Goudsche Courant, zaterdag 1 februari 1941

rdag 1 Februari 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN j gtffc No 205 1 GOUDSCHE UiM cot 1 ANT Directeur F TIETEB Postgiro 48400 Bur Markt 31 Tel tTM j llerika 0 de t de van Hitler Zij verandert niets aan den wil Engeland te helpen f al Roosevelt den ambassadeur verzekerde Lord liolifox kan zich moeilijk voorstellen dat Hitler zal blijven stilzitten Plannen voor Engelsch Amerikaansch economisch front evraagd etaalwareatiMd 03 UNIMERS SC HE ANT é SMi krijgbaar bf J SpoorstraatI S ilhelminawelJ DENBURa al 18 etstraat 43 Martensslogel S RIJS elKsloot VondeUt Visschers ANDEUSUtW F D C no U In de ontHel TENTIÖ Blf8l l omeBfOorrf BpdracW De rede van Hitler wordt door It New ïorksche pers voor een letl onder enorme koppen gepuyieeerdi I hi commentaren Stekten bladen alsdeNewYork tl e de New York Daily Hews d e Daily Mirror ejt jea Indruk te wekken dat deze Kle van een invloed lian zijn op ia vasten wil der Amerikaansche itfeering Engeland te helpen aldus Volsena United Press loulen lich ook politieke kringen te Washington in dezen geest liebben lilgelaten Een verklaring van Malifax D Britsche ambassadeur te Washïtitm lord Halilax heeft na zijn beaiek aan den voorzitter der buiteni laadKlie politieke Senaatscommissie jmDtwoord op de vraag wat hij van de verklaring van den minister van ïafine Knox dacht dat Engeland bimen zestig tot negentig dagen aan en crisis zal zijn blootgesteld verkiuid dat hij over het aantal dagen met op de hoogte is maar dat hij zich BoeiHjk kon voorstellen dat Hitler zal tijjven stilzitten Willkie naar Wasidngton teruggeroken föidell Willkie Mtt naar uit LontageaieM wordt van minister HuU a drmgende boodschap gekregen WILLKIE fFofo orchief Poedig mogelijk huiswaarts te om aanwezig te zyn bij de ling van de wet tot hulpver Nlaan H geland Voorts wordt J nien dat Willkie reeds Woensdag 1 iet pns Donderdag per H naar Ne York zal terug Ijat Roosevelt aan tfo iYtuc verzekerde nyj Engelsche nieuwsdienst jj president Roosevelt den lj assadeur Lord Halifax S nkomst in de VereeniSgde j w Toigende verzekering ge k b S Clfoot Brittamüë wordt fll tt omvang voortgezet Wy ie wutie en aanvoeren gereed li J nen le uit de snel Amerikaansch fabrieken tó ï en de Vereenigde trt door banden van bloed en t i j onden Ik ben er van toK i eid nyn i ur deze ban ien nog tevigen U kent van verzekerd zijn dat u bij uw werk op mijn volste medewerking en die der onderscheidene regeerings instanties kunt rekenen Het wetsontwerp inzake hulpverleening aan Engeland In de commissie voor buitenlandsche aangelegerheden van den Senaat heeft de minister van Oorlog Stimson den senatoren met den meesten klem verzocht het ontwerp der lend and lease wet met den meesten spoed aan te nemen Het zou de grootste onrecht STIMSON Foto orchie J vaardigheid zijn als de regeering door uit den tijd zijnde bepalingen de hanrfen ten aandien van de hulpverleening aan Engeland gebonden zouden worden In den loop de debatten verklaarde de minister dat het Congres den weg vrij moest maken voor gerechtighed jegens hen die thans de belangen der Vereenigde Staten verdedigen Stimson gaf echter toe dat de president na het aannemen van de wet in staat is elke andere wet als b v de neutraliteitswet uit te schakelen Op de vraag hoe dit mogelijk was daar toch in het najaar de partijen zich op het standpunt hebben gesteld dat de hulp voor de slachtoffers van een aanval binnen de bestaande wettelyke