Goudsche Courant, zaterdag 1 februari 1941

T £ DE BLAD ZATERDAG 1 FEBRUARI 1941 gELASTING VAN DIENSTEN 0eaw element in de omzetbelasting Onder heffing valj en alle prestaties die te gen vergoe ding worden verricht Aanncner Boct over eea bouwwerk betalen en een kleermaker over bet keerea van een jas H Spruit J 3 Jager uitgeit H V Leeuwen B A de Mink H D A V d Ree P Hekker 0 1 ü de Bruyn H J Juras 1 0 P Lafeber B A de Jong 0 1 W G Nieuwveld J Naerebout O 1 hij dat het niet verwonderlijk zou zyn an ook gedurende nog zoo lange geweest als deze onder zoon omvang rJ l verwende kind onder de volkeren gekoesterd door hel Lot x ltl grond orde n de hij houdt k Zoo j j = fe 1 Oj oeieo uwd n Koadc eiken d rroii4 t K a Ier neeatn ens w tt en Voom ontvuui dei mal e maaiita aan en kd t taar h Jur t da 1 vu SNM ea I evc 1 law et nkMk besrhikklBI IS men b gst kuinea de viwr nkort wlW in het all en dal dere beii maar uit M grsai te een andewi tien al bewon telling 1 in d aangcM en VARI k J nhute P C nnden Herrinl Ds 3 met tSl und Mrye H öii f ftu voorgaand artikel van den MtMteuT der InvotTrechien en en over da leuioe omzettju na vierd onder de voor rjirt wijzigingen onder meer Ijy dal naast de leveringen Z fibnkanien thoni ook de IfiMen door groot en klein fcloren aan de heifing van om bocend en ht t vemdUen van iKMtn door ondcmemert ituii n Zmu tegm pergocdiTig oecchiedt IT heffing 1 betrokken 1 f bc astingstel c van de éMSte Evropcexhe landen treft rL ftgenwanrdig een omzethelasfiMO n n nde het olgemeen fpi belasting op den omzet van zlitren In sommioe landen t Slier ook rie omzet on dienM belast Omdat dit in Wedcrland SJ 1 Janraii j I niet het getHil gu e l ermede dm een geheel B element in de Nedcrlandtche pietftelMtnw tngcuoegd verSmt het cmdrrwr t fnof n vn djrtslen flf oiiderIyfce behatideling J speeteur geeft dez i h eromi r a rn lT d pnsten i oet worden Tcntaan 2a U blijkt u t art 1 van h t Be Izijn uilshiilend die disn sten beun de tuer te lande door ondor aii binnen het kad r van hun onil nièitiinï w verricht terwul het jBlujt voorls sis ondernemer a tnutrlit irffr d c cr e lanje e n beW i beroep zelfstandig uito nt De eJJch dat de dienst birni a het jijer van de oniem ming moet zi in fdiicht heeft ten doel handelingen it de on iern mer in privé verricht tuiende heffing te laten T e definitie volgens het jesluJt Wit onder dienjt moet worden vcritaa leert art 2 eerste lid punt 3 van bel Besluit in de volgende begripsbepalinf Diensten zijn alle prestaties andere dan lever n rn van roerende en KiTOcrende guedcrcn welke tegen wt cdjr j worden verricht daaronder begrepen de vestisjng de overdracht en den ifstand v in rechten anders dan nroerende b de oplevering vmn een werk in gnroettnden staat Afwij r ng van het spraakgebruik Hel vaR onmiddellijk op dat deze dttin Uc zeer ru m is en dat zij £ en Oilgekreide variatie van in het maat tappeiyk verkeer voorkomende itenstprestalief omvat Niet alleen de tandelingen en crnchtingen die ook In het dagelijk=ch leven als dienst vnnlen aangeduid maar daarnaast te meer e n gro p prestaties d e H voorwerp hebben de onlicharaeWe roerende zaken welke door wetaduiduiig rui n nd zün zuoals het intersen ot rooirecht het vruchtpbnuk van roerende zaken enz Oplevering van werk In onroerenden staat Ita nitbreiding buiten de epv tlf van bet dasreliiksch leven m Mk dat als d cnat wordt aange erkt de