Goudsche Courant, maandag 27 januari 1941

EERSTE BLAD MAANDAG 27 JANUARI 1941 EFFECVZ URS AMSiCRDAM ACTIEVE jBtaatsIecatBfen 4 1000 4 m ae 1000 4 4 bil I lOOt 4 1911 I 1000 ll Grootboek obl i USS UOS obl J Cert V Jnschf A Grootboek obl S 193e I 1000 3 1937 I 1000 3 lilt 1 1000 a ii i CertWcaten i i Grootboek ebl V t 1935 Indi f 1000 r t 1937 Indi I 1000 3 1937 Indiè t 1000 A I D jtt ïchl Youpgl ObL lOOO 30 5i L K 99 99 78 i 80 85 89H 85 mh O 91 iS 66S 5H Itoij 9114 sa V 83 82 b6 95H 89 941 SI 801 4H 1141 114 1 Scheepv aart maatschappijen Furre s S cnA 4 152 1 Mn Zcev aana lt4 lüoNiev Goudr A 283 2 M DeMaaeCvA 1154 l 170 419 I13S b4l BËÜRSuvcRZiCHT RADIONIEUWS Dinsdac 28 ianuart HILV£RSIM L 415 M KRO 8M Vktj beginnen den dag 8M Nieuw sbf chtei A 4P 8 45 Gian ofoontnuziek 9 3 Conce ge KRiw urke t en Yvonne Geo g bd let lopn 1015 Mede andsch sot stc progïanrua opn 1045 G amofoon nuz € k 11 15 Rotterdam ch Ph Iha monisch orive 1 opn U M Godsd enstig halfuurtje 12 9 Gramotoonmuzrek 12 15 Gei ard Lebon e jjn orke t P 45 euw en ecpnomis berichten ANP 1 W Gf BTiofoonmuziek 1 4 30 Cs c us De betrekkingen met het Ned ard the iruziek even van groole figureru t dï Muze geschieden s 4 4S Panovoord ach 5 15 euws tccnon sche en beursberichten ANP RVU 5 M CvcJus Wat leert oni de on wikke Inf pang der d eren o i Ircnt he leven op onztaaide tn het levensv aagstuk KRO O © KRO S nohonie orkest fi 45 W aa om G n aar h lezing 00 Vragen van d r da ANP 7 15 Rococo octet opn 7 30 Be I chtcn Fnp r h 7 4j G an o oonmuziek 8 iO K euw be ich en ANP S 15 Reportaee 8 3 Ee ich en Engel ch F 4j KRO S i phon e c kevt erj o e 9 30 G a r oonn i7iek 9 W n cl 1 en den dag 9 45 Erg lsche ber ch en ANP IC 9 wsber chten ANP en eIu 1 ng HIL ERSLM U 301 5 M A V Rn 00 G s nrfonnmuz ck 8 30 8 45 Nieuw sbe 1 ei ANP 9 00 Orgel pe 9 20 G a tw ur rk 1 M Morcenviijd ng ÏO 15 Gra foo nuz ek 10 25 Voor de vtouw 10 30 O nroenorkesï 11 © 11 20 Huishoudelijke v nkeh 1200 Berfr ten eventueel Gramo f X nïhuzt£k 12 5 Om oeporl est 12 30 Gfa Dfoonr U7 e J 45 N euws en eco omi ch b ch n AVP 1 00 AVRO At pu ementsorI e tn Ii t 1 25 l 35 Cvc u Groote Nede anders 2 flO Gramofoonmuziek 2 15 Hii irmon ch t m artet 3 00 Reportage I U abareip og adima 4 30 En etnble Pa i vpn 0 5 00 Jeut duitzOjnd ng A VRO 15 e V Jecoronn sche en beu bTich n ANP 5 sa AVRO Aeol an oike t en so e 15 Zang met p anobf e eit n er e j nff 6 45LUaarom G sa sc le inc y 7 15 Vraeen an den da ANP en slui g Op de Amst Umsche e ec enbeur = werd d week op we nig opg euekle w jze bes oten looals des Zaterdags veela geb uikelijk wa rer er inaar weinig orders en de handel wa vaii beperkte propottie 1 De tcinm ng wa echter zwak Er was eei i m itenaal aan de niarkt en hoewel deze ho vec he d met groot was was hu toch vo doende on de kocrsei Opneuw naar beneden tt drukken waarb j 1 vtrache dene gevo en behoorlijke vei ie iLW we den ge eden daar tie korp u t gel eton b ak Ointient oe ooiza cei 1 ervoor ved cptt men ritb tn gi s ngen Htt was echliimet waarbchijn ijk dat het orgeaninee devef oonKan üe NederlaiKische taatspapie irtot 1 cwsent intnt v n ofibe naè llJkI e d ntnood i e bijdroeg Va orze al ona t sv u db IC cii weid de ge atfe d i tn ng iij d l e hundeJd en da oij kwam de koer beneden let peil var t e en tè lioo n Ook deDve ge jong c t les wart nai ij p j 1 oudcnd Dt d huid m de oh tgatiels ue andschind e wartn eveneens aai cged ukten kant Dooi de vereen g ng van detfffectenhande we d leden medcgedee d dahand 1 in die r euwe 4 proct nt obliga lén ide eening we ke dezer dagen wordt ui ege tvtn