Goudsche Courant, vrijdag 31 januari 1941

BLAD VRIJDAG 31 JANUARI 1941 1941 n ND idcia i erajti di Pwffin wa I handeil JP o l Herutt Iiioken Maar ter siüend uajr d ie voor icht liutobu wann nihem w l i8 wer Wfrit ewond tientf n lU vpr getie ïinneit JJienck 1 0 pnÏKuw neen te itift nitniv meen te 5 Fe van de ravond secrp ement welke r t van besluit van I Veror r n aiider Is gram arder w STADSNIEUWS AT n AAR nte koopt oude 5ai houd chool ANNEER BEOBAG VAN ƒ 2 0M l iS i ën het verkbopen van l aA Vereenigmg tot opnchIjr ijtandhouding van de GoudliH jn trie en Huishoudschool ld gen w den Vaad mede dat ï onderhandelingen welke omlk JV bouw van een nieuwe school hrt bestuur der vereeniging met Mrtement van Onderwijs Kun Tu tpnschappen en B en W de rfuiting op nun voorstellen i het verstrekken van een Schouwburg Biirtcoop Loterij der liefde met Guiseppe Lugo Op het tooneel Fantasie vocaal en instrumentaal lachnummer Aanvang 8 1S uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 uur 1 Febr HuiscoUecte met U sten Winterhulp 1 Febr 3 uur Concordia Officiee e opening nieuwe ziekenhuis Diaconessenhuis De Wük 3 Febr 7 30 S 30 nor Blauwe Kruis K Wetenschappen na ampel faverhg Jr Oerd rMitiêente in eigendom te doen Zittmg sociale voorlichtingsdienst Nederlandsche Unie lijkheid naar voren is gekonnm kt Oosthaven 68 waarin Je r j hool thans is gevestigd APOTHE ERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten j met onvememingen van de lebouw nog nistende schuld i j rbjiid hiermede verzocht het jLjder school B en W het be55 gebouw teigerf dien prijs over SSen èenoemde prU biUük Zrten geacht en de gemeente in bait komt van een gunstig geELTmot pand stellen B en W den ïitól aankoop van het perceel voor ÏTnriii van f 20 000 te besluiten fS herinneren er aan dat destüda yjj behandeling in den raad van het L el tot verkoop van het geboai coinpl De Looyhalle aan de PTT van de zijde van B en W is LjJedeeld da le gedachte bestaat Eeerjte opinbare brwaarschool 1 lan de Patersteeg in de Huisk tel oo te vestigen Redactie Apotheek E Grendel Lange Tiendeweg 9 en Prins Hendrikstraat 15 Uitreiking distributie f scheiden DEZE WEEK Gebouw Daniël Naalerstraat 9 30 S uur Uitreiking boter en vetkaarten textielkaarten toeslag textielkaarten en extra kaarten voor zwaren en zeer zwaren arbeid voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Zaterdag T tot en met Z Alle distributiestamkaarten mede cireujicn Zorgelooze rüwielbezitters Vergoeding overwerk DRIE FIETSEN ZOO MAAR NEERGEZET De zorgeloosheid om het karretjeanafgesloten te laten staan kostte gisteren een veehouder te Borgambach diens fiets die hij op de veemarkt hadneergezet Twee andere ri iwielbezitters kwamen er beter af want hun gisteravond onbeheerd aangetroffen karretjes werden naar het bureau gebracht De ofenc fiet s werd om kwart over negen Achter de Kerk en de andere om kwart over elf op de Westhaven gevonden Het kost won eigbi aars een bskEuring maar dit is in elk geval goedkooper dan een nieuwe fiets OffiN BETALING MAAR lUDVOOR TUD SYSTEEM rjrij jaar hci ft de raad b loten B HKidanigo mj iginig van de over kregpüngon in het Amblenarena in het WiTkliodcnreglcmpnl te teugen dj t het tIjd voor tijd systeem hcn zou gelden voor de vergoeding flverurni five De percentages uden in IviM vèr olg steeds worden Examen centrale cursus voor tnachineschrüven Voor het gehouden examen van groep B van oen centialen cursui voor macnincschrijven der gemeente Gouda Siaagaen de volgende leerli gen B Eom R Lafeber L Maurits C Maarssen E de Man B Schollen F van Tongerloo M Verkaaik W Winkel en P Warnders Het examen stond onder toezicht van