Goudsche Courant, vrijdag 31 januari 1941

OE BLAD VRIJDAG 31 JANU J 1941 jülTEHUHD laniJ AMERIKA Verjaarerede van Roosevelt De nieuwe regeling voor textielproducten UGBRBtRICm VAN HEDEN luchtaanvallen op Engeland jj el der weerroacht deelt M aboot heeft 20 000 brt aai ï Sre koopvaardyscheepanumte fi SAtó irtuiKt n hebben ook gli 6 JS volgemie golven trate jSm Londen met bnaanl HU IS NIET HEELEMAAL GLLLKKIO Naar aanleiding van den verjaardag van president Rooaevelt zyn in de Ver Staten in het geheele J nd weldadigheidsopvoermgen gegeven ten gunste van de bei lrydin der kinderverlamming De preüdent hield een korte radiotoespraak waann hy verklaarde dat by op dezen verjaardag niet geheel gelukkig was aangezien memand ter wereld heden ten dage geheel gelukkig kan zyn Intusschen zUn de verjaardagen in de Vereenigde SUten nog gelukkiger dan die van andere volken De lichten des vredes stralen nog In de Anierikaansch tte den en dorpen Lachen en muziek weerkluvken van kust tot kust en ieder kan veilig gaan slapen Ten slotte zeide Roosevelt dat Amerika sympathiseert met alle vrye volken op de geheele wereld en er ir gelooft dat ook de hulpelooien 7wakken en gebrekkigen recht hebben op een aandeel in het leven l Honde rd punten geldig vin 1 Febr I SepL TJrü Taohtia puntmi voor oeraton tormijn tot t Juli 3i Wmterjassen en wiAtcmuoitcls n stof daarvoor 4 Luiers VrUcesteMe textielptodactea Vrüfesttld zyn de volgende goede a Van de bescherm dc beroeps leeding I 1 Kleedmg voor zandstra blazers 2 Kleedmg voor lasschers Kleeding voor arbeiden in gielerybedrlilVen Scbacbtkleedmg voor iljnwervers S 6 7 8 9 lii 2Si uitgevoeVde alzonder SM Slen van zeer gerirvge hoogt iL ugtn vliegvelden troe Jtoitkampen luStdoelbatte Snnes fabriel aiMtaUaU It Siewn m ZO EngelMKJ n meermalen treöer 1 OP d P i begajien grond = f Vvechtivliegtuigen van het IttaMl Blefihcim In een troepen ir ka P if n WO van Londen X Z 1 mnUi=depoi In de lucht J bouw n ten Oosten van Kl r Bt n Stortford en Notting ilSden door bomtretfers ver j t llfetuigen hebben op ön fm ton Westen van de T Donwal het koopvaardb cjiip rf 3677 brt en ten Zuiden J Biondir van de Humber een irhip tot zinken getoratht Tentend c schut van het leg r J d7b hi tnK van strateeisrhe Jki Z O Fnüeland voort De jfc fl n b boven het Djitsche f ifd noch boven het bezette j ffïlo en Duilsdie jagers heb £ tofen Daver 5 m boven Londen 7 r üit vmp rringshaUon necrge J lfn Éen eigtn vliegtuig wordt Hulp aan Engeland VERZEKERINGEN AAN HAt IFAX Het Amenkaansche staatsdepartement heeft meegedeeld dal president Roosevelt den Bntschen ambassadeur Lord Hallfax by de overhandiging van zyn geloofsbrieven op 24 Januari de verztkenng heeft gegeven van den vasten wil der Vereenigde Staten m gestadig toenemende mate de hulpver leening aan Groot Bnttannie voort te zetten DE OORLOG TER ZEE In New Yorksehe sclui pvaartkrmgen verluidt dat het 5813 ton metende Zweedsclie vrachtschip Delosund en het Noorache 1758 ton metende vrachtschip Haal gg tot zinken zyn gebracht Nadere by zonderheden omtrent datum en plaats van den ondergang dezer schepen zyn met bekend gemaakt O 7f7ERBER CHT VAN HEDEN ITALlt Dema opgegeven TENEINDE OMSINGELING TE VOORKOMEN Hel B8 te communique van het Ita luiKJie horfdkwartier