Goudsche Courant, zaterdag 1 februari 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 1 FEBRUARI i jaar met vooiuilbetól r g van ƒ l JO bij tijd te controieeren Bijkt het z g I niet Intsct te zijn dan s tr aihg e volging bloot Wil men eer verzete l nieuw gaan gebruiken d een luistervert unninf daarbij me e in het t zitlvr n et r zegeld toestel te zi R B jlde uitre k n WELKE BONNEN ZIJN GELDIG Bloem Boter of miirgurine Rraiidstefftn Haarden en kachels Centrale verwarming Bra d Eieren CJebuk Gort Gortmuut of Grutten H kvermou Havervlokken Gort of Grutten Kaas Macaroni of Vermicelli fSpaghetti Maizena of Griesmeel of Puddingpoeder Peulvruchten Petroleum Rijst enitcl gries ebloem of Grur meel Scheerzeep Slaolie Uiker Vleesch waren Br = Brood bon K = Kolen bon Per = Periode VL = Vleeachboa Verlt taring lUITENLAND PUITSCHLAND INDRUKKEN VAN HITLER S REDE Onrust te Loa ien Volgens de eerste te Stockholm tiit lionden ontvangen berichten over den Indruk der redevoering van Adolf Hitler op het Engei che publiek leeft de felheid van den Duitschen oorlogswil Engeland koste wat het kost ie verslaan den sterksten indruk achterfelaten aldus het D N B Vooral htoft liet duidelijke standpunt van Hitler tegenover de houding der Vej eenigde Staten met de aankondiging dat eik oorlogsichip en elk convooi dat de feeblokkeerde zone rondom Engeland probeert te bereiken getorpedeerd zil worden alsmede de aankondiging dat de Duitsche duikbootoorlog binnenkort pas beginnen zal opzien gebaard Voorts heeft in breede kringen der bevolking de tegenstelling tus schen hetgeen op scjciaai gebied in Duitscnland tot stand is gebracht en hetgeen ta Engeland n slechten toestand verkeert een bijzonder sterken indruk gemaakt In kringen der conservatieve partij geeft men openlijk toe dat de regeermg Churchill op dit sociaal politiek gebied veel verzuimd en veel in te halen heeft wil Engeland niet lucccs het hoofd bieden aan de gevaarlijke Duitsche propaganda tegen de ontaarde en sficiaal achterlijke democratieën Uc onrust over een komenden grooten militairen slag van Duitschland te en Engeland is volgens het D N B door de rede sterk toegenomen en de vrees dat de Verconigcie Staten met hun hulpverlccning te laat komen heeft zith van breede krinfj n meester gemaakt De Britsche nieuween prripiigandadienst probeert riaarurn de hl tickenis der red van Hitler te verkleinen Schrikwekkende openbaring De Duitsche avondbladen staan volkofnen in het teeken van de door den Führer gehouden rede De Deuts che Allgemei TC Zeitung schrijft De rede van den Führer heeft op de En elschen gewerkt als een schrikwekkende openbaring Jen moet er zich bijna ovor verwonderen en zich afvragen of zij werkelijk pas thans nu het water nun tot aan de lippen komt inzien dat di e trijd geen compromis kent De Fü Trer heeft den Enge schen de eene hfop ra de andere ontnomen hulp uit Amerika breuk van de as Balkan honger gebrek aan grondstoffen oneenigh id onder het volk of uitbreiding van den oorlog Elk van deze verwa ehtinsfen is kenmerkend voor de hulpeloosheid waarin Enjjeland zici i bevindt De Boerse n Z e i t u n g sluit haar hoofdartikfïj aldus De Führer no ii door ae tijdig ondernumen bewapenir g van Duitschland het door Engeland uitgelokte conflict tot een bcslissendon trijd gemaakt welke het tijdperk