en kachels Centrale verwarming K 08 K 11 K 15 K 25 m 10 12 en 13 m 24 m t5 m t in 1 m 1 L4 Febr j 28 febr 14 Febr i 2 Febr Eenl i id v = 1 ardstof Brood Er 24 B 25 t in 2 Febr Febr lUU gr roj getioüd of lOU bioeu ef 1 I soen gebak i Eieren A 46 59 t m t m 2 Ft or 9 Febr 1 kippen of eendenei Ge ak Br 24 B 25 I m i Fetr 1 1br 1 r Isoe Gort Gorlmout of Grutten A 44 m 21 febr pt nd pavermejut Haverv lokken Go l erf Grutten A 57 i l m 21 Febr k pond Kaas A 19 en 58 32 45 t m 23 Febr Elke bon 100 gram ff of f ie A 18 m Jl Jan M pond Macaroni of Vermicelli of Spaghetti A 31 t m 21 Febr 1 ons Vlaizena of Oriesmeel of Pud dingpoeder A 87 t m 21 Febr 1 ons Peulvruchten A 102 t m 16 Febr 1 pond Pe ro eum Per 8 Per D 1 m t m 21 Febr 28 Febr Voor verhchting 2 hier Veor de keuken Rjst eme 1 gries eboem of Gru tpm e A 92 l m 21 Febr V pond Scheerzeep 17 apart s frookje t m 30 April 50 r scheerzeep of tube of poj Slaohe n el ai fewczen = uiker A 91 1 14 Febf 1 ki I gram Thee A 18 f m 31 Jan 75 gram Vleesch VI 15 16 I m 29Jan OFebr p m 1 ons vleesch Vleeschwaren Vi 15 16 t m 29Jan 9Febr 1 rartsoen Zeep A 113 t m 31 Jan I r r seen Br = E rood bon K = Ko enllön Per = Period VI = Vleeschbon BOITENUND Luchtmacht actief ondanks slecht weer ITALffi SALONIKI MET SUCCES GEBOM BARDEERD Geslaagde aanvallen op koopvaardij schepen Geen Engelsch vliegers boven Duitsch gel ied WELKE BONNEN ZIJN GELDIG BON 5 am rog e brood of 51 i t m 23 Febr bro d et artvoen geb k f mee I of bloeH Bloem Bi 4 A = Alg Distributiebonboekje Bl = r oemton Bo = Boterbon ivrt 1F ICF GFVFCHÏFN AAN GEUJiStU ITAJULAANSCHE FEONT Geen nieuw uit Afrika Hel 233fle IlaHdansche legerbericht dd 26 Januur luidt als Adn het Griekscbe front geNecht n van p adt iik karakter On e lucht macht heeft ravitaiDeenngsco onnes en troep ncün entr ttie8 aargeva len en met bommen en granaten bestookt Een iormrf if Dommirwtrpers hftft mili taire mitallat es te Saloniki aargtval len i4rbi havinwerken brandstof depots pakbuiïen en het stat on wer dwi pttnffen Omvangrijke branden werden v largt nomen Bj luch gevech ten mtt Miandeliike jagers ziin twfc torste lui vdn den vijand neergehaald Ë n onzer bommenwerpers is niet teruggtjiferd On e vloolstriiakrachteti hebber vijandelijke stelungtn oan de Cr pk oh AIbanee eh £ kust gebombar dei ril Jn C ren iica ijn gevechten aan den gihg met doeltreffende medewerking VJn O il luchimaeht de onvermoe baar viianiie jikr troepen en gimetor i eerde triirlm ellelen met hemmen en niachinpt tweien bc tr kt Gisteren h 1 b n r e j ichtvliegt j gen djt een VI in e K form ilic ei Umtelen vier tipte len van het t pe G oster bran dend ree r hdald In Oo t Afrika is Vdn het f ont It land niet van beteekenis te melrlen Ori p ru htrmcht heeft vi ndeliike tri dkrirhten ge bombnrdeerd Vier Brilseiie vliegtuigen zijn l dne end nee rge haatd Bij den in hel wtenjiachtbenchi van fisteren vermelden lanvi van vlieg tuigen Vdn het DuiKche vlip ercorr op 24 Tanuari 7i n raar u t iitr on vangen en behoorlijk geoonlrr leerdinlirhtingen blijkt behalve de reed gemelde kruiser nog nvee andere een heden t v ten si ig iohip ei nog een kruifcer geifroffen elk met twee bom men van vviiir kaliber Gebleken is dat bij den op 1 Janauri ondernenen luchlianval op Bnl