Goudsche Courant, maandag 27 januari 1941

VEEÜE BLAD MAANDAG 27 JANUARI I941 62 112 199 353 427 509 657 582 603 1113 1168 4195 1350 Ibüü 1C33 1862 1321 1947 2018 21C8 2201 2420 2422 2637 2640 2664 2386 3086 31C9 3170 340S 3420 34 5 3458 3510 3768 4204 6348 5844 4432 4SC5 4711 4767 4771 4827 4854 5028 6847 5863 6385 WÖO 5958 6034 6069 6217 6486 C595 7310 7311 7 539 7683 7938 8074 8178 8829 8850 8893 89S2 91 2 01 53 9191 9256 9408 95 4 9739 9760 9812 9845 lOOlO 10223 1117 17 io 53 104 i i5 it 4 232 233 238 307 344 1 366 429 63 i 549 654 684 69C 604 634 636 640 788 796 831 875 39 6 1216 96a 982 994 995 1008 IC75 1081 1145 lt94 1233 1257 i a5 1344 1372 1373 1400 1407 1511 1546 1560 1595 1613 1647 1654 letu 1848 1861 1987 1984 2004 2066 2084 2094 2138 21 14 Uil 22 14 2261 2344 2363 2365 2409 24 4 2474 2180 £ 703 27 50 2770 2907 2913 2955 3559 3313 3338 3364 3425 35B5 3686 3639 3686 3698 3699 3761 3838 3242 3801 394 3983 4004 4041 4154 4166 41 Ó 427l 4295 ISil 4404 4408 4492 4573 4088 4890 47f8 4797 4843 4863 4876 4944 4960 4969 4979 4984 4998 5028 60 4 M16 6162 6266 5290 5299 6305 6362 53 a 6423 6414 6462 6532 5537 6681 6614 5650 6652 6 69 5714 5 11 5826 6 r 1 nni 3053 5181 6045 6067 6091 6189 esii t 4C0 6 i ü ü öj 6o51 6555 6656 6572 6629 eeei 67ia 6724 6725 e 63 6830 6863 6922 7017 7032 712e 7130 7152 7171 7 84 7195 7212 7219 7327 7361 7385 V iil 7S51 7574 7 82 7590 7531 7602 7349 BW 771 7718 77B2 7796 7 33 7349 7669 7896 7JCa 7 38 BP2 8063 80E 1 8104 8 89 52 9 8202 8231 64 11 t j28 eeon 16Ü1 8628 8679 S 10 8732 8782 8 117 82 j E04a B07 m 9 8950 9033 9138 9141 9180 9284 9 8J i325 S3 7 jCtl 9474 9619 0626 3660 9695 9698 9703 B7lt 9744 1 7E 9S03 10022 1C04B li 107 1014 1 11 217 10241 10287 1035 lu4 iö 10475 10 188 104Ï3 iL 5ü7 105 10571 1ÜS03 H S 3 1069 11 6 10706 10717 1CC13 K 846 loaifi CO 13 11060 11033 11143 41177 11190 11245 11315 11339 1134T 11392 11405 11454 11641 11573 11667 1 1670 11674 11659 1776 12536 UiöS 119So 21i7 12131 12139 12358 l i3S4 Ut 33 12 i2 12740 12765 12783 12790 12799 12842 12B98 12920 12940 I31I7 13223 13285 15324 13 2 3 n 30 1 I 6C0 13ÖS4 136 19 13711 13390 13728 I3Ï3I 13 34 13758 13760 13891 13928 13931 13780 I 1 92 1 1935 i4 na 14063 14111 14123 14195 14292 14319 14348 14 398 14478 H501 i fü 14564 I45C5 4 i94 14597 14012 14633 14647 14665 34805 14709 14734 14871 14956 14982 150 0 15106 15124 15125 15159 16174 15242 15 02 15314 16341 1539S 15405 15837 15448 1 5453 16473 15485 15525 15587 16597 15599 15648 15675 16681 15687 1 688 15303 158 1 15897 15060 15 65 153158 15909 icgaa iets 7 f sa 16213 1B230 1S233 16258 16265 16279 IWOS 16352 16370 lesta IMOI 16423 16430 1G435 16443 1S447 16449 16471 1641 16522 16645 16697 16710 18802 16893 1C908 16923 16931 17015 f7 2fl 7071 l IU 17223 17229 17234 17366 I7i71 17394 17484 17487 17503 I75lil 17514 17539 17576 17888 17758 17838 17879 17996 17S98 18097 18102 18119 182t 0 18205 18229 1R300 mo4 18316 18333 I834r 1S7S5 183 58 183 71 18137 18554 18556 18593 18713 18730 18804 18817 18879 18919 18934 18939 18961 18961 19077 1B164 19175 19244 19309 19331 19347 1S688 196313 19660 19663 19742 19806 19827 ISfOO losn 19929 l9aS3 19954 20022 20068 20131 30160 SOI 3 20218 20 OISJ 20333 20365 20399 2 Kll 20S16 30522 it ar 2C 9 C 19981 