luidt Aju h t Cru ksche front bedr jvig hid der artilclne aun weerszoden formitiM bommenwerpers en jachtiKgluigen hebben vijandelijke brug wejen en bittenjen op doeltref knie uze aangevallen Troepen en rniKhaniscpnlt colonnes zyn bestookt It bommen v in Ucht kaliber en met Bitrailleurvuur Een onzer vliegtuigen snift teruggiketrd In Cyrenaita heeft het opperbevel m orasinffcliriR onrer stellmgcn te fcnia Ie vourkomen de ontruimmg Uj stad bevo en en de troepen ver plaatst naar stellingen onmiddellyk ten WeKen en ten Zuiden van Dema waar 1 detacheminten aan aanval der Aiutralwhe gt mechaniseerde troepen htaben gebrüktn Afdeelingcn van de lufhmiüchl h 1 btn Engplsche gcmecha niietrdestriidmi i itlen gebombardet rd One jaclitxiit gtuigcn heboen tWLC njandeluke t Ikn nccrotschoten Ct vuand h i t ain allen gedaan up n plaats n CMcnaita vtiiroij dm pmtnen g doj1 en iLii ge gewond erden en giringe schade werd aan porachL fill verschilltrde gevechten aan het Hmdeloke fiont m Ooit Afnka hebkl WIJ aanvalltn van den vyand afge men en htm zitr gevoelige verliezen IKgebrscht On7e atdeehngn bommcn rperi en jagcis hebben éen zeer kiendije bedrijvigheid ontplooid en lalteryen troepen en gemechaniseerde WOdmiddelen gi bomoardeerd Een 1 gluig van hl l type Gloster ix neerpKhoten Een ander Engelsch vliegteg werd gedwongen op een onzer lifgvelden te landen de bemanning fii gevangen genomen ViegtuiRen vin het Duitsche lucht n hebben Sue en IsmaiUia op doeltnltende wuii gebombardeerd UIË JAPAN EN NEDERUNDSCH INDIE Japansch blad eischt cherpe aandacht J end npr de Ned rlandicn j che proiem n die het centrum nleB van de debatten m het parle nt nngt het Japan ch blad K o temin Sjimboen er in een oiiiartikel by de regeermg op aan T aaijdacht te wyden aan de PTOfoien van N derlandsch Indic m Oownder met het oog op de moge Jl r d t Engeland en Amerüta Ce strategische facihleiten te ÏW iifde Zuidzee met Singapore Wrom rv nationale aandacht r t thans ge copccntreérd op de Ner tr h IndLschc problemen nu de jjj van BuilenlanUsche Zaken uocoka pen opheldering heeft geS B J aangenomen krachtige ktifii antwoord op interpel in Lagertiuialetei ü d met oorlogsvoortwrei m Singapore en Ncderlandach MM an recente aanhdon Thailand en Fransch It ak Japansche voorM nationale preatife van JaCwt in zeerste ver oi t l idcnde rol van Japan d h ♦ ifsSr die landen i op handhaving statu quo 6EID EN 60EDEREN Rotterdamsche Bankvereeniging DIVIDEND i Pet BEVREDIGENDE RESULTATEN Aan het Jaarverslag over 1940 dei Roüerdamsche Bankvereeniging N V ontleejien ivy het volgende De Iqop der gebeurtenissen in het afgeloopcn jaar heeft diep zyn stempet gjWrukl op ons economisch leven In de eerste vier maanden van het laai werd de handelspositie voor Nederland beklemd aL het lag tussch n de oorlogvoerende landen in het interratio nale goederenverkeer s eeds moeilyke Na dt be7e tir va ons land afgersne den van byna elke verbinding overzee zagen vele bedryven zich nagenoeg ge heel vervtoken van aanvulling van grondstoffen en voorraden De zoo be langryke markten van koloniale buitenlandsche producten kwamen si te liggen en vooral onze zeehavenstéflen Voelden zwaar den druk der tyaen Het door onze Instelling in het afgc oppen jaar behaalde resultaat is bevredig rd