Goudsche Courant, dinsdag 28 januari 1941

BOKSEN LUC VAN DAM SLAAT LOCATELU Van de boks wedstrijden die ie Rotterdam in Odeon door proAotOr Huizennaar georganiseerd werden was het hoofdnummer de stryd tusschen Luc van Diam en den Italiaan Clelo Locatelli Het werd een vrij smadelijke nederlaag voor den Italiaan want de jonge RotterdamraeA was hem drie A nden lang duidelijk de baas en toen in de derde ronde Locatelli vry ernstig in liet gelaat gewond werd waardoor de scheidsrechter het gevecht deed staken stond Van Dam ver voor op punten zoodat hy voluit winnaar werd De overige uitslagen waren Wolfswinkel 67 kg Amsterdam o p van De Dood 68 Ifg Rotterdam na 3 maal 3 min V Blonk 80 kg w o p v Spek 76 kg Rotterdam na 3 maal 3 min Bisschop 69 5 kg Amsterdam w o p van H Kruchtcn 87 kg Rotterdam na 6 maal 2 min Graafland 2 kg bokst onbeslist niet Dykhuizen 63 kg Amsterdam na j maal 2 min Cieveld C è 9 kg Rotterdam w o p van P van Es 72 2 kg Rotterdam na 6 maal 2 min WIELRENNEN DE VIERDAAGSCHE TE ANTWERPEN Wij vernemen van de directie v in het Sportpaleis te Antwerpen dat de lyst der deelnemer aan de vierdaagsche te Antwerpen welke zal worden gehouden op 22 23 24 en 25 Februari a s thans officieel is gesloten De volgende 18 koppels zullen aan dezen interessanten stryd deelnemen 1 Van Vli t V d Voort Neder land 2 Wals Pellenaers Nederland 3 Schutte Boeijen Nederland 4 Scheren Bruneel 5 Naeye I V Simae 6 Kaers De Bruycker 7 Thysscn Aocou t Cools Clautier 9 V d Meorschaut De Backer 10 Michaux V d Broeck 11 Soroers Loysen 12 Van Houtc Hitserveld 13 Wierinckx Putzeys 14 Eylveer Romam Mars IS Kinf Defoordt IB Van Mierio Caluwe 17 v d Acker Debie 18 Meei schaert Bracke AlTTOMOBILISME DE RENNERS CARACCIOLA EN HANS STUCK 40 JAAR Twee wereldberoemde auloreiiner iijii een dezer dagen vtfrtig jaar oud srworden Het zijn de renners RudoU Caracciola en Hans Stuck In de afgeloopen twintig jaar hebben deze beide renners by tal van gelegenheden veel succes behaald en groote roem W len te verwerven voor de Duitsche autn mobiolspor en niet minder voor de Duitsche industrie KAAOMAItKT IWDRRItATVn Annvfter 9 paitlicn Goirt io Va zitfip 401 tuk nde a i9 kit Kc rl f41 n Hantie vuiir TWEEDE BLAD LOOF DEB BEVOLKING iBgekwneh naar B 1M Hendrikje Stout geb 4 9 21 van Stolwijk aan boord v n het molomchip Morgen ter Klaiiia de Waardt geb 19 ï 29 n Celia de Waardt geb J ll W van B hi dam Vertroklten van A 164 Maria Cornelia Verboom geb I n 90 B ar a Gravenhagt van A 134 Jan Mole Baar geb 20 ll 13 naar Krimpen a d Uuel Bl RGERLUK £ STAND Geboren Hendrik Wouter z van C B van Zwienen en M Versluis B 198 Jan z van E Hoogendijk en A IJ van Hcrk Kerkwcg 87 Ondertrouwd Eldert de Jonge 43 J en Janna Ctettna Twigt 42 j Getrouwd Cornells van Vliet 14 j en Nelly Omon 22 j Overledeo Adrianua Boon 75 j echtgenoot van Lunlje Snoeü Oudewater BUKGEBLIJKE STAND Overleden Elisabeth de CrodI T geh met J Degenkamp Hylke Paulus Jozef 2 dagen kind van S Nota en H Veltman BESTU UKSVE IU£2INGEN In de commissie van beheer in de Geref Kerk zijn benoemd de heercn G A den Boer Jac van Heemert en h van Doom Tut bestuursleden der Geref Knapen▼ereeniging ▼ zijn benoemd de heerenA Buijs Jr A Knotter en B van derBreggen RecuwiHc VERVANGING WUEZUSTER De wijkzuster van de afd Reeuwijk van Het Groene Kruis zuster v d Have is ziek Haar functie wordt nu waargenomen door zuster Versloot uit Bodegraven MAGAZUN WOEDT WONING De heer A P Visser te Voorburg beeft aangekocht het magazün en opalagplaats van de vro egere metselaarslaak van den heer F van Wingerden