Goudsche Courant, zaterdag 1 februari 1941

ZATERDAG 1 FEBRUARI 1941 E BLAD STADSNIKUWS r Marie legt haar taak neer tmi mT nL m m i mi m m nn m mcmrm msm mm m m m m Een leven gewijd aan de menschheid vergroeid met de Wijkverpleging Jk b n altiid mrg gelukkig geweest HfOZNGIOPINO het pf Af f nMimachinehuis Long Tland w a 62 Gouda Oa bstt getcleerde winkel voor Huithoud na hin t Univeneais Zigzogmochinas Induitriantachlnai Rsparalia inrichting naalden olie en andera ondardealan Op ik bM een pretttge Uak OT d Ik V het verpleesstersleven Toor een tJ TTOUV een der mooiste uaiaxto Ik heb er altUd het SSVlerier ta ttbti en ik beb JJ 2Ji erj relnkUf gevoeW o erzlet zusier Marie Clausing £ Un Jurige loopbaan waarin ï fSjurend zuster van de Wyk 2 Sl r levenstaak vond Vanl Pj de groote dag da l het ilekenhun van het DiaconesJDt Wijk officieel wordt Vandaag is ook de dag dat IfJ rle haar werk beëindigt en rtLEToverdraagt Er lit altUd ieu fSJffl m ee afscheid maar aan rSSen kant mag luUer Marie iSlr f hebben dat zU haar j JJriejt op een oogenblik dat iaff loedoen het bescheiden 5 werk is uitgegroeid tot veel JSJitoi prachUgen arbeid die in JüTwale nieuwe ziekenhuis vindt Foto archief Vaat het is toch soo dnt het na een belanirrljk deel ook aan Bttr Marie is te danken dat de V verplrsing is geworden tot KI modem voortreffel ge Mtüleerd riekmhuis waarin d ri lwa ait Gouda en om evin ds M mogelijke behandeling en nt fing vinden Dr Montage n 1 vnnnen bet tweemanschap w oaain oaatsebeideUjk aan tae larichting is verb n en en M met jareolan en trouwen toe icwtiden a beid De Wijk beeft Kttouwd tot wat zU nu is Ui lijs de bouwers in het wit ge wt wier liefde en kunde wier ter In n hulpvaardigheid den groei ma bewerkt van de kleine plant tot Ibnchen boom en omdat hy wor in een grond van vïrlrouwen ktt welen an hen die genezing jj dat voor hen al het mogelyke M isdaan En als er dan bij dezen W sl in de geschiedenis van De wi terugblik op voorbije jaren JWpyi en van zegenryken arbeid Wraken woidt dan valt deze voor ti deel ttrug op dr Montagne Wier Marie n Aparte tigunr Jjltof Marie is volkomen met de JWyleging vergroeid Hier is het r5 zy haar leven wijdde aan JjMtade menschheid hier vori zij fc ïï en in liefde voor BMeaiensch Acht en dertig jaar ïfl in Gouda gearbeid en duizen oiiinngde tij met haar zorgen niet maar troostte en beurde hen op i y en bemoedigend J Al ijd was zy de eenvoudige w die warm meeleefde haar geest is over gegaan In het gebouw waar zü arbeidde en die heeft doen ontstaan de vertrouwde sfeer die aan de Wykverpleging eigen ia De opgewekte raster was de ziel Tan de WQkverpleginc Men ton haar directrice kunnen noemen dtrect ice van het Diaconessenhnls 4 e WUk doch men ion biermede haar aparte flgnor niet Juist teekenen Zij was snater Marie nster Marie Tan de Wijkverpleging en dat zal voor ledw die haar kent blijven By haar uittreden komt groote dankbaarheid in Gouda en omgeving op voor wat z j was en wKt zü deed Zuster Marie mag dan in de tallooze bemoeiingen die haar steeds opnieuw wachtten niei hebken kunnen stilstaan by hetgeen er ron lo n haar gebeurde zeer velen zullen ongetwijfeld aan haar denken en in deze gedachten rijst de nobele figuur van een trouwe zuster die zich geheel gaf voor anderen Daarom is het goed en vanzelfsprekend dat er op