Goudsche Courant, dinsdag 28 januari 1941

niflsdag 28 Januari 1941 llskir i COUBANT Directeur r TIETKB Poatgiro 48400 Bur Markt 31 Tel 4i NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Op 1 Maart worden de persoonsbewijzeningevoerd Dfie modellen voor Nederlanders yoor Nederlandsche onderdanen en voor vreémdelinge i T ee foto s op geheel blanco papier drie vlngeraffdrukl en en allerlei persoonlijke gegevens lp aan Engeland Presidenl Roosevelt heeft acht prominente persoonlijkheden zoowel uit de democratische als de republikeinsche pa tt bijeengeroepen voor een confere te i waarop beraadslagd zal worden oVer de wet tot het verleenen van hülp aan I rn eland Waarschijnlijk zullen bij deze gelegenheid verscheidene aanvullingen op het ontwerp vastgelegd worden In Congreskringen heerscht de opvatting dat de beide Huizen van het Congres t it overeenstemming zijn gekomen omtrent verschillende aanvullingen en dat zij thans het standpunt van Roosevelt en aanzien daarvan willen vemeroë i Onder de voorstellen zou er o m ééh zijn betrelfende een l eperking in tijd van de wet op hu p aan Engeland n L tot twee jaar Voorts zou een ondubjt Izinnig verbod van convooien onder bescherming van Am ii aansciic oor alien Holtod te Bi tl ifc Ilenu etoKtM hicrrai tn j eer an Idea k N Ml een iMk op Bc ende m ÖMttéUm iakUt epcciM k kmM CHE ei startM n tijd Clautlern 3 3 sec der Voort Scheren Jit onderout ie iMt g te vKMt Ugen volginfl tervolglol dgenootM ide rlttw t Van dJJ aan n f rondt t n moü nu WO alleen d ien Seineen eitrt thousiaa zoowaar ♦ nog 2 tten oo t 15 met In 3 m ker 3 m Schulte g op O al Sc ulJ onstreera werd in Sprirf btervolg jtaat bF laan te BocJ 4 P Scher la de Nederlandsclie Staats grant T n gistèraTond is opl gonien een uityoerinésbeslnit ftf den secretaris generaal yan departement yan BinnenIndtche Zaken nopens het berfaSt tot invoering yan persoonsbewijzen Hierbij wordt bepaald M persoonsbewijzen zullen Mcden ingevoerd net ingang fin 1 Maart 1941 VMtgesteld ïijn ModelU persoonsiKwijt voor een Nederlander model 2 paioonsbewys voor een Nederlandsch nilerdaan bedoeld in Je Wet van 10 Fetauari 1910 Staatsblad no 55 setat g ijz gd model 3 persoonsbewtji voor een vreemdeling fethpofd der Rijksinspectie is belast met de zorg voor den aanmaak den oftlig het beheer en de verstrekking van persoonsbewijzen De verstrekking van persoonsbewijzen aan de burgemeesters geschiedt kosteloos Omtrent ieder in het bevolkingsregister opgenomen persoon die 15 jaar o ouder is voden uitsluitend aan de hand van de persoonskaart de na te noemen gegevens op een pcrsoonsbwijs ingevuld 1 de geslachtsnaam 2 de voornamen 3 daf maand Vb jaar van geboorte 4 jelNiortegemeente met aanduiding van de provincie 5 land van geboorte 6 Mlionaliteit 7 burgerlijke staat 8 het Ixniq S adres in de gemeente 10 gedaeht De burgemeester noodigt een ieder je wiens behoeve een perfconsbewijs is ingeruld schriftelijk uit in persoon te ter secretarie van de ge itrent de uitreiking van wuzen aan de tot de varend rydende of zwervende bevolking beboorende personen zoomede omtrent de uitreiking ten behoeve van hen aan wil het recht tot het bezit van een per wbewijs ingevolge artikel 4 eerste M vao het besluit lot invoering van Penoonsbewijzen is ontzegd worden ooorden secretarisgeneraal bijzondere oorschriften gegeven Ieder opgeroePoie levert bij zijn verschijning de hem nonden uitnoodiging in benevens l geheel gelykende foto s welke 1 de vo o de eischen moeten voltOïn De foto s AJmeiinjcn nauwkeurig 3M cm d bij 4V4 cm hoog