Goudsche Courant, woensdag 29 januari 1941

TWEEDE BLAD mmÊmmmemmamÊaam BWrENUM 485e STAATSLOTEBlj VIJFDE KI AlSt ZEYZSDt L 1 Trekking van 29 Januari DUITSCfflAND VAH VtDKK LSC B0JMUCHT BEKENDMAKING VAN DEN ALGEMEEN GEMACHTIGDE De algemeen gemachtigde voor den vederopDouw maaat het vu gtuae üe Aead ten aantien van den wederopbouw van Kotterdam Voor de uitvoering van het nieuw stadsplan Zoi net noodig zyn de letlei K n in liet verwoeste stadsdeel oili eiiW te verkavelen Daarom al a i suusdeel grootendeels worden o eigend Aan de eigenaren van onteigen iien ondergrond van verwoeste opsoii tn zal dan een au uue kavel grond waraen toegewezen Deze toewyzuig zol door den algemeen gemachtigde k our dea wederopuouw geschieden De vooibereidmg van aeze toewy ng geschiedt door t Adivesbureau Stada dn tvotlti iajii gevusugd Nieuwe rtlarkt 1 ie Rotterdam Hoofd van dit ourtdu IS de heer ir W G Wittpveen secretaris de heer D van Drial van Wageningen Het IS ocdoelmg van de leiding van du buredU de voormalige eigenaren die voer toewijzing van grond in aan merking komen op te roepen voor een oesprekiBg om hun wenscnen te leerm Kennen De afwikkeling zal zOovetl mogelyk straatsgewyze geschieden i ig nareo die scnade door stilstand van hun bedryven iyden en onmiddel lyk met heroouw wulen beginnen om hun bedryven zoo apoedig mogelnit weder op gang te brengen zoudea zien intuïsehen zonder oproep af te wacn ten scbriftelyK lot iet Advieebtireau Stadsplan Roiterd ini kannen wejideii om hun wenschen kenbaar te maliën De algemeen gemacntigde kap ter betaling van onteigijnden grond ooi legen den wil van den voorm4llgi n eigenaar aan deze anderen grond toe wyzen Ligt dit m het voornamen maw Is bekend dat een tocwuzuig niet m overeenstemming is m t d wenschen van den voormdUgen leige naar dan krygt die eigenaar dairvja beneht Hy kan dan binnen n te royn van H dagen zyn oczwaar tegen di toewyzmg sehriftelyk iniienen by een voor de behandeling vïSt die bezi aarsehriften ingestelde commissie genaamd adviescommissie grondtoiwyzmg Rotterdam gevestigd WesLzesdyt 122 Rotterdam Voorzitter van de e commissie is mr J acq Dutilh setre lari mr C J de Vnese Ook ind en voormalige eigedaren van onteigenden ondergrond van ver woeste opstallen van meening zyn dat door het Adviea reau itadiplan Rotterdam onvoldo ide met hua he langen wordt ret jng gehoiidtn waardoor herbouw onnoodige vertra ging ondervindt kunnen zii zien sehriftelyk tot de Adviescomirissie Grondtoewyzmg Rotterdam Wesaee dyk 122 wenden 47W 17471 3199 Umt 13187 9392 141SS 4728 12999 13384 Um 21T4 3212 M I 11712 1U 9 13721 üT i56n I Strategu e cbieleii in Londen aangevallen Bet oM ert evcl der wcemiadit dedt Een duikboot heeft U SW bJt aan T iamidittke koopvaardUscbeepituiinte tot sinkcn g n acbl Ia bet kader van de fewapende verkenniDg bebtieo gicteren enkele ceMCbUvuegtiuflen met goed gevolg trategiKhe doelen in Londen met bnaaat ea brandbommen aangevaUen Bovendien wendso treflen geplaaUt op Morwegwerkcn in een tad in OoctXn geland in bet zeegebied t Weiten van leriaad hebben lanfeaiatanda boni IBenwerpers een vuandebjke kot vaarduachip van 4600 b r t tot zinken gebracht en twee andere koopvaardufcfaepen eroattg begciiadigd Ver dragend geschut van het leger heeft op nieuw atrategitche doelen m ZO Engeland bacboten De vuand heeft gisteren en in den afgeloopen nacht noch boven het Duit che rijksgebied noch o¥eii de bezette gebieden geiiiogim Een eigen vliegtuig lyordt vennist PRUiUiN VAN S eSM I988I I29S3 IM7t 478 19407 13998 1572i JS I 6880 10434 13217 15 ill iS 1 7127 1948 13301 157J9 iS 7388 10887 13441 15744 Sf 7437 10661 13459 Jj772 1 S 7512 0728 13581 16un 1 7537 10744 