a smede m oe sto eerbewijzen vebof en wa i h woidl naar bovt n taard be ic it ve wezcni De genetile i en p ovmcia e ob igat en wa en st 1 en raiwe uks ve ajidertj Pardbnevti waren aariiboden en daa ege over bestond viijwgeen vraag De koersbeweaHV op de loca e aandeeen markt maakte JBPm i der aa genstmen m druk Bij de owning wê d in ve che d geva en Leed op ee tl e ij v verlaagd p gehar deld en onder beu iijd zakten t kot t n vrijwel rtgc matig in wairbij h sot p on feveer het laag e punt van dj dag wam O i warden p y houdend m zet Loch zakten reeds poed g een goede e vel punten in en wannrt aan het einde ar ce week d rekei r g wordt opgcma a dan b gkt dal het toc aa geyende petio eutnrtorceel veige ekpn met den vongen Za dag een 2S a punten a h eru i js gegaa De A nerikaanscie pctr ei raai deepen wa ren r et veel veianderd Op de afdeeling de indu t iecien etten Aku s de dalende bewi g ng waarnjede d zer dagen een aanvan v eid gemaakt vcidtr voo t en de ko daa de zelfs beneden 97 p ocent Umlev e waren iets lager De Ph ip aard eltn zak e na goed pnjshoudenae oreni g een pa I un in m mair vtertn m c or neel nlM ve ve roerd In de niindT ecu arte indn r e c 1 WtiS Tcs ze y we n g te doen De tn ette m n wa er ee der eenig aanbod Op de mi kc 1 arkt enefi HVA s ge itad g achter ndeze zak n ze s m tot 411 procent z r ca verge eken met een wee geleoen nedee ig verschil var eer gnedc tw ntiftpunten moest worden 4 pee erkend De r tïuianto soor en wa en verwaa loosr De b tk der rubberfondsen wa til met sleciHï g inge verschillen Tabakken zakten i j houdende d ing bfl zeer geringe at c een kl niglyPd ill De c e ovaa tma k = stil aaeeu rnte d z dar e oo e var i Oe aflaireyrt Atier r € waa ö 3 van ka reii aard over het ag 1 gebynd dSop onn e r hM p wt J o er be r 1Ho t h o Fit t E 1 o s ê de r nedfrl d ic bank 25 J 2 V l tvs f tfHrt eI ike en tel transactie New iTork 11 S8S in f lJ8v i Ber ijn 75J C ƒ 75 43 f B us l 30 II i 30 17 I e nki 381 382 S ocKïiolm f44 81 44 © 7 j Ml 63 43 1 BsakMPNtrPr Ön 75 i f75 34New York i eevü W 1 P u 30 i f 30 2 I 7P 4 4 1 f 41 Ml T I door ftapt BUITENLAND Het TlMulandsch IndoOóoeetche Conflict rBIi AMERIKAANSCHE BEMIDDELING raenk aniche triniiter van i he Zaken Cordell Huil jjiieoi pt ittonferentie tegennef dat Fransche koloniale B Jtappen ondernomen heb Tver SUiten om hen te ver ï ddelend te willen optre het r nsconflict tasschen i en Fransch Indo Chma f rtlaai i dat er van een kansch Ixm ddeling in het isl r geweest is Hahotoka over de JapajiitChe bemiddeling jjpansche minister van Buiten Zakir Malso oka heeft in UI beüoetino van den i=Sï ever dt kwestie der Japan SrlSiKldeiir g tiis chi n Thailand ffMikrok viiKldird dat Frankrijk S vooiïtel V n Japan voor een Lium we mg eerst heeft ge rVcrd bl l l r op grond an der inkf eor U er door bepaalde an U landtfl H i li denkbaar dat de Swue pol e de Zuidelijke T r ZO verbtoord wanneer fSikrnk op ndere our tcll n zou ragepaar A ir geen derdt land kan fimrf zon ir md Japan rekening houden Mi k i juichte het be t an Th ai a en Frankrijk toe door Japar aangtbodt n bt midde j e aanvaarden Nieuw Japansch offensief TEGFV 100 60 MAN CHINlf C lit TROtPI N De Japanner hebben gisteren m de provncie Hon m en grootschetpsch olfeifie ortkiltnd tegen Chinetselie iroejiewoneent tios ter sterkte van jnpeer 100 KK man De opeiaties eschniin t n N K rden an Hankau aD s dm spiHiwcg van Hankau naar griung tn Hl het gebied van Smy ing AMERIKANEN EN ENGELSCHEN VEllLATEN HIT VERRE OOSTEN Bet Arnerik i il Sb prtbidcnt Talt IS U Ki l uit Honkong aange tomen op