he vloi t triidkneht£n m de Midelel and ehe f als in het crmmuniquc No 217 vinneid behalve Öe rceri ils getroffen pemelde eenheden T og tvic kruisers die op he oogcnt ik voor herstel le Alexandric 1 ggen ernstig beschadigd ziin Volgin feeriehten uit B o j Mona tir iin n lar het DN B me d Zater dagorhtend aan het dnek ch Italiaan ïche fnnl hevige geveeh en ain den gang lie met een concentrisch trom melMm Ier Italim che art I ere op de vijandelijke stellmgcn zijn geepend De Itnl aanvche lui itmacht mee ip den loep van di n dag met s erke inid kraehttn de Griek whe erbmding wegen treef enconcentraties er mum tiedcpots in hel Gr eksche achterland met geie el gevolg gebombarocrrd heb ben in B toli hoorde men den geheelen dag lol e mstreeks lï uur he dreunen van het ge schut en Se do fe knallen van uileensprmgendi granaten Italiaansrh hospiUalschip gebombardeerd De speciale c irre poni ent var Stefan 1 te Btngha i melei dat m een der laatste nachten een Britscb vliegtuig het op de ree de van Ra Hi a liggendi Ilaliaansche hospitaalschip Orlando heeft aangevall n Geduren l tien minuten heeft de Engel che bom menwerper het schip dat verlicht wa en waarvan de Roorie Kru leekenen duidelijk zichtbaar waren met bommen besleiokt De oorrespondent herinnert er aan dat deze ehtnding van ds internationale eoi V n es van Geneve vlak vogt op deUï iK tigmg van een vliegtuig van he jftaliaansche Roodi Kruis De Italuuuisrhe lorhtaan vallen DeGiornaled llalia publiceert een grafi Khe vejotstelling van het aantal Ilaliaansche luchtaanvallen edcrl hfl uitbreken van den eiorlog Op IMaita zi n volgens deze publicatie 4 1 aanvallen ondernemen op Mersa latroch 30 op Alexandrie 25 op Aden 20 op Port Soedan 15 op Korfot er Sidi el Barrani 13 op Preveza lU Geen ineidentcn in Noord Italic De door de Engelsche propaganda verspreine en in een deel van de Amerikaansche pers opgenomen ge ruchlen over incidenten m Noord Ilaliaansche sleden en vooral ook m Milaan waar bu onlusten zelfs eenige personen zouden zyn gedoe d worden van bevoegde yde in allen vorm ge demenuerd aidus het DNB Dit zyn zoo vtordt verklaard boosaardig doch volkomen ongegronde verzinsels waar mee de Engelsche propaganda den voor haar politiek gewenschlen m vloed il oefenen op haar figen open bare meening en vooral op die in de Ver Staten AFRIKA DE AKRESTATIES IN EGTrTE In het bestek van hel optreden tegen de Fevptische national stenpariij Masr Al Fattat door de Bntsche m tanlies le Cairo ziin nog dr e leden van de paru te Sjib 1 A Kanatir ten Noorden van Cairo gearreslperd aar de partij een van haar oofdkvidrtieren had Bi ver honderden personen m ver ch lende Eeyptixche steden huiszoeking ver rkhi AU hoofdverdachte wordt de hoog lerraar aan de Mohammed an ch universileti AlAhzar Sjeik Trfftfik Kamel El Malt be houvid Hy er l t arresteen toen hij op het pun tond van het station van de voorstad n Camr Gizeh naar opper Egypte te vertrekken In zyn koffer is ïpnng tof gevonden Over het verloop van het prwces bewaren de autoriteiten de strengste terughouding Te Cairo verlu dt dat tjsschen dr anti Enge Ise he groep MasAl Fattat en de pstandelmcen jn Paiettma ttetrekkinsen bestaan Het opperbevel der weennacht deelde gisteren mede De luchtmacht heeft de gewapende