van het Bntschc imp rialisnie zal sluiten en den door den Fiihrer ge venschten grondslag zal leggen voor een werkelijke goede verstandhouding onder do volkeren Deze strijd is practisch be li t De Nachtausgabe schrijft In deze rede in het Sportpaleis k De Ciomale over de rede van Hitler De Giornale d Italia schrijf het volgende over de redevoering vau Hitler en den weerklank daarvan in bel buitenland De histo nsche ontwikkeling vereischt dat hel achterlijke uitbuiterssysteem van Engeland wordt weggevaagd rn den weg voor den cultureelen en socialen bloei van Europa en voor de vrijheid der volkeren ja zelfs van hel Britsche volk te openen De som der materieele en moreele krachten tegenover den gcmeenschappelijken vijand zal in de komende maanden nog aïnxienlijk grooter worden Het officieu e blad eindigt met te zeggen Do woorden van den Führer over de DuitschItaliaansche wapcnbroederschap zij is door het gehecle Italiaansche volk met vreugde ontvangen als de bekrachtiging van den gcmeenschappelijken oorlog die in dit jaar de gemeenschbppelijke eindoverwinning zal brengen Fnunche persstemmcn De Franschen hebben meer nog dan ée anderen in het verleden kunnen eonslateeren met welk een nauwKeurigheid de woorden van den Führer werkelukheid zyn geworden schrijft Les Nouveau Temps over de door Hitler gehouden rede Elke dag oo vervolgt het blad heeft het Frankrijk mogelijk gemaakt de Duit ehe sociale en politieke opvattingen beter te leeren bjfgrijpen Voor Frankrijk is thans het uur gekomen om tus achen de e krachten n de continentale leyolutie te kiezen De P ar i s S o i r zegt o a FrankrOk maakt beslissende uren mee lerwijl Adolf Hitler tot zijn volk sprax Duittchland heeft Frankrijk verscheidene malen de hand gereikt evenals aan Engeland Maar de democratieën liJn door een kliek den oorlog ingedreven BITLeR ONTVANGT DELEG TIK VAN JAPANSCHE LEGER De Führer en opperste bevelhebber n de weermacht heeft in de nieuwe rijkdtanselarü de in Duitschland vertoevende delegatie van het keizerlijke Japansche leger ontvangen Deze delegatie onder leiding van luitenantjeneraal Jamasjita brengt p het lOgenbUk bezoeken aan inrichtingen n troependeelén van het Duitsene ger en van het luchtwapen O a Mt op het program een bezoekn aan slagvelden in het Westen AANVALLEN op talrijke doelen in Londen en omgeving Koopvaardijschepen tot zinken gebracht Kleine formaties van het Duitsche luchtwapen hebben gisterochtend en gistermiddag talrijke belangrijke militaire doelen in Londen en omgeving aangevallen Omtrent deze aanvallen heeft de En gelsche berichtendienst gemeld dat door de uitgeworpen branden in het gebied van Londen een aantal branden ontslaan is Ook boven andere wijken van de stad zijn bommen uitgeworpen die slechts geringe materieele schade aangericht en weinig slachtoffers geeischt hebben FABRIEKEN ZWAAR GETROFFEN Duitsche gevechlsvliegtuigen hebben een aantal afzonderlijke acties legen strategische doelen in Zuid en Z O Engeland ondernomen Bij Cambridge werd een fabriek getroffen in een der hallen waarvan een ontploffing werd verwekt Evenzoo was bij aanvallen op fabrieken nabij Nottingham en Bishops de uitwerking zeer groot Op verscheidene plaatsen werden stations installaties en spoorwegen getroffen De aanvallen werden alle van zeer geringe hoogte ortdernomen