Goudsche Courant, dinsdag 28 januari 1941

DINSDAG 28 JANUARI Nutsspoarbank te Gouda OOSTHAVEN 12 Aon beianohebbendeii wordt kennis gegeven at dit joor voor de PIJSCHRIJVING VAN RENTE over 1940 g n extra avondzittingen zullen worden gehouden Gelegenheid daartoe bestaat eiken werkdag van 10 1 en van 2V2 4 or Zaterdag van 10 12 uur Gouda Januari 1941 HET BESTUUR o 32 40 L kt r Bezoe Cafi TlUtama iJt De Kroon Tel 3730 Kleiweg 97 Gouda A N W B BONDSCAFÉ Ultipcnming Donderdag Zaterdag en Zondagavond muziek Verwacht 8 Febr THE SORROW EXPELLERS aiBW8 ie l M Bllll l M aÉa IBIB B BBIB tj 331 O Officieele publicatie van het Departement ▼ an Handel Nyverbeid en Scheepvairt HUWELIJK Dames en Hceren die een gelulde hansonisch hn wenacnen tj sluiten en hiermede m hun omgtvmn kunnen slagen schryven vol vertrouwen naar het Bemiddelingskantoor HILVERSUmI INSCHRIJVING VAN ALLE ONDERNEMINGEN OP HET GEBIED VAN HET HOTEL CAFC RESTAURANT EN PENSIONBEDRUF Overeenkomstig het bepaalde m de eerste uitvoenngsoeschikking van den secretaris ge eraal van Hande Nyverheid en Scheepvaart opgenomen in dt Staatscourant van 27 Januari 1941 moet elke ondernemer van een hotel restaurant cafe o pension en daarmede gelyk te stellea m ichtmg zich voor 1 Februari 1941 doen in schryven by het Rijksbureau voor het Hotel Cafe Restaurant en Pensionbedryf te Gravenhagc Raamueg 14 Deze inschrijving geschiedt op grond van ae verplichting aeergclegd m de beschikking van voornoemden autoriteit van 29 September 1940 Verordeningen blad No 161 1940 Zonder dat de inschry mg is gedaan mag van 11 Februari 1941 af fceen der genoemde bedryven meer worden uitgeoefend De inschryvmg geschiedt door rechtstreeksche inzending aan helvoornoemde Ryksbureau van eon zoo volledig megclyk jigevuldeen onder cekende vragenlyst Dfcze vragenlysten door het Rijksbureau toegezonden aan by het Centraal Distributiekantoor ingeschreven hotelcafe en restaurantbedryven en aan hen diedaarom reeds hebben verzocht Voor pensions en andere nittirgeschrevenen by het Centraal Distrilj itiekantoor zyn vragenlysten verkrygbaar by het plaafsciyk Dis ributiekantoor Kamerverhuurders en kinderpensions behoeven zich met te laten mschryven tenzy zy hiervan hun bedryf maken In geval vantwyfel of mschryving moet geschieden beslist ae directeur vanvoornoemd Ryksbureau 2001 70 Ons kantoor heeft zeer vele goede en beschaafde rel in alle knngen Heeren zonder positie of mkomeh verleenen wg i bcmiddelmg met U kunt verzekerd zyn van de stnkste geheiirhou want dit 13 voor ons een eerezaak Schrijft U ons uw wenschen en w stellin o met alle krachten voor U beschikbaar Alle mlichtingen kunf U kosteloos in blanco coui ontvangen Postz el a p voor antwoord n iien 16911 EERSTE BLAD wmmmÊimmamamÊÊmÊ Mhwtentigw w o Hunces TUUTHOYHO Dt Itotr en Mvrouw HupkMHmtbc lenea mtit Mneni we tnadKNe Mdcn lurtclilk dank or 4c betaagdeUiag N baa buwddk oadervoMlea Bilthovea 28 unurt 1941 a 320 14 KIITIBlDErElUK via ket Pand Ooawe 77 te Gouda n ia opdracM van Mr Fred C SMMe liqttidatear van de Vrjj wtielaarsloges In den Haag Leiden DeMI en Oouda met medewerking na dea deakandigc OTTO VAN LEERSUM te Aaiterdam 0mm in één xitting fbmt hebben op Vrijdag 31 Jan a ê am elf am In HOTBL DB