Goudsche Courant, dinsdag 28 januari 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 28 JANUARI i J Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwarming K 08 t m 10 K 11 12 en 13 K 15 t m 24 K 25 t m 35 t m t m t m t m 14 Febr 2B Febr 14 Febr 28 Febr l s Eenheid vaste brandstof Brood Br 24 Br 25 l m t m 2 Febr 9 Febr 100 gr roggebrood of 100 gr broud of 1 rantsoen gebak Gebak Br 24 Br 25 t m 2 Febr t m 9 Fel r j I tantsoen GortJ cGortmout of Grutten A 44 t m 21 F 4 r Vi pond Koffie tr A 18 t m 31 Jan te pond Macaroni of pP hetti Vermicelli of A 31 t n 2J r br 1 ODS r MaiZena of Griesmeel of Pud dingpoede A 7 t m 21 Febr 1 onS Peulvruchten A 102 I t m 16 Fe 1 pond Pttroleurfi t f H Per 8 Per D t m t m 23 Febr M Febr Voor verlichting 2 liter Vtji de keuken Br 3 Broodbon K = r Kolen bon Per Periode VL = Vieecchbon Generator anthraciet NIEUWE DISTRIBUTIE RECELJNG MET INGANG VAN 1 FEBB A S Vanaf 1 Februari as wondt de distributie en verstrekking van anthaciet en turf voor gasgeneratorenvoor motorrijtuigen gewijzigd enevenals de distributie en verstrekkingvan benzine opgedragen aap de Rijksverkeersinspectie Verbruikers vangenejatoranthraciet en turf voormotorvj keer dien n zich dus nietmeer tot de brandstoffenconnmiscie tewenden maar tot den Kijks hoofd inspe cteur voor het verkeer in hundistrict Nadat formulieren ingevuldzijn en de rijks insjpecteur machtigingverleend heeft ontvangt men metdeze machtiging bij den plaat selijkendisiributiedienst bonnen voor gene ratoranthraciet turf Een uitzondering wordt gempaktvoor grootverbruikers van generatoranlhracict Deze kunnen nadat zijdoor het Eijkskolenbureau als zoodanig zijn erkend de van de Rijksinspelceurs verkregen machtiging toezeiiden aan het Rijkskolen bureau jathun op grond daarvan een toewijzingvei gtrelit A w j HOLLENDE PAARDEN KWAMEN OP HET IJS Gistennorgen stond éen per tweepaarden bespannen expeditiewagön litgerüit met luchtban den voor eènperceel aan de Prinsengracht te Aniisterdam De voerman was ambtshahjeergens binnengegaan Toen hij terugkwam waren de rossinanten er in gez vihden vaart vandoor Hij kon d holler de paarden nog zien maar nietm eer inhalen Met groote snelheidwerd diC bocht om de Laurierstraat geIr omen en de straat zelf leverde een voortreffelijke rechte baan Bakfietsenin andere vtjertuigen werden zoo goedr ls het ging omzeild Sletfhts een driewieler en een bespannen w acen metvroenten werden door den slingfrenden w gen geraakt Met evenveelangst ais belangstelling kekeit deLaurierstrrters hel geval na Hoe2i l dat afloopen De climax kwam aan het eind van cie straat waar een hek staat om onbekenden er voor te behoeden in de Liinbaangracht te plonsen De fiaarden passeerden het hek ternauwernood de wagen gaf het e n fik ctien duw en pardoes kwpm de heele zaak op het iis terecht Het iis b cek zeer sterk geen barst verried dat een dergelijk gewicht onvervaard 0T3 de gladde vlakte was neergeploft Een smak on een schuiver hadden aan ie snell ren een einde gemaakt De sloiscsne was voor de bi andweer De brandweerlieden spanden de paarden ujt hielpen ze met dekens overeind en geleidden ze via de trap tes ji abij de oude Groentenmarkt aan de zijde van de Mamixstraat naarden geplaveiden weg Slechts eene van de dieren had een kleine schaafwond De wagen werd aan den kant van de LijnbaangrEcht op den wal gebracht Maar de