utimif naar Hoiioloe oe Ka boord Uvi den zich kanfn en Ernjhrhcn die het Verre Oorttn wrlattr MILITAIRE BESPREKINGEN IN SIXjAPORE Kaar de Bntsche berichtendienst meldt komt b rtnkort tt Singapore Jechelvdn den gcTeralen staf van de Australi cle luchtmacht aan om be sprekirgen te voeren met den Bril Kher opperbevelhebber in het Verre Onten Later wordt omeldt De be prtkir tn tusschen den Atislralmher uiehlmaar chalk en den Bntschen uppei bevelhebber voor het ïrrc Oosten zijn te Singapore bc joimen Dt vrhag tukken vvelke be sproktn wordt i houden erband met ï orfani dtie der luchtv crdecfiging ONVEIHO SHANGHAI De gangster k ren ie k van Sjanghai Zaterdag mit ee i nieuiv hcofd tuk verTflkL Er a r ditmaal met bommen orpen naa af ondcrlijkc politiek peroner doch n ar danshuisbezoe MR In vele darsf clegenheden waar Mder de doer we gestelde Chineezen aar ir vtrluia met het op handen mndf C ime ih ncuwjaar f cS eer fUler tten ning heerscht is om uur in der vind door e iikti dig P orptn boirnren een ontzaglijke paniek V roürz rkt Talryke oezoekers l iele daiemei jes zijn min of meer njar gewemo De daders zouden uil MtionaJ geve 1 gehandeld hebben en Mfhunoptriopn hebben v illcr de Tnïliren dn at aar het oorlogs jaar oc irdiger wi7 aicn te word j M rd dan door hel i 5 Jlfr Vür groole sommen gc d wcr aar ric nationale zaak ten de hadden kuraien komen fcsc NDSCHE SIONARISSEN VRIJGELATEf J S ffr telegram van bStóch 5p l WfntTock VdT de Duitsche fcatho n If Lantsjau zijn drie rte en tv N e d e r jNa n d s c h e to ÓIJ n is den O vmrt emtsji de hoofdsUd oeprovueie Smkiang Chinccsch vnii gevangen zaten na hun jatmg goeden wehtand te WU teruggekeerd i namen v r de beide Nedcrlar Snthr 1 Motter en Piot var dee miken deel uit var So wa Verb Divini AWGE VROUW LIEP 34 KM klin fr hiirlijk het ook mog Jaritc een feit dat een di r J van autmonl in een n er Meimaand We f Hei tmont een gezin dat aj 5 chterheL Op een kru OWien een We vrouw Philo ül i T mec ievoeT ± aoTO r e KameruH im i l opnemen en zette met i n itideien de droeve reis il nj oerdjarige vrouw be kei jUE Wagen m de gangen oold nw k hebben rondge ttei v haardstede terug te 1a wi e vuorlinie m Or Jr i et minder dan 34 7l i Kamenjk naar d en wer a zij dpor fe o naj r epen otoenomeT en per ar wnn i overgeb i ht BALKAN m VERMXBTE CBDLEENSCHE DIPLOMAAT Alle naspormgen naar den sedert tien dagen spoorloos verdwenen kans lier van het Chileensche gezantsAap Muitsjin iki van geboorte een PoJlsche Jood zijn tot dusver tevergeefsm ge weest De biaden melden dat dj ver miste kort voor zijn geheimzmniA ver dwyning met Poolsche persoftilijk beden gesproken heeft en met een aan hanger van de GauUe den avondmaal tijd heeft gebruikt Militsjmski heeft naar voorts bekend geworden is m t de ruime geldmiddelen die te zijner beschikking stonden een weelderig leven geleid en zou ook m talrijke politieke en eenigozms geheimzinniÉ e commercieele aangelegenheden ver wikkeld geweest zijn Onder deze om standigheden acht men het niet uit gesloten dal hij het slachtoffer van een persoonlijke ware veraakneming is ge worden DF BRITSCH Tt RKSCHE MILITAIRE BEëPREKINGLN De aandacht van politieke kringen Ie Betrof is opnieuw gevestigd op de besprekingen die een uit twee gene raals van t Britsche Orientleger en een admiraal van de Bntsche Middelland sche Zeevtoot bestaande commiss e sedert 13 Januari m de Turksche hoofd staij heeft gevoerd Men beschikt niet over positieve gegevens omtrent het onderwerp resp het resultaat van deze besprekingen doch thans verluidt dat de vertegenwoordigers der Engelsche