Goudsche Courant, dinsdag 28 januari 1941

9411 fWEE BLAD DINSDAG 28 JANUARI 1941 Voetbal Nederlandsche Voethal Bond ONDERAFDEBUNG GOUDA SECRETARIAAT Kamemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 OFFICIEELE MEDEDEELINGEN BELANGRUKE MEDEDEELING Alhoewel de weers en terremomstandighedön van dien aard zyn dat het reeds nu aan grooten twyfei on derhevig is of er a s Zondag iets van voetbal terecht zal komen is toch een programma opgenomen In tegenstelling met de vorige maal wordeii alle weastryden als afgelast beschouwd wanneer de N V B zulks eveneens doet Een dergflyke maatregel is noodzakelyk omdat de postverbinding te groote vertraging heeft om allen tydig te kunnen berichten Herinnerd wordt dat de N V B door middel van de dagbladen en de radio kennis geeft van het afgelasten van wedstryden Is dit het geval dan komen dus ook de wedstryden voor de Onderafdeeling uda te vervallen Verkeert nien üiMfmjtel dan beUe men deit secr comvl op Vrydagavond tussdien 7 en 8 uur ot Zaterdagmidflag na 3 uur Men neme hiervan goede nota AAN DE VOOKMALIGE G V aVEREENIGINGEN Het besluit van den Goudschen Voetbalbond genomen op 5 Januari j l ia niet goedgekeurd door den Commissaris voor niet economische vereenigingen en stichtingen Ondergeteekende heeft zich echter nog nader met genoemden Commissaris in verbinding gesteld waarvan het resultaat dient te worden afgewacht BERICHTEN VAN AFKEURING Herinnerd wordt aan de verplichting dat van t niet doorgaan staken nietopkomen enz van wedstryden zoowel vah den N V B als van de Onderafd Gouda aan ondergeteekende kennis moet worden gegeven toodanig dat dit bericht is verzonden op den dag volgende op dien waarop de wedstrijd zou hebben plaats gevonden Deze verplichting vervalt als de wedstrijd door den N V B of door de Onderafd Gouda zelf wordt afgelast Het niet inzendep van voormelde opgave heeft ƒ 1 boete tot gevolg Boskoop l COÖP VEBEENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 27 Jan Seringen blonien Ie soort 54 68 et idem 2e soort 25 et PrunusDrilibatakken 24 3B et Forsythijitakken 80 100 et Azalea mollus bloemen 1 10 2 20 et Cerasus Hisakura Sierkers 60 1 50 ct aller per pos van 10 stuks Jap Azalea s m pot per stuk 23 et DRANK WET De he r W N Groenevold lieeft bij B en W een verzoek ing iend om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein in liet per ceel Dorpstraat W Z 12 Nieu werlcerk a d IJssel fivEE UUR BOOMPJE GEWISSELD r achteliike wandelaars dachten van elkaar dat ze tot de politie behoorden Aan den s Graven weg even na 12 uur Van links nadert esn voetganger van rechts eveneens een Als ze elkaar zoo ongeveer zyn genaderd denkt zoowel de een als de ander een pohtieman voor zich te hebben en gaat achter een boom staan en afwachten of de vermeende politieman voornement IS lang te blyven staan Als no één het wachten moe wordt en achter den boom vandaan komt om zyn weg te vervolgen komt ook no twee te voorschyn en schiet Iflngs den slootkant heen een paar boomen terug No één die dit bemerkt Icruipt e eneens weer gauw achter ëén boom Zoo herhaalt hel spel zich geruimen tyd totdat een van beiden moed vat en hnia recta STADSNIEUWS ffetken voor wegenyerbetering in U penerwaard gegund MVVBIO VAN BRUGGEN EN j VAN AANSLUITINGEN ffr CENTKALEN PBOVIN CIALEN WEG hoogheemraadschap J3e Krim d heeft de vonge maand l £S l in aansluiting op de Taangevangen verbreeding van S wegen uit te voeren verdere ïfcM voor de verbetermg