20143 20 2 203 19 20486 20666 20874 20899 CN SiZOSIfC filtO Officieele Pub icatie van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart ZEEPDISTRIBUTIE De secretaris generaal van het departement van Handei Nijverheid en Scheepvaart maakt het volgende bekend m betrekkingtut de dislributi van zeep Dl Kappers Op de door de plaatselijke distribulicdiensten nader té bepalen tijdstippen kun ien kapper die voor e Ntra rantsoenen zeep voor de uitoefeningen van hun bedrijf m aanmerking wenschen te komen zich tot deze diensten wenden Bij de aanvragen dienen de loonlijsten van hel beuienenö personeel te worden overgelegd Scheejrzeep Met ingang an heden zullen de kappers op de aan hen uitgereikte met een rantsoen scheerzeep gemerkte bonnen niet meer de scheerzeep mei een vetzuurg halte van 80 welke uitsluitend aan het publiek wordt bt schikhaar gesteld doch scheerzeep met een vetzuurgeha te van 00 kunnen betrekken Dl detaillisten kunnen op de gewone wijze deze bonnen welke zij van de kappers ontvangen bij hun grossiers inleveren ter aanvulling van hun voorraad In afwijking van de bepaling dat de grossiers de ontvangen zetpbonnen op opplakvellen dienen Ie plakken en deae bij de distributiediensten tegen toewijzingen in te wisselen moeten de grossiers de met een rantsoen scheerzeep gemerkte bonnen rechtstreeks bij de fabrikanten inleveren ter verkrijging v in de seheerzeép van 60 vclzuurgehalte Voor de overige scheerzeephonnen blijft de bestaande regeling echter van kracht Dc e dienen derhalve op oppiakvellcn door de grossiers bij de plaatselijke distributiediensten te worden ingeleverd ter verkrijging van wiieerzeeplocwijzingen Officieele publicatie van het Departement van andbouw en Visscherij fj IOEWiJZJN EN VOOR BLOE EN MEEL De si cretar generaa v i i hel deparlemenl van Landbouw en Vif t erij maakt het volgende bekend Aangezien op het oogenblik nog verscheidene grossiers en detaillisten m het bezit zijn van toewijzingen welke recht geven op hetk ipen van tarwebloem enz op welke toewijzingen zij destijdsaan hun afnemers grutlenmeel gf iengd meel hebben afgeleverd i is bepaald da to en mei Zaterdag 8 Februari a s de houders vanvi Pngenoenide toewijzingen de gewenscht aisnog grutionmeei gfmrngd meci op dtze torwijzingen bij de fabrikanten kunnenb trekken De aandacht wordt erop gevestigd dat dus uitsluitend f bri kanten gruttei n ec l gemengd meel op tocwijzi igen voor tarwe bi em enz mogen afleveren terwijl na 8 Februari a s genoemde tocvijzingcn uitsluitend recht geven op het koopcn van tarwebloem enz 4e TBESKIKG HAIGHTON CO Welllqe Premieleenloq 1912 Se KLASSE Ie if ST TREKKING VAN MAANDAG 27 ANUARI 1341 HOOGE PBEMIEN t IttOOO 4297 I lOOC 19160 I 4O0 16t 6 t 200 4225 t IOC 857 57 6 6893 1122G 12869 I60 i8 17652 PBEMËN VAN f70 30 730 1903 2954 387 1 6086 f 16 644S 8771 S429 10291 10476 lO iOe 10S43 Q T2 lOflSO 11397 11138 11CC2 11204 1131 3 1151S 11649 11701 113C4 11C96 11900 12204 12520 13002 13r 20 13436 13615 13719 13833 14144 14205 H232 J4259 14379 14471 14 90 14563 14660 1467Ï 14r49 14977 l ï294 I65 i4 15833 16947 16148 lf2 l le ïlö 16892 ll SS Ifligf 17042 17rS1 7083 niOC 17 1IB 173 5 17369 17484 176S2 17647 18107 18183 18283 1820 18434 18651 18655 18941 19127 19230 19270 19606 19608 