ZALM ÊtOoaOa Bedcbtiging 2B 29 30 Jan a 8 van 10 tol U en 2 lot 4 J H KROM wd notaris Amsterdam KRANENBURQ notaris Qouda a 322 24 Pasfoto s Laat tijdig I Uw pasfoto maken voor het nieuwe PERSOINSBEWIIS Loot het goed doen dws bij FOTO DAEMS ZEUGESTRAAT 64 o 332 J5 to TSaCUNa UUOHTOM ê CO VAN MMaDAO M IMOAM IM HOOOE PIEMlSlf BHB t itx 3 11 1 400 f MO 1 378 138 S 18170 t 10 MIO 8613 11 734 I38M 1610 I6 8 tfMt rmutm van f n 340 313 338 407 428 4at 31 O 7 770 1 066 tlM 1363 1300 1411 1446 1866 itas 3168 31 0 2340 333 2558 3673 2717 2747 377 3US 3M3 311 3380 3581 3734 4113 4144 4383 6 04 4407 4400 4476 4490 4580 4862 4733 4838 5018 SOM SI07 6384 64 8 £ 491 6678 5776 8157 6389 8643 666a SS83 8T7Ï 87 8840 887l 7417 7496 7618 7713 77 0 77 S 7818 T l 8001 8087 8230 8340 8437 8616 1 UU 3 30 8840 8700 8838 8 1 8037 048 9385 MOI oaas wn 9388 8087 10038 100 7 1008 10913 I0U7 10474 10036 10003 10838 1066 10061 10 1 11073 lllM iiua It04S liaaO ItOSl 13188 19310 13373 13704 13788 18844 18 0 1 IST4a 1X743 13771 13809 13003 13837 1303 14001 141 7 143 3 143 4 14370 l Ua 14 2I 14710 14837 14 43 14 S 1404 14M1 isim lliJlO laSM 16680 10003 10016 163 3 18610 16 89 leTTT 1 ISOSO ITCOa 11017 17337 17300 17300 17733 179S4 lOOtO lOOM 1 laioi 18100 181Tt 18104 18441 18616 laSTT 18688 18607 IS8S1 10074 la43 IMS 18648 19071 10736 10 07 19061 3010 3036 1 30373 303M aOHt 30073 30003 30851 3070 S07I1 30018 300 3 GEEN PBEMIEN 30 108 U 125 158 240 311 331 364 449 4B 487 M 630 68 643 884 096 73 TSO 784 H S4 06 1034 1030 10 7 1083 113S 11 I3II 1316 1246 1360 1307 136 M89 1456 1466 1474 1483 1603 1063 1713 1737 law 1900 3143 31 3 UKi 2323 3361 3366 33 3388 331 2393 3388 3400 43S aH7 3473 3511 368a 31 3 a 3733 3738 3 00 3871 3 04 3 11 1996 3004 3033 sot 3069 3084 3001 3116 3318 3463 3638 3014 3760 87 3 3770 8808 3 31 mm 30013 U 3816 3800 3074 4007 400 4035 4030 4040 VSl 4218 303 4318 4333 4360 4866 4380 4303 4434 4460 4462 4614 Jfg 4800 4618 47 5 48rj 4000 8 6 6117 5143 5186 6190 6307 6336 303 6337 430 6481 6486 5487 6646 6661 6888 6696 sa 6748 1 8 6786 5787 5823 6 3 6866 6874 5990 0011 8030 0 47 0085 8122 6135 8166 6103 6232 6341 8443 84S4 0831 6638 6648 6677 8744 6774 6801 0917 M3 8889 7027 71J1 7141 7168 719 7332 7435 7465 700 7S30 7633 7597 7638 7672 769 7742 7760 7771 7773 7801 7881 7930 7948 8000 8006 8073 Blip 8183 lOt 8213 8331 82JU 8281 8364 8390 8 11 8436 8481 048 8644 8813 8778 8781 8784 8816 68 887 933 MMS 8003 80M 9063 9003 8085 9136 8170 8183 9317 3ST 8609 3 9631 9633 8688 71 98311 9887 9838 040 963 aa 3 10018 10098 10185 10257 10317 10384 10398 104S8 10679 10884 10683 10703 10722 1073 10736 10764 10181 1083 10808 10033 10983 1106a 11318 11376 11389 11336 119 7 11488 11667 116 1 11716 1177 11780 11 3 11841 11876 IISOO 11908 11913 I193S 11945 11974 12043 13334 12266 13274 13397 13308 l ï Oe 123 0 13398 13423 12423 12437 12439 13443 13533 13643 13803 13810 12640 13664 12573 588 13644 13687 12718 12750 13767 13018 iaa S 13109 13116 13168 13187 13217 13245 13373 1 1347S 13484 13408 13030 13844 13003 13740 13SS7 13933 13946 ISIMO 14 0 14038 14115 14130 14385 14303 14447 14469 14631 1 140T6 14iSl 14074 1S037 1506 15074 1507 16079 16080 15081 ISIOW 16113 16330 1S246 15270 15278 l£i84 16380 