van het J et in de Krimpcnerwaard ge vaJte bruggro in den weg Ussel SE Berkenwoud Centrale Provm STmtt en bet nieuwen en verbete tn twee vaste bruggen in den vernieuwen en verbeteren van JS vaite bruggwi in den weg UsselX Berkenwoud Centrale Provm vin twee voaic 61 v 5 ójMtrecht Schoonhoven is opSLJSi aan de N V Joh Mourik en ITm Groot Ammers Het mede aan1 W werk voor het verbeteren van Twhaalbnig in den weg BerkenJJ Lstolwljk wordt met uilge J iSie aan de N V Joh Mourik en Co i t Amniers U voor 69 S00 ge i maken van een verlenging fUljO M gefundeerd op een rüzennf un den weg Usseldük Berken JCjjgl entrale Provinciale weg on rje gemeenten Berkenwoude en Srfjmbacht maken van een verlenging lang inf M waarin een gewapend beton JSuuct yan ruim 100 M lengte op beMbalen aan den weg Ouderkerk a d SgfclJCentrale Provinciale weg onder d Éemefenten Ouderkerk a d Ussel a JUkkirkerk is opgedragen aan de f Goudjch Aannemings My vooriMn H E van Deert te Gouda voor Uit I vroeger tüden pe OOUDSCHE COURANT MELDDE TS JAAR GELEDEN B en W van Gouda brengen ter kawil van de ingezetenen de nog van loMbt zuncie wet van 2 Ventose IVde jiar luidende o a Binnen dit tien dagen na de afkondi4is dezer wet zullen alle eigenaars pïSters Kibruikers of anderen hunne ei tae gronden of die van andere betoitwende nik voor zoo veel hem aanntt verpligt zijn om de boomen op W ponden staunac van rupsennesten Huiveren ol te doen zuiveren op ver bNlle van eenc boete van ten mmsten iMitn ten hoogste tien dagen dagloon Uttr gewuzigd V ïuUen op dezelfde straffen gehMiden zün de rupsennestcn en ringen m de boomen hagen of struiken afIMwnen aanstonds te verbranden en talks op zuodanige plaats waar dit zon ia gevaar van brand aan bosschen bimen of struiken of aan huizen en akouwen kan goschiedL n De wering van rupsennesten zal in h volgende jaren vóór den Isten tatow 20 February moeten géschieim De wet zal op den Isten Pluviose 22 ftaiuru van elk jaar op uitnoodiging Wden commissaris van het uitvoerend tMrind thans burgemeester oor de W V n de agenten der gemeenten Mbi B on W worden afgekondigd se JAAR GELEDEN Tta kantore van de WatcrleidingIniHhappu werd aanbesteed hel ¥ pl geheel afbreken van de huizen JMt en 13 aan den Tiendeweg en het JBelfde plaats bouwen van een woonJj en kantoorgebouw Laagste in rüver was P Vermeer voor ƒ 6335 2S JAAR GU EDEN ev j eva van de restauratie der kerk J i y d Gryp in t begin dezes lïS C avenhage overleden legaWMe aan de diaconie der Ned Herv Mente te Gouda een som van ƒ 4600 w ook ƒ 4000 aan de restauratie om van de St Janskerk ilhier ten De gehamsterde kippet jes Bü de behandeling voor den politierechter te Rotterdam van de zaak tegen een inwoner van Gouda wegens het hamsteren van vijftig geconserveerde kippen in blik stelde nadat de officier ƒ 100 of 20 dagen met verbeurdverklaring had geëischt de raadsman mr A A J Rijksen uit Gouda in het licht dat zijn cliënt te goeder trouw is geweest Nu wcrdt kip wel beschouwd als een gewoon levensmiddel maar onder een eerste levensbehoefte resorteert zü toch niet De kist met bussen was op een Zaterdagmiddag notabene in huis gebracht er werd niet aan gedacht dat het niet mocht Pleiter meende dat hier ontslag van rechtsvervolgmg zou moeten volgen omdat kip geen valksvoedsel is dat in den zin der Distributiewet onder de levensmiddelen valt Mocht er van een verbeurdverklaring sprake worden dan verzocht pleiter slechts een gedeeltelyke