aan den s GravenbroekschCjveg Het pand zal worden verbouw tot woonhuis GYMNAS i IEK OP SCHOOL Chr School wil eigen lokaal In Verband met de invoering van het onderwijs in lichamelijke oefeningen op de lagere scholen waren besprekingen gevoerd tusschen het gemeentebe tuur en Iprt bestuur van de Chr Nat School alhier om voor het geven van dit onderwijs op de o 1 school B en 4e Chr Nat School één gymnastieklokaal té bouwen en in te richten en voor beide scholen te gebruiken Er werd evenwel geen overeenstemming bereikt Het bestuur van de Chr Nat School wenscht voor zijn sriiool een eigen lokaal en inrichting voor het onderwijs in lichamelijke oefeningen Voor het bouwen enz van dit gymnastieklokaan heeft het bestuur nu gelden aan jevraagd bu het gemeentebestuur PALING VAN ZES POND GEVANGEN De visschers Gebr Oosterwijk vingen niet een fuik bij de Elfhoevenbrug een paling van niet minder dan S pond hetgeen een u nicum genoemd kan worden Tezelfdertijd kwamen zij echter tot de minder aangename ontdekking dat één hunner fuiken was gestolen VERHOOGING L AIXBUK i By het bestuur van den polder Sluip wijk bestaan plannen om den Laixdijk te verhobgen waarvoor het aan het gemeentebestuur een bijdrage in de kosten heeft gevraagd Schooniraven véÈl zieken I Er heerscht in SchoonTiovea momenteel erg de griep Op e op UMre lagere school waren Maandag nuet minder dan 60 kinderen wegais ziekte niet op school F lOM VAN WINTEBHULP De Burgemeester heeft van de Stichting Winterhulp Nederland voor de derde uitreiking aan de burgerij ƒ 100 OBtvangcn 0S HOEKSTRA GÏIAT VOOR LOOPIG NIET VOOK In den Zondagmiddag gehouden kerkdienst in de Geref Kerk heeft Ds Moek stra medegedeeld dat hy op advies van den dokter voorloopig niet zal Voorgaan in de Kerk Wel zal hij voorloopig 4e catechisaties houden ËESLAAGD De beer P de Rijk is geslaagd voor het examen boekhouden afgenomen door Mercuriits WATERLEIDING DEFECT Zondagmiddag is doordat het water Uit de straat opkwam een defect ontdekt aan de waterleidingbuizen in de Kerkstraat en de Havenstraat Het bedrijf heeft de kranen afgesloten zoodat de bewoners dier straten thane xoifder leiding water zitten Men is bc2j fde buizen op te graven en het euvel te herstellen I N KOUDE BEWEQlNG Doar ijs gecakt en toen in natte pianje naar hois Maandagmiddag waren eenige leerlingen van de U L O school tusschenden middag bezig aan het ijsje piepen ongeveer bij den Hehri Eén vande jongen de 15 jarige P Bakker uitGoudriaan had daarbij het ongelukdoor het ijs te zakken Hij ging kopjeonder maar wist zich gfliolpen doorJ nige vriendjes weer op het droge tenelpen Hu is toen naar school ter ugfeioopen en heeft zUn fiets Vehaaldwaannede hij met zijn nattelplunj naar hu s is gereden Stolwük LOOP OER BEVOLKING tdin Ingekomen L Oosterom der en gfzin G 143 van Mieuwerkerk aan de Usiei N Schipper kraamverzorgster A 26 van Haarlam Zaanenstraat 98 A C Lakerveld timmerman en gezm F 42 van Streefkerk A 74 A Donker E 69 van Berkenwoude B 10 J Oskam landbouwer E 7 van Bergambedït E 168 W P Kou wen hoven landarl eider F 7 van Bergambariit £ 174 Veftrokken R Koot echtgén G C Hen Hartog van E 76 naar GrootAmmlrs A 36 E Verkaike tuinder en gczin van G 141 naar Moordrecht H 17 Adr J van Meerten dienstbode van H 22 naaj Gouda Crabethatraat 73 M M Bouter wed van A Koolwij k van C 79 naar Bergambacht B 160 J Vermeulen van C 28 naar Bergambechit D 90 inw M Graveland echtgen van J Kok van G 42 naar Polsbroek n 8 C Tmmer van G 138 naar Reeuwük K 37 X C de Kluijver van C 72 naar Roswijk Delftweg 27 H van Meijeren