grenzen diende te blijven verklaarde Stimson dat de tijden veranderd zijn en dat de legeering door veranderingen met haar tijd mee moet gaan inplaat van zich te houden aan beloften die indertijd goed waren doch thans niet goed geacht kunnen worden Een bewering en een tegenspraak Volgens berichten uit New York zou de Britsche regeering het voornemen hebben het modernste der Engelsche slagschepen de George V tegen twintig moderne Amerikaansche torpedojagers in te ruilen De Amerikaansche minister van Marine Knox heeft deze gekenmerkt als dom geklets waarvan geen woerd waar is Ook de Britsche ambassade alhier heeft het l ericht tegengesproken Roosevelt in de persconferentie President Roosevelt heeft op de persconferentie geweigerd commentaar Ie geven op de laatste redevoering van Hitler Hü zeide dat hy het zoo druk had gehad met de viering van zijn verjaardag dat hü nog geen tyd had gehad de rede te lezen Het bericht van een te Detroit verschijnend blad dat de Amerikaansche regeering 20 torpedobootjagers wilde ruilen voor het Engelsche slagschip King George V noemde de president een canard Tenslotte deelde de president mede dat hy Maandag den naam bekeAd zal maken van den nieuwen Amerikaanschen ambassadeur te Londen Engelscft Amerikaansch economiscli front De Bemer correspondent van de Frankfurter Zeitung citeert een bericht van United Press volgens hetwelk het voornaamste onderwerp van de besprekingen welke Lord Hallfax sedert zijn aankomst te Washington heeft gevoerd wordt gevormd door een Britsch plan dat ten doel heeft een gemeenschappelijk Britsch Amerikaansch economisch front tot stand te Iwengen Volgensjhet desbetreffende bericht van United Press dat geciteerd wordt door den Bemer correspondent van de Frankfurter Zeitung is het plan ook reeds medegedeeld aan den persoonlijken vertegenwoordiger van Roosevelt Hopkins die op het oogenblik in Engeland vertoeft Het plan dat betrekking heeft op alle gebieden der economische oorlogsvoering is blijkbaar het gevolg van Engelands wensch de Vereenigde Staten afgezien van hun materieele hulp nauwer te betrekken bij den economischen oorlog tegen Duitsehland Het Britsche plan omvat de volgende punten De Vereenigde Staten moeten aSenschepen die goederen voor de Asliio gendheden vervoeren het aanloopenvan Amerikaansche havens Verbieden zooals Engeland dat reeds doet wanneer het Engelsche havens betreft Alle Duitsche en ftaliaanschesaldi in de Vereenigde Staten moetenworden geblokkeerd De Vereenigde Staten moeten hetsysteem van uitvoervergunningen vantoepassing verklaren op alle grondstoffen welke van belang zyn voor de Asmogendheden Het probleem van de ZuidAme rikaansche exportoveeschotten moetworden geregeld Hiertoe moeten Engeland en de Vereenigde Staten alleoverschotten van belangrijke materialen opkoopen ten einde aldus te verzekeren dat de Zuid Amenkaansche uitvoer naar Europa de Sovjet Unie enJapan m overeenstemming wordt gebracht met de normale behoeften vandeze landen britsche deskundigen verklaarden blijkens het verslag m de Frankf Z t g tegenover United Press dat de Britsche blokkade bij uitvoering van dit plan 40 pet aan kracht zou winnen Hoewel het plan blijkbaar nog in het stadium van een voorsiel verkeert hecht men er in Britsche kringen groote beteekenis aan De Èritsche deskundigen die de lekken in de blokkade willen dichten achten hun voorstel de eenvoudigste oplossing met de grootste uitwerking Zij zijn ook van meeniog dat het plan volledig