15323 15364 1S4J3 15483 156S0 15555 1 J6I 15506 15606 16844 15647 15711 1S710 ÜTis 16038 15837 15844 15800 16911 16930 16939 16941 16007 iSi OO lfc J7 1 071 16083 16132 16141 18187 18338 18341 16346 1 1S35S 163S7 IUJ65 16174 16379 10403 16404 10470 16667 16830 10B08 10066 16078 17007 17084 17086 17114 17117 17136 17330 17 94 17308 11312 17327 17373 17411 17473 17496 17600 1 17508 17510 17538 17621 17683 17706 17799 17907 17848 17863 1718J 18 1 12 18078 18092 18138 18171 18173 18188 18338 18368 1 tSJJ I3J98 18478 IBdOI 18538 18044 18551 18568 18886 18843 lamt llll 10 18762 18780 18827 188 9 18903 18849 19130 19171 lOÏSl 5 18321 Mis 19478 19508 19512 19966 1M70 ioTas 19582 19838 j Ji I97B7 19781 19835 18884 20019 20024 20166 2 1178 11 36 20285 20JU0 20404 40903 20413 20487 20497 2aü0a 20606 30018 SJ6J4 30090 20706 Verbeterln ON gn 6de kla 0El0 I0EE 0 70 e 1ste Uis 6034 ftioet rijö 8091 20460 mo t mi 20480 Geen Pr men 4600 moet Un 4681 471 mr et 7lin 4 03 19807 1994J 9081 20143 J0162 20301 J0486 208r8 20M1 20990 mof lüi met Prtmlcn van t 0 4041 20874 20889 en allen 20541 30571 20581 30010 2a 5 20088 20835 30833 20S8T 20900 30974 ontbreken Hebt U il eens een kle iiitje 1 IP a a IStO W RUTGERS TAMIMUITf Praktlik hervat ELEIWKS TCL m GOUDA O 331 Persoonsbewijzen wordan bll k BS h faarteht Idar in dit blad per 1 Maart tagavoord Waehtniattot kat laatst Laat nu reeds Uw Pasfoto maken iiü Real Foto tjinge Ttendeweg S2 QOUDA BON op vartoon van deza Bon 20 0 Reductie yadrtweg 147 te Hilversum op don prijs Uttaluitead varteon vandaia Bob C 333 40 IjOSSE numi VM de GOUDSCf courant z B dageiyiis verkrijgbau a BAKKER Spoorsli a o E BRUYNIKS Kon Wilhelmi5 N V P J ENDENBUft VeertUI 18 J D GROOT I Wachlelslraat 41 A HAMOEN Burg Martent De Kiosk N RIJS Kamemelkslool I SCHOUTEN Vonil hoek Roemer Visseli SPOORBOEKHANDELJ BOSKOOP F C WILLIK Zijde no 14 Telefoon en bij de agenten in de omlli gemeenten 4MfS DE VROUW van morgen Jame dt Imigh pM eer cee vrfjwilUgen arheidtdiemü eer preewea tt mede ter verieteriitg om ket wederI zirifscAe begrip tusscke de venchil I lende groepen der hewAMng ir 4p 3im ae 9 g e v r iB ae as r s tr haar hH l ScAeltciu m GiUav sIs practiscli een oed reaulAnuterdam verfchencn botkj jSe taat worden Iwrelkt ntet het rf J u tewerkiteUen van itodstie vrottw Mn moriieii geett woonsters op het platteland a onflh een oeeriicht t d geiehieir oe werkzaamlieden van denKto der vrouwenbeuieoino tnurbif t i er vrouwelijken arbeidsdienst de nadruk op Icot dot ook iete b wt iito k i etiolutie i l als een reootuHe muel uord pden Oe orouv is ook thkns zegt zij f og niet ten r olU noeschakeld het beuiustzlin dat ook s4 pHchten heeft te draven tegenover haar volk beoint noo slechts tuail lot haar door te drtnijen Niet onnoodig laten wachten Wel heeft men den laataten tijd In ver chiUende plaatsen In ona land mooi werk van de Vrouwelijke Vrijwillige Hulpen SeKien doch ora den plicht waarvan zü Elch bewust is geworden te kunnen ver vullen om liaar eigen vrouwelijke taak tn de hernieuwde gemeenschap op zich te kunnen nemen heeft de t edertand che vrouw behoefte aan een opleiding tot staatsburgerschap waardoor haar sluimerende capaciteiten zullen worden gewekt en waardoor