dienstbode van G 85 naar Haastrecht D 20 D Macdoniël Landarbeder van F 20 naar Gouda Broekwêg 7 A de Groot landarbeider van C 12 naar Goudriaan no 119 BURGERLUKE STAND Geboren Adrianus zoon van W J de Jong en J M v d Wal Bernhard zoon van B Versluis en M A Stoppelenburg Cent zoon van B Verwaal en H Verdoold Gehuwd Jan Oskam 19 j wonende te Bergarobaeht en Adriana Cornelia Maria van Dam 18 j wonende te Stol wijk Overleden Grietje Baas 89 j echtgenoote van A de Lelu Klaas ten Bi ummeler 80 j eclltgenoot van P Rietveld Tr N van Oorschot 60 j echtgenoote va i B Speksnijder Gertha H Lottmann 84 j echtgenoote van J G Jür ns Waddinxveen HET LAAGST INGESCHREVEN Gedeputeerde Staten Van Zuid Holland hebben gisteren aanbesteed het onderhoud van het Aarkanaal tusschen Rijn en Drecht met de daarbij behoorende werken gedurende 1941 l aagste inschrijver was P de Pater te Waddinxveen voor ƒ 42 831 BUITENUND DUITSCHLAND LEOERBERlCHr VAir HEDEN Verdragend geschpt in actie Het opperbevel der weermacht deelt mede In het zeegelHed ten Westen van Ierland heeft een gevechtsvliegtuig met grooten actie radius een voltreffer op een klein koopvaarduschop ge f plaatst Voor een Bntsche haven zijn mijnen gelegd Verdragend geschut heeft in de avonduren van 27 Januan militaire doelen in het Zuid Opsten van Engeland be9Chotei In den afgeloopen nacht heeft de vijajid Ijovcn Duitschland noch boven het bezette gebied gevlogen Jagers hebben gisteren een vijandelijk jaclitvliegtuig van het type Lock needHud son neergeschoten Een eigen vliegtuig wordt vermist TALIE LEGERBERICHT VAN HEDEN Gevechten ten Oosten van Derna PLAATSELIJKE ACTIES AAN HET GRIEKSCUE FRONT Het opperbevel puËliceert weermaehtsbericht no 265 Het luidt alsvolgt Aan het Grieksche front hebben wij tydens act van plaatselijken aard den vyand zware verliezen toegebracht gevangenen gemaakt en automatische wapers buitgemaakt Afdeelmgen van onze luchtmacht hebben hevige offensieve acties ondernomen tegen colormcs gemotoriseerde strijdmiddelen troepenconcentraties en vijandelijke voorbereidingen In Cyrenaica worden de gevechten ten Oosten van Derna voortgezet Onze troepen hebben een vijandelijke colonne afgeslagen en haar verliezen toegebracht alsmede krijgsgevangenen gemaakt Ons luchtwapi n heeft gepantserde strijdmiddelen met bommen en mitrailleurvuur bestookt evenals de vuandelijke infanterie Tijdens een gevecht hebben onze jachtvliegtuigen twee vliegtuigen van het type Hurricane neergeschoten In Oost Afrika hebben onze afdeelingen Dub ats een vijandelijken post verrast en den vijand gevoelige verliezen aan manschappen en materiaal toegrtiracht Onze luchtforroaties hebben doeltreffend vrachtwagens en pantserauto s van den vijand gebombardeerd Onze jagers liei ben een vliegtuig van het type Gloster neergeschoten Een tweede vliegtuig is neergeschoten door onze vcrkenningstoestellen Iniiden nacht van 27 op 28 Januari hebben vijandelijke vliegtuigen een aanVal gedaan op Catania Zij wier pen eenige bommen neer maar heb ben geen schade of slachtoffer gemaakt Een tweede aanval was gericht op Napels en omgeving waar uiter t geringe sthade is veroorzaakt on geen slachtoffers vielen Teruzzi over den strüd in Afrika GEEN BESLU88ENDE FEITEN De minister voor Italiaansch Afrika Teruzzi schruft in de Mcssaggero over den strijd in Cyrenaica dat van militair standpunt bezien geen sprake is van bpsliifirr rle feiten doch van epi odcs die de Britsch propaganda op blaast om de binncnlandsche stemming in Engeland op te beuren en Mnik te maken op het Amerikaansche publiek Het