Goudsche Courant, dinsdag 28 januari 1941

i is y GOUDSCHE No 20540 woensdag 29 Jafiuari 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Jtfieanfc Directeur F TIETSB Postgiro 48400 Bur Markt 31 Tel 1741 METAXAS OVERLEDEN ngelpnd kan zichzelf niet meer helpenff aldus admiraal Rader 5 dert het begin van den oorlog 6 3 ntiilioen ton scheepsfuimte tot zinken gebracht waarvan twee derde dpor het duikbootwapen cj f0psverliezen voor Engeland onoverkomelijk Groote Duitsche vloot na den oorlog HET OPLEIDINGSKAIVIP VAN DEN ARBEIUSUIENST TE NÜNSPEET ligt middtn in de heide en om het den bezoek s gemakkelijk te maken hebben de cuifsi iten in het dorp Nunspeet origineele richtingaanwijsers geplaatst fPoIi yooni De man achter de schermen in Amerika Wie is Bill Knudsen de organisator der oorlogsindustrieën Ben man met een waarlijk Amerikaansche geschiedenis Vjn een V P B medeuïcrker ILSON had zijn overste House als poltiek raadsman President Roosevelt heeft zyn tiopkins en zijn overste Donovan Verder steunt hij op zijn voormajigen thededinger naar het presidentschap Wendel Willkie maar bovenal heeft hij Bill Knudsen Deze is leider en organisator van de geheele Amerikaansche bewapeningsindustrie Behalve zijn geamerikaniseerden voornaam heeft de man niets Ameri kaansch Hij is een Noordsche reus van öl jaar Zijn haardos is nog bijna blond in weerwil van zijn leeftijd hij het ft de blauwe oogen van den Noorderling Op de school in Kopenhagen heeft hy juist voldoende kennis opgedaan om lateraals leerling bij een rijwielfabrikaïnt rywielen in elkaar te kunnen zetten boeh de rest van zijn geschiedenis is 200 Amerikaansch mogelijk Knudsen Dejhüort niet tot de mannen die met ni t meer dan een dollar op zak naar Amerika kwamen Toen hij aan de overzijde van den Oceaan zijn eersten maaltijd had gebruikt bezat hij namelijk nog 30 dollar Doch dit stamkapitaal was voltloende om hem van draaier in een staalfabriek in den loop der jaren te laten opkrïmmen tot bedrijfsleicier Op 32 jarigen leeftijd was hij mede directeur bij Ford Negen jaar lang vervaardigde hij auto s aan den loopenden band Toen kreeg hij nerrie met d en baas Én nu geschiedde er iets dat typeerend is Oor Bill Knudsen hij nan een autofabriek over die niet meer met het tempo mee kon Hu voerde massafabricage in gecombineerd met kwaliteit en binnen den tijd van twee jaar heeft hy de productie opgevoerd tot het negenvoudige Werken van s morgens vroeg tot s avonds üiat Knudsen komt dus uit de autofabri cage doch aulo fabricage in grooten stijl want hij bouwde niet alleen automobielen doch vervaardigde ook al de teservedeelen Onafhankelijkheid is alles voor Knudsen Langs dezen weg kwam hij in de werktuigindustrie Twee jaar geleden toen hij nog auto s fabriceerde ver I diende hy een slordige paar honderd w Da opperbevelhebber van de D Jk marine groot admiraal dr k ft naLr t D N B meldt D SKhter d de wcrkUieden der wer Duit groot aamiraai ar Ra hMft na D N B meldt Dins hter d de wcTkliieden der wer B van de Dcschimag te Bremen toe Sroken De opperbevelhebber be e o a het volgenden Oe murine heeft in de eerste vier ien van den oorlog groote sucZ B behaald en do wereld door de rheid van haar operaties laten Scn Het belangrijkste resultaat umweest de bezetting der voornaam ét Noorsche havens De heldenj de daar volbracht zijn worH in tie isescliiedeni geboekstaafd De naam Narvik schittert als een oni Mankeluk symbool van Duitschen jolfctcnmoed door aü e tijden De óverwmning in het Westen heeft met de bezetting der