Goudsche Courant, dinsdag 28 januari 1941

BLAD LM DliÉbAG 28 JANUARI IMf Noteeringen ar 21 januari OBUC ATIKS SUalslernlaten ie4A Ie I 100 4 IMO Ie f 500 4 1 40 ie 1 too 4 1940 bif r 100 4 U40 2e I 500 4 It40 bIf I 900 4 iioa Ito 3 19 f 900 3 1937 r 100 3 1837 S 0 3 1931 I 100 3 I3i j 1939 I 500 3 3V3l 1935 OI 100 31 ï 1939 Ol r 908 VI 1931 O l I 100 3 1937 O l I 500 3 1937 AO I 10 i t 37 AO I I 500 Prov Gem A dam 1831 3 2 Dito te 1937 V Apekl Ie 37 aVj Arnhpm 19 i8 3 u Devtnlcr 1920 6 Doldr 38i 11 3 EiBdh 193 1 3V3 D o 3e H BS V t f d M 3 DoUii te Ie 3B2 Crlïal 3921 6 Oilo 1931 31 3 Dito 1937 1 3i i Duo SO l3V 3 Groiilng 1938 3 Dito 2e IsBt 3 HoBilem 938 3 Dil 3e 3f f I 3 Hiltii 1937 31 Hb 1917 ai 2 Hilvtn 193 3 0ilo 10 j 38 2 2 Let iiw ü 3 Leidfii tütfT 31 N Hü tand 38 3 Do 2f 38 3i ji 3 Dito i 98 21 D o fclO j 3g2 ï Nljm 2iI 37 3 R dam 193fe37 4 D o 1 PO 3 l37 3 2 Dito 1 19 t i lt Dito 1838 131 3 Scii ei k i7 31 2 Tl t 37 3 Utr il r 1 37 SV Do gflil rS7 3 a Zee iid 1SP7 3 ZMoll 1937 3 ZliIe I IS 3 Dim 2e Ig 38 3 BvNG2e 1 S 31 2 DUO 19M B V Onr J 37i 4 Geiii S IOt 330001 Dito 1 1 N Bnkir O 31 2 a O 3 5 4 AinvulllnEen ll P0Uirikbaiiken Al i Fr Hv p blm 2 verOli uil Paodbr iV Alc HvplWrXV4 Vaam ïiSp 1 4 DUO 31 J E F P kr 31 j Bat HypTb NN i PP 4 Dito CDi 131 2 Dr H B ij o 3K 2 Fr Groji Hvp Du Da ei n Va 3i j D o pb J31 2I 3 G av H R d eS Gr Hvp Bm 3 2 Hl li P S r A C 4 Dito sei BD 31 2 ll i IIvp Bdito 4 Dito ser K 3V2 H p b V Ned Ser lil 3V2 InMil Svpb ser A BB 4 TA 31 H Cred landbr 4 D o im ver pi uit iic s 12t IIIII4 D o serl MiJ 31 j N Hvp b Sd o 3 2 Hvpl veend k jrie K 131 I D o 31 dito 3 Noorrltl H p b Pandbr 31 2 OVcriJsa H bd o4 Rol Hvp b do 4 ld dito 31 2 Stea Hvp b ser K 1 3 rtr Hyp b 4 Dito seiie K 4 Dto seiie E 3 Dito 12 verpl uitk l 31 2 Wesll Hvp b lEE FF 3 2 1 23 ISi SI 136 12 KERK EN SCHOOL Önderwij svernieuwing 1 DE OPLEIDING VAN ONDERWIJZERS EN LEERAREN Zaterdagmiddag werd de eerste lezinfvan een serie over Onderwijsvernieuwing gehouden in de zaal van destichting Do Kindervrienden Ie Amsterdam Prof dr M J Langcveld hieldde eerste inleiding en tiegon met teconstateeren dat er behocftie is aanvernieuwing Wè hebben in Nederland eeri wereldbeschouwingsschool een specifieke Nederlandsche creatie Ied re ouder kan voor zi in kind een school kiezen waar onderwas wordt gegeven in zijn get Ft Nu moet alle aandacht gericht worden op de opleiding van onze onderwijzers en leeraren Herscholing van reeds in functie zijnde leerkrachten moet een dwingende ejseh worden aldus prof Langeveld In de groote steden moeten studiecentra geopend worden Ook aan de inspecteurs zal rnen hoogere paedagogische eischen moeten stellen Oprichting van een experimenteel didactisch instituut achtte sprekcr een dwingende eisch Als tweede speker volgde de heer P Hoogland gemeentelijk inspecteur voor het onderwijs die in een gevoelvolle toespraak zyn inzichten uiteenzette Hij wees daarbij vooral op het probleem van de parate kennis Hier is liesnociing noodig Ook op de b teekenis van de functioneele geoefendheid dient de school meer te letten De leerlingen moeten zel bronnen leer n raadplegen zelf leeren zoeken en zeif eigen Werk leeren corrigeeren Htt lesr joster dient soepel toegepast te worden Na de dlscusie deelde de leider der liijeenko mst de heer F W Prins mede dat de volgende