verbeurdverklaring De rechter oordeelde echter dat geconserveerde kip in blik ook onder de gewone levensmiddelen valt Ook kippen mogen niet gehamsterd worden en daarom heeft de Goudsche heer zoo al niet hiet opzet dan toch in ieder geval ondoordacht gehandeld Daarom ƒ 75 boete subsidiair 2S dagen hechtenis met verbeurdverklaring van de 50 kippetj s in blik Vele griep gevallen VAN EEN KLASSE VAN ACHTTIEN LEERLINGEN ER ZESTIEN ZIEK Er komep te dezer stede nogal wat gelukkig goedaardige gevallen van griep voor Vooral op school is dit te zien en er zyn b v aan een der scholen van een parallel klasse van achttien leerlingen zestien ziek Overigens is de absentie over het algemeen tpch niet zoo groot dat van overheidsweg maatregelen tot het sluiten van scholen zooals elders hel geval is genomen moeten worden Ook onder het gemeente personeel zijn verscheidene zieken doch de afwezigheid is niet van dien aard dat de uitvoering van de diensten er stagnató door ondervindt w AT AAR ANNEER SchouH b t Bioscoop Douanepost No Ill met Gustav Fröhlich Jutta Freibe Kirsten Heiberg en Herma Speelmans Aanvang 7 15 uur 29 Jan 4 uur Ned Geret Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 29 Jan 7 30 8 30 uur Blauwe Kruis Zitting sociale voorlichtingsdienst Nederlandsche Unie Jan 8 uur Daniël Cursus E H B O Jan 7 30 uur Vrije EvangelischeGemeente Bijbellezir g en bidstond 30 Jan 7 30 uur Leger desi Heils Heiligingssamenkomst 31 Jan 11 uur De Zalm Verkoopingdoor waarnemend notaris J H Kromèn notaris J van Kranenburg 31 Jan en 1 Febr Huiscollecte met lijsten Winterhulp 1 ebr 3 uur Concordia Officiee e opening nieuwe ziekenhuis Diaconesseniiuis De Wijk APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nacHts alléén voor recepten Apotheek E Grendel Lange Tiendeweg 9 en Prins Hendnkstraat 15 Uitreiking distributiebescheiden DEZE WEEK Gebouw Daniël Naaierstraat 9 30 5 uur Ifitreiking boter en vetk arten textielkaarten toeslag textielkaarten en extra kaarten voor zwaren en zeer zwaren arbeid voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woensdag E tot en met I Donderdag J tot en met M Vr dag N tot en met S Zaterdag T tot en met Z Alle distributiestamkaarten tnede brengen Burgeriu ke Stand Geboren 22 Januari Irene Johanna Hendrika dr van C Bosloper en H Lugthart Tollenstradt UI Januari Bartje zn van H v nVesn en J C de Waal N Haven 14 Januari Julie dr van S Komngen J C Wieffering Goej dijk 55 Januari Maria Cornelia dr vanJ J van der Star en C M Brenjcman P C Bothstraat 106 Cornells zn vanC de Gier en F Kooistra 3e kade 55 SPORT VOETBAL Wonderlijke avonturen van een scheidsrechter DE GEWONDE DIE HAAST HAD EN DE GEHEIDE STRAFSCHOP Een scheidsrechter die wedstrijden fluit kan veel verbalen zou men met een variatie op een bekend spfeekwoord kunnen zeggen gehoord hetgene wat op de jongste vergadering van de Scheidsrechtersvereeniging Gouda en omstreken een der arbiters van de Onderafdeeling Gouda van eenige uit wedstrijden opgedane ervaringen vertelde avonturen waarom hij met de anderen braaf moest medelachen Tegen het einde van een wedstrijd kwam een speler naar hem toe met het verzoek öf een ander voor hem mocht mededoen daar hy noodzakelijk met de bus mede moest De spelregels staan evenwel een vervanging om deze reden niet toe en dus kon de scheidsrechter het verzoek niet inwilligen Een oogenblik later blijft de speler liggen gillend van pijn Z n been was gewond klonk het JjU kon niet meer