verkenning stelselmatig voortgezet Hierby heeft een lange afstandsbom menwerper 500 k m ten westen van Ierland een koopvaard jschfp an 4 000 br L tot zmken gebracht Aan de Bntsche oostkust zijn twee koopvaardy schepen alsmede voor de oorlogvoermg belangrijke mstallaties van een haven met bommen bestookt In den afgelexipen nacht hebben gevechtsvliegtuigen aanvallen ondernomen op vliegvelden in Z W Engeland Eer patrouillevaar tuig heeft den aanvai vaii vijandelijke lorpedovliegtuigen rret succes afgesla gen De vijand heeft noeh overiag noch in den nacht boven Duilsch rijksgebied of het be tlte gebied gevlogen Ia aanvulling op het wetrmachtsbe richt verneemt het D N B dat ook op 25 Januari het aanhoudende s echte weer de activiteit van de Duitsche lucMmaeht niet kon be emmercn De gewapende verkennii g boven Engeland werd stelselmatig voortgezet Evenals op de voorafgaande dagen strekte zy zich uit over groote oppervlakten van het vijandelijke gebiesd en werden sue cessen behaald Alle Duitsche vliegtui ken keerden onbeschadigd op hun ba es terug In tegen=tellmg tot de levendige be drijvigheid der Duitsche luchtmacht volhardden de Engelsche luciitsfnjd krachleMi op 25 Januari en m en daar op volgenden nacht m de werkeloos held eiie reeds verscheidene dagen is geconstateerd Bi dag noch m den nacht verschenen Engelsche vliegtui gen boven Duitschland of het bezette gebied In de Middellandsehe Zee ondema men Duitsche toestellen verkennings vluchten bover de Ergelsche zeeves tmg Malta zij verkiegen ge ede mlich JUITSCHLAND Engelsche pseudosocialisten ABTIKEL VAN DR GOEBBLLb KijKsmuuittr ur Li übcia ui jii in titt weekblad Da Keich a i ipo n et de Ergelsche I eSdo see a t n De Bi i f e lojKis aldus ae mm sui slaan in hui mgezuroen stukken aan de limep i toon aan welke een ras echten kapitahst hct biued jn ac aeitren doet stollen Zy hebtiejn den niord vol over lofprijzingen jtgens het gulden sociale tijupCTk d t na den ooi log m Erfigtland en de eiaaiioe behooitnde koloniale gebieden zal baanortken Maar de he len juruB kunnen en wjilen geen concessie aan oen nieuwen tijd doen Zij zijn rm alleen maai bang bang voor Duitschland twng voor het eigen volk en bang voor zi h zelf Zy hebben etn ramp boven Engeiand laten loiireken difi zij in oezen omvang in de verste veSv nret hebben vermoed Steeds waren zy te hoogir jeuig te dom om het Duitsche rijk zijn volk en zyn leideis te leeren kennen Dr Go bbels noemt elan tie Ergelsche spiookjts op over de papieren uniformen der Duit sche soldalen en over de DuilseJic tanks van karton De btertn lords moesten niet zooveel over de toekomst maar meer over hel heden praten Zij behoeven ons heelemaal met te zeggen Wal ZIJ later zullen doen Wij zullen niet nalaten den valschen ocjalisten in Londen het masker af te rukken en hen aan de wereld t vertoonen ziet dal zijn ze di JUifopa in het ongeluk ge stort heböen en die nu net den al of hur neus bloedt alsof zij in het botch wonen en van niets welen Het Britsche wereldrijk KUNSTMATIG GEHEEL DAT ONTBINDING NADERT De Volkischer Beobachter stelt in zyn Zondagsblad de boven staande vraag Het is ongetwijfeld ver keerd schrijft het blad met de ver oudering van hel empire zyn mogely ken val le motiveeren want het groot ste