grootste bijzonderheid is misschien wei dat alles zoo goed is fgek open LEDEN VAN HET HOOVER RELEASE COIWMITTEE IN OXS LAND Drie Amerikaansche heeren heb oen als vertegenwoordigers van bet Hoover Release Com niittee twee dagen te Den Haag doorgebracht w aar zij ijiet Duitsche en Nederiandsche instanties en met particulieren de hen interes eerende vraagst ukken besproken heb ten Zij zi n door den Rijkscomm ssaris Zaterdagmiddag ontvangen en zijn in apnsluitmg daarop naar Berlijn doorgereisd Sfi WELKE BONNEN ZIJN GELDIG AHTIKEL BON 50 gram roggebrood of 50 gram aiKitf 1 t m 23 Febr brood of ï rantsoen gebak of 35 jnBJ meel of bloem Bloem BI 4 Bo 27 Bo 26 Boter of margarine r A 46 A 59 Eieren Havermout Havervlokken Gort of Grutter A 57 A 19 32 45 en 5 Rijst emeel gries ebloem of Gri tehieel A 02 J J 50 gi Tcheeraeen f lube of pot JlT laparl t oolrtel S m Schee riétp niet aangewezen Slaolie A Sin Su ker L Thee Vleesch A 18 VI It 16 t n 29 Jan BFebt plu 1 oni Vr IS 16 t m Miaa Crebr 1 ranttaen Vleéschwaren A 113 Zeep Verklaring A = Alg Öistributiebonboekje BI = L ioembon Bo = Boterbon IHITENLANB ENGELAND De voedUelpositie tMS BESCBOOWING IN DAS KEICH VerceliJhinK tusschen Duitsche en Encelscbe rantsoenen Of er een actute crisis in de voedselvoorziening van Engeland zal optreden hangt in hooge mate af van het feit tot welke hoogte b t aantal tot zinken ebrachte sciaepcn zal stijgen Dit is aldus het D N B het resulUat Tan een in zeer voorzichtige bewoofdingen gepubliceerd onderzoek naar den toestand van de Engelsche voedsel voorziening in het tijdschrift Das Keich Het onderzoek herinnert aan de ontgoochelingen die men in Duitsch land tijdens den wereldoorlog heeft bflnefd toen men door het plotseling tijgen van bet cijfer vaa tot zinken gebrachte sch Pfn in het jaar 1317 de mcenstorting van Engeland verwachtte Het onderzoek herinnert er verder aan dat het Duitsche volk in de jaren 1917 en 1918 zelf het vüor bee d he eft ge i geven dat zelfs een tot dusverre voor onwaarschijnli k gehouden daling van het voedmgsniveau niet Duitschland daarentegen slechts vooi 20 pet Voor dezen invoer slaat volgens het genoemde onderzoek min J schecpsruimte ter beschikking dap in het voorjaar van 1917 De tot zinken gebrachte tonnage dievolgeiis de Duitsche opgaven ongeveerSSO OPO i 400 00 brt per maand bedraagt kan door de Engelsche enAmerikaanscha jScheepswerven voorlooplg niet vervangen worden Een groot aantal nieuwe Amerikaansche chepen is voor den herfst van 1942 met te verwachten oda t tot daltijdstip de Engelsch scheepsruimfevolgens d n maatstaf van de reed totlinken gebrachte sctiepen zal verminderen Van Duitsche zijde weet men alduswordt in diLonderzoek tenslotte noggesegd dat Sijn den ef tien kant hetaantal Duitsche duikbootien voortdurend toeneemt en dat aan den andere kant Duitschland in dezen oorlogmeer ijzers in liet vuur heeft dan inden wereldoorlog Zoudi n de Engel chen bij een langen duur van dfn oorlog verhongeren dan is dat nieteen middel geweest dat Duitschlandheeft uitgevonden De honger als1 i pen 16 door de Engelschen inge voerd Willkie confereert BOODSCHAP AAN CHVKCHUX i O RHANDIGD Naar ui Londen gpmeld w ordt heeft Wiilkie gisu middag een bezoek gebraeh f nn Churchill en bij he ti ge hingji Bij deze gelegenheid iifeft Wilmie aan Churchill een persoor ijk chrijvei vai Roosevelt overhandigd bi den