de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs JONGEN ONDER EEN FU TS Het Calleje van Gedeputeerde Stajhestt op verzoek van den secretalitgeiieratil van het departement vanIjnenian che Zaken bericht dat Ilt t7 en de zeer bijzondere om sta nÜjlicdEn onLstaan duor de plaats gehJhfbbende inunjpende gebeurtenisnopen tat de gi DOtst moseiijke séteticid ook op het gebied der overWidjuiijlven sli cht i de allernoodzatóijksla en strikt onvermijdelijke Kuriiéningen i doorgang zullen kunnen inden zoodat de iflwerkingtrediiig der tKivenopnoemde btsluitenvoorl ands niel di nt plaats te vinden Daarop vdigde het verzoek tot ijlrekkiiig D sievraagd iS nader beridhj dat löeen de bepalingen welke meerdere ttsavon voor de Ip neente medebre n M ingetrokken dienen te worden Flolseling den weg overgestoken In de Heci eiisiraai is de aldaar wonende Sjaiige jongen L v a l uoi aangcrtuen uoor esn wielrijdster lotn aij op het moment dat ae iieisjr hem iiv e Vüöroijrijcifcn van het troitoir afu p en oen rijwcg overstak U knaap srteg een einsti e vle scnwond aan het hooid Hu s in het Sint Jozef paviljoen opgenomen Zijn toes land is gunstig PAARD OP HOL Het resultaat a deelen B en W tel raad B tn W stïl en dbn raad voor deKp ir dienovereenkomstig te wü I CWSUS VOOR BURGERIEESTERS AMBTENAREN TE GUIDA Jaijwcge de Rijksinspefttie van de lOiliir issregisiers Ie s pravenhage e ten einde te kunneh overgaan Oïlafseven van bevoeg Iverklarin WWorhet r me i van vin ertffdruk a s bedoeld in het uitvoerirgs 1U j i persoonfbewiizen voor J aairv J8r in aanmerking komende emeesters aangewezen iambter a 1 daartoe buzonderlijk aange3 naren van politie verS s senijln de dactyloscopi Les in nemen van vingerafdrukken Door étalageruit gegaan Wgeorgar i rrd deze onisjevm zal deze cursus Kten worden te Gouda In de Walestraat is gistermiddag het voor een wagen van een voetman uil Waddmxvesn op hol geslagen De bestuurder wilde de Tumstraat in maar door de groote vaart mislukte de bocht waardoor paard en wagen tegen de étalageruit van den winkel van den groentenhandelaar H N Korevaar vlogen De ruit werd geheel vernield Verzekering dekt de schade ÜH paard kreeg een snijwond aan de buik De botsing maakte aan de draafparty een I einde Uit vroeger tUden DK GOCDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GSLEOEN Uit den gemeenteraad Zyn ingekomen twee adressen ais 1 van L oan ers zich btkiagenae over twee te ver iu teAfcuae piitsitrs by zijn ouurman ae Vvuae vtizoekende aat ae réad inJekxe üe aaarvoor veni nae Vir un nmg 2 van ae wed ü van hieuwen ï aii gelijke sirekking JJe voorzKier geexi de noodige inliehlingen en stelt voor te verk aren aat ae raad ono voegd is hiei n beslissing i e ntmen ais opgev ra en aan i ui W hiermstij vt i cnigt zich ae vergadering eenstemmig 50 JAAR GELEDEN Aan de liiiiia ii lcyiiiaiis en Hoogerwtri ie noueiuam is net ver uiui e v jn iioiieroam en iunsceraam geiuKt bij en tienial lirmas een voi u iiae bedrag bijeen te krijgen ten einae aen wai rwcg lioiieraa uouua Amslcrn Itiara te laien openbreken aoor de ijsploeg van ae uiaauwe t er kap i in ae Jong Deze is aaarmeae Ittegonneii en was reeos orie uur later te liouda 25 JAAR CELEDEN In de raadsvergadering werd in verband met het voorsiet van b en W Ml net verieenen van onaernanoscne opdracht voor het maken van aen Liovenoouw aer 3e openoare bewaij school aan de N V tot aanneming van werken voorheen H J Nedtinoist voor ƒ 24 1141 op grona van het feit dal bij de gehouden nerbesteding geen gewenscht resuuaat was bereikt ae iaagste inschrijving welke om verschillende redenen niet in aanmerking kon komen bedroeg 24 5 en ae aaarop volgencie ƒ 24 600 een bedrag ƒ 50O hooger dan de herziene