Goudsche Courant, maandag 27 januari 1941

MAANDAG 27 JANUARI 1941 ü I 1941 8 ar t Kil r 4 Jltej end wot ali t Vff tt ltlf uit K nt iat des aair II af Idea iei r JVer waar t ibi be 1 i it voor BLAD pfttDE STADSNIEUWS gcesvol opti eden van H B S cabaret OGRAMMA UITSTEKEND i schc H B S vereeniging gaf il m Kunstmin een cabaret j Mcwerd met eigen krachten r zaal as geheel bezet toen de 0 c Laiigcman het openi pgswoord heer ycrwclkomde speciaal de i n met hun d ies alsmede dt frtiec cn van fle zu terverceni n het Bvninasmm Omdat e n ftVivond fonder bal niet goed besV t P e J id te geven urn een dansje te ma ken Op ierd daani rzuek van den voorzitter door alle aanwezigen I in een y iSInde het H B S Iied gezongen IfC cabarclprogramma werd daar n een v ot tempo afgeperkt Piet band The jamming se vn met 7 ijn met een ver JJ opende het programma met oede jazz nummertjes Nog ESlende maien verschenen zu daar rZ het tiwneel zeer geapprecieerd ït het publiek terwijl zij ook de SSuz ek bu het bal ve rgden JS ensemble speelde heel goed teriul het er later op den av ond nog JLt beter inkwam ny Slop zong het refrein te za roet een koor van H B S meisjes LT jevoclii wijze het levensliedje ilel leven is als een spel Simon liijeman bracht op verrassend goede iSie eenige liedjes van Alex de Haas Voorarz n tweede liedje Myn moedertaal en wat er in den mond van Kcderlanders van overblijft oogstte tór t een uitbundig applaus Paul Woerlee vertoonde een aanta mochcltocrwi die met veel belangstelliM en nicuw giengheid gevolgd wer ien Bovcndiin trokken zijn praqhtig wriorgde toone Irequisieten do aan Een heel g u nimimertje bracht Jen Hulieman met het liedje Op de Recuwyksche piassen oorspronlielijk es jeer goed vfc rk van een bescheiden lid van de H B S veredniging die zijn luam niet ginotmd wénschte MejuffttuwHuilcman zong het goed het refrein weflrrnm mcdegezongcn door een koor van H B S meisjes Tot slot WLid con groot nummer gebraclit n l o n parodistisch If ijkje in een Amerika ii che radio studio tijdens een ft clarüc uitzending Medewerking hicraaifFverleenden Piet Fijn en 2 jn band Th s four Close Harmony Smgers i r nroeper en zoogenaamd als RHfi E TEisma die Fransche hedjcs van Cl arli s Trenet zong Er vielen in dit rummer vele goede en eestjge prL ta cs te beluisteren De conference tusschen de verschilletide Dummin werd op vlotte wijzt verzorgd duor Sj Soeters en S Langseinan die het publiek bezig hielden met han grappen die echter met alie clean shaven me r v aren Een geajflmeciU bal besloot dezen gfzelligeB caliarc avond BKANDIR IN DK KACHKLPUl Bij het J akm van de kechel in de keuken tm i ui e van den he r A V d Kraati cp de KaïT emelk lj it i ZaterdagoclVti I a een brandje wnts aan Er was van li t aai maakmatenjl h iut en papier n oi pi p gekojnen e toer ef een luciff wnd bij gehijuden cn tond een i jp lunnenbrand De b reners hebb n de pijp het huis iuitj tliiJien en was ei voor de biji eer toen zij ii i en motorspuit i ir dïaeur kwan nieta meer te den f RAMONTrn iu vicFS wi i k COKDl N DIENST Roetaanihif u as oorzaak van t ldioorstecnbr p j dat ZondaeavunW tstond m ri vi nng van den heel S Lugthart m den BobchwCfi De brandweer vpicheen m et een motor puiten opk uitiiiaai bewees de rün Jfw goede dim t Snel