zoodat het mogelijk was nauwkeurig te richten Behalve de verwoestingen door de scherfwerking der bommen werden verscheidene branden veroorzaakt AANVALLEN OP VUEGVELDEN Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben voorts aanvallen op Brilsche vliegvelden ondtrnomen en een aantal vijandelijke vliegtuigen vernield Op het vliegveld Mildenhnll werden van honderd meter hoogte verscheidene tiommen tu sehen de daar opgestelde vliegtuigen geworpen waarvan er drie ver brandden Op dezelfde wijze werd het vliegveld Wattisham aangevallen Verscheidene bommen vielen temidden eener groep van drie bommenwerpers terwijl andere vliegtuigen die daar opgesteld stonden met machinegeweervuur werden bestookt Minstens drie der toestellen werden vernield Een ander Duitsch gevechtsvliegtuig beschoot op het vliegveld Honninglon ver scheidene daar opgestelde bommenwerpeTs van het type Bristol Blenheim met machinegeweren en plaatste treffers met groote uitwerHing DE LUCHTACTIE TEGEN DE KOOPVAARDIJ Een Duitsch gevecl itsvliegtuig heeft voor de monding van de Humber r Britsch koopvaa dijschip van 1000 ton aangevallen en het met verscheidene bommen getroffen Toen het vliegtuig voor de tweede maal op het schip aanvloog was het reeds door de golven verzwolgen Het vaartuig was door de bommen letterlijk uiteengereten Een Duitsch gevechtsvliegtuig voor lange afstanden iu eft gisteren kort voor den middag op 150 kilometer ten Westen van de Hebriden een stoomschip van 5000 br t en een uur later op ongeveer 400 kilometer afstand van d Schfitsche kust een tweede schip van meer dan 5000 br t mei bommen tot zinken gebracht Beide schepen werden zoo goed getroffen cal zij binnen korten tijdin de diepte verdwenen Op den Atlantische Oreaar op ongeveer 380 k m ten Westen van de lersche kust heeft een Duitsche langeafj andbommen werper een Britsch kodpvaardijschip van ongeveer 4U00 br t tot zinken gebracht Het schip werd door tw ee bommen zfto ernstig getroffen dat het tonnen acht minuten in de golven verdween MËVROl W ROOSEVELT UEyjERDE TE SPREKEN Mevrouw Roosevelt heeft het ver o k van de merikaarnsthc jeugdorganisatie afgewezen on op de jaarvergadering n Februari as het woo d e Vlieren I e secretaris der i rgani atie verklaarde clat de weigering van mevrouw RcK sevelt te wijten is aar de oppositie var de jeuedorganisa ie tegipn fiet hangende wetsort werp tot hulpverleening aan Engeland LEDEN DER COsfMISSlE HOOVER NAAR BERLIJN GEKLEI RDE BEVOLKING NEE MT TOE BLANKE NEEMT AF Het statistische bureau in Wnshington jfit sft lil een rapport verklaard dat de tendens van ie Amerikaansche bevolking tusschen 19 M en 1940 geheel omgeslagen is Dlgens een teilmg die in deze jarel werri gehouden heeft men op een toenemen der bevolking met if procent gerekend terwijl de telling van t vorige jaar een daling der bevolking van vier procent per generat e te zien heeft gegeven Volgens de laatste telling zi U de gekleurde bevolking van de VereertigdeStaten met zoven procent per generatietm ncT en tefwijl de blanke bevolkingie gt ijKertijd met vijf procent zo uja tn VLEESCHEXPORT LfjDT ONDER GEBREK AAN SCHEEPSRl IMTE Als gevolg an het afnemend aantal Britsche vrachtschepen ligt de vk eschuitroer vao Uruguay bijna volkomen stil De pers eischt daarom steeds krbchtiger het inrichten van een eigen