weermacht een reis door AnatcT c gaan maken en vervolgens ook Europcesch Turkije zullen inspecteeren PORTUGAL WILLKIE TE LISSABON WillKie is te Li sabgn per vliegtuig uit New York aan lkf men Na een onderhoud met de Fngelsche ambassd aeurs Timpbell en Hoare vertrekt hij naar Londen CAT STROPBALE 0 ER STROOMINGEN De overstroomingen m Poitugal hebben de laatste dagen catastrophale vormen aangenomen De geheele be neJenloop van de Taag is een waters noodgcbiod Ruim 1500 huizen staan onder water Met boetjes heeft men de bewoners v an ele daken moeten af halen Heele dorpi n zijn sind dagen nog slechts eilanden m een groo e wateropperv akte Vele huizen zijn m gestort Verscheidene p rsonen zijn verdronken In Lissabon znn de len ati het museum vooi moderne kunst rder v iten gelooptn v aardoor vele 1 eetbare schiMenjcn beschad gd zijn R RANKRHK MUTATIES IN RFOrFRRINGSKRINGEN Tixier V ignancourt die op het bureau voor voorl chting beHst wis met de dfdeel ng n pers radio en fum is af getreden n iar officieel bekend ge imakt vv rd Tevens wordt het ontslag van den leider van de radic afdeeling Jcan M issan gepub ice rd BROODRANTSOEN Wegens de daling van de nieelvoor raden er ter verz ering van de voor ziening van het iransche moederlan met brood tot aan acn komenden oogs IS me ngang van 1 Februari een ver minder ng van het dagelijksche bfood rantsoen gelast SPANJE SLAPHTOFFERS BIJ EEN INSTORTING Te Va encia s een schoolgebouw van vier veruieuingen dat in aanbouw was ingestort Vele arbeiders wer ien onder het puin begraven Vier hunner zijn om net leven gcKomen tien gevvoid Va het gebou v is slechts een puinhoop overgeo even Korte berichten Volgens berichten uit Londen isgeheel Zuid Australië door grooteoverstroomingen geteisterd Vele steden staan onder water Het Irsfn envlegverkecr moest gestaakt wordenMen vreestjjdat talrijke personen verdronken zijn Zekere diplomat eke besprckm gen omtrent een reeks economischevraagstukken vooral opheldering vande nikkelcroncessie van Petsamo hebben geleid tot opening van concreteonderhandelingen tusschen Finland ende Sovjet Unie naar uit betiouwbarebron verluidt Plaats en tijdstip vandeze onderhandelingen zijA nog nietbekend behalve de nikkelkwestienzouden ook vraagstukken omtrent dengoederenruil behandeld worden BSN €ENUKD AANRIJDING MET DOODELIJKEN AFLOOP Zaterdagemiddag om drie uur is op den Nistelrodeschen Weg te Heesch eeii ernstig ongeluk gebeurd Een vrachtauto bestuurd door eer chauffeur uit Kerkrade die onder in loed van sterkep drank verkeerd reed hier links door de bocht n greep daar een bakfiets waarm de 30 jarige P van den Berg brood vervoerde De botsmg kwam oo hevig aan dat Van den Berg op slag dood was Hij iaat vrouw en een kind na n t lijk iS naar het zieitenhuis te Heesch vervoerd Dl chauffeur die de aanrijding ve oorzaakte is gearresteerd DOOR DE DUISTERNIS TÉ WATER GERAAKT Vrudagavond omstreeks 11 uur is de wethouder van financiën van Leic chendam de heer L de Koning die vergezeld van het raadslid den heer Schrader het gemeentehuis verlies door de duisternis m het w ter van d Vliet geraakt De heer Schrader siaj gde er in den wethouder op het droge te trekken De e werd een cafe bmnen gebracht waar b eek dat het siacht affer door de ysschotsen ver chi leride verwond pgen aan het hoofd er ce b enen had itek e en Na ter piaitse te znn be nudefd is cle heer De Konirg raar zijn wqnin nClf k AMBTENARENGERECHT DE ZAAK KORTBUIS De nj dooien Het Ambtenarengerecht zette Zater dagmorgen de behandeling voort van de zaak Korthuis den vroegeren direc teur van de Algemeene