begrcoting van aen gemeente bouwmeesters waren ingekomen een aares van Chr Zanen Czn te Ammerstol den nschrijver voor ƒ 24 600 om de uitvoering van dit werk aan hem op te Iragen en een adres van de afd Gouda an den NederU Aannemersbond van szelfde strekking De heer Van aer Want diende eennriotie in waarin de raad daowensche ijkheid uitspreekt om den bouw vande 3e bewaarschool alsnog te gunnenaan den heer Chr Zanen Cz te Ajïimerstol De motie werd met 14 legen 5 stemmen aangenomen Het voorstel tot uitbreiding der electrische centrale een uitgaaf voruerend van ƒ 111 500 werd z h s aapgenomen ZILVEREN JUBILARIS BU DE GAREN SPL NERU De heer H Gravesleijn wonende Burgemeester Martenisingel 121 boekhouder bij de NV De Goudsciie Machinale Garenspinneriji hoopt 3 FebY a s den dag te herdenken dat hij voor 25 jaar by du vennoolscl ap in dienst trad LAAGSTE INSCHRIJVER De Rijkswaterstaat he ft gisleten aanbesteed het uuvosrcn van gronden straatwerken met bybehujrendL werken tot verbetering van de i rykswtg no 11 Haagsche Schouw L iatn bodegraven tu schen k m punten 33 2 en ó iMO m de gemeente Alphen aan den Rijn Laa ite inschrijver wa W Bakker te Gouaa voor ƒ 31 9ti RECEPTIE ZUSTER MARIE ÈEN WEEK LATER De door ziuter Marie tep gelegenheid van haar afscheid als be lur ni zu ïler van het Diaconesssnhijis De Wijk tt houdfn receptie is een w ck uitgesteld en thar s bepaald op Zaterdag 15 Februari JONGEN DOOR DE KOUDE BEV ANGEN Bij het wachten voor het gebouw Daniël op de Naaierstraat by de uitreiking van distributiebes chsid n is sisterochtend een 16 jari e jonter door de koude onwel g ewordcn De jongen was pas zi k geweest en hoewel nog ni2t geheel hersteld voor het erst buiten De politie he ft hem raar het bureau en vandaar per auto naar huis gebracht ZONDER BON OP DE BON De politie heeft gisteren een woonwagenbewoner aangehouden die in de Reigerstraat zonder vergunning textielgoederen te koop aanbood Logegebouw verkocht Waarnemend notaris J H Krom te Amsterdiin en notaris J van Kranenburg alhier handelend In opdracht van mr Fred C Stihle te sGraven hage liquidateur van de vrymetselaarsloges in Den Haag Leiden Delft en Gouda hebben hedenmorgen in De Zalm openbaar verkocht hét pand met tuin CJouwe 77 alhier groot 499 M jiooper de heer N Both alhier voor ƒ 9700 KOE WERD HET ZAT De politie heeft vannacht op de Nieuwe Markt een koe opgevangen die van een koppel op de veemarkt staande regeeringskoeien was losgebroken ONGEKEURD VARKENSVLEESCH Tydens een gehouden controle is by de Haastrechtsche brug een pakhuisknecht uit Stolwijl aangehouden die i achterop zyn fiets een doos met dertla pond ongekeurd vark nsvleesch vervoerde Inbeslagneming en procesverbaal volgden HET LAG VOOR HET GRUPEN Een schipper uit Woerden heeft bij de politie aangifte gedaan dat gisteren van hem een dekzeil ter waarde van ƒ 25 is ontvreemd Hy had het bij een kaaspakhuis op de Gouwe bij een boom gelegd en toen hij terugkwam was het verdwenen BOETE BETAALD De politie heeft gisteren een inwoner aangehouden die achttien gulden boete betalen of zes dagen hechtenis ondergaan moest Hij heeft de boete betaald VOETBAL WEDSTRIJDEN VOLGENDE WEEK OPNIEUW VASTGESTELD De afgelaste wedstrijden zijn voor Zondag 9 Februari pnieuw vastg3steld en de volgsnde Vüigramma s in verband d armede eveneens een week jpgesclioven PLAATSELIJK NIEUWS i Bergambacht GEEN VERHOOGING ELECTRICITEITSTARiEVEN Ged Staten hebbsn rie begrooting van h3t gemeentelijk elect riciieitsbedrijf voor 1941 goeigekcurd Deze goedkeuring hjudt in dat het geraamde PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Nïd Herv K rk 10 30 en 2 30 uur Ds Tukker ven H i en Boeicop G ref Kerk 