zij haar eigen vrouwelijk arbeidsveld duidelijk voor zich zal kunnen rien Dr Jane de longh die zelf een leidende functie vervult bij het Korps Vrouwelijke Vrijwilltgers te Amsterdam geeft enicele richtlijnen aan welke volgens haar noodjakelijkerwijze zullen moeten worden gevolgd wil de vrouw zich tot een dergelijke opleiding aangetrolckeo gevoelen Vitslmtend vr unlüg De mogelijkheid van een ariieidsdlenst por vrouwen beziet zij uitsluitend van maatschappelijk standpunt daar de werkloosheid o Jer vrouwen in ons land niet van dien aard ia dat van ingrijpende aiaatregelen sprake behoeft te zijn Voor en T r ij w i 111 g e n arlwidsdlenst zou den volgens haar in aanmerking kunnen omen meisjes tusschen 18 en 25 jaar ie zich voor een tijd van bijvoorbeeld drie of zes maanden voor belangelooze liulp ter beschikking zouden M illen stellen Reeds met een gering aantal deelneemsters zou een interessante proef te nemen zijn waaruit opgemaakt zou kun K a worden welke eischen aan 4e arbeidsters gesteld zouden moeten worden B welke soorten werk het mwit voo diMwt ia aanmarklnc sauden Inmiddels is zuTV een proef in on land nomen door de Federatie van Chr Ver eau n voor vrouwen en melsjet met Mr werkkamp aan de Vecht raarscfaljnlijk zou dok in ons land al souden zich niet tot den oogst moeten beperken doch zouden er op ingesteld moeten zijn in het bijzonder de plattelandsvrouw tegemoet te komen in haar zoo omvangrijke taak in gezin en bedrijf De gezinshulp zou slechts een gedeelte van den dag in beslag moeten nemen en zou moeten worden aangevuld met theoretische opleiding voor maatschappelijk werk met huishoudonderricht gezondheids heidsen envoedingsleer en met de zoo noodige technische opleiding welke de vroynr thans vrijwel geheel wordt onthouden Aan lichamelijke opvoeding zou zeer veel aandacht moeten worden besteed ook om de werksters te harden voor haar ongewone en zeer vermoeiende taak PlaUelandsmei$it $ naar de st eH Voor meisjes en Jonge vrouwen uit kleine gemeenten en dorpen zou binnen het kader van den arbeidsdienst niet zoozeer hulp in plattelandsgczmnen in aanmerjjing komen als wel maatschappelük werk in de steden waar zij van haar kant met onbekende levensvoorwaarden en omstandigheden in aanraking zouden Je moet leeren wachtenl zoo zegt men tegen een ongeduldig kind Natuurlijk is dit zeer onredelijk want hebben wij volwassenen geleerd om te wachten Men moet alle mogelijke dingen door oefening en eigen ervaring leeren kennen doch niet door wachten Men ziet de postbode In de vrerte aankomen wat duurt het lang eer hij bij ons huls is zou hij een brief voor one hebben Neen hij gaat voorbij en we voelen ona teleurgesteld Wanneer we een brief verwachten herhaalt zich dit soms bü nog mentge bestelling Wij wachten op zoovele dingen op het einde van den oorlog op verbetering in den toestand van nabestaanden die ziek zijn op l erichten die wellicht beslissend voor ons verdere leven kunnen zijn Wij wachten zoo vaak op veel dat nimmer ia vervulling gaat Hgevelen zi n er niet die hun vrienden o BmJllcleden noodeloos laten wachten aieen uit een zekere laksheid Tot het onnoodig laten wachten iiehooren ook de vage afspraken als Ik kom misaehisn morgen o overmorgen Bij een derge