oplevering vao een werk b iroeremlen staat Van laatstgc Mmde bepaling Is bijv een gevolg M en boawondemèner dïe den sw van een blok huizen aan t terzake van le oplevering 2 omzetbelasting Alleen diensten legen vergoeding belastbaar h lesenstellmg met de leveringen i oedetwi die ook belast kunnen Zil een tegenprestatie is be zijn diensten slechU belastjw indien zij tegen vergoeding worJrJWKht 1 vergoeding m geld in Jr in het verrichten van een JJ m een combinatie dani van J Jwding IS dus een vereischte nelastbaaiheid van den dienst fc i zonder uitzonycrin aTfy heffing Ook weer in JnuT de leveringen wordt belasting over diensten steeds tt r dl werkelijke vergoeJjJ 1 zou de overeenkomst met Wnnaic omstandigheden ztjn frestaUes die niet als dienst Vorden beschouwd E l ria diensts vallen l J en van roen nde en onroeiJJJ ederen en Óe vestiging de H en de lifstand van onroe ten ï6oal erfpacht vrucht er vi t gotd enz Omdat Sr heTlw gcK dercn in den an l u moeten wi rden verl H rf HdiTen die uit hun ro r nde zaken worden zijti de ievennfren van en lie diior wetsdui 1 ziin wel als diensten De o erdracht van bgv aandeden en andere effec aw J zotvdamg bela t ziin ware Ik w tó el iw Ie vr istelling Kon hfi Besluit n llr Kewene itieii ten t erwle i bf reft pj ook m net Mr Mia iiK wutdtn V in dtt ij i jH iimi ng gegeven van idememers die in beginsel wegens het verrichten van diensten in de heffing van omzetbelasUng kunnen worden betrokken Hier moge met de aanduiding van slechts enkele groepen worden vol staan vervoerondememingen ver huurders van goederen exploitanten van amuaementsgelegenheden reparateurs beoefenaars van vrije beroepen als advocaten bankiers notarissen tusschenpersonen als inakelaara commissiormairs octrooibureaux enz Ook fabrikanten en handelaren belast wegens diensten Het spreekt vamelf dat ook fabrikanten en handelaren naast de omzetbeULsting ever bon leveringen tevens onizetbeU ng verschold cd kunnen worden aver door hen binnen t kader van hun ondememin verriohte diensten oo een carosseriefabriek wegens het voor een particnUer opnieuw schilderen vai een gebruikten auto de kleermaker wegens het keeren van een jas de handelaar in stofzni ers we ens het verhiu en van dergelijke apparaten enx Niet altijd is de onderscheiding of men te doen he aft met een leverin of met een dienst zóó eenvoudig als in de hi r geït lde gevallen Toch is het van belang die onderscheiding te makei in de e rste plaats met het oog op het tarief dat voor diensten steeds 2 4 r voor leveringen echter een varieerend percentage kan bedragen Fen vemchting die het spraakgebruik reparati noemt zal in vele gevallen zijn te kwalificeeren als het verrichten van een dienst Men moe echter bedacht ïJin op de mogelükheid dat een dérstlijke verrichting geiieel of ten deele zou moeten gorden beschouwd als een levering van roerende goederen zooal bijvoorbeeld het geval is indien een wagenmaker een oud wiel van een voertuig vervangt door een nieirw oï wanneer een coverinrichting ten behoeve van een particulier een ouder autob nd voorzist van een nieuw loopvlak Belanghebbende ondernemers zullen goed doen zich over dit punt zoo noodig te doen voorlichten omdat navorderingen die e q later zouden moe ten worden opgelegd meestal moeihik op de cliënten Inuinen worden verhaald Hier te lande te verrichten door bier bedrijf uitoefend ondernemer Aan het slot van deze