Voo zieningen tegen ver liezen op Debiteuren behoeven wy niet te treffen Na stortirg in het Pensioenfonds van t 347 227 03 een afschryving op de ge bouwen van f 862 495 15 en na over brenging van 800 000 naar een te vormen Bouwfonds zal een dividend van 5Vï pet worden uitgekeerd Voor betaling van winstbelasting is een bedrag van t 1 500 000 uitgetrokken De heer Van der Mandel werd door Commissarissen als hun Voorzitter aan gewezen Ralana Debet zijde Kas en Kassiers ƒ 14 933 766 64 Ne derl schatkistpapier f 182 883 465 58 andtr overh idspapier ƒ t 190 750 38 Wissels ƒ 735 363 01 Bankiers in binnen en buitenland f 22 0 512510 Ef fecten en syndicaten ƒ 8 TiS mi 91 Pmt ngatie en voorschotten tegen effecten T 13 154 938 50 Debit ƒ 58 978 406 48 Vordenngen wegens gestelde borgtocn ten f 17 174 321 13 Deelnemingen incl voorschotten ƒ 1530 162 41 Gebouwen ƒ 2 7iSO0OO Creditzyde Kapitaal 45 000 000 R s ƒ 17 000 000 Bouwfonds f 800 000 Deposito s op termyn 9 23P 749 58 Crediteuren ƒ 2 i8V79 470 83 Geaccepteerde wissels ƒ 632 557 52 Gestelde borgtochten ƒ 17 174 32113 Divid 1940 2 475 000 Saldo op nieuwe rekening f 404 312 13 Winst en TertteMekenin Het winstcyfer van rente en wisselslbedraagt ƒ 7 647 339 88 ProvisieU ƒ 3 510 69131 Effecten en syndicïien ƒ 817 882 74 Saklo winst 1939 bedroeg ƒ 298 228 23 De Debelzyde der winst en verlies rekening vertoont de navolgende cijfers Bedryfsonkosten f 5 899 855 6 Pensioenfonds f 347 227 03 Afschry ving gebouwen t 862 495 15 Bouwfonds ƒ 800 000 Dividend 5Mt pet ƒ 2 475 000 Winstbelasting ƒ 1 500 000 Tantiemes 185 250 22 Saldo op rieuwe rekening ƒ 404 312 13 BET ONDERLING CREDIET l il i uC n S r derkre DISTRIBUTIENIEUWS VMTgesteld divldc d 4 oiiv Naar y vernemen zal aan de a s algemeen vergader ng van aandeel h uders m Het Onderling Crediet tt Rotterdam worden voorResteid o Pi 1940 m dividend als v j uu t keerer MARRFVNOTFFRIVOrV Hsn elsmarken r Hel itermarke 54 5t R i marken 67 Ondertteunirgsmarken 42 TUiU nd en Indo Ckina ArENSTaSTiU D VAN K ACHT el J Saigon geir kJ ordt u md door Franach Indo Ch r a een wapenstiW nd g de han la iiosn ir kr l I In Nu ren om gaInwD1 g Sul rtlln dirt plonawordt klInkM ta O Mt ♦ r1J Omtreat 4c op I Fekmurl § gaande nienwe regeling voor de distri batte van textielprodnctcB kaa nag bet vslgende worden medegedeeld De kaartea tellen elk IN poato Ci lp geldig vaa 1 Febr IMl lot 1 tCBber IMl Doe geldifbeidapertode la wcdav iagedeeld ia 2 tennijaea a l ia c n tOBilia vaa 1 Febmari IMl tot 1 JaH IMl en Mn termUa vaa 1 JaU IMl tot 1 September 1941 In den eersten tcrmiin worden op den kaarten de laatste M paaten ter bcschikkiac gesteld zoodat 24 punten overblijven voer dea tweeden teraiijn Ia den Mtraten termijn ongebruikt gebleven Ffntcn xiin eveneens geldig in dc i tweeden termUn At eslagl iaa r t De aan bep alde zinnen tutsereikte toq b ieaart u evenals de andere kaarten geldig van 1 Februari 1941 tot 1 September 1941 Zy is echter met ingedeeld m termynen en is derhalve m haar geheel tiesctuklMar vanaf 1 Februari 1941 Op de persoonlyKe textielkaart staan 10 bons gemerkt met hoofdletters Deze tions hebben geen puntcnwaarde Zq zyn l est md voor extra beachikba ir tellmg van ginntMxne ric lextielpieiduclen wnnneer hurtoé de mogelykheid en de