i omen Zij konden in stedelijke kam huizen eveneens onder deskunlige en vertrouwde leiding kunnen worden on dergebracht en voor een bepaald at i a uren per dag ter beschikking worden pesteld van plaatselijke instanties voir rrmenzorg en maatschappelijk hulpberuon vereenigingen op het gebied van volksgezondheid enz Het spreekt vanzelf dat de kosten verbonden aan een dergelijken arbeidsdienst voor vrouwen niet door de vrouw n zflf kunnen worden gedragen ZIJ zouden slechts haar werkkracht ter beschikking behoeven te lellen en even utel i lfeen klem zakgeld bij wijze van v ldij kunnen ontvangen Van zeer g oot maatfchapt elljk oeiang zou het conté t zijn lat tusschen vrouwen uit verschillende groepc n der l evoikmg uit erschjllerde maatsc l Mpelijke lagen zou worden gelegd en er zou een wederzijdsch bci rio kunnen gruei u dat nu nog maar al te zeer ontbrecki Het is IntTessant van de denkofeavi van dr Jane de longh kennis te nemen raar dat neemt niet eg dat er o im J dcliljk tal van vragen op ijren weikc beantwoording in de practijk waarschtin ijk nog vele moeilijkheden zouden opleveren IQke afspraak kan het gebeuren dat één t er partijen met mooi weer één of twee dagen tevergeefs In huls blijft wachten omdat het bezoek niet verschijnt Had men dit kunnen vermoeden dan was de dag wellicht anders Ingedeeld en had men niet telkens uitgekeken of de verwachte nog niet in aantocht was Zeker de afspraak was vaag en degeen die de toezegging van het bezoek ontving had op een meer gedecideerde afspraak moeten aandringen zoodat de teleurstelling van vergeefs wachten voorkomen had kunnen worden Het eigenaardige Is dat degeen die geneigd ia vluchtige afspraken met een misschien te malfen er veelal niet verder over nadenkt en zich nog minder realiseert of de dag van een ander er niet volkomen door kan bederven Afspraken zijn er om nagekomen teworden en iem ind voor niets te latenwachien ia in strijd met alle goede vormen Laten we het wachten in andererleven toch voiral beperken tot die dingen waaraan nu eenmaal iLata Ie veranderen I Cl De zuinige huisvrouw Voor i et wasst hen van de kinderen wordt dikwgls een spons gebruikt Deze wordt echter op den duur minder fnsch bovendien is het aanschaffen van een nieuwe gpons vrij du ir Het beste is daarom een waschhandje te breien van ongebleekt katoen Het liefst voor elk kind één met een ander gekleurd randje DU waschhandje kan met d witte wasch worden uitgekookt en is dan telkehs weer frlscb Men breit het op de volgende wijze 60 steken opzetten 5 ribbels breien recht heen en recht terug daarna 19 c m recht heen en averecht terug breien Afkanten en onder en zykant dicht maken Uit de beenstukken van oude kousen kan men met behulp van een goed patroon kfnderkousjes knippen Men stikt ze machinaal in elkaar en werkt de naadjes af door smal driemaal langs te stikken en dan de naad precies langs bet stiksel af te knippen Deze manier is trouwens de beste afwerking voor alle stiksels Van tricot ook van verstelwerk Met behulp van een goed patroon kan m i trouwens de versleten ondervoeten van overigpns nog goede kousen heel goed veritellen Vooral als men teen en hiel trersterkt door ze dubbel te knippen WENKEN Indien men een flesch wit