vluchtige nomerkingen zij nog vermeld dat diensten alleen dan belastbaar zijn indien zij hier te lande worden verricht door een ondernemer die hier te lande zijn beroep of bedrijf uitr oefent Een Belgische verbuisond rnemer die een inboedel overbrengt van Amsterdam naar Brussel ver rieht das niet n he stbaren dienst een Dnitsch exi edi eur die hier te lande een fil aal heeft en een transport verzorgt van Berlijn naar Atsterdam verricht wel een belastbaren dienst d eh ults nttcd vKirzooveel betreft t vervoer van de grens tot Annterdam As enda gemeenteraad BELANGRIJKE VOORSTELLEN AAN DE ORDE De agenda voor de vergadering van den raad op a s Dinsdagmiddag vermeldt de volgende punten Het voorstel tot benoeming van een gecommitteerde der Gemeente bij de N V Goudiche Waterleiding Maatschappü Het voorstel lot benoeming van een onderwüzer aan dé o l school no 4 Het voorstel tol tienoeming van een onderwyzer aan de o l v school C Het voorstel betreflende de electridteitsvoorzienning van Zmd Holland collectieve stroomopwekking en koppeling der electrische centrales Het voorstel tot instelling van een peitejucnionds voor de wethouders dezer gemeente en hun weduwen en weezen Hft voorstel betreffende vergoeding van overwerk voor bet gemeentepersoneel intrekking van de raadsbesluiten van S October ISïS Het voorstel tot verstrekking eener toelage aan een gedeelte van hel bezoldigde gehuwde personeel der ee roeente Het voorstel tot wijziging der algcmeene polilisverordening vervoer van persunen op rijwielen Het voorstel tot vaststelling vSn het bedrag per leerling voor het l o en u 1 0 voor het jaar IMl Het voorstel betreffende de invoering van het vak lichamelijke oefening op r Ambachtsschool Het voorstel tot verstrekking van en geldieening groot f 13 000 aan de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de Goudsche Industrie trieen Huishoudschool Het voorstel tot verkoop van grond ei gen aan het Jan van Rer esstpiem aan de hiervoor genoemde vereeniging Het voorstel tot verkoop van grond gelegen aan de Vest aan de N V Ko i ninklijke Plaleelbakkery Z Holland Het voorstel tot aankoop van het gebouw Oosthaven 68 van de Vereenig ng tot oprichting en instandhouding van de Gnudsghe Industr e en Huishin dschool Hft JwvMte t aankcop vnn gror geiefffn in de JouiiertstTaat van M van Vliei Het voorst icrt aankonp vsn een ge f f n s i C F sv fc van het baistuur van het Si Joseph s Weeshuis H voorstel tot verpachting van de bö het Amsterdamsche en Goudiche Hijpad behoorende boerenwoning en het land Het voorstel tot wüziging der Verordening op de heffing van havengeld en van een bruggeld Hel voorstel tot het verleenen van ontheffing van precariorechten voor gedurende het jaar 1941 buiten bedrüf gestelde benzinepompen Wüzigingen der begrootingen dienst 1B40 en 1841 £ n verder voorkomende zaken Firma Bruns in haar nieuwe pand BIJIM EN MODERN GEBOUW Hedenmiddag heeft de firma J L Bruns haar nieuwe gebouw op den Kleiwg officieel geopend Ruim 58 jaar is zij gehuisvest geweest in het gebouw op den hoek van Turfmarkt en Gouwe maar door den groei der zaak bood dit niet voldoende ruimte meer terwijl ook de outillage niet in alle opzichten meer modem was Waar vroeger het Oude Vrouwenhuis met zijff lagen gevel was staat thans aan den Kleiweg in forsche Iv nen het hooge winkelpand Het nieuwe gebouw maakt een pretligen indruk Het is ruim zeer licht