Landsdrukkery De raadsman van klager mr Dros saart Benttort betoogde nog dat de heer Korthuis aliijd tot volle tevreden held an al en zijn functie heeft uit geoe fend Hierop w ijst wel het feit dat in 19J7 hem een persoonlijke toelage boven zijn salaris van ƒ 500 per j werd toegekend cnJn Aprii 1939 eej gralificatie van im Hierop le pleiter eenige passjg s voor uit Kamer stukken waaruit blijkt dat pds eenige jaren hierin tot uildruk ving kwam de vrees van de particuliere drukkers voor de Landsdrukkeni Ver volgers leest spreker eenige aanvaller van hel blad Graficus op klagevoor alsmede uitingen van een Kamer lid en het Liberale Weekblad waarbi de heer Koithuis werd voor gesteld als iemand met sympnthieen voor oen bepaalde politieke richting Vo gons pleiter hebben deze twee stroom ingen zich veretnigd en samer zim JIJ tegen klager opgetreden Vooits wijst pleiter op de uitsteken de reputatie van de Landsdrukker onder klfiger waarvan e e bezoeken van bmncn en bu tcniandscnc collega ge uigen Dan omt p c ter nan he aankoopen van vcfsch llcnde machines HiJ betoogt dat alti d is gekocht onder voorbehoud van de gjeoKeunng van den minister Ten aanzien van den aankoop dcT vouwmachine vooi den order zegt plei ter dat deze moet worden gtz en m bet licht der omstandigheden Het werk van de Landsdrukkerii dat werd opgedragen aan klagers vader was vejbeneden het bedrag dat hier voor was toegestaan Ook ten aanzien vah andere punten zegt pleiter dat klager nimmer li tekort geschoten en nimmer ziin be voegdheden heeft overschreden P eiter concludeerde dat het onblag iet n ef redenen is omkleed en ver wee naa de bekende kwestie van eiln nieuwbouw voor de Artil er e Inrich tingen in welke kwestie niemand ont slagen werd doch die znoveel ernstiger was Pleiter meert dat indien klag r zou moeten w or Jen bestraft eze straf veel te zwa ar s en dat hij eerder zou moeten vv jre n oe straft door mhbudmg j v an de beven zin salaris toeg Kende toelage van ƒ 500 Subsid air vraag i klager toekenning van een wachtgeld Hierna wordt fepauzeerd w arram cholten vertegnrwoordig r van het Jep van Binne iiandsche Zaken ne voord V e knig P ♦ r wees er op dat bet veeren van onderhandelingen en het sluiten van cTpcen cd proef g ng bu de bevoegdheid van den klager Hierb j ivomt neg dat de verkoe pers irj ci meenirg verkeerden dat de vtrkoopen ndend waren Ten aanzien van de order aan drukkerij T u ings meent o e ter dat hier we deg li k de bedoe i g voerznt ttm den heer Teulings gunstig te stemmen voor de plannen van klager De wiizc waarop de aanschaffing vouw machines m dezen order werd ver werkt gaat om buiten alle voorsehrif ten ten aanzien va aanschaffing van machines voor de Landsdrukkcrii Fen beroen op de oorngsomstandighede gaat hier niet op daar Roelants deze order even goed en goedkooper had kunnen uitvoeren Dergelijke bande lingen zijn een symptoom van de mentaliteit welke aanleiding wcra voor het ongevraagd eervol ontslag Vervolgens behandelt pleiter de ver schillende aanschaffingen waarbij hij verklaart dat de directeur bij de onder hande irgen zijn bevoegdheden verre overschreed Bij 3et verlecnen v an drukwerk orders aan d n heer Korthu s Sr v er klaart pleiter dat klager hierbij zij bevoegeiheden heeft overschreden Voi gens pleiters meenmg d niet meer dan ƒ 3000 per jaar moS n worden gceven De commissie van toezicht heeft veel werk V rz t m hel belang van a Landsdrukkerii Op de samenste l ng der commissie is critiek utgeoeferd de h de eenige manier om deskundigen hierin te krugen was er pirticiiliere drukkers in op te nemen De krenkende