De photo mag tsluiicnd het hoofd en eventueel het oovendeel van de borst van den afge elderi persoon weergeven de photo ïïii algebeelden persoon zonder Moe Jekking weergeven de afbeel 2 fi het hoofd moet 2 cm in door JJ t footer zijn de photo moet den hl persoon hall en face en k P fi zoogenaamddrie d V toonen zoodanig linkeroor duidelük en geheel nwtbaar is de beeldtrekken moeten wi geretoucheerd zijn geen j5 of z g kunstphoto s de photo den afgebeelden persoon duideH e aJpfn = geliikmatige Sew j althans lichte fi iF f lag g en nevenpSkT I atten geen andere 4 1 seen landschap Peiall i JJ P g seen Wlaldnrjf fiY decl van een stempeloevatten de achterzijde der Win o l wit Jf JÜTmkleurig lafdruk gebruik Bet opdruk of anderszins vai zoogenaamde photo licto IS met toegestaan t Lfj rukken van den § in een bijzonder £ fioor den secffetaris IW n = bepalen ahderen i genoajen te weten één op de wt ie S 8 één op de Kvoi2 het persoonsbe vr Photo één op het per 1 IS verplicht zün persoons k r v wijziging i i r dangeteekende fï m bieden aan den feester of den aangewezen binnen vijf dagen na Z oa rlrn = iji oagen ni gt heii waaieer hü zich ves neenu u ï de uit een andert abti Y y ïomende uit een geWw hezettc Ne jerland 4n rtf J 2 op den dag Ma te l ten hoogste viif r ilrt i wanneer hij hel hëi m v eebied verlaat ï ai aagen na de voltrck Wii huwelijk 4 binnen na de ontbindjog van zijn huwelijk 5 binnen vijf dagen na zijn verhuizing of adresverandering binnen de gemeente 6 binnen vijf dagen na de vijziging van zijn beroep 7 binnen vijf dagen na de wijziging van ziJn geslachts of voornamen De aanbieding ter aanvulling of wijziging kan voor de leden van een gezin of samenwoning geschieden door een hunner Voorts wordt bepaald dat deze verplichting niet zal gelden voor personen die de Duitsche nationaliteit of de nationaliteit van het protectoraat Bohemen en Moravië bezitten Het recht tot het bezit h een persoonsbewijs wordt ontzep aan een persoon a die krachtens rechterlijke uitspraak een vrijheidsstraf dergaat en wel voor den duur der voltrekking van die straf b die verpleegd wordt in een inrichting tot verpleging of verzorging van krankzinnigen of zenuwlijders of in een opvoedingsgesticht DE 4 pCt ST AATSLÉENÏNG Inschrüving verloopt niet bevredigend Van bevoegde zyde wordt het volgende vernomen Blijkens mededeelingen uit bankierskringen verloopt dt inschrqvingop de 4 staatsleening 1941 tot dusver niet zoo bevredigend dat op eenwelslagen van deze leening kan lorden gerekend Blijkbaar denken velen dat andéren dan zijzelf voor het vereischte bedrag aan inschrijvingen zullen zorgdragen Er wordt op gewezen dat dez bonding niet anders dan nadeelig kan zijn vMr de volteekening van deze leening In dit verband wordt er nog eens uitdrukkelijk a herinnerd dat bU i islukken dezer leening een gedwongen leening zal worden uitgegeven tegen 2H met 40jarigen looptijd zonder eenige belastingfaciliteit Uiteraard zijn degenen die op de vrüwillige leening inschrijven tot het bedrag hunne ne inschrijving gevrijwaard vooreen aanslag tot deelneming in die 2H leening Degenen die in gebreke blijven ulfen het dus aan zichzelf hebben te wijten waqneer door hun houding de 4 leening niet wordt volteekend en zij in een Vi leening gedwongen moeten deelnemen Tenfeinde dit laatste te voorkomen dient een ieder die daarvoor volgens de richtlijnen en maatstaven in het prospectus vervat voor inschrijving in aanmerking komt alsnog zijn plicht te doen Inschrijving niet commi cieele vereenigingen De commissaris voor hietcoihmer