en eenvoudig modern ingericht De verkoopruimte is buna tweemaal zoo groot als in het oude magazijn Zoo heeft de benedenste verIcoopruirate een afmeting van 68 by 2S meter De tweede verkoopruimte is iets kleiner omdat hier een lichtkoker is De verlichting is zeer royaal uitgevoerd Er is een directe verlichting welker effect tegelijkertijd versterkt en diffuus gemaakt wordt door de helderwitte plafonds Trouwens overdag is er voldoende daglicht doordat een groot gedeelte van het dak met glas bedekt is De meubileéring de kasten de standaards de stoelen zyn voor het grootste gedeelte nieuw aangeschaft Stalen meubels geven het publiek gelegenheid even uit te rusten Er is beneden een leestafel ingerictit voorzien van allerlei lectuur op het gebied van damcskleeding De verdeeling van de verschillende afdeelingen over het gebouw is zeer practisch Men heeft de afdeelingen ruimer kunnen inrichten dan in het vroeger gebouw Vooral de wandelpaden voor het publiek zyn veel breeder geworden De verkoopgelegenheden zelf de toonbanken en de kasten zijn lager geheuden dan in het oude pand Een breede trap voert naar de bovenzaal Boven de trap is een groot raam aangebracht van gebrandschilderd vglas In lood voorstellende het poortje van het Oude Vrouwenhuis het wapen van Gouda met de specifieke Goudsche producten kaas pijpen en kaarsen en hel oude pond aan de Turfmarkt De etalages ziin eveneers ryflh te meef daar eea flmke passage is aangebracht Om tocht te voorkortten zijn bij den ingang dubbele deuren gemaakt Voor de verwarming is er een moderne centrale verwarming met een automatische stookinrichting Voor t personeel is een ruime kamer beschikbaar waar het tijdens de rusttijden kan verbli ven en eventueel de maaltijden gebruiken Men vindt in de zaak voorts veel nieuwe snufjes zooals de automatische telefoon het automatische zoemsein voor het personeel en al die andere zaken die passen bij een modem magazijn zooals du geworden is en dat in vergelijking met vroeger een groote vooruitgang beteekent Benoemitu gecommitteerde bü Waterleiding MU WETHOlTDi SANDERS VOORGEDRAGEN In verband met de vacature van gecommitteerde bij den raad van commissarissen der N V Goudsche Watereiding Maattchappij ontstaan door Ifet k danken van mr R Rensma hebben B en W den raad in overweging gegeven hiertoe te benoemen den heer W Sanders wethouder dezer gemeente Burgerlijke stand Geboren Jan Nicolaas Ferdinand z vanN F Krcbs en J E Grendel G Leeustraat 17 Jan Maria Sara Joeina d van A Zuidaip en O N de Bruin v d Palmstraat 114 Jan Johannes Everardus z vanSt D Wiegers en W M A van Ham Boschweg 48 Ondertrouwd 30 Jan J P van Oosten en J S G van de Vathorst F Scheepbouwer elf M Snel Ovcriedoi Jan Jan Lingen oud 4 maanden Aard van der Pol oud 70 jaren Jan Leendert Comebs van Eyk nud 81 jaren SCHAKEN Wedstrijden voor Goudschen Schaakkring MTSSEMAKER I STAAT Gl lSllG TWEEDE WINT Voor de beker wintercompetitie van den Goudschen Schaakkring werd gisteravond in het clublokaal van A S C Gauda de wedstrijd A S C Gouda I Messemaker I gespeeld Door ziekte van eenige spelers moesten een aantal partyen uitgesteld worden tot Donderdag a f Messemaker wist ondanks het nadeel van een pion voorgift eeh 4V4 l j voorï prong tt nemen De gedetailleerde uitslag n A SC GoudR Me lemEk A de Zeeuw P Roggtveeii uitgest 0 1 uilgest uitgest K de Jong F Eynwachter J de Bruyn 1 C Kamer J V Roon 