19607 19942 109 r P 4T OIP ni Re 20674 20689 20921 aOBIK OVERWINT MOEILIJKHEDEN Zakenman geef thans méér dan ooit aandacht aanUw reclame en wal daarvan de kern moei zijn ♦ Courantenreclanie Vraagt inlichtingen voorbeelden letc van courantcnreclame bij de erkende advcrtenticbureau ol t4t Cel uco Dam 2a Amsterdam ilII JARTEN SWEEWNG DE LEEUW De Leeuw en Steering vei vo t hun wcdstrijdenreeks in Haarlem café Bolwerk Ur uitslag luidoe pnt brt h s si De Leeuw 287 II IS5 Sweeriive 500 11 I7fi bü t£ül id samenwhrkinO bu gebeuik va gymnasticklokaal DUITSCHLAND LEGERBER CHT VAN HUDSN Activiteit van de luchtmacht Het opperbevel der weermacht maakt bekend Gevechtsvliegtuigen hebben op 26 Januari convooien en afzonderlijk varende schepen aan de Zuidoostkust van Engeland niet succes aangevallen Twee voltreffers van bommen op een koopvaardijtchip bij Orfordness veroorzaakten een zware ontploffing Verkenningsvliegtuigen hebben ten Noorden van Great Yarmotuh een brandend koopvaardijschip gezien dat den vorigen dag door ti n gevechtsvliegtuig was aangevallen In den afgeloopen nacht heeft de vyand in West en MiddenDuUsch land op eenige plaatsen brandbommen en enkele brisantbommen neergeworpen Ontstane branden konden snel gebluscht worden De materieele schade is onbeteekenend De aanval eischle vier dooden en zes gewonden pnder de burgerbevolking Driö eigen vliegtuigen worden vermist Voor het even van onderwu in UebameUike oefeningen op de openbare Ucere school A te Keeuwük dorp en de aK Lagere School i een overeenkomst getroffen dat voor beide scholen gebruilc zal worden gemaakt van het op het dorp aanwezige gymnattieklokaal van de R K chooL DE HEER ZWUNENBURG NIET IN DEN BAA0 Tluuu de heer A F de Klerek candidaat Poor het overiu den van wethouder J C Ha en is er een vacature in den gemeenteraad ontstaan Op de kiezerslijst van de A K Partij komt als opvolger de heer Zwijncnburg voor De heer Zwijnenburg heeft echter voor de benoeming bedankt De volgende eandidaat is dft heer A P de Klerek Schoonhoven SCHOONHOVEN WAS GOED VERDUISTERD St ring in stroomvoorziening ITALIË LEGERBERlCm VAN HEDEN Gevechten nabij Derna Het 234sle legcrbericht van het Italiaanschc hoofdkwartier luidt als volgt Aan het Grièksche front acties Vanplaatselijk karakter en verhoogde activiteit van patrouilles Onze vliegtuigenhebben vijandelijke troepen gebombardeerd In Cyrenaic hebben onze troepen in den loop van verwjoede gevechten ten Oosten en Zuiden van Derna aan de gepantserde strijdmiddelen van den vijand aanzienlijke vei jiezen toegebracht Onze luchtmacht heeft groote concentraties van gemechaniseerde strijdmiddelen en artillerie gebombardeerd en met mach inegeweervuur bestookt Twee Brilsche vliegtuigen zijn door onze jagers neergehaald In Oost Afrika zijn de gevechten aan het Soedaneesche front voortgezet met voortdurende krachtige en doeltreffende medewerking onzen luchtmacht Aan het front jj an Kenya hebben onze afdeelingen een sterke vijancjelijke colonne verrast en haar gevoelige verliezen toegebracht ENGELAND De scheepsverliezen Zaterdagavond juist tegen den tijd dat men moet gaan verduisteren omEticcks 8 uur gingen plotseling alle lichten uit in Sciioonhoven Direct ging men zijn licht eens opsleken bij de buren om te ztcn