eieele vereenigingen en stichtingenmaakt bekend naar aanleiding vanaanvragen welke hem van verschillende zijden bereikt hebben dat debesturen van nietjcqmmercieele vereenigingen en stichtingen bevoegd zjjn maximaal tot het beloop van de liquidemidoelenl hunner organisatie kas giro en Jianktegoed in te schrijvenop de 4 staatsleening 1941 Zoodrade besturen bericht van toewijzing ontvangen hebben moet de commissarisvoomoerad hiervan in kennis wordengesteld I Zon op 9 29 onder 18 18 Maan op 9 36 onder 19 54 Men is yerpUcbt te yerdnisteren ran cowMHidergani tot zonsopkoaut Lantaarn r yoert tg a loetea i Mtr fa soMondergang ontstoken rorden HET CONFLICT THAILAND INDO CHINA JAPANSCHE VERKLARINGEN OVER NEDER LANDSCH4NDIE VUandelükheden gestaakt Officieel wordt te Viehr deeld Zooals reeds gemeld Ia de bemiddeling van Japan in het lidaChineesch Thallandsche conflict in d eerste plaats het onmlddeliyk stakca yan de vijandelijkheden ten doel Volgens de laatste uit Indo China ontvan gen berichten is besloten de vljandeUjkheden 28 Januari des morgens M 10 00 uur te staken Een conuobsie van drie zal op 28 Januari in Saigaa bijeenkomen om de modaliteiten voor het uitvoeren van dU besluit vaat te leggen De Japansche bemiddeüng Openhartig gesproken Frankrijk heeft eerst geaarzeld of het Japans aanbod tot bemiddeling in het conflict met Thailand zou aanvaarden maar tenslotte heeft het het voorstel aangenomen aldus heeft de woordvoerder van het Japansche bureau voor de mIchtingen Isjii vandaag in de gewore persconferentie verklaard Op de vraag of derde mogendheden Fransch IndoChina aandreven antwoordde Isjii ontkennend Siweken iie over de onderhandeliBgcn te Tokio tusschen Japan en Frankrijk ten aanzien van Fransch Indo China deelde Isjii mede dat de onderhandelaars bijna dagelijks bijeenkomen on een ontwerpovereenl fcst te bespreken Inwilliging van Thailand s eischen Het opperbevel van Thailand deelt mede dat Thailandsche troepen het gebied van Loeang Paraberg op den rechteroever van de Mehkong bezet hebben zonder dat tegenstand gebo3eIii werd De stad Sisophon wordt belegerd en door de Thailandsche artillerie beschoten De Japansche gezant in Bangkol uitte in een interview zijft overtuiging dat de aanspraken van Thailand in de aanstaande onderhandelingen bevredigd zullen worden Japan zal naar de gezant verklaarde buiten de kwestie blijven ingeval de ond handelingen zouden mislukken oi Thailand zen dan van geweld zou bedienen om ziJn doel te bereiken Onderhandelingen zyn moeilyk aldus Matsoeoka Geen antwoord op het verzoek Josjizawa terug te roepen b de pleinarie zitting van de begrootingscommissie van bet Japansche Buis van Afgevaardigden is hedenmorgen Nederlandsch Indië ter sprake gekomen alsmede de Amerikaanshce embargo s tegen Japan aldus Domei Kojiro Tsoetsoeml vroeger leidend lid van de thans opgeheven Minseito partij zeide dat er aan den kant van Nederlandsch Indië gebrek aan goeden wil bestaat ten aanzien van Japan Hij drong er bij de regeering op aan de onderhandelingen met Nederlandsch Indië af te breken In zijn antwoord zeide de minister yan Buitenlandsche Zaken Matsoeoka dat hij toegat dat Neder landschIndië in het verleden vaak geweigerd had verzoeken van Japan tn te willigen welke volkomen redelijk schenen De Japansche regeering echter heeft getracht de hinderpalen op den weg naar een verbetering van de betrekkingen tns schen Japan en Nederlandsch Indië nit den weg te ruimen door KobaJasji af te vaardigen naar Batavia verleden jaar en vervolgens door Josjizawa derwaarts