uitlatingen van k ager over de com missie acht pieifr dan ook te laken Vop ts zegt p eiter dat de klager door het ont aan van negen huis vaders nvlocj wilde uitoefenen op cien ministe teneinde een voor zijn plann eri gunstig beslis ing te verknigen Aan het eind van zijn p eTdooi be loogde pleiter aan de hand van art 98 van het Ambtei arenreglement dat hef ontslag ten rechte is gpgeven daar klager met kon word n nandhaafd als directeur van de LandsdVukkenj Na re en duoliek wordt éj u tspiaak vaslg s eld op Zaterdag 15 Febr as Ln Tuinbouw Bloemenexpcrtver eeniging Wct rnd en Omstreken ALLE TER VFRGADEBING AANWEZIGEN TOEGETREDEN Gesticht IS een Bloemenexoorteurs vereeniging voor het Westland en Onistreken Od de ge ouden opricht ngs vergadenng weiVe ftond onder leidihg van den heer P Vis uit W te nngen traden alle aanwez gen tot de nieuwe bloe nen xoorteursvereeni ing toe Een comm Soie bestaande uit de eren Zw emstra N ald w y k ter Veer Watermgen en J van Leeuwen Den Ha g zal in over cg met he Iuksch bestuur der Cooo Cenjrale t he Snnb o€tnrTi i ng t e ise r d k de h ren P Vis en H e ipnie wTi zaani Noteer i en van i Ui uari OBLIGATIES StaatstepiiUiceli 94 a i 3s iè 81 1 86 IS40 Ie r 100 4 1940 Ie r 500 4 1840 2e 100 4 1940 bU f 100 4 940 2e I 500 4 1940 bif 500 4 1B36 ƒ 100 3 P b t 500 3 1937 I 100 5 fi SIM SI Si t 500 3 100 3 3 1938 500 3 l3 1935 OI 100 31 19J5 OI f 500 31 1937 O I 100 31937 O I r 500 31937 AO I ƒ 100 i 1937 AO 1 500 ICCBitlSCII 84 1 M 841 K 2 O So Pror ea Gem 91J4 90 96 JOtt 851 n 88 82 81 1 Adam 10M Si 2 D to Ie 1937 3 j Apeld Ie yj 31 j Arnhem 1936 3 Deventer 1920 6 Dordr 38 31 1 1 Fjndh 1935 3 i D o 3eng 38 3 Geld 38 3 D olO j Ie Ig 38 2 s GrhaEe 1921 6 Dito 193 31 2 D to 1937 I 31 j DUO 38 31 0 3 Gronlng 19311 3 D to k 1S38 3 Haai Ie i 1938 3 Dito 38 I1 I 3 Helm 19 7 31 s H b 1937 V 2 H vers 1838 3 DUO 10 j 38 2 a Leeuw 938 3 Leiden 1337 3 t N Holland 38 3 Do 2e 38 31 3 D 10 8 J M 2 2 Do 3e 10 38 21 3 t mn 2e 1 J7 31 Rd m 1936 37 4 D o 1 en 3 37 31 2 D 10 1 1938 31 Duo 1938 31 3 Scl ed3el 37 3 j Tl b 1 37 3 Utr Pi 1 37 3 2 Do gem S 31 2 Zee drd 1937 3 Z Holl 1j37 3 Zh IP 1 1938 3 D 10 2e Is 38 3 BvNG2e I 3731 2 Dito W ia 3 B V Onr Z 37 4 Gein Cred 50 1 13000 O 31 2 D to 1 66 jv 63 1 O0O 3 N Bukll t 1514 Aanvullingen H V poihee k banken AlG Fi IIjp b Ifl 2 o verpl uttl Pandbr 13V SS f Alc H p bse XY4 88Ada 1 Hjp 1 4 86 V 91 93 84 85 rooh 91 O 87 94 SS S7e D 10 3 SSe 85 Amh H B Ser E F Pbr 31 2 91 91 Bat Hjpb N N PP 4 D to C D Kil Dr H B d o 3 j Fr Gton Hyp Bark Pd 4 D Da en Va 3 Do pb 131 2I 3 G av HH d o3 Gr HjpBPb 3 Hl HPse AC 4 D to er BD 3i Hnll Hvp Bdito 4 D to ser K 3 H p b V Ned 81 84it 86 90 Ser M 3V In ul pb ser AB AA BB 4 D o Eer T TA 3 M V H Cred Pandbr 4 D o m l f verpl uitk 1 3 II N Hepb do 31 2 N H p b Veend serie K OV 1 Do 3 1 d to 3 Noordh Hvp b Pandbr 3 90 Overijss H b d o 4 16 Rot Hvp b do4 ld dito av J 82 81 Stea H p ta serK L 3 Utt Hjp b 4 96 Dito se ie K 4 99 DUO wrie E 3 87 87 Dito 2 1 verpl uitk 13 2 881 88 WestI HjfP b EE l 3 2 v 90 Zwsche HbBk4 ma Zolder Eiyp b 2 ultl 4 n tro ser K L Jt j s ZH Hypb met verpL uitL 3 2 7 erate Ned 8514 Sch verb 4 Ro Sch Hyp b 4 Dito 31 2 ï Industr ondememlngea A K U obl Sl i le H 103 Bergh s en Jurg 88 li 884 E d I OW 31 j Berkel s Pat 37 Obl 4 Levers Z ep MiJ itOiV 100 j il KH XIOh 3 93w i 80 KllX 7 K 9 S SIX 90 IR 74 34H 31 301 Obt 41 2 Werksp NV Ie hvp obt 4 Wilton 41 2 Llmb Steeok m Obl 4 Bal P Mn O 41 2 ld ld Obl 31 2 NederI Obl 41 Moorm nn Cult 90 On Obl 5 Amst Grb b 5 MilHer 3 Nat Gr bez 19 9 Idem 1939 4 Ned Gr b