13588 18082 iNa j 7556 10987 13773 1 M4 jS 764S 10986 14037 16115 IfZ 7888 I1088 14080 16 S8 iZ 7741 11098 K089 16 j i iS 8012 HUI 14137 1IX1U4 ÓZ 8308 11118 14278 ICeL 2nS 8449 11157 14302 IbWi ÏÜZ 8584 1338 14310 I6 M 8607 1140J 14312 Itilll 2tMl 8897 11421 14328 I6 l j ioiH 8858 11488 14889 17U9 Jml 8928 11883 14763 I72UU MM 9031 11884 14756 172W JS 9128 11891 14761 172 JlJ 9146 11735 14810 l iii 21M 8280 11772 14871 Mirt Ju 9415 11929 14993 177 f i 2 9613 12080 18088 ngSi 21141 9627 12113 18143 1781 I SIM 86S3 12li4 15249 1781 1 2111 8T93 12189 18289 17Uj 214t 9807 12277 1S338 T IS I 21731 10021 12308 18414 181X11 2 7 1015 12594 1S481 181 n SH lOZOC I28IÏ SmtMBENSCRE GEZANT AFGEZET De Koemeenidie gezant te Berlijn Constantm Grccianu is met Ingang van 24 Jantjan van zyn functie ontheven ITALIË UEGBKBEmQm VAN HBDEN 15991 16006 IbllK 16114 16141 16186 18211 182 UZill 182bt 16276 16287 16312 16424 16iJi 16510 16551 l 5 o 16 82 165J1 166 i1 1661i 1664 16698 18727 16732 14766 187M 18786 197H 16801 19W 16819 19927 18842 19844 18857 IWN 168 20017 16884 20073 18891 20131 l ll iOlX 16957 201 16984 20134 17011 ailM 17026 MOat 17047 30i 170DI 20at 1700 204U 17128 20471 17 HO 211411 17132 347 17131 20iN 1711 206111 172U umi Belangröke stellingen in Albanië veroverd AAMVAI TEN ZUIDEN VAN DEBNA AFGESLAGEN Het 236 te communiqué van bet Italiaanache hoofdkwartier luidt an het Gneksche front hebben etiea van plaataelijken aard ons in ataat gesteld ons van belangriike stellingen meester maken Gevangenen en wapens zyn m onze handen gevallen Oaze luchtmacht werkte aeti met de Mldere wapens samen m venchillende actoren en bombafdeerde bovendien zonder ophouden wegen installaties batteryen en troepen van den vyand Ook militah doelen te Sahmiki en de Epeorwec naar Athene werden ernstig getroffen Tijdens luchtgeveehten zijn vo vyandeluke vliegtuigen neerge haald Twee onzer vliegtuigen z jn niet teruggc keerd Ten Zuiden van Oema fat Cyrenaica hebben onze troepen een aanval van viiandeluke gepantaerde divisies af e slagen enden vuand aanzieolijke verliezen toegebracht Onze luchtformaties hebben den grootst mogel ken teun verieend door de gepantserde afdee Jincen de gemechtiniseerde strvd middelen ea de troepen van den vijand zoader Ofihouden met bommen van licht en zwaar kaliber en met machinegeweervuur te bestoken Een luohtformatie onderstheuJde zich bijzoader door haar overmoed en heldhaftig optreden In den sector Gallabat in Oost Afnka is een vijandelijke aanval af geslagen Aan het front m Kenya hebben onze troepen den vyand bij her haling aangevallen en hem gedwongen terug te trekken On e luchtformaties heU en de gemechaniseerde strijd middelen en de troepen van den vijand op doeltreffende wyze gebombardeerd Bntschc vliegtuigen hebben aan vallen op Asmara gedaan zonder schade te veroorzaken Een Engelsch vliegtuig dat inboorlingen ui een plaats in Sonaliland met madiinegeweervuur bestookte werd door het luchtdoel geschut neergehaald Geen Britsche troepen naar het GrMcsche front MSCBODWINGEN VAN ITALIAANSCHE BLADEN De Popoio diBoma schruft dal Engelaod dat eem zoo gul was met beleften Jegens zön beschermelingen thaas bu monde van generaal Waveli te Athene heeft medegLdecId dat het voorloopig met mogelyk is Australi chc of Nieuw Zeelandsche troepen VM b t front ta Harmarica naar Griekenland te zenden Het blad voegt hiOMm toe dat Italië de str Btrachten va het Britache njk m Ifoord Afrika bl ift bmden lïantpürten door de auddellandacbe Zee zyn tot een groot waagstuk geworden doordat de zeeeh luchtvloten der spilmogendheden de trMt van Sicilië scherp bewaken ITolgen de Messagero as het Enfelands plan na een sneue