10 en 2 30 uur Ds Terhaak Uitgetredenen uit Ned Herv Ij erk 10 en 2 30 uur Ds GrLsnigt van Suuda Bodegraven DE HKER J BCIJEN AFGETR IDEN ALS VOORZITTER DER VE EI N VAN KAASHANDELAREN Hartelijke huldiging en benoeming tot eerevoorzitter In d i j iarvergadenn van de Vcreenig ng van Kaa shantielar n te B degraven is u s voorzitter afgetreden de heer J Biijen die in 1906 medeop ichlir IS gew£e ït van de vereeniging n van 1910 af lid van het bsstuur en ie laatsla 14 jaren voorzitter is geweest In zijn pleats werd g kozen de heer Joh P Veerman die den scheidenden voo Ti tter dank bracht voor h t zeer vele dat hij geiaan he ft in het beians van den kaashandel Namens de vereeniging bood hy hem èen fauteuil aan Hït oudste lid in jaren de hee 3atelaan sprak hartelijke wij fden evenals de heer A H v d MaS if sGravenhage die namens de Nelandsche Vereeniging van Kaashan laren het woord voerde en een bliiena stuk aanbood De heer BeUen dl statutair moest aftreden omdat hü geen laken meer doet dankte hartelijk voor de gesproken woorden de bloemen en het geschenk H4j bood allen leden een door hem samen gesteld gedenkboek aan De kaashandel te Bodegraven 1680 mo en aanvaardd het met algemSine stemmen aangeboden eerevoor zitterschap der vereeniging De heer Beyen blyft inwoner van Bodegraven Boskoop BENZINE VI RBRUIKl iZONDER VERGUNNIN i De Haagsche politierechter heeft een koopman uit deze gemeente die rijdende met een canier zonder vergunning benzine had verbruikt overeenkomstig den eiscb veroordeeld tot ƒ 15 subs 15 dagen ZOIfD GDIENST DOKTOREN VoofXZondag zal de Zondagdienst wordeyjwtiargcntmen door dr C H Flim Mef 38 PREDIKBEURTEN VOOB ZONDAG Ned Herv Kerk voorm 10 uur de heer Dekker van Bodegraven nam 3 uur ds Elzenga van Gouda Geref Kerk voorm 10 en nam 3 uur ds Petersen Chr Geref Kerk voorm 10 en nam half 4 uur ds Kleisen Rem Kerk voor Vrij Hervormden nam 4 uur ds J P van Mullem van Akkersloot Gerét Gem voorm 10 en nam half 3 uur leesdienst Moercapelle VEILINGVEREENIGING VERGADERT BaUg saldo van ruim ƒ 700 De vellingvereeniging heeft haar jaarlyksche vergadering gehouden De penningmeester de heer Jac van Marie gaf rekening en verantwoording over 1940 eh kon mededeelihg doen van een batig saldo van ƒ 727 16 De heer Jan v d Spek Jbr werd met algemeene stemmen als bestuurslid iierkozen In IMO werden 343173 kip 1318 eentien 203 kalkocr ieren aangevoerd Werden voorheen de eieren per 100 stulis verkocht thans worden zij ffcr kilogram geleverd en wel voor ƒ 1 07 per kg PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Hei v Kerk v m 10 30 en n m 3 uur Ds Verkerk Geref Gemeente wegens ziekte van Ds H fm£n v m 10 30 en n m 3 uur eesdicdst Moordrecht GEMEENTERAAD De her P H van Oriél tot gemeenteontvanger benoemd De raad kwam Woensdag tn openbare vergadering bijeen Wegen het aan den heer W Hoogendoorn verleende eervol ontslag als idnvinistrateur van Burgerlijk Armijcstuy werd met algeineenc stemmen als zoodanig benoem de heer J A de Jong die lhar i reeis als ambtenaar ter secretarie bti L t is met de werkzaamheden betreffende steunverieenlng en werkverschaffing By de benoeming van een gemeen teontvanger werd op VüOi flel van den heer J van Genntp in geheime zitting ovcrgjgeen B en W had den de volgende alphabetische aanbeveling aar den raad daen torkumeft 1 J A Bomhot ambtenaar Ier secretarie en administrateur der bedn iven van Guuderak 2 P H van Drix l ambtenaar ter secretarie van Rhoon Na heropening der openbare zitting werd beroemd de heer P A van Driel Aangezien deze functie evenwel voor Moordrecht en Gouderak samen is en Goudcrak den heer Bomhof he t benoemd zullen Ge d Staten in deze moeten btsiissen Tol