b 4 Ned Ind Sp Mi 1902 obl 31 2 Ml Klus eji T O Java St Obl 5 Semiranf Joana 30H UIZ 1901 ld 4 A dam 1874 100 ld A dam Oljmp l 100 3 101 101 J ld W Kr NHV BetI 1888 SI AANOI FI EN Bank en CredtetinsteUiBgoi A d Bank aand Ho 1 BarkU dtto Ine Bank dito Jar B e 00 V a Kasee een dito N I Etc m dito Neder Bank A NB V 7 A soo d N H IMii ƒ 250 a Bote B Ver aqr TKents heB A A n lot 7 1f i4 103 mi 111 pfe poi X41 IMlj 02 ie4 j W 4 Indwsf ondememingem 9 117 AI2 r w A Ad Dr Ml a Ad Superf a n f crew W a E t Ta s Fabr V d B 2 o 1000 164 r A vdB BH A 1000 U S Oif R inoo 1 18 Berk Pa A ce 13IS 1 3 M 145 st c V aand 4 C en P F Schelle 170 Goud etptr d to MO Gruv e CT 7n A D ef a l B wj =fd HeernTf èandH lTiek aand Hero ConlF aand 1 Hol =♦ kn f a tf v Hot rrt al aantT Ho Ee MH A M en k A Kujirti I A If 142 B dito 111 1 14 i Hol Ho Int Gew IrterT V 41 is K F BeiJTies dito D tn n f Kon N F K N Hc6 ov i3o t S Ken N Zout I A 440 K Br i m do Sfi Ko t nof NV do d tr 114 Lev er U C 100 c pr aard Oitn lewiCvoT A 4S 108 ie t no im 6 c pr A e 4 iu21 1 11 1814 S5 372 e Tl 154 21 1 r3 ls4 114 t4e 33 Do 1 11 1 B C p A Lveirijf TT en V Mee f d N d B Cv pri F W d K be f dite 387 N c h h 1 dltr 151 K Wr A sa Phi e i ei 71 ifve r V A Rof D M 1 ditr Jh Sche de K M d I e en d to Cr t tr r f f 4 132 105 147 lao 1 1 14 114H 152 1364 136 181 ctokv 1400 a okv W 1000 d st CD nn Sp do sio k d te Tl ffvctrs Vrff A nh f G A VeP fb aard Ver ril f aand D to n f Ver r f N B v A Vw Pf V Celd Tl o d to o aard V V B f h Ver Touw d Vi r K f 166 164 19 1W 162 MX lee m IITS l l 10i4 46K 4S4 1 794 13K 121 37U A 37 5t Vif 74 10 2TH 265 264 240 240 231 27H 265 d9 I Werkspoor A dito W st rsuLker ditu rnton r gew a Dito C pr V A Weyers 1 en H Am Chrystal Am Smelting C V A SUnd Br C v lOA Am Tob Cy c V A J3 R n Colg C V lOA R II G n EI Cy Ct 1 5 a R II Huds MCCIRII Keesp Mcl T PI Corp C V A N St CvG A RH Unit St Rubber C V 10 g a AN IE Uij A Dito Nat B V a NI Gas MiJ A Dito N Bez V a Tw C St V E 5 a Am Tel Tr K 163 ISO C V A HandclfTereenlgiagen B C en H g A I74 Born S H U A 181 18U Dell At H U d 120 GuTttz en Sch A 127K I Cr en H V Jl A 2094 2O84 Linde en Teves a 1934 l 3i Ned Wol Mij A 71 4 MijnbouwondememlBgen BU Mij Ie rub A 530 4J Dito 2e A 436 Boeten M MiJ a 19 Smgkep TMij a 178 Petrol bndcrnemlneea Drd Ptr I C v A 236 K N Petr N ij I 100 Ond A 234 Z754 5 3S7 dito C v A Moea a Emm A larakE PM A Sta d Oi 38 K 384 Rabberondernemingen 14341 179 I4S 71 6 81 140 7 4 Hessa Rubber a Ind Rubb C Java ca jutch Preanpcr R Mii Rotle d Tap Salatr P ant Wai Sun Tlra Zuid Preanger Mij Oostzee A Hande v A dam 421 Cnltuurmaatschappijen Krian Suiker A Pagottan 10 4 23 C V A 170 w l5 102 312 Su ker C t Mlj A TjeAerg LestonArend burgBesoeki A lek Landb A IOO4 Arn T ïhee C A 71 Bani Thee l uGoa para Cu Mi Parakeotam Thee 1574 Pa irNangkaCMij fr Rongga I andb A J SeiJep Cu t A 3 4 Sindarg Cu t A 1 1 Telapa Pa enpan 150 WJavaTfeeCMij Ins Celt Syndic 80 Kal TelloCult Mi 238 MIch e Am 178 WJavaKraCMi 1394 Dtverien Blauv h Vries A Bijenko A 524 l 164 1C3 Gem E W en W 1264 1 I S 101 82 109 30 IIS4 iir74 Dl o Pi e WA 101 ijO Gouda Kaash Mij Hou 1 berlb A Hou h Jongen A Hou h Pont A Mul er W H I A Do O2C01 5000 A NM v Hav A ZSab OiOCvA Wootv orvh en Co 37 Spoor en TramwegenDell Spoor A AHl Sp 1 MuA ch T C V g A kar CS C V g A K C South R Clidem pref a 7 4 1 DUO Cert v g A 18 V i r Pac c V g A 81 Ge d Ttam Mi 136 Ked ri SI tr Mi 70 Mad Stoomtr A Dito prff A Malarg St tr A OJava St tr A ih Sen jDfena A 8 Sen CHenbon A f Soeajo at St ti 4 FONDSEN NederiaM ladm 99 99 Ü HM M W S3l 83 