Goudsche Courant, maandag 27 januari 1941

SPORTNIEUWS De tweede klos U V S moet de leiding afsta aan Overmaas Slechts drie wedstrijden VREUGDE EN KOU IN HET ZUIDERSPOKTPARK A D O verslaaf D KC met 3 1 Prestatiehiarschen Mineirva Dé athleten betet dan de wandelaars Men achrun ons uit Rotterdam Liet de inschrijving zich in de afgelpopen week reeds gunstig aanzien Zondagmorgen kwamen nog zooveel iiefhebl ers opzetten dat met ruim 160 deelnemers voor de sintelbaan Blijdorp te Rotterdam kon worden vertrokken voor de beide prestatiemarschen over resp 10 k m dames en iuaiotes en 15 k m heeren geor BELGISCHE ZEGE OP ANTWE RPSCffi WIELERFEEST SPANNENDE RITTEN TEGEN Z J LTo en ZLlTJi 1 min 4 4 sec tweede koppel GlautW Cools maakte eefl ytUd v an 1 min 3 nH derde Koppel Van Vliet Van der V rt 1 min 3 8 sec vierde koppel Scherei Debruycker 1 min 2 9 ec In Jit on f deel beging Ven der Voort de fout l h te starten waardoor de aflossing te m4 geschiedde hetgeen van nadeeligea vloed was op den tijd De achtervolginj Nederiandsche Korfbalbend De gisteren vodr de Ie klas afd NoordHolland te Amsterdam gespeelde wedstrijd D E D Weslerkwartier werd door D E D met 3 2 gewonnen De overige wedstrijden gingen in verband met de gesteldheid van de terreinen niet door PSV LONGA NAC Eindhoven Juliana MW N OAD BW Willem n Roermond Limtïurgt Helmond Overma L VS ODS SVV Vr 8eh ar ExcelBtor Gouda Fluks Ilollandiaan VDl DE DELFTSCHE PLOEG HAD MET TEGENSLAG TE KAMPEN DAT DE IN HET VAN TE DK MET S 1 a MET RUST W N KSKO GISTEREN EN BELANGRIJKEN WÈD STRIJD TEÜEN EEN IN OB tERDEOI OING GEHANDICAPT D H C OMSTANDIGHEDEN TE VEEL NADEEL HAD OM ER MEER KUNNEN MAKEN NOCH DE HAGEN AARS NOCH CFTENAREN WAREN I KAMnOKNSVORM EN HET TREFFEN DER LEIDERS DAT DOOR CIRCA 13 0 0 TOESCHOUWERS DAPPER WERD GEVOLGD ER BEHOORDE MOED TOE pM HET IN DE IJZIGE BRIES WELKE DWARS OVER HET VELD CEESELDE VOL TE BOUDEN BLEEF DAN OOKl ONDER DR VERWACHTINGEN Zware opgaaf Nu was de opgaaf wel zwaar De grasmat lag er oogenschUnHik keurig bij nuaartoen men n kwartier aan den gang was vertoonden lich overal en voorkl In dedofIgftïieden redds diepe sporen de grondplakte als lijm en de beenspieren kregeniBOdeit lasten te tillen In plaats viin lenigeIQven Het teamwork moest daar vanpelisprekend onder lUden en wie speurde naar ipelschoonheld I e naar een opbouw met medewerking der verschillende Ilpies gemelde zich dan ook Is n voetganger tadens de verduisteringsuren Nu schijnt r echter In het donker altijd hier en daar wc wel n lichtje en m t het denkbeeldige lantaarntje dat voor i critlsch beschrijven van n voetbalmatch ontstoken mag woifden is de jacht naar h t goede toch ook weer niet geheel onbeloond gebleven Bij voorbeeld Kr waren zonder twijfel phases waarin e combinatie tusschen twee of dHe speleds vlotte en er kon soms genoten worden van knappe individueele staaltjes als Westhoven b v zijn vrijheid riistig te baat nam om secure passes weg t pleleren wanneer v Dittmars Sr zijn volgeladen mars uitpakte of de eenarmige Vollebregt zijn gave techniek jdemon treerde Maar de breede opzet bleef tdch aan beide kanten te veel ontbreken et vooral In de tweede helft vochten de ploegen