erd aar tend e einde gemaakt MJW I TERXGGEVONDENj t 3P tffhr sldelijk ruwieldief aUiSPop K r ditmaal vermeldt he wiiticrappoi het tegenovergestelde als op d Gouwe ontvreemd opgeWen iets i teruggevonden Het kar Je was veiplaatst en eerst een paai later i t rbleken waar de onbe noe het had Neergezet w AT o AAR ANNEER Schouwburg Bioscoop Douanepost No III met Gustav Fröhlich Jutta Freibe Kirsten Heiberg en Herman Speelmans Aanvang 8 15 uur 21 Jan 8 uur Daniël Vergadering Geref Jeugdccntrale inleiding G Polet 29 JTan 7 30 30 uur Blauwe Kruis Zitting 6 jciale voorlichtingsdienst Nederlandsche Unie 2 Jan 2 uur Ned eref Geöieentc Spicekbeurt ds Joh van Wclzen 9 Jan 8 uur Daniël Cursus E H B O 30 Jan 7 30 uur iie Evangelisehe Gemeente Bijbellezing en bidstond Jan 7 30 uur Lager de Heils Heiligingssamenkomst Jan en 1 Febr Huiseollecte metlijsten Winterhulp 1 Febr 3 uur Concordia Officieele opening nieuwe ziekenhuis Diaconessenhuis De ijk APOTilEKERSDIENST Steeds geopend des natfhts alléénvoor recepten Apotheek E Grendel Laiige Tiendeweg 9 en Prins Hendrikstrlat 15 Uitreiking distrimttiebescheiden DEZEJVlÉEK Gebouw Daniël Naflnstraat S SO S uur Uitreiking botexS n vetkaarten tcxtielkaarten toeslag nxtielkaarten en extra kaarten voor ï aren en zeer zwaren arbeid voor geslachtsAaam begint met letterss $ Dinsdag A tot en met D Wo nsdagV E tot en met I Doituerdag J tot en met M VrUdag N tot en met S Zaterdag T tot en met Z Alle distributicstamkaarten medebr ngen VERF EN OLASHANDEL RËTZEMA IN NIEUWE ZAAK n Groote vooruitgang Een belangrijke verbetering heef de verf en glashandel van den heer R J Retzema ondergaan die is verpl iat it naar Zeugestraat 40 Het eerste wat bii het binnentreden in den nieuwen winkel opvalt la de groote ruimte die zeker het drievoudige bedraagt van hetgeen de oude zaak bood Ke jrig orde lijk zijn in vakken vitrines en laden de talrijke artikelen op practi iche en overzichtelijke wijze opgeborgen I a de zkak er keurig uitziet is vanzelfspftken i Aan den achterkant en boven de ruime etalage zijn frajiie glas in lood ramen aangebracht INGEZONDEN fBu t n ve antifioordehjklitid der Re iactie 1 Vetkaarténpuzzle Welk inkomen Airtel iemand of ge ven die in het ioópende belastingjaar vvfl Volgens de em onteIi ke circulaue Cb z 2 regel 19 net totaal mkomtn over hrt kalenderjaar 1940 Het iijksformuiuT M p lilO daarentegen memort i t m de aat 5t 3 koloni den aa is ag n de gemeentefoqasbeljb tir g m a w het inkomen naar den stard van 1 Mei 1940 J I Volgens het aart lasbiljet is de gtmiontcfordsbelas Img weli swasr een belasting naar het inkomen maar toclj verbchiilende van de inkom tei belasting zooaSs ook de verdedigingiljelastmg I wel een belasting naar het vermogen is doch allerminst identiek met de vfrmögensbclastmg IS Mqet de bewuste plaats in de gemeemecireuia rt soms uiden Zy di m geen enkeiq bflasting naar het inkomen zijn aangeslagen enz Hierop zou dan motten voigon Zij du m eep of meer belastingen naar het inkomen zijn aangeslagen enz Deze interpretatie zou kloppen methet rijksformuhcr Gouda 25 Jaruari 1941 M H Uit vroeger tifden DE GOÜDSCHK COURANT ftlELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit een advertentie Ondergeteektjhde fleemt bij deze de yrijheid om bij de