meedoen en behoedzaam werd hU het veld uitgedragen Een invaller nam zijn ats in Eenige minuten later keek de arbiter toevallig in de richting van de kleedkamer Wie zag hü daar uitkomen De eiewonde die als een haas het veld afdraafde naar den weg Hü haalde de jus en de invaller was er In èen andere ontmoeting gebeurde het dat een voorhoede speler toen hij dicht bij het dosl op den bal afliep door een tegenstander finaal ondersteboven werd geloopen en een ferme salto maakte Aanvallen is alleen geoorloofd als de bal binnen speelafstand is en de aanvaller kennelijk poogt den bal te spelen en aangezien dit hier niet het geval was klonk het fluitje strafschop Collega s die langs 3e lyn stonden waren het er volkomen mede eens en ook van de verdedigers werd geen woord gehoord Toen kwam de speler die de duikeling had gemaakt naar den scheidsrechter toe en vroeg Meneer waarom floot u er was toch heelemaal mets aan de hand Programma voorFebruari Het programma voor de maand Februari luidt 2 Februari U V S Gouda O V V Olympia O N A D H S AlphenWoerden G S V Lisse Gouderak D O N K Waddinxveen M S V Ammerstolsche S V Moordrecht IJodegraven Oudewater Haastrecht Boskoopsche Boys Schoonhoven Kranenburg N H S Ltkkerkerk DilettantZwervers Quick 3 O N A 2 Schoonhoven 2 Xerxes 4 11 uur Olympia 2 G S V 2 O n A 3 Gouda 3 9 Februari Gouda De HoUandiaan Woerden Steeds Volharden Olympia Het Noorden V F C O N A Graaf Willem II GS V M S V Gouderak Moordrecht Waddinxvcen Oudewater Ammerstolsche S V Haastrecht Bodegraven Schoonhoven Quick Steps Zwervers Lekkerkei k Dilettant C K C A DO Gouda 2 O N A 2 V U C 4 GS V 2 Sparta 4 Gouda 3 Olympia 2 Martinil 2 ON A 3 18 Februari Vriendenschaar Gouda Fortuna Olympia O N A Alffien Pechvogels Woerden G S V VOG E L GouderakJ Moordrecht Waddinx veen Oudewa er Ammerstolsche S V Haastrecht Bodegraven Boskoopsch Boys Delfia D V K Schoonhoven Lekkerkerk Steeds Hooger DIN D U A Dilettant Zwervers C K C Gouda 2 B E C 2 O N A 2 R V C 2 11 uur Schoenhoven 2 G S V 2 Sparr ta 4 Gouda 3 Olympia 2 Martinit 2 23 Februari Woerden D C V Olympia Steeds Volharden Pechvogels O N A G S V L D W V Boskoopsche Boys D O N K Oudewater Gouderak Haastrecht Waddinxveen Bodegraven Ammerstolsche S V Schoonhoven O B Steeds Hooger Zwer ers V N D Lekkerkerk Dilettant Bolnes H B S 3 Gouda 2 B M T 2 O N A 2 G S V 2 Xerxes 4 11 uur Gquda 3 Schoonhoven 2 O N A 3 Olympia 2 PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a d RUn LAAGSTE INSCHRIJFSTER Ten behoeve van de rioleering van de gemeente Voorschoten heeft het ge meentebestuur aanbesteed het ter plaatse maken en leveren van rioolbuizen enz Laagste inschrüfster was de firma van Dük Jr te Alphen a d Ryn voor ƒ 56 971 De firma schreef voor levering af fabriek te Alphen a d RÜn in voor ƒ 44 000 De gunning is aangehouden Bergambacht DE HEER M OSKAM AFGETREDEN ALS PRESIDENT KERVÖOGO DER NED HERV KERK De heer Joh Boer als opvolger bevestigd De heer M Osïcam president kerkvoogd der Ned Herv Kerk heeft zich wegens zün hoogen leeftyd niet meer herkiesbaar gesteld In zün plaats is gekozen de heer Joh Boer In de vacature Boer s tot kerkvoogd gekozen de heer W A de Haan Na de Zondagmorgen gehouden Godsdienstoefening heeft de nieuwe president kerkvqogd den scheidende toegesproken Hy sprak zyn groote erkentelijkheid uit voor het vele werk Jat de heer Oskam in de 40 jaren dat hy kerkvoogd en de 20 jaren dat hy president kerkvoogd was heeft verricht