wereldryk van alle tyden is his lorisch gezien een jonge schepping in wezen het resultaat van de onlwikke i ling in den Isle eeuw Het zeldzame bouwsel IS slechts le begrypen als een compromis tusschen de heerschzifth van het moederland en de zelfstandig heid van de groote staten dia ermee verbonden zyn De geheele reeks van mogelyke bestuursvormen kan zoo vervolgi het blad in het Britsche weleldnjk in zyn tegenwoordige struc tuur worden aangetroffen Baldwin de vertegenwoordigers van de burgerlyke middenmassa heeft op de begm 1937 te Londen gehouden rylêsconferen tie dezen status van het empire laten sanclionneeren doch zyn politieke ver stand was te benep n om uit de ne d zakelyke consolidatie de conclusie van ren regeling met Duil fl land te trek ken ofschoon de Fuhrer herhaaldelyk getracht heeft de bruggen te slaan dic Brii ch onverstand steeds weer afbrak De toekomst zal bewyzen aldus het blad dal de Engelsche oorlogs verklaring aan het Duitsche ruk me slechts een miidaaa was jegens Europa welks lot Engeland sedert lang niet meer om Europeesche doch alleen nog uit Bnlsc e imperialistische redenen belang inbewzemd zy was ook de nexid lolligste dwaasheid m de geschiedenis an het Britsche ryk Het blad gaat dan nader in op de bijdrage der dominions en komt tot de conclusie aat de Britsche berekeningen met opgegaan zyn Sedert het moeder land tot oor ogstooneel i geworden orlbreekt de be issende voorwaarde voor é ovo winning en ontbreekt de tingen vooral over de oorlogshaven Le IValetta en het vnegemest Luca Coventry ziekte m Engeland De te loonden verschijnende M e d ical Review houdt zich bezig metde versediyn ïe en eener eigenaardigeziekte die m den volksmond de Coventry ziekte genoemd wordt Wanneer het alarmsignaal gaat treden bijde patiënten evejlals bij zeeziekteverschijnselen op van onpasselijkheidverbonden met zware hoofdpijnen enverzwakkmg De ziekte wordt als bijzonder gevaarlijk gekenmeikt omdatZIJ langdurige zenuwuitputtmgen ttngevo ge heeft en geleidelijk het org nisme verstoort Men heeft geconstateerd dat de Coventry ziekte even ils een epidemie besmettelijk is zoodalhet voorkomt dat all e aanwezigen meen chuilkelder er gelijktijdig doorworden aangetast De pogingen omdoor kalmeerende middelen en inspuitinuen preventief of verzochtena tewerken hebben tot dusver geen resultaat cpgeleverd e Londen verwacht nieuw faze m den lucbtooifog De Dag ns Nyheter meldt uit Lonacn dat men daar t gen het voor jaar een volkomen nieuwe faze in den luch oorlog verwacht Men legt er oen nadruk op dat Duitschlan gedureiide den geheelen oorlog iijn luchtmacht reserve nïet heeft aangesproken Ce groote meerdeiheid der ïngel cosi gelooft dat Duitschland een ongekend hevig offensief tegen Engeland en z jn Atlantische verbindingen zal ondeme mei Engeland heeft m het bijzonder te h den van den nieuwen Duitschen bommenwerper met grooten acticra eiius den Kuner Engeland be i nog geen jager e ie de convooien tegen de bommen el per kunnen b eher mer voorwaarde veer het voortbestaan vanh wereldnk n zijn tegerwoordifenvorm G en der wereldi ken he ft deirn r i ke me ii orting ove e d enhun structuur = mmej gecompliceerder kwetsbaar revveeslH t blad b Het nroc s van 1 et zelf landig werden der ver uitecnlig gende