zoolang werd als waarnemend ontvanger benoemd de heer A Kwaak ambtenaar ter secretarie alhier Het voorstel van B en W tot vaststellirg van een verordening regelende het aantal en de verdeeling der werkzaamheden tusschcn de verschillende ambtenaren van den burgerlijken stand In deze gemeente werd eveneens in jeheime zitting behandeld In verband met het met ingang van Februari aan den heer W Hoogcndoorn verleende ontalag Is ambteatar van den bureerlijken stand stelden B ea W voor de werkzaamheden welke da beer Hoogendoom terzake verrichtte thans op te dragen aan den heer A Kwaak Jr die sedert Januari 1940 optreedt als onbezoldigd ambtenaar van den burgerlijken stand de werkzaamheden van den heer Kwaak op ta dragen aan den heer J A de Jong ea de werkzaamheden wn dezen aan r s W H Sprengen Het voorstel wert aang iomen In de verordening tot heffing van een baatbelasting werd een wyziging aangebracht Daar de uitvoering der Molenstraatplannen omstreeks Mei a s grootendeels haar beslag zullen hebben gekregen wl de heffing op de baatbelasting die van 1 Januari tot en met 31 December loopt voor dit jaaW in werking treden op 1 Mei a s Tenslotte werd besloten n lüdelyke poelage aan het lager b ezoldigd gehuWd gemeentepersoneel te verleeneti DEJIEER W BOOGENDOOBN NEEMT ArSCHEO Zeer venllenaMtJk geneente ambtenaar die altUd la touw waa Met den dag van morgen gaat de heer W Hoogendoom chef ter ge meentesecretarie en gemeente ontvanger met pensioen wegens het bereiken van den eS Jarlgen leeftijd De heer Hoogendoom is op 29 April 1912 beëedigd als ontvanger op 7 September 1915 benoemd tot ambtenaar ter secretarie en sinds 1 Januari 1918 ambtenaar van den burgerlijken stand dezer gemeente De arbeid van den heer Hoogendoom heeft zich in den loop der jaren niet beperkt tot die werkzaamheden welke ter secretarie plegen te worden verricht Sinds l December 1905 is hij secretaris penningmeester van het Burgerlijk Armbestuur sedert 17 Juni 1912 was hU secretaris van de gpmeenteirei niginrg totdat deze enkele jaren gele den ophield een afzonderlijken lak van dienst te vormen en in 1915 werd hü benoemd tot correspondent n agent d r arbeidsbemiddriing De jaren 1914 tot 1918 waarin de overheid zeer speciale maatregelen moest nemen waren voor de heer Hoo jendoom wel zeer zware jaren aange ien hem buiten het reeds vermelde de geheele organisatie en dl leiding van den distributiedienst wad opgeiragen Na een zeer vermoeieldcn dag waren het dan vaak de avond en de nacht welke hij offerd e aan een goede vervjulling van zyn tpak De totstandkoming van de Huurcommissiswet bracht wederom arbeid voor den heer Hoogendooitn mede want het secjretariaat van één de r commissies werd hem toevertrouwd Ook in een Landbouwcommissie zag hij zich de functie van secretaris toegewezen Driemaal had hij de leiding van de werkzaamheden voor de 10jaarlijk sche volkstelling Ecrtige jaren was hij lid van de schattinkscommissie voor de personeel belasting terwijl hij bij de invoering van de Ouder ioTnswet z g n tusichenpersoori was voor de uilkeering der ouderdomsrente aan 65 j jerige personen Tenslotte verklaarde de heer Hoogcndoorn zich in be ein 1939 op verzoek van Gedeputeerde Staten bereid het ontvangersehap der gemeente Gouderak te vervuilen Voorwaar een zeer uitgebreide en gezien de lotwaardige wijze waarop deze veel omvattende arbeid door den bcu okkcne is verricht een zeer eerv We staat van diensti Met gro jte n trouw en nauwgezetheid is deze scheidende ambtenaar steeds werkzaam geweest in hel belang der gejneente In drukke tijden heefi hij verscheidene avonSen opgeofferd om org te dragen dat het werk sleed bij was zonder zich erop te beroepen