offensief beeft ten clotte m bet geheel niet beantwoord aan bet doel dat vooral wa invloed uit te oefenen op den vasten wil van het Italiaansche volk den oorlog voort te i ten en zijn vertrouwen in de uiteindeluke overwinning te chokken Het Italiaansche volk is er zich ten volle van bewust dal de overwinning slechts het retultaft kan zün van zeer feilen strijd en dat zij aan Italië zijn juiste plaats in het nieuwe Eiuopa zal even en de wereld van het juk der Bntadie plutocraUe zal bevryden E vfcELAND De Empress of Australia LAATSTE SEIN PLOTSELING AFGEBH KKN Tropical Radio heeft drie noodaeinen van het getorpedeerde Britsche troe pentransportachip Empress of Austra lia opgevangen In het eerste bericht werd gezegd dat het acbip was aahgevallen en begon te zinken De aloepen waren reeds uitgezet In den tweeden oproep werd medegedeeld dat het schip met granaten werd beschoten Eenige minuten later werd een derde sein opgevangen dat echter niet te begrypen was en plotseling afbrak De torpedeering van de Empres of Australia is een nieuwe ilag voor de Britsche koopvaardijen transportvloot aldus het D N B Het schip heette vroeger Turpitz en is bü het verdrag van Versailles aan Duitschland ontnamen Op dit schip dat intusschen geheel verltouw en gemoderniseerd was heeft de Engelscfe koning in Februari 1939 zijn reis naar Amerika gemaakt De Empress of Australia deed thans als troepentransportschip dienst OOK eeM amesikaansch gezant te LONDEN De correspondent van de New York Ti ies te Washington zegt vernomen t hebben dat de Vereenigde Staten behalve een amfitassadeur ook een gezant te Landen zullen benoemen Voor deze po t zou de president van den raad van beheer van een groote tatiaksonderneming in aanmerking komen Hij zou practisch ambassadeur zijn terwijl de ambassadeur zelf de persoonHjke vertegenwoordiger van Roosevelt zou zyn AZIË KONOJE S GRIMMIGE VASTBERADENHEID C Geen straal van hoop Op regeling met Chinf HONDERDDUIZEND OFFICIEREN EN MANSCHAPPEN OBSNEUVELD In de plenaire vergadering van de beÉrootingscemmissie van het Japanache Suis van Afgevaardigden heeft de eer e minister Konoje gisteren uitdrukking gegeven aan grimmige vastberadenheid om de wapen in handen te houden toen Mijake vroeger lid van de thans opgeheven party der sociale rtiassa een aanval deed op de regeering wegens naar hy zeide de veelvuldige kabinetswisselingen Myake zeide dat de Chincesche zaak uitgebroken was m 1937 onder het eerste kabinet van Konoje Prins Konoje trad echter af zonder overtuigende redenen te geven terwyl de Chineesehe zaak niet geregeld was Het wekt slechts misverstand onder de natie wanneer een kabmet dat nationale populariteit geniet en gesteund wordt dool het parlement ineen zou storten Na het aftreden van het eerste kabinet van Konoje hebben alle volgende kabinetten slechts een kort leven gehad sommige traden af na vier maanden andere na acht maanden waardoor een voortdurende politieke instabiliteit bestond aldus Myake Verwyzende naar den ChineeschJapanschen oorlog van 1894 tot 1895 en naar den RussischJapa ischen oorlog van 1904 1905 tüdens welke er geen kabinetswyzigingen voorkwamen maakte de interpellator melding van het in omloop zijnde gerucht volgens lietwelk prins Konoje mogelyk uit de regeering zou treden Hij voegde hieraan toe Jk zeg niet dat prins Konoje alleen verantwoordelijk is voor de regeling van de Chincesche zaak maar bü is een van degenen die een zware verantwoordelijkheid op zich moeten nemen voor de regellAg er van Spr verzocht Konoje zyn houding ten aanzien van de politieke