behoefte aanwezig u Deze extra beschikbaarstelling en de artikelen waarop zy betrekking hebben zullen te gelegener ujd bekend worden gemaakt De op de kaart aanwezig punten moeten te beginnen by nummer 100 door den winkelier m teruggaande richting worden afgeknipt De punten op de toeslagkaart zyn niet gerummerd Zy mogen in willekeurige vrolgorde worden gebruikt KlelM kiadocn Kleedmg en benoodigheden voor kinderen t eenden 3 jaar kunnen slecht betrokken Worden op stamkaart van iiet kind Voor de aflevering van bovenstaande goederen dient een voltedig ingevuld aflevenngbewys door den kooper te worden afgeteekend terwyl de leeftijd van het kind op het afleveringsl ewys mo t worden genoteerd D t aflevermgsbew ijs heeft de handelaar absoluut noodig voor zim herbevoorradinf Luiers kannen slecht op speciale punten worden afgeleverd Voor kinderen die nog niet geboren zyn kunnen sfieciale punten worden verleend op vertoon vin doktersattest of verklaring van vroedvrouw of wykveroleegster Voor textielkaarten Wflke na 1 Februari 1941 worden uitkere ki geldt dat by afgifte in Miart 19 1 14 punten worden verwilderd in April 1941 28 punten m Mei IMl 4l punten m JwDi 1941 56 punten in Jiili 1941 70 iten en in Augustus 1941 84 punten In den eersten terroyn im op d voor persoon ijk gebruik b MTnrie kaarten 80 punten l sschikbaar Dit aantal is m een enkel geval ri t groot genoeg om een der groote stukken aan te M hiffen b v een winlerjekker Om hiTaan tegemoet te konuo is den o elykheid gegeven om i i jica gevalKn punten te gel ruiken van denwolpndtn termyn thit jilen van gekochte no deren is mctkjk Het sprfekt vaneelf dat v an het teruggeven van punten geen sprake kan yn omdat Icese punten onceldig zyn Speciale vcrgunnlagCB D beslaande regel r wor het sfgev n van speciale vergunningen vervalt met ingang van I Februari 1941 Hiervoor komt n de plaats een nieuwe regeling Alle art elen welke niet vallenonder vnjgestelde artkelm op ptinten ge A aardeerde artikeUn en opleverings ergunrung rerkrijgtearc artikel n kunnen worden aangeachaftop speciale punten oi Wehrmathtsbezugscbeine Daarraast kurfi n irby7cndire geviilm d op piricn pewaardeerde artikelen ook door middelvan speciale punten worden verkregen Speciale punten kunnen o a worden igevraagd voor a Huwelyk of eerste inrichting bj nlline sterfgeval b Verhuizing c Verwoesting door oorlog igeweld i n brandschade d 0itzet noodig voor bcpaaWe on crv nsinrichtmeen e Urti noodig voor de intrede ir en kloostelL f SpecifiVke beroeps of ambUvieediivg b alve vnjgesulde beroeps roepsen ambtskleedin X Ï Benoodigtthedcn voor hotels ca s restaurants pensioOf kantoren scheen zïekenhuucn ed hl Chnritatieve insteltingei overhe fcinstelhnten en b dnr en welke textSelgrederert niet op andere wyae kunnen betrekken i Bn ier gevallen ter beoord Iing van distrihutiedicnst fq rnksbur au I v rband met de meuwe regeling voor de afgifte vti speciale punten wcivp oD 1 Miart IMl in erk ng Ml treden zu len in de maand FVbruari 1941 in het algemeen geen special vergunningen worden afge geven Slechts in drmginde gevallen 711 k ter beoordeeling der p aa selyke I T Hu eliens e zal van dit vof rsrhr ft kunnen worden aH weken Onderstaande artikelen kunnen slechts op specmle poolen voor on ounten gewa