dezen dag aan haar persoon en haar arbeid herinna wordt Zelf wil zuster Marie bescheiden als zU altyd haar weig gegaan is et niets van weten U zet dat toch niet allemaal in de krant houd het zoo sober mogelijk zegt ze als we haar ergens in de gewelven van het groote l ebouw waar zy druk t ezig is met de beslommeringen van den overgang naar het nieuwe verrast en op een stoel gekregen hebben om wat van haar werk te vertellen Menschen helpen zes en veertig jaar lang dat is best maar geïnterviewd worden brrr dat is een temptatie denkt zuster Marie 48 Jaar In de verpleging 38 jaar te Gouda Z ES en veertig Jaar inderdaad want de vrrpleegstersloopbaan van zuster Marie begon op 16 Juni 1894 in Amsterdam de stad waar zy 14 Maart 1873 is geboren Zy verbond zich op 21 jarigen leeftyd aan het Dioconessenhuis te Amsterdam de inrichting waartoe zy van toen af behoorde en die haar uitzond Ook nu is zuster Marie nog altijd een zustier van de centrale inrichting te Amsterdam Daar het Diaconnesseohuis indertijd nog geen ziekemnricht ng had kwam zuster Marie als leerlitvg verpleegster in het Wilhelminagasthuis te Amsterdam Hier genoot zy een opleidir j van twee jaar na afloop waarvan lij eenigen tijd in particuliere verpleging en verpleging in het weeshuis in de hoofdstad uitgezonden werd Daarna was de jonge verpleegster aan het ElisabethGast huis te Haarlem verbonden om vervolgens vyf jaar als wijkzuster te Mc ppel werkzaam te zyn Hierop keerde zij naar Amsterdam terug ab verpleegster in het inmiddels tot stand gekomen eigen ziekenhuis der diaconnesseninrichting en toen volgde Gouda Op 12 Augustus 1902 ving zij haar taak te dezer stede aan als wijkzuster en tevens direct al als besturend zuster van het toen pas geopende ziekenhuis aan de Westhaven Dat verschilde toan nogal wat met nu denkt zuster Marie terug Hst was de vroegere woning van de familie Temminck die naar Den Haag was vertrokken en bet huis ten geschenke had gegeven Wy waren met z n drieën en het werk was zoo verdeeld dat om beurten twee zusters als wijkverpleegsters de stad Ingin Ba en er één thuis bleef om de patiënten te verzorgen We hadden één groote en één kleine ziekenkamer plaats biedend aan drie patiënten een polikliniek met badkamer en voor de zusters een huiskamer en twee slaapkamers Een operatiekamer was er nog niet die hebben we toen zelf ingericht Even maken we een sprong om te zien hee het groeide Na de verbouwing van het huis in 1916 tot eerst tien betlden in 1928 tot veertig bedden en nu tot 90 bedden komeii we van de enkele kamers en de drie zusters van 1902 tot het gpt ouweneomplex van 1941 met circa 150 vertrekken 19 man personeel 42 zusters vier medici en vier aan het huis verbonden specialisteju Het is voor haar een groote vreugde dat de Wykverpleging zoo uitgebreid is en nu zoo n mooi ziekenhuis heeft gekregen In een rijtuig den boer op om te opereeren Van den eersten tyd af al dateert de samenwerking met dr Montagne die zich een paar maanden eerder in Gouda gevestigd had Dat is altijd een heel prettige samenwerMng geweest egt auster Marie enthousiast De stadspatiënten werden toen de operatiekamer was ingericht in de Wijkverpleging geholpen maar met de zieken van buiten ging dat too eenvondig niet We hebben de Jaren medegemaakt dat we samen per rijtuig met steriel ingepakte