zege over ce Italiaanaeli troepen in Noord Afrika de vrijkomende strydkraehten m Griekenland ló het vuur Ie brengen en teaeJukerMjd Turktie te betrekken m zyo plannen tot uitbreiding van den oorlog De Italiaansdve tecenstaad TChtCT heeft al deze plannen verydeld Het bezoek van generaal Wavel doet u de Grieken die In Vertrouwen op de Bagclaehe beloften zich in het ortofsavoBtaur atertten hun onvoor tKM hnd Uiztm aldus het Wad AZI £ Thailand en Indo Quna K WAi BNnn 8TANBS OONFBBEMnB Ijt inlichtingenbureau te Tokio Wt bekend c aakt dat de wjpe i ttHtandsbeapnlcingen nopens het MIMflucbtl tiuachen Thafland en Fianach IndoChina gchuuden zullen worden aan boord van een iapansch orJuesschip ddt zich ter bongte va i B ffia m volle ace tievjnul De Japanjche delegatie Ier coDferen Mu onder leiding itaan wan gene M majoor Raisjiio Soemita den teider van de Japansrhe miUtauc i e te nwMeb Indo China Het wetsontwerp op de hulp aan Engeland NOG MEER AMENDEMENTEN Ook de republikeinsdic leden van de commissie voor biutenlandscne zaleen van het Huis van Afgev aardigdcn hebben thans amendementen ingediend De republikeinen willen de geldigheid van de wet tot éen jaar beperken Het zenden van convooien naar de oorlogsz6ne zau slechts met gocakeunrg van hel Ccwgres mogen gesdueden Den prt ideot zou verbod n worden AmeriiiLaaiiscbe oorlogsscbtpen zonder goed keuring van het Oor gres aan Engeland af te s aan De financieele hulpverlec nms aan E geland zou tot 2 milliard dollar beperkt worden Voorts stellen ide repubhkeinen voor niet toepte staan dat Amerikdailiehe havens worden opengesteld vooi herstel van Engelsche oorlogsschepen Ten slotte eigdicn zn dat de Engelsehf n voor de iiun geleende oorlogsmateiialen onderpanden zullen geven tot hun firaii ieele huip bronnen mderdaad n n uit tput erdaebti n Uit dr r v nn Te ir f met nibesLigneining van htt At vd dic g wond waren opdeze wilz ïeldmzaraelmgen te houi en en dezcsi vorm van verkrijging van middelen be GELUKnCIAKEL NG IN DE STAALINMISnUE De pretadait van het Amerikasnsthc caagam voor indugtrieele organi atie irray heeft een plan ingediend tot elykaciiakclmg van alle taKken der ataalindustrie All motief heeft bii asneevoerd datjzulk een maantgel pci ja r h i i zes i o 1 ton str 11 1 j opjii ci uo lot dusvu 1 gi a wj 11 r BALKAN SLACHTOFFERS VAN DEN 10PSTAND IN ROEMENIE Honderden dooden Thaoa zyn officieel cgfera bekend gemaakt over de slachtoffers van den op stand der vonge week in Roemenie In het geheele land net uitaon dering van Boekarest zyn 14 nan van het leger waaronder twee officieren i ood terwijl 46 man van het leger waaronder 2 officieren gewond werden Verder werden 32 burgers waaronder een officier van Jus title gedood en 32 burgers gewond Voor Boekarest zftn de cijfers slechts gi deeltelyk bekend gemaakt Verklaard werd dat zich m de ziekenhuizen 444 gewonden bevinden Aan dooden zyn slechts opgegeven die welke in een bofch zyn gevonden en die welke in de zielceobuiz n aan bun verwondingne zyn bezweken Hun aantal bedraagt 370 Deelnemers aan den opatand reiuiist Volgens een officieel mededeeluig heeft de speciale krygsraad van hei 15e legercorps vonnis gewezen m de zaak tegen 17 leerlingen van de vheger school der luchtmacht die van deel name aan den oi taxid bescliuldigd werden Alle beklaagden werden schuldig bevonden Dne hunner werden veroordeeld tot 10 een tot 7 Jaar dwangarbeid Twee werden tot 5 jaar en elf tot 3 jaar zware kerkeralrat veroordeeld Bovendien zyfn alle gedegradeerd Voorts wordt officieel bekend gemaakt dat de schuldigen aan de raoiouitzendingen die de rebellen over den Bockartster radiozender hadden verzorgd konden vv orden gearresteerd Het