lezing gehouden zal worden in de Gemeentelijke kwreek school aan de Nieuwe Prinsengra ht te Amsterdam Op 22 Februari spreken dr H Nicuwenhuis en F W Prins over onderwys vernieuwing in verband mei de denkpsyciielügie NRD HERV KERK Aangenomen naar Kloosterhaar J Muurlihg csnd te Echlenerbrug IKTEIIURO icia lifi ire constitutioneele If wet HJ AAN HET STAATS ër 5c VEBSCIIl LDIGD f fUw maarschalk utioneelc wet nummer zeven K W TAIN Foto archief Bfje wet lu itü II D 4i hni st l iii ler Èrèn v r ir l i i i itis vulgt riisler i de hoo gwaar in de hooge amb it ItSK n den eed 1 hniiiJS v n slaat af Zijzwertn tr te ziaien biü frn aaniiir pencon ui verpli hten zich hunjïK Uil t overeenkomstig de fr en M i leddlijklieid tut weiüjr p i misters de hoogwaar en air litenarjn van hel hoofd van den verantwodrding vervei antwoordelijkheid hun persoon en hun Artftel 2 D n i frit b k t èitlül 2ijr i liail persoen k ichnldipi Dt t ürfii ï ch ui te Kfïï tiger Attiktl 3 Vinr het geval dat een w Mn de snbtsplichten zou sghenin kan de i f van den slaa t na onderzoek W iir an hij zelf de methode aüBepsier iedere sehadevergoe ir i en ledcn iKiete eischen en d wljHide Etn fer hetzij Jijdelijke üf defiititieve ej epKen vervallen verlisten van if politieke rechten het rbiijven in eir tewaakte plaats van opcinlhcud ir Frankrijk of in de külotièn verbannir fi in een ve sting Artikel 4 Df straffen die overeenïmnsUi srt kei drie kunnen worden cpfelesd f u tr een strafvervolging EP iiit die iirts den gewonen wettijft wtglan n 1 rden ingesteld wegens KfgeUjke miecr iven of delicten die d r ie eHdt pt rsonen zijn bedreven Alttel 5 Art kelen 3 en 4 van deze tot i uti iiiep e wet zijn van toepasling op vroEjeri ministers vroegere l E 4 rdifhe lsli kleeders en hooge imbieinren iie hun ambt minder dan liM JMr hebber uitgeoefend Het aanhouden van de Mendoza fflNIKO VAN VOLKENRECHTSGELEEROE De FrariEche volkenrechtsgeleerde Pf Louis it Fiir heeft naar aanlei 8 var het aimhouden van de Men ii in d Pti Parisien een artikel festhreven waaraan we het volgenSe KÜetnen Het opbrengen van het Fransche litKhip Mer loza door de Engel nen heeft r t alleen in Frankrijk t k in c Vereen igde Staten de optnt rt m ng in beweging ge rat Voor nn nauwkeurig onder iit deze iaak ongetwijfeld verj ifn i a ereerst de feiten zooh kf zo ider tegenspraak Wi gemaakt te worden fe l j Vervolgens moeten ze worw MütB uit r et volkenrechtelijk ge PMt dst Gmot Britannië zelf T istfgTeerei d bestanddeel van zijn whip hsa t ij het verlaten r jBlevioeo behalve bevroren vleesch l v het imerikaansehe Roode voor het Fransche Roode Krui jrj je dtr sterde melk en genees1 ocr Fransche zieken en 1 m bcord Wigeliche bodem Asturias kreeg HaktRrf P ksjA erdoza tot driemaal toe d de f in ar Hn LÏ A Hhe rr K r op drie zeemijlen turiioriale watei en langs en vervolgens lang arü st was gevaren r rtJ ï rttiurend door de Knie Mill r werd gevolgd i ftkirtT verlaten van dit ter vijf o 5 4 y j i ust ir h as aangehouden De te a ï Ï Mhiedde derhalve bui etÉ 7 fiale wateren doch bin riii d zone die de rii T Staten voor het Ht i Jdig besluit aU neu f istli f igheidszóne voor zich Btijnsrt arop zijn in geheel nka protesten losgeko üSS J t er op dat d 7V iifci er £ in rta f p oor oorlog lï Wvii j eedzame bevolking ffer verzeer treft als zijn y W it staten van veertig 5 