dat hij zoovele uren had overjewerkt De heer Hoogendoom is uiteraard een man op iceftyd maar de frischheid en de gedegenheid van zijn arbeid dcen niet onder voor dit van menig Jonger ambtenaar Moordrecht wenscht den cheidenden imbtenaar nog vele goede jaren toe WI TERHULP UITKEERING VAN gO Bil den burgemeester is bericht ingekomen dat Winterhulp Nederland wederom een bedrag van ƒ 800 beschikbaar stelt ter uitkeering aan de beboeftigcn die daarvoor in aanmerking kunnen komen Vermoedelijk zal deze uitkeering reeds volgende week geschieden I Ül ILl KIUN Naiirut verDoocn i Hfr LACHJE IN DE GTvOLMOOGEN J hsa aïïr weaSïiJkheid fc UeM K W l Maar dan hu loh dat het hem on fc J K eest ora eerder hier JU had den eersten trem gefc n clat hij niet dadelijk naar f ioZlt lijk N h heel natuuret to J had geen schuld AUeen 00 i w i geweest conj Hicht adem toen hij tot deze J Êta i onien Toen hij uit IU ontwaakte en rond zich ï tT iet voel beK Z D t gevoel maakte Ü i T Geen wonder bij W ondenheid Het onbehaget o T terker hoewel hij iB a i J oor hem verhief lich nwi het park van J cheidde Toen hij enkele C kon hij de N Z 5 zenden turn zien die SSCfc van Vischer had Ingeborg werd f was Bleu bij de W möoi Degener e dochter Inaeborif werd Ooct buren te zien Ue gordijnen waren gesloten en de tuin lag verlaten Te rugloopend naar de villa van Vischer kon hij niet laten nog eens naar het buurhuis te kijken Van daar komt alle ellende hoorde hij plotseling een ruwe stem naast zich zeggen Hij keek verschrikt om Naast hem stond Hedwig Ahlemann het oude dienstmeisje Haar diepliggende rood behuilde oogen istaarden vol haat naar het btiarluïis öp haar ieelijk gezicht vertoonden zich roode vlekken Wat is dat voor onzin juffrouwHedwig riep Hellwig geërgerd uit Hedwig Ahlemann keek hem met haar glanslooze oogen aan Ik weet wat ik zeg antwoorddezij verbeten Dr Hellwig dacht een oogenblik over de duuitere beteekenis van haar woorden na Ik begrijp niet hoe u kunt zeggen dat al het ongeluk van daarnaastkomt Hij weea met het hoofd naar de villa Maar Hedwig antwoordde niet op zijn vraag De arme mevrouw de arme mevrouw zeide zij meer tot zichzelf dantot den man die naast haar stond Dr Hellwig wist dat Hedwig Ahlemann bij Hermin Vischer s moederie betrekking was geweest Toen Hermine trouwde nam tij Hedwig Ahlemann mede het was dus geen wonder dat het oudere meisje mot liefde aan haar mevrouw hinc I Ja antwoordde Hellwig helis een zwaar lot dat mevrouw te dragen krijgt Maar vergeet niet juffrouw Hedwig dat mijnheer Vischer het ookniet gemakkelijk heeft gehad op nethoogtepunt van zijn leven plotselingdoor een lafhartigen moordenaar Maar Hedwig onderbrak hem Ach die riep zij verachtelijk Foei juffrouw Hedwig begon deidvocaat doch het meiaje liet zich Tiiet ml1ïmtfffirefr T T Hij heeft zijn vrouw een grootVerdriet gedaan ja sedert die vrouwdaar ginds woont was hij omgekeerdalf een blad van een Ijoom die heks Hellwig greep het meisje bij den arm foei Hedwig Je mag zulke dingen niet zeggen Men spreekt van dedooden geen kwaad en vooral niet alsmen jarenlang onder zijn dak heeftgewoond Hedwig Ahlemann probeerde tevergeefs zich los te rukken En toch is het waar schreeuwdezij luider dan zij had bedoeld Entoch is het waar Dr Hellwig liet haar plotseling los Hij probeerde zich met alle kracht te beheerschen Als het waar was wat Hedwig Ahlemann had gezegd dan kon daarin een spoor voor den moord liggen Als Werner Vischer zijn vrouw werkelijk groot verdriet had gedaan dan waren vele dingen te verklaren Luister eena zei hij zoo kalm mogelijk wat weet u werkelijk U zegt nu wel een massa dingen maar u moet iets werkelijk weten en niet maar vermoeden