loop v n den middag heeft Willkie gesproken met den minieter van arbeid Bevin over vraagstukken betreffende het in dienst stellen Vin rbeiders in de oorlogsindustrie ONDEKliOUD TUSSCiiW WnXKIE EN EDEN Volgens Aen Reuterboricht heeft willkie gisteTBir ii het f=oi fcn OIfice een onderhoud gehad met d n minister van Bujtenlan schi Zaken Eden Kortê berichten Tasschen de st ions Jimena en San Pabo Spanje zyn twee goederentreincti als gevolg vaïi hel weige ren der j emmen in volle vaart tegenjMiaar gereden Talrgke wagons en de liW moli ven werden vernield Het Juiste aantal dooden en wonden kon n niet worden opgegeven Men tneeft A diw er z s lijken en ver ehei4ene zwaar gewonden uit het puin gehaald ITALIË Onware Engrelcche beweriagen GEEM Om VSTEN IN lOLAAN TURUN ENZ Ten aanzien van de reedï Zondagavond tegengesproken fantasieën der Engelsche propaganda over beweerde onlusten in Milaan Turijn enz is van bevoegde Italiaansche zijde aan buitenlandscfae oumaiist i verklaanl dat elke journalist in staat is zich van de oDJuistbeid dezer geruchten te overtuigen die als een geheimzinnig slagwoord door de Engelsche propa gaAda en de Amerikaansche bladen verspreid zijn aldus het D N B Toreeht zijn deze geruphten reeds door verscheidene buitenlandsche journalisten gedementeerd Het is bepaald belachelijk wanneer de Engelsdie radio beweert dat Duitsche troepen tot handhaving van de orde in Milaan moesten optreden In dit Verband k i worden vastgesteld dat zich behalve het Duitsche vliegercorps geen Duitsche troepen in Italië bevinden De kwaadwillige fantasieën der Engelsche pers werden Maandagmiddag door Stofani gepubliceerd met de ironisch toevcrging Vodr het geval de bewoners van Milaan en Turijn van de gebeurtenissen in hun sleden niet op de hoogte zouden zij Ciano neemt bevel van luchteskader ep lieh mini iter van Buitenlandsche ZakenVgraaf Ciano luitenant kolonel bij de T liaansche luchtmacht heeft naar officieel wordt mede edeeld het bevel over zijn bombarHernentsesl ader in het gevechtsgobied op zich genomen DONOVAN GAAT NIET NAAR ITALIË De Amerikaansche kolonel Donovan die thans in den Balkan vertoeft zal naar in welingelichte kringen te Rome vernomen wordt geen bezoek brengen aan Italië AFRIKA Egypte en de oorlog GEEN VAZALSTAAT VAN ENGELAND Nahas Pasja heeft dezer dagen uil naam van den Wafdistischen raad een boodschap gericht tot de Egyptische Icgcering aldus Stefani In deze boodscliap welke door het Egyptische blad M i s r i gepubliceerd wordt wordt betoogd dat Egypte daartoe verplicht door het veixlrag met zijn bondgenoot Engeland zijn eigen strijdkrachten en financiën zijn eigen vrijheid en zijn eig instellingen ter beschikking van Engeland heeft gesteld Het heeft havens en verkeersmiddelen opgeofferd Het heeft de dipjomatieke betrekkingen met een regeering die met Engeland in oorlog is verbroken door haar staatsburgers te intameeren Het heeft de vrijheid van zijn volk beperkt door den staat van beleg af te kondigen Het heeft als gevolg van luchtaanvallen hAiderdei zijner zonen verloren het heeft door het stagnecre n van den handel ontzaglijke sebade geleden en het heeft milli óenen uitgegeten voor de Iftwapening In verband hiermedcibetoogen enkele Egyplenaren dat Egypte moet deeien n de eer van de overwinning Deze Egyptenaren beschouwen Egypte derhalve als een vaza staat zooals ook werd verklaard