Fransche kusten aan het Kanaal en den AtlaRtischen Oceaan deTOltooüng gebracht De Engelsche verliezen Vervolgens ging de gtootadmi nal over op het Engjlsch tonnagewrlie en verklaarde dai men kanleggen dat alleen d rj het konvmistelsel omstreeks en kwartT de tonnage die iiji vredestijdvoor den invoer van d elide hoeveelheid artikelen noodig is verloren gaat I D belasting van Britsche eepswerven als gevolg I van de omi ndigheid dat vele goeqeren vroeger i il Europa gemakkelijk n in korten ld E ii eland bereikteri i doch thans i er gnKiieren afstand aangevoerd uoitcn worden is buitengew oon iwaar ra vermeerdert de moeilijkheden van Engeland s ravitailleeringspositie in looge male Indien nu j liet Duitsche liuiliboolwapen ondersteund door het iKiitwapen en de strijdkrs hten over e dezen uitvoer met succes en stel tig hindert en in stijgende mate lijiWujks waardevollei tonnage tot aken brengt dan i t het volkomen uidelijk dat Fngelanu vroeg of laat Met bezwijken omdat iljtx leven en un met zyn toevoer staat of valt Want Engeland is tegenwoordigniet meer in staaf de verschrikke üke verheien aaii schepen op te Mttu door aanbotiw Engeland gaat B onvermijdelijken ondergang Is sneller tegemoet Geen macht aarde kan dit noodlot meertttnhottden Engeland kan zichzelf meer helpeik en elke hulp vanNlea af i o t ié ieder geval te laat inien de krackt van de Duitsche 8en I j ïnllirtkt tlians het hulpgeroep iï oritsché machthebbers over den ischcn cqaan naar Amerika ÏTm Wig is een bewijs voor ende reeds gebroken macht i iv aah te vc 8r n dan kan 1 zoodanig het deemoedige snféeken jjl i ug v Peemde mogendheden liet hr r overwinning beoogen fiZh de Britsehe dwangKito r PPeii zoo vervolgde Rader oeleTnT tnag EngeUnd den lust t ken I lijn hand uit te loo 1 J j l rooven van een weer olkeii f meer mogen vrije OcJitthJ onVerzaddgbaren o ft nj ri van die uitbuiters geVTjgj oraen en nimmer meer mogen tWftti P utici verklaren dat er l oen Duitschers te veel Inü r t fndat het niet overeenfc J geldelijke belangen van Bl JT ate kapitalisten dat het Jöse volk zijn plaaU op de wereM tiii u o t volgens zUn Sten racht volgens zijn gees n cuUureelen rgkdom Duitsche arbeider in de eevate linie De Duitsche arbeider Staat in den strijd om de Duitsche vrijheid naast den Duitschen soldaat in de eerste linie Zyn werk en de arbeid zijner handen hebt en de Duitsche wapens ge ehapen Voor de maiine speelt ie werfarbeider een bijzonder belangrijke rol Van zijn bekwaatnheid en ziji prestaties hangt de doeltreffendheid en gevechtswaarde van het oorlogsschip af De Grieksche minister president Metaxas is naar uit Athene gemeld wordt vanochtend om 6 aur aan een liartverlamming overieden De prestaties die sedert het begin van den oorlog tot nu toe op e scheepswerven volbracht zijn zoo oy stateerde Rader zijn buitengewoon groot De prestaties van vorig jaar zijn voor een deel onder zeer moeilijke omstandigheden geleverd menig verlies is ingetreden Het gaat om de Duitsche toekomst Admiraal Rüder betoogde daarttp dat sedert het begin van den oorlog 6 3 millioen brt vijandelijke scheepsruimte door operalies van de Duitsche zeestrijdkrachlen tot linken gebracht zijn waarvan twee derde door het duikbootwapen De verr nietiging van vijandelijke oorlogsschepcn is eveneens belangrijk Me r dan 450 000 ton heeft de vijand elf toegegeven en wy weten iauBei s hoeveel hij verzwijgt Daartegenover zijn de eigen verliexen gering Tot slot betoogde Rider dat het voor Duitschland in dezen oorlog om zijn vrijheid en om