of hel daar osk zoo v ts Het bleek dat de storing bij hel clectnciteilsbedrijf xal zoodat men maar moest afwachten De winkeliers gingen zich met kaarsen behel fen want tusêchen 6 en 7 uur is het tegenwoordig i juist het druk in de winkels Om 7 uur gingen lot ieders genoegen de lampen weer aan zoodat alles weer zijn gewonen gang kon gaan Woerden OUDSTE INWONER OVERLEDEN De heer G J Blok die honderd jaar werd De oudste inwoner van Wo erden de heer G J Blok die in April van het vorige jaar onder groote belangstelling zijn lOOslen geboortedag heeft gevierd is Vrijdag overleden LAfiD EN TUINBOUW Bloemenexportver eeniging Westland en Omstreken NIEUW BEROEP OP DE VEK STATEN ALLE TER VERGADERING AANWEZIGEN TOEGETREDEN Gesticht is een Bloemenexporteurs vereénigir voor het Westland n Omstreken Op de gehouden oprichtingsvergadering welke stond onder leiding van den heer P Vis uit Wateringen traden alle aanwezigen tot de nieuwe bloemün3xporteurEveret niging toe Ben commissie bestaande uit de heeren Zwcmslra Naaldwijk ter Veer Wateringen en J van Leeuwen Den Haag zal in overleg met het dajelijksch bestuur der Coöp Centrale Westl sHidsch fNj bloemenveiling Ie Honselersdijk de lipe en P Vis en H Koers de voorbereidende werkzaamheden verrichten De Engelsche minister van Scheeplyaart Cross heeft volgens het O N $ een radiorede een dringend béföefi an op tiv Vereenigde Staten om geland met een versneld bouwen van schepen zooveel mogelijk bij te staan De minister noemde het schepenprobleem zeer ernstig Hij wees er op dat de dag kan komen waarop de Britsche invoer niet meer in overeenstemming is met de militaire behoeften In geval Anierikaansche leveranties niel meer in voldoende mate naar Engeland kunnen worden verscheept kan Engeland hoogstens nog een passieve verdedigiflg uitvoeren Vooral door d Quitsche controle aan de Europeesche kusten bevindt Engeland zich in ernstig gevaar 7 Advettentiën W RUTGERS TANDARTS Praktijk hervat KLEIWEG 98 TEL 3034 GOUDA Ü 321 K VERLOREN omtiek Beatrixstr Qoud Horloflc F v vinder kan op ruime belooning rekenen Beatrixstraat 5 O 323 5 DTiiMMi van het l and Oouwe 77 te Oouda lal in opdVacht van Mr Fred C Slühle liquidateur van de Vrijmelselaaraluges in den liaag Leiden Delft en üouda met medeuK liing van den deskundige OTTO VAN LEERSUM te Arasterdam thans m één zitting plaats hebben op Vrijdag 31 Jan as p m rif uur in HOTEL pE ZALM te Gaudit Bezichtiging 28 29 30 Jan a s van 10 tot 12 en 2 tot 4 J H KROM wd notaris Amsterdam l V KRANENBURG notaris Gouda ü 322 24 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVER HEID EN SCHEEPVAART VERLENGING DISPENSA JlES Het Crisis Uitvoer Bureat brengt ter kennis dat in verband inet de opheffing van de verkeersbelcmmering te wiater belang iebbende e3 porteurs c q e xpediteur $ dispensaties waarvan de geldigheidsduur is verstreken ten spoedigste ter verlenging by het C U B moeten Hizenden Mocht dit bezwaarlijk zijn dan ditnt men ten spoi ligste schriftelijk verlen f g bij dit bureau aan te vrai onder opgave vaft het numr van de desbetreffende dispensatie De evacuatie der steden ANDBRHALF HILLIOEN MJENSCBEN VETBTROKEN Volgens een Engelsch overzicht ziir tot dusver naar uit Londen wordt gemeld in totaal H4 millióen personen uit de