rnksdf = t en daarmed de ont b ndmg van 1 rog s ehts kun ioa tl in stand f e houder geheel zal on w pr itaanbaar voerl chrnder wap eei 1 hi stoiische m delpunt d t oor I e biieenhouden d ent va t Engelind heeft de afscheie irg van Fire me kun nen verhinderen toen h 1 nog sterk wss Hel zal Zuid Afrika niet kunnen houden wanreer het zwak is en ook vpor dt andere zal het uur kommen waarop er geen snVi mï er is die het raar heneden reilende wie in de pa ken grijpt Engelfche vliegtuigen gooien bommen uit GEEN NOEMENSWAARDIGE SCHADE Verscheidene vijandelijke vlie tut ger yn naer het D N B vernefcmt begunstigd door gejede wecrsomstart digheden in den vroegen morgen an 27 Januari Nexird en Midden Duitsc iland binnengev ogen Zy wierpen op eenigt plaatsen brisant en brand bommen neer Volgens de tot dusver ontvangen berichten is geen noemens waardige schade aangcr cht vMERlKA Hopkins over Engelands kansen SOMBER RAPPORT AAN ROOSEVELT De corresponder 1 van de Giornalt d Italia te Isew YorK seint volgers Stefani dal eei v ooraarslaande Ame rikaansche per oon hem verklaard heeft dal president Roc evelt van zyn afgezant m Londen Hopkins een rap por zou ontvangen hebben hetwelk tot de eonclu ie komt dal Engelafid thans aan hel eind van zyn krachten IS en dat de Amerikaansche hulp ui ieder geval te laat zal komen Halifax by Hull GILLE AMERIKAANSCHE IR LP NOOOIG Lo d Halifax heeft Zaterdag een b zoek aan taatósecrctaris Huil ge bracnl dat a rerhalf uur duurae Na af oop verkiaarae hy tegenover ver te enwe ordigeis van de pers dat hi in Churchills geen vers ag uitgebracht heeft en medegedeeld wat Engeland nexidig heeft Hoe sneller de Vereenig de Staten ze uden hepen hoe beter De ambassadeur gaf tt ver laar c it G e ot Bri n iie een moeilyken tyd tegemoet gaat ZrrSTAKING B J DE liETHLEUËM STEi L En de Etthlehem staalfabriekenIS Vrydag een ziL taking ui gebroken waarmee de arbeioers tegen debeslaande arbeidsvoorwaarden wildenprotesteeren Deze ondememmg heeftbewapenmgsorders tot een bedrag anmeer dan 1 milliard dollar m uitvoering De staking bj de A len Cha mersfabriek Millwaukeel die ook voorde bewapenirg werkt kon nog nietbygeiegd worden BINNENUND De arbeidsdienst in Duitschland VOORBEELD yOOR NEDERLA Zaterdagmiddag heefA Generalar beilsfuhrcr prof dr DecJier voor een aantal genoodigdin e k toespraak gehouden over den Arbejdsdien t m Duitschland Spr zette uUeen hoc sterk een ideK invloed kan lebben op een volk Eenigen tyd gtlrfden heeft prof dr Decker een aaretel toekom stige leiders van dcn N erland chen Arbeiüsdieivst ontvangen m Duitschland en hy heeft hjn toen gezegd ciW zy zelf den weg moesten vinden Deze kon hun niet geleerd worden Wel kunnen zy leeien van hetgeen elders tot stand is gebiacht Nooit IS iets gre ots tot stind gekomen zonder arbeiel De Neder anc er als goede geschiedkenner weet dit uit eigen verleden Zonder arbeid help l zelfs de grootste idee niet en diarem moet de J ugd verplicht worden tot irbeidj De Arbeidsdienst dvvintt den jongen merLsch geruimen tijd om 1 gaan m t menschcn v m gelijken lecftud doch van verschillenden si nd pn afkomst De jonge student staat naast den jongei handarbe d r de T ge protestant naast den katholiel en leder leert hierdoor de kamciaad sehnp in ten volli De