Dit werk moest dikwyls onder zeer moeilyke omstandigheden veiTicht werden De voorzitter verzocht der gemeente den scheidenden presidentki rkvoogd toe te zingen Ps 133 3 De heer Oskam dankte den heer Boer voor het gesprokene Hierna sprak ds Ewolt den nieuwen en den outien president toe Hy hoopte dat de samenwerkmg met den heer Boer een goede zou worden en dat aan de heer Boer de kracht geschonken zou worden om zyn ambt te vervullen Tot den heer Oskam richtte ds Ewoldt worden van dank BURGERLIJKE STAND Geboren Adriaan Arie Jan z van J C Korfvaar en B Klerk Johanna d van D Stubbe en J W Brand Overleden Maria Magdak na Borst wed van W Vf rkaik 73 Neeltje Buyense wed van D A Deelen 78 j Cornells Jfjhannes Boon 82 j LOOP DER BEVOJ KILVG Ingekomen A Zanon van Ammcrstol Lekdyk 53 W A Zwijnenburg van Benschop 157 Vertrokken E van Malkenhorst naar Bakel en Milheeze W C van Buren naar Stolwyk Tentweg GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden portemonnaie en handschoen te be ragvn op het gemeentehuis Bodegraven DIEFSTALLEN TE NIEtTW ERBBl G OPGEHELDERD Twee personen aangehouden Den laatsten tyd werden te Nieuwerbrug verscheidene inbraken gïpleegd Na een uitgebreid onderzoek heeft de politie gisteren twee mannen van P en van der H gearresteerd Zy bekenden dat zy zich o a een vat met zestig liter benzitve alsmede zeventig jute zakken hebben toegeëigend Het kwam voorts vast te staan dat van P nog meer diefstallen op zyn kerfstok heeft Beiden worden voor den officier van justitie te Rotterdam geleid PROGRAMMA VOOR ZONDAO 2 FEBRUARI 1 41 Ie klasse Stolwyk I Gouderak n H v d Speld Nieuwerkerk IG S V Ill K F L Nolte Groeneweg I Bergambacht I W Bruynika D O N K II O N A IV J C den Riet Moercapelle I Gouda Iv D A de Koster I ekkerkerk □ Groot Ammer I Overgangsklasse L van wynen Zwervers IIHaastrecht U A Hofstede Olympia III Dilettant U 11 30 uur M Homic Moordredit II D R D I M V Gooswilligea 2e klasse A R V Q I Waddinjcveen II J A Tak Woerden II Overschotje I G van Wyngaarden V E P I O N A V h van Schalk O O N K UI VJ i l O I 12 uur J C den RieL 2e klasse Q Ammerst S V U Gouda VI F Geukes G S V rv Lekkrkerk Hl 11 30 uur J Hilgen 3e klasse A Overschotje II E S T O I J Baaa Moordrecht UIV E P U 12 uur N den Haan D R D II Olympia V F Lenseh Bosk Boys ni D O N K V H J Homia 3e klasse B E S T O II Gouderak Hl G Lakerveld Dilettant III Moordrecht IV 11 30 u H Kramp 36 Klasse C U N I O n Ammerst S V UI J Groeneweg Oudewater II Schoonhoven III C Compeer GrootAmmers II Lekkerkerk IV Th V d Veer Bergambacht H V E P Ill J G Sinkt Alle wedstryden voor zoover niet anders vermeld en behoudens nadere wijziging vangen te twee uur aan Namens het Bestuur G VAN TILBURG secr compl aar huis loopt gevolgd door no twee Als dan biykt dat geen van beiden be oeeiheid bezit den ander te verbaliseeren is het hart gerust Meer dan 2 lur was men echter aan het wegkruipen geweest Historisch WERKCOMITÉ WINTERHULP Het werkcomité van Winterhulp Ne Ierland is thans als volgt samengeteld directeur F Jas secr penningm N C Smit leden P Valkenbuig Joh Tom M Crone A Dijksman J C Geleius en Zr A Rulioos Ouderkerk a d IJssel DA MVEREENIGING JLVTO De damvereeniging Luto speeldede ronde van den onderhngen wedstrijd met den volgenden uitbjag C Vuyk G Spoonnaker algebr G Melgers A Burger 2 O A C V Pelt Joh de Koning 2 0 De afgebroken partijen uit de 18eronde eindigden als volgt Joh de Koning A Kreuk O 2 A Dekker J Twigt 