zyn allen leden van Het personeel der omroepmaatschappy waaronder een waarnemend directeur G ondtoewüzing in Rotterdam De communistbche legers in China TSJANG KAI SJTBK ONTBINDT EB EEN Tsjang Kaï Sjek Jieeft in zyn kwali telt van opperbevelbebtier van liet Tajoenkuicleger medegedeeld dat hy een van zyn beide cum nunistisi he legers beeft Mitbooden teneude daaimêde het voorbeeld te stellen van een diacipUnaire maatregel Hy beschuldigde dit leger er Via aanvallen te hMiben ondernomen op kameraden verzet te hebben gepleegd en oproerige handelingen te hebben verricht Tsjang Kaï Sjek verklaarde dat zijd optreden alleen u ingegeven door den wensch de treflcracht van China te en Japan te behouden met door een politiek ge vod of van een partystandpunt Ook ontkende hy de lierichten volgena welke zyn optreden burgeroorlog zou belcekenea Het incident zal volgens Tajar Kal Sjek de betrekkingen van Tijoenglung met het buitenland op generlei wyze benadeelen FRANKRIJK De herbouw TWEEDERDEN DER VERNIELDE BRUGGEN HERSTELD De mtgebreide vernielingen die op last van de Fransche autoriteiten waren aangericht aan wegen bruggen kanalen spoorwegïn enz om de Duitsche troepen op te iiouden hebb ta het Fransche be h yf4leven veel seinde toegebracht Na het einde van den stnjd iieschikte men aan Fransche zyde niet over de technische middelen dje noodig waren om deze gebade y eg te nemen aldus het 0NB Terwyl de Duitsche orgapisatieTodt zorgde voor het herstel der wegen en den aanleg van noodover wegen stelden de Duitsche autonteiten arbeidskrachten der Duitsche Technische Noodhulp besch kbaar voor speciale technisch rooeilyke werkzaamheden De dood v m Metaxas KORrrZK VOLGT HEM OF Volgena een mededeehng van hel Gneksche gezantschap te Belgrado is tot opvolf T van den heden overleden Gnekachen mmistefpresident Mataxas de gouverneur van de Griefcacfae nationale bank Alexander Korotaa benoemd Door samenwerking tuescben d Technische Noodhulp de organ isatie Todt bouwcompagnieen bataljons pioniers en Fransche ondernemingen zyn thans twee denjen van de 1400 vernielde bruggen hersteld De ovenge brugg zullen bmnenkort weer gebruikt kunnen worden Ook alle belangiyke waterleidingen en etoctnsche centrales weiken weer AANBESTEDINGEN De Rykswateirstaat heeft nédtn aant esteed het maken van eer water keerenden d4jk langs de Zuidiydf van den Amer met by komende verken tusschen den mond van de Diinge en Drimmelen Het laagste Aerd ingeschrivei door A Volker te Sliedrecht ƒ 282 000 s t n werd aanbesteed het afdam mfcii van de KraeLache haven tn het bouwen van een duikersiui ui TELnOONVERKHR MET ATHENE GEfTAAKT Naar verluidt zyn aUe telefoongesprekken met Athene van Grwhache zijde stopgezet Van de Technische Noodhulp zyn In totaal ui Frankryk 5000 man tewerkgesteld Fransche ondernemm gen hadden e n groot aandeel in de werkzaamheden Intlisschen zyn de heretelde mstallataes weer aan de Fransche autoriteiten overgedragen De Technische Noodhulp blijft opdat de bedryven hun arbeid ont estoord kunnen voortzetten den Fran autoriteit en ondem nm £n £ lidiulpzaam vooral op het gebied van materiaalen sttenkolenvoorziemng AMERIKA ïrit De La Plataconfereiltie DE WENSCHEN VAN BOUVIS Na de programmatüche verklaringen van de delegatieleiders op Maandag is een begin gemaakt met de zakelijke wetkzaamhedw der ijflandenconfe rentie De tal ke ter taftl zynde problemen zullen eerat bewerkt worden door vyf suiioummissies De resolutiec en voorstellen der commissi fe zullen dan worden vooi gelegd aan de plenaire vergadering Ofschoon de vertegen woordigcrs an Argtnlinie en Brazilië m hun epeningsredevuenngen uitdruk kebjk een ver gaande ondersteuning van Bobviè