iinioen inwoners door i i T SB rf iwuiiero aoar f ili L brengen roó ZL r een belegerde S n L hoord deze landen kL Ktei Ml op hen een ngtt tita tusschen oor l wtralen ia de positie nh h rd ruwelijk i Frankrtlk Hens Gri i K u PHii SkcI vtti Ml k l Mi l ii il af BdMl vm Ml lwr M ftM lts P i r per atwfc M Doot 1 ctsi lnfC7 Med 2 97 5 bevindt eü ni t meer in oorlog Met EngelanT ls het nooit in oorlog geweeit het wa aijn bondgenoot en met Duiuchlanci ia de oorlog geëindigd of liever sedert den wapenstilstand blyveti de wapens ru sten Engeland In beschuldiging gwwtd Kan fngeland dan wellicht beweren dat de Di tschers voor zich zelf gebruiken wat men den Franschen vndx De Mendoza zou echter naar Marseille naar onbezet gebied varen en tusschen het bezette en het onbezette gebied zijn zakelijke betrekkingen ja zelfs i alle correspondentie ziur moeilijk Eovendien betrof het voor een groot deel levensmiddelen en geneesmiddelen oor zieken vrouwen en kinderen Tot dusver was hel tusschen oorlogvoerenden gebruikelijk niet tegen de principes der menschelokheid te zondigen en juist Engeland beroemde er zich op ze althans onder heschaafde volkeren in acht te nemen Thans behandelt het een vroegeren i iet meer oorlogvoerenden bondgenoot op een wi ue die in de vorige eeuw ni t eens tii sehen vsfar rien geoorloofd OU ziin Tegenover Frankrijk dat zijnc i Ie leger offerde om den t ru tocht der Erit sehc strijdkrachten te beveiligen schint het Engelsche gedrag öni egrijpelijk Frankrijk dat van gunstige Een dergelijk verdrag Ijjkt gevaarlijk te kunnen worden mot het oog op den toestand u aarin Engeland zich bevindt Ten slotte wordt Frankri k er immers toe gebrach tl Engeland voor e volgende keuze te tellen of beschouw ons niet mfecr als oorlogvoerend en laat ons de vrijheid ons van levensmiddelen tevoorzien vooral het onbezette deel van Frankrijk waar geen enkel gevaftr voor inbeslagneming door de Duit hers bestaat of beschou w óns nog als oorlogvoerend Dan echter fna g Engeland zich niet verwonderen wanneer onze zeestrijdkrachten zojfgen voor de veiligheid van onze koopvaardijschepen hetgeen ernstige gevolgen zou kurren hebben Afgescheiden van juridische of humanitaire overwegingen schijnt het op het oogenblik voor de rcgcering Churchill raadzaam minder krasse oplossingen te kiezen DE BEZITTINGEN VAN DE FAMILIE ROTHSCHILD Door een verordening van het hoótd van den staat maarschalk Pétain zijn de in beslag genomen eigendommen van de familie Rothschild door het nationale hulpfwerk en door de hulpverleening aan de jeugd overgenomen Het centrale bestuur an bet nationale hulpwerk herft zich thans in het gebouw van de Bothschildbank te Parijs geïnstalleerd Het kasteel Ferrières in het departement Seine et Marne is aan den dienst tol hulpverleen ing aan de jeugd ter beschikking gesteld Daar zal bin nen enkele weken een jeugdschool voor leerlingen in den tuinbouw wor den ingericht Bij het kasteel behoort een park van 5000 hectare met broeikaslen voor exotische planten Deze luxueuze inrichtingen zullen thatis voor nuttiger doeleinden gebruikt worden Het kasteel Ferrières diende tijdens het beleg van Parijs in 1870 tijdelijk tot hoofdkwartier van den koning van Pruisen den lateren keizer Wilhelm I e overige bezittingen van de Rothschilds zullen eveneens binnsrkort een nieuwe en betere bestemming