hoe langer hoe meer tegen het tejnpo en de aansluipende vermoeidheid fk werd bijwijlen ook vrij hard gespeeld d mankementen bleven niet uit en dr vi Moor el moest tenslotte scherp toeziet dat men niet over de schreef ging I étomi zijn bezadigd gebaar voorkwan heel wat doch toen de wedstrijd al lang beslist was en v Kampen na eer ver loren duel tegen Bommelée den t elftenaar naachopte terwijl de schpids rechter er geen meter van af s nd kon de Hagenaar natuurlijk gaan Wie breekt er nu in op een polltiebuifeaul Dat geval kan nog een strop yoor A D O wotden want hier zal geen xcuus kunnen helpen zooals destijds ▼ oor de Feijenoordspelers toen zjj v Moorsel in n korzelige opwelling naar den staat van diens ontwikkeling ▼ roegen Een kwetsende daad is erger dan n dito woord en de gevolgtrekking ligt derhalve voor de hand dat ▼ Kampen voorlooplg op noft a tiet itesteld tal worden Voor de rusl a d O opende den weilstrijd met licht Mrerwicht en reeds na een paar mijiuten verscheen EversteyiJ voor n gapénden doelmond om vsSaan doelman Boot gelegenheid te schen een duivalsuitVjil tte verrichten Watlater kreeg Êversteyn n pass van Neuteboom te pakken dien hu ineens over de lat Joeg ini Iaats van door te ioopen waar niemand hem kon hinderen De pogingen van D H C hadden bilna succes bij een doorbraak n ▼ d Engel die n weloverwoeen partij g f en in wfen Loof nog al eens ig meerdere moest erkennen Koek Uet e kaas niet van het brood rSr ïï J O graaien nan a nd WKthoven met een gestrtikten i a achat legen den paal wat ScUriu AD O s kans zeer gestegen Slechte twee wedstrifden doorgegaan o ooart iiap d a iBial 4H dar her▼att ▼ toetbtfeoapetltte mx maar achraal SIcchta twee ontmoetingen konden door mc ▼ indea voor de hoogst klaaae in het WartoL A O O WOB ndoor omatudighedaa l veal beïnvloeden wedatrijd teg iD H c mot J 1 waardoor de Hagenasira ilch me twee uiterst kostbare punten verrilkten en hun kans op den titel enorm verbeterdent Ais men bovendien bedenkt dat het resteerende programma der Zuidersportparkers roeèr thula dan uit moet worden afgewerkt zal men geven dat de club van Tap er best vctE itaat In de andere afdeellng kon alleen H P C de poorten openen om AJax binnen te laten dat met n nul achter den naam weer vertrok Doch ook H P C had niet klaargemaakt zooals dat heet en bet betrof derhalve n blanke score Pol 0oon £ r werden heel loat duels in liggende houding uitgevochten giMivren b A D O D H C der na fraai positiespel van den oudsten V Dittmars voor D H C nadeed Pech seerd Öoor Minerva Regen ial gepaard met vorst hadden het wegdek uiterst glad gemaakt en niettegenstaande het reeds dooide bij den start hadden de deelnemers de eerste ronde door BliJdoiip 4g50 meter een geduchte handicap te oveNdnnen De ware sportlui lieten zich echter door deze moeilijkheid niet afschrikken en in de tweede ronde ging het al veelvbeter De dames en Juniores hebben zich uitstekend geweerd Er werd vlot en pittig gewandeld en ook aan opgewekthe id man gelde t hun niet Het percentage uitvallers was uiterst gering en allen die het geheele traject volbrachten arriveerden binnen den gestelden maximmumtijd van 1 uur 2S min t w 30 dames