instrumenten den boer opgingen om aan huis te opereeren Er zijn nog meer herinneringen aan vroeger van de kinderen die Zaterdags in de Wijk altijd in bad gestopt werden en na de waschbeurt steevast een boterham met stroop kregen En dan in de vorige oorlogsperiode vertelt zuster Marie Op een dag komt dr Levedag en zegt er is hier in de stad een Belgische vrouw met een tweeling van drie weken welke kinderen niets doen dan huilen dag en nacht Kunt u daar niets voor doenT Ik er op uit en een poosje later kWam zuster Marie terug met een kinderwagen met de twee peuters Zuster Juul en ik aan het moederen En groeien dat ze deden We hebben veel vjin hen gehouden en ze bü ons gehad tot ze vi f jaar waren Er is blyvende vriendschap uit gegroeid en regelmatig komen de tweelingen nog hier en gaan we bü hen in ntwerpen op bezoek Het is voor zuster Marie altyd hard werken seweest Behalve het verpleegsterswerk had zy ook haar bemoeiingen met de altijd zeer gezochte polikliniek en verder rustte op haar de administratie Dat is menigmaal een latertje geworden en daarby komt dat zuster Marie en dat vertelt ze niet altijd roote zorg voor ernstige patiënten heeft gehad Dan had zij geen rust en liet de verpleging niet aan anderen over maar bleef zelfs des nachts in 3e ziekenkamer om de patiënt met alle lorg te omringen Het eigenlijke Terpleesteiswerk heb ik altijd het mooiste gevonden vertelt zuster Marie verder Het was fijn wat voor de menschen te kunnen doen en ik voelde me altyd heel gelukkig Allen zijn steeds zeer vriendelijk voor me geweest en met leder in het huis was de samenwerking immer van den meest prettigen aard Zelf wel eens ziek geweest vragen we doch zuster Marie blykt een gelukkige vrouw Haast niet eens drie weken n BUjde rerrasstef Zuster Marie is ridder in de Orde van OranjeNasïau en de toekenning is voor haar een blyvende mooie herinnering t Was op esn Maandag v vertelt ze om acht uur s morgens we zaten nog aan het ontbijt en opeens komt burgemeester Gaarlandt binnen en gaat vlak voor me staan om het me te vertellen Ook het bestuur kwam mede Niemand wist er iets van en l was dan ook een groote verrassing Het is toen een heel feestelijke dag geweest en s avonds kwam de muziek een serenade brengen En nu vond u het tijd om er mede uit scheiden vragen we Ik zeU weineen zegt zuster Marie en haar antwoord teekent haar groote ten heeft men gezegd en nu mag Je wel eiins van je rust gaan genieten Boe vindt U betr Verschrikkelijk klinkt het onmlddeUijk Jk krijg dan wel m r gelegenheid om vrienden te bezc seo maar verder kan ik toch niet den geheelen dag gaan zitten haken en kousen breien Maar vertrouwt zuster Marie ons toe er zal nog wel wat voor me te doen zijn en Ik beboet niet stil te zitten Rijk en welbesteed leven van dienoi in Uefde E N zoo gaat zuster Marie na zooveel jaren thans rusten In het rusthuis van de Wijkverpleging in de vertrouwde omgeving waar in prachtigen liefdearbeid zij een leven van hard werken doorbracht de omgeving waaraan zij haar hart verpand heeft Op dezelfde verdieping waar zuster Juul Althof ook een oi de gerouwe van de Wijkverpleging die zuster Marie zoovele Jaren terzijde stond woont gaat zij van haar rust genieten een rust die na een rijk en welbesteed werkzaam leven wel zeer verdiend is Moge zij nog vele goede en gelukkige