ingezetenen van Gouda en omstreken tegen het aanstaande voorjaar zijne Kon geoctr chem Stoomzuivering van bedveaeren en paardenhaar met de nqodige levcrancièn weder aan te bevelen Dole wijst hiü huurders en verhuurders koopers en verkoopers van aile i Qerende en onroerende goederen de geleg Bhtid aan om spoedig te weten te konln wat te huren te verhuren of te Jcerkoopea is tegin 25 ets inzage iOf inschrijving doch teruggave daanjan zoo zij door dit kantoor gehuiiïöt verhuurd gekocht of verkocht wdWen mits betalend Vi van de huur of verhuur en bij koop etj verkoop van de huur die zij s jaarlijks zouden kunnt n opbrengen Comm rsalen of zij die hen verlangen kunnen langs dezen weg spoediger geholpen worden Prospec tussen gratis A Haverka np Zeugstraat G 44 50 JAAR GELEDEN Aan de bad en zwemnrichting aan de De Ruijterkade te Amsterdam is thans het zwemmen gestaakt omdat het openhouden der bijt met te veel moeite gepaard ging In Gouda woidt nog steeds door vier heeren gezwommen Naar men zegt doen deze heeren dat om zicii tegen de koude te harden In de volksgaarkeuken Hoffmans stichting alhier werden gedurende bet iaar 1890 verkocht en verbruikt 76191H portiën 25 JAAR GELEDEN B en W deelen den raad mede dat de ontwikkc ling van het electriciteitsbedrijf der gemeente het noodigmaakt dl cfnaciteit der centrale tevergrooten Het meest urgent is inhet ketelhuis e n vierden ketel tedoen monteeren van 301 M verwannd oppervlak en voorz on vaneen automatisch kettingi n st r en debestaande turbine I van 300 K W ermopen te vervangen door een niA w t lihipp met generator van 1250 J500K W Mei die van biikoinende werkerzi n do kr ten in totaal geraamd op ƒ 111 500 B en W peveii eten raad inoverwei dit ctH ot toe te s aaii en voor dit bedrag can leening a m tega n SPORT VOETBAL Voetballerij met t wee wedstryden hervat GOl DA n l ITGESCHAKELD ON A n ANDHAAFT ZICH AAN DE SPltS De competitie is hervat Zooals in verband met den toestand der terreinen verwacht werd was do oogst ni t groot ma ar het beg n is er Twee wedstrijden tvonticn do eerste resultaten in 1941 Overigens behoeft men het nrct zoo heel erg te vinden dat in de meeste gevallen de nist nog wApt v oortduurde want zoo aangen i Tm vja het gisteren doür den tcjugkeer i an de vorst het ijs is weer vastg rtCaaid hoorden wij het een peuter zor typi sch z gen niet Het war n GjuJa 2 en O N A 2 m actie kwamen Dj Gauda r tS rvj verloren den btvlangnjken widst te n rfst k idende tive de van U Vj n k nsloos met 4 0 De achtorsi iiwam hierdoor op zes veriicspunlen en dit bete kent dat de Guuwenaar uittrescl akeld zijn te achten uv n li Ja 00 21 4fi H V Il O fi 2 1 14 24ir Gouda I 12 8 2 2 18 45 2 O N II tobndc den w eg naar het doel nift v rgo tcn te heljix n en klopte in den e nig n hier gespeeldmi wedstrijd H B S IV met 7 4 zTch aldus aan de spits handhavend D j rood iwfrten hebben nu den wedstrijd die 1J bij hun concurrenten achtqr waen in ehaald en nu een iVerkelijken vooniprong Vïn twee punten gekre O N A II 10 6 a B M T Il 10 4 s V U C IV 10 5 3 1 15 41 25 13 37 21 13 36 24 Wat de overige prestaties in groepen waarin Goudsche teams uitkomen betreft werd de situatie voor Gouda zoo dat er nog meerdere behoeften aan winstpunten is ontstaan om niet in het gedrang opgenomen