zün lerensrecht gaat om zijn geheele toekomst als volk en staat In dezen strijd moet en zal t overwinnen De strijd wordt voortgezet totdat bet aar der Groot admiraal Rader behandelde daarop de uiterlyke gevolgen van den oorlog v er het leven der arbelder De scheepswerven zijn ev rals de zuivere Woonwijken zoo verklaarde hij in dit verband blootgesteld aori nachtelijke Bjitsche bomaanvallen De verliezen en de schade zijn gelukkig zonder beteekeni s Het personeel heeft evenwel uitmuntende arbeidstucht aan den dag gelegd en zoodoende de belemmeringspogingen van den vijand met succes verijdeld Hierbij he ft dei fabrieksluchtbescherming vooral bij gedragen tot het voorkomen van aanzienlijke schade Thans treft de volle vergelding den vijand Wat de vijand tegen dé Duitsche burgerbevolkftig onderneemt wordt hem honderd yfrn duizendvoudig betaald gezet In lïfl verblinding meent hij dat hij J et weerstandsvermogen van het Duiuche volk door terreuracties aan het wankeien kan brengen De Duitsche arbeider eeft daarop het juiste antwoord gegeven door zijn inspanning nog slechts te verhoogen en ik acht het in het bijzonder een verdienste van den ai4 eidcr dat wij op het terrein van de marine niet alleen onze scheepsreparaties maar ook ons bouwprogram volgens de vastgestelde termijnen hebben kuraien uitvoeren Nieuwe mynschacht De nieuwe schacht van de Staatsmijn Emma te Hoensbroek De geweldige betonnen bouw van den schachttoren Het ZvUen beslissing slaat Groot Brittannic heeft den oorlog gewild Groot Dnitsehland zal hem zegevierend eindigen Als de oorlog beëindigd is zal de vloot de uitbreiding en afmetingeti krijgen zooals aan een wereld mogendheid betaamt Rader dankt de duikbootbouwerf De opperbevelhebbers der marine admiraal Rader heeft in een order uitirv gegeven aan zijn dank en erkentelijkheid jegens allen die bij den bouw vap duikbooten werkzaam zijn Hij wijst èr op Bat de marine in voorbeeldige samenwerking met de scheepswerven en wapenfabrieken in ongekend korten tijd de beste duikbooten ter wereld heeft gebouwd die door de soldaten der vloot op beslissende plaatsen ter overwinning gevoerd vorden WAT DE OORLOG ENGELAND KOST 12 ntiilioen pond per dag Verminderi g van goud en dollar saldi Morgi i lhau de In zestien maanden oorlog zijn de Engelsche gouden doiiarsaldi met 2 il6 milliard doUir verminderd Thans is voor wrpc aankoopen in Ami rika nog een bedrag van 1 811 milliard dollar beschikbaar De Engelschen hebben reeds een schiild voortspruitende uit reeds geplaatste opdrachten van 1 4 milliard dollar Engeland heeft toegestemd in bekendmaking van deze tot dusver geheim gehouden cijfers Engeland s valutavoorr en in Amerika zien er als volgt uit 292 millioen an goud 54 millioen dollar aan regeeringsbczit 350 millioen in parüculier bezit 616 nsilioen aan verkouptfi effecten 9Ü0 millioen dollars aan rechtstreeksche en gemengde beleggingen Hiervan hebben de Eng lschen een bedrag van 350 milioen dollar in particulier bezit opzij gelegd voor de noodzakelijke handhaving van het zakenverkeer 30 millioen goud dat over dfe heele wereld verspreid is en 21 mili lioen dollar voor toekomstige opdrach i ten in deviezen Derhalve il voor in i koopen in de Vereenigde Staten een bedrag van 1 81 1 milliard dollar beschikbaar De oorlog kost Engeland per dag twaalf millioen pond sterling of zestig procent van het nationale inkomen en de uitgaven stijgen met den dag Tot dusverre is veertig procent van de uitgaven door belastingen gedekt Morgenthau verklaarde op vragen nader