te zenden Ook erkende Matsoeoka dat er een onredelijke druk is uitgeoefend dow de autoriteiten van NederlandschIndië op Japansche onderdanen wanneer zij Nederlandsch Indië binnenkwamen en op bun ondernemingen Matsoeoka gaf toe dat de onderhandelingen met Nederlandsch Indië noeflijk zijn maar verkiaanJe dat de Japansche regeering alle diplomatieke Maatregelen ten einde toe con gebruilcen oni NederlandschIndic er toe te bre en te komen tot een pimt waarotr Japan kan worden ontmoet Met het oog op de De nieuwe Amerikaansche ambassadeur te Londen Beraadslagingen over het yetsontwerp fot steunverleening aan Engeland Verschillende wijzigingen voorgestel Engelands eerste oorlogsdoel is den oorlop te winnen aldus lord Halifax De benoeming van John Winaats tot Amerikaansch ambassadeur in Londen is naar United Press uit de Britsche hoofdstad meldt van Engelsche zijde goedgekeurd Een desbetrp end antwoord Shingtetn gezonden aldus deze deelnemer senator Barkley is het Congres de mogelijkheid te geven zich beter te kunnen oriënteeren over doel en inhoud van het vqprstei a naar Na de senatoren Wheeler en Nye hééft thJPs ook de republikeinscheafgevaardigde Flsh volgens een bericht van de New York Herald Tribune voorstellen tot wijzigingin de wet betreffende hulpverleeningaan Engeland ingediend De wet zoozeide hij moet bepalingen bevattenteneinde te voorkomen dat deelen vande vloot worden weggegeven en datoorlogsschepen der Vereenigde Statenvoor convooidoelemden gebruiktworden Het aan Engeland te leenenoorlogsmateriaal moet beperkt blijventot twee milliard dollar en vqorts moetEngeland verplicht gesteld worden voor elke leverjng een garantie teverstrekken De Amerikaansche havensmogen niet aan oorlogsschepen vanoorlogvoerende landen voor hersteldoeleinden ter beschikking staan Bovendien moet de wel tot een jaar beperkt worden li gsschepen zijn opgesteld Na deze door Roos eelt gehouden oespreking beeft een ïlcr deelnemers aan deze bespreking verklaard dat tot dusver omtrent de reactie van het voorstel geen overeenstemming is bereikt De werkelijke reden voor het bijeenroepen tot deze bespreking wa De voorzitter van de Senaatscom missie die gisteren begonnen is mei het hooren van prominente Avautfkaaneche politici over het we oplwerp de dei ocritische senator CJeórge heeft in een radiorede drie aanvullingen voorgesteld op het ontwierp In de eerste plaats wilde hy een beperking van de Volmachten iCoor Roosevelt tot den tijd van twee jaar Voorts wenschte hij het opnemen van een rlausule die i het gfebruik van Amerikaansche ooklogsschepeH voor convooien naar Engeland S erbiedt Tenslotte eisch le hij een periodiek rapport van den president aan het Congres over de op grond van de wet gedane stappen De senator verklaarde vgoc tander te zijn van de wet zware veraitaderfair van de esperten naar Europa en op het feit dat landbouwproducten niet fedurende geruimen tijd opgedagen knuurn worden gehonÜen sprak Matsoeoka de meening nit de NederlandaehIndië elders markfen zal moeten zoeken en derhalve de onderhandelingen met Japan tot een minnelijke oplossing zal brengen De minister weigerde verder te antwoorden toen de vragensteller er bij de regeering op aandrong den specialen Japanscte afgezant Josjizawa uit Batavia terug te roepen Tsoetsoemi stelde vervolgens vragen ten aanzien vaa de Amerikaansche embargo s tegen Japa met inbegrip van een mogelijk embargo op uit Japan ingevoerde zijde Kobajasji de minister van Handel en Nijverheid antwoordde dat alle mogelijke voorberldingen reeds waren getroffen