te worden Het derde van Gouda kwam door de nederlaag van Sparta IV opnieuw vaster aan den kop en is thans minstens vijf punten voor ATHLETIEK Vires Ieden in prestatie marsch GOED RESULTATEN BEREIKT Aan de gisteren door Minerva te Rotteidam gehouden prestatiemar ch heefteen aantal Virt s Ieden mef goede resultaten dec penomen Deze marsch wasméér een wedstrijd fin snelwandelen dan een marsch in den zin zqoals dewandelsportvereenigingen plegen tehouden V De Vires Ieden Hebben het snelwandelen nog nooit beoefend en dat in aanmerking nemende waren de resultaten voor de eerste maal zeer bevre digend Van de deelnemende heeren liep H C Heyneman de 15 K M in den tijd van 1 uur en 40 min waardoor hij als no 7 eindigde H Vervoort deed over denzelfden afstand 1 uur en 43i4 minuut Van de dames wandelden de Viresdames R van Resteren en R v d Kroef den afstand van 10 km binnen den vastgestelden tijd Zy hadden er 1 uur en 22 min voor noodig waai iegde de 3e en 4e plaats werden bezet De Vires junioren deden voor de anderen niet onder jC van Willigen liep over dedO km 1 uur 12 minuut waar mede hij de 2e plaats bmette W Verboom had voor den eliafcn afstand 1 uur en 17 min noodig Vele deelnemers kwamen na den vastgestelden tijd binnen w o ook enkele ViresIeden Dit moet o a geweten worden aan de buitengewone gladheid van het parcours SCHAKEN Kraüngen III A S C Gouda 73 ZaterdBgmiddr g heeft de A S C Gouda in hot clublokaal van de schaakvereenging Kralingen de studehtenfociëteit Lasker aan het Haringvliet inRotierdam haar eersten wedstrijd gespeeld voor He winterenmpetitte vanden Rotterd m chen Schaakbond Met 7 1 ni0 st in Kralingen III de meerdere erkend worden De gedetailleerdeuilslag Is 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 7 3 Hei ecr ste bord van Kralingen had wit Kraüngen III A S C Gouda I C V Santen A de Zeeuw 1 O F M Abrahams A Broekhuyzen V W A Koster H v Leeuwen B P Vermeulen D v d Ree D Boodzant G de Bruyn W F H Raven P Lafeber J V d Kooy J de Bruin J Smit H SoruitC Smit M Nieveld F Kret N de Groot Totaal PUATSELiJK k vs Bergambacht uivTERirrLP l itkeering van ƒ 1200 Aan het plaatselijke comité an de stichlmg yintcrhu p Nederland za eii bedrag van ƒ 2 ap ter bejchikking worden gesteld In totaal zal dandoor du comilé ter veraeelmg zijn ontvangen ƒ 2100 TIMMERFABUItKEN GEDEELTELIJK WLER AAN ARBEID Dl tunuifrfabricken m deze gemeente die ak Itvo lg van de vorst het werk tijdelijk hebben moeten neerleggen hebben thans weer een gedeelte v n hun p Tsoncel in dienst kunnen nemJi WERKLOOSHEID STATIONNAIR Bi f de plaatselijke Arbeidsbemiddeling staan ingesohre en 83 werkzoeker den vorige week 82 waaronder 61 vorsttterkloozen vorige nSCBSTAND EtEEFT DOOB VOBST NIET dELEDEN Van deskundige zijde is om met zekerheid medegedeeld dat de vorst van dezen winter op den vischstand geen ongunstigen invloed uitgeoefend heeft Bodesnraven BURGERLUKE STAND Geboren Jan z van E Leemburg en P Pijlman Teuntie d van J Anker en H C Windhorst Ondertrouwd A Schipper 46 j en K Oudshoorn 40 j J Steenbrink 32 j en G M Pijnacker Overleden A J Koole 48 j Th M Sterk 82 j LOOFEER BEVOLKING Gevestigd Plomp v Nieuwkoop A C Jansen v Utrecht Vetrokken J G Bik n Roterdam M v Iperen n IJmuiden G V d Kamp n Mnarn J Méiier nLeiden