dat hü eenigen tijd geleden in gedachte Engelands oorl gsschulden aan Amerika ten bedrage van ongeveer 5 7 milliard dollar heeft afgeschreven De bevroren FraAsrhe saldi bedragen zonwat 1 6 milliard dollar en bestaan voornamelijk uit goud en effecten ÜALK AN De NA DEN ROEMEENSCHEN OPSTAND nieuwe regeering De verleg Twoordiger vat de V reniete Boekarest meldt dat men n ebjegtipve RoCmeensehe kringen erklaart dat dé nieuwe regecring in liooge male het vertrouwen van het Paiemcensi he v uk bezU Zij is met groote tevredenheid ontvangen aangezien haar samcn sitpning n volledige w aarlxirg vormt voor ion ijnnenlandschcn vrede en de ver evifting van de beslaande orde garandeert De leider van den slaat heeft zijn medewerkers gekozen onder de bekwaamste soldaten en aan het hoofd t an ecni ge speciale vakressorts da geschikte burgers geplaatst Allen ïoo verklaart men in genoemde kringen verder hebben met de grootste bereidwilligheid gevolg gegeven aan den oproep van den generaat wiens populariteit thans grooter is dan ooit tevoren 12oH Ch tflaoH Zon op 9 28 onder 18 19 Maan op 10 03 onder 21 01 Men is verplicht te vef dnisleren van zonsonder an2 tot zonsopkomst Lantaarns Tan Toertnigcn noeteii anr na zonsondcrgant ontstoken worden i duizend dollar per jaar Nu weet hy niet meer hoeveel hij verdient Hij heeft niet eens tijd om er over te gaan zitten nadenken Thans is hij een van de machtigste mannen in de Vereenigde Staten De geheele bewapeningsindustrie berust in zijn handen Hij leeft als het ware in de schaduw van het Witte Huis Hij treedt weinig op den voorgrond Hij werkt van s morgens 8 lot s avonds 7 uur rijdt dan naar huis en werkt verder Doch de bewapeningsindustrie waarvan geen enkele officieele instantie tot op dit oogenblik kan zeggen hoeveel zij produceert voor Amerika en hoeveel voor Engeland bespeurt overal de hand van Knudsen die haar tot grooto spoed aanzet Eensklaps worden bijvoorbeeld je gouverneurs van de verschillende stalen verrast door een bevel uit Washington dat zij dadelijk beslag moeten leggen op alle werktuigmachines in hun staat die ongebruikt staan Knudsen heeft den Amerikanen met k era van redenen uiteengezet dat de bewapening van Amerika in het gunstigste geval niet gereed kan zijn voor het einde van IU42 Hj heeft ei hekel aan stilstand Daarom mag er on geen enkelen staat van Noord Amerika ook maar één werktuigmachine zijn die niet werkt Knudsen is tegenstander van het weekeinde Dal alles bereikt Knudsen op weinig opvallende wijze door middel van suggestieve brievem waarin hy mets cischt doch aanbevelingen geeft Wanneer het hard tegen nard gaat weet hij evenwel zijn mannetje te staan en dank zij zijn laai volhouden trekt hij altijd aan het langste eind Hij is geen voorstander van sociale politiek Hij vindt dat dalardoor de luiheid in de hand wordt gewerkt zonder dat hij daarom uit het oig verliest dat er in de V S altyd nóg 17 millioen werkloozen zijn Het weekend vaii Vrijdagavond tot Maandagmorgen is hem een doem fn het yog Hy ziet daarin niets anders dan 4en vertraging van de productie waarin ue n achines stilstaan Wat de mrnschen cireft die interesseeren hem minder Knudsen is niet persoon ijk bevyend met Roosevelt zooals rIopkiAs Donovan en Willkie Hij is door den prcs dent bevorderd tot leider van de jowapenirgsorganisatie omdat oOiCvel t in hem de i geschiktcn min ztg Ovtrigens maakt Knudsen van zijn Fos tie geen misbruik om te streven aar het dictatoiichap Hij wil slechts organiseeren producecren en daarisQ geld verdienen