ten opzichte van zyn wen chen naar een toegang naar zee hebber toegezegd wysi men in de kringen van de gedelegeerden op de tab yke met te onderschatten moeilykheden die op den vÉÊi naar de verwezenlyking van deze planaeh liggen De wensch van Bohvie IS over de nvier Pilcomaya een waterweg te krygen naar den Atlanti sehen Oceaan Ook Paraguay is eer geuiteiesseerd by de oplossing van dn probleem De regulecring van de rivier zal echter m veiband met de enorme kosten op het oogenhlik e nauwelyk mogeiyk zyn vooral daar Bolivie en Paraguay zelf met liet oo op hun kritieken economischen toestand met in laat zyn gelden op te brengen voor de leguleering van de drielandenrivjer BINNENUNO gewapend beton in den verbindmjp weg yks tbt IJs 1 tusschen weg no 18 van het R wegenplan 19S8 en d r toegang de Maastunnel in de gemeenten selmonde en Rotterdam Laagste mschnjfster was de fa v Dyk en Zn te Hardinxvein ƒ 149 9U Bond voor heemkunde in oprichting G VOORZITTER Prof Dr J JESWU T Van officieele zyde wordt gemeld VEREEMGING VAN OOODKISipN FABRIKANTEN T Utrecht werd op 20 dtzer de op richtm ivergadering genouden vat de Verceniging van djodkiitenfiibtil an ten m Nederland AJs voorloopige bt siuursleden werden aangewtzenr de ieeren A v d Helm l Mydrecit Schaalsma Nassaukade 311 Amsker dam en M H iliemsen Tuunlei tr 13 te Wuiterswyk Was tot voor kort de belangstelling voor de heemkunde beperkt tot bepaalde kringen en vereenigmgen thahs breekt h inzicht baan dat de kennis en het behoud van ons heem ein zaak is die on g e e ipolk aangaan Wy h inneren in dit ver band slechts aan de radiovoor draeht van prof van Dam de nieuwe secretaris generaal van het departe ment van Opvoeding Wetenschap en Cjilbiurbcechermmg RECHTSZAKEI9 De betrekkelyk geringe waardee ring voor het eigen heem biacht met zich mede dat er wel verschillende organisaties bestinden die zich of met een onderdeel of rUdeli tgs me de heemkunde bezighielden dat echter een bond voor heemkunde in d in zooals deze thans nciodzakekfk LAKGERECHT is volkpmen orUbrak Het enige ïïrt NAAR EEN VERBODEN EENDeIr er op dn gebied bestoftd was de p sedert een enkel jaar be tannde commissie voor heemkunde in welker commissie vertegenwoordigers van verschillende organisaties aittine hebben VersehiHerde personpn die zich op dit gebied bewegen hd ben daarom besloten over te gaajl tot de oprichting van een Bond yoor heemkunde Het voorzitterschap hiervan is toevertrouwd aan prof dr J Jeswiet tè Wageningen het secretariaat aan den hoer G A van Schalk Verspronckweg 160 te Haarlem Deze bond stelt zich ten doel de beoe niDg van de heemkunde in den mr st algeraeenen un van het woord hetgeen met zich mede brengt de bevordering èn plaatselyk èn over het geheeie land van de onderlinge samenwerking tussHien de vele organisaties welke zich thans op dit terrein bewegen Ieder die instimt met hiH strevenvan deze bond wordt verzocht hiervan poedig medsadeeling te de en aanh t secrtariaat De opnehting vanplaj sel ik afdeolingun is reeds inrbeieidiTg CELriSTERD Voor i et Duilsclw Landgericht te s Gravtnhage stond allereerst terecht een écatpaar wonende te s Grav n hage dat er van beschuldigd vuird in de maand September van het vorige jaar gcluisteid te hebben naar en verbuden z nder De man en de vtojw hebben een dienstbetrekking by en Haa sclve familie resp als huisknerht en als dienstbode Als getuige werd xn deze zaak gehoord een vrouw ei 14 jaar lang by dezelfde familie iii etrekkiog is geweest doch er aiids Nowember van het vorige jaar nist oieer is Zy verklaarde dat het editpaar dikwyls naar een Engelschen zender had geluisterd Bovendien htd de vrouw zich tegenover haar molen b eedigend