jaren hebben De talloos velen die haar halp hebben ervaren en haar sooieer wasrdeeren ea die allen haar vrienden ijn geworden wenaehea hat haar gaarne oe Afscheid W F Steenbergen GESCHENK VAN BET TELEFOONPERSONEEL Na een diensttijd van 27 jaar waarvan zeven bü de voormalige Goudsche Bell Telephoon Maatschappy en twintig bü de P T T heeft de heer W F Steenbergen met Ingang van heden zyn functie van nachttelefonist by de P T T alhier neergelegd In een byeenkomst in kleinen kring in de administratiekamer van de telefoonzaal op hèt postkantoor heefl hij gistermiddag afscheid genomen In aanwezigheid van het telefoonpersoneel sprak de directeur van het postkantoor de heer J J Marees hem hartelyk toe om hem dank te zeggen voor den langjarigen arbeid waarby de directeur memoreerde hoe de heer Steenbergen de voortschryding van de telefoontechniek geheel heeft medegemaakt Als geschenk van het telefoonpersoneel bood hy hem een barometer aan De heer Steenbergen heeft hierna bedankt waarna men nog eenigen tyd byeen bleef Aan een boom zoo volgeladen MAAR HEN MISTE DE TAKKEN WEL In den tuin rond de Centrale Kopschool aan de Kamemelksloot is een gouden regenboom ongeveer gesloopt Alle takken waren afgezaegd De politie vond by haar onderzoek de partij inmidde s gezaagde toomtakk r terug by een bewoner van deS Cornells Ketelstraat tegen wieil proces verbaal wegens opzettelyke vemiehrg is opgemaakt Het hout is in beslag genomen WAAFSCHITWINO TEGEN ÜITGEVEB VAN ZAKENGID5EN De commissaris van olitie te Leiden raadt een ieder aan om alvorens in relatie te treden met het Advrrfentiebureau Leiden eigenaar B G Voorham wonende te Leiden Nach eg allaan 16 zich tot hem om inlichtingen te wenden U37I 3 Voorham houdt zich voomam lyk beizg met het uitgeven van z g zakengidsen w AT AAR ANNEER Schouwburg Bioscoop Loterij der liefde met Giuseppe Lugo Op het tooneel Fantasio vocaal en instrumentaal lachnummer Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 uur 1 Febr t a De ZaUn Jaarvergadering Ned Vereeniging van Huisvrouwen I Febr 4 aiir Stadhulsi Vergaderingvan den gemeenteraad 4 Febr 8 15 n Masiekachoal De Bean Bijeenkomst Vereeniging van Vryzinnig Hervormden voor ouders van catechisanten lezmg da C P Thomsen 5 Febr 7 S8 8 S onr Blanwa Krols Zitting sociale voorlichtingsdienst Nederlandscbe I nie 5 Febr 8 nor blanwe Krnis BUbelbespreking ds E E de Looze onderwerp Amos 3 8 Febr 1 oor Thalla Theater Propa gandaavond voor oprichting afdeeling van Indisch Jeugd Centrum inleiding C H W v d Ven en vertooning film Kleur en glorie onzer tropen 8 Febr I a r Nieuwe BehaoiriHirg Concert Amhemsche Orka stvereen II Febr 7J8 nor Daniël Jaarvergadering Ned Christen Vrouwenbond 11 Febr 8 15 Hoziekseheal Da Bean Tweede byeenkomst curs is da C P Thomsen voor Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden 12 Febr 7 nor Ambachtasehool Aanvang cursus autogenisch lasschenC O CA M 12 Febr 7 30 nur Nieuwe Sehoawbvrg Uitvoering tooneelvereeniging Door en voor het volk opvoering blyspel Rijk en geen geld IS ebr 3 5 nnr Concordia Afscheid zuster Marie als besturende ziuler van Diaconessenhuis De Wyk 21 Febr 2 nur Konstmln Vierde Nutsbijeenkomst cabaret Bouwmeester ZONDAGSDIENST DOKTOREN By afwezigheid van den huisarts zyn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondag avond 