steden naar het platteland geëvacueerd Slechts 485 000 werden Binnen het kader van de door de overheid georganiseerde maatregelen verhuisd De evacuatie der overigen geschiedde particulier AZIË De politiek der Japianschè regeering j MOTIE DOOR BOOGERHÜI8 AANGENOMEN Het Japansche Hoogerhuis heeft met alg racene stemman verochtend een door prins Itsjijo ingediende motie aangenomen waarin de regeering aangespoord wordt de vastgestelde politiek met alle middelen ten uitvoer te loggen In zijn toclichtijig op de resolutie verklaarde Itsjijo dat sgmmige vreemde mcgendheden het leiderschap en de stabilisetrende kracht van Japan in het Verre Oosten erkennen doch dat enkele andere de laak van Japan belemm cren door uiting te geven aan een vijandige gezindheid jegens Japan al gevolg van gebrek aan begrip voor de ware bedoelingen van Japan Wat d laatste groep vreemde mdgendfieden betreft gaf Itsjijo de regesring den raad haar pogingen te verdubbelen om begrip aan te kweeken voor Japans ware bedoelingen alvorens deze mogendheden als vijanden van Japan te behandelen Eerst moesten alle diplomatieke maatregelen uitgeput worden doch tegen de mo gendheden die zouden volharden in Htt dwarsboomen van de uitvoering van Japans nationale Dolitiek door te wfi eren de ware be doelingen van Japan te begrijpen diende naar Itsjijo be toogde drastisch Ie worden opgetreden De rede van Matsoeoka DeTokioAsahiSjimboen bevat een uitvocr g verslag van de rede van Matsoeoka wal betreft hel deel waarin dS ministor zich bezig Held m et het Amerikaansciie leeningsaanbod aan Japan Matsoeoka zeide volgens het blad De Vereenigde Stalen hebben den twee vorigen lapanschen regeeringen leeningen aangeboden onder de voorwaarde dat Japan zijn politiek op hel vasteland en in t Zuidoosten van Azië halverwege zou staken of geheel zou opgeven Ds Vereenigde Staten wilden dus door middel van leeningen streven naar tctnadering tot Japan yifanneer Japan het conflict met China regelt en zijn troepen uit China Ijerugtrekt Eenigcn onzer financiers haddon belangstelling voor de le eningen doch Jiet offer WES te groot en daarom was htl Amerikaansciie voorstel ook onaaïivaai ibaar Ik ben van meaning dat geen enkele Japanner bereid is het lo litieke doel van Japan te laten vai en Metybet Amerik ansche voorstel i ou gel k B r jLA D Katholieke kerk en nationaalsocialisme BISSCHOPPELUK 8CHRUVEN VOOBGELEZEN Vroegere standpunt bevestigd In een herderlijken brief welke gisteren in de katholieke kerken van den kansel is voorgelezen beeft hel Nederlandsche r k episcopaat de vroegere kerkelijke maatregelen tegen net liberalisme het sotiaiisnie hel communisme eh het nationaal socialisme gehandhaafd Onder socialisme worden verstaan alle vormtn van iocialisme welke in de encycliek uadragesimo Anno zijn veroordeeld Omtrent de Nationaal Socialislische üeweging wordt in dezen brief de oorspronkelijke formule bevestigd waarnevens wordt verklaard dal het lidmaatschap gewoonlyK in hoOijc mate jiigeuorloüfd is Twee jongelui wilden uit stelen HET VIEL HUN ÊcilTER MET MEE Dank zij de opmerkzaamheid van twee reciitrcheurs van de liwagsche politie zijn twee jeugdige aicven legoii Je lamp geloopen die trachtten een i oeveelhcid vei te stelen Een 18 jarige expiditieknucht