Th J v Bergen n Gouda J V Putten n Rottterdara Th G v d Heuvel n Gouda i ZILVEREN JUBILEUM De heer Weber hartelijk gehuldigd VHJdag herdacht de heef L A JWeber dat hij vó c 55 jaar in dienst trad by de N V Werktuigenfabriek v h Hero de Groot s Morgens werd hij door de directie gefeliciteerd waarby hem voor zyn trouwen arbeid een gouden horloge met ketting en Inschiptie werd aangeboden Tevens ontving de jubilaris eeti medaille van de Ned Mij voor Nyverheid en Haftdel Het personeel der fabriek bood bera een fraai gesclienk aan BENOEMING STATIONSCHEF Met ingang van 1 Februari a s is tot stationchef alhier benoemd de heer van Krulningen ambtenaar dier Ned Spoorwegen te Roosend a aL Gouderak GEMEENTERAAD De heer Van Dijk als raadslid geüistalleerd Harte liik afscheid van den heer Boogendoom als ontvanger Zaterdagmorgen kwam de gemeenteraad van Goudcrak onder voorzilterscliep van burgemeester H Bergman in voltallige zitting bijeen Allereerst werd overgegaan tot dq beecdiging van het nieuw benoemde raadslid den heer H van Dijk De voorzitter heette den heer Van Dyk welkjjm en verheugde zich er over dat de heer Van Dijk van idee veVanderd is daar hij reeds eenmaal benoerfid geweest is als raadslid m een vorige periode maar toen mefeode ië moLten bedanken Ter bespreking van de benoeming van een geraeentfe ontvanger met alphabetisch of de aanbeveling staande heeren J A Bomhof te Utrecht en P H van Driel te Rhoon ging de raad daarop in besloten zitting qver Na heropening werd met algemeene stemmen stemmen gekozen de heer J A Bomhof te Utrecht thans reeds werkzaam als ambtenaar tèr secretarie te Gouderak Het on vangerschap zal in combinatie niFt de gemeente Moordrecht worden uitgeoefend Ook B en W van Moordrecht hebban aan hun raad een gelijkluidende aanbeveling voorgelegd Daarna richtte de voorzitter een woord van afscheid tflt den wegenshet bereiken van den pensioen ïereehtigdrn l eftijd met ingang van I Feb as hcengaondem gefneenfeontvangér den iiSfii W Hoogendoorh uit Moorie inmiddels ter vergaderingkom en Hst IS mijdeen behoefte aldus de voer ilter tot den heer Hoogendoorn bij uw heensaan enige woorden tol U te spreken Het oUege van B en W was over uw arii id gedurende 2 jaar zeer tevreden Ei bestond een groote samenwerking en een uitstekende verhouding Ik hqop dat het uw opvolger zal mogen gelukken dezelfde aangename ffoer te mogen scheppen De heer Hoogendoforn zegde gaarne den voorzitter harteliik dank voor de gespreken woorden Hij is er ziqh by ziin benoeming van bewust ge wflpst dat hij gemeente ontvanger van Gnuderak werd tegen den wil van den raad Het standpunt van den Raad kon bij volkomen be ijpen en billijken Haar zooals hij bij zijn benoeming reeds gezegd heeft spr heeft het altijd goed met zijn superieuren kunnen vanden I en hU vertrouwde dat dit ook hier wd gaan zou In dit ertrouwen werd hü niet beschaamdi De harmonie wu steeds uitstekend VMet plezien kwam hU steeds naar Goudèrak teneinde zUn functie te vervullen WERKLOOSHEID IETS GEDAAU BU den agent der arbeidsbemidde ling stonden in de afgeloopen week SS werkzoekei en ingeschreven legen St in de voorgaande week Nieuwerkerk a d IJatel FRAVDVLEUZE SLACHTINGEN S Inval gedaan en bewoner aangehouden Onder leiding van den burgemeester heeft