en 22 jongens 106 Heeren bonden den strijd aan tegen het horloge over 15 k m en voor 68 bleek een tijd van I uur 45 min te z graar Opvallend was het dat de leden van de athletiekclubs weinig hinder ondervonden van gladheid of stijfheid en vrijwel allen in goede conditie binnen tijd door de finish gingen De eerste 20 binnenkomenden wiaren allen athleten jnet uitzondering van nummer 1 de R W V er J van Baarle die in uiterst fraaien en soepelen Na circa een half uur begon voor D H C de misère Vermeulen kwam uit de verdediging opzetten werd in het centrum feevloerd en verliet hinkend het terrein om niet meer terug te keeren Captain V DittWiars moest nu naar de achterhoede en toen even later Bommelée ook sukkelde en naar den kant ging lag D H G als pauze zette Neuteboom correct voor en Eversteyn sloeg nog correcter den bal met het hoofd In den uitersten hoek I 0 Snel beslis In de tweede helft stond Bommelée weer in het midden v Dittmars voor en invaller Karsdorp chter Die reservist leek een sterk heerschap maar zijn talenten waren uiterst gering Toch toog D H C energiek ten aanval een kogel van v Dittmars vloog net langs doch dan rolde hf t leder uit de Haagsche verdediging van man tot man telkens was het Deutsche been Iets te laat naar voor en kreeg Westhoven het ronde ding tenslotte met een bedenktijd van seconden om in over of naast te schieten De Haagsche kanonnier concentreerde zich met succes op het doelpuïït dat voor A D O practisch de zege beteekende 2 0 De bezoekers zwoijimen en kwamen pas weer wat op verhaal na de derde goal een boogbal van Neuteboom die den te ver achter in zijn doel staanden Boot rerraste Verdiend tegenpunt D H C wierp zoo waar nog een paar troeven uit t d Engel plantte na een fraaie soloren het leer prompt achter Koek en als Dijkman op een gegeven moment niet aan de penaltystip wasblijven kleven zou een tweede tegenpunt gevolgd zijn en wie weet wat er dan nog had kunjien gebeuren Want A D O was de kunst ook heelcmaal verleerd dat bewezen achtereenvolgens De Heer en Martens ingevallen voor Neuteboom die op een pas afstand van Boot geen kans zagen dezen te passeeren Nadat v Kampen zich had vergeten en Choufoer door een Delftschen schoen in den nek was gestempeld kwam het eind met blijdschap begroet door den Haagschen aanhang en door alle verkleumde kijkers De ploegen Sj de beginopstelling weren A D O Koe De Jong en Choufour B Tap V Kampen en Loof Vreken J Eversteyn Westhoven De Heer enNeuteboom Korthal D H C Boot Vermeulen en A v Dittmars Arendse Bommelée en Bos v d r r gel Schreuder Dijkman B v Dittmars en Vollebregt COMPETITIESTANDEN ICdeellK 31 20 32 21 2S 16 24 19 l i 15 27 22 21 22 23 26 15 25 38 1 55 1 42 1 18 1 17 1 09 1 10 92 0 58 O 1 2 3 3 4 S e 3 7 O 10 11 12 11 12 11 11 12 12 12 10 ADO t HC HDVS DFC DWS Spart Stormvogels FeUenoord l Oool KFC Afdeeltag II West vsv DOS Haarlem Ajax Blauw Wit Xerxea HBS VUC RFC CW 30 12 28 20 28 20 31 21 17 16 19 17 31 27 23 30 18 37 12 31 1 90 1 30 1 27 1 08 0 91 0 89 0 82 0 80 0 55 0 44 De afmetingen der korfbalvelden Afdeellag IV 14 10 2 2 Zaid 22 4 18 34 22 19 13 33 27 89 27 27 2S 30 24 28 20 26 17 44 20 29 12 33 Het bestuur van den N