krijgen MINISTER ALIBERT AFGETREDEN De minister ysn Justitie Alibert is naaf officieel is medegedeeld om gezondheidsredenen afgetreden Tot zijn opvolger is benoemd professor Joseph Bartholemy MER KA La Plata conferentie Teopend ECONOMISCHE VOORSTELLEN De vijflandenconferentie van de La Platalanden is e ïteren door den minister van Buitenlansdche Zakcn van Uruguay te Montevideo geopend Bolivië en Paraquay hebben een groot aantal voorstellen ingediend die ten dt l hebben hun geografische isolatie te verbreken of tenminste te verminderen Behalve het verlagen der invoerrechten wordt het internationaliseeren van de La Platarivier met vrij verkeer geëischt Een permanente scheepvaartcommissie zal de technische eccnomisfche en juridische voorwaarden bestudeeren en indien noodig andere voorstelleh indienen Daarnaast woi dt t aanleggen van vrijhavens aan de La Plata pn aan de zee geëischt Ten slotte sts t nog een royale handhaving van djê bepalingen van t vreemdelingenverkiéer en van den klein i n grenshandeli op het programma De wenschen van Bolivië en Paracjuay zijn ti idens de doorreis van den minister van Buitenlandsche Zaken piet de Argcntijnsche regeering besproken die haar ondersteuning hesft toegezegd Het zal er thans mi ischien van afhangen hoe Brazili staat tegenover deze plannen Bovendien zullen de La Plata Vanden trachten de verbroken handelsverbindingen met Europa door mid jjdej jan afzontlerHike overeenkomsten TnQj r het bevorderen van het goede 1 renKllyerketr te vervangen 1 1 InSrtpeningsritting heeft de Uru guaysche minUter van Buitenlandsch Zaken voorzitter der conferentie Guani een inleidende redevoeringuitgesproken waarin hij den nadruklegde op de noodzakelijkheid vannauwe economiiche samenwerkingtusschen de stater van het la Platablok De aan de la Plata grenzendenatiM moeten op deze conferentie dewereld het bewijs geven van de interAmerikaansche solidariteit De Boliviaansche minister van Buitrnlandsche Zaken Gutierrez gaf een uiteenzetting van de speciale wenschen van zijn land GEVANGEN DUrrSCHE VLIEGEROFFICIER ONTSNAPT De New Yorksche bladen melden in groeten opmaak dat een Duitsche vliegerofficKT die begin September in Engeland gevangen genomen en late r naar Canada verscheept was daar uit een transport gevangenen is gevlucht en in Ne w York is aangekomen Naat het D N B van welingelichte Duitsche zijde verneemt wordt dé aaitgelegenheki door de bevoegde instanties onderzocht GEIO EK OEDEREII INCASSO BANK Vijftigjarig bestaan Heden bestaat de Incasso Bank 50 jaap Zij werd in 1891 opgericht met een maatschappelijk kapitaal van ƒ 500 01 0 waarvan f 104 000 bij de oprichting werd geplaatst Er zijn slechts weinig groote banken die met een zoo klein kapitaal hun bedrijf aanvingen In de Incasïo Bïnk werd ingebracht het kassiersen effectenbedrijf van de firma Goeolewaagen Co die in 1885 door den heer K G Goedewaagen te Amsleixlam als commissiehuis in effecten was opgericht Pe eerste directeuren van de lécasso Bank waren de heéren K G Goedewaagen en mr Jan Vijn Laatstgenoemde verliet de vennootschap per 1 Januari 1896 en werd opgevolgd door mr F Foekems De In cassoBank nam per 1 Januari 1897 den tot dusver onder de firma Goedewaagen 4 Co gedreven com missiehandel in effecten over en de heer C T Goedewaagen lid van genoemde firma werd met ingang van dien zelfden da