de politie in samenwerking met politie en an btenaren yan den CnsisContróledienst uit Hillegersberg bij den veehandelaar A J huiszoeking gedaan in verband met frauduleuze slachtingen Daar deze sl ach linger positief zyn komen vast te staan is A J aangehouden Een hoevee held Varkensvleesch is in beslag genomen GTMNASTtifK ONDERWIJS VUf scHolcn en slechts één lokaal De verplichte invoering van het leervak lichamelijke opvoeding noopte het gemeentebestuur in overleg met de betrokken schoolbesturen een oplossing te zoeken Van de vijf lagere scholen m deze gemeente beschikte alleen de R K school over een naar de eischen dei tyds ingericht gymnastieklokaal Voor de CL school aan den s Gravenweg en de Christelijk Nat School aldaar is in overleg met het R K schoolbestuijr besloten dat deze beide scholen gebruik zullen maken vaa het gymnaitieklokaal der R K school Moeilyker is het echter een oplossing te vinden vooir de beide dorpsscholen In 1939 werd reeds besloten tot hèt jouwen van een rieuwe O L school op Jiet dorp met een gymnastieklokaal maar de uitvoc iug dezer plannen gfng n et doir zoodat de oude school gehandhaafd bleef Het gemeentebestuur l echter in onderhandeling teneinde dit vraagstuk op bevredigende wyze ot een oploSsing te brengen LOOP DER BEVOLKING Ingekomen M H Sleeuwenhoek van Rotterdam H A ten Toonh van Zevenhuizen A de Hoop van Rotterdam C Th Hillebran d van Alkemade N v d Ouden van Overschie N van Weelde van Nieuwkoop BURGERLIJKE STAND Geboren Teun is z van Adr Stougie en Ch Spruijt On ertrouwd L van Ryswek 21 j en Neeltje Rook 19 j Overladen Cornells van Erk 79 j weduwn van Cornelia van Herk GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden rijwielbelastingroerk te rug te bekomen biji AiJTT Verstoep Paralelweg 85 Reouwijk RAADSVERGADÉRIN e gcmi cnteraad is ir openbare ver gadering biiecngeroupen op a s Woensdag s middags 2 uur De agenda vermeldt o a Voorstel B en W om uit de gemeentekas gelden beschikbaar te stellen voor et b ouwen van een gymnastieklokaal en behoeve van de Chr Nat School voorstel B en W inzake verkoop eigen J mmen in plas Klem Elfhoeven i bor tcl B en W iwake overname zandweg Gouda Goejanverwtll edijk voortitel inzake vaststellen kmderbijslagvei ordenihg idem inzake vaiststellen tii4eiijke loonsv rhüogiBg gemeentepersoneel voorstel tot het verlecnen van een i ijdrage in de kosten van op hoogmg van den Laixdyk VERKOOP GEMEENTE1 EIGENDOIVIMEN Bouw van en jachthaven B en W stellen gemeenteraad voor om ± 10 H A land en water in hoofdzaak water in den plas Klein Elfhoeven te verkoopen aan den hoer P V d Linden té Gouda voor f 5000 Voorts stellen B en W voor eengedeelte grond langs de Not d Aumeridlaan aan den sGravenbroekschcplaste verkoopen aan den heer C Zaneveld alhier voor het bouwen van een jacht haven JU FEUILLETON Nadruk veröodep HETUCHJEINDE GROENE OOGEN OMAN yAN HANS RE HOLz rlandsehe bewerking door E Kok I HOOFDSTUK l MevrouA JL lene Me rtens de eige Acht s randpension Zee crT persoonlijk fiaar de verdieping van haar illa en Het op de deur van nummer 18 Wctit p Prtieies één uur in den fouw M i etje ongewoon van njle van = om op dezen tijd een s flf santen op te zoeken Zy AAa og m en eenigszins on en d a van gelukkig al aoir to öten gebloemde peig el