in een officieele Brit sche rede waérin Egypte aangeduid werd als een protectoraat en niet als een souvereine staat Het BritschEgyptische verdrag geeft overigens ni t aan Engeland het recht de verdediging van Egypte op zich te nemen doch het wfordt slechts v rplic it Egypte hlilp te verleenen iri geval van een aanyal Van z ijn kant heeft Bpypte zich verplicht Engeland in geval van een aanval bij Ie staan on het zijn e gen Verkee sv egen zijVi eigen havens ten gebruike af te staan en hel alle andere noodzaklijke faciliteiten te verlech r Daar men aldus de boodschap Egypte als een protectoraat heeft willen beschouwen hebben wij het noodig geacht Uwe Majesteit onze slem te laten hoeren ondat Uwe Majesteit zich venvaardige haar aan te hooren niet alleen met het oog op de tvaren van den Oorlog doch ook met het oor op het gevaar voor den vrede en opdat deze vrede niet door anderen voor onze rekening gesloten wopde HONGARIJE Het overlüf n vanf saky MEDELEVEN IN DUITSCHLAND eyen t lifek In politieke kringen der Rijkshoof J stad bestempelt fripn het overlijden van den Hongaarsehen ministervan Buitenlandsche Zaken graaf CsSky als een verlies dat het Duitsche volk eyen smartelijk treft als hiet met hem vriende Hongarije In de jaren wa graaf Csaky de buitenlandsche politftek van Uongariie leidde zoo verklaart men hier verder heeft men hst karakter van der zen mm leereq kennen én wjardeeren geweten wat zijn woord beteekéhdë w dat wanneer hij zicfr voor en zaak spande men zich steeds c hflfn kon verlaïen 4 De iadrWi te Ron e I Het bericht van het overlijden van den Hrngiar clien minister van Buitenlandsche Zaken graaf Csaky is in alle kringen met diep en oprecht leedwezen vernomen De pers m aakt eich tot tolk van die gevoelens en publiceert h J be rifcht op een vooraanstaande plaats Zij laat het ovferlijdfnsberichi Volgen door commenlaren een levensbeschru yiüg en toto s van den doode In politieke kringen te Bome wüst men er op dat graaf Csaky een overtuigd aanhanger wa van de vriendschap tusschen Hongarije n de asmpgendbeden BALKAN Antonescu vormt overganfffkabmet GENEKAAU EN VAKMINISTEBS Generaal Antwiescu heeft besloten een overgangskabinet Ie vormen dat uit genera ls en vakminister bestaat Generaal Antonescu neemt de leiding over het ministerie van Buitenlandsche Zaken met het departement van Militaire Zaken heeft bij echter generaal Jacobiei belast De drie ondefstaatssecretarissen in het ministerie van Militaire Zaken generaal Dobre voor kwesties van bewapening en bestuur generaal Pantazi voor het leger en kolonel Jienescu vooï de luchtvaart zijn gehandhaafd Ook geneïaal Popescu blijft minister van Binnenlandsche Zaken Minister vati Economisciie Zaken is geworden generaal Potogan en onderstaatsscretaris in dit ministerie voor vraagstukken betreffende nederzetting en vluchtelingen generaal Zwiedenek Minister van Financiën is generaal Stoenescu minister van Landbouw kolonel Drsgomir evenals tot dusver minislea van On d crwijs en Eeredienst generaal Georgescu minister voor Openbare GeZyondheid professor Tomsscu minister van Justitie rechter Docan minister van staat voor pms en propaganda professor Crainic minister van staat zonder portefeuille de vroegere minister van justitie Mihai Ant onescu Begrafenis van militairen in Boekarest Gistermiddag zijn zeventien militi rcn die tijdens de gebeurtenissen