turn tot derden directeur der IncassoBank bei1n md Per 18 M iart 1903 werd een knntoor te Rotterdam geepend In 1910 werd te Amsterdam aan het Wecsperplein in verband met een overecnkorrist met de Vereeniging Beurs voor den Diamanthandel te Amsterdam een bijkantoor geopend en in 1914 t erd aan den Overtoom te Amsterdam onder de betiteling Deposito Kas A een bijkantoor geoDend gn op 15 Junj aan de Willemsparkweg Deposito Kas B en ih 1915 aan de Ceintuurbaan Ijoek Ferdinand Bolstraat de Deposito KJs C te Amsterdam gevestigd Hiermede werd het buitenlandsche voorbeeld zooals dit o a te Berlijn Londen en Parijs werd aangetroffen door de IncassoBank qevolgd De Incasso Bank sloeg haar vleugels steeds wijder iiit In 1917 vestigde zij zich in D n Haag door de ovememinr van de Provinciebank aldaar In 1919 werd met Wiegman s Bank te Amsterdam een overeenkomst getroffen tot voortzetting van haar zaken Op 30 Aoril 1921 legden de heeren C T Goedewaagen en mr F Foekens hun functie als directeuren neer inmiddels waren op t Maart 1921 de heeren K G Qoedewaagen Jr mr A B van der Laan en mr R M Roelofsz tot directeuren der Incasso Bank benoemd Mr A B van der Laan nam echter reeds h volgende jaar ziin ontslag Op 31 Aucustus 1924 overleed de oprieKter van de Incasso Bank de heer K G Goedewaagen In 1925 werd mr L F A M van Ogtrop tol directeur benoemd doch reeds in 1927 nam hij zijn ontslag mr R Koole werd met ingang van 1 September 1927 tot directeur der vennootschap benoemd Met de uitbreiding van het bedrijf werd onverstoord voortgegaan In 1931 werden de kantoren vaa de N V Scheurleer en Zoonen Bank te Delft Gorinchem Gouda en Leiden overgenomen In 1932 werd het hoofdkantoor van de Incasso Bank te s Gravenhage in het pand der firma Scheurleer en Zoonen gevestigd In October 1934 kocht de Incasso Bank bijna alle aandeden van de Disconto Maatsehappii NV te Rotterdam welke instelling daarna in liauidatie ging De relaties der DiscontoMaatschappü bracNen bij na zonder uitzondering hun reklening naar een der Rotterdamsche kantoren van de Incasso Bank over In Maart 1937 werd n overeenkomst aangegaan mei de Bank Associatie Wertheim en Gomnertz 1834 en Credietvereeniging 1853 De heer C Flemming direc PuT van deze insteiling werd op 7 Mei 1937 tot direc ur van de IncassoBank benoemd Aan het eind van 1940 was de Incassc Eork in 51 verschillende nlaatsen van ons land verteoenwoordigd en zv heeft in tö aal 76 kantoren en correspc dentschanpen De uitbre ding van de 7nk n gin gepaard met een regelmatige kapitaal erprooling en aan V l einde van het achter ons l gg nde iaar bedroeg het vclgeftortp kaoiti l f 30 000 000 ei de reserve ƒ 7 00 000 WABKENNOTKlfUrVOEN HEndïlsmsrken 37 90 Registermarken 56 50 58 50 Raismarken 19 Ond jrsteuningsmarken 43 KoettneN NrDKRi ASDsrn cLKAWNciNsirruuT Kr Tim voor storfl n oé V Januari 1 I te pn verpllclitfr fn lufdetHfs in Reich n rlïf n 5 36 BElga i 3S 1412 Zwil serfrlie franct 43 6 lifts kit 0 Qnset kronen Si 40 Noorsrhe kronen ttas 7 edM ht lironcn 44 W T tschlK kranen mi e chnMmi 4ï Tstechliiche kronen nieuwe achuMen 13 Dinar toude schutdm 143 r ira nieuwe üctioldenl 4 S1 Turksehe ponden I4B 4 I ewa t 91 Pena e em d ehii dent t fit Pengoe nieuwe schulden 45 89 EFFECTENBEURS AMSTERDAM A dito WMMnalkct dito Wiltwi r tew A mto C br V A Weyen 1 n H Am Chrystal Am