afsluiten en de kurk is nergens te zien snijdt men een tuk van een aardappel in denzelfden vorm als de kurk omgeeft dit met een dubbel vetMi papier en sluit hiermede de fl K h af Taille banden van rokken kan men stijver maken indien men stevig met een stuk huishoudzeep over den onderkant wrijft en daarna aan den anderen kant c trgkt met een heet ijzer Vijf variaties op éên japon Bovens aand Japonnetje posi zich volkomen bti de tvdsomjrtandtffheden aan omdat hef op uerschiliende w zen kan worden nedragen Hef Uiordt oemaakt t zovnerg ran donkerblauw linnen s linter uon dunne uollen slof in ieder geval van poede kwaliteit zoodai men het lang kan drogen Door de nerschillende oaria ics zal hel nameltik in eéén geval eentonig worden Ziehier hoe het telkens weer een onderen indruk zol maken I Men kan op de Japon kleurige moderne sieraden goed tot hun recht lofen komen hetz in den vorm van een collier nftt hanjier hetzH in den vorm von iwee clipsjes in de hoeken van den vterfcont uiloesneden hals Il Twee gele of witte geplisseerde ztfden strooken aan elk waarvan oier knoopen ztfn bevesiigd en kan ze on der eenige moeite in de oier knoopsgaten telfce aan beide lijden van Het voorpand zün aangebracht vastknoopen JIJ Een showKJe t an bedrukte gebloemde oi gestreepte zVde of van lamé De uiteinden zVn uwer elk van vier knoopen voorzien We fcnnnen de knoopen van de Japonstof maken maar dok ren de tid van het shawltje Is dit bVtMior beeld van roed genopte z de dan s hel o aardig rood kneopen te emen IV Ben retters vettje van rose slqu met rose knoop is V gen Sehoteeh lint geregen door de knoopsgaten en de fapan en het midden met een sirl enMngefcnuopt Slaapsokkaj N ojlig bngeveer 125 gr wol 6 puntal en aaidM no 3 Oor uitgehaalde d kan worden verwerkt die men eerst ora een plankje windt daarna op vprscbfr lende plaateen bij eikender Jïindt en volgens door een sopje staat Eenlfl malen uitspoelen en aan een lijn a drogon hangen met een vertwaring sis den onderkant om te bcTOrdercn lii de draad gelijkmatig strak zal drolit Op deze manier behandelde w jI bn op als nieuwe De patentsleek leent zich het best slaapsokken aangezien deze zeer rekbstt IS Hij wordt als volgt gebreid 4 heen en weer gaande toeren Ie toer Kantsteek afhalen 1 tJ recht averecht omsl averecht sf Van af herhalen en laataten steek rtOt breien 2e toer Afwisselend lus en st tezan breien omsl aver afhalen Deze twee toeren vormen het patrooo 32 Steken los opzetten en In den patentsteek 61 toeren ongeveer 39 c m I hrela Daarna 1 toer recht waarbij men va steek met omsl als I st breit Vcrvoljess door de steken voor den teen eenlli malen den werkdraad halen en afkantej Hierna worden voor het bovenste ml den daf op den voet korat de ksntj steken dichtgenaaid van den teen af c 38 tussen na tfa beide kan cni later worden opgenomen voor het brert van het been Mei zet het werk op vi naalden voort op 60 st nadat eerst opzetaleken voor de hielvormirg II du htgcnaaid Men breit nu 20 toeren recht 2 averecht daarna los afkant en afwerken met een schulp 5 stokj 1 losse 1 vaste 1 losse 5 st enr I Een koordje draaien of een eind loM met dubbelen draad haken en oor opgenoiaen randsteken leiden Hit koortC daarna van kwastjes voorzien