tu oschen 21 en 25 Januari j I gevallen zi in plechtig ter aaixie besteld Alle afdeelingen van het Roemecnsche leger waren vertegenwoorc gd en een compagnie van de Duitsche weermacht bewees de militaire eerbewijzen Talrijke autoriteiten de gezanten van Italië er Duitschland alsmede de gezanten van Spanje en Japan waren aanwezig N de kerkelijke begrafenis L s de o ndirstaatssecpetaris van Oorlog een decreet v X r betreffende het verleenen van ondei scheidingcn aan de zeventien gesneuvelden BINNENUND Loonbelasting 1940 DERDE l ITVOERINCSBEaCIlIKKiK G In de Nederlandsche Slaaisceurantvan 2 7 Januari 1941 is opgenomen dederde uitvoeringsbeschikking lo nbelasting 1940 van den secretaris tne raal van het departement van Fiiiancien De beschikking bevat in de artikelen 1 en 2 een aantal voorschriftenwelke voor vele werkgevers en werknemers van belang zijn In artikel 1 is een regeling gegeven hoe moet worden gehandeld indien uit dezelfde dienstbetrekking naast een regelmatig wederke rende belooning tevens over een ander tijdvak een andere belooning wordt genoten bijv een maandelijks salaris en een dricniaani delijksche provisie Voor dat geval is bepaald dat voor de provisie in principe het tarief van artikjllO van het besluit op de loonbelasting van toepassing is Den werkgever is echter de bevoegclheid gegeven de belasting welke over het ma delijksch salaris verschuldigd is te herrekenen indien zulks tot gevolg heeft dat een geringer bedrag aan belasting van de provisie verschuldigd is Hij behoort dan een evenredig deel van de provisie bij hel maandelijksch loon te voegen en het bedrag dat aldus achteraf blijkt op de salarissen te weinig te zijn ingehouden op de toegekende provisie in te houden In artikel 2 is een regeling gegeventen aanzien van we r kv r o u w e n huishaaistersen dergelijke werknemers In dal artikel is bepaald datde werkgever voor werknemers dieuitsluitend worden gebezigd voor huiselijke diensten en niet langer dan t yecdagen per weekjbij hem in dienst zijn geen loonbe sting behoort in te houden Indien een werkvrouw slechts gedurende korten tijd van het jaar b v gedurende den schoonmapk meer dantw ee dagen in dienst is behoeft evenmin inhouding plaats te vinden Dewerkgever is in al deze gevallen bovendien ontslagen van de verplichtingom een loonbelastinekaart aan te leggen een loonslaat bij teiiouden en eenloonbelastingaangifte te floen de genoemde werknemers behoeven geenwerknemersverklaringen ih t leveren Uit he vorenstaande fapg rviet worden pfireleid dat werkvrouwen huisnaaisters enz vrii eisteld zülleri wordon van de nieuwe inkomstenbelasting ting ci A NPESTïEN Vet De recherche van het biir air Mamixstraat te AmFterc am heeft wedersm besla wet te Ic gen op cent hoeveelheid van honderd pond Vet dat op clpndestiene wijze verhandeld was De mededeelin g Was fngckomen dateen tuinman in Amsterdam West ttrerde Kerstdagen op clan dejtiene wijzeeerejvarken verkregen had Grslern iiddag wee het oritierzoek van de rechercheurs uit dat deze n an het varkenerg£ris buitfn Amstert am pekocht enhet op de fl TTaar huis vervoerd had In h t ov3r eb vc i vhesch werdÈjj zware t bc verschijnselen geconstateerd De man tejge n w ien procesverbaal is opgemaakt had e n pri s va niet minder r an twee gulden per poDC moeten betalen AKSEIPSOKGEVAt TE H ERLE De 34 jarige arbeider P H Brinkman wonende