2 0 DORCAS IN 1940 De Ned Herv Meisjesvereeniging Dorcas gevestigd in de Kronpie leeft in het afgeloopen jaaf 204 kleedingstukken vervaardigd die over 27 gezinnen werden verdeeld In de plaats van mej A Burger die wegens huwelijk uit het bestuur ging word mej J B Goudriaan als secretaresse gekozen De inkomsten bedroegen ƒ 349 48 ie ditgaven f i54 53 zoodat er een tekort was van ƒ 3 05 FEUILLETON Nadruk verboaen HET LACHJE IN DE GROENE OOGEN JT ei ïootet dat kij je wlWe j en maar het had géén haast ju adres en ik meen t Je et tenslotte niet boos om J i Wal heel merkwaardig antJ2 Jr ttó ig en liet zijn jT het telegram zien Mevrouw JJ a verbaasd Wat beteekent kcm dr Hellwig ooh geen tl op geven y hem opbellen zoodra wij ter 25 Shien moet ik dadelijk Z toe naar Kladow Jl TOMw keek hem aiheekend rrltij later misschien weerde hij k h Ucht ta deze Hel ia zoo vreemd Ht JNU naar mijn adres Jfcto haa Ie hebben eo m WH t elegram nis ee om hulp RHlwig beloonde met ïün inedern wonlncto ZeiUendorf Zijn huwelyk met Ulla was kinderloo gebleven doch desondanks hadden zij besloten bij gelegenheid naar aw stuk grond om te zien voor een gen huis Het huis was smaakvol en modern ingericht Hellwig s werkkamer lag juist op den hoek zoodat de k nner van twee kanten licht ontving De cene lange muur was geheel ingenomeiuidoor een boekenkast een groc e schnjftafci een kleine ronde tafel drie diepe gemakkelijke stoelen en een rijdend rooktafeltje completeerden de inrichting Het was precies twaalf uur in den middag toen dr Hellwig naar de schrijftafel ging en den hoorn van de telefoon opnam Mevrouw Ulla stond naast hem zij was evenals haar m i buitengewoon nieuwsgierig na ir de reden van V ischer s dringend telegram Dr Hellwig moest ecnjtte oog i l ikken wachten voordat er iemand by Vischer aan de telefoon kwam Eindelyk hoorde Mj de zadlte stem van Hermine VisCher Myn man hoorde hij haar zeegen is vyf minuten geleden Haarhet park gegaan Neen hg is niet alleen hy heeft bezoek Dr Ht liwig verzocht mynheer Vischer hem dadelijk op te bellen als hü uit het park kwam Zou het niet beter zUn hoordehij Hermme s stent ze en dat un aru ons toe kwam mijn man is is Wat is er met uw manT vfbeghV verrast Het bleef een oogenblik stil Eindelyk kwam het antwoord Ik weet het zelf niet dokter hyis sedert eenigen tyd zoo merkwaar dig zoo alsof hy bang is voor eendreigend gevaar Ik ben bang dokter Doktor Hellwig kalmeerde haar Hy zal overwerkt zyn Hy moester eens uit dat zou hem goed doen Toen beloofde hy in ieder geval des middags naar Kladow te zullen komen Mocht Vischer iets dringends te zeggen hebben dan kon hy hem thuis nog opbellen Mevrouw Ulla die slechts gedeelten van het gesprek hSd gehoord keek haar man vragend an Dr Hellwig was niet zoo kalm als hy zich had voorgedaan Mi schien is Viseher wcrkelykoverwerkt het zou toch kunnen zyn nietwaar Maar ik weet het er is ietsin die geschiedenis dat my niet bevalt Mevrouw Ulla nam het geval al niet meer zoo tragisch op Zy was bly dat haar man pas s middags naar Kladuw zou gaan Hy kon dus nu nog oen poosje rusten Of wil je naar je kantoor Hy lachte Neen neen officieel ben ik metvacantie en morgen laat ik mü weeraan het strand van de Oo tzee doorde zon verbranden 1 Hy belde de garage op en gaf order hem s middags zyn wagen te sturen Toen hy na het middagmaal en pocnje had gerust voelde hU ïich bAer Nu meende hii net tekgram van Vischer weer als een slechte grap te kimnen