12 uur te consulteeren de doktoren N Tom Burgemeester Martens5ingel 6 telefoon 2609 en D Bakker Graaf Florisweg 50a telefoon 3550 APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Teepe Gouwe 138 i arhuizinBen Expeilitla Dienst errlcthting Meulielbsrgplaatse i Meer dan 25 jarige ervaring Billijke prijzen Volle garantie L N Poldapvaart rurlmarkl I Tsieiaan 2S34 Uouda Inpei Med O 2 9 8 Scholen beginnen een half uur vroeger Nu het s ochtends vroeger licht wordt worden met ingang van a s Maandag de morgenlesurcn d r openbare en bijzondere lagere scholen vervroegd Werd gedurende de wintermaanden van 10 uur tot 12 30 uur les gegeven thans worden de schooltijden van 9 30 tot 12 30 uur Deze regeling geldt voor Februari met ingang van 3 Maart B S zal er weer gewoon van 8 tot 12 uur school zyn BOTSING IN BET DONKER Gisterochtend is in de CralKthstraat en agent van politie toen hij voor Mntrole omkeek tengevolge van de duisternis aangereden door een anderen wielryder De agent kreeg een wondje ooven het linkeroog hü is in de Wykverpleging behandeld MERCtmiVS EXAMEN BOEKHOCDEN Voor het Mercurius examen boekhouden is geslaagd mej N v d Pavoordt alhier Als Ihf kind hoest loMt Mm h t cwur nm Wft c ol3 i n dssroa turn koMtJ BoaU rav nsrioosd ordM Ais Uw kind hoMt i I dan dsd Ittk AKKBR a Abdtlsiroopi bMtund uM utncttn na ouda kruld lk truch tmd lUm oplouMid m f Bnmd warkcE bcnsvMU de krMhUgst h Mia awlii k ds tot eodslra DoorOMS TMlxtldlcs rariuaa novM mw Akksfs TWMèrkt Ak dyslroop i Wcrslds bsMs Cj A Ho t lro Hm Upal root cenVeOTT b naar sowol csaii m M tOknUm als w bssekaltwid sehlMl AKKEf9 S i Pé stiitJitt Mmaipoop tcgëniiaeairirwprbraBahltIa aathra nu Neu f LN rt 4jai Méavarkrttab Q 364 40 mi m J de Pater jubileert SS JAAB NACBTTBLirONIgT BU DB F T T De beer J de Pater hoopt op 18 Februari a 3 zijn Z9 jarig jKbileum ais nachttefonist by da P T T te dezer stede te herdenken Vier jaar was de jubilaris werkzaam by de Goudsche Bell Telephoon Maatschappy die vroeger hier het telefoonnet exploiteerde en toen dit door het ryk werd overgenomen kwam hy in dienst van de P T T om gedurende da nachtelyke uren om in de week ia afwisselmg met z n collega de verbin dmgen tusschen Gouda en elders tot stand te brengen Is hy in het telefoonverkeer de onzichtbare onbekende wiens stem men alleen boort zooveel te meer bekendheid geniet de heer De Pater m voetbalkringen als de trouWe supporter van G S V die zyn club overal he n vergezelt en nimmer op het voetbalveld ontbreekt Nu zyn vereeniging bovenaan staat is er voor hem haast geen mooier jubileumgeschenk denkbaar Nu de heer Steenbergen den dienst verlaten heeft is de jubilaris met ingang v heden alleen als nachtteletomst aangesteld Sneeuwbal die verder rolde VIER PROCESSEN VERBAAL EN 508 K G IN BESLAG GENOMEN METALEN Op de Ambachtsschool werden twee beitels vermist welke by onderzeoek door de pohtie bleken te zyn ontvreemd door een l6 jarigen leerling De beitels waren verkocht aan een opkooper te dezer stede tegen wien procesverbaal is opgemaakt wegens het oopen van een minderjarige beneden 18 jaar en wegens het niet boeken van den aan coop in het daarvoor bestemd register Het bleek tevens dat de man een hoüveelheid van 500 K G lood zink koper en blik m zijn zaak had welke hy geleklelyk had opgekocht doch zonder de