i d rik ar n mb e 1vi P verkonp of op Wt nach oipjugschein w rd n afgeltMi K itfjerten laken Wollen dekens AsbestkleedmcZuurvaste kleed ingOüejassen i Waterdichte bcroepskleeding Beschermende kleeding tegen eir en mest Schoorsieenvegersklecding Operatie jasten geen doktersjassen B Van de lijf bedde en huiilioud goederen 1 Boorden van lapier nfet stof ivertrek Doodskleedmg tegen overleg ing van doktersattest Wasch en badhandjes Dwfilen koeliedekens em inolondekens voor zoover beide soorten maximaal 10 katoen bevatten enverder besuan uit afvalstoffen terwyl y bcvcndieii voorzien moeten lunvan het m rk K A no van üi V rgunn ra R T B if Stüfdm ke n Wrtifdoeken B Boeiuappen Pan lappen VBatk asten pan bchuurders en zwabbers Kleedjes voor serveer en entire bladen alle soorten Corselten corseletten Sustehouders sousbras g irdels maag enoinkbanden aretelles C van de hoofdbedekkinx 1 Mutsen en baretten va i stof 2 Petten van slof 3 Hoeden alle soorten d Van de mode artilielen Gordels nemen cemtuurs Brcte les j Sokopbuuders Mu phouders Slobkousen sous pieds a lemodellen Handschoenen nnet uilzonde ng van gevoerde tncot of gebreide Oor armers t 8 Knii armer Sfe Pols armers Van het klemvak Jabi ts ruches en dergely mode onderhevige itgoederen 1 Slcrfftn van kant en tulU chmaal en handwerk eventu geborduurde kant en tulle onafliankelyk de breedte der slof en daaruit V ervaartligde artikelen en k ih d ng lOok ttuj rs enz Met uitzondSrirg van peignoirs kamerjassen str indkleed ng kapnuanjeltje oms agd6eken 5 H 7 ek Veters ttfsels StriKktii corsages kunstbuemengameenng haarbandeaux haarnetteni d Hou artikelen voor zoovergeep kleedmg f Van d sMiiMire artikelen Dami verband PluKseis watten en andere verindstof 34 5 f 1 2 3 4 ereenaorastige vlecht J Kar ten entre deux e i hoog tens 30 cm breed 4 Trci lalle soorten J Galon ahe soorten Passementerie alle soorten Bano bandfluweel Imt en las enk koiuea ed Bandages Elastieken knie Sluitlakens V sn p ipluie wsi Parap uies Parasols Parapluie en parasolfotMinlenTumparasols Van 1 h ndwet art e en 1 Handwerken roet uitzundermg va 1 kleidmjf lijf bedde en hu loudgoee erpn alles voor personen van 3 jaar en ouder 2 V a rgetc kcnde en ge ourduurde p tkleeden Voyfgt tt ekend r m jr lu iH s e Aieeden waarvan de u e kening uf het borduursel zich over hel geheele kleed uiutrekt en zich dta nwt slechts tut de randen of hoeicea beperkt Handgewcven tafel divan kapstok stoken sierkieeden Tapytnaaigaren in handcsopmaak C Handwcrkgaren b v borduurgaren ket mwol zephyrwol ed in n indweri opmaak zooals strengetjes kluwentjes en spoe Ije van minder i in 25 g am 7 Angorawol m le deren opmaak K Van d diverse artikelen Tapyten karpetten matten kleedje lapytetof looperstof rn cocosartiKeVn kVim dan 90 x 160 cm Tafi d an k ipsiok i n wandelklceden en afkepa ie gobelins Linoleum baiatum stragulavloerzeil en vocaleum ey mder of rukdoek V aggen en vaande s i geen vlagde aoik Caiqueerlinnen en eiiildtüs m len ftoekbmderstouen Spee goed Anikelen voorzien van meer dan 50 mttaa draad ei ét daaruit vervaardigde kieeding o Paramenten ale soorten ook A tiding voor koorknapen mitgiwa r d njeen utsen 1 eb urzen e d 11 S rkuasens en pèefs W en daarui vervaardigde ovenk eanng voor zoover het bontdaarm nin