jrnge man in den arb dsdienst ls teen nummer doch het heil f ste id van et volk Dt weg van den K derlandschen Arbeidsdienst zal artders zi n dan de e in Duitschland is gewee t dr eh het doel IS hetzelfde Seder 1033 hoeft de Arbeidsdienst ee n br drm oppervlakte gecultve rd v Tarop thans voe Isel voor 3f O 000 moiischen wT t D t IS geen dnel want het doel IS de ooieidirtg VTn d Jeugd doch tiet werk IS null g geweest Ook v jnneer men n een ro te idf e werkt voelt men de moeihik leden de levens en illeen in de j rootste eiogonbliklen voelt men ó grootheid an de ide Diirom moeee velen gedwongen worden mee te w erken V at geldt voor den mannrlnken rbeidsdien t geldt ook voor den vroaweliiken Arbe d di nst allc an 41a hi r de komnen k einer Spreker icht het noodi dat ook devnuvv wcrdt ongeleid n de k iiei dschap VTn hel v oK De ongemeisjes van den Arbe d dienst worden net or gevoed tot ssScheno sier of TmTzfinen Zij mof en vroolii t eniien het loven teg moet trAln De D ts d V 1 1 s op 19 1 n en Ite ui ir lev n in en albe o n V or het volk Deze jcugj is niet r ir t Fens zal zoo bes oit sprtk r zi n rede in de schied nis het begr p aro ld mi voort ever a s k nrih van een 1 ii w nn er d namen der d IS veroc en zullen iy n KIM JE i IT RAAM AN TWFEDF ÉTAGt G ALLEN GstC iravond omstreeics hal zpv en is het 17 maaiden oude zoontie an at fam lie v S vvfanen e op den 3c e Jamscheweg 1 Ro teriam uit hei r ia Tl van de tweede e age geva ei liordat de spanjoletsluitmg os w Het kind kwam met het hoofa op de cementen vloer van den acht rur echt en 1 r p een schede basisfrac jui ip In zorgt nken toestand is het kird oor een aUto van den GGD naar hel 7iekenhu s Bergweg gebracht en daar ter verpleging opgenomen ARTIKEL Verk aring Mussert bü Goebbels Minister dr Goebbelï heeft Vrydag den leider van dc Nationaal Social tische bewegmg uiïNederlanil ir Mus sert voop een vry langdurig onder houd ontvangen Frauduleus geslacht 2M KILO VARKFNSVLKESCH IN BFSLAG GINOMFN De gemeentepolitie van Zoelen hefft in samenwerking met de Tielsche po litie huiszoeking gedaan bij etn inwo nervanTiel zulk in velband met een frauduleuze slachting die dezer dagen in Zoelen had p aalt g ad By dit onderzoek weid inderelaad ui eep schuur by de woning een geslacht Vi rken van ongeveer 20U kg aange troffen Het vleesrh i in beslag geno men en er ziin reeds verschi lende proceessen verlaat opgemaakt waar onder eifs een vcxir valschheid in gcchr f te Hel onderzoek duurt nog vi ort Controle op radiotoestellén l ITSI l ITFND DOOR P T T AMBTl NARIN w Van bevoegde ijde vest t men er onze aandacht op da de conti o e welke in vpiband mei de betaling dei luisttibijdrige op d be itlers van ridio ofltvangtoist Itn zal wol der uitpe f nd uitsluitend zal geschielen eorPTT anb rnartn Deze arrhteraren zi n in het bezit V n een PTT e g t o t hew 1 di op vetargen mo t w 1 1 getoM d Men vrrage dus by controle bezoek naar legitimatie i KFTTINGHAVDEI ONTDEKT Eir 1 verleden weel kwam de A ieln sche p t e ee n V nd rt iK er ketting hi Jel op t soow In sanii rwerkir m t c e miréc iusspf pi conlrc eur van e en Cr s s Contrö ed erst werd er stoi d een u tge ire d onf przofk ir gfs e d dat ie ge ee e week m be i he f ge non en T nfil pn pers fn wc de op h t p t