Dat is een groot verschil Natuurlijk antwoordde zij haastig Ik heb het immera zelf welhonderd maal gezien Wat hebt u gezien Met een haast die aantoonde hoe blij Hedwig was nu eens te kunnen spreken over datgene waarover zij zoo lang had gezwegen t egon zij i EHe vrmiw woont sedert vieri maanden hiernaast Dadelijk den tweeden dag al maakte zij bij ons een visite En toen kwam zij telkens weer opnieuw Iedere week twee of drie maal Zij ver schecn altijd op uren waarin mevrouw op haar kamer was Zij bleef dan een uur sums twee met mijnheer Vischer samen deze mevrouw Degener Dat heb ik fr zien en gehoord en zegt u nu zelf of ik gelijk heb of niet Heelemaal schuw en gedrukt was mijnheer sedert hij deze vrouw heeft ontmoet Zij was het levende slechte geweten Dr Hellwig keek het meisje weifelend aan Dat is weliswaar een leelijk verhaal dat u mij daar vertelt maarneem mij niet kwalijk het klinkt ergonwaarschijnlijk U zegt dat mevrouw Degener een paar maal perweek kwam zonder dat mevrouw Vischer dat gemerkt heeft 1 Wie zegt u dat mijn mevrouw het niet gemerkt iweft Zij is immers niet blind Ik heb mij er over verwonderd dat zij er over zweeg en liet zonder tegenstand liet gebeuren Misschien heeft zij gedacht dat het wel voorbij zou gaan In ieder geval zij was er ellendig onder het was treurig om aan te zien Zij veegde met haar hand over haar natte oogen Dr Hellwig probeerde zich me vrouw Degener voor te stellen die hij vaak had gezien als hij een bespreking met Vischer jjd Het was echter altijd een zien op een afstand geweest maar 4r Hellwig herinnetde zich dat mevrouw Degener den indruk van een mooie vrouw op hem had gemaakt Zij was groot met donker haar en zeer elegant Heb je je w l goed rekenschapgegeven van wat je zegt begon hyopnieuw tot Hedwig te spreken Heb je wel geweten dat je met jeveronder elling mevrouw Vischer inverdenking brengt Zy keek hem met groote ver schrikte oogen aan Mevrouw stamelde zij Ja knikte hij Bedenk je eenswaf de politie er over zal zeggen Denk je niet dat men dadelyk aaneen daad uit jaloezie zal denken De oude dienstmeid naast hem begoi opeens hevig te snikken Ór Hellwig voelde een diep medelijden met haar hij wilde iets vriendelijks zeggen maar vond het juiste woord niet Maar dat ia toch onmogelijk Snikkend en hortend bracht ziJ er deze woorden uit Er is maar één mogelijkheid om dat te verhinderen zei hU Er met niemund over spreken juffrouw fig wig Wy beiden u en ik kennen mevrouw Vischer veel t goed om niet te weten dat zy tot zulk een daad nooit in staat zou zijn Maar anderen die haar niet kennen denken daar anders over In ieder geval zou het pynUjke van een ondervraging haar niet bespaard blijven HO voelde plotseling hoe een oude afgewerkte hand naar de zyne zocht Hy voelde den druk van deze hf nd welke aarzelend de zijne nam en in haar oogen was een blik van diepe dankbaarheid Wij beiden herhaalde zij bijna loonloos alleen u en ik mogen het weten Ik dank u ik dank u Zy ging met gebogen hoofd langs hem heen het huis binnen hl Dr Hellwig keek nog eenmaal peinzend naar het buurhuis Plotseling bleef hy staan Bewoog zich daar iets bij het hooge hek Hij bleef doodstil staan Nu zag hy het duidelijk het was een mensch Ingeborg Degener Hij zag haar slanke figuurtje dat nu met katachtige lenigheid terugsloop De dochter van de vrou ir die Hedwig Ahlemann zooeven had verdacht HÖ keek met ongeloovige verbazing Ingeborg Degener moest al dien tUd achter het hek hebben gestaan en rie villa Vischer in het oog hebb l gehouden HU herinnerde zich plotseling dat hij zich daarstraks bespied had gevoeld en nu wLit hij dat hU ich nii t had vergist Een hoogst kwaardige oqtdakking IWoriU Ptrvolgd