7 Totaal 1 4 4V4 Het eerste bord van A S C Gouda had wit I het clublokaal van Messemaker werd voor dezelfde competitie de wed slrüd Mesmaker II Messemaker in gespeeld Messemaker II dat met een pion minder speelde heeft zich na de nederlaag tegen DOZ gerehabiliteerd door met 8 1 te winnen De uitslag is Mesemaker ü Messemaker III J M Naerebout Vente 1 O L Joosten W H M v Geelen 1 0 P v d Zouwen N Hoogendoom 0 1 F Eynwachter W Boswinkel 1 0 J H V d Harst A v d VUst afgete C Vis J Hamerslag 1 0 W de Jong P Zonruiter 1 0 J J Baggerman J Dessing 1 O A Hey T de Jong 1 0 F P Oomens M Novack 1 0 Totaal 8 1 Hel eerste bord van Messemaker II had wit Hessemaker Bü Mes emaker zijn in verband met icn wedstrijd Messemaker II Messemak r III geen wed strijden voor de huishoudelijke winteroompetitie gespeeld A S C Gonda Bij A S C Gouda werden naast den wedstrijd A SC Gouda I Messemaker I nog de volgende wedstrijden voor de huishoudelijke wintercompetitie gesproeid Tweede tiental A V d Laan A v d Berg 0 1 M Lugtenburg A v Ma aren 6 A Vermeer Sr H Horms O 1 M B Tir a J Tom 1 0 A P M Labèber N de Groot 1 0 Beker van persoonlijk kampioenschap uitgereikt Gisteravond heeft de voorzitter van den Goudschen Schaakkring de heer B A de Jong in het clublokaal van de i S C Gouda tijdens den wedstrijdA S C Gouda I Messemaker I aan denheer A de Zeeuw een fraaien bekeroverhandigd voor het behalen van hetnersoonlijk kampioenschap van denGindschen Schaakkring in 1940 Tevens reikte hij een medaille uit aan de eerstgeplaatste spelers van de 2e en 3e klas van den Goudschen Schaakknng WATERPOLO Wintercompetitie Zwemkring SPANNING IN BEIDE GROEPEN Het programma van de winterccmpettie van den Zwemkring Gouda waarvoor de wedstrijden in het Spaardersbad gespeeld worden voor deze maand luidt 4 Februari GZC B G z t A 11 FebniM i G Z en P C Boskoop II 18 Febmari G Z C B Boskoop 25 Februan A ZC UI GZC IV De 3ouwe G Z C A De standen zijn monwnteel AfdeeUng A GZC A 4 3 0 1 a 12 5 G Z B B 4 3 0 1 18 9 Elfhoeven 3 2 0 1 4 5 9 De Gouwe 3 10 2 2 8 10 Boskoop 4 0 0 4 A deehng B 0 5 13 Boskoop II 110 0 2 2 0 A zc m 2 110 3 4 3 S Z en P C 4 112 3 8 9 U Z C IV 3 10 2 2 5 7 PLAATSELIJK NIEUWS Bodegraven PREDKBEllRTEN VOOR ZONDAG jieref Kerk v m 10 en n m 3 uur Ds Dam Ned Hcrv Kerk v m 10 uur Ds Kiüsener bed HJ n m 4 uur de heer Dekker i Ev Luth Kerk v m 10 uur De J HaUewas van Bergen op Zoom Evang Vereen Beursgeix uw n m 3 3Ö uur de beer Sevensraa van Amsterdam GOEDE UITVOERING VAN CRESCENDO Woensdagavond gaf de muziekvereeniging Crescendo in Hotel van Rossum haar jaarlijksche uitvoering ondor leiding van haar directeur den heer J J Herlsworm uit Utrecht Na een kort openingswoord werd een gevarieerd programma bestaande uil marschen fantasieën en ouvertures zeer goed uitgevoerd Na het concert bleven de leden en genoodigden nog eenigen tyd gezel oijeen Boskoop BURGERLIJKE STAND Geboren Arie Johannes z van P Biith en G Blonk Helena Martha Maria d van J W Overcs en P Touw Ondertrouwd J J van Holsteijn en C A Rijnbeek Getrouwd G Both 26 j en M Boere 2 jaar Overleden Maartje Glasbergen echt enoote van J van der Wilden 57 jr Neeltje Gelderblom wed van G Goudriaan 74 jr Pieter Cornells Goemans 70 jr Klaas Oosterwijk 86 jaar WERKLOOSHEID STATIONNAIR In de afgckiopen week stonden bu d arbeidsbemiddeling alhier ingeschreven 225 personen Vorige weck bedroeg dit aantal 224 cour VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 31 Jan Cerasus Hisakura sierkers170 1 90 idem Rosea 110 2 40 se ringenbloemen 17 50 et perziktakkon 17 et Prunus trilobatskken 7 SO et Aziilea mol nshloemen Ie srt 2 10 il 2e srl 1 10 alles per bos van 10 stuKS Gouderak D8 HULDEB JUBILEERT 25 Jaar predikant Op 13 Februari a s hoopt ds W L M ii l r den oag te herdeniien waarop voor 25 jaar het predikambt aan nardde Ds Mulder stond te Arnemuiden Crouderak Gardcren Benthui zen Enter Voorthuizen Huizen Hoevelaken en staat sedert 3 Januari 1937 Veenendaal PREDIKBEURTEN TOOR ZONDAG Ned Herv Kerk V m 10 30 uur Ds J van Vliet des njn 2 45 uur de heer G Mouw Moordrecht ZEER HARTELUK AFSCHEID VAN DEN HEER W UOOGENDOORN Dank en waardeering van commissaris der provincie en van gemeente voor toewijding en accuratesse be t tuigd In de met vlaggen en palmen feestelijk versierde raadszaal heeft de gemeente Moordrecht gistermiddag afscheid genomen van een zeer verdienslrlijk ambtenaar den gemeenteont Vanger W Hoogendoom die wegens het bereiken Vi n den pensioengerechtigden leeftijd den gemeentedienst verlaat Onder de talryke genoodigden en belangstellenden de zaal was eigenlijk te klein om ze allen een plaats te bieden bevonden zich om de hceren L J Lucasse burgemeester van Reeuwijk F Jas burgemeester van Nieuwekerk a d IJsel prof dr M C van Mourik Broekman Ned Herv predikant notaris L van Lange het bestuur van de onderafd CJouda en omstreken van den Bond van Ned Ge meenteambtenaren de leden van het Burgerlijk Armbestuur het volledige in gemeentedienst zijnde personeel het onderwijzend p rsoneel van de openbare school heofd de heer M A van Maaren en als vanzelfsprekend het gemeentebestuur Bij zijn binnentreden werd de heer Hoogendoom die vergezeld was van chtgenoote en kinderen met handgeklap begroet Naam zal aan Moordrecht verbanden blijven Burgemeester K H Brandt nchtte het eMst het woord tot hem Allereerst schetste hu hoe beiden nadat hü in 1938 uit het groote Rotterdam in het kleine Moordrecht was gekomen het zoo goed met elkaar hebben kunnen vinden en hoeveel steun hij van den heer Hoogendoom dank zu diens uitgebreide locale kenni heeft ondervonken Wetende dat de heer Hoogendoom tegen dezen dag heeft opgezien verklaarde de burgemeester dat daarvoor geen reden was doch wel in verband met zijn goede gezondheid tol groote dankbaarheid De zeer lange I st van functies opsommend die de heer Hoogendoom heeft bekleed concludeerde geweest als deze onder zoo n omvang rijke taak zou zijn bezweken maar in weerwil daarvan heeft deze alles steeds met volledige toewijdmg en buitengewone accuratesse tot in de fViesses volbracht Voorts kweet de burgemeester zich van de eervolle opdracht den heer Hoogendoom den specialen dank daarvoor van den commi sans der provincie over te brengen Daarop drukte fiij zijn bewondering uit over de keurige wijze van werken en prees hii de bi j hfrhaling betoonde bere dwilligheid jvan den heer Hoogendoom terwijl hij aem de verzekering gaf dat zijn naam nog jaren en jaren aan de gemeente Moordrecht verbonden zal bliiven er dat op het raadhuis een dankt are en aangename herinnering aan hem za worden bewaard Met de beste wenschen voor de toekomst bood burgemeester Brandt den scheidende ambtenaar tenslotte n m ns het gemeentebestuur als aandenken aan gemeente en werkkring een fraai olieuerfschilderij in vergulde lijst aan r