tegen de Amerikaansche embargo s op den uitvoer van koper nikkel zink die verwacht werden terwijl de regeering reeds de cocons van de boeren opkoopt en een controle uitoefent als tegenmaatregel tegen een mogelijk Amerikaansch embargo op den invoer van ruwe zijde ENGELAND De Empress of Australia getorpedeerd or 200 KM VAN DAKAR Volgens berichten uit Miami op Florida is door het radiostation aldaar een S O S opgevangen van het Britsche s s Empress of Australia Het schip meldde dat het 200 K M van Dakar al getorpedeerd was De Empress of Australia meet 21 833 brt Het schip is in 1914 gebouwd door de Vulcan Werke A G te Stettin en behoort toe aan de Canadian Pacific Railway Cy Het schip is in Londen ingeschreven Het wordt gedreven door zes stoomturbines DUITSCHLAjVD GEEN ACnVITErr IN DE LÜCHt In den afgeloopen nacht zijn naar h t D N B vernoemt geen Britsche vliegtuigen boveh Duitsch Rijksgebied verschenen Boven Engeland hebben ge3n gevechtshandelingen der Duitsche luehtmaQht plaatsgevonden Verklaring lian Halifax De Britsche ambassadeur lord Halifax heelt tegenover vertegenwoordi gfii s van de pers verklaard dat hij zich op het oogenijjik niet kan uitlaten over de Engelsche oorlogsdoelstellingen Het is echter mogelijk dat hij spoedig een gelegenheid zal krijgen om in het openbaar iels omtrent dit thema mede te deelen Eén ding kon hij thans reeds zeggen n l dat het eerste En gelsche oorlogsdof i den oorlog te winnen Vervolgens zeide Halifax opnieuw dat Engeland het dringendst behoefte heeft aan vliegtuigen algemeen oorlogstuig en koopvaarders Koopvaardijschepen heelt het vooral zoo dringend noodiÈ omdat een van de voornaamste troeven van Hitler in dezen oorlog Hél duikjjootwapen is De Amerikaansche bewapening De marinecommissie v jan den Senaat heeft met algemeene st emmen goedkeuring gehecht aan eefi crediet van 1 milliard 290 mHlioen dollar voor uitbreiding van den bouw van oorlogssch€ipep engeschutfabrieken benevens voor rnodèTTTTSeesing vanl den luchtalweeron voor den bouyi van 400 klein e oorlogsschepen Roofeevelt heeft bovendien het Congres verzocht om den federalen scheepvaartautoriteiten terstond volmacht te geven voor een aanvullende uitgave ten bedrage van 65 miUioen dollar teneinde vóór 1 Juli het gewone bouwprogram van 200 schepen te voltooien De gouveiTieur van den staal Nev Jersey Edison heeft i ekend gemaakt dkt in Bayonne een groot droogdoif zal worden gebouwdj Het zal een object zijn ter waarde van i vele millioenen dollars Er zal terstond njet de werkïaamheden wordejn begonnen Critiek op Roosevelt De christelijke organisitie Fellowship of Recorttiliation waarvan taliTijke Amerikaansche geestelijken lid zijn heeft een verklaring gepublipeerd waarin Roosevelt er van wordt beschuldigd de Vereenigde Staten door zijr bewapeningsprograra in den oorlog tc drijven De verklaring is onderteekend dior 500 geestelgken onder wie ta riike beketKie plersooijijihedcn yan ie Amerikaansche kerk d us het D N B AMERIKA De Braziliaansche neutraliteit TWEE BELANGBUKE WETTEN Op grond van de aanbevelingen derinlerAmerikaansche neutsalileitaconferentie heeft de Braziliaansche regeering twee belangrijke wetten uitgevaardigd ter regeling van de Braziliaansche neutralteil Oe eerste wetverbiedt onderdanen van oorlogvoerende naties het installeeren of ia gebruik hebben van telegrafische o telefonische apparaturen en de opricK ting van draadlooze stations in BrazillS Voorts mogen in de toekomst alleende diplomatieke vertegenwoordigingenvoor het overbrengen van berichtengebruik maken van