georuikt u ais voe ng 13 Naluur7yden tlji I r f I II Lar k n Pi I 16 Ta n t i 1 t K iïiers SI tzui e rzaaxen hangm renhangers pappen geen v is kV SU rkussen kue duig Visscherij artik naciiengartn Artikelen vervaardigd uit jute sisal hinnep iwiich manilla Kunst eer leei doe k n wasdoek Artikelen verv aard gil uu geperst viU Vc rduistenngastol zwarte stofvoorzien van pap aa en daarvan voorvcrduutenngsdoeleinden vervaardigdeartikelen Ook verduisteringsstof van afvalpro ducten mils voorau n van speciaal merk van e n der rykabureaux 22 Schoorsteenleopen tatfUnopers anii macaaiers en sierkleedje s kleinerdan 1 vicSkante meter 31 Kampitrartikt en met uitzon iering van dekens tenten en rugzak ken Glastiordijnstoffen en afgepfisteplasggrdynen van kunetzyde en ofcelv l Plunjezakken pla strons VT t mkleeding yshocktybe noodigdheden Ufeltennnisnetten scheenlieschermTSzimnekleppen teeneili pantalcnbeschermers pMtaanvatters velve spon en kunsfyden sponzen spon enzakjcs van cilsilk weekendtaschjes vanstof ed av mdldséhjes a soortenregenpyp km ken kossmutsen xastrandei en tctioorsteenvallcn nacht akken k inu r entnen gordynkoord lUw rubbi rgareji zadeldekjes redJ ngiboeiei on zweir vesten 26 Pantoffels én scbp ren voijrzoover uit textiel vervaardigd l wMerJUBwn etc ttt verkoop van winterjac sen winter mantels en van stof daarvpor m in zyn geh ci verboden Ieder ec ler die geen winterjas hefcll en d er een noodig heeft kan by de plaats lyke distributiebuieaux ïie a punteii kt i i Zf aoendc kunlei de w nterjlssen by degenen die ze werkelilk nuod g heb t IMeni t askaarschieneldlacca Er zal een U t ll fn i i n ld n gen worden mjje le 1 v lairti i r de ei recteur van et Ryksbureau voor d distribuue vai lectielproducten doorden handel ervan p de hoogte wordtgesteld wanneer sv haarschte dreigt teontstaan in een bepadld attme zooa ondergoed doeken lakens erz Hetryksbureau zal dan zorg dragen dathet l etrokken gr d in starjdaardkwaliteilen wordt aargemaakt n tegen eenvastgestelden prys onder de bevolkingwordt gebracht Tweadckandsch kicatfng D detailhandelaren in tweedehandsch kleedmg zuUer een vergunning ncodig hebben Tweedehandsch gedragen kleeding en tweedehandsch gefaru kte huis houdelyke text elgoederen mogcni door den kleinhandel op ée halve puntcnwaarde gewaaideei worden Publitke rerkoopini n en veilinger van textielprodiTelen zyn slechts toegelaten wanneer een vergunning door het ryksbiireau is verstrjkt Officie ele toelichting In etn persconferentie iieeft de heer H G We IJ directeur van het Rijksbureau vifcr c e distributie Van tex lelproductenjdoor deir handel fenige toe ichlingen gegeven op de n uwe rtgelmg Cel kte Ucwca In de eerste piaau d ide hy mede Will de resui aten zyn gjeweest van het sjrfeen van inlevering en uitdeeU g van gebruikte kleedmgiiukken In totaal zyr ii de afgeiotjpen distnlMitie periode 111 857 groul kteedingstukken ingei omen waarvin 150 813 overjassen en manleU 18368 heierenojs buns er 14 678 wolle dekens Wede u ger kt zyn aan Nederland che vrouwen en mannen m dezelfeie plaats van inwonm 169 249 stuks oudat nog 12 608 groote jukken n voor raad zyn we ke zou tpoed g mogelyk zullen worden verdeeld Deze kleeoingartit ii zeer verheugend vertoopen aangeiien het aldus moge an de meest behoeftigen