stabiliteit op te helderen In zijn antwoord op de interpellatie verklaarde Konoje Gelijk de spreker heeft gezegd is de Chineeschc zaak uitgebroken onder het eerste kabinetKonoje en be lndt zy zicb thans in het vyfde jaar En toch is er geen straal van hoop op een regeling De strijdende diensten echter zijn niet verantwoordelyk hiervoor noc is iemand anders verantwoordelyk Ik alleen draag arvoor de verantwoordelykheid Ik n my bewust van mijn verantwoordWijkheid met een gevoel van schroom jegens troon en natie wegens het énorme bedrag aan staatsfondsen dal is uitgegeven en wegens de honderdduizend officieren en manschappen die tydens den stryd in China zyn gesneuveld Terwyl een regeling an de Chincesche aangelegenheid nog in een verre toekomst ligt is de foebtand nog ernstiger geworden Ik ben diep getroffen door de keizerlykc bezorgdheid te dien aanzien Ik schaam mij over myn beperkte bekwaamhedei vooral daar de keizer van den omvang af zoo bezorgd is geweest over de Chineeschc aangelegenheid Zoo lang het den keizer behaagt vertrouwen te stellen in mijn nederige persoon ben ik grimmig vastbesIotei ihet land door de moeilyke periode heen Ic halen door alle te geven in dienst van het openbaar De woorden van Konoje betreffende m grimmige vastberadenheid weiden imet applaus aangehoord i BSNXEIiUS3 NIEUW TE VESTIGEN EN OVER TE NEMEN HOTEL CAFkUEUKU VEN EN DERGELUKE De directeur van het Ryksbureau voor het hotel café restauraiu en pensionbedryt brengt in aansluiting op het persbericht van 14 November 1940 inzake nieuw te vestigen bedryven in genoemde bedryfstakken ter kennis dat overneming van een bedryf niet als een nieuwe vestiging Mtschouwd wordt By de overneming van bedryven is de oude eigenaar verplicht mede te werken dat de inschrijving bij het Centraal Distributiekantoor overgeschreven wordt ten nameXvan den nieuwen eigenaar Toestemming voor deze overschryving door het Centraal Distributiekantoor mbet worden aangevraagd door bemiddeling van het ryksbureau Ter vermgding van misverstand vestgt de directeur van bovengenoemd ryksbureau er de aandacht op dat wanneer een ondernemer die zyn bedryf heeft verkocht en derhalve diens codenummer ten name van den nieuwen eigenaar is overgeschreven opnieuw een zak wil openen deze alt een nieuwe vestiging zal worden f beschouwd waarvoor dus toestemming moet worden gevraagd Uiteraard zal deze toestemming onder de huidige omstandigheden slechts in zeer bijzondere gevallen kunnen worden verleend FRAUDULEUZE SLACHTING Het onderzoek van de gemeentepolitie van Zoelen in verband met een frauduleuze slachting die zooals reeds gemeld geleid heeft tot het in beslag nemen vanongeveer 200 kg varkensvleesch in een schuur by de woning van J S te Tiel is thans ten einde In totaal zyn vier personen aangehouden en niet minder dan zeven pro cessenverbaal opgemaakt Alle aangehoudenen hebben reeds een volledige bekentenis afgelegd en zyn daarna weer op vrye voeten gesteld Gebleken is dat het varken afkomstig was van den landbouwer M de K te Zoelen Op diens boerderij is het dier door genoemden J S en zijn zoon N A S geslacht Dit slachten gecchiedde zonder verdooving Voorts is gebleken dat het vlees h later door J van der L voor tien gulden per paard en wagen naar de woning van J S te Tiel overgebraclit is waar het eind vorige week in beslag genomen werd Tenslotte heeft het onderzoek nog aan het licht gebracht dat M d K zich schuldig getaaakt heeft aan valschheid in geschrifte Om de frauduleuze slachting niet in de gaten te laten loepen had hy het aantal varkens