K B heeft besloten geen wedstrijden meer te laten spelen op terreinen met kleiner afmetingen dan 7S X S3 meter Voor dit jaar zal nog dispensatie voor te kleine terreinen worden verleend 1 S7 1 I 1 1 1S 1 14 1 07 0 85 0 69 0 58 0 57 0 S4 Het is wel interessant den gart an de afmetingen sedert de invoering van het 14 11 13 13 14 14 13 13 12 14 13 18 14 16 IS ie IS 11 9 7 8 T a spel in Nederland na te gaan fc De eerste spelregels van 1903 tellen al v ifmetin en 45 x 25 m Die van 1905 en 1906 eveneens maar in 1908 werden reeds minimum en maximum maten gegeven Geeischt werd een terrein van ten minste 45 X 25 en ten hoogste 60 x 30 m 10 14 10 12 12 ifl S 4 4 4 1 7 20 15 19 17 21 17 23 20 22 21 18 1 13 20 13 1 22 41 l 6 1 SS 1 25 1 20 1 20 1 0 75 e a 0J57 0J8 In 1910 en 1911 warden talrijke wijzigingen in de spelregels aangebracht maar de maten van het speelveld bleven gehandhaafd Intusschen bleek het spel zich zoodanig ontwikkeld te hebben dat het op de kleine veldjes niet meer tot zijn recht kon komen en in 1912 vinden w al minimum 60 x É5 m terwiji als matTmum maat 79 x 3j m werd bepaald Xier jaren bleefi men bij deze grootte doch in 1916 werden de maten die thans gewijzigd zijn aangenomen n l 60 x 25 en 90 X 40 m Tenslotte is ook deze kleinste afmeting onvoldoende gebleken zelfs voor beginnende twaalftallen en zal voortaan 75 x 33 tot 90 X 40 n gebezigd moeten worden fcfilm K VM HitJmtn AniBSLIHa L DO WatergraaBsMiM AFDnuifa n mrw vn vc VOC OIO vrc AipiMR BneMor ina Th KWng DOC DCL ▼▼ Te Werv Alalia HDV Roodenbiuf Oraal Blavw 1 1 IUl rt k Qulek Steps WK Blaaw Tril r la vao aavtMn Utaad Hoocei Dliidua Ite rBtc klasafc IMtaaaord n DHC n Ke tweede lssaa T7V8 n oouda n retleiioord UI Sparta m ReL derde klaiaa OI A n HBS tv Siwrta IV Xerxea nr AFDCBLINa TW Tweede klaM Blel r1ietde Oroeoe st Waubach sche Boya Sportelub Laura Waubach Standaard SIttardache Boys SVD ESV TOP WSC NEVELO Schijndel Wllhelmlna De Valk De Baronie De Zeeuwen Alliance Goes J J stijl over de baan ging en een totaaltijd noteerde van 1 uur 33 min n sec In zijn laatste ronde noteerde hij een tijd van haast 11 km per uur Deze prestatiemarschen zijn ondanks het feit dat de sportwandelaars aan den kop hun eigen tempo liepen en vrij snel over de baan gingen niet ontaard in een wedstrijd De t este verrichtingen waren 1 k m heeren 1 J r Baarle RJVV 1 uur 33 m 20 sec 2 C Schalk Mldlrva 1 uur 35 m 37 sec 3 P Leeuwerik Sparta Dordt 1 uur 35 m 55 sec 4 A H Jordens O D Limburg 1 uur m 40 sec 5 J Scheffer Minerva 1 uur 39 m 8 sec 6 J Tessers M inerva 1 uur 3 9 II I 87 i e t t n C Ilel ireman V et C Gouda 1 uur 39 m 28 sec 8 L Koster Sparta Dordt 1 uur 39 m 29 sec 9 C Gordijn Minerva 1 uur 41 m 42 sec 10 C V Wingerden Minerva 1 uur 41 m 42 sec 10 k m jongens 1 A Schumacher Rotterdam 1 uifr 10 min 40 sec 2 K v Willegcn V et C Gouda I uur 12 min 20 sec 3 G Brandenburg Minerva 1 uiir 13 m 10 sec 4 K v Aten Crooswijk luur 13 m 4 sec S T de Jong Minerva 1 uur 14 m 18 sec 10 k m dames 1 W Gravekamp Rotterdam 1 uur 17 m 30 sec 2 R Douw Rotterdam l uur 18 m 7 sec 3 M Wachtendonk Rotterdam 1 uur 18 m 45 sec 4 F Gijlstra Rotterdam 1 uiu 18 m 45 sec 5 K V d Kroef V