koopvaardijvloot Uruguay beschikt op het oogenblik slechts over een bruikbaar lee ïch p B r tw eHe sch n dal schipbreuk heeft gc ledcn wordt op het oogenblik gerepareerd Het verkrijgen van et n eigen k iopvaardi ivloot zal echter wegens de daarme verbonden hooec kosten nog vele moeilijkheden opleveren Verscheidene leder der commsisiellLüver weike zooa s bekend sinds eJnigcn tijd pogingen m het werk s lt vjor een hulpactie icn behoeve van dd bevolking der door den oorlog getroffen landen in Europa hebben defeer dagen in de bezette Belgische gebieden vertoefd om de voerisei oorii4r ing aldaar te bc udeeren Eij hun reis door België en Lij het zich dóaropi aansluitende bezoek aan Nederland hebben de vertegenwoordigers van de i omm ssie Hoover geySgenheid gïhad iich een uitgebreid beeld te vormen van de tegenwoordige pobitie der voedselvoorziening in de bezette gebieden België en Nederland In aansluiting op hun reis door België en Nederland zijn de vertegenwoordig rs der commissieHuover naar E srlijn gekomen om daar hun besprekingen vrnrt te zetten EEN DUITSCHE TEGENSPRAAK INZAKE WILLKIE In het buitenlaid is eer gerucht ver preid als zou Wiiikie van het njk spropaganda ministerie een uilnoodiging ontvangen hebben om een bezoek aan Duitschland te buengen Van bevoegde zijde wordt ten aanzien h er an medegedeeld dat dit bericht op geen enkele wijze met de feiten overeenstemt LIJCHTAANVAL OP BRITSCH Mir TlEDEPOT Een DuiL ich gevechtsvliegtuig httft met succes een ioepen üpleidings kafpp nabij de Engelsche ZO kust aangevallen De bommen troffen een munjtie opsiagplaats waarin brand uitbrak Terstiond na hei ir ïlaan der bommen vloog het depot in de lucht L conferentie der La Platalanden ITALIË N Or MFFR ITALMANSCHE MINISTERS NAAK HET FRONT In Italiaansche politieke kringen verw iclit men dst zeer binnenkort onk de ministers van Verl eer en Buileiilandschen Handel Host Venturi en Riccardi zich e p eigen wenseh naar het front tullen begeven om het bexel over een aideeling op zich te nemen BALKAN GENERAAL METAXAS BEGRAVEN Generaal Metaras iJ gistermiddag t r arde besteld De koning ministerpresident Korilsis en het geheele knhinet alsmede het diplomatieke ccros namen aan de betrafenisplechligheid deel ALGEMEEN ACCOORO NIÊT MOGELIJK KERK EN SCHOOL EIJKSBEDRZEN OoK ccn TrrfcTarinc omt ent afstanuniBC aroet worden overgelegd In de Staatscourant vati gisteren no 22 is ie mededeeling van d en secr gen van Opvoeding Weienschap er Cuituurbescherming betreffende de beschikbaarstelling van studiebeurzen aan minkapitaalkrachtise personen van buitengewonen aanleg herplaatst De volgende zinsnede is er aan toegevoegd Bij de aanvrage nr oét een verklaring omtrent afstamming worden overgelegd In de kringen der gedelegeeixien var de conferentie der La Plata larjder wordt verklaard d t het nog n et duidelijk is lot welke practische csuitaten de onderhandelingen zullen leiden De ingestelde commissies en ub commissies zijn er de eerste vier daten mede bezig geweest om de ingecii nde voorstellen te schu iB en met eikaar in verband te brengen Men js van meening dat het wellicht mogelijk zal lijn om op versche dene onderdcelcn zoo b v in financieel techniscli opzicht lot overeenstemmingen tu schcn de onderhandelende landen te geraken Nauwelijks zal men er ech er in slagen