Smcllms C ï A Stand Br Cv 19 A Am Tob Cy c V A B R II Co C V lOA R II Gen El C Cl ï 1 5 a R II Hulla MCCIRni Keesp Mt l T PI Corp C A N St CvG A Rn Unit St Rubber Cv 10 8 a A N I Et Ml A D tn Nat B v a NI Ca Mij A Dito N Bez V a Tw C St V E S a Am Tci iTi K Cv A Z w che Hbni4 Zuider Hypb i i 117 1 I lOS 117 ll i 46h 4 S SH 121 37 7 8 74 lui 4 i 12 ulU 4 Do Ecr KL 3 Z H Hjpb liet verpl uitl 31 ï EtTste Ned M 14 W actl vei 4 Ro Srb Hyp b DHo t Igi la Mlr U8 ll H v SSi 99 1 A K U obl 5 j Berfh i ei Jure 119 iFvd 1 Obl Berkeri Pat v l 7 SI 80 Sl i i ill 3 M SS i iS dSH 1 SU4 0 M SI 81 1 SI leeninsen M Mi K SÜS 10 S 1 M Ml 37 Obl 4 t v s Z ep MO lU i 100 Obl 41 2 Werkfp NV Ie h p obl 4 IM S Wilton 41 se 23 231 Umb Stecnk m 04 9e 4 OW 4 lllKs Bat P Mii O 41 ld M Obl 31 5 NVfifï Obl 41 Mnsrnar ii Cult IUulpl vere Blfia e iii i V Clr WK 1 eiH w m B C en H l A Born S H M A Dell At 11 M d Gunlz en Sch A C Obl 9 Ainst Grb b 9 Milllcr 3 120 127 I Cr li ll v R A m Ui Linde en Tevea a IMl 183 N e i Wol MIJ A 34 31 Miinbotlwondernemlnsen Bin Mn Ie lUb A vm Dito 2e A Boel n M Mij a 19 Sir fkrp T MIJ a 178 Petrol ondernemiagen Drd r r ICvA S 2 M Vat Gr bez 19 9 Idem IS SS 4 Niil r r b h 4 Nt l In Sn Mij i M 2 ot 31 2 Mi v Kar in T O Java St Obl 5 Sciri racgJoaoa SI 3Pi l JS IS92 1M1 ld 4 A rt r i 4 tl 3 ill A ftn Olvtnp 11 67 KS i 89 H UMI 91 21 SSH PU a ► 9 i 4 SP AS SlJ 81 4 m m S2 941 tl 4 i l 83 1 1 1 3 id W Kr NHV HetI UM K N Pelf Mij toO Ond A r C v A Mf aia Krim A Tai altar PM A SiKd oi lil 1 25 C v A 241 211 AA SUEELEN 230 275 ai7 A d Bank aanc Hoi Rankt dito Ine Bank dito Tav B VWl V a ll 7 1 3 241 lil US H4I l 4l m 114 Rank uen rredieUnstellInsen IllT 4ti nkkerenderiieinincen 113i 143 4 142 17 l 145 ü = SI 111 7s He sa Rubker 114 IW l 4Bat ea erneinlniEea Ati N w A A d r Ml a A d S joerf a ut Scre A W a F Ma C Falir V d B 250 11 0 1 O A V d B o i A 1000 rior B IM Rf r k s Pa A ffe i c V and r en P F Sohnlti G v s = tear d o Gruvte er Zn A prf aar i Di ci E w i d p e rraf aard Hp rek aard Héro CotJ a ind Hoi r a t n rrl j jard Hr i Bet Mii A Ko t dr rn k A nn Kiir j t A int Gew B dito Ir te r Vi=r A r Bevnrs dito n 10 n f Kon N E m ba K N Hnnrnv do Ktjr N Z ut I A K Br S heem do Ko e fV onf NV d tlltc Lev nr pn O C 1 10 o aard n p lafir C v nr A no tno fi r nr A n i 1 HK1 Cp A LvpiTof TI pn M Meelf d S 6 B C V a G Pr F 3 Vpd Kibe f dito c i h it dito R Kevzer A pv r vi I T51 a enc r V A Po t D Mtt rti o c p de K d N C v r Vn dito rf f d C nVv VI4 0 a ikv S0 10 ld et n r Sp do W tito Twll a Pr A I tr ol f G A VeP fh aand tp r f aard rv n f Vpr Gif NPvA W r P V Gp d r n H i p aand Ver Hf 8 V T inv njtc pn K d lid Rujib Java caoi PieaneerijyMlj Rolicid Salatri P f Wal Sumatia Zuid Preaneer Si hrepvaartmaat rkappijen 198 Furnesli S enA M IfilH iri 12 i 104 11 IIW M li Mti 1 Ö 14 1711 M j Zfev aano Vi tl NIev Goudr A 2 ili i 2SIM M DeMaa CvA 113 4 Mn Oostiee A 170 Har delsv A dam 11 CultiiMrmI Krian Sp iJr A 17i Pagoltan A 215 Suiker C t Mij A 102 Tjeieng Jestoi I W n 133 14 i m IM 1 X 31 1 471 Arend burg Besoeki A SC r y l S7 H S6H tAK 91 tril 93 i M h3 S6t SSi it MO r g 89 te 97 S7 Ml 94 S5 21 142 H f t lf2 49 SoeK L andb A Anisl Thee C A Banj Thee Ru A Goalpari Cu Mij Pargkeolam Thee 157H Pa iiNangkaCMi i Rnneea Landb A Sedip Cu t A 372tj Sihdang Cult A IMI Te aga Patenean Ifiü