o er d Duitsche bezettingsmacht m Ned rland uitgk toten In September had getuifK oVi8eni ie d met de verdachten aekiegtjn Een en ander heeft tot gevolg gehad dat zy in Novennb r haar dieneto trelUcing heeft verlaten Het echtpaar l eivi ode ecrige mal n naar een Enfelsc icn gender celuiirte d te hebben De man i io jel als ile vrouw boofdcn met mtiruk dat ly 1 t alteen hadden gr daan uit nieuwj jrigheid De recht r veKK rfle He leoer df r © E MSTE tI AM C HE TRAM MAG LANGER RIJUKN ladKitosklel Een echtpasr ii t Voorhang storjd vervolgens terecht negeos het luistren near een veibWon zewlar Voora zou de man luoh teitenover derdi dikwiils Iwileedi end over ds Duitsc i e we rmacht hnb xn uit elaten Het e rite feit werd door de vroul loegejcven H isr m4h ontkcn Je en y ngT o boi e Hien d t h i rlin vxiiiw iK rhsaIrte malen had verbodWr naar verboden fn ers te In lerfn tfe vrouw be pit ude dat et op een vr sii a j iv iit r a rom zy het tQ i Van bevoefde zyde wordt ned ge tjU dat aan r e Am icrdamsdieTramweg Maatschappy tocatemminq i verleend van heden af te ryden to s avords 10 uur De liai tramszullen om 9 uur van de eindpuntenirerirekken EiMiA DE VITOEEUNG DE l C KLDE DB WiNTERHULP NEDERi Hedenavond van 18 45 tnt 19 uit k 1 de heer J C A Coucke jouijiaiist s Gravaiihagc ovei iwide rauiozeniiei cprck n over de u daeUng dfr geiuen van de WjnW ulp Nedtrland WOENSDAG 29 JANUARI 194 had gedaan aniwoord le de vrouw dat zy het alleen had gedaan om haar man tcj lagen andere motieven had zij niet f 199 9M No 59 0 e No Z 999 No 1 900 No 409 No 290 No 1 9 No Etn echtpaar dta als getuige werd gehoord verklaarde dat de man zich tegenover hen beleedigend over de Duit he weermacht had uitgelaten Ojff had hy beweerd dat Duitsche aoldaten in Nederlandsche uniformen aan den Uoerdyk hadden gevochten Voorts had hy gezegd dat Duitsche soldaten er verhongerd uitzagen 1197 33 1112 M U 1271 3478 iMo au 1401 3943 i aii 41U lli6 4300 JT90 4440 1788 4453 1 0 4540 2003 4573 tU39 486S 20a 4721 2077 4789 2180 4887 2307 4811 2475 5017 2498 5023 2547 6042 2681 Sfit 2t 70 SOf 2717 SIOS 2721 5116 2734 5234 2752 5363 2758 5444 2945 9£49 29 5555 3078 8956 8112 8040 3161 084 8182 8303 8378 6383 De rechter veroordeelde den mantot een gevangenisstraf voor den tydvan vier maanden met aftrek vanvotJrarreït en de vrouw tot dne maanden gevangenisstraf eveneens metaftrek van voorarrest betaling vaneen geldboete van f 300 Voortsbeval hti de inbeslagneming van hetradiotoestel ramflet aangeplakt Een 21 jarige jongeman uit Koudekih ke stond vervolgena terecht omdat hy op 16 December op den gevel van het tuiis van een dorpsgenoot een pamfletje heeft geplakt betreffende den Oranjezender Hy had dit gedaan em den desbetretfenden dorpsgenoot te ergeren Vonnis gevangenisstraf voor den tyd van drie maanden met aftrek van vooraqreat ZedenmiertrUveii Tegen een 20 jangen man wonendeIS Utrecht du van vreemde nationaliteit ia eischte de Staalsanwalt wegensbet plegen van ontuchtige handelingenmet dne minderjarige kinderen tuchtbuisstraffen voor een gezamenlykentyd van vier jaar en acht maandenDe rechter veroordeelde hem tottuchthuisstriffen voor een gezamenlyken tyd van twee jaar en zes maanden ion 1019 lUJB 1046 1087 1086 1134 1178 1250 9802 9634 9707 9738 978T 9861 3748 7132 3788 7185 18J3 7189 1M4I l W IMll 180 urn 1914 IMi imn I89M i ni 19UI 8ai3 laaii 194H i 4a 1948 19 a l 5 t nm 19711 19711 18KI ma 18089 13096 18135 13238 13338 133S7 13367 13394 11448 l 99 13811 1351S 13SS0 13588 13570 13596 13 8 13718 13769 13784 13798 13820 13890 18892 11923 13932 13981 M094 14106 14111 14127 14180 14173 14211 14220 14251 14Ï72 14323 4332 14358 14413 14426 1 518 14124 