te Ubach over Worm werd Zaterdag j I op den Steenaerg van de mijn Laura le Eygeiahoven door een uit di goot vliegen4en sleen aan het hoofd getroffen In den loop van gisteren is hij in het 9t Jozefziekenhuis te Heerlen aan de l ekomen verwondingen overleden Dejman was gehjjwd en vader van drie jeugdige kindaren BCLASTING OiP WIJN De staatscourant van cüteravond be vat een besluit van den secretarisgeneraal van financiën tot regeling van dé belasting op wijn Dit besluit treedt in werking p 1 Februari Daar mede vervallen de wijnwet van ISTO de inlandsche wijnwet van 187 em die vruchtenwjjnwet van 1899 £ r bij is geveegd een beschikkingvan denzel den secretaris generaal ter uitvBering van dit besluit Art 1 vanhet besiuit bepaalt het tarief voor wijningevolge post 156 van de tariefwet 1934 op 10 fct van de waarde voorverpakten wijn als in de tegenwoordige wet en voor wijn ingevoerd opandere wijze op 24 gulden per H L het bedrag van den accijns van tegenwoordig van 20 gulden met 20 opcenten Uit de overgangs en slotbepalingen in deze beschikking vérmeiden wij nog par 7 ten 2de de bandelaar die bij het in werking tredeh van het besluit wjjn onder verlengbaar crediet heeft opgeslagen kan dezen doen overschrijven op fictief entrepot Het verzoek hiertoe wordt gedaan door op 1 Kebruari 1941 en overigens op de wiize zooals in art 17 der wijnwet is bepaald een ondcrleekPnde aangifte in te leveren vaa den wijfl onderscheiden uit de soorten in zijn bergplaatsen iHiorhanden Indien op gemelden daj geen aangifte wordt gedaan wordt de handelaar geacht den in zijn iiergplaats voorhanden zijnden Wijn voor 1 Februari 1941 tot verbruik binnens lands te hebben uitgeslage n Voorts par 7 ten ède de accijns voor de hoeveelheid wijn welke geachi wordt tot verbruik binnenslands tt zijn uitgeslagen wt lkc hoeveelheid op overeenkomstige wijze wordt vastge teld als ware dit geschied bij het einde van het ioopendc driemaahdelijk sche tijdvak op den voel van art 26 der wijnw et moet voor of op 15 Maart 1941 zijn betaald voor zoover hij niet overgebrncht wordt op de rtkening wegens afloopend crediet Par 7 ten Ilde voor het vervoer er de ncderlage wordt alle w ijn steedsaangemerkt als met een invoerrechtIvan ƒ 24 per H L belast accijiiivrijl 1 in art 1 bijzondere bepalingen Ie iordt gezegd onder wijn worwn verskaan aile gegiste dranken i e geheel of gedeeltelijk bereid zijn yM het sap of de aftreksels van druiven rozijnen kncnten en alle andere ersche of gedr oogde booipvruchten In de tegenwoordige wijnwet luidl artl 2 onder wijn worden begrepen all gegiste dranken enz KETTINGHANDEL IN VLEESCH EN KOFFIE De Hengeiosche politie is ei r uit ebreiden kcttinghandej in koffie en vjceïch op het poor gekomen Hci ging oro een partij van 2500 pond koffie en 200 pond vleesch Het vleesch bleek voor een deel bedorven en werd verkocht voor drie galden per pond De koffie ter waarde van 50 et per pond bracht niet minder dan ƒ 5 50 per pond op rsoO pond is reeds in beslag genomen Op het moment dat een winkelier 200 pcnd vleesch en 10 pond koffiezo a afleveren deed de politie bij he iieen inval en nam de goederen in beslag Het bleek dat ook andere winkeliers o a ook te Enschedé en Almelo bij den keltinghandcl betrokken warenZoo kon in eerstgenoemde stad op eenl art vleesch en in Almelo op een hoev eelheid koffie de hand géle d wordenOok andere