m hei veebdekje lager ingevuld dan met de werkelijkheid ovei eenkwam DIEFSTALLEN OPGEHELDERD Door den njksveldwachter te Nieuwerbrug in samenwerkmg met degemeentepolitie van Barwoutswaarderen Rietveld zyn twee diefstallen opgehelderd en de daders gearresteerd Het betrof diefstallen van een vaatjemet 60 liter benzine en van 70 zakken Het gelukte de politie het gesteleneterug te vinden en de daders zekereP uit Woerden en v d H uit Rietveld legden een volledige bekentenis af Zijzyn naar Rotterdam overgebracht waar zij m bewaring zijn gesteld P bleek nog meer diefstallen te hebbengepleegd DOODELUKE VAL TEGEN PAAL De 65 jarige D Z uit Sneek die Zondag een ziekenbezoek aflegde te St Nicolaasga is bif zyn terugkeer op den nieuwen verkeersweg naby Uitwellingerga mef zyrt fiets tegen een paal gevallen De val kwam zoo ernstig aan dat de man een schedelbasisfraci tuur opliep In bewusteloozen toestand is hy naar het St Anthoniusziekenliuis te Sneek vervoerd Waar hy zonder tot bewustzijn te zyn gekomen gisteren is overleden AANBESTEDING Hedeïi heeft de directiV an de N V Prov Geldersche Electnciteits My te Arnhem aanbesteed het maken an een aardebaan ytif r een spoorweg vanaf de Voorsladslaan tot aan de centrale Gelderland te Nymegtn Hoogste inschrijver v 3 ZandzuigAannemingstny Charvbdis ie Arnhem ƒ 115 180 laagste de NV Aannemingsbedrijf en Wegenbouw My v h F J Heymans te Rosmalen voor 7ai480 GELD EK GOEDEREN BETALINGSVERKEER SftiT HET GENEBAAL GOUVERNEMENT Aan een bekendmaking van het Nederlandscjie Clearinginstituut betreffende hft betalingsverkeer met het generaal gouvemement wordt het volgende ontleend Het gen raal gouvernement omvat dat gedeelte van het vroegere Poolsche ryk dat noch by Duitschland noch bij Rusland is ingelyfd Hel staat onder bestuur van een door Duitschland aangestelden gouverneurgeneraal Vóór 1 September 1939 onufane wederzydschc betalingsverplichtingen uu het goed renverkcer en de verleening van diensten tusschen Nederland en het generaal gouvemement uilen worden verrekend tusschen het Nederlandsch Clearingmstiluut en hel Veirechnungsin tjtut te Kiakau Stortingen hier te lande tegen deze nude verplichtingen dienen uitsluitend te geschlPd n op rekening generaalgouvemement van het Nederlandsch Ciearingmstituut bij de Nederlandsclie Bank NV te Amsterdam In zloty uitgedrukte oude verplichtingen moeten bij storting op basis van 100 zloty 35 28 in guldens worden omgerekend Verplichtingen in een andere vreemde muntsoort op bases van do laatstgepubliceerde clearingkoprsen De afwikkeling van nieuwe betaling 5verplirhtingen geschiedt bmnen hel kader der clearingen tus chen Nederland en Duitschland en tusschen Duitschland en het generaal gouveinement DINSDAG 28 JANUARI I94J TT UH VEEIMWCT TB OTTOOAM Jarii rl Totul TUINBOUUT aimwléf ntiiukivn M T lo j 1l n luk kslfkodm W am nmfconcn M MS plitkn i 1 6 bokken en t ltcn U 2S De aanvoer u ndk en ka fkw a s vt iiRe week met kalmrn harwlt prdrcn awn ruim pryshoudend varekoeleo êMMWoer l s kleiner met i tipen hand l en d lïrUzen b evt n Mabi Vaat ei er pinker aanvoei KfUuoi nauwcn liajf lei er onveranderd B kkn Reiten aanvóec klein met vloiicti haiS3l d prijien la vangt weelL DEUrT8 HE CROKNTENVeA INa 18 Januari Salade Ie soort fift i er M m toof la 52 00 anUtvl l m tti prei n ttao OO per 100 kg selder Z5fl p r log bacreokooi 5 70 wr 100 k l iUM n per FtUuM U HET NIEUWE LABOKATOBIUM VOOR DEN TUINBOUW 485 STAATSLOTEBIjr ▼ IJTDI KLAISI IZSDS Trekking van 21 JanuarL WM No U141 17787 4 No 5474 5717 7423 I073I 11384 2M No 25SS 3238 3B37 