14668 14579 14680 14590 14S8S 14833 14672 14693 14711 14789 14777 14818 14827 14840 14888 14931 14927 14930 14880 15021 15075 1J079 I6III 18124 18133 7230 7237 7360 7362 7134 9933 7886 16024 7380 10037 8848 3897 3983 3859 4046 4058 1272 4061 1290 4076 1305 213 lin 42 8 37 4318 8 4338 46 4422 i450 4447 1495 4454 1536 463 7715 1828 4478 7784 1708 4479 7766 r 19 4516 1737 4525 1743 4o49 7648 1785 558 7918 1773 4569 7949 4o84 7958 4608 79831839 4624 7985 18j2 4027 79881860 4845 80111920 877 80171932 4730 80U 1947 480t 8107 4833 8137 4897 8170 4848 8171 4954 8175 4981 8177 4994 8180 02l 8204 51 8213 610J 8217 5127 8220 2160 5325 8229 2184 S36B 8234 3206 54 9 8258 2342 5443 8278 2336 5al9 8307 238 1 3528 8333 2400 5540 8376 343G 5548 8148 5566 8418 SS88 8426 5i91 8436 5614 8444 5740 8455 5773 8549 5809 8563 5816 8 i 5 273U 5842 8588 2778 58R9 8648 2782 8887 8684 2786 807 8688 2818 8960 8724 2868 5998 8807 3120 6078 88119 3971 127 8890 39 6 6188 8 14 3008 6182 8971 aoW 8192 8978 3038 6207 9032 3057 6264 9040 3179 6 136 9047 3208 8403 9080 3249 6447 9113 6481 9129 6803 91333303 6507 914833 6 6512 91703325 8556 91723340 8590 92093365 6650 92273181 6885 92163386 6892 92703393 6716 93323406 6748 93393414 9749 9390 IM74 3422 6782 9148 126933438 6806 9 023455 6830 94213463 6831 9431 3S39 8848 9 3S 3548 6880 94393883 8887 M48 1883 8988 94883886 8972 95173598 7613 98833630 7084 N59 E n eveneens van vreemde nationaUteit zjjnde fabrieksarbeider stond terecht wegens het plegen vran twee zedendelicten Tpgen hem eiachte de Staalsanwalt gpvan enisstraffen voor een gezamenlyken tyd van acht maanden De rechter veroordeelde dezen man eveneens tot cht maanden gevangemastraf echter met aftrek van voorarrest en met betaling der proceskosten 7487 7518 7580 7I 09 8J0 7eo2 7679 7699 10092 10119 10180 10181 10181 10193 10194 10227 10388 10297 10307 7Tttl 10330 7848 10364 VKINTERHUIP NEDERU 1 W H N en andere sociale instellingen 10393 10398 10400 10411 10413 10438 10451 10452 19S4S 19S52 10585 10602 10745 10749 10789 10782 10787 10778 10784 10815 10892 10909 10884 11003 11074 11119 11126 1120 II4U7 11428 11485 11579 11597 11840 I16S4 11672 1923 1202U 12040 12097 12118 12133 12181 12I9S 12227 12263 12287 DE GEDRAGSLIJN WELKE DE eKMEENTEBESTOR N DIEMEN TE VOLGEN BIJ HET HOUDEN VAN OPENBARE COLLECTEN De meening heeft kicr en daar postgevat aat met het werk van de Wuiterhulp Nederland hei sociale werK van andere instellmgen zuu zyn lam gelegd Ten aanzien hiervan is bet van 1958 1969 20 i3 2079 2092 2087 2101 2108 2136 314b belang te yzen op een schryven van den directoac generea der W H N aan de burgemeesters aann richtliinen zyn gegeven ten aanzien van de aamen werking tusschen de WHN en andere sociale msteilingen tenemde de voort zettmg der werkzaamieden van deie laatste mslellmgen mogelyk te maken In dit schryven wordt de gedragsiw aangegeven welxe gevo gd dient te worden wanneer and9re lichamen dan de W HJi coUectjps wenschen te organiseeren O m tvordt m deze cir 17217 ma 1724j 2U 89 1725 20811 17211 206117 17116 ÜltU 1718 iom 17118 3UIII 17491 20814 174 16 mn 17548 2U8M nlflS 209M 17682 20831 1781 2U919 178 2ilMt 17838 21011 1784 1 21071 17851 210 17fl7t 2I1N 17900 21191 n U4 21 17820 21 15148 17862 212 15158 18019 212W ISI88 18024 21214 15173 18058 21304 13108 18176 18089 31311 1X341 18180 18080 21M 12343 15195 18111 21373 12357 15211 18305 213M 12360 15229 18223 213M 12407 15238 18224 2148 12418 15267 18211 214S4 18417 15187 18257 21438 15306 18261 21471 18310 18289 214K umi 1830 2lM 16833 18381 21514 15558 18171 21541 cuiajre gtzegd dat by de stichtmg Winterhulp Nederland sedert de op richting vfie aanvragen zyn binnen