winkeliers te Hengelo zijnbij de zaak betrokken en ook tegenj h nis procesverbaal opgemaakt Zij hadden het vleesch aan hun klante ve kocht zonder bon ij DUUR i m 7 Febr t m 31 Jan t m t m 2 Febr 9 Febr t m 21 Febr t m 23 Febr l m 21 Febr t m 30 April t m 14 Febr t m 3 Jan t m 31 Jan Bij een zakenmaa werd voorts e partij ongebrande koffie van 1600 poi id in beslag genomen Deze zouwoekerprijzen vaa de hand jt worden Een deel van 4e koffie k niet achterhaald worden Tenslotte werden twee neven i 3 heeten laangehouden terw jl zij ir bezit waren van twe kaffers iJ 4fl pond koffie bevatten Deze was zonder bon gekocht NIEVWe BEPALINGEN Vdna HANDELAREN IN RADIO TOESTELLEN De radiohandelaren zijn tlians n H pUcht om bü verkooj of verhuur i langer dan veertien dagen van radioontvangtoestel binnen 24 aangifte te doen van naam en m j van den kooper of huurder Fornufcl ren model D hiervoor zijn kosteCl bij de postkantoren verkrijgbaar 1 Voorts moet door eiken raditihai l laar een overzichtelijke voomJEI administratie van de aanwezige 21 stellen wofden gehouden DaaiSl dient tevens de heikomst en de daftSl van ontvangst van alle ontvangen t I tellen te worden genoteerd alsnAf naam en adres van de persuncn 1 wie een toestel is verkocht of v l langer dan 34 dagen is verhuurd Zf niede de aflevcringslennijn SPBEEKIIUR SECRETARIS GENERAAL DEP VAN VOLKS VOORLICHTING EN KUNSTEN Do secretaris genta aa van het dan i ement van Volksvoortichting en rJ I sten zal Donderdag a s van 14 I5ji uür weer zijn gewone spreekuur lui l dön RADIOtllEÜWS BILVCBSUM L IS M M Gramofooiinvuziek SJfr SJü JVie nchten ANPj V PJUI l$M Morden wydii i 20 Eiineralda en tolisteiL lD O ii MGrfc 1 Huloomnuziek ïI MDectamHie 12W vaRjlI Hanr or ieorkest ± Ifjfi VAiU A T aniJtj fJ2 4 Ï Nieuusen economische txTichtoilANP 1 00 De agrarische J€Ugd op ü rp6 krirgbyaenkomu rn lezinfi d l5 Sci ifc I nK Jkwarlet en soliste 1 33 Orgel spei ulNaaien knipcur ms Ï M Zarvg en plm f 3 00 Cyclus ï e were d v n hei kir d U I Graitiofooiimuzifk IM Kl rin et i piafii 1 AM Grainofoonmuziek 4 30 Vow if kiniia I en 5 15 Nieuws economische en beu fIjc ichten ANP 5 3 Ecchmst lt cauMtfl B oe De Rainbier 6 VARA Almanak 1 A c ue e reportage of eniniof onn i ek ï i J Ec or omisctiie vrajien v n dtfn dag ANP ui Vaa f zang 7 3 Benchlen Enge h ul E ireT alcia 8 00 Nicuwsberichu n AM i 1 Vroolilke voo dracht 8 20 E uiera d i R M Be 1 ricJitf n Ergelsch 8 45 VARA wk q A I 9 45 Er felsche t erich1efi ANP l m Ntcui belichten ANP en uiUn HILVEASUM n Ml S M M CJLV 8 O0 Schriftlezing en Mcdttafle n Ow 1 A ü ek iopu i 8 S0 Ni UAfc fbwiciiVn Aïff f 8 1J GraniofooomuKi k 10 30 Moiiitt dicili 12 00 Berichten IS 15 RepoVta of muM I 12 45 Ni uwsen econofnlsch berich en Mt i OO Stichtsch jitionorkest en a liolow 1 i uziek 2 00 Gramofoomnuzl 7 Y OritJ conceit S 15 Bijbellerfnc S 4S Gr iiwïo 1 muziek 4 00 Vocw de Jeusd 4 10 GrarpolW i U iek V P R O 00 Cyc ua Het eeesteUik Icarakter vu M vo k M CJt Y HOEVEELHEID Vi p boter of marg of ÏOO gr vet oikI voorraad 250 gr Op l on 2 geen vit j 1 kippen of eendenei S poR Elke bon 100 gram te pofid 1 kilogram 75 gram rantsoen 5 I S Nieuvi s economische en be r bef1rtit I ANP 5 M Berichten S 3S Zan mei or dl geJeiding eji gramofcionmUEiek S Ii M r j fooninuziek 6 15 Actueel report i of pf I niofoonrr uzie 7 Ö0 T IS Brabant a h prtt 1 AN P e ï sluiting