vereischte vergunning van het ilüksbureau voor nonferro metalen in voorraad had De he le partij is in beslag gen niert en met een auto weggehaald Ook voor dit geval is proces verbaal opgemaakt Ook de scholier is geverbaliseerd Stadsspaarbank Oeuw 2 heek Wl dtir Oa aandacht van da ipoordar moet itaadi gevestigd zijn op iolidi ait dar Spaorbonk Ingei Med O ViO 8 frtl ILI KION verlicht zuchtte en den advocaat een dankbaren blik toe wierp Goed knikte hü na kort overleg laten wy gaan De andere heeren van het parket waren reeds naar de donkere auto welke op straat stond geloopeh Ik hoop zei dr Hellv ig bü het afscheid nemen dat ik je nu vaker by ons zal zien Het zal mün vrouwecht plezier doen De commissaris dacht aan de kleine scène welke hü zoeven had gezien en dacht tevens of de advocaat misschien meer belang bü hét onderzoek had dan hü wilde bekennen Morgenavond begon hy hebik tyd tenminste ala er niets onverwachts gebeurt wat ik nooit vooruitkan zeggen En natuurlyk alleen alshet jou en je vrouw aangenaam is Absoluut haastte Hellwig zich tezeggen en het klonk zoo hartelük datde commissaris zyn bezorgdheid een Maonik varbooan i E KET LACHJE IN D © 0Er EOOGEN kJ het meisje aanleiding de tal O nauwkeurig te f natuurlijk had zü aUang ge teT ebeurd was Ret kon iwgdige nieuwsgierigheid zyn verband met wat pedwig Mm ÏÏ gd kreeg het een Tï fe beteekems ta JÜ y 5 Je dan hoorde J mMariJ roepen toTk ï gepeins los aet huis binnen Hoofdstuk s wi commissaris Peter Ha f loot zijn Bctentasch I n wij kunnen i2 8 die zyn verklaring had TTL hij Ueen het tele W oood a niets van het Sl Hedwig had gezegd I an iljZ keek tijn aan to sei j Toen de wagen van het parket allang verdwenen was deed dr Hellwig nog steeds moeite zyn auto op gang te krijgen Ondanks telkens opnieuw starten sprong de motor niet aan Onwillig opende dr Hellwig de motorkap en overtuigde er zich onmiddellyk van dat er geen druppel benzine in doi vergasser kwam Klaarblükelük was de leidfaig verstopt Niet ernstig dus men behoede slechts den toevoer los te schroeven en te reinigen Maar toeo hü dea schroefsleutel aaozetto Heelemaal nog geen Het meestverdacht zijn natuurlijk die tweemannen die Vischec eoi bezoek hebben gebracht Helaas kan noch mevrouw Vischer noch het dienstmeisje een nauwkeurige beschrijving van hen geven en zij weten ook heelemaal met wat die twee bij Vischer kwamen doen Voorloopig ontbreekt elk rnotief daar de twee in geen enkele verhouding tot Vischer hebben gestaan Iniedeigeval meent mevrouw Vischer dat zij den indruk heeft ehad dat het aan lager wal geraakte individuenwaren en het is met aan te nemen dat Vischer zulke inenschen tot zijn kennissen rekende Ik denk dat het bezoek van die twee heel gemakkelijkte verklaren zal zijn en dat wij heelergens andèn naar d i dader moetenzoeken Zou het geen roofmoord kunnen ziJnT vroeg de advoc£ at Bü Vischer werd niets vermist noch zijn horloge portefeuille noch zijn ringen of wiat ook antwoordde de con imissaris Hellwigs gedachten hielden zich echter nog bezig met de twee geheimzinnige bezoekers Zouden het geen tuinlui zijn geweest want het is toch opvallend dat Vischer met hen den tuin inging Misschteo had hij de een of andere opdracht voor hen en wilde hun deze buiten uitleggen I De commissaris keek hem techend ik beb Je tot nog toe voor aan