was Zij was er zièh t in i bewust dat zij in aakta n gen indruk niet r J P kloppen o dellijk antwoord kreeg V Wito y = liever totT v l hten met het vervul 4 I plicht doch zij kwam ZH vf P = v iitm 1 8 a deur iX zy n fen hoe iemaftd achter d deur van kajncr nr 18 ich in zijn bed omkeerde Zij hoorde het zachte tikje van de nacntlanip en toen een paar slafierige woorden Dokter riep zij nu half luid endit had ten gevolge dat de jnijnheerachter de deur riu volkomeli Wakkerwerd Zij hoorde voorzichtige stappen Iemand kwam naar de deur en aar na werd deze op een kier geopend Dokter Fritz Hellwig stak zyn hoofddoor de opening ieve help bcjft u het mevrouwMertens zci hij verwonderd atter wereld Mevrouw Mertens logde haar vinger op den mond y Sss dtiktcr lederen slaapt hier Er is een telégranyvoor u gnomen de besteller zei dai et dadelijk gegeven moest worden en Goed zticWte dr Hellwig namhet telegram aan en momeelde ietsvan goeden nacht waprna hij dedeur sloot Mevrauvr Mertens bleefverrast door deze matïjer van optreden nog even voor de gesloten deurstaan Daar kreeg deze man midderfin den nacht een telegram iets heel ongewoon s en in plaats dat hijiiaar dankbaar was rfat zij het hemdadeHjk bracht gooide hü de deurvooF haa neus dicht Neen de wereld was hoogst ondankbaar r menwist niet eens de hulpvaardigheid vaneen pensionhoudster naar waarde teschatten Hoofdschudden ging mevrouw Mertens naar beneden IntusseVen had dokter Hellwig het licht aangestoken en was daarna op den rand van het bed neergevallen het gesloten telegram nog altijd in de hand 1 Ür iPritz Hellwig was vijf eli dertig jaar ud zijn gezicht droeg markante treklien Daar hij hoewel hij hard werkti nog sleerfs tijd had gevonden om aan sport te doen was dit duidelijk ijan zijn slank figuur te zien Alleen ztjn haren begonnen lichte plt kken to vertoonen wat dezen succesvollen advocaat vaak een zftcht ontlok te i Plotscling 1ftoortnlde hem eensohrUi als du efjig ram eens vanzi jn vrouw kwam Voor het eerstsedert dc zes jaren van zijn huwel jk wBs hii zonder UUa op zijnvacantiereis gegaan Het moest zooals Ulla het noemde een echtevacantie zijn en daartoe zoo had iiijer lachend aan toe gevoegd behoortook eens vaCantie van huwelijk Alser nu eens ieti niet Ulla gebeurdwas Het kostte hem over j innmg eer hij het telegram durfdp te openen Darf staarde hij dom op de zinnen aie hij las Verzoek zoo spoedig logelijK bezoek beh in grootste gevaar stond in het teltgrain en deonderleekening luidde Werner Vischcr i Neen dr Hellwig begreep dit tfltegramniet dadelijk het eenige wat tot hem dootdrong was het feit dat er niets met Ulla was gebeurd Dit kalmeerde hem Dus Werner Vischer was in gevaar en telegrafeerde hem Hoe kwam Vischer overigens aan zijn vacantieadres De advocaat com bineerde onmiddellijk Vischer had natuurlijk Ulla opgebeld en zij had hem het adres gegeven Wel had dr Hellwig met zijn vrouw afgesprok n dat g slechts in de uiterste gevallen zijn adreg zou geven Want hij wilde tijdens zijn vacantie nl t worden gestoord Dus moest ook Ulla van üïcening zijn dat Werner cher sedert kort een cliënt van dr Hellwig een werkelijk dringende reden had om zijn advocaat te spreken Ben 111 groot gevaar telegrafeerde Vischer Waarom kwam hij dar niet rechtstreeks