Hulde van alle zijden Achtereenvolgens spraken hierna de heeren wethouder J L de Jong die den heer Hoogendoom schetste als eer ambtenaar wiens eenig streven was het belang van de gemeente te dienen de heer C J van As uit Gouda namensden NederL Bond van Gem ambtenaren die wees op de capaciteiten en het buitengewone aanpassingsvermogen van den heer Hoogendoom dien Wj tevens namTs het hoofdbestuur en oc sfd ZuidHolland van den Ixind complimenteerde G meenteveldwachter H de Lanje sprekend namens het gemeenlepersoneel schilderde de gemoedelijke wijze van samenwerking op het secretarie waar de heer Hoogendoom als een vader werd beafhouwd Als aandenken van het gezam ltjke personeel bood hij hem eveneens een fraai rchilderü aan Als laatste spreker verklaarde de heer B van Gent namens het burgerlijk armbestuur dat de heer Hoogendoom daarin noode zal worden ïemist doch dat de welverdiende rust hem van harte wordt gegund Kennelijk onder den indruk sprak de heer Hoogendoom een uitvoerig dankwoord waarin hij de sprekers stuk voor stuk beantwoordde en burgemeester Brandt wiens ambt hü mooi maar astig noemde vooral in deze moeilijke dagen loewenschte dal de zon spoedig door de wolken zal breken Met betrekking tot zijn bond zette hy uiteen hoeveel steun hij daarvan en vooral van het vakblad bü de uitoefening van zun vele functies had ondervonden Het personeel speciaal de jongeren ervan wekte hij op te streven en te werken Tenslotte dankte hij mede namens echtgfnoote en kinderen gemeentebestuur en personeel voor de fraaie geschenken Schoonhoven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG R m Geref Gem S 30 uur n m ds H C Luyt collecte voor de diaconie USBAAN WEER OPEN Gistermiddag is de ijsbaan op dr Groote Gracht weer voor het publi k opengesteld Bij meting door de pn i ie h ek h t ij on de dunste pUtaU nog 20 cm dik te zijn VELE nBKKN OP DB 8CH0LKN Op de openbare lagere schooi warcB gisteren 80 zieken op de school voor Chr Volksonderwus 41 Op de school met den Bybel waren Vrydag 14 leerlingen afwezig Op de Chr U L O school zyn 12 kinderen en het hoofd der school ziek Op de Rijksvakschool zijn 14 leerlingen en een onderwijzer afwezig Op de Neutrale Kleuterschool is de helft vaA het aantal leerUngen nL 39 ziek Reeuwijk NOG EEN SCHOOL GESLOTEN Griep onder de leerliac B Na de R K lagere school is thans ook de openbare lagere school A op het dorp voorloopig gesloten daar vrijwel alle leerlingen gnep hebben DE HEER KOOU IN DEN RAAD Nadat de heeren M Zwijnenburg en A P de Klerck voor de benoeming tot raadslid in de vacature van wijlen wethouder J C Hagen badden bedankt heeft thans de volgende candidaat op de R R lijst de heer A Kootj de benoeming aangenomen Slolwük OOK TE STOLW1JK EEN SCHOOL GESLOTEN Wegens ziekte zoowel van onderwijzend personeel a s van de kinderen k Je bijzondere school gesloten PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk vjn 10 30 uur Ds 3 J Kanio Evangelisatie v m 10 30 u en n m 7 15 u de heer Dekker g o te Epe UIT ÜE HcKS Begrip voor de werkelijkheid In D e Wa a g schrijft de hoofdredacteur mr A F Zwaardemaker o a Wie in de gelegenheid is om een onbescheiden blik te werpen in vele Nederlandsche binnenkamers wie lust heeft zwijgend of aanmoedigend met een enkel woord de conversaties in tremen en trams In hotels en koffiehuizen te beluisteren wie geregeld gesprekken voert met verstandige en