t doen loC Kome He IS de bedoeling ook voor de volgende dii tnbutiepeno4e een dergelyke regoi ng te ontwerpen Voorts deeli e de heer Hey mede zich m verbmdmp te hebben gesteld met Winterhulp Nederland en er voor zorg e hebb i gedragor dat mernhen d f door W nterhulp kunnen worden geholpen en misscnien formeel n e aan de voorwaarden voor de verstrekking van klee ing en dekkjig in aanmerk ng ki r e Y e a en voorgaan It de Vfiar ziening Een ander gunstig r iltaat kon de heer Hey pog mededeclen de voomening van textielproducten van de geteisterde bevolking van Rotterdam is thans verzekerd Neemt men m aanmerking voor hoevele miUioenen aan textielproduct m Rotterdam verloren IS gegaan dan moet men dit een groote prestalie noemen van de leveranciers groepen sidaar Thans i het de bedoeling te beginnen de bersdeelde groepen n het geteirterde Zeeland en in de Grebbesireeli van het eerst niHidige te voorzien pdat men ook daar zyn verloren gegane voorraden kan aanvuIUn Ketttnghaadel sa ri pdrijviag Wat dan de distrtbutiercgeimg zelve be reft legde de heer Hey biizondere nadruk op de bcstryding van den ke mghande en van de prysopdryvmg detailhandel heeft tot ru toe een e rekke yke vryhed gehad Zonder aan den bons fide liandelsar te kort te willen doen motst de heer Hkn to l Iwktpnen dat de luce ven de vriiheio nch wel wat groti scn Itlykl te zyn geweest Hu ziet zich dan ook genood zaakt voi rtaan de strings e traatrece len Ie nu eten nemen T t vandaaf zyn er lü7 ver iinn ngcn hik rikken dwz dat deze 107 zaken ges otm yn De heer Hey vree t dit aantal binrm kc rt met er at rderaen te mw ten V e rmeerrieren Bi het publiek i het grootste eiv v hiinr p ki ir en geweest Men 1 I n V n mersrhen Hu Voorta rijieiTKle de he er Hty t een vreemd versthynsel dat juisl de lexlie afdetling van het dulribuucsygleem zoo bestormd wordt met aanvragen voor extratocwyzingen De toeloop ia zoo grpot geweest dat de heer l cij maatregelen heeft moeten nemen om te waarhiirgm dat speciale vorgunninRen alleen dan woi dcn verstrekt wniipeer wtrkelykc noodzaak aanwezig is De aade kakrt Op een vraag of men punten van de oude punicnkjiart nog kan opmaken antwoordde de heer Hey o n t k e i nend Weliswaar is de winkclsluititig in de laatste Januaridagen velen een streep door de rtkening geweest doeh d t zij een troost de punten die in de e a lste dagen aangeboden werden vm ren meestal met de purten van do eigen texttelkaart zoodat deze winki l sluiting m hoofdzaak degenen getuif fen heeft die hande in kaarten hebben gepleegd Mocijt het geval inh voordoen dat iemand zyn eigen kaart nooit heeft kunnen gebruiken wegen s gebrek aan geld en nu ineens geld heeft gi kregen dan kan zoo iemand met inlevering van zyn ongebruikte kiait zonder punten geholpen worden door hen plaalaelyk distrtbutiekantooi Pnnteawaardeeriog Wat de punten waardeer ng nu bi treft deze is inderdaad hier en da ir hooger dan in de vonge periode Het ryksburtau is er echter Vi i uitgeuaa i dat het beter was de goederen h i i r te vv aardeeren dan punten uit te gevi n die later met voor goederen in te 1 s i n zoudin zyn Dan zou men slechts em voorraaH papier onder de bevolking hebben gebracht zonder den aanwezigen textielvoorraad eerlyk te hebbtn verdeeld Zooals het nu is