binnen het Ik9 er van de tot dusver door de Vereenigde Staten gevoerde neutraliteitspolitiek past en dat het bij uitvoering veel minder sensationeel zou zijn dan b v de invoering van een stelsel van uitvoervergunningen voor eenige afzonderlijke producten De Anterikaansclie luchtmacltt Volgens de New York Herald Tribune heeft de minister van Oorlog Stimson voor de senaatsctnnmissie van buitenlandsche zaken verklaard dat het leger slechts beschikt over 650 gevechtsvUegtuigen waarvan geen enkel aan de moderne eischen voldoet In 1940 zijn er ongeveer 2800 gevechtsvliegtuigen gelKJUwd Leger en vloot hebt en daarvan echter maar 400 gekregen de rest is naar het buitenland gegaan De Plüllippijnen staan achter de Ver Staten President Quezon heeft zoo meldt Associated Press iJi de Nationale Vergadering verklaard dat de Piiilippijnen in de tegenwoordige wereldcrisis met menschen en materiaal achter de Vereen Staten staan Hij zeide te liipen dat het verdedigingsprogram van de Vereen Staten ook de Philippijnen zou omvatten De verdediging der Philippijnen zoolang dez c onder Amerikaansche vlag staan is in de eerste plaats een aangelegenheid der Vereenigde Staten De republikeinen en Willkie In verschillende resoluties van de nationale vereeniging van jonge republikeinen wordt Wendell Wjllkie nietgezaghebl end genoemd om te spreken uit naam van de leden der republikeinsche partij In een resolutie der partijgroep van Zuid Dakota wordt erop gewezen dat de verslagen repubUkeinsche candidaat het juist geoordeeld heeft naar Engeland te gaan en daar te doen alsof hij als particulier kwam In werkelijkheid was Wendell Willkie de leider van 22 miUioen repubhkeinen Deze republikeinen kunnen hem niet langer beschouwen als bevoegd om in hun naam te spreken of inlichtingen in te winnen De Diplo over de verklaringen van Stimson De Deutsch e Diplomatise hPolitische K o rrespo n d en z bespreekt de verklaringen van denAmerikaanschen minister van Oorlog Stimson voor de Senaatscommissie vanbuitenlandsche zaken waarin hij zeide dat het een ernstige fout zou zijn wan neer de fianden der Amerikaansche regeering door ouderwetsche condities ten aaniien van de hulpverleening aanEngeland worden gebonden en dat deasmogcndheden als de aanvallers beschouwd rpoetcn worden Stimronmaakt het zich bijzonder gemakkelijk constat J rt de Korrespoiidenz Hij matigt zich niet alleen hpt geza aan om a s rechter over de schuldkwestie in dezen oorlog op t tredeq doch hij wil zelf bepalen wat er nazijn ui spraak van het geheeld volkenlrecht nog over mag blijven De uitdaj gende en aanvallende rol van Polenj welke Duitsehland noodzaakte terug t slaan voorts de stelselmatige jpogmgeftvan Engeland om na een zoo icht mogelijke omsingeling den oorjog tegenDuitsehland te laten losbarsten en tenslotte de niet bepaald baiaiceerenderol van bepaalde Amerikaansche in stanties in dit geheele spel der krachten daarop slaat Stimson n het geheel geen acht Na de kwade ervaringen vajn het veri lenden hebben de itegenwoórdige re geerders in Washington 6r blijkbaar een bijzondere behoefte aan hun neiging van de regelen van hfct volkenrecht af te w yken af en toe te rechtvaardigen Als bewijs voor het feit dat het volkenrecht voor deze NoordAmerikaansche kringen sinas lang al niet meer als bindende regel geldt ziet de Ko r r es p o n d en z de wijze waarop deze kringen ook in deze oorlog het onwettige en onn enschelijke gebruik der Britsche honöerblokkade tegen de Duitsche bevolking