W JavaThee Md Ins Cult Syndic O KaüTelloCultMIl 2 Miihiel Arn 17fc W JavaKinaC Mij 139 1 Diversen iXH Blauwh Vries A Bijenkorf A Gem E W en W Dilo P Cf WA Gouda Kaa h Mij Houth Alberts A Houth Jonden A Hcuth Pont A Muller IW Hl A Do 53001 79000 A N M V H v w A ZSab tlWOCvA Woolworth en Co 11 s lii3s 1381 liX V2 11 3u 119 m llï iiit 1 87 i f ISl 1 6 37S Ï7SH ais 93 81 IML s li Spoor en Tnoiwegen 31 7 1 11 21 94 S 88 1 91 MS 3 Deli Spoor A NI Bp w Mi A Alch T CvfAKan CS Cv gA K C S outh R Coide n pret a Dito Cett vg jA fn Pac Cvb a Geld Tramw Mij Kedirf St tr Mij Mad Sloorrtr A D to prei A Malang St tr A O Java Sltr A SeniJoana A Sein Chei bon A Soerajoedal St ttProlonftalie 2 T3 132 90 54 91 V 18 SI 136 70 12 50 3 ii iir h T3 i 132 IIM 1 1 1 13 i 143 I l IH 112 134 88 IMIv 11 1 BEURSUVEIjlZICHT De berichten omtrent den internatidnfilon toestand openden geen nieuwe perspectieven en ook op linanciefl en econoir isch geb ed bt chikle men gisteren riet over bijzondere perbpecUeven Tert op2ichte van de effecten ixruiï vi rd dan ook een vooruchtige houding aflivgenonfen eri de handel was van kaiinen aard De stemming wafc ecbter veel verbeterd terwijl verleden week doorgaans eeniK maleriaa aan de markt kwam waarte nover nagenoeg geen vraag bestond wap het aanbod thans verdwenen en tevens openbaarde zich zij het dan ook op bescheider i el eenige vraag Bij de opening maakte de markt reed dadelijk et n aanyenamtn indruk daar op de meeste afdeelingen vah de loea e markt o of boven de siotprijzen van Zatfr dflg weid Behaixleld en daarna kon een verder herstel worden waai Renomen dat voor diverse en Tsecialiteilen zelTs vrij krachti was Omtrent de oorraken van 1 veranderde t eur5 ntlnient vevd t pte men zich in Risf lncen xondet de daadwerkelijke motieven 1 kunnen opsporen Hel scheen echter wel alutl de liquidatie verband houdende met de in chiijvngen o i de nieuwe staatsleening waren afpewikkcld Van de petroloiiir fondï pn openden otie s ii va te hniKÜni en daarna sieRpn te nop eri drietïil procenten oodat vergeleken met het In Amerlkaansche waarden girg wefnis ntr de koei sen wareii door elkander niet vee veiandprd Van de staalwaarden waren ir t hjjxonder Bethlehem S eel i oed van to yn Op de a f deeling der belegglng waaider enHa den zich een vaste stemming vooi ie Kedcrlandche t at pfiplerrn Spcciir Kicrd dit weergeteven door h l koerrverl wr van de gestaffelde leening Btl J de opentn wtid afgedaan t frn pït cent en i ngleam maar teker ging de koers naar bover e wijl laler op den middag de opvifliaitlft w rhttng VTy scherp werd geaccenlueeid kctodat tenislol tegen 85 p rbcent werd ge fwidf d Ook de ndere Jongere emt iif n war r wat hooger l e oude ic Mirt en obttraiM Veder nndsichr dl w mn nimX veel veranvlerd CemeeniWMIt en prorircfale otoMwa te adden een aeer beperkte rr t Pandbrte rn Vwp ur n tm I mw aangeboden Prolongatie 3 i ACTIEVE FONDSEN Kl 63 StaftlÜMBiBfMI NMtoffiMtf 4 40 i r 1000 t 90 0 i 1000 s W blf 1 1000 4 M Itll 1 lOOO S i O Groottxxk obl M 1B9 1I S oBl 3 C rt iMcnr I 74U Grootboek ob 3 i i f 1000 3 1037 lOOO 1 T7S lOi 1000 I tVIt S Certificaten ï i av Grootboek obl V t 3 1035 Infllt r 1000 S i K 103 Inde i 1000 3 tas 1037 Indie t 1000 A a S2I PulL c ii lYoullg Obl 1000 30 i PI Bank en Cred Kol Bank 1 1 Nrd Ir d Hmiiiclsb l u Ned Hand MU lUiH e A IK Mc