S8H 4 4é 4M H 7444 1 m SH h i tH tkiH 84 84 63H 4 631 9 S4M 2H S2H Bank en Cred ISl 120 Kol Bank tMH Ned Ird Hat delib 1 1 Ned Hand MM 114 C T A 114ti iBdBitrieeii 103 SSH 4 1 III 1 8 190 1 H Ilfi i 326 19 v H6t 13ti 2Sl 16 H lfc 3i 4 8 28 M S1H 99H 9SH 461 01 1 6 190 117H II5H 326 199 196 4 133 Ale KunitiUde Unw Berkel i Patent Calve Ollel C m Centr Suiker Fokker Lever Bros en Unie Ned Ford Aut Phi ips G B V A Dito Pref w A AU Ludl St C V 10 2SH ga R II AmBemberg A C 16 16 V S 10 g a Am B cv pref a Am Car and F C V Aand 4 1 281 2SX Am Enka C v td Arac Copp C V td Betl St C V 10 ld Cti jsl Corp C V A Curtiss Wr Corp C V Idem 49 2 H 6 oiX General Motor idem Intern Nickel Cy C V 10 a Kcnnec C C v 10 A 6 06 IB III North Am Av C A R II J h An R A C A 6t tol t6 i l 6 Rep Steel C V A $ Ln States Steel id 10 Cit Serv C C V C South C V 1 Jill A R II Noilh A Cy C V A Radio Corp C v A Oost Borneo Mij A dem pref Aand Petr OnéernemlOffeH Dord Petr Ind Mq 232 J384 231 G Aard 21t on Petr Mi idem 24 J3b4 Cort Oil Cy C V IS 13ft 4s II II 10 Idem M d Continental Pet 3th IIH JI4 C V A Phii Pet C V 10 id She Un C V 10 Id I r 10 Idem 1 luH 10 10 4 Scheep vaartmaatschappUen Hoi Am Li n Aand 111 Iljii US 112 Java China Japan 146 U4i 147 1 7 166 4 13b 136 Ijl Lijn idem 146 UM Kon Ned t Ml id I47 j 48l Kon Paketv Mij td JM Ned Scheepv Un td 1671 166 Rotteri L o d idem 137 Sloomv Ml Ned id Ijl 139 Int Merc Mar Cy C V 10 A loH Suikerondernemingen ill Hance sv A nst JavaiiChe Cul mil id Ned Ind S Un ill Oi Ver Verst C M I 2M 500 A 1 U 13Ü Tabak lOttdememlngen Dell Batav Mu A Dell MIJ k I 1000 C v Idem 2481 2471 246 240 Senembah MIJ Idem aOt l aC4 J 2M Wilson Co C v A S Si i 54 Spoorwegen 88 l 6 186 ISO Baltlm and Ohio C H SH 9h V IdemShesap Ohio C v 4 1 lUl lOv 16s IbX 42H lOH lOX 16V M 29 a Uh K 15 6V 14B H H 10 25 a Illinois Cent C v N York Centr C v Id Pennsy v R 10 è 50 C V A South Pac C g Idem I d Railway O gew Idem Canad Pac C v id Robberondcrnemlngem Amsterdam R Cult Aard A ol bl 288 Bandar Rub ml id 21 1 De I Bat R Ml id 7 a Kendeng Lemboe Rub idem H Majangtanden Vereen td 2 4 Oost Javo Rubber Mij idem OosU i 500 c V id Sei badjadi Sum R idem i Sitau Sum Rubber 107 213 Ml idem Sum Rubb Cul@ld Ver Ind Cuit Bnd 17J 174 5 4J idem Interc Rubber Cert V idem CI Dnltocke foadaca ketUngverklarlng UMO c r I c r 3 c r 2 c r 2 c e r 2 c r 2 c r 2 c 6 r 2 c C r 2kasse obl 4 Aujig obl 3 O Du Id id Id id id Id Id Id T 70 70 84 84 84 m 73 s s 68t4 131 126 6114 SO 51M i tt 43 8 7 1 4 47 grootb Id id Id id Id id Id d Konversions Dito Neue Farbenind IGl C i Kali Synd £ 20 190 1 Dito e 20 100 i i Wintershall obl 6V1 Farbenind IG C T A Ver Korkmd C ï A Du Iscnl Bert R l TS gjiVt Huhrv Tl lUislUt O 1 41 Dito Vj il O 7D Rentenbank 25 7 Ver D Stedenl O Eayr Hyp e W B Pb M D Llnoieumw O 7 Gelsenk Bergw Obl i R HGutehoflnungshUlt Ob Harpener Bcrgbau Obl tPhoenlit Alit Gea Obl 6Rh Hb Union Obl 5 Ruhrchemle A Obl 6 Siemens en Ht e Ofel ViV Stah werke OhI 7 04 1 2 cm 42X 42H 131 i77 14Q Dito seriie A 25 J Obl OViVictor Gew OW 61 Vrgel D u K Obl 7 Rl ein w El 25 Obl 7 D to 27 Obl 6 Hagener Strassenbahn Ob 8Farbenindustrie aand Siemens en Ha ske aana Ver G anis off Fabr aand Wmte shal Akt G aand KOFRSrN NKDECI Koersin vc r orUngen op 27 Januari 1 41 e n verplichtingen hildemle IBRe ehsmarken 5 3 Belga s 30 143SZwtsersche francs 43 56 Urea in Dcensche kronen 36 40 Noor che kronen Zweedscbe kronen 44 85 T ie lsth kronen oude fchuldenl TJeclusch kronen nlei e achuMen 7 E nar oude cnu d i 3 43 r ra nieuwe schu d n J 4 Tn c e ponden 14S Jf r l El va 2J0