beschouwen het was Vischer er om te doen geweest hem naar Berlyn te lokken Als dit niet het geval was zou hy immers allang hebben opgebeld De wagen was voorgereden en Hellwig stond gereed om il te slappen toen hy plotseling met een lachje zei Wat denk je Ulla myn luiweiyksvacantie heb ik imra s vodr eendag ohderbrokep zou je Tust hebbenmee te ryden Wy zouden in Kladowkoffie kunnen drinken en een poosjeluieren De zaak by Viseher zal nietzoo lang duren Mevrouw Ulla had sle iuts op deze uitnoodiging gewacht want zy hoopte haar hian een bekentenis Ie doen De bekerttenis dat zy het allang niet meer eens was met de huwelyksvacantie Of Fritz zich zou laten bepraten Zy keelt hem van tcrzydc aan lerwyi zy naast hem in de auto zat Dr Hellwig merkte haar blik Mevrouw heeft ieLs op het hart vroeg hy en lachte Ulla bestreed dit nadr ukkelyk doch zy werd een beetje verlegen en Hellwig zei dat zy hem mooi voor den gek had gehouden Zy lachten beiden en waren tenslotte in een buitengewoon vroolyke stemming toen zy het huis m Kladow bereikten De villa welke Werner Vischer had laten bouwen lag byna aan het eind van bet plaatsje in een stille zystraat waar voorloopig nog dit eene huis stood Het stuk grond met de villa op den hoek dat aan de achterzyde van het park der villa Vischer grensde had langen tyd te huur gestaan Sedert eenigen tyd was er echter een huurder gekomen Juist tóén dokter Hellwig voorbyrecd ging hel hek open en een slank jong meisje kwam naar buiten zy bekeek den wagen en keerde zich dan om Mevrouw Ulla die vroeger eens hier bui en was geweest keerde zich naar haar lapm Is die villa nu verhuurd Sedert k orl bevestigde hy Een alleenstaande mevrouw Degener met haar doch fèr wonen er Een mooi meisje zei mevrouw Uïla Hellwig die juist den hoek omsloeg en op zyn stuur moest letten herhaalde mechanisch haar woorden Ean heel mooi meisje Hy kwam er niet toe den zin te eindigen hy trapte op de rem en stopte Voor het hek van Vischer s villa stond een politieagent die nu lang zaam up Hellwig s wagen toekwaïti U moogt hier niet stoppen s eihy U moet keeren en terugryden Dokter Hellwig was plotseling zeer ongerust gevlorden Hy opende het portfer en stapte uit Ik ben advocaat dokter Hellwig stelde hy zich voor en haalde zyn papieren uit zün zak om zich te legitimcecen Wal is hier gebeurd De politieman keek besiulteloos naar dr papieren en dan naar mevrouw Uila Bent u de advocaat van dien mynheer hier vroeg hy tcn slottfe eawees naar de villa van Vischer Zeker bevestigde Hellwig De politieagent gaf de papier terug Ja zei hij verlegen hel iaeigenlyk een moeilyke kwestie niemand heeft toegang daar Want Maar wat is er dan gebeurdTvroeg Hellwig nog eens De politieagent boog zich naar voren en fluisterde Mynheer Vischer is vermoord Het parket is nu bezig Mevrouw Ulla die deze woordea niet had verstaan riep van uil de auto Fritz wat beteekent dit allemaaltoch De politie en dat wij niet bhm mogen Hellwig keek verschrikt naa r den agent eindelyk zei hy langzaam Ér is ee ongeluk gebeurd ik fal je naar de halte van den autobiïs brengen het is bete dat je naar h ji gaat Hy nam achter het stuur plaats ea keerde den wage i Alle kleur was uit zyn gezicht geweken Zyn vrouw keek hem angstig aan Een ongeluk herhaalde zy mstbevende stem ia er iels met Vischer gebeurd Hellwig wist dat by hèt toch niet voor haar verzwygen kon Zy zou hot morgen toch in de kranten le en Vischer is vermoordl jfWordt vcrvolvd j