KunslitJde UnieBr krlfc Patent a v oiiel C ew t ntr Suiker Kokker Lever Bros et unie Ned Ford Aut Ptiillps G B v A Oio Pret w A A Luö St C V 10 Ka R II Am B mhiT A C V 5 10 ga Am B i V prt f a Am Car and F C v Aand Am Kr ka C v ld Arac Cr pp C v td B tW St C V 10 ld C l rysl Ci rp C v A Ciirtlss Wr Corp C v idem Gf era Motor idem Inicin Nickcl C C V 10 a Kiriiec C Cv 10 A iR 11 North A i Av C V A R tl North Am R A C V A $ Rep Sire C v A Un Slatea Steel ld 22 il tH ti Clt Sevv C C V C Süulh C V A R II S jr h A Cy C V A R d o Coip € V A Out Borneo Mil A Idem pret Aand lu I iV 6 IM 11 Petr Oadernetnlncen Dord Petr Ind Ml Ü Aand lliSi iCon Peir Mij idem J38fi tl Cont Oil Cj C v 10 idem ISJi Mid Coftlmental Pet C V A 131 Phi Pit C v 10 id Sht l l n C V 10 id 1 It T WarfAsi Oil C 10 i em £ Si 2 3X 11 1 U 11 lCè Srbpepvaartiiiaa tschappUea 113 i r i I4 j 1 H H T 151 165 Ita 138 137 138 If Holl Km I ljn Aand US Java fChina Japan LilD idem HC l n Ktin Ned St Mu id HJH Kon Paketv MU id j D Ned Scht fpv Un Id IhT lfi Ro Ierd Lioyd idem 13 1 Stoomv Mo Ned id 13 1 Int Mere Mar Cy C V 10 A SulkerondernemiiigeB Hardel iV Am st A 416 112 7 fto Javasche Cul rnij id Ned Ir d S Un Id 245 2 Ver Vorst CM 250 500 A 113 lis 118 121 XabaksoadernemlJlgeD isi J iBdmtricèa iSu lb K 24Ui J4 D U Batav Mij A D i Mij 1 I 1000 C V idem 246 24u Seiienibah Mij idem 2 J6 aUJ Wi 3on i Co c V A Syoorwegea Baltim and Ohio C 6H V Idem i Shesap Ohio C v 42 H 1Ü $ 25 a lUH16 H ia 24K 2Wl ll lllt 141 ai7 2 S 161 I iinois Cent C v l J N York Centr C v ld Pennsylv R 10 è a4Vi 50 C V A Soul Pac Cy V g idem IIX I d Railway O gew Idem 141 Canad Pac C v id h JA RubberondernemliiEen An u dam B Cult Aand 261 12 9 Bandar Rub my Id 1 D llBat R Ml id 306 Kendeng Lemboe 167 iV Rub idem 1 H Wajanglanden Vereen Id 2S ÖostJavo 1 lubber MiJ Idem 3 Oostk i 500 C V Id ♦ Serbidjadi Sum R idem 12 Sitau Sum Rubber 106 214 Mij idem W6H Sum Rubb Cult id 211 Ver Ind Cult Ond idem 173 174 tnterc Rubt j Cert 48 V idem 5 4t Oullbcht fondacB nel ketUngverk taring Du grootb P id id P Id id P Id id P id id P id id P Id id P id id P Id Id P 1040 Ctrl 1941 c B r 2 7n 1H2 c 6 r 2 70 c 6 r 2 7U c 0 r 2 7U c C r 2 1 46 c r I 84 1047 c r i 84 1948 c 6 r 2 M K mversions kasse obl 4 66 DilD Neue Ausg obl 3 73 Farbenind IGl C v O P7u Kali Synd t JS lOO 1 fa Dito C 30 100 1 2 WrtershaJl obl 6 i 8 4 Farbenmd lO C A I3l Ver Korklnd C v A 125 Duitscbl aerl RIII 35 O l IH Ruhrv 27 fi l j V O 7l 41 m Dilo 30 l j l t O 1 MX O Rcntenbank 39 7 43u Ver D Stedenl O 43 Bayr Hyp en W B Pb 36 1 7g D Ltnoletimw O 7 77 Getsenk Bergw Obl S R n 3 GutehoffnungshUtte Obl 7 63 Harpener Bergbau Obl 6 siH Ptioenix Akt Ges Obl 6 ö2 Rh Elbe Union Obl 1 42H Ruhrchemle AG Obl 6 47H Siemens en Haltke Obl t jV Stahwerke Obl 7 Dtto rle A 25 Obl l s IH Victor Ow Obl H t Mh Vr Cel O u K Obl T 3 RI eIn w El gj Obl T 61H Dito 27 Obl 4214 Hkgener Stra senb hn Ob I 42i Farbenindustrie aand 131 Siemens en Halske aand 277t4 Ver Carrstoff Fabr aand Wlntershall Akt Get aand 140 OFPiriKci K vai i takobr i i DKR NBDKIU ANOSCHe BANK 37 Januari Valnla s l ehrlftelljke rn let tnnsactlMIr New Vork I 1 agV 16g M Bel Ijn 73 28 7S 43 Bni 10tI t36I7 lliMpkr I 3IH I 382 SI kllolm 44 81 44M Ztlrldi I 43 1 43 71 n i X4 k I li i r I M 4 Braigiel i30i i3e e Stnokholm I 44 7 l 44 94 Zurich 43 39 143 5