niet geautoriseerde codes Berichten van militairenaard en berichten over de bewegingender koopvaardij alsmede berichtenvan propagandi slischen aard lOf instrijd met de neut raHteit n ogen nietuit Brazilië worden doorgegeven Hettelefoneeren met de oorlogvoerende landen is alleen geoorloofd in gewonetaal ledere hulpverleening behalve die aan in nood verkeerende schepen van een oorlogvoerende natie maakt het hulpverleenende ne utrale koopvaardijschip tot een hulpschip dat geïnterneerd kan worden Aan koopvaarders wordt uitdrukkelijk verboden in Braziliaansche havens oorlogsmateriaal provianij brandstof en passagiers op te nemen teneinde d P in volle zee aan boord van oorlogsschepen te brengen De Braziliaansche luchtmacht Op het militaire vliegveld van Rio de Janeiro is op plechtige wijze de Braziliaansche legerluchtmacht geplaatst onder bevel van den minister van Oorlog De e luchtrhacht is ingeschakeld in de pas opgerichte nationale luchtstrijdkrachten van Brazilië BALKAN De opstand in Roemenië TAL VAN WAPENS GEVONDEN Officieel wordt medegedeeld dal bij de onstandelmgen in Roemenië tot dusver de volgende wapens zijn gevonden 39 machinegeweren 606 militaire geweren 128 karabiincn 2 844 jachtgeweren en 1 964 revolvers De moord op mfcjoor Doering Hel O M heeft de aanklacht tegen den Griek Barandos den moordenaar Van den Duitschen majoor Doering naar dé Roemeen che pers meldt ook uitgebreid tot het onbevoegd dragen van wapens Tegelijkertijd is een aanklacht opgesteld tegen twee commissarisseti van golitie van Boekarest die den moordenaar den revolver hebben verkocht waarmede de daad is gepleegd Alle Roemenen die in het bezit zijn van gewone of diplomatieke paspoorten waai op zij het land kunnen verlaten zuilen in het vervolg een speciaal visum noodig hebben van de algemeene politiedirectie Dit visum zal vertrekvisum genaamd worden In een commuijiqué waarschuwt het ministerie van Binnenldndsche Zaken er voor dat ieder die in het l ezit is van een mitrailleur of een machinegeweer on die dit waaèn niet inlevert bij de militaire bevelinebbers ter dood zal worden veroordeeld Antonescu heeft griep Generaal Antonescu lijdt naar officieel wordt medegedeeld sinds twee dagen aan griep 3p raad van zijn geneesheeren mag hij zich niet buitenshuis begeven Orde en rust hersteU Het ministerie van Binnenlandsche Zal n heeft medegedeeld dat in het geiiee le land orde en rust heerscht In aile steden en gemeenten zijn nieuwe burgemeesters aangesteld Alle bestuursinspecteurs reizen door hun districten om zorg te dragen voor een zonder wrijving functioneeren van hel bestuur Telegram van koning Michael aan Antonescu Koning Michael heeft den leid van den staat generaal Antonescu een telegram gezondea waarin hij iftni tnededeelt dat hiil de konin ginmoeder 500 000 lei ter beschik king stellen voor de gezinnen van de gesneuvelde officieren en soldaten Voor hetzelfde doel heeft generaal Antonescu zelf 200 000 lei ter be schikking gesteld In tottal Zijn aan giften voor de gezinnen der gevallen soldalen tol dusver ruim 3 4 mjllioen lei tHjeengebracht 1 De financiering van de Clnneesche campagne EEN MILLIARD YEN VAN JANUARI TOT MAART Het ei le wetsontwerp dat behanheld is door het Japa hsche Lagerhuls sedert dit op 21 Januari weervbijeen is gekomen was de begrooting der liiianciering van de Chineeschc campagne van Januari tot Maart waarvoor een bedrag van 1 milliard yenala buitengewone militaire uitgaven noodig is De Ijegrootfng werd met algemeene stemmen goedgekeurd en dooc geaonden naar het hóogerhuis