et C 1 uur 19 m 2S sec Hef opltmitme ligt dezen iettnemeri aan den prettatiemartch van Minerva door Blijdorp op het gelaat te lezen optimisme dat door velen niet door daden werd gerechtvaardigd IS k m in 1 uur 45 min tondelen oalt ooic inderdaad niet mee iCUren totji CHRISTELIJKE KORFBALBOXD De CK B zal zijn aimpetitie Zatgrdaf 22 Februari aanvangen De indelBng der twaalftallen zal op een districtsvergadering nader onder het oog worden gezien Hockey ROCKKTtnTSLAGsft t Hetmwèsten Prol tleklas 1 1 1 I aren Hilversum II Pinokklo Be Fair HET OOSTEN Eerste klasse Nijmegen Deventer 4 2 HET ZUIDEN Eerste klasse BredarEMHC 4 3 Derde klasse Breda III Pelikaan n s ttwnttnnit PUNCEC EN PAlHaDE NAAB SPANJH Idernemen om aldaar tournooien deel te De Zuid Slavisc tó tennisspelers Puncec en Pallada zullen in Februari een rei naar Spanje 411 akn verschillende nemen A SchmaUfSrgien WAZULEK KA MPIOEN VAN DVITSCHLANO Voor de derde achtereenvolgende maal is Wszulek er in geslaagd te Zeil am See het Duitsche kampioenschap in het hardV rijden te behalen Nadat hij Zaterdag reeds de 500 en 5 000 meter H d gewonnen wist hij zich Zondag op de ISOO en 10 000 meter ook als eerste te plaatsen De totaaluitslag luidt aS volgt I Wazulek 213 12 punten i Bieser 221 792 punten 1 May 224 413 punten Bij de dame werd het kampioenschap behaald door Lucie Metz die zoowel de lOOe al de 1900 ftieter won l Vta bat lehoalo H e nd M a r g taeee ll li i ii 0a an drie In tB el e kwam Orcrdaordat S T V ar Ploec ia ilaagde V yji BM l t klawen BxeeUor dat looh nur ea beat terreta heeft verlaor ▼ o Vri Mta haar aea V D L haalde w r let nm haar aehlenlaad la door Botteadlaaa r oader t honden Kort vcxjr heWinde beslist In een mooien en spannenden strijd is 3 V V erta geslaagd U V S met 3 2 U slaan De Schiedammers kwamen met een verjongde ploeg in het veld die goea heeft voldaan Reeds na 3 minuten schoot Bochove uit een vrijen schop ontzettend hard in eij voordat de Leidsche doelman het wist lag de bal achter hem Uit een schermutseling voor he Schledamsche doei wi t Kantebeen zegevierend te voorschijn te komen en de partijen op gelijken voet te brengen Een minuut later slaagde U V S er zelfs In een kleinen voorsprong te veroveren dien zij tot aan de rust beh eld Na de hervatting was SVV niet fortuinlijk want zij moest twee spelers n l Bochove en De Bruyn die onklaar waren geraakt missen U V S had eenigen tijd een klein overwicht doch plotseling kwam er een opleving voor S V V Invaller Korvelyn zorgde voor den gelijkmaker en 5 minuten voor tijd ondernamen de Schiedammers wederom een aanval waaruit Romeyn het winnende doelpunt fabriceerde Zeven doelpunten Excelsior heeft het op eigen terrein niettegen Vriendenschaar kunnfen bolwerken zil verloor met 7 s Hoewel de Rotterdammers in de eerste helft het voordeel van den wind hadden namen de Culemborgers reeds na 3 minuten door hun middenvoor de leiding en 10 minuten later schoot de rechtsbuiten in vrije positie staande naar binnen gaf daarna den bal over aan den middenvoor die ook voor het tweede doelpunt van Vriendenschaar zorgde Tot aan de rust gaf Excelsior wel goed partij doch haar voorhoede was te weinig