geefl de waardeering der versAiUende artikelen n ieder geval de zekerheid dat lydcns de gi idigï Ill s uur V m d e kleedint kaurt de zikerht d bestaat du oe beV kirg haar punten ook besteelen kan We geven thans nog eenige voorbeelden van hel aantal pun en dat voor bepaa dl arikiien i oA worde n ingeleveld waatby fl pur tenw aarde resp geldt naar de oider cheidi g natuurwol of natuurwoUioudend kunstzyda en na uurzyde andere grondstoffen Broek lange ry teunis fieta en s randbroek van stof voor mannen 28 28 en 28 voor vrouwen 18 10 en 16 voor jongens 14 14 en 14 en voor mei jes 11 7 en 10 Costuums 2 deelig bestaande ml ja en broek voor mannen 70 70 en 70 en voor jongens 40 40 en 40 Dameshemd langer dan 90 em tOh taal met ronde of vierkante hals van stof 20 13 en 10 Dameshemd langer dan 90 cm totaal aile andere moe ellen stol tricot of gebreid 12 7 en i2 i Cameahemd korter dan 90 cm totaal van stof voor vrouwen 12 6 en 12 en voor meisjes 10 6 en 10 Dameshemd korter dan 90 cm totaal tricot of gebreid voor vrouwe n 10 6 Al 10 en voor meisjes 5 5 en 5 Directoire langer dan 50 cm totaal van stof 12 7 en 7 incot of gebreidj 12 7 en 7 geplaneerd 11 U en 11 Directoire korter daif 50 cm totaal van slof voor v ro en 10 6 en lU en voor meisjes 7 4 er 8 Hemd met mouwen van stof tncot of gebreid voor msrnen 14 11 en 14 en voor jongens t 6 en 6 Hemd zonder of met 4 mouweii I voor mannen 7 6 ea 7 en voor jongei s 6 8 en 8 Jasje coiliert jacquet sport srok ng roljcachern r tropical e d gevoerd voor mannen 42 42 er 42 voor vrouwen 38 38 en 38 voor jongens 26 26 en 26 en voor meisjes 13 33 en 31 H gevoerd voor main r 39 i9 en 39 en voor jongens 17 11 en 17 orgevoerd Voor n arnen 27 28 17 en 25 voor vrouwei t 22 13 en 20 voor jongers 14 9 en 14 en voor metejes 21 11 en 16 tncot of geb eid voor marnen 28 17 en 25 voor vrouwen 31 33 en 3 voor jongens 14 9 en 14 en voormeisjes 21 11 en 16 ZEEmONNEN VOOR wasscheruen De secpeiaris generaJl van he departement van Handel Nijverhe id i n Scheepvaart maakt het volgende heleind Zooals bekend is ieder i erplichif voor elke twintig kilogram droge vuilo wasch we lke aan wasscherijcn in behandeling wordt gegeven een zeeption af te geven In verlMind hiermede is thans voorgeschreven dat de wasscheri n eersteen tMin van hun klanten m ontvangstdienen te nemen en pas daarna eenheieiee eid van 20kg waschgoed hetzy tneetss heU4 by gedeelten mogmbehandelen Deze regelmg moekt getroffen worden omdat het voorgeko nen is dut de kianSen hun zecpbonnen Teeds te eigeh behoeve hadden gejruikt zoodat zy by het lerugoezorgen van de waisch geen zeepbonnenItr beachiliking badden voor de wa icheryen Binnenkort zé worden overgegaan tot het uitoefenen van strenge controle op dewasscherijen zoodat dezt in laar eigen tx ang wordt aangelaten itn SI pi aan lovenstaande bepa in itn te nouden VLRLENGING XOEWIJZI XGEN VLECSIMVIiAREN D secretarisgeneraal va i bet ue parlement van Landbouw en Vijs h urv naakt het volgeidc bekend De geldigheidsduur van de toewyz ngen voor vie waren die door Je disuibutifd ensten werden Uitgerukt en geldig zyn verklaard tot 2 eoruan a s of ee n Jaarna gi le gen da turn wordt veriengd tot 1 Maart d MARKTBERICHTEN 11 IH e III c fof STIVFII INI ï n ót SI at f ft tpruH tm lie J3C K k £