7182 10 No 3213 5207 5835 5 e5 10027 10182 124B7 1 14515 1 5874 16612 1 20976 21188 Hel nieuwe laboratorium voor den tuinbouw dat op riikskosten op bet terrem van den proeftuin voor bet Zuid HoUandsch glasdistnct te Naaldwyk is gelxiuwd than gedeeltelijk m gebruik genomen Eenige diensten van den proeftuin zooals de bit liotheek enz zyn reeds m bet nieuwe gebouw ondergebracht Teven is een deel der instrumenten in J et nieuwe gebouw opgesteld Wanneer de inrichting van het laboi torium voor den tuinbouw geheel gereed is zal de practykschool voor de Mfestlandsche teelten in het oude gebouw van den proeftuin worden gevestigd STICHTING CULTUUSSCBO N VOOR DEN TUINBOUW PRUZKN van ƒ 70 1100 3173 6436 1205 3207 6491 1251 3655 14r7 3935 1443 4000 1511 4017 1639 4044 I6M 4065 1764 4136 1793 4239 18 4319 6771 11683 14044 1942 4323 6813 lUOO 14U47 1992 433U 6S40 11208 14425 1998 4382 7199 11222 14506 2015 4420 737Ï 11278 14577 2245 4444 7421 2375 4498 7471 2416 4506 7663 2425 4513 7707 2445 451 tOM 2490 4542 8103 2515 4577 8366 2538 4S9S 8542 2545 4620 8685 2649 4650 8754 2747 4835 8763 2812 4933 8813 2825 4941 963 2842 6013 9232 2860 5557 9253 12560 2875 5664 9326 12583 2915 5872 9351 12600 2953 6056 0468 12839 3043 6197 9547 12880 3070 6284 9587 131 17 3118 e m 9927 13182 16286 iR Zm 3142 64ffl 9966 13270 16362 18M7 WH 9884 13300 10072 1J5Ï3 6532 10240 1357 6524 10264 13812 10314 10377 10478 10508 108 17 10848 16412 ig 16444 m 1643K lli4 iU 16550 16597 16 il4 16646 166 3 16681 I61MJ 16 7 16918 16958 17192 17368 17447 17574 17635 17732 20in 1 17732 17708 207 479J8 20 17971 20 18043 vm 1806 18U68 IIM 8183 im 182111 21li 18227 IIM 18 114 2HM 18368 J14III 184 18 2t4n 18522 2tiai 18634 ilISi 6574 6611 6636 13638 13694 13696 13854 13863 13993 S695 6761 In het kader van de uitbreiding der voorlichting voor den tuinbouw zullen in de tuinbouwcentra cultuurscholen worden gesticht De kosten van deze cultuurscholen voor dert tuinbouw zullen gezamenlyk door het ryk en de groente en fruitveilirigen worden gedragen Het ligt in de bedoeling o a aan den Langendyk een dergelyke school voor d tuinders te stichten Deze cultuurscholen voor den tuinbouw zullen over het algemeen op denzelfden leest geschoeid worden als die voor de fn itkwfeekery Voor het bezoeken van deze scholen zullen in aanmerking komen die jongelui die reeds een diploma van de een of andere tuinbouwschool of cursus bezitten Het onderwys zal dieper ingaan op de theoretische onderwerpen welke voor den tuinbouw in de practijk nuttig zün dan op de gewone tuinbouweursussen DE SOJABOONENCULTUUBIN NEDERLAND 4 1 314 14632 11321 1468S I1Ï43 14690 11351 14708 11765 14710 11796 14932 uw 11913 12075 12199 12398 12424 12432 12435 12451 14970 15000 15202 15289 154 1 l 15468 15536 15640 15677 15787 158 T7 16005 16031 16054 3142 e4l 6 NIETEK e7 10087 13202 De bemestingsproeven op sojaboonen op den proeftuin van het Zuid Hotlandsch glasdistript te NaaldwijTc zyn thans geëindigd Deze bemestingsproeven hebben tot belangrijke resultaten geleid De opbrengst aan sojaboonen in de verwarmde kassen b roeg t drietot viervoudige van den oogst der planten op den kouden grond op den kouden grond bedraagt de oogst 1200 tol 1500 kg per ha In de beste putten met de meest doelmatige bemesting werd op den proeftuin een vijfvoudige opbrengst aan sojaboonen verkrfgen in vcrgelijkiiigi met den oogst van buiten 1007 4361 103U 4 371 1062 4374 1094 4378 1142 4369 1172 4421 1189 4428 1192 4449 1198 4511 1231 4518 1338 4557 133 4562 1340 4644 ISSI 4661 1397 4663 1405 4 66 1408 4684 1507 