wonende in de i luvierslraat was iri betrekking bij een vetsmelterij aan hel Leeghwaterplem Hij zag kans 4Ü pakken vet ieder van 2 ns welke verpakt waren in een groote carlonnen aoos apart te zetten met de bedoeling ze later mee naar huis te nemen Dit karweitje vond hij evenwel te gevaarlijk om zelf te doen en daaron nam hij een I7 iarigen kameraao in de ann welke woonde aan den Westduinweg Deze zou het vet per fiets vervoeren en later aan den expeditieknecht overhandigen Zaterdagmiddag wei d dit plan ten uilvoer gelegd De expec ititfknecht ging met de tram naar huis terwijl de vriend met het vet op dt fiets volgde Toen de tram bij een halte aan hel Westeinde stopte reed de behulpzame vriend haar achterop en overhandigde Üen expeditieknjcht het pak zeggende Je weet er wel van Nu wilde het toeval dat twee reciiercheürs van de Haagsché politie op het achterbalcon stonden die bovendien speciaal voor de Distribytie en hamsterwei waren aangesteld Deze kregen direct argwaan err firioopten een praatje met het jongmensch aan Deze was hierdoor zeei onthutst vixiral toen hem gevraagd werd wal er we in het pak izat De Irani was inmiddels dotirgereden en bij de halte Groot Helogin nelaan verzochten de rechecheurs hem maar uit te stappen Hiei reed ook weer de kameraad en deze voegde zich bij het dr ct41 Hij maakte echter e I spoedig uit het gesprek op dat de twee vreemde heeren tol de politie be hoorden en daarom vond hij het maar beter om er var door te gaan Een van dt rechercheurs achtervolgde hem echter doch de vluchteling zou op de fiets zeker zijn ontsnapt als wee niet lie toeval ie hulp was gekomen Uit de tegenovergestelde richtinc kwam ni een rechercheur van de hondenbrii ade met zijn poUtiehood Deze zag zijB collega den wielrijder aditervolgan en hij liet onmiddellijk zijn hond lo welke de vluchtende spoedig te pakken had Beide vethamsteraars zijn gearresteerd en naar het politiebureau overgebracht Hier bleek nog bU fouilleering van den medeplichtige dat deze zich onderweg 10 pakjes van het vet had toegeëigend en dus ook nog een onbelroiwbare vriend was AANBESTEDING Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben heden aanbesteed de verbetering van een gedeelte van den provincialen weg no 17 ge ieelte Stompwijk Zoeterwoude bestaande in het verbreeden en verhongeii van het bestaande wcglichaam het maken van eii nieuw weglichaam het maken van beschoeiingen het aanbrengen van een klinkerbestraling en een tegelbestraling het graven vaR slooten en het verrichten van bijbehoorende en bijkomende werken in de gemeente Leidschendam Laagste inschVijver was P C Langcvcld te Hardmxveld voor ƒ 124 S 37 Ged Staten van Zuid Holland hebben verder aanbesteed het onderhoud van het kanaal Rijn Schie en de Zijl met de daarbij behoorende werken jodurende 1941 Laagste inschrüver was J P de Koning te Mcdtniblik voor ƒ 3 9 893 Voorts hebben Ged Staten aanbesteed hit onderhoud van het Aarkanaal tusschen Rijn en Drecht meide daarbij behoorende werken gelurcnde 1941 I n gsle inschrijver wa P de Pater te Waddinx cen voor ƒ 4 S31 Ton behoeve van de loleering van de gemeente Voorschoten heeft het gemecntisbesluur aanbesteed hel ter plaatse maken en lev ren van rioolbuizen enz Ingeleverd waren 6 biljetten H