onverstandige menschen kan niet anders dan zich ten zeerste verbazen over netgeen hij dan opvangt Wu willen nog niet eens reppen van den steeds aanzwell enden stroom van dwaze geruchten van de emdeiooze rozenkransen van holle pbrasen die worden afgepreveld Wij denken alleen aan de mm of meer ernstige uitlatmgen met eenigen grond van waameid of aannemelijkheid die ons oor bereiken Wanneer wij die uitlatrngen alleen voor onszelf trachten ie verwerken dan staan wü voortdurend verbaasd en zeggen hoe is hel mo elyjl dat een verstandig een uverijl een bekwaam een met gedegenereerd volk als het Nederlandsche al is het weinig begrip kan toonen voor d werkelijkheid de naakte werkelijkheid niet alleen van het heden maar evenzeer voor die van gisteren en van morgen Sommige bladen ea vele brave burgers komen onverwijld in het geweer wanneer wij of anderen dit zeggen of schryven en beweren dan dat jaiit in Nederland vrijwel iederce n etón zóó treffelijk inzicht heeft in hetgeen gebeurde gebeurt en te gebeuren staat dat hü meent beier te kunnen zwijgen Desniettemin durven wy uitspreken dat de verkondiging van een dergelyke meening niet anders is dan een bevestiging van onzen indruk Dit laatste gaat zelfs op indien men levcna durft beweren dal de status van bezot gebied medebrengt at men zijn kennis omtrent hetge men zeker weet dajl de naaste tojEomst brengen zal in nevelen hult Zelfs zij die meenen een zondebok te hebben gevonden dien men zoodra mogelijk beladen m et de schuld voor alle onaangename ervaringen van den jongsten lyd de woestijn in zal kimnen zenden de Unie de N S B de oude politieke partijen de Christelijke kerken Churchill of de Duitschers om zich vervolgens zelf schoon te wasschen in eigen goede bedoelingen hebben nog veel te wemig oog voor wat op dit oogenblik hun volle aandacht behoorde te hebben nl de huidige geestesgesteldheid van ons volk haar oorzaken in vroeger en later tijd en de begrensde en onbegrensde mogelijkheden die zich daaruit zullen kunnen ontwikkelen Te weinig immer vraagt men raarde ware oorzaken van het wereldgebeuren dat nnet een onweerstaanbareaandrift onze slaapkamerdeuren heeftingerameid Men mort en bromt overlevensmiddelenschaarschle terwijl menin vcrgehjkmg met andere landen metBelgië en Frankryk in de eerste plaatsen met Engeland leeft in overdaad dank zij een behoorhjk functionneerend distnbutieapparaat Mentoont echter niet de minste belangstelling voor de diepere gronden van dcgigantische worsteling tys schen groot mci endheid en werelddeclen die wübeleven In waarheid toch is deze worsteling niet anders dan de strijd vansystemen van collectivisme en individualisme van een plichten en eenrechtenmaatschappij van een socialistische met een liberalistische wereldorde een stryd die komen moest omdal de hand des Onzicnliikcn dien inde sterren geschreven had AANBESTEDING Gisteren is te Utrecht aanbesteed het maken van rioleenngs opboogings bestratings en bijkomende werken in het stratenplan De halve maan Hoogste inschrijver was A Water ander te Oude Gaske voor 77 35a Laagste insohnjvcr H Emclaar t Zeist voor ƒ 58 143 Te Utrecht is aanbesteed het leggen vai een centrale noleenng inden Vleulenscheweg tusschen Bleekerstraat en J Pz Coenstraat met byltomende wf kcn wcrkverruiming De hoagïte inschryvcr was J Brongersnna te Gouda voor ƒ 7JtaO Laafitc in schrijver P van der Doel t Sommi fdijk voor ƒ 42 253