4711 1518 4729 1582 4754 1788 4782 1809 4795 1 59 4804 1877 4829 1882 4910 1901 4946 1943 5039 1997 5 144 2011 50S9 2152 5101 5107 51312200 S14S2ÏS5 51722309 S2Ü8 2332 52142 334 52532337 52712384 52872 356 52952640 53222657 53332665 5446 26 54722671 55032729 55122765 558128 39 55942848 55992888 5623 2 11 56612028 56722986 5673 StKU 567 3018 57953031 58073047 5833 30 T 56503079 58663098 5896 MiU 5931 59593126 59763171 59663226 5t 3 3294 59973412 60223429 6U31 3461 6071 6073 618li 3485 61913494 619 3517 62363635 2523656 625 3735 6285 ÏTTI 6Ï74 3830 62863868 3493884 64018906 64193964 6438 3 64824010 6520 4047 6 526 41 3 6570 41T1 63BI 4195 6608 4205 66tU 4215 r6b3 4228 6068 10 529 16 563 itmS IC 1 6 6 m 16771 168 16 Ili8n8 1CS18 IM I a22 IK 1 823 IK 16844 m 16885 KUNST EN LEnEREN 6772 1U11 2 13324 6799 10116 133 50 6801 10136 13351 6832 1 1156 13374 7000 10178 13470 7004 10181 13469 7011 10244 13500 707B 10266 13595 7092 1 1336 13619 7158 10378 13720 7165 10406 13726 DE VERNIEUWING VAN ONS XOONEEL Op Donderdag 30 Januari a s s nanriiddags te 4 uur pal dr Wijnand Frans directeur der Tooneelacademte in Den Haag voor den radiozender Hilversum J A V R O spreien over De vernieuwing van orfs tooneel 7172 10498 13905 16926 7245 10590 13943 169 i3 IMI SPORT 7266 111022 13984 lb967 IM 7273 10662 14017 16989 UOI 7279 10701 14034 17002 IM 7318 10723 14676 17066 UU 7336 10790 14121 17165 IflM r 7355 10819 14153 17113 Iffil 73 10864 1416 1 171 15 HT 7416 10872 1417 17146 UM 7424 1U902 14199 17177 UM 7467 10928 1420 17180 IM 7482 10938 14235 17203 ISW 7502 109 19 14405 17254 19M 75S4 10971 14407 17341 IM 7563 11069 14473 17 195 IW 7583 11071 14495 17464 7614 11158 1454 17475 7625 11181 14635 17487 7 531 112 13 14642 17490 7762 11240 14709 17497 7829 11260 14720 17503 MO 7885 11262 14792 17S i2 26111 7888 11265 14803 17597 2 7945 11284 1462 17710 tOM 7973 ll iOO 14829 17731 XS mm 1 311 14895 17843 tM 18 131 mS 180l 2 18007 18086 200116091 18101 18140 2MII 181115 2aM 1817 wm 18247 MM 18275 18277 7m 18288 8105 U 24 14P4I 17 5 8111 11356 15023 8196 11369 15024 821 11379 15027 8261 11398 15030 8295 11446 150 17 830S 11454 15041 8 168 11532 15094 8371 11572 15114 413 11611 1S144 8461 llt 27 15169 8SU4 11666 15185 8530 11667 15357 8 534 11686 15376 8552 11714 15393 1829 IMM 8j 11 40 lai423 18310 HM 8596 11 54 15444 18JJ2 ItQ 8716 11755 15541 183 18 M 8737 linO 15568 18379 JOT 8739 11788 15654 18411 tl 87 56 118 j2 15684 184 9 JMf 8770 U881 15685 18465 8CU 11888 15702 18409 Mg 1 11960 15703 18471 Mg 9091 11993 15736 18487 W I 916 II114 15752 I8 il4 ïUJ 9180 12172 15753 18604 DM 9235 12183 1 5800 18024 211 j 9240 12226 15820 18626 21 9275 12240 15824 18 i28 W 9371 12245 15856 18 139 JMJ 9426 12321 15866 18 45 21 9527 12 136 15B24 8 i77 JMJ 9556 12374 J5B2 18707 21 W61 12 183 15973 18T29 Jlg 22 Jl 124U3 15990 18743 IW 12408 18050 18778 i25 12443 16070 18823 2129631 12472 16073 18829 9 T5 12490 16098 1884 b37 12493 14123 18 4 Jjg j 9648 12572 16124 1891 2IJJ i 96 a 12725 16128 ïï9Ï71 12793 16140 1 23 21JJ 8 583 12819 18201 18837 WW U9 12876 16229 189 1 J 9712 12901 18240 1895Ï g 934 1291 16270 IBS M JJJ ntn 12954 16283 10060 13101 16406 192 7 43ÖS 72 lOOrrS 1S118 16 13 iKM 4308 8734 10077 13157 16918 In de vori Itjrt ond 161 m 135 m t 8285 16818 m 168 8 m z 21513 21631 ontbreekt tl deze WaM iftn K i S f 1 pru v B I looooo mMOO 10600 6000 JflOO I 500 I OO fl Ol Mi MARKTBERICHTEN 1 prQi f I prtti a f I prfli van orB van frijan van 41 prtjaan v m f Betwvera e i pr n I een premie van ƒ 3009 Uitkomende nummer