jogste inschrijver was de Zwolsche rton JJzerbouw te Zwolle voor ƒ 67 6 iü Laagste inschrijfst r was de firma Van Dijk Jr Ie Alphen a d Rijn voor f 56 971 Deze firma schreef voor levering af fabriek te Alphen ad Rijn in voor f 44 000 De gunninü is aangehouden WEDER TELEFOONVERKEER VIET LUXE YIBÜBG Van heden f is teleioonvcrkeer tusschen Ne ierland en Luxemburg weder m ogelijk De te voeren gesprekken Worden via Duitschland afgewikkeld Bij dit verkeer gelden dezelfde algemcene beperkingen welke ook voor het verkeer nel Duitschland van kracht zijn Het tarief is hetzelfde als vóór 10 Mei j l TE WATER GFRJAAKT EN VERDHONKEN Zondagavond omstreeks elf uur is bij de Koningsbrug te Middelburg een 34 jarige zoon van den caféhouder K uil Nieuwen St Jooslapd vermoedelijk door de duisternis mjsleid te water geraakt ft et hulp van een militaire jOatrouille kon men K iop het droge brengen Hot geljukte niel de 4evensgecMen op te i ekken MftRKïBERiCHTtN KA 4SMARKT OIDEW TEB 27 Jan Aanvoer 1 parlij zijnde 4 yTuks tarnd 2 kg Priji ló Hand l v uj 485e 8TAAT8LOTBRU VUFUF KLAS8I TlJr t TreUing van 27 Januari f ZS OOt No 18758 1 50e No J9862 1 000 No 4848 10185 18034 ƒ 4 Np 1886 8039 11441 lu W S54 ƒ 200 No 4838 501 1 804 jw 18450 T ƒ IM No 10991 13439 14767 iJd FHUZEN VAN ƒ 70 7817 7947 807 8188 82i2 8203 8349 8499 8612 8667 8734 8835 9265 9406 9408 9588 9645 9768 9824 9903 9087 10096 10175 10190 10210 10225 IÜ234 10384 10S73 10696 10729 10770 10870 10879 1092 11010 11034 11039 11087 11095 11187 11218 11224 11665 11807 11887 11988 12U46 12082 12129 12166 122115 12300 12697 12858 12126 12997 l ni6 13086 13131 131S8 133 13318 131 4 13359 1 3372 13135 13451 13486 13491 13693 13702 13731 13848 1401 141 35 14261 14327 14329 14367 14422 14875 14704 14716 14735 14781 14828 14864 14967 15087 15175 15204 15437 15495 15518 15578 15608 15621 15768 15770 15810 ui 158 U 33 15 5 Z 13 176 iS 159T lêj lliiJ84 UB 16 7 iS li 8 iS iM i5 IC 1112 5 iiMir in i6 i3 n IMit m li 2sia l t JoiB 168114 IM r iir 4 MD 17 123 te 17u i4 2oi 17115 2m r 7 i 20 172 4 2ae l lil 209S n i 21 ITV lil 2118 177i J1J9 ns ti sijji 17998 21411 ISli ii i tn lSi 2fl lm 1040 403S 1252 4137 140 422S 1501 4272 1602 4293 1607 4417 16S2 444S 1658 4717 1749 4822 176 486 1 1869 5057 1907 5199 9 3 5204 1981 SS16 2049 51175 2Ü73 5748 2195 5818 2200 6023 2232 6 i2 2520 168 2580 6229 2766 6268 2827 6360 2867 6445 3O40 Cf flt 3165 6 Ï55 3240 6860 3343 6865 3666 691 1 3729 694 1 3767 6955 3788 7174 3874 7306 4012 7535 NIETEN 1022 1055 1064 1095 1103 1133 1139 1161 1171 1173 1307 1 377 1 392 1402 1422 1435 1503 1652 1 597 1611 1626 1692 1701 1805 1807 1890 1916 1931 1945 2040 20 6 2065 20 7 2114 2176 2191 2230 2234 224 7 5364 2365 6fi 2405 2411 2127 242P 24 2480 2527 2558 2583 2616 2P80 2719 2762 2864 2910 2 l in 2997 3004 3007 3012 TfllC 3080 3140 3152 3227 3230 3265 3274 3335 3442 3468 3510 3516 3528 3532 35 iO 3 583 3G06 3608 3636 3051 3716 3723 3730 3732 3746 4078 7091 10003 12683 I5 54 iflu 4093 7109 10020 12741 Kano UIH 4 09 148 10088 12757 Idoül igi 4118 7149 10135 12762 lül 4 19J1I 4208 7155 10223 12770 lOlTO 9ig 4217 7192 10224 12781 16204 ItW 4276 7193 10233 12783 16289 IMü 4 345 7255 102 52 12788 16382 IMfl 4367 7295 103 32 12809 IIIIUII UJH 4375 7302 10334 