doortastend In de tweede helft trad Excelsior overdonderend op en binnen het kwartier zag Maaskant kans den achterstand 0 2 iüeheel en al In te Ioopen Manssen scoorde een derde doelpunt doch de Scheidsrechter annuleerde dit wegens buitenspel Kort daarop verzekerde Vriendenschaar zich weer van een voorsprong dltmaa door toedoen van den linksbuiten die zeer snel was Vijf minuten voor tijd maakte de middenvoor Wie rennen EEN TWEEDE PLAATS VOOR PELLENAARS Onze landgenoot Pellenaars reed Zondag te Antwerpen mee in den wedstrijd achter handeismotoren Hij wist in het vrij sterke delsmotoren Hij wist in het vrij sterke veld een goede tweede plaats te bezetten door in de eerste manche als derde achter Kaers winnaar en Michaux in de tweede manche al tweede achter den winnaar en in de derde manche op de vierde plaats te eindigen In het totale klassement l e ette hij de tweede plaats NEDERLANDSCHE PLOEG De directie vaa het sporlpalei te Antwerpen had voor Zondag J l wederom een uistekend programma samengesteld waarin de bestA Nederl en Belgische renners den strijd Kt eikander aanbonden Voor dit programlna bestond dan ook een buitengewone belangstelling Het sportpaleis bevatte n ruim It Mt bezoeker soodat min kon preken van een nitverkochi huis De hoofdschotel van dezen middag wai ongetwijfeld de BelgiS Nederland ominumwedstrUd welke de sterkste Belgische koppel Scheren Debruycker Cools CUntier deden uitkomen tegen de sterke Nederiandsche koppels Van Vliet Van dér Voort en Schutte Bóeyen Jammer was het voor de Nederiandsche renners dat de indeeilng van dezen omnium voor de beter getrainde Belgen een voordeel opleverde Niet voor niets was immer de indeeling 1 0 dat de sprint al laatste onderdeel van deni omnium moest worden verreden De heter getrainde Belgen die in de ttjdnwe ongetwijteld aneller waren dan onze landgenooten konden den kleinen voorsprong lo dit onderdeel verkregen d e sprint gemakkelijker verdedigen De puntenkoers De omnium werd aangevangen met een puntenkoers over 42 ronden met drie klassenie ilen Si huite startte goed en bad bij het eerste klassement als eerste over de streep kunnen komen Hij kreeg evenwei bandenpech doch kon zich toch nog ais tw de piafctsen Hij werd verder uitgeschakeld In dit onderdeel en eindigde in de twee vcrige klassementen op de laatste plaat Van Vliet en Van der Voort begrepen dat zij nu voor de taak stonden den achterstond zo klein mogelijk te doen zijn Van Vliet slaagde in hel derde klassement als eerste terwUl Van der Voort all s op alles zette In het tweede klassomeat en de tweede plaat bezette De tijdrit Het tweede deer van den omnllim stelde a n onze iandgenootea de zWaaraCe ei schen De Belgen zijn nofi alttfd sup rieur in dit onderdeel t t estonJ uit tijdrijden over UO meter met afloasliig T ▼ n do b w kende éM xHn dei punt maar rerstaitte Hch oJL van verder melen mooal afzieiTS valler kwam de ploeg complete Z kreeg feletenheid den Rotterd doelman ook eenmaal te passeetea mv Zes V D L heeft het fatratfen dat dlaan met e invaller naar H moest trekken want mei haar geh ploeg had de club uit VlaardiniL ruimen tijd noodig om eenigermS 4reef te geraken In de beginperioAi