goedkeurden De Korresponde iz wijst er op dat ouderwetsche bepalingen als de conventie van Den Hs g over de oorlogvoering ter zee ih Amerika slechts dan schijnen te geldifn wanneer het daar in den kraam te pas komt Hetzelfde geldt voor de verschillende pan Amerikaansche l esluiten en vooral wat betreft de aanhoudende Engelsche schendmgen der Amerikaansche veilig heidszone Thans gaat het er voor de pohtiek van Roosevelt in de eerste plaats om zoo besluit de K o r e s p o ndenz den schijn te redden net wanneer men op het punt staat het volkenrecht te lijl te gaan Het eigen volk vooral echter ook de SpatanschAmeri kaansche landen moeten wanneer de regeerders in Washington jegens hen eischen gaan stellen zoo mogelijk met hun spel achlter de coulissen bemor ken dat gevaarlijke stukken schij at voor te bereiden NED ONDERZEEBOOT VERLORREN GEGAAN Blijkens een bericht Tan SJ T in de T e L deelt de Britsche admiraliteit het verlies mede van een Nederlandsche onderzeeboot De nagelaten betrekkingen der Nederlandsche bemanning zullen door middel van het Internationale Roode Kruis ofi de hoogte worden gebracht OnderscheMïngen voor generaal Fr Christiansen en voor generaal n ajoor Schumann Aan den militairen bevelhebber in Nederland generaal der vliegers Fr Christiansen is op 30 Januari door den Führer het Kriegsverdienstkreuz Ie en 2e klasse met de zwaarden verleend en door dan Rijksmaarschalk Hermann Goring persoonlijk overjiandigd Naar wij verder vernemen is de bevelhebber der Ordnungspolizei geneTaal majoor Schumann op 30 Januari tot Brigadeführer onder gelijktijdige verleeni ng van het Kriegsverdienstkreuz 2e klasse benoemd 4 i Staatsleening 1941 Naar wij van bevoegde zijde vernemen zal de eerstverschijnende Staatscourant de mededeeling bevatten van den secretaris generaal van het departement van Financiën dat de toewijzing op de 4 pet staatsleening 1941 waarop de inschrijving openstond op 29 Januari 1941 zal geschieden als volgt a De ingeschreven bedragen waarvoor voorkeur is verzocht worden ten volle toegewezen b Op de gewone inschrijvingen wordt een korting toegepast van 8 8 pet van het ingeschreven bedrag Aangezien de v r ij w i 11 i g e leening is volteekend zal tot uitgifte van de in uitzicht gestelde gedwon gen leening nifet worden overgegaan zoodat de zfch aan de recepisspn bevindende stortingsbewijzen waardeloos zyn en De distributie van koffie thee VERIVIINDERING VAN HET RANTSOEN Die secretaris generaal van Landboufv en Visscherij maakt bekend dat t noodzakelyk is gebleken voor de komende distributieperiode het koffieen theefentsoen te verminderen Gedurende het tijdvak van Maandag 3 Februari tot en met Zondag 16 Maart as geeft de met 02 genummerde bon van de nieuw uitgereikte bonkaart algemeen recht op het koopen van 125 gram koffie of 5ü gram thee Verl eterd l ericht Het front in Albanië De Italianen hebtten artillerie versterltingen ontvangen in het Mal i Polisit en Kamiagei ergte Van daar uit nemen zij de hoofdwegen onder vuur zoodat de Grieken genoodzaakt waren hun front te Lin wat nu weer in Italiaansch bezit is in te korten Op de kaart zün met zwarte pijltjes de aanvalsrichtingen der Italianen aangegeven het gestreepte gedeelte van Albanië is ttians in Grielcsclie handen Cartografach bureou voor da edcrt Oagbladpert ENGEL 1 REDE VAN CHURCHILL Vertrouwen in de eindoverwinninig HOPKINS IN GEZCXSCHAF VAN OEN PREMIER Minister president Winston ClMirchiU heeft m een redevoering voor arbeiders der werven van Portsmouth naar uit Londen gemeld wordt verldaard dat het Britsche luchtwapen reeds l eslissend heelt gezegevierd over het Duitsche Voorts gaf hy uitdrukking aan de meening dat Engeland met i ehulp van en aangemoedigd door de Vereenigde Staten stellig kan rekenen op de eindoverwinning en dat Engelands vrienden aan gene zijde van den Oceaan steeds grooter belangstelling fkrijgen voor den eindstrijd van GrootHnttannië ChurchiU werd Op zijn rit naar Portsmouth welke de iwzichtiging ten doel had van de door de Duitsche luchtaanvallen zwaar geteisterde haveninstallaties der stad vergezeld door den specialep lasthebber van Roosevelt Hopkins BALKAN Na den opstand in Roemenië HET LEGKR ZAL KRACHTIG OPTREDEN Het Roemfensche ministerie van oorlog heeft m een 4oor de bladen gepubliceerd communiqué het volgende medegedLcld Tijdens den opstand heeft generaalAntonescu aart het leger het bevel gegeven gevangen genomtn gewapendeopstandelingen niet terstond terechtte stellen hoewel de militaire bepalingen en het alaemeene gebruik zulksvereischen Dientengevolge is er geenenkele der talrijke met de wapens inde hand gevangen genomen opstandelingen of der lieden die naar de soldaten geschoten hebbc n terechtgesteld i Pa 5 thans zullen zij door de justitie gevonnist worden Het schjjnt echter zoo vervolgt de mededeeling dét deze grootmoedige houding van den co n iic3tor met door allpn begrepen of verkeerd uitgelegd is Daarom wordt medegf deeld dat generaal Antonescu het leger bevel heeft gegeven ingeval van nieuwe opstandige t ewegiiigen krachtig op te treden Van 1 Fe bruari af zal het leger dus in vergaderingen die zonder goedkeuring van de overheid plaats vinden en waar men zich met terstond schikt naar de bevelen van de autoriteiten van de vuurwapens gebruik maken en elkeen die in het bezit van vuurwapens wordt aangetroffen zonder dat hij daartoe bevoegd is ter plaatse fusülueren I Britsche militaire delegatie in Athene BESPREKING MET KOLONEL DONOVAN De Britsèhe militaire delegatie die m Ankara me den Turkschen genera len staf besprekingen heeft gevoerd is gisteren naar de Londensche berichtendienst meldt op de terugreis inAthene aangekomen De bijiondere afgezant van president Roosevelt in Zuidoost Europa kolonel Donovan heeft met leden der Britsche missie besprekingen ge ocrd In aansluiting diarop IS hij gisteravond naar Turkye vertrokken waar hij besprekingen zal voeren met vooraanstaande Turksche personen AMERIKA DE ONEENIGHEID IN ARGENTINW De bemiddel ar in de provincie Buenos Aires dr Amadea die zooals reeds gemeld zijn functie heeft neergelogd heeft thans in een brief aan den minister van Binnenlandsche Zaken Culacati de redenen voor zijn ontslagaanvrage uiteengezet Hij vervviit den minifier dat deze zich met voorbijgaan van den bemiddelaar gemengd heeft in het bijleggen van ai beidsconf lieten in de provircie Amadea zegt dit als een bewijs van wantrouwen te moeten opvatten Voorts noemt Amadea de gebeurtenissen bi de verkiezingen in de provincies Mendoza en Santa Fe een politieke afdwaling die gemakkelijk bij de komende verkiezingen in de provincie Buenos Aires navolging kati vinden Naar verluidt zal de federale regeering nog in den loop van heden of morgen een nieuwen bemiddelaar voor Buenos Aires benoemen ïoHCHtHaoH Ion op 9 23 onder 18 26 Maan op 11 13 onder 23 54 Men is verplicht te verduisteren van zonsondergang tol zonsopkomsL Lantaarns van voerlaifieo moeten nur na zonsonder Sgang ontstoken worden 8