t4D8 2477 2478 24 2571 2588 2621 2705 gekomen v or tegemoetkoming by schade alf gevolg van oorlogsdaden tKimaans ag n ed aangezien coi lectevergunmnge n hierto niet ver leend konden worden Waar inmiddels een regeling is bekend gemaakt voor de afdoening van dezt soort van aan vragen urdt by voorkcmende ge vallen verzocht deze aanvragen door de daarteie aangewezen instanties te doen behandelen Dit neemt niet weg dat de sticnt ng m biizondere gevallen gaarne bereid is gegeven haar taak een extra tegemoetkoming te ver eenen die niet in mindering mag kiomen van een nader te bepalen schadevergoedmg Ten aanzien van kerkelykc organisaties vereenigmgen en ins ellmgen welke op sociaal gebied er 4aam zyn wordt in dit schryven jpgi raerkt dat het het streven van den du c teur generaal dei WHN is het sociale werk der kerken in den ruim sten zw genomen onbeiemmerd voort gaug te doen vindei Dit heteekent dus 13457 1X828 I2686 12600 12670 dat het terrem van de kerkelyke jQCial zbr niet zal worden bestreden door de st chiing Winterhulp Neder land 18375 2ia 18408 21i9S 18427 21 87 18497 21838 18571 216M 18594 21 18615 21889 18678 2l rt 18688 21 18696 21 8 18712 2193 18717 2H 21 74 MCI9 15590 1IS9X 186X8 18686 18892 15719 15729 16796 18957 15908 12895 12733 12771 1 22 1 928 29 1 12948 1298T 12999 Met betrekking tot het vraagstuk der opeht are gelden goederemazemeling IS het de taak van dfe stichtmg de hel pende band te bieden daar waar moeilykheden by eenbare geld en goederenmzameluigen zouden kunnen antstaan Wanneer plaatseiyke kerkelyke sociale uistellingen organisaties ver eenigingen ed een openbare inzameling wenschen te organiseeren wordt 1 13009 19980 In de vorlüe lijst st tat 14549 m z I469 i 17464 m z 17474 19229 m z 19220 In klaue syn oog Ingeblevtn 1 1 prys v o lOOOO prtjs van f 8000 prijzen van 150038 prijicn van 1000 Beoevent e o premi van 30 000 wl den laatst uitkomenden hoogen pryf 91 een premie vao 3000 vopr het l uitkomevide nummer deze inzameling gehouden onder de auspiciën van de stichting Winterhulp 365 3081 9879 iïoia tsati 18777 Neaeriand Echter kan dan deze open 3659 7124 9397 13071 oare wzameling onder eigen naam van de betreffende organisaties worden gehouden terwyl ook de gelden buiten de boeken van de stichting Wmterhulp Nederland om ten volle aan de betreffende organisatie voor het beoogde doel unnen worden afgedragen De eventueele gemeentelijke voorschriften op het houden van openbare inzamelingen moeten onvermmdero wolden gehandhaafd wyzigde beschikking getroffen Tot toe was verplicht gesteld dat P achterzyde der bons behalve stempo en bandteekeniog van den diitttel van ten der plaatseiyke bureaux stempel tin firmanaam van den leverancier tevens vermelding van naam adrW en woonplaats van den onderstiow moest voorkomen Van nu af aan ii voldoende anneer het nummer v de distnbutiCitamkjrart van den beg tigde op de waardebon u vermeld Aan de winkelier en benken ♦ verzocht Van deze wyz ing goed w te nemen opdat bu verstrekking iioeven ten einde bun taak voort te kunnen zetten Eenzelfde gedragslyn moet gevolgd worden ten aanzien vaa aanvragen voor Kersfcollectcs ook mdien deze loor nift kerkelyke organisaties wor jen gedaan K WAARaEBONg D dir elpur genetaa van de WH iJ h ft en op inie ven d behandeling van de waardeboni der W H N en ge zJ goedereh aan behoeftigcn en de r pnif slori vering der waardebon geen ertragingen ontstaan De directeur generaal der WHN lloet een beroim op de burgemeesters uitsluitend medewerking te verleenen aan die kerkel Jke organisaties vereenit ngcn en mstellirgen op sociaal ebied m den ruimsten zm van het t It ill huWmgij al m Ban of iiich kning lile iinkerb eenl