V D L het spel volkomen In handèa zü beging wederom de fout het ad kort te houden en daardoor wisS Haasslulzenaren voor de rust slecW voorsprong van 2 O te behalen vüT selen nam befle doelpunten voor rekening V In de tweede helft boden de Vingers hardnekkigen tegenstand en i ten zelfs enkele gevaarlijke aanvalln ondernemen die evenwel geen r opleverden Na 20 minuten kwam hei de gasten tot een inzinking en h profiteerden Van Onselen en Ko zoodat het 4 0 voor de thuisclub V D L bleef domineeren doch In istand kwam geen verandering meer Technische k o van Neiuel Dokter verbdod toegetakelda Heater verder te boktea WALTER NEÜSi L Na een nlterst vinnig gerecht ia Naat er Zondag e Beriyn in geslaagd een lal niache knockoot zege te behalen 01 I ser In de pauze tusschen de egeatc de tiende ronde staakte de scheidsrcsMi in overleg met den aanwezigen dttM den strlfd daar Henaer dosdsniit f woodingen aan iQn gexleht had oHih pen dat verder boksen onmogelijk wend De veel lichtere en kleinere Heuser M eëa zeer zware opgave in dezen wedihll Hij begon al dadelijk fanatiek urn h vallen en had dan ook na vies ronden ai kleinen pantenvoorsprong In de ronde veranderde Neusel van tactiek l hield Heuser op afstand hetgeen hem ad zijn lengte gemakkelijk afging De vallen van Heuser liepen nu voortdlmit doo J op de rechte stooten van Neusel Il hiermede zijn tegenstander sterk afigith Neusel vergrootte rijn puntenaantti t zienlijk maar de taaie Heuser gaf 1 strijd niet op Hij moest vele harde i incasseeren doch ondanks zijn va dingen vocht hij dapper door Tenrislh was hef de scheidsrechter 51 odi reeds is opgemerkt den ongelijken ildN staakte Het derde deel bracht de achtcrvoWW over 3 k m waarin onze landgenoöld hun kracht toonden en in beide ril overtuigend wonnen Van Vliet Vaa Voort bonden den strijd aan Scherens Deoruyckei Na vijf rt kreeg Van Vliet bandenpech en n opgeven Van der Voort stond nu de onmenschelijke taak om alloai strijd op te nemen tegen de kelen 3 J rens en Debruycker Het werd een O krachtrace Onder laaiend enthoujia wist Van der Voort deze race zoowssf winnen Scherens proBSerde nog9 een sterke eindspurt In te zetten Van der Voort hield vol en wist 19 in te Ioopen 1 Van der Voort 1000 meter in I 45 5 sec 2 Scherens Debruycker S 46 6 sec Vervolgen behaalden SchttMT Boeyen een fraaie overwinning op £ Clautier Hier was het vooral Scöiw die zijn enorme kracht demonitre waarbij het baanrecord S I5 m wen beterd en gebracht op 3 min Ö oud rjecord 3 min 50 sec De Spri Van Vliet had zich 16 de achtfrvolïjkunnen p ren wilSe hij in sta Scheren in dfn eindstrijd te sfoa derdaan geschiedde dat Schulte 80 legdenl het evenwe af tegen CooIp CWJtier Het resultaat van den cerite de eerste sprint was lis 2 Clautier J Sctiuiwr rlefn 5 100 2 lor P Boeyeii Laatste 250 meter in 13 hierop volgend duel tusschen Vanen Scherens leverde een goede ïvei J ining op voor onzen landgenoo trachtte Scherens op onreBflewijze Van Vliet op de laatstein te halen maar werd hierv lorkwalificeerd De eindstand was 1 Belgi S 2 Nederland 56 punten gede USj 1 Cool CUutier 14 It ount 2 V Van der Vno pimtfn J SrherT DeL ruyok r Ih 7 punt 4 Boeyen 31 punten