hierheen gereisd Wat betcekende dat Was hij ziek geworden Dart moest hij zijn dokter roepen en zijn advocaat met rust laten Was hij bang voor zijn leven dan moest hij de politie roepen Idioot was het eenvoudig idioot Mis schien ging het jcer om een of ander contract da Vernc Viischer ontwoipen wilde hebben © f ilde hij weer eens zijn testament venanderen dat Hellwig vier dagen voor zijn vacantie voor hem had ontworpen Maar da behoefte hij immers niet te tel gj4feeren dat hij in het grootste gij ï aar verkeerde Dr Hellwig besloot m c 6r geval niet overijld te handelen NlJ midden in den nacht kon hij tocj r niets meer doen De eerste trein naar Berlijn ÊiBg pas om é uur jn den morgen zeolang moest hij in ieder geval wachtel Terwijl hij het licht uit raaide f hoot hel hem te binnon dat Werncr Vischcr de woorden in het grootste gevaat slechts gebeaigd had om injlruk te maken Natuurlijk dat was het Vischer wist precies dat Hellwig zijn vacgnti niet zou onderbre ken om een contract op te stellen of een testament te veranderen dus had hij naar een truc gezocht en een gevaar voorgewend Ondanks dit kalmeerend idee kon dr Hellwig moeilijk in slaap komen Hij schrok herhaaldelijk wakker en eens meende hij de oogen van Werner Vischer op zich gericht te zien oogen die hij al vaker griezelig had gevonden Niet dat deze oogen leelij waren doch er lag iets treurigs in een geheimzmnige schuwheid die heelemaal niet bij den persoon van Vischer paste Om zcyén uur in den morgen hield dr Hojklwig het niet meer uit hij spronjï uit bed en voeld zich als gesjzfgen een gevoel da t niet weggenomen werd door de koude douche die hij nam Kwart over zeven was hij vast beslo h naar Berlijn te vertrokken en Hen minuten later had hij zijn besluit aan mevrouw Alertens medegedeeld doch hij had haar beToOld waarschijnlijk morgenlof ovenmorgen terug te zullen komen Voorzichtigheidshalve betaalde hij haar echter zijh rekening 2ijn handko fer was bini cn vijf mmuten gepakt De groote bagage kon voprloopig hier blijven en in het ergste geval nagezonden worden Er bl f hem nog tijd om van uit het station een tciegrapi aan zijn vrouw te zenden om zijn plotselinge terugkomst ïe melden En toen reed de D trein binnen Hij zag vanuil zijn coupé zijn vrouw reeds op het perron staan zij keek met angstige oogen iSngs de rij wagens en toen hij opeuus voor haar stond schrok zij Lieve hemel Fritz wat is er gebeurd Ik schrok zoo vreeselijk toen ik je telegram kreeg Maar kindje troostte hij haar als mij iets was overkomen zou ik nu immers filet hier staan Logicamijn kind is een zeer bruikbaar iets Zijn woorden konden mevrouw Ulla niet dadelijk kalmeeren Haar donkere kinderlijke oogen zochten zijn gezicht f alsof zij daar een antwoord kon vinden en zijn vermoeid uiterlijk versterkte haar angst Iets moet er toch gebéurd zijn drong zij aan terwijl de taxi hen na r hun huis in het Westen van Bei lijn bracht Hij keek haar lachend aan 1 Wat zou er gebedrd zijn Vischer wil mij spreken maar dat weet je z er Vischcr Ja juist hij belde eenpaar dagen geleden op omdat menhem i5 p je kantoor had verteld datje adr s onbekend was Heeft hij jou gezegd waarom hetzoo gewichtig was waarom hij mijabsoluut moet spreken vroeg hij Mevrouw Ulla moe t nadenken Wordt vervolgd t