ebureau lan eer 1 pf oor me he = aTt dTt h er e dnr een pa li f ff e 1 ee v t tf V ppcch var f 11 iuleu geslirht vee i 5PS ag ton vvo ipr gp or n Fen r 0 + lai nl p r n pn h de e n kett ns ha hpirokken wis werd m arre 1 ge e d Tn i e n at r epnie en vri platen c och iIit s hp rden z ch n 11 r f in en porsone n v r kerd wa e H t ond r oek dnt wordt g p dnor der s ilfs ui r ff e er b i dt rec i bank te An p o mr Gr enewpgi wordt mpt krieht voorene ze Ree trh rkpn dit bi d zen r lorloofV andp 1 noT maii hooge rrn en wor den gevraagd en be iaH Voor een po d icoffie bv werd 5 t 8 gu ie bp aa Ook the pn ve z jn voor i ODge pr zen afge v rd MISGFSTAPT EN VERDRONKEN Dt 4 j ir gt Toc r ut seh pi r buvR z P Stil n a u 1 R terdrni s te Schooi heven oen zy z oh m het donker air boord VTn de Cathar a w de begeven bi eer m ss ip v n de p ark gevilur en n de Kat een hu ten lv en v in clt Lek terecht ge eom P Dreggen ter p aatsc was te ergeef G ermorgi i s het 11 k van he me je rpgehaa d BFSCniKKINO BETRF TFvn HEMlSCUfc PRODbt Tfc iy Binnenkort kan In de Suatscnide afkondiging worden verwdchti n beschikking van den ecrwge neraal van het depaiienieniHandel Nyverheid en Seheenvj waarhy een d uitat cheml ol jrxiiiu tot distributipgoed worde vcrkjVoor de betreffende go renthans reeds worden verwezen nasr Verordeninginbnd van a waarbii een onjersche d u g tusschen tabel a en t be b Vex ip libel a V ermede pro luci n jjreeds thans noodig zin ri Uuwringsmaatrege len te Ireffe rwm aanzien van de op tab l b v 1 kom producten vooralsnog zaï i i n den volsta 111 met een mv iiunidoftr het Riiksbureau voor ehemm producten Voor het over g w irdt y Wezen naar de nog te pub e ren tf£van de beschikking en raa j Jvcuge mededtehngen de erzaitj de vakbladen zu en vo gp BOTSING TÜSSTHtS AUTOBUS EN GRQE NTLKAR Te DS enur is een ai tuju and lierst tuïsenen Deventer en EutpS epel n Zutphe rschewegopep roeu wagen bespanne 1 met een uapj j reden Twee personen i ü S wo en zaten weiden er at jiieS en kr gen cTstige verweni = n iKthoofü Het paard mo a denit g 11 I Kt De beide zwaa wonj iin per ziekenauto naar ne i q tra denzieki nhu 3 te De e r oï ge bracht Dt naa van en r jbjj ïutobu g we nden is 1 ik Zoowe 1 a s Qe gr entexas werden e ictig j sch d gd Noch de chauffeur noen k p ers kregen Iets bei voertuigen ziki m lieslag n i envoij een rader onderzoek = DISTRIBUTIENIEUWS Bonaanwijzing peulvruchten BON 102 OOK VOOR B OVE FN CAPrCIJVERS De secretaris generaal var tin depa ternent van Landbouw en sschfi ma akl het vxlgende bekend Gedurende hel tydvak van Vldandij2 Januari tot er met Zeindi 6 F as geeft de met 102 ge imr hor van hft a emeen d lebofrb e kje j recht op het kooper n 1 kj xi irichter h verband hiermede Jter aan acht op gevestigel da 1 ieoe lapd che mkjjc 3cefitrale v akin beiuwf roducten behalve er er if maal ook bruipf boemen W boon en c ftucyners ter besch kkit 3 dBhirde heeft kurnm ile de ai livten hebl 1 de halve n e rwiaan hen u e iekte toew irer I ho vi erwten jooren en et HOtVEELHEID Van dt gros er kujwieji ot Kken I z lUen dit veor zoover A d Ji f zingt n nog in luin bezJt heoe r jtod kunep doen Het pul tfek 7 i JujnKl d e r IPS a 1 i ewe e bon i nehaltl erwte i ook be ren en caou rs v i r vooi ld g kurnier i ot