advocaat aangezien maar nu blykt het dat je een soort Sherlock Holmes bent Dr Hellwig lachte Het idee lag voor de hand Jawel A bevestigde de commissaris m daarom ben ik er ook al opgekomen Vischer liet zyn tuin door een tuinman in orde houden De mandie dit deed woont hier in Kladow enwij hebben hem allang verhoord Hij was vanmiddag by Vischer om enkele verbeteringen en veranderingen aahden tuin te bespreken Denk je niet dat Vischer hem iets Aver de tweetuinlui zou verteld hebben als hijdezen had besteld Zie je hij heeft erechter niets van verte ld gn daarom isje vermoeden helaas riHkèt onwaarschijnlijk Voordat hij het huis verliet informeende hij nog eens bU het diq stmeisje hoe het nu n et mevrouw Vischer ging Hedwig Ahlemann koiy hem alleen zeggen dat zü intusscheii 8 vergat een dokter had gehaald aan wien het gelukt was mevrouw Vischer te doen slapen Dr Hellwig keerde zich tot den commissaris Als je geen al te dringoide vragen hebt laat die arme vrouw dan nu slapen ZU zal haar rust hard noodig hebben Oe commissaria keek hem even aan hü zag Iets dit hem nadenkend stemde hü tag nameUjk dat Hedwig bleek dat de moer bü de laatste reiniging bijzonder vast was aangedraaid zy was niet te bewegen Hy probeerde het opnieuw en weer ging het niet ijuist maakte hü zich gereed om een derde krachtsinspanning te beproeven toen hü plotseling een heldere stem naast zich hoorde Wat is er aan de band vroeg destem Hy keek verbaasd op en zag Ingeborg Degener naast zich staan HU was zoo verbluft dat hü geen woord kon uitbrengen doch zwygend op den motor wees Ingeborg Degener l oog er zich over heen De benzine leiding vroeg zü Waarschünlük verstopt antwoordde hü Zü greep naar den schroefsleutel welke naast de geopende kap Tag en dadelyk daarop werd dr Hellwig getuige van een hoogst zonderling gebeuren Ingeborg Degener zette den schroefsleutel aan Heel duidelyk zag hü haar rukachtige beweging zag hoe zü de tanden op elkaar beet en plotseling bewoog de schroef Ziezoo zei zif dat is voorelkaar Kolossaal verwonderde zich dr Hellwig u hebt krachten welke men niet aan u zou zien Ik zelf deed zooeven de grodtota moeite zotderaucces Zü lachte zonder op ta lica terwQl zü met de vingers de schroef verder afdraaide Ik doe heel veel aan sport vertelde zy ik heb ook al een prijsgewonnen met discdswerpeo Aha knikte hü bewonderend ea terwül zy zich oprichtte begon hüzelf de leiding te reinigen en schroefde daarna de stop weer dicht ïoen hü nu den motor probeerde spronghij zonder moeite aan Het jonge meisje stond nog altüd naast deiujuagen en dr Hellwig had voor het eerst dè gelegenheid Ingeborg Degener van dichtbü te ziei Zü was hoogstens twintig jaar haar mooi slank figuur verried duideUjk dat zü zooals zü gezegd had veel aan sport deed Het gezicht was met bepaald mooi maar ongetwüfeld aardig en iets als roerende teederheid welke er over lag zou mlaachien menig man kunnen binden U komt uit de gindache villa vroeg zü en wees met het hoofd naarhet huis van Vischer Ja zei hü en zweeg reder terwyl de motor zyn zacht lied zong Hü wist niet wat hü met dit meisjemoest praten maar een onbestemdg voel belette hem om weg te rijdeo Ingeborg Degener lachte werkelijk zü lachte hoewel zü over iets pr itte dat elk lachje zou doen bestervaa Afschuwelyk zulk een moord nietwaar Wordk aervolffd