12850 16401 ItTtJ 4405 7310 10342 12898 16405 1930 431 7347 10370 12935 IR445 I9Ö 4471 7 161 10398 12981 16451 ItM 4490 7 377 10520 12975 10473 IKTI 4581 7453 10558 13024 16480 19 4 591 7459 10625 13065 16545 lm 4C52 7465 1067 13100 IBSW 19M 4709 7558 10081 13153 ICiillj 1M1I 4814 7 575 1069 13168 16639 ig a 4826 7601 10727 13226 16692 Mt 4823 7729 10751 13246 16721 19CT 4851 7802 10763 13261 16735 4S69 7926 10778 3288 167 il 1970 4914 7968 10781 13370 16776 19717 4971 7976 10795 13375 16777 I97B 4973 8020 10844 13404 16843 191B 5000 8022 10878 1 34C2 16843 19 5029 8045 10910 13473 1Cf 18 IPOJ 50 10 8086 109 14 13475 IdRTÜUMJ iO 8099 in 43 13482 If S ia 19 i4 S l R 8129 11 947 13487 16142 IWBI 5125 8149 10948 1 502 16S47 19987 5142 8164 10987 13578 Wr S 20015 5178 8215 10P90 13587 16il74 20M1 5196 8228 11016 13618 Ifi 20 141 5200 8243 Iln54 136S7 1700 Vm S fil 8735 II S ïS 170 1 2 P9J li2 ST 11072 13704 17 B Ml 8 5473 8312 11212 117 W KJ S 20139 5407 8120 11216 137 i3 1T2Sf 20 17 5569 8154 11235 13797 1T I 0 lt W78 R2P7 112 10 13907 n r t 80244 5051 ong 11264 13925 17375 202 5704 8531 11202 5708 8518 5780 8590 11414 5783 8605 11422 11979 17 1 203M I12 Ï8 1 4130 17 2 20321 14141 17477 203a 6790 8693 11434 14231 17 7 11 SMS 14546 17 170 203ÏJ 114 6 87 to 5S26 8731 11433 I4265 17 j111 20 5B30 8768 11459 14285 17013 WS 5251 BS32 11506 14379 17026 2Miil 5f 51 8839 11615 14406 17027 20 1 5 16 8879 11 28 14429 l r i 20 58B4 8904 11034 14472 17785 JOM 0918 8907 11082 14475 1701 20 5 1 2 8929 1706 1 5927 8932 11717 14 5 45 na 2 iin 4 576 nn vi 14213 17JP0 2039 ZOTfï 5934 ës36 ii75Ö 1470 1 17 113 JOTJ 5062 8982 11751 14713 17022 201 5 88 8991 11763 148 59 17946 J07ffl 6042 90 15 11777 14910 17 J7 60 57 9070 11823 14911 18002 6085 9107 11860 14942 180 12 6100 9114 11802 14977 ISILII Wt 6114 9174 11875 15013 18098 MJ 0128 9225 11907 15054 18125 21 6198 9238 11910 15057 18148 211B 6213 9244 11921 15061 18211 21 0234 9230 11960 1 507 18214 211 6253 9278 11965 15073 18225 212 6290 9291 119 9 15157 1824 212 6293 9338 11985 1 5193 18248 SW 6301 9352 11994 15241 18273 ïlM 6363 9 154 1201 15273 182 12 21 6422 9304 12087 15342 18 14 21 6453 9 199 12095 15363 18372 21 6473 9400 12122 1538 5 18410 21JJ 6493 9410 121 541 5396 18419 J1 S 60 12167 15429 18474 1 9469 12201 15465 IS üS 2 6583 9477 12214 15485 18509 ïl 6596 9480 12222 16486 18513 21J 6698 9510 6629 9531 6652 9531 122 19 15503 18516 12254 15514 lfc2 5 SI 12259 15521 18585 M 66 i2 9607 12283 15613 18001 lig 6666 9648 12322 15019 18002 JW 6728 9681 12351 15721 18715 Jl 6732 9720 12358 15758 10717 JjJ 6767 9746 12395 15785 ISTM J 67fl8 9777 12446 1 5767 IBV I JJS 6818 9791 12507 15769 18781 JJg 6858 9798 12503 15777 18700 Jg 810 12613 15789 18S10 JJ 9B12 12 20 15815 18S57 JIJ 6312 989 12668 15828 1890 1 JIJ 6917 9930 12673 1S872 Uon l g 6940 9944 12078 15873 lO 15 7066 9958 12682 de vnr Ve liist tond 1oo7 m r 16150 17600 m 20968 21877 m In Af e klat e zijn nog Ingcb f ven I irnt van lm ihw SO 000 10 000 S 000 oonn 1 500 1 Drijf vur t 1 prijf Bn 1 riiJ var DfO van pri i7 n van ƒ 41 prijzpn van f l ao Bern s et n premie vnn r 1 den liii ttt ultkciT ond n h oc r r e n pri me van 3000 voor h t uitkomt itde numm r s 5 16180 m 16150 17600 m i If20988 m S