tot een alle partijen bevredigend accoord over de groote economische vraagstukken te komen Scherpe critiek v ordt geoefend op het voorstel van Argentinië tusschen de landen afzonderlijk tweezijdige overeenkomsten met verleening van economische voordeeien te sluiten waarmede de overige La Plata stateo geen rekening zouden mogen houden Men wijs erop dat daarmede het plan eener algemecne tolunie der vijf landen ztu worden opgegeven Omgekeend vindi het voorstel om de La Plata te intcrnatromiliseeren bij Argentinië en o k bij Uruguay w inig instemming De vertegenWtMjnlig s deüer landen ga n van de overweging uit dat een derfrelijke maatregel hun sjuvcreine re h over den stroom sterk zou kunnen benadeelen van de vergunning wordt hel zegel vanwege P T T verbroken Radio gramofooncombinaties gelden ook wanneer zij uitsluitend voor het draaien van platen worden gebruikt als radioontvangtoestellen indien het naar het oordeel van P T T niet wel doenlijk is met handhaving van het gramofoongedeelte het luisteren naar de radio uil te sluiten Wie voor derJ gelijke toestellen geen luistervergun ning wenscht aan te vragen moet dus tot bewaargeving of verzegeling overgaan BETALING TERMIJNEN INKO MSTENBELASTING In afwachting van de regeling welke ter uitvoering van artikel 42 van het besluit op de loonbelaslini 1940 inzake het verleenen van ontheffingen op de bovengenoemde aanslagen zal wordi n gegeven kunnen de aan gi slagenen var wie reeds loonbelasting is ingehouden bij de berekening van de termijnen welke per 1 Februari verschuldigd zijn ervan uitgaan dat hun een uitstel van betaling ten bedrage van Mi van hun aanslag is verleend De vervallen termijnen kunnen mitsdien over gedeelte van den aanslag worden berekend BINNENtAllé Buiten gebruikstelling van radiotoestellen BIJ NIET BETIALING VAN LI ISTEKBIJDRAGE Zooals bekend is ieder die in hel be2it is van een racio ontvangtoestel onverscniUig of cit gebruikt worit of niet verplicht een luistervergunning aan te vrageq en de luisterbtidrage te t etalen j Wie zyn toestel njet wil of kan gebruiken en zich oiok met definitief weiischt te onldcer heeft thans de keuze om dit toestel hetzij bij den P T T dienst hetzij bij een radiohandelaar in bewaring t geven of het bij zich thuis door cei P T T dienst te doen verzegelen MSTRIBUTIENIEUWS De nieuwe textielregeling Inbewaargtvmg bijfden P T T dienst kan bij alle kantordr van den postdienst behalve posistations er pos agenschappcn geschieden Wie hiervan gebruik wil maker iaklv zijn toestel op deugdelijke wijze ir zorge vc or e n daidelijke vermelding bv dtor een opgeplakt etiket vA zijn naam en adres en brer het toestel near hft iiaastbijgeliiien postkentoor Jenei de zich an den inhoud te refgewissen ker de postambtenaa j opening var 1iet pakket dwir den reeiijiiebbende bij inlevering en oo noocijg cK k later verlangen Bij de inle f ire wordt een ontvangl c wijs ver e De bewaring van het toestel gescr ect geheel op risico van den bewaa g4 er Goede wer PLNTENWA RDEERING king van het toe tei r bewaarge ving kan n randeerd De bewaarkosten belTragen ƒ 3 beëindigir der worden gegE Hieronder volgen nog f rige voorbeelden van de nieuwe punienwaarde enng die cin kracht wordt voor de pas uitgere kte textieikaarten per de inlevering en ve r maanden hetzelfde stel wordt eventuee olgens na elke bedrag Het toe een onder ov r legging van het cnlv nfbevviJEi wed r teriiggrt ven Op tiKi be1alir der betaalde bewaarkf tfj kan rnjik al s de termijn waarvoor betaald is lecht gedee It iijk verlof per geen aanspra k worden gcn aakt In i wsarge ing b een radif hf nrie aar mifjet zoowel dofir dengene die het t iesdel in bevar nc geeft als d r der hsirdelaar wo der medegedeeld aan ie ht e frihestuör der P T T tf chnische erwt radic Seh veningsoheweg 6 s Gmvenhage Hierbij difrt merk ïlpe en fahricaïenumnier of bij he 4ribpekpri d iar een kirte on ci iii ing r h t Ki iisen lang en 4 lang tricot i ook geplatteerd voor mannen 6 6 en 6 voor vrouwen jor gej s on meiejes 6 4 en 4 gebreid ook geplatteerd Veior mannen 8 8 en 8 oor vrr uwen jongens en meisjes als benen Mantelpak Voor vrouwen 56 25 en 36 on voor meisjes 44 18 en 26 Onderbreiek lang en lang voor mannen 14 11 en 14 en voor jongens 9 9 en 9 Kort voor mannen 10 8 r 10 en voor jongens 6 6en6 Overhemd hi t 1 o r of vaste bf i ird van stof Voor mannen 24 15 en 20 er voor jongens 20 M en 18 tricot of gebreid voor jongens 11 en 1 3 toeSteJ te m ofden f rr hardelfcar is verpi c geleverd totstel elc De Va O Ik bij herr n feam en ad re P vama van stof voor mannen 45 29 en 45 voor vrouwen 30 24 en 30 voor jor en meisjes 25 20 en 25 tricoj of gebreid vior jon rs en meis ies alles 16 v n defr ejif naar te v 4rziei Verzeg ng a nweg PTT r takt hft mogelük het toesfl thuis te bewaren Toestelien ir vj rvoerm edelen men evtr een wc ïien verzegeld n vertegelen Wie een tc siei vrage d f sci fteLi be tuur der PTT ted n sche dien t 1 bij t H m d Sfc ieveningsch eg 6 s pra Men krijgt vc i af bericht v Regenjas van gummi gegummeerde sti f of transparant ctrgevoerd Vfior mannen en vrouwen alle 25 en vofT jongens en meisjes alles 18 van stof o ik dubbeldoek gevoerd voor mannen 65 50 en 65 voor vreuwen 50 45 vr 45 voor jongens 50 27 en 42 en voor meisjes 37 18 en 23 regenmantels voor vrouwen en me sjes als beven voor regenjassen dag en uur waarop de erzege Sfst hieden Het toes iel il 1i i n vaa den tr et d er ege i g belasten aratle iaar op fl iKtielijke wijze weTden Sporthemd voor manr r en vrouwen 24 15 en 20 vemr jongens 20 1 en IS en voor meisje 10 6 en 10 vt geld D ze geling bedrtgen O houdt het recht het zerfi ten rier erP T T bevan lijd ic Trui voeir mannen alles 21 voor vrouwen 19 14 en 19 voor jongeiH aPf s 14 r voor m isies 14 8 n 14 Tncotpakj S 2 deelig ve or jnnerns a Ies 40 men m overaan strsfver Huisvrouwen attentie teiestel opn vrace rrer air en d i VpnHaarf is de l e ri CEL DUUR BON BI 4 t m 23 Febr Bo 27 B 28 t m 7 Febr t ni 16 Feb Vif rde periode K 0 t m 10 K 11 12 en 13 K 15 1 m 34 K 25 t m 2 t m 28 Feb t m 14 Febr t m 2 1 F br t m 14 Febr t m 28 Febr i Br 25 Er 1 t m Febr t m 16 Febr t m 9 Ferir t m 16 Febr V Br 25 B1 t m 9 Febr t in 16 Feor A 44 I m 21 Febr A 57 t m 21 Febr A 19 32 45 en 58 t m 23 Febr A 02 t m 16 Maart Koffie A 31 t m 21 Febr A 87 t m 11 Jfebr A lOJ t m 16 Febr Per 8 Per D t m 23 Febr t m 23 Febr A 92 t m 21 Febr t 117 1 Apart sfrookje m 30 April niet aangeweien A 9 t m M Febr A 02 t m 16 Maart Ihee VI 16 t m 9 Febr Vleesch VI 16 t m 9 Febr A 01 t m 28 Feb Zeep A = Alg DistributiebonboeKje BI = bioem bon Bo = Bolerbffi BroodboB 24 Bon 46 eieren RADIONIEUWS HILVEKIIUM L 4U M t m Wij beginnen 4rn fU Va $ n nchlcii en iaatjM voor A n bo T H 43 JiriinofounmuueJt MlM PecriU II 3 UraiiK ïoonmu3üek lï ot IW U li Gfamofoomiiuziek 12 ij N J t cun nisch berichtra AWP A VA O i W AVRO Ar uisemenUor ic t en livt tle andsch Vet bon4 vfxu SibbtKUiui ii K Wie en wat warm now v km 2M Cureertjtebouwork at en jwiwt £ 4 JüU ori ei3 25 Giarn pi 3 M fit H r VfizoekoorK rt vuor de OuiU ctte UWr 6 W AVROMu eU arke t en Oifekpel 41 Actu ee e repartaiïe oilfo4 muii k fo4 muii k7 Gmnio oonmuxiek l chtingi 7 A Berichten Entft 7 éT rno ooiniiuriek HM Nieiiw l f ILli CauMTM Ww ts Mmx B ok i u lichii nEngelsch SAi Omrwn i solisten f 4S EngeNc he benciücn ANp Nieuwi xrictiten ANT ilaiting HILVKRSUM n Ml S M N C B V a üO C uuOe muzjek opn I M n r rü iii vn praatjes voor den b r S 45 Tudio Vroerdtenst M CJtV 3 45 Oiirt concert opa It ft5 Gr iiek 1Z M Rondom bet x I Krr t Gij Uw Bijbe H n U r Il t fonomische berichten AXP K ft e m M ld U n hl and plaatje 1 15 r d rf M Kk i m De Mee tón nee s i Giünitifoar muz ek3 U Zani ii j i iC r ii 3 36 KRO Koor KHO p 1 rktsl en solKt 3 40 Gram l K r K RO Sy m ph me or kot MJCM W 4 00 W jdii Kwoord K K O 5 1 5 U k IykK e xedachtehwuije 1 J 30 KRO Koor en orkest en m i 15 Dar rt uEiek igr p 443 Ac iu t ttt graniofDortinuziek 7 W 7 1 r T ii7 ek tóu ting Maandag 3 Fekruan HlLVRRSl M I 415 M 8 0 GT amoéoonntUZiek t N e w bert ANP E i imi ltKjnniU2iek lO m Murgenwijdinc V AMJL t W Hobo Pn p ino 19 S Z n t e e K li2ö Dec amatie 11 to Ft 12 F i e alda et üniiister tin j VARA A n anak 12 44 Nieu b ri ilei ANP IM VAR A I 4j fi èi ofoor uziek t t Zari bece t u 2 30 K uker praaii 1 Gri fO u K 3 IÖ CatUÉ Ti De ii 34 C en piano 4 M Gra i rr e toeli 4iUi i 4Jt GranaoftXiri ii ti VtM r de k nder r 5 15 Nieuw ica en f ur berici len ANP S M IV FU l i 6 t f I ïin De o bouw van cie N aerai e vfLk sgeriieer chap m so ia r zk r t iHerald er solisten 42 VAP AI rm h ii Aetut e reportage rr r T Errr crr iEche vra fr v VrTèl AM 7 Jj Esmersida en olisten T 34 r teil Er Kt c h 7 4 O elspe i uw rich en A fP 8 IS rragmen n u 4e ofm Don Pa quaJe U Bt r n fc i 45 F Fcisch b ich en ANP H Vie beiicnten ANP s uitinc ilVeksi h b miA M t M Srhi fnenng en n llt t t l5 Oei T tiZ Srpl 8 3ft Nieii AJff 45 Giorr ofoomruziek 4fl Piar i i en praofoonrr ijz ek l$ i Kt r t fcl li 3 y repndlen t It Grarr oiV r Tun ltX4 i hten IZ li Rep U f n ucA 12 45 Nuuw vn ecoriATT iiChe e vn AM M J ic Stoffc i sextet IM k Ï X5 G amofoonmuïiek tM Z f W he rt d IET en er HrrofoonmiTiT k 1 yi Hubolei r 4 0ft Gran jfoonrMlll k V y T tK kin iff 4 45 GiarriDfoonmuriek V P B O 5 M Cyc UA Brt ueïm tn iwaen tt ri ttjCÈLV i IS Nit u A eocr i ïrrisfhe er t t r h richllt ANP 5 Berichten S B NCWV HürmatóJ orkeW opr Bel CmMC j Acturtl repoita e erf g t arnoloon Bui ek V le ch prMtje ANP luittn HOEVTaiLHEID sa gram roggebrood of 50 g arr and brood of rantsoen gebak of 5 gn meel of bloem ï p boter of marg of 100 gr vet o Vuorraad 250 gr Op bon 28 reli Eenheid vaste brandstof 100 gr roggebrood of 100 gr n bror J of 1 rantsoen gebak 1 kippen of eendenei 1 rantsoen pond hi pond Elke